Návod ZR8 - plzenvzduchotechnika

Komentáře

Transkript

Návod ZR8 - plzenvzduchotechnika
inVENTer®
jednoduše geniální větrání
Návod na montáž a použití
regulátoru ZR8
Výhradní zastoupení pro ČR a SR
Výrobce
A-INVENT s.r.o.
Lipová 1000
341 01 Horažďovice
Tel: +420 376 382 177
Fax: +420 376 382 581
www.inventer.cz
[email protected]
Öko-Haustechnik inVENTer GmbH
Ortsstraße 4a, 07751 Löberschütz
Tel.: 036427-21920, Fax: 036427-219213
www.inventer.de
[email protected]
®
Bezpečnost a podmínky užívání
Tento návod obsahuje pokyny ochraňující vaši osobní bezpečnost a také pokyny, které zaručí vyvarování
se škod na majetku. Pokyny upozorňující na vaši osobní bezpečnost jsou rozděleny dle výše hrozícího
nebezpečí pomocí jednotlivých barevných výstražných trojúhelníků. Pokyny upozorňující na nebezpečí
způsobení škody na majetku jsou uvedeny bez výstražných trojúhelníků. Zde je přehled jednotlivých
stupňů informací a pokynů dle výše nebezpečnosti.
přímé OHROŽENÍ ZDRAVÍ v případě nedodržení odpovídajících pokynů a
bezpečnostních opatřeních dojde k těžkému úrazu, poškození zdraví nebo
ke smrti
VÝSTRAHA, v případě nedodržení odpovídajících pokynů a bezpečnostních
opatřeních může dojít k těžkému úrazu, poškození zdraví nebo ke smrti
VAROVÁNÍ s výstražným trojúhelníkem, v případě nedodržení
odpovídajících pokynů a bezpečnostních opatřeních může dojít k lehkému
úrazu nebo poškození zdraví
VAROVÁNÍ, v případě nedodržení odpovídajících pokynů a bezpečnostních
opatřeních dojde k poškození majetku
UPOZORNĚNÍ, v případě nedodržení odpovídajících pokynů nastane
nežádoucí stav
Při výskytu více stupňů případného nebezpečí se řiďte vždy pokyn pro nejvyšší stupeň nebezpečí.
V případě, že se v některém stupni zmiňuje nebezpečí úrazu, poškození zdraví či smrt, vztahuje se toto
nebezpečí ve stejném stupni ohrožení na případné poškození věci.
POKYNY další doplňující a užitečné informace
Systém smí být nastaven a uveden do provozu pouze dle přiložené dokumentace. Elektroinstalaci a
následné připojení regulátoru do sítě smí provádět pouze kvalifikovaná osoba v souladu s platnými
předpisy!
VÝSTRAHA, dbejte na to, aby veškeré práce byly prováděny v souladu s platnými
stavebními předpisy, požárními předpisy, předpisy pro prevenci úrazů a předpisy
pro bezpečnost práce. Používejte tento přístroj v souladu s popisem v přiložené
dokumentaci a ve spojení s komponenty, které doporučuje výrobce, firma ÖkoHaustechnik inVENTer GmbH. Změny a přestavby přístroje nejsou povoleny. Pro
bezvadný a bezproblémový provoz přístroje je zapotřebí dodržovat stanovená
pravidla pro přepravu, skladování a montáž, tak jak jsou uvedena v návodu. Tento
návod je nedílnou součástí přístroje a měl by být neustále k dispozici. Před
samotným uvedením přístroje do chodu si prosím pozorně přečtěte tento návod na
montáž a údržbu stejně tak jako návod na montáž a údržbu větrací jednotky.
2
inVENTer® je ochranná obchodní známka firmy Öko-Haustechnik inVENTer GmbH. Ostatní označení a
obchodní známky v tomto dokumentu, jsou použity pouze pro informativní účely, nepoškozují obchodní
práva třetí strany.
Obsah tohoto dokumentu je shodný s podklady výrobce a veškerý software i hardware je přezkoušen.
