0601 Závěrečný účet

Komentáře

Transkript

0601 Závěrečný účet
xcRGBz|,lQ l
zuc
obec ostravice
zlvĚnečnÝ účerzA RoK 20í5
{v
xč)
.e3bv.ný k. dni 30.(F,20'l8
údáje o orgaíizaci
irennfikáčííčíslo
Ullcé,
čp.
Psč, pošta
(xl2í1046
ob.c orn vbé
é-p.an
o3traýca
73o
í4
55t a12 816
[email protected]ú.vic..cz
Doplňt lici údaje organazace
ob§ah závěr€čnóho účtú
rc4očfu pňimú
ll, PlíĚnl íorpoatu výdajů
l. Plněnl
lll, Flmnmvánl (zapojenl vla§tnlch ú6pol á džlch zdĎjÍ:)
lV, stavy a obÉty ná bankovních účlc.ň
V
P9nóžni fondy - infom.ťvně
Vll, Vyúčlováni finančnlci vztehú k ozpoaům krsiú, obcí, DSo a vnitřní přÉvody
Vlll, Vyúčlováni finančnlch yztáhú kc atáhímu rczpď,tu, státníín fondúm e Národnímu fondu
lx, zpráva o vý§ledku přezkouínáií hoapodabnl
x, Finen&l ho§podařáni ďíz6nýcn právniclÝó o§oo a hoGpodaření
s igjich maj€ťGm
xl. ostetnl doplňujícítldáie
[email protected]óN
srrbňň
LrlaRD6oflD/@§pol
s
r
o,
(1001b15 / [email protected]
xcRGBzlJc
LlllENsgzPgérulĚUqq
/
zuc
oaal2a1
5 / 1aa4201 5)
@zpačel Razporél pa zňéná.h
schýálďý
32 780 000,00
33 302 020,00
36 037 013.24
5 455
000.00
6 715 647,00
6 547 486,84
10
000,00
155 000 00
153 700.00
1 211 000,00
2 649 067,00
11 699 067,00
39 456 000,00
42a2l7u,0o
54 437 267,0a
5 100 000.00
5 100 000,00
5 454 329.27
000,00
] 100 000.00
1]91 61].77
600 000 00
600 000,00
635194,18
111
Daně z přijňú íyzických osob
6 800 000,00
6 800 000.00
7 2a1 335 22
1121
Daň z piijmů právnických osob
4 900 000,00
4 900 000 00
5 857 115,10
1122
Dáň z
170000,00
372 a2o 0o
112
Daně z piijmů právrjckých osob
Dané z přiimú. zi§ku á kápitálových výnosú
5 070 000,00
5 272 a20 00
11 870 000,00
12 a72 o2a.a0
13 51o 470 32
Daň z pňdané hodnoly
10 500 000,00
10 500 000,00
11 555 060,64
10 500 000,00
10 500 000,00
11 555 060,64
10 50o 000,00
1o 500 000.00
11 555 060 64
13&
1335
133
obecné danéze zbožia služeb v tuzemsku
zvloane á pop| 2ezbožla slJžeb v luzeřs\u
Dáňě zé zhoži a služét v tuzMsku
odvodyza odněti púdy ze zeň půdnlhofondu
20 000,00
20 000 00
41 439,00
Poplalky za odněti pozemkú p]nění funkci lesá
20 000,00
60 000 00
57 067,00
PoPlatky a odvody v oblasti živolniho plostiedi
40 000,00
80 000,00
98 506.00
1340
Pop|atek za p.ovozsvstému
2 800 000.00
2 800 000,00
2 801 761.00
40 000,00
40 000 00
3a 777,0o
Poplalek za lázeňský nebo rekreačni pob},t
Poplalek 2a Uživáni veÉjnéhoprosvanstvi
400 000,00
470 000,00
495 401,00
l0000,00
10 5]8.00
]345
Poplatek z ubttovaci kapaoty
300 000,0o
300 000,00
291 155,00
134
Mistrí pop atky z Wbraných čňnosťá služeb
odvod z loteriia oodob herkrcmě Výher,hrác přis.
