Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
Novinky z Pracovní komise pro
elektromobilitu SDP ČR
Jakub Slavík
Czechbus, 26. 11. 2015
Důležité aktivity v roce 2015
•
•
•
•
•
Aktualizace studie „E-mobilita v MHD“
Interní projekt SDP ČR „E-STANDARD“
Podpora SDP ČR při spolupráci na přípravě IROP
Národní akční plán Čistá mobilita
Osvěta a odborná podpora vůči městům, dopravním
podnikům a zainteresované veřejnosti
– newsletter „E-mobilita v MHD“, portál www.proelektrotechniky.cz
– prezentace, odborné konzultace
• Elektrické autobusy pro město IV
• Smart city v praxi
– příprava konference „Smart city v praxi“ na veletrhu AMPER 2016
– bulletin „Smart city v praxi“
2
E-mobilita v MHD 2015
• Aktualizovaná verze studie
„E-mobilita v MHD“ –
volně ke stažení na
www.proelektrotechniky.cz
• Rozšířená analytická část,
nové případové stude,
nové produkty
3
E-STANDARD (1)
• Parciální trolejbus vs. elektrobus
– Parciální trolejbus:
• ze zákona drážní vozidlo – schvalování se řídí drážními předpisy,
je zpravidla dražší než e-bus
• využívá stávající trolejovou infrastrukturu
– Elektrobus:
•
•
•
•
ze zákona silniční vozidlo – schvalování se řídí předpisy EHK OSN
zpravidla levnější než trolejbus
potřebuje vlastní nabíjecí stanici
„noční“ nebo „průběžně dobíjený“
– Neexistuje univerzální odpověď, co je nejlepší – vše je
třeba zvážit a propočítat pro místní podmínky
– Oba dopravní prostředky představují elektrickou
dopravu se srovnatelnými ekologickými účinky
4
E-STANDARD (2)
• Různé způsoby průběžného dobíjení e-busů –
každý usiluje o to, stát se standardem v odvětví
Dvoupólový pantograf
Foto: Solaris
Čtyřpólový pantograf
Foto: Volvo
Čtyřpólová vrchní konzole
Foto: Stadtwerke Münster
Čtyřpólová boční konzole
Foto: Conductix Wampfler
Indukční
dobíjení
5
E-STANDARD (3)
• Při zavádění průběžně dobíjených elektrobusů
třeba řešit zejména
– místní podmínky a provozní požadavky – vede
k optimálnímu systému nabíjení pro daný projekt
– složitost zadání a možnosti dopravce – vhodnost
poptávat vozidlo a nabíjecí stanice zvlášť nebo jako
projekt „na klíč“
– zájem dodavatelského trhu – ne vše, co je technicky
možné, je v obchodním zájmu dodavatelů
• Projekt k financování ze zdrojů EU se neobejde
bez studie proveditelnosti a CBA
6
E-STANDARD (4)
„Pozor na inženýry zamilované
do svých technických řešení!“
David Chapman, The Chartered Insitute of
Marketing, Velká Británie
7
Podpora přípravy IROP
• Odborné konzultace pro MMR k hodnoticím
kritériím pro bezemisní vozidla a nabíjecí
infrastrukturu
• Komunikace mezi MMR a SDP ČR
• Ad hoc konzultace městům a dopravním
podnikům v otázkách elektrické MHD
8
NAP Čistá mobilita
• Účast na konferenci s MŽP, MMR, MD, MPO a
dalšími zainteresovanými osobami a organizacemi
• NAP ČM (schválen vládou ČR 20. 11. 2015)
 bere na vědomí hromadnou dopravu jako součást čisté
mobility,
obsahuje vazby na příslušné dotační tituly
 postrádá systémový pohled na čistou mobilitu,
stále zaměřený více na pohony vozidel a jejich podporu
než na výsledný efekt pro společnost
Začíná se blíže řešit také vodíková (palivočlánková)
e-mobilita
9
Osvěta, kde třeba – odborně…
g/km
1200
1000
800
600
400
Spotřeba energie v kWh/km
Emise skleníkových plynů CO2
ekvivalent - g/km
2012
2030
g/km
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
1
NOx
0,1
PM10
0,01
200
0
Významné lokální emise - g/km
(logaritmické měřítko)
bez
emisí
bez
emisí
0,001
10
• Pozor na
„politická“
rozhodnutí
bez znalosti
všech jejich
dopadů!
… i „polopatě“ 
11
Smart city (1)
• Smart city: využití moderních technologií pro ovlivňování kvality
života ve městě skrze synergické efekty mezi různými odvětvími
(doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd.)
12
Smart city (2)
• Smart city: politický koncept, realizovaný skrze konkrétní investiční
projekty
• Základem je strategický dokument města (např. „Modrožlutá kniha
Smart Písek“
• Oficiální certifikovaná metodika smart city v ČR (TA ČR – MMR ČR)
 vystihuje základní filosofii konceptu SC
 složitě strukturovaná, hrozí problém s praktickým uplatněním
• Elektrická MHD součástí smart city
– ekologické přínosy elektrického pohonu
– atraktivní hromadná doprava – protiváha regulaci individuální dopravy
– synergie mezi závislou a nezávislou elektrickou trakcí – ekologické a obchodní
aspekty
• Příklad Smart City Vídeň: e-busy součástí projektu „e-mobility on
demand“, zkoumajícího praktické využití moderních technologií v
městské mobilitě
13
Smart city (3)
• Příležitost pro další elektrifikaci
dopravy, např. městské služby
a logistika
• Příležitost pro zavádění „inteligentní“
MHD a využitím informatiky
(např. internet věcí v dopravě)
• Synergie dopravních podniků
a provozovatelů osobních a užitkových
e-mobilů
• Synergie elektrické dopravy a energetiky
• K dispozici dotační tituly (např. OP PIK, OPD, další)
• Užitečné již nyní pracovat na strategii smart city ve městech
– vypracovat základní koncepční dokument a stanovit strategii města
– definovat konkrétní projekty
– hledat synergie
14
Smart city (4)
• Konference „Smart city v praxi“
– Doprovodný program veletrhu
AMPER 2016, 15. března 2016,
Výstaviště Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro
– Cílí na technicky vzdělané odborníky, kteří budou projekty
v rámci smart city prakticky realizovat
– Spolupráce s MMR, SDP ČR a ČVUT FD
– Odborný garant: Ing. Jakub Slavík, MBA – člen ŘV projektu
zpracování oficiální metodiky smart city, spoluautor „Modrožluté
knihy Smart Písek“
– Struktura programu a organizace konference obdobná jako
„Elektrické autobusy pro město“
– Prezentace konkrétních řešení v oblasti e-mobility, IT a
inteligentní energetiky
– Spolupráce s veletrhem: možnost si prezentované technologie
prohlédnout
15
Závěry
• E-mobilita v MHD: už ne ZDA a PROČ, nýbrž JAK (až
na výjimky)
• Nutno změnit pohled
– od nákupu výrobků k přípravě a realizaci projektů
– třeba sladit hledisko provozní, technické, obchodní a
finanční
• Dotační politika EU: realizace environmentálních
cílů EU, ne úřednická libovůle
• Osvěty není nikdy dost
• Vhodné mířit k realizaci projektů smart city a vidět
e-mobilitu v MHD v jejich kontextu
16
Plány na rok 2016
• Konference
– Elektrické autobusy pro město V
– Smart city v praxi
• Příležitostné publikace
– Newsletter „Elektromobilita v MHD“
– Bulletin „Smart city v praxi“
• Odborná podpora ministerstev, měst a dalších
zainteresovaných osob a organizací v otázkách
e-mobility v MHD
• Podpora interních projektů SDP ČR v oblasti
e-mobility podle potřeby
17
Děkuji za pozornost! 
18
Další informace
Otázky a komentáře k tématu, spolu s analýzami,
studiemi a průzkumy v inteligentní dopravě a smart
city:
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
K podjezdu 596/18, 251 01 Říčany u Prahy
Tel. +420 323 631 119
E-mail: [email protected];
[email protected]
Aktuální situace a vývoj elektromobility a
automatizace v dopravě a smart city:
www.proelektrotechniky.cz
19