Přesto nemůžeme garantovat stoprocentní shodu, přestože jsou podklady průběžně aktualizovány, může
dojít k určitým nesrovnalostem. Technické změny vyhrazeny!
Upozornění:
Návod na montáž a použití je platný a kompletní pouze v kombinaci s návodem na větrací
systémy iV14R, iV14e, iV14V, iV25, iVCorner, iVTwin, iVTop, iVSylt, iVOhio. Také pro tyto
dokumenty platí veškeré platné předpisy, které jsou zde jmenovány. Týká se to veškerých
bezpečnostních předpisů, kvalifikace osob provádějících montáž, určení použití, značky a
prohlášení o zárukách.
3
Obsah
1 Popis regulátoru ZR8 ….…………………………………………………………………………………………………
1.1
Přehled ………………………………………………………………………………………………………….
1.2
Druh provozu …………………………………………………………………………………………………
1.3
Synchronizace více regulátorů ……………………………………………………………………….
5
5
6
7
2 Obsluha a signalizace ……………………………………………………………………………………………………… 7
3 Zadní část regulátoru ………………………………………………………………………………………………………. 7
4 Montáž……………………………………………………………………………………………………………………………. 8
4.1
Podomítková krabička ……………………………………………………………………………………. 8
4.2
Další možnost umístění regulátoru …………………………………………………………………… 9
5 Elektrické připojení ………………………………………………………………………………………………………… 11
5.1
Podomítková krabička ……………………………………………………………………………………. 11
5.2
Další možnost uložení trafa ………………………………………………………………………………. 11
6 Uvedení do provozu ………………………………………………………………………………………………………… 13
6.1
Krabička regulátoru …………………………………………………………………………………………. 13
5.2
Další možnost dokompletace regulátoru …………………………………………………………. 14
7 Obsluha……………………………………………………………………………………………………………………………. 16
8 Technická data ………………………………………………………………………………………………………………… 17
8.1
ZR8 Standard / ZR8 Flat………………….………………………………….……………………………. 17
8.2
Trafo………………………………………………………………………………………………………………. 17
9 Dodávka a příslušenství…………………………………………………………………………………………………… 17
10 Údržba ………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
11 Odstranění potíží a likvidace …………………………………………………………………………………………. 18
11.1 Odstranění potíží…………………………………………………………………………………………….. 18
11.2 Likvidace…………………………………………………………………………………………………………. 18
12 Záruka a servis………………………………………………………………………………………………………………. 19
12.1 Záruka….………………………………………………………………………………………………………… 19
12.2 Servis……………………………………………………………………………………………………………… 19
4
Tento návod na montáž a použití je platný pouze v kombinaci s návodem na větrací systém inVENTer
iV14R, iV14e, iV14V, iVCorner, iV14V, iVTwin, iVTop a iVSylt, který jej doplňuje. Před samotným
uvedením přístroje do chodu si prosím pozorně přečtěte tento návod na montáž a stejně tak návod na
montáž a údržbu větrací jednotky inVENTer. Elektroinstalaci a následné připojení regulátoru do sítě smí
provádět pouze kvalifikovaná osoba v souladu s platnými předpisy! Všechna jiná používání regulátoru,
která neodpovídají správnému použití, mohou vést k omezení funkčnosti přístroje. V tomto případě se
na regulátor nevztahuje záruční povinnost výrobce.
1. Popis regulátoru ZR8
1.1 Přehled
Regulátor ZR8 je elektrické zařízení určené k ovládání:
 2 kusů větracích systémů iV14R/V/e
 1 kusu větracího systému iVTwin
Regulátor nesmí být připojený k většímu množství větracích jednotek, než je uvedeno, předejdete tím
jeho přetížení. ZR8 je manuální ovládací prvek vyznačující se snadnou montáží a lehkou obsluhou, ovládá
dva režimy větrání:
 větrání s rekuperací
 trvalé větrání
1. rámeček
2. kryt regulátoru s větracími otvory
3. otočný ovládací prvek
Obrázek 1: pohled na regulátor ZR8
Provedení regulátoru
Regulátor ZR8 má dva druhy provedení:
 ZR8 Standard
 ZR8 Flat
Rozdíl mezi regulátorem ZR8 Standard a ZR8 Flat je ve velikosti objemu průtoku vzduchu na provozním
stupni 0. Regulátor ZR8 Flat se doporučuje umístit do takových prostor, kde je požadavek na trvalé
větrání, kvůli vysoké koncentraci vzdušné vlhkosti a proto se zde nedoporučuje větrací systém úplně
vypínat.
