Solid Edge

Komentáře

Transkript

Solid Edge
Solid Edge
Siemens PLM Software
www.solidedge.cz
Solid Edge se Synchronní technologií je hybridní 2D/3D
návrhový systém od společnosti Siemens. Solid Edge je
základní součástí produktové řady Velocity Series, která
pomáhá výrobním organizacím zvýšit tržby při snížení
nákladů.
Zakomponování Synchronní technologie, výjimečné
modelovací jádro Parasolid, procesně zaměřené pracovní
postupy, nedostižný komfort práce a rychlost při
vytváření technické dokumentace stejně jako integrace
řešení pro správu životního cyklu výrobku vám umožní
dostat výrobek na trh rychleji než konkurence.
Modelování, procesně orientovaná prostředí v součásti
Uživatelské prostředí Solid Edge je
vybudováno na základech jedinečné technologie Stream, která zaručuje jednoduchost na učení pro
začínající, snadnost používání pro
příležitostné, a rychlost a efektivnost pro rutinní uživatele. Základními pilíři, na kterých je postavena
celá aplikace jsou ergonomie Office
2007, interaktivní uživatelské
prostředí a procesně orientované
technologie. To vše přináší uživatelům jedinečné výhody.
Synchronní technologie
Solid Edge se Synchronní technologií přináší nový
způsob práce, který kombinuje rychlost a pružnost
explicitního modelování s ovladatelností a automatizací parametrického modelování. Model se vytváří
pomocí skládání konstrukčních prvků, ale bez jejich
historické závislosti. Prvky, které se nejlépe modifikují
pomocí parametrů definovaných při vytváření, jako
jsou skořepina, díra nebo pole prvků představují
skupinu takzvaných procedurálních prvků. Tyto prvky
dovolí editaci svých parametrů bez nutnosti přepočítávat prvky, které byly přidány k modelu později.
3D kóty se převezmou z původních skic, nebo je možné
je vkládat přímo na 3D geometrii tělesa. Pomocí
parametrizace 3D geometrie namísto jednotlivých skic
uživatel získává nesrovnatelně větší volnost při tvorbě
nebo modifikaci modelu a definování parametrizace
tvaru tělesa.
Aktivní pravidla zajišťují zachování předpokládaného
tvaru součásti při modifikaci rozpoznáním geometrických vazeb na tělese bez nutnosti jejich předchozího
zadání. Jednotlivé vazby je možné podle potřeby
potlačit.
Díky výše jmenovaným a mnoha dalším jedinečným
technologiím je možné v Solid Edge ST upravovat
modely importované z jiných CAD systémů snadněji
a rychleji, než by to dokázal jejich autor v původním
systému.
2
Procesně orientované prvky
Součástí Solid Edge je speciální prostředí, které je
věnováno práci se součástmi vyráběnými ohýbáním
a tvarováním plechu. Toto prostředí věrně simuluje
specifické procesy, které jsou typické pro výrobu plechových dílů, a jejich návrh zjednodušuje i zrychluje.
Mezi funkce specifické pro toto prostředí patří například odříznutí materiálu v ohybech kolmo na plochu,
lem, prolis, větrací otvor, nebo tažení mezi profily
vedoucí na rozvinutelný tvar s možností vygenerování
triangulačních čar. Profilovaný ohyb stejně jako lem
mohou být vedeny po zakřivené hraně. Samostatnou
skupinou jsou příkazy pro podporu technologie výroby.
Přímo v modelu je možné nechat vygenerovat tabulku
ohybů a v té určit pořadí jejich tvorby. Při vytváření
rozvinu součásti dochází ke generování proměnných
vnějších rozměrů, které mají zabudovanou kontrolu
mezních hodnot.
V prostředí součásti je dostupná skupina speciálních
příkazů pro modelování plastových výlisků, jako jsou
větrací otvor, nálitek, žebrování nebo lem.
Pro snadnější práci s konstrukčními uzly slouží knihovna prvků, která usnadňuje jejich opětovné použití.
Plošné modelování
RAPID BLUE™ - technologie, která mění
zažité konvence. Odstraňuje omezení
tradičních metod modelování ploch
dané stromem historie, při zachování parametričnosti. Tradiční modelování ploch