Detailhí Ýias Éoložek db druhavého lJidéni nzpďlavé skhdby
lÝ
osob ze záý člnnosti a fun pož
1111
Daň z pii)
1112
oaň zpři]ňu fyz osob ze samost výdél.činnosli
]
113
n
121j
121
122.3
1 1oo
Dáň z pii]mú íyzických osob 2kaphál.Výnosú
piim!
právnjckých osob 2a obce
shrom
koňun odpádú
1341
1342
1343
372 o20,0o
6
229135,10
504.00
1344
1351
1355
135
3 540 000,00
odvod z výhernich hlacich Piistrcjú
osiatn i odvódy 2 wblaných éinnostia služeb
136]
136
l3
151l
151
3
638 l16 00
99 684,41
200 000,00
270 000,00
263 333,%
280000,00
350 000,00
363 018,35
400000,00
530 000 00
645 240,00
400 000,00
530 000,00
u5
24o,0o
Daně a poplaiky z vybÉných óinnosti. §lužéb
4 260 000,00
4 580 00o,o0
6 150 000,00
6 150 000,00
Daně ž májelk!
6 150 000,00
6 150 000,00
6 150000,00
6150000,00
32 780 000.00
33 302 020,00
36 037013.24
4 523 000,00
4 737 850,00
4 518 609.95
Daňové pňjmy (součď za třldu
1
)
2111
Přijňy z posky,lovánislužeb á výrobkú
2119
ostatni přijmy z Ýlasiňi činnosti
211
Piijmy z vlástn i činnosii
Přijmy z ploiá]mu pozémkú
2132
Při]myz pronáFu ost nemov, áje]ich
ostainí piiiňy z pronájm! majetku
ésti
Piiimy z pronájmu frajeťKu
2141
214
Výnosy z finánóniho maletku
21
Příjmy z vl,člnn.a odvody přeb.org.s přt-ýzt.
sankčni platby pň]á!é odjiných subiéklú
UCFG]
60]
l91
6 226 601,93
9226
20 000,00
20 000,00
121o0o
4 757 850 00
4 519 819 95
50 000,00
50 000,00
51 172 ao
682 000 00
682 000.00
777 411 a0
30 000 o0
30 000,00
25 926 00
762 000,00
762 000 00
s54 509,00
10 000,00
10 000,00
188,89
10 000,00
10 000,00
]68,89
5 315 000,00
5 529 850,00
5 374 517,84
Qst,piiimy znn.wp.piedch.lel od iin.vei r,
zpÉOýa.a syrénen
6 226 601,93
4 543 000,00
221
2222
000.00
80 000,00
Daň z nemovitosti
l5
2212
3 620
80 000,00
GoRDlcB spo/
§ .
o
4100,00
4 l00,00
4490.00
]567600
]5 676,00
XcRGBzuc
Délr,ilrl výŇ @lože* tllé dfohoého lllděnl
2226
222
MŇúé
/
zuc
(10042015 /
10um15)
skhdby
Pilimy znn-ýyp-min let mezi obcemi
Pňi,vrať<y lransía o§Lpř,z fí,vyp.Přédch l
5o2 421,oo
5o2 421,oo
518 o97,0o
518 097,00
522197,00
522 5a7,00
30000,00
6000,00
262 500,00
267 aa2,oo
Pfijátó s.nkčnl p|atby. vr.tky lran.l6rů
Piiaté neinvé§tiční dary
Pňjáé poja§tné náhkdy
30 000,00
Pňiaté nékapltálové pňspěky á náhrady
50 000,00
52 600,00
58022,00
80 000,00
345100,00
33] 904,00
2343
ostatni nedáňové příimy
234
Př,z lrhrad dobýv,plostoru a z vydobytých neós,
Pňjmy z využ,výhrad,při! k pfircdním Zdrcjúm
60 000,00
68 500,00
68 478,00
23
Přiiny 2 prod.nekapmaj.á oátířdaňové pňjmy
2321
2322
2324
232
60 000,00
68 5oo,00
68 478,00
14o 000,00
.lí[email protected],00
,l00 382,00
2451
splá&y púič,píoď1,od PřIspěvk.oEanizáci
250 000,00
250 000,00
spl,půjč,prcsli,odziiz€nýóapodob,subjektů
Pňiaié splátlry púř6íýchpro6tfudkú
250 000,00
250 000,00
21
245
fid!