5
Objem průtoku vzduchu (m3/h) v závislosti na provozním stupni větrání *)
ZR8 Standard
ZR8 Flat
Provozní stupeň 0
vypnuto
27,4
Provozní stupeň 1
30,0
Provozní stupeň 2
35,2
Provozní stupeň 3
44,0
Provozní stupeň 4
58,4
**
Maximum )
65,0
*
) údaje se vztahují k párovému provozu dvou ventilátorů větracích jednotek iV14R/V
**
) pouze za předpokladu, že požadavek na průtok vzduchu je krátkodobě navýšen (max. 30 min)
Provozní stupně jsou nastavitelné u obou typů režimu větrání.
Funkce
 nastavení větracího systému ve dvou typech režimu větrání
 plynulé nastavení provozního stupně větrání přidáváním napětí do ventilátorů pomocí otočného
ovládacího prvku
 označení čtyř provozních stupňů větrání
 LED označení v závislosti na zvoleném typu větracího režimu
 možnost synchronizace více ovládacích prvků pod jedním
 integrovaný teplotní spínač
Rozsah platnosti
Tyto servisní informace platí pro následující komponenty:
Název komponentu
Regulátor ZR8 Standard
Regulátor ZR8 Flat
Otočný ovládací prvek
Podomítková krabička ZR10-D / ZR31
Krabička pro otočný ovládací prvek
Krabička do rozvodové skříně ZR10-D / ZR31
Objednávací číslo
1003-0056
1003-0057
1003-0058
1004-0084
1003-0061
1003-0072
1.2 Druh provozu
Větrání s rekuperací
Ventilátor pracuje na principu regenerace tepelně vodivého keramického výměníku, k čemuž používá
střídání směru otáček ventilátoru. Vzduch je nejprve vysáván ven z obytného prostoru, ventilátor jej
žene přes keramický výměník do venkovního prostoru. Po sedmdesáti sekundách je keramický výměník
tepelně nabit. Ventilátor změní směr otáček a nasává vzduch z venku do vnitřních prostor. Tento
nasávaný vzduch prochází keramickým výměníkem, který mu předává teplo, jímž se v předchozím cyklu
naakumuloval. Tento cyklus se neustále opakuje. V letním období tento způsob větrání napomáhá
k ochlazování vnitřních prostor, jelikož vzduch hnaný přes keramický výměník je tímto ochlazován.
6
Trvalé větrání
Při tomto režimu větrání je poháněn ventilátor jen jedním směrem. Nedochází k otáčení chodu
ventilátoru. Tento režim je doporučováno používat při nadměrné koncentraci vzdušné vlhkosti, nebo za
letních nocí, kdy pomůže efektivně ochladit vnitřní prostory.
1.3 Synchronizace více regulátorů
Regulátor ZR8 umožňuje synchronizaci více ovládacích prvků pod jedním. Automaticky vyhodnocuje
síťovou frekvenci díky proudu přicházejícímu do trafa a generuje z něj interval přepínání ventilátorů.
Proto musí být splněny následující požadavky:



každý regulátor musí být připojený k napětí přes vlastní trafo
trafa všech regulátorů, která mají být synchronizována, musí být připojena na stejné fázi
(všechny buď na P1, P2 nebo P3), nebo veškeré síťové kabely regulátorů musí být svedeny do
společného jističe v rozvodové skříni
je zapotřebí mít k dispozici bezporuchový proudový signál
2. Obsluha a signalizace
Obrázek 2: ovládací prvek ZR8 a jeho označení
3. Zadní část regulátoru
Obrázek ukazuje jednotlivá rozhraní na zadní straně regulátoru ZR8.