spočívá ve vytvoření profilů a řídících
křivek v pevně daném pořadí pro umožnění editace budoucí plochy. S technologií Rapid Blue™ uživatelé dostávají do
rukou mnohem flexibilnější nástroj pro
vyhodnocování a změny tvarů v reálném
čase. Uživatelé mají lepší kontrolu nad
výsledným tvarem díky přímé editaci
tvarů křivek.
3
Sestavy, procesně orientovaná prostředí pro sestavy
Prostředí sestav již dávno neslouží jen jako místo, kde se zkonstruované díly skládají dohromady pro ověření rozměrů, odhalení kolizí, popřípadě snadné a spolehlivé vygenerování
kusovníků a výkresů sestav. Plná podpora metod vycházejících od konceptu sestavy ke konstrukci jednotlivých podskupin a dílů již také neznamená pro CAD střední kategorie konkurenční výhodu. Teprve podpora systémového návrhu s funkcemi jako jsou systémové knihovny, kontaktní analýzy, nebo nastavitelné podsestavy a díly mohou přinést další rozměr do
konstrukce nových produktů.
Synchronní technologie v sestavách
Solid Edge rozšiřuje návrh sestav o funkce Synchronní technologie. Konstruktéři mohou provádět změny
v několika součástech najednou bez nutnosti vytvářet
složité asociativní vazby. Jedinečné nástroje jako například aktivní pravidla sami naleznou a zachovají kritická
geometrická pravidla bez nutnosti zásahu uživatele.
Posunout geometrii na několika součástech sestavy je
nyní stejně jednoduché jako použití příkazu Roztáhnout ve 2D ale s okamžitým výsledkem na 3D modelu.
Procesní prostředí v sestavách
Součástí Solid Edge je také několik procesně zaměřených prostředí pro práci v sestavách. Přímo v prostředí
sestav je možné využít speciálních funkcí pro tvorbu
rámových konstrukcí a svařenců. Velmi podobné
funkce slouží i ke konstrukci potrubních systémů,
ohýbaných trubek a vedení kabelových svazků. Samozřejmostí jsou knihovny s podporou několika mezinárodních standardů v daných oborech. Pro plné využití
výhod těchto prostředí byly upraveny také funkce pro
generování kusovníků a výkresů tak, aby maximálně
zohlednily specifické požadavky těchto oborů. Prostředí pro konstrukci kabelových svazků má integrovánu
spolupráci s programy pro eCAD.
4
Velké sestavy
S pomocí programu Solid Edge můžete pracovat na
velmi rozsáhlých sestavách bez rizika ztráty výkonu.
To je docíleno kombinací několika různých velmi
účinných technologií. Především máte plnou kontrolu nad tím, jaká část z editované sestavy je načtena
v paměti. Při práci v sestavě si můžete postupně
ukládat jednotlivé konfigurace zobrazení a řídit si
tak sami míru zatížení systému. Velkou výhodou pro
uživatele je možnost pracovat na zjednodušených
reprezentacích jak dílů, tak i sestav. Jedinečnou
funkcí je možnost vytvářet v sestavě Zóny. Jednotlivé
součásti budou do Zón přiřazovány a odebírány podle své aktuální pozice. Zóny tak dynamicky rozdělují
sestavu na oblasti pro usnadnění práce na velkých
sestavách. Pro uživatele, kteří potřebují pracovat na
extrémně velkých sestavách je dostupná 64-bitová
verze Solid Edge, která ve spojení se 64-bitovým
operačním systémem odbourává omezení velikosti
využitelné operační paměti
Vizualizace a prezentace
Pohyb kamery, pohonů, animace rozložení sestavy, změna vzhledu součásti, posunutí součásti po
trajektorii. Tyto všechny funkce je možné libovolně
kombinovat a vytvářet tak například fotorealistické animace. Vše se jednoduše řídí nastavením
platnosti pohybů jednotlivých funkčních skupin
a pohonů na časové ose editoru animací.
Pomocí předdefinovaných
vazeb umístíme knihovnu
do sestavy
Spolu s podsestavou
transformátoru
je do hlavní sestavy
přidán také spojovací
materiál.
Systémové knihovny
Když vytváříte novou sestavu, obvykle se nevyhnete používání podobných
konstrukčních skupin, které ke svému
upevnění vyžadují specifické úpravy