N..laňovó pňjmy (.ouěot za
3111
311
3í
Piíjmy z Piod€j€
pozemk]
Pňjmýzprcd,dlouhodob,majétku(krcmědíobn.)
16
411
25o 000,00
€6,84
0m,0o
6 715 647,00
10000,00
155000,00
153700,00
10 000,00
155000,00
153700,00
155000,oo
153 700,00
5 455
2)
6 547
Fňiny z Píód.dlouhod.mai.a o.tlrP.příjmú
10
000.00
Kapt!álovó pňimy
10
[email protected]
155 00o.m
153 70o.0o
38 2a5 ooo,oo
,|72 667,00
12 73a 2íXr,oa
([email protected]čia ťídu3)
vlaltní příjmy (ťídaí+2+3}
4112 Néinv-pňj,tíá,z€ sR v rámci souhm.dot,ýnahu
41
25o000,00
ost,neinv,pfij,tíá,z€
1211000,00
a!
12112oo,oo
1 211
623 225,o0
siátn{ho rczpočlu
1 211
Neinv.Pňj,lrán§f.odv€r,rozp.ú§lřdniúrcvné
000,00
1 834
425,00
200,00
623 225,00
1 834
425,00
4121
NeinBtičnípňiatélíaňsfery od obci
90000,00
41
Neinv$tičnl pňjaté tuNfély od kígjů
10100.00
10l00,00
100100,00
100100,00
22
412
4134
413
4216
421
12
NeinvstičDi pňiáté tíánsf od
rozp,u,úovně
90000,00
9 050 o00,o0
Pl8vody z ozpočióvých účtú
9 050 000,00
Pňevody ž vlastnich íondú
Něit|v€6ťční pňJaé tEBf ély
525,m
10 9a4 525,00
o§t,inv,Pňj.transíé stáiniho rožpoči!
714 542,oo
714 542.00
lnv€§tiihlpňjatétíánsf,odveLr,úss,úrovně
714 542,oo
7,14
1211 00o.0o
z
u2,@
714 [email protected]
2 649 067,00
11 699 067,00
/§6 oo0,0o
12 c:21734,6
714
rrdu 4)
Pň|my co|tem (tňdy t+2+3+4)
542,oo
12l1000,00
lňv€3ťční Pfiiúá třámí€ry
Přitste elroíary {součrt
1 934
39
[email protected]Éno systéh.ú[email protected] GoRD/[email protected]
3po1
s ro
5a
§7
2a7,08
XcRGBzuc
schválqÝ
Dddi]ni vi p;, pložeh dle dfuholÉhó Llidé|:
50l1
ozpoaoÉ 5tladb.
P atv zaměstnancú v pracovnim poméru
ózpoée|
zuc
(10042015 / 1aa4201 5)
Razpotet pa zménách
34 002 000,00
37 l79 835,00
41 839 880.00
2 700 000,00
5 7a0 000,00
6 321 584,25
36 702 000,00
42 959 a35,00
4a 16,1 464,2s
ýhýálený
[email protected]óéel
Razpoét rĎ zhénách
000,00
5 060 000,00
4 2a6 961,07
5 060 000,00
5 060 000,00
4 286 961,07
5 060
50]
/
630 0oo o0
5021
5023
odměny ólenů zastupilestev obcia kÉiú
] 106 000 00
1
400 000.00
1 309 279 00
1 736 000 00
2 030 000 00
] 9qr?0,09
5o2
ostatniplatby za prcvedenou pláci
sosl
PoV poi,na soc.zab.a piisp. na
5032
5038
Povinné pojistné na Ýelejné zdravolni pojišléní
Povinné pojistné na úlaové pojišiéni
503
Povinné pojisiné placené zaměshavatelem
50
ýý<'ajé na Plaly,@Lplalby
st.
a
pol,zaměsfnan.