Obrázek 3: rozhraní zadní strany ZR8
7
4. Montáž
přímé OHROŽENÍ ZDRAVÍ – před započetím veškerých prací odpojte přívod
elektrického proudu od všech přístrojů, se kterými budete pracovat a které
jsou připojeny k síti. Při propojování přístrojů dbejte veškerých specifikací
uvedených ve třídě ochrany II.
4.1 Podomítková krabička – otvor ve zdi / pokládání kabelů
Podomítková krabička je určena pouze pro regulátor ZR8.
1. Na vnitřní svislé zdi si vytvořte otvor o průměru 73 – 74 mm pro vložení podomítkové krabičky.
2.
Vytáhněte kulaté nebo ploché kabely pro vedení proudu z podomítkové krabičky tak, aby tyto
kabely přečnívaly minimálně 150 mm. Tím bude zaručeno, že budete moci regulátor připojit
bez potíží.
Obrázek 4: montáž podomítkové krabičky do zdi
1. Vytvořte v podomítkové krabičce dva otvory, které budou umístěny naproti sobě. Otvor pro
protažení kabelů k ventilátoru (5) se má nacházet v horní části podomítkové krabičky, otvor pro
přívod elektrického napájení v dolní části podomítkové krabičky. Pozice otvorů je žlutě označena
na obrázku 4.
2. Protáhněte kabely vedoucí k ventilátorům (5) otvorem umístěným v horní části a k elektrickému
napájení (3) otvorem umístěným v dolní části podomítkové krabičky.
3. Nasaďte podomítkovou krabičku do otvoru ve zdi a připevněte ji upevňujícími šrouby (2).
4. Upevněte trojžilové nebo šestižilové kabely vedoucí ventilátorů do svorky (6). Dbejte na správné
pořadí barevných kabelů (při jeho nedodržení by mohlo dojít ke zkratu). Na dvě žíly vedoucí
z elektrické sítě umístěte dutinky s límečkem.
5. Spojte dvoupólové kabely vedoucí z elektrického napájení (3) pomocí svorky s dvoupólovými
kabely vedoucími k trafu (4).
8
Rozměry
Obrázek 5: rozměry podomítkové krabičky
4.2 Další možnost umístění regulátoru
Regulátor ZR8 lze umístit na podomítkovou krabičku trafa nebo do rozvodové skříně.
Obrázek 6: čelní pohled
Protažení kabelů
Obrázek 7: protažení kabelů ve spodním dílu
dílukrabičky
9
na zeď
1. Vylomte ve spodním dílu krabičky
předpřipravené kruhové otvory na
protažení kabelů (1).
do rozvodové skříně
1. Vylomte ve spodním dílu krabičky, která
je určena do rozvodové skříně,
předpřipravené kruhové otvory (jeden
vlevo a jeden vpravo) pro protažení
kabelů (1).
2. Protáhněte přívody obou kabelů,
od ventilátoru (3) a od elektrického
proudu (4), vytvořenými otvory ve
spodním dílu krabičky z její venkovní
strany směrem dovnitř viz obrázek.
3. Upevněte spodní díl krabičky minimálně
dvěma upevňovacími šrouby nahoře a
dole ke zdi.
2. Protáhněte přívody obou kabelů,
od ventilátoru (3) a od elektrického
proudu (4), vytvořenými otvory ve
spodním dílu krabičky z její venkovní
strany směrem dovnitř viz obrázek.
3. Upevněte spodní díl krabičky oběma
upevňujícími šrouby (2) umístěnými vlevo
a vpravo ke kolejničce tak, aby byla
vyfrézovaná část umístěna napravo.
Dbejte na to, aby upevňující držáky,
nacházející se na spodní části spodního
dílu krabičky přesně zapadly do
kolejničky.