na okolních dílech. Právě pro tyto
případy je určena funkce Solid Edge
nazvaná Systémové knihovny. V rámci systémové knihovny můžete mít
definovánu skupinu dílů i sestav, které budou vloženy do aktivní sestavy
a také konstrukční prvky, které zajistí
úpravu okolních dílů.
Do spodního krytu jsou
přidány konstrukční
prvky pro uchycení
transformátoru a vyříznutí
větracích otvorů.
5
2D zdarma, Výkresová dokumentace, PMI
Solid Edge je jediný 3D CAD systém, který v rámci jednoho produktu nabízí plnohodnotné
prostředí pro práci ve 2D.
2D zdarma
Solid Edge jako jediný 3D CAD systém nabízí modul
pro zpracování výkresové dokumentace i jako samostatné 2D řešení zcela zdarma. Uživatel zvyklý pracovat ve 2D v AutoCADu nebo Cadkey v něm nalezne
kompletní sadu nástrojů pro asociativní i neasociativní
2D kreslení a manipulaci s entitami, kótování, pozicování, práci s poznámkami a razítky tak, jak to vyžadují
strojírenské normy. Uživatelský komfort zajišťuje přítomnost funkcí pro práci s hladinami, bloky, styly čar
a šrafování. Unikátní jsou funkce pro tvorbu schémat
s bohatými knihovnami symbolů a možností jejich
načítání z AutoCADu. Součástí tohoto produktu je
také velmi kvalitní překladač výkresů uložených ve formátech DWG, DXF, 2D-IGES nebo Microstation DGN.
Tento program představuje vynikající pomůcku pro
uživatele, kteří se chystají přejít z práce ve 2D do 3D.
Díky tomu, že Solid Edge 2D Drafting je parametrický,
uživatel se již při kreslení ve 2D seznamuje s funkcemi
pro vytváření vazeb a kót, které slouží k vytváření profilů při modelování ve 3D. Navíc vše co je vytvořeno
ve 2D, můžete zkopírovat a vložit do skic nebo profilů
ve 3D. Přechod do 3D tak pro uživatele představuje
daleko menší zátěž, protože již zvládl základní funkce
pro práci v profilu konstrukčních prvků. A to vše bez
ztráty produktivity.
Otestováno v praxi:
„O zakoupení 3D programu pro použití ve strojírenství jsem uvažoval delší dobu. Zkušenosti jsem měl v klasickém kreslení na prkně,
potom jsem se přeškolil na 2D kreslení v AUTOCADu LT. Jelikož jsme
malá firma, dosti nás od nákupu odrazovalo snížení výkonnosti
konstruktéra, než se naučí plnohodnotně ovládat nový 3D program.
Při řešení tohoto problému nám velice pomohla možnost pracovat
v první fázi s 2D Solid Edge, a to ještě zadarmo. Po osvojení tohoto
programu jsme přistoupili k nákupu 3D verze. Zvládnutí programu
bylo velice rychlé a nezdržovali jsme se rutinními činnostmi při
vytváření 2D dokumentace. Plně jsme se mohli věnovat 3D modelování.
Zrychlení a zpřesnění práce konstruktéra se projevily už po měsíci
používání Solid Edge. Práce se stala příjemnější a výsledky práce
konstruktéra jsou srozumitelnější i pro pracovníky bez technického
talentu a představivosti.V každém případě Solid Edge splnil naše
očekávání.“
ing. Ivan Chorváth, jednatel společnosti ILCOP Jeseník s.r.o.
6
Zobrazení referenčních součástí
Při práci na výkresech sestav je důležitá možnost
zobrazit odlišným způsobem díly, které slouží pouze
k orientaci v rámci vznikajícího celku, ale nejsou
součástí aktuální sestavy. Pokud vybrané skupině
dílů nastavíte příznak, že se mají zobrazovat jako
referenční, pak se na výkresu budou chovat jako
průhledné, a jejich obrysové čáry budou vykresleny
stylem definovaným pro tento typ součástí. Styl
čar je možné měnit individuálně i pro jednotlivé
díly nebo podsestavy. Pokud se ale rozhodnete, že
jen potřebujete mít na výkresu některé součásti
průhledné, stačí jen označit u referenční součásti,
že má být vypsána v kusovníku. Na obrázku je na
ozubených kolech dobře patrné použití zjednodušené a úplné reprezentace součásti v různých výkresových pohledech.
Výkresová dokumentace
Příprava technické dokumentace je časově náročný