prov,
pia
pojist,
j
665 000,00
1
7j5 000,00
1 367
765,43
629 000,00
649 000,00
519 799,50
47 000.00
47 000,00
23 o21,0o
2 341 000,00
2 411
9137 000 00
9
000,00
1 910 585,93
50l 000,00
7 a83 467,00
5132
a0,00
5134
25 025,00
5136
Knihy, uč€bní pomúcky a lisk
10 000,00
l0000,00
25143,00
5137
185 000.00
344 000,00
43o 275,ao
5138
orcbný hmotný dlouhodobý ňaielek
Nákup zboží (za účeleňdálšiho plodeje)
5139
Nákup materiálu jnde nezafuzený
350 000,00
394 000 00
676 663,47
600,00
5]3
545 000,00
5141
514
Úrcky a osiahi finanóni Výdaje
5l51
000,00
1 240
1 240
000,00
1 240 00o,0o
2 030 000,00
2180 000,00
500 000,00
500 000,00
1a0 000,00
180 000,00
5152
5161
5162
5j63
5164
5166
5]67
5]68
5169
5]6
000,00
]
929 752,60
1
000,00
874 025,98
231 9oj,00
3 769 000 o0
4 189 000,00
3 342 638,28
60 000,00
70 o00 00
134 5,14,00
125 000,00
175 000,00
187 098,65
220 000,00
235 000 0o
3o1 591,90
Nájemné
95 000.00
111 000,00
199183,54
Konzu]tačni poÉd€nské a pláVni služby
45 000,00
45 000,00
41 180,00
služby školeni a vzdé]áváni
60 000,00
]12 000,00
l58 809,40
62 500,00
77 044,28
NákUpvody, paliv a eneíg e
služby pošt
služby le]ekomunikaci a rádiokomún]kaci
slúžbypeněžnich ústavú
služby zpracování dat
1 o54
Nákup osialnich §l!Ž6b
6 888 000,00
6 562 000,00
6122 s49,69
Nákupslužeb
7 493
000,00
7 372 500,00
7 222 301 ,46
3 931 000,00
5 011 000,00
3 312 547,o9
10 744,8o
cestovné (uzemské i zahÉničnD
40000,00
51T5
oslatní nákUpy jinde iezářazeié
1
5l
5213
521
522'
450 000 00
souvisejici výdajé
NéivntÉ,nennanČnimpodn,subj.-právcobám
108760,00
000,00
1 4a5 070,00
4 951 955,89
1 600
6 761 000,00
60 000,00
50 000 o0
102 000,00
99 571.30
]10 000 00
162 000,00
158 041,30
18 578 o0o,00
2a 472 soa.ao
Výda]e souv s neinv nák piisp.,náhr,a věc.dary
a
34 834,00
95 000,00
000,00
Výdaje na doplávii úzeňni obslužnost
Neinv.slični nákupy
55 000,00
60 000 o0
5 421
517
519
430 139.30
658828,00
5172
5]93
929 752,60
2?5 0a0,00
Pohonné hmoly a maziva
5171
5179
]?? ?!],Z
205 000 o0
854 000,00
5154
5156
748 000 0o
1 240
17
762 476 80
10 000,00
10000,00
Néinvestičníl.ansf,podnikaie]skýmsubiéktúm
NelnvtÉnsíobecnépíospěšnýmsoolečnGter
zpracóváhó
58470,00
10 000,00
slsténeň UcR6 GoRDlco
spot
s
ro
10000,00
12 000,00
xcRGBzUc
t
Detatnl výpls položek dle dfohoÝéha
dén]
/
zlJc
(10042015 / 10o42a15)
dpóaové skladby
5222
Neinv.lransf občanským sd.!žen im
100 000 00
110 000,00
5223
Neinv tíaflsí,ckkvim a náboženským společ
115 000,00
115 000,00
100 000,00
ost neinv,tlansí n€zlsk.