4. Upevněte do svorek buď třížilový, nebo šestižilový kabel vedoucí od ventilátoru a dále
upevněte do další svorky dvoužilový kabel vedoucí od elektrického proudu. Dbejte na
správné pořadí barevných kabelů (při jeho nedodržení by mohlo dojít ke zkratu).
*) Předpřipravené otvory pro protažení kabelů se nacházejí jak na dně spodního dílu
krabičky, tak po jeho bocích. Díky těmto proliskům si můžete sami uzpůsobit prostup pro
kabely tak, aby vám co nejvíce vyhovoval.
Připojení trafa
Obrázek 8: připojení trafa
10
na zeď
1. Vložte trafo do spodního dílu krabičky.
do rozvodové skříně *)
1. Vložte trafo do pravého dílu krabičky
(díl s výřezem v krabičce (7)).
2. Propojte přívodní kabely trafa (6) pomocí propojovací svorky s přívodními kabely
elektrického napětí (5).
3. Protáhněte přívodní kabely regulátoru (2) do horního / levého dílu krabičky.
4. Zasuňte přepážku krabičky. Dbejte na to, aby se přívodní kabely regulátoru (2) nacházely
v otvoru přepážky, který je pro ně určen. Tím získáte jistotu, že je propojení v pořádku a
není nikde přiskříplé.
5. Elektrické připojení
přímé OHROŽENÍ ZDRAVÍ – před započetím veškerých prací odpojte přívod
elektrického proudu od všech přístrojů, se kterými budete pracovat a které
jsou připojeny k síti. Dbejte na to, aby síťové napětí a napětí do regulátoru ,
bylo vedeno odděleně.
5.1 Podomítková krabička
Obrázek 9: elektrické připojení ZR8
1. Zasuňte svorku s kabely vedoucími od ventilátoru (3) do jejího protidílu na destičce regulátoru.
2. Zasuňte svorku s kabely vedoucími od trafa (4) do jejího protidílu na destičce regulátoru.
5.2 Další možnost trafa
Obrázek 10: elektrické připojení ZR8
11
Obrázek 11: příklad zapojení regulátoru ZR8
12
6. Uvedení do provozu
6.1 Krabička regulátoru
VAROVÁNÍ – dbejte na to, aby byly v interiéru ukončeny veškeré stavební
práce. Aby byla zaručena bezproblémová funkčnost regulátoru, ujistěte se,
že do regulátoru ZR8 nezasahuje žádná tapeta, není v něm zbytek omítky
nebo barvy.
Obrázek 12: montáž destičky regulátoru
1. Pootočte destičku regulátoru tak, aby bylo veškeré vedení umístěno vzadu za destičkou.
2. Upevněte destičku regulátoru upevňujícími šrouby (1) vlevo a vpravo k podomítkové krabičce.
Obrázek 13: montáž rámečku a krytky
3. Nasaďte rámeček (1).
4. Nasaďte krytku s větracími otvory (2). Dbejte na to, aby se otvor pro upevňující šroub nacházel
dole.
5. Přichyťte krytku upevňujícím šroubem (3).
13
Obrázek 14: montáž otočného ovládacího prvku
6. Nasaďte otočný ovládací prvek tak, aby bylo v jedné linii označení polohy otočného ovládacího
prvku (2) prohlubeň pro ovládání otočného prvku (3) a provozní stupeň větrání 0 (1). Otočný
ovládací prvek regulátoru zaklapne do destičky regulátoru pouze v této pozici. Nejdůležitější je
mít správně otočen hrot, na který se nasazuje otočný ovládací prvek a to do horizontální polohy.
6.2 Další způsob umístění regulátoru
Na zeď / do rozvodové skříně
1.
Připevněte podložku pro kryt trafa (4) připevňovacími šrouby (6) ke krabičce. Dbejte na to, aby
kovová podložka (5) byla dobře umístěna vpravo i vlevo popř. nahoře i dole a aby byla dobře
usazena v krabičce. Tato kovová podložka slouží k dalšímu upevnění krytu trafa s větracími
otvory.