proces, s velkým důrazem na kvalitu výsledných výkresů. Solid Edge poskytuje širokou paletu funkcí, které zrychlují práci a šetří tak velmi cenný čas. Unikátní
je funkce pro otevření výkresu sestavy v neatnivním
stavu. Systém při zapnutí této volby odpojí výkres od
modelu, ze kterého je vytvořen a díky tomu je otevřen
velmi rychle. I v tomto režimu lze výkres zpracovávat
pomocí všech 2D nástrojů, tedy například přidávat
kóty, poznámky, odměřovat i tisknout, nebo pracovat
s vlastnostmi výkresových pohledů. Až teprve pokud
bude potřebovat nástroje pracující s 3D geometrií,
jako je vytvoření řezu nebo nového výkresového
pohledu, dojde k načtení 3D dat. Pro uživatele to znamená minimální zátěž systému přesně odpovídající
skutečným aktuálním potřebám.
PMI
Uživatelé Solid Edge již mohou plně využívat předností plného popisu výrobku již ve 3D. Pravidla definuje norma ASME Y14.41 a její aplikace v produktu
Solid Edge je úplná jak pro součásti, tak pro sestavy.
Uživatel může vytvářet pojmenované pohledy a do
těch přiřazovat kóty, poznámky, tolerance, opracování atd. Každý pohled může mít také přiřazen
grafický řez. Prostřednictvím prohlížeček jsou tyto
informace dostupné i pracovníkům, kteří nemají
instalován Solid Edge. Vytvořené pohledy mohou
být vloženy do výkresu včetně kót.
7
Koncepční návrh
Hybridní 2D/3D návrh
pro rychlejší a kvalitnější přípravu projektů.
Pokud se připravuje vývoj stroje nebo zařízení, které je složeno z více podskupin,
první krok většinou spočívá na bedrech
projektanta. Ten musí připravit komplexní studii nového projektu. Tato práce
se v drtivé většině případů odehrává ve
2D. Schopnost programu Solid Edge
pracovat s historickou dokumentací ve
formátu DWG je v tomto ohledu nespornou výhodou. Při práci v prostředí Solid
Edge si může projektant nejdříve vytvořit základní strukturu kusovníku, poté
použít 2D reprezentace již existujících
skupin, určit jejich rozmístění a schematicky dokreslit skupiny popřípadě
díly, které teprve budou konstruovány.
V okamžiku, kdy je projektant s prací ve
2D hotov, vloží se do sestavy projektu
i 3D modely. U velkých projektů se tím
výrazně zjednodušuje jejich příprava. Po
dokončení detailní konstrukce je zařízení
připraveno pro vydání dokumentace do
výroby. Nespornou výhodou programu
Solid Edge je, že díky jeho úzké integraci
s PDM systémem Teamcenter můžou
všechny fáze projektu probíhat v plně
řízeném prostředí.
Na počátku konstrukce
je vytvoření struktury
produktu.
U již existujících sestav je možné
vytvořit jejich 2D reprezentaci
pro účely projekce.
Při práci je možné využívat
jak modely, tak jejich 2D
reprezentace, popřípadě
nakreslit základ pro nově
vytvořené díly nebo sestavy.
V okamžiku, kdy bude projektant
s prací ve 2D hotov, načtou se do
sestavy projektu i 3D modely.
U velkých projektů se tím výrazně
zjednodušuje jejich příprava.
8
Po dokončení detailní
konstrukce je zařízení připraveno
pro vydání dokumentace
do výroby.
Výměna dat
CAD neutrální nástroj
pro práci na sestavách
OEM JT data + Konstrukce dodavatele = Kombinovaná sestava
V dnešní globální společnosti je velký
důraz kladen na nástroje pro výměnu
a sdílení dat. Společnost Siemens PLM
Software publikovala obecný formát JT,
který představuje ideální platformu pro
výměnu dat mezi různými CAD systémy.
JT soubory mohou být vybaveny všemi
potřebnými informacemi a záleží na uživateli, jak se je rozhodne použít. Různé
kombinace uložení geometrie, struktury
sestavy a kusovníkových informací umožňují sdílet tato data mezi dalšími uživateli
s ohledem na poskytování pouze nezbytných informací.
Solid Edge pro účely konstrukce sestav
zachází se soubory ve formátu JT obdobně jako s vlastním formátem. Můžete je
tedy přímo vkládat do sestav, pozicovat