Podobné dokumenty

CI01_2016_WEB_21_40

CI01_2016_WEB_21_40 Předpokladem pro to je, a taky to očekávám od všech mých souputníků a dodavatelů, že když mám problém, tak oni budou připraveni ho okamžitě řešit. Museli jsme se sladit a dnes skutečně naši pracovn...

Více

Elektromobilita v MHD - Proelektrotechniky.cz

Elektromobilita v MHD - Proelektrotechniky.cz čile připravujeme, a to opět jako doprovodný program veletrhu Czechbus. Předmětem konference budou opět nové technologie pro elektrické autobusy a provozní zkušenosti s nimi a také prostředky a způ...

Více

Závěry projektu E-STANDARD

Závěry projektu E-STANDARD 4.3 Požadavek na otevřenou architekturu systému vozidlo-infrastruktura..................................... 13 4.4 Technická životnost a doba odepisování nabíjecí infrastruktury.......................

Více

Smart city v praxi - Proelektrotechniky.cz

Smart city v praxi - Proelektrotechniky.cz Tam, kde jsou inovace, je příležitost pro investice. A tam, kde jsou investice, jde hospodářská prosperita. To je přece jednoduchá logika, nemám pravdu? Děkuji za rozhovor. Jakub Slavík Převzato z ...

Více

Uzavřená trolej BoxLIne Program 0842 - Conductix

Uzavřená trolej BoxLIne Program 0842 - Conductix Přehled programů, poznámky Přehled vyráběného programu trolejí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Více

Úvod - Railvolution

Úvod - Railvolution také skvělého fotografa, pana Jaroslava Kováře. Škoda, že on sám si dnes už nemůže tuto knihu prohlédnout… Přestože existuje i několik velmi pěkných barevných fotografií z provozu, chtěli jsme, aby...

Více

ITECO 15/28 MKOTMa

ITECO 15/28 MKOTMa Hutnický průmysl patří k tzv. těžkému odvětví strojírenství. Je zaměřen na získávání a zpracování kovů z kovových rud s následným zpracováním na jednotlivé produkty polotovarů. Z hutí se tak expedu...

Více

20. Jungfrau-Marathon 2012, Interlaken

20. Jungfrau-Marathon 2012, Interlaken 6. Wanitschek Peter 7. Klos Karl-Heinz 8. Wegmüller Rolf 9. Wampfler Andreas 10. Bansemer Boris 11. Stadler Alfred 12. Vögelin Urs 13. Bissig Hans 14. Fletes Jorge 15. Zehnder Peter 16. Gehrig Arno...

Více

Elektronická akustická siréna

Elektronická akustická siréna tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu úda...

Více