2. Spojte kabely ve svorce vedoucí od ventilátoru (1) s třípólovým protidílem svorky na destičce
regulátoru. Spojte kabely ve svorce vedoucí od regulátoru (2) s dvoupólovým protidílem svorky
na destičce regulátoru.
Montáž regulátoru ZR8
Obrázek 15: montáž regulátoru ZR8
1. Zaklapněte destičku regulátoru v horní části.
2. Upevněte destičku regulátoru oběma upevňujícími šrouby.
14
Obrázek 16: montáž rámečku a krytu trafa
1. Nasaďte rámeček (1).
2. Nasaďte kryt trafa s větracími otvory (2) a zaklapněte jej pomocí háčků. Dbejte na to, aby byly
větrací otvory umístěny nahoře a dole.
Obrázek 17: montáž krytu regulátoru
1. Nasaďte kryt regulátoru (1).
2. Dbejte na to, aby se otvor pro upevňující šroub nacházel dole. Přichyťte kryt upevňujícím
šroubem (2).
Obrázek 18: montáž otočného ovládacího prvku
1. Nasaďte otočný ovládací prvek. Dbejte na to, aby se prohlubeň pro ovládání otočného prvku (1),
označení polohy otočného prvku (2) a provozní stupeň větrání 0 (3) nacházeli v jedné rovině.
Ovládací otočný prvek lze zaaretovat pouze v jedné poloze. K tomu musí být ve správné poloze i
hrot, na který se otočný prvek nasazuje.
15
7. Obsluha
Regulace je prováděna pomocí otočného ovládacího prvku
 přepínání mezi jednotlivými režimy větrání
 nastavení intenzity větrání (provozní stupeň větrání)
Obrázek 19: ovládání ZR8
1. Otáčením ovládacího prvku docílíte požadovaného režimu větrání a požadované intenzity
větrání. V jakém větracím režimu se nacházíte a jakou máte nastavenou intenzitu větrání,
odečtete na stupnici rámečku regulátoru pomocí označení polohy otočného ovládacího prvku.
16
8. Technická data
8.1 ZR8-Standard / ZR8 Flat
Napájení
Síťové napájení
Trafo
AC 230 V, 50 Hz
AC 18 V (nízkonapěťová ochrana)
Ventilátor
DC 6 … 16 V
Příkon
Celkový příkon
6,5 W (max.)
Celkový spínací příkon
Rozměr (mm)
Váha (g)
Provozní teplota při °C
max.: 0,4 A (krátkodobě: 1 A)
výška x šířka: 80 x 80 hloubka: 22
28
0 … 60 °C
8.2 Trafo
Druh ochrany dle EN 61558
Třída ochrany
Napájení
Příkon
Celkový spínací proud
Vstupy
Výstupy
Rozměr (mm)
Váha (g)
Provozní teplota při °C
Termo spínač
IP20
II
AC 230 V, 50 Hz
0,5 W (standby)
max.: 0,389 A
dvoupólová svorka (hnědá/modrá): AC 230 V, 50 Hz
dvoupólová svorka (černá/červená): AC 18 V (bez
ochrany napětí)
průměr: 51 hloubka: 23
110
0 … 60 °C
100 °C
9. Dodávka a příslušenství
Dodávka obsahuje



regulátor ZR8 (regulátor a trafo)
provozní jednotku
krabičky pro zkompletování (podomítkovou krabičku, krabičku na zeď nebo krabičku do
rozvodové skříně)
17
10. Údržba
Přístroj pracuje téměř bezúdržbově. V tabulce naleznete seznam činností pro údržbu.
přímé OHROŽENÍ ZDRAVÍ – dodržujte veškeré opatření, bezpečnostní
zásady a předpisy, které se týkají provozu elektrických přístrojů.
Systém
Regulátor ZR8
Údržba
Čistěte pouze kryt regulátoru a to pouze suchým hadrem.
VAROVÁNÍ – k čištění nepoužívejte žádnou sůl, sodu, kyseliny a podobné
čistících prostředky obsahující chloridy, abyste předešli poškození
venkovního krytu regulátoru.