je pomocí standardních nástrojů, kontrolovat kolize a nechat vypisovat v kusovnících. Solid Edge se tak stává univerzálním
nástrojem pro konstrukci sestav z dílů
a podsestav vytvořených v různých CAD
systémech.
Můžete také pracovat s daty ve výměnném formátu, nebo nativním formátu
jiné aplikace. Solid Edge nabízí množství
filtrů pro načítání i ukládání dat v různých formátech.
Prohlížečky
Důležitou součástí každého PDM systému jsou nástroje pro prohlížení dokumentů a komunikaci ať
již uvnitř společnosti, s externími dodavateli, nebo
zákazníky. Společnost Siemens PLM Software dodává pro tyto účely několik aplikací, které jsou rozděleny podle způsobu určení. Patří mezi ně i volně
šířitelné programy pro prohlížení dokumentů Solid
Edge nebo balíčků PCF. PCF dokumenty v sobě
združují nejen 3D modely a 2D výkresy, ale také
další dokumenty které jsou důležité pro bezchybnou komunikaci. PCF dokumenty představují velmi
jednoduchý, ale spolehlivý způsob komunikace,
který může být bez problémů veden jako součást
systému správy dat.
9
Nový standard v integraci CAD/PDM
Solid Edge se stal prvním mainstreamovým CAD
systémem, který integroval nástroje pro správu
dat přímo do prostředí CAD systému a Solid
Edge Insight i nadále poskytuje osvědčené řešení pro běžné konstrukční kanceláře. Integrace
Solid Edge s aplikací Temcenter pak poskytuje
těsné a transparentní propojení s touto aplikací.
Všechny důležité příkazy Solid Edge jsou upraveny tak, že přívětivě zpřístupňují funkce pro správu dat v rámci běžné práce se Solid Edge. Data
vytvořená v Solid Edge jsou ukládána i indexována pro snadné nalezení a použití v budoucích
projektech bez zbytečného zatěžování uživatele.
Bez ohledu na to jaký systém si vyberete pro
začátek, s produkty Siemens PLM Software máte
vždy otevřenou cestu pro růst Vašeho podnikání.
Solid Edge Insight je dodáván jako součást
každé instalace Solid Edge je inovativní řešení,
které úzce spojuje CAD systém, správu dat a spolupráci pomocí webových nástrojů do jediného
produktu, který je jednoduché implementovat
a spravovat. Insight odstraňuje bariéry pro
úspěšné zavedení PDM tím, že poskytuje základní schopnosti pro správné definování pracovních
postupů pro úspěšnou správu dat vytvořených
v Solid Edge.
Teamcenter Express je předkonfigurované
řešení pro správu dat se snadnou implementací,
obsluhou a údržbou. Představuje vstupní úroveň
pro platformu Teamcenter. Teamcenter Express
je optimalizován pro středně velké výrobní podniky které potřebují zajistit spolupráci různých
oddělení a detašovaných pracovišť, vyžadují
specifické pracovní postupy a řízený tok dat pro
schvalování dokumentace a změnové řízení,
nebo potřebují zajistit správu dokumentace pro
více aplikací. Teamcenter Express napomáhá ve
společnosti transformovat její procesy při vývoji
výrobku zaváděním osvědčených postupů do
každé úlohy a procesu.
Pro společnosti vyžadující kompletní PLM řešení
Solid Edge poskytuje úzkou integraci
s Teamcenter Engineering, standardem v oblasti cPDM. Teamcenter Engineering poskytuje
flexibilní a konfigurovatelné řešení pro správu
dat, zaměřené na všechny PLM procesy v prostředí globálních společností. Narozdíl od tradičních PDM řešení integrace Solid Edge s platformou Teamcenter Engineering činí sofistikovanou
správu dat pro uživatele plně transparentní. Jak
Solid Edge, tak i Teamcenter jsou vyvíjeny společností Siemens PLM Software, která zajišťuje
nevyšší možnou míru integrace a synchronizuje
oba produkty při uvolňování každé nové verze.
10
Velocity series
Koncept, Design, Konstrukce,
Přípravky
Solid Edge představuje ideální CAD nástroj, který v sobě
integruje pokročilé nástroje pro přípravu technické
dokumentace.
Simulace
Femap je špičkový nástroj pro analýzu pomocí metody
konečných prvků na platformě Windows. Od jednoduché lineární statické analýzy až po výpočty proudění
tekutin, konstruktéři i výpočtáři používají Femap pro
virtuální simulaci chování výrobku ještě před tím, než
přistoupí k výrobě drahých prototypů. Díky tomu je
zajištěna vyšší kvalita výrobků a sníženy náklady a zkrácen čas potřebný na jejich uvedení na trh.
Výroba
CAM Express představuje komplexní, vysoce flexibilní
systém pro programování NC strojů. CAM Express je
CAD neutrální CAM systém, který díky své integraci
pracuje přímo se součástmi i sestavami Solid Edge.
Se zaměřením na jednoduchost nasazení a používání,
CAM Express kombinuje schopnosti špičkového CAM
systému a nízké celkové náklady.
Správa dokumentace na míru
Teamcenter Express poskytuje nástroje pro správu
dat a komunikaci jak uvnitř společnosti, tak navenek.
Teamcenter Express umožňuje maximalizovat efektivitu
vývoje produktu a ostatních technických procesů při
zajištění minimálních nákladů a zvýšení produktivity.
11
Souhrn funkcí
Zdarma Solid Edge 2D Drafting
Plně integrované prostředí pro práci ve 2D
Import 2D výkresů (DWG, DXF, DGN, 2D-IGES)
Použití 2D výkresů pro snadnou tvorbu 3D modelů
Synchronní technologie
3D kóty řídící geometrii tělesa
Modelování pomocí prvků nezávislých na historii
Procedurální prvky
Nástroje pro snadnou úpravu tvaru s využitím aktivních pravidel
3D Vazby pro definici závislostí geometrie tělesa
Obdoba příkazu roztáhnout ve 3D s využitím aktivních pravidel v součásti i sestavě
Odpojení geometrie od tělesa a její opětovné
připojení
Přenesení vybrané geometrie do jiného souboru
Nástroje pro automatizaci výběru geometrie
Pohony rotační a lineární – simulace mechanismu
sestavy
Hybridní 2D - 3D asociativita
Nastavitelné sestavy a součásti
Konstrukční prvky v sestavě / sestavou řízené prvky
v součástech
Virtuální sestavy
Podpora hladin ve skicách
Systémové knihovny pro práci s konstrukčními celky
Interaktivní analýza mechanismů v sestavě včetně
kontaktní analýzy
Grafické řezy sestavou s vykreslením i ve výkresech
Rozložené pohledy sestav včetně animace a pohonů
Alternativní sestavy, alternativní pozice sestav
Knihovna standardních součástí
Konstrukční asistenti – senzory pro sledování kritických hodnot návrhu
Modelování součástí
3D Objemové a plošné modelování
Rapid Blue technologie pro modelování obecných
ploch
Přímá editace geometrie modelu
Booleovské operace i s využitím ploch
Seskupování pro lepší orientaci ve stromu prvků
Knihovna konstrukčních prvků a skupin
Násobení prvků podle křivek
Superprvky pro snadné a rychlé modelování složitých celků
Funkce pro plastové součásti – Žebro, Žebrování,
Lem, Nálitek ...
Dělicí křivka a dělicí plocha
Analýza úkosů a křivosti ploch, pruhy zebra a hřeben
křivosti křivky
PMI – výrobní informace
Vytváření kót a poznámek ve 3D modelech součástí
a sestav
Plná shoda s normou ASME Y14.41
Pohledy modelu řídí viditelnost řezů, poznámek
a kót – použití ve výkresech
Popisy s odkazy na vlastnosti souborů
Modelování plechových součástí
Tažení mezi profily s možností vytvoření triangulačních čar postupných ohybů
Technologicky specifické funkce jako Lem, Narovnání
a Složení ohybu, Odříznutí kolmo na plochu …
Vyztužení ohybů, Křížové vyztužení tabulí
Lem a profilovaný ohyb po zakřivené hraně s podporou rozvinu
Konstrukční prvky pro tvorbu prolisů a větracích
otvorů
Uzavření rohu s různými volbami
Převedení tenkostěnného tělesa na plechovou
součást
Asociativní rozvin (včetně importovaných modelů)
se zabudovanou kontrolou vnějších rozměrů
Začištění geometrie při rozvinu pro snadnější vyrobitelnost
Střednicová plocha
Nastavení hladin při ukládání rozvinu do DXF
Rámové konstrukce
Knihovna normalizovaných i uživatelských profilů
Automatické zakončení profilů