11. Odstranění potíží a likvidace
11.1 Odstranění potíží
V tabulce naleznete přehled možných závad, jejich příčinu a pokyny k jejich odstranění. V případě, že
ani s pomocí přehledu závadu neodstraníte, kontaktujte prosím Vašeho prodejce. Informace o
dovozci naleznete na první straně návodu.
Závada
Příčina
Odstranění závady
Nesvítí LED na regulátoru Regulátor je nastaven na nastavte regulátor na režim větrání
(oranžová/modrá).
provozní režim 0.
s rekuperací nebo na režim trvalého
větrání.
LED je poškozena.
Vyměňte regulátor.
Chyba při instalaci.
Prověřte veškeré kabely, zda jsou
správně připojeny. Zkontrolujte
veškeré svorky, zda jsou dobře
zasunuty ve svých protidílech.
Otočný ovládací prvek Otočný ovládací prvek je Vyjměte otočný ovládací prvek.
neukazuje správně režim špatně nasazen.
Zkontrolujte, zda se jeho trn
a intenzitu větrání.
opravdu nachází v požadované
horizontální poloze – upravte pozici
trnu a nasaďte otočný ovládací
prvek zpět.
11.2 Likvidace
Odpad zlikvidujte dle platných předpisů pro likvidaci odpadu pro danou zem. Regulátor je po
rozebrání na jednotlivé komponenty recyklovatelný.
Produkt
Materiál
Likvidace
Trafo
Měď
Sběrné místo pro elektoodpad
Destička regulátoru
Umělá hmota / Měď
Části krabičky
Umělá hmota
Komunální odpad
18
12. Záruka a servis
12.1 Záruka
POKYNY – mimo oblasti Německa se vztahují na provoz regulátoru předpisy
platící v konkrétní zemi. Obracejte se proto na vašeho dodavatele nebo dovozce.
Regulátor ZR8
Výrobce negarantuje dvouletou záruční dobu na výrobek ZR8 za předpokladu, že došlo k následujícím
událostem:








pokud škoda vznikla neodborným zacházením, nebo nevhodným používáním
v případě, že nebyl dodržen návod na montáž, jak je popsán výše
bylo použito příslušenství, které nebylo originální a nebylo doporučeno ani výrobcem
regulátor ZR8 byl použit k jiným účelům, než k jakým je určen
byla provedena přestavba nebo změna regulátoru ZR8
použité náhradní díly, nejsou originálními náhradními díly výrobce
poškození vlivem nepřiměřené tlaku na komponenty v průběhu montáže
poškození způsobené vniknutím různých tekutin nebo chemikálií do regulátoru
Reklamace
Po převzetí zásilky ihned překontrolujte stav zboží, zda nedošlo při transportu k jeho poškození.
Po převzetí zásilky nebude poškození při dopravě považováno jako důvod k reklamaci. Zboží skladujte v
suchu a uzavřeném obalu.
Dokumentace
V přiložené dokumentaci jsou popsány funkce pro standardní použití regulátoru. Dokumentace obsahuje
základní podklady nikoli veškeré detailní informace ke všem typům produktů a nejsou v ní zohledněny
veškeré možné typy instalací, montáží a provozu větracích jednotek, pro které je možné použití
regulátoru ZR8. Obrázky v návodu se mohou lišit od skutečnosti. Funkce zůstává ale zachovaná bez
ohledu na drobné změny.
Technické změny vyhrazeny!!
12.2 Servis
Pro technickou pomoc kontaktujte Vaše dodavatele, nebo naše servisní centrum:
Telefon
Fax
E-mail
Internet
Německo
0049 364 272 192-0
0049 364 272 192-13
[email protected]
http://www.inventer.de
19

Podobné dokumenty

Návod ZR10-D - plzenvzduchotechnika

Návod ZR10-D - plzenvzduchotechnika Ventilátor pracuje na principu regenerace tepelně vodivého keramického výměníku, k čemuž používá střídání směru otáček ventilátoru. Vzduch je nejprve vysáván ven z obytného prostoru, ventilátor jej...

Více