Rozpoznání konstrukčních prvků na importované
geometrii
Automatický a manuální režim
Sestavy
Práce s velkými sestavami – konfigurace zobrazení, 3
stavy načtení komponentů,
Při otevírání načtení pouze struktury vrcholové
sestavy.
Rozdělení sestavy na zóny
Zjednodušená reprezentace součástí i sestav
Přeskupení komponent včetně zachování vazeb,
skupiny ve stromu sestavy
Automatické vytváření vazeb mezi součástmi
Vazba převod: rotační-rotační; rotační-lineární;
lineární –lineární
Ohýbané trubky, potrubní systémy
Poloautomatická i manuální tvorba trajektorie
potrubí
Generování výrobního výkazu pro ohyby
Zjišťování celkové délky pro použité polotovary
Definice různých zakončení
Kabelové svazky
Obousměrné propojení s eCAD produkty
Automatizovaný procesní průvodce
Svařence
Opracování součástí před svařením
Modelování svarů
Opracování po svaření
Asociativní svarové značky ve výkresech
Formy plastových výlisků
Funkce pro automatické i ruční vytvoření dělicí
roviny
Více součástí v jedné vložce, zrcadlení, otáčení
Podpora pro práci s tvarovými vložkami a šoupátky
Automatizovaná tvorba různých typů vtoků
Automatizovaná tvorba chlazení
Podpora nejrozšířenějších standardů pro stavebnice
formy i komponent – možnost definovat uživatelské
standardy
Průvodce pro tvorbu elektrod
Kinematika
Automatický vznik kinematických vazeb podle vazeb
v sestavě
Kontrola kolizí
Kontrola minimální vzdálenosti
Výstup animace do AVI souboru
Pevnostní analýza
Integrované řešení FEMAP Express
Řešič NASTRAN
Procesní průvodce
Poloautomatické vytvoření střednicové plochy
Publikování na Internetu
Automatické publikování součástí, sestav a atributů
Výkresová dokumentace
Rychlé otevření výkresu bez kontroly modelu s možností editace – vhodné pro prohlížení a tisk výkresů
velkých sestav
Podpora hladin, bloků a poznámek
Asociativní pohledy s plnou kontrolou zobrazení
součástí sestav
Aktualizace pohledů řízená uživatelem
Řez, průřez, rozvinutý řez, částečný řez – využití
definice plné součásti z modelu
Detail, nezávislý detail; libovolné hranice pohledu
i detailu; zkrácené pohledy
Použití řezů vytvořených ve 3D ve výkresových
pohledech 2D dokumentace
Modelový pohled s PMI asociativní s definicí ve 3D
Strojírenské symboly
Náhledová kvalita výkresových pohledů pro rychlé
generování výkresů
Plnohodnotné kreslení ve 2D s asociativitou na 3D
model
Generování kusovníku včetně automatického
pozicování
Generování tabulky děr, rozvinů, rozměrové řady
součásti
Mapování změn při aktualizaci pohledu
Identifikace neaktivních a přerušených propojení
Podpora uživatelem definované šablony s nastavením pohledů pro rychlé automatické generování
výkresů
Vystínované výkresové pohledy
Zobrazení referenčních prvků z modelu ve výkresu
(souřadné systémy, roviny, skici, křivky, plochy)
Uživatelem definované styly čar, šraf a kót
Kreslení schémat
Konverze bloků z DWG formátu
Bohaté knihovny symbolů
Vizualizace
19 typů včetně fotorealistické vizualizace, Stíny,
Odrazy, Ray Traycing
Perspektiva, Textury, Bumps, Animace
Prohlížečky dokumentů
Solid Edge Viewer;Solid Edge View and Markup;
XpresReview; JT2Go
eDrawings
Pro více informací kontaktujte:
Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o.
Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, Tel: +420 266 790 411, Fax: +420 266 790 422
www.siemens.cz/plm
Siemens a logo Siemens jsou registrované ochranné známky firmy Siemens AG.Teamcenter, NX, Solid Edge,Tecnomatix, Parasolid, Femap, I-deas, JT, Velocity Series, Geolus a obchodní úprava Signs of
Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích poboček v USA a v jiných zemích. Všechna ostatní
loga, ochranné známky, registrované ochranné známky nebo servisní známky zde použité náleží jejich příslušným držitelům.
SEcz080831

Podobné dokumenty

AXIOM TECH Zpravodaj 2007 ke stažení

AXIOM TECH Zpravodaj 2007 ke stažení update pÛvodních licencí. „Solid Edge nám pfiinesl zcela nov˘ pohled na konstrukci a projektování. UmoÏÀuje velice rychle a jednodu‰e vytváfiet nové modely a to nejen souãástí, n˘brÏ i kompletních ce...

Více

AXIOM TECH Zpravodaj 2005 ke stažení

AXIOM TECH Zpravodaj 2005 ke stažení aÏ ve veãerních hodinách, protoÏe pfies den nemûl zákazník ãas. Do malé vesnice v podhÛfií Orlick˘ch hor jsme po dlouhém hledání pfiijeli aÏ za tmy a ve zjevnû se‰lém statku jsme na‰li sídlo spoleãnos...

Více

Procedurální model jazyka - Katedra obecné lingvistiky

Procedurální model jazyka - Katedra obecné lingvistiky Otázku, zda metodologie empirických věd může mít přínos pro poznání jazyka, proto nelze odmítnout na základě argumentu, že tato metodologie slouží pouze k výzkumu jevů nezávislých na roli pozorovat...

Více

Sborník 2007 - Hydronic Systems

Sborník 2007 - Hydronic Systems položené otázce samozřejmě ano. Ale mají naše soustavy, které nazýváme soustavami s konstantním průtokem, opravdu průtok konstantní? A za všech provozních stavů? Musíme popravdě říci, že ve valné v...

Více

stáhnout

stáhnout ArchiCAD StartEdition 2012 ArchiCAD SE, tzv. malý ArchiCAD, je CAD/BIM technologie pro 3D navrhování a projektování budov optimalizovaná pro co nejlepší poměr cena/výkon. Graphisoft jej nabízí více...

Více

stáhnout

stáhnout (rychlost zpracování změn – „rychlost“ ztráty dat; množství informací v počítačově zpracovaném projektu – datová kompatibilita a ochrana duševního vlastnictví atd.). Počítač je na úrovni tužky, je ...

Více

Mechanika těles - Statika (sbírka úloh)

Mechanika těles - Statika (sbírka úloh) Vymezení volného vektoru odpovídá dříve uvedené definici vektoru. U vázaného vektoru musí být určen počáteční bod vektoru F~ , tedy A, F~ , a u klouzajícího vektoru přímka po níž se vektor může poh...

Více

CAD systémy Autodesk Inventor Vytváření 3D modelu součásti

CAD systémy Autodesk Inventor Vytváření 3D modelu součásti 2.1 Co umí modul FEM/MKP v Autodesk Inventor Professionalu..............................................11 2.2 Co neumí modul FEM/MKP v Autodesk Inventor Professionalu.................................

Více

Hacking, cracking a warez

Hacking, cracking a warez gardy, ex-hackeři a řada počítačových specialistů protestuje. O co víc jsou aktivity script-kiddies neplodné, o to více jsou zničující. Mezi osobou, která je schopna vytvořit vlastní program a člov...

Více