a pódob
oaanizacíň
1
130 000,00
175000,00
1 333
000,00
1173654,2o
522
Neinv transf neziskovým a podobnýň o€anizácim
1 4o0
000.00
1 568
000,00
1415654,2o
Neinv.tťansfsry podn.subj.a nezisk,organlzacím
1 400
1425654,2a
5321
Nelnveshčnl ilansfery obciín
5329
ost ne rv,transiveř rozpoďúm územni úrovně
532
Neinv transíery veř ro2počtůmúzemni úrovně
5331
Ňeinvesl]čni piispévkv ziizeným
5336
Neinv,kán§ízlíženýň piisŇVkovým olganizacim
533
5345
534
5361
5362
536
5424
u2
Neinv,lransf€ry
Po
piisp,a podobiým or9anizacim
000,00
1 568 000,00
350000,00
220 000,00
354 200,00
000,00
] 245 000,00
1 216 380,00
1 545
465 000.00
580,00
] 895 000,00
1
2 400 000.00
2 42o 4oa,o0
577 935,a0
577 935,00
2 400 000,00
2 998 335,00
2 998 335,00
1 570
2 42o 4a0,0Q
Převodyvlastnimrozpodovýňúčtúm
9 050 000,00
Převody vla§tniň iondúň
9 050 000,00
1 800
NákOp kolků
400 000,00
Platby dani a poplátků slátnimu rozpočtu
ost néinv tÉnsíeryjinýmveňejným ('zpočl{rň
lléiív,tÉnsféry
á ně*teé dálši plalby rczp,
400000,00
703 000,00
4 695 000 00
5 166 335,00
00
679 385,00
703 000 00
681 185,00
14
300100 00
Náhradý mezd v době nemoci
6 957,00
Náhíady placené obyvatelstvu
75 000,00
90 000.00
90 000,00
oslatní neinv tránsiery obyvatelstvu
100 000.00
100 000,00
69 013,00
190 000,00
]44 013.00
54
ostáini neinvestični tránsfery obwatelstvu
NéinvestičnitÉnsfery obyvatelstvu
l90 000,00
190000,00
150 970,00
5651
Neinv.půjč,prosti.ziízénýňPo
25o 000,00
250 00o 00
Neinv,púič.píoslřpřisp.á podobným organlzaciň
Neinvestiční půjč€nó plostiedky
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000 00
5492
5499
549
]90000,00
NespeclnloVáne íezefoy
ostatní ne]nvestiční Výdaje jinde dezaiazené
2 000 00
5909
590
ostatni neinÝestién i Výd aje
59
o§tatnl neinvBtiěni údaje
5901
6119
611
6121
6122
6123
612
2 000.00
30 000,00
67 212 a0
2 000,00
32 000,00
67 212,00
2 000,00
32 000,00
67 212,00
34 o02 000 00
37 179 a35,00
41 839 880.00
o§iatni nákOp dlouhodobého nehňohého majetku
300 000,00
150 000 0o
66 550,00
Poiizen i dloudodobého nehmotného má]elku
300 000,00
150 000 00
66 550,00
BUdoW. haly a slavby
900 000,0o
] 050 000,00
2 162 7a3.45
Béžnéú.laje (třídá 6}
stroje, přistrqe azaiizeni
000,00
2 280 000,00
1 797 552,ao
2 ]00 000,00
2 l57 990,00
Dopravniprcslředky
1 300
Poiizeni dlouhodobého hmotného ínájelku
2 20o 000.00
5430000,00
6 118 326,25
200 000.00
200 000,00
136 708 00
200 000,00
200 000,00
2 700 000,00
5 780 000,00
6 321
2 700 000,00
5 780 000,00
63215u,25
835,00
48,16í 464,25
í3E 101,00-
6 275 802.83
6l
hve§íčnínáklpy
a
souvisejici výdaje
Kápiiálové výdajo (souč.a tňdu 6)
Výdare
célkem (třida
36 702 000,00
5+6}
saldo příimůa výdajú (Příimy-výdaje)
2 754 00{,00
zpÉ@ýánó syslén.n [email protected] GoRD/c6 spo/
s
.
o
/r2 959
136 708.00
5u,25
XcRGBzuc
/
zuc
(1aa42a15 / 1lxJ42015)
lll. FlNANcoVÁNi (zapoiení Vlastních úsoor a cizích zdroiú)
schÝé]ehý
ózpoČel
Razpóčel p. zňéné.h
krátkodobé f inancováni z tuzemsl(a
kíétkodobépiiaté pújčenéprcsliedky (+)
Uhlazené splátky králkod pl]l p!]č,prostř ( )
Zňéna stavu klátkod prosli na ba.k účtech(+l)
8113
3 800 000,00
a114
8115
3 300 000 00
a124
] 25.000 ac.
3 254 000 00
? 754 000,00_
í38 i01,00
6 275 802.83_
?u,43
, !j00
315 80,
509!qq!L
3 800 000,00
3 800 000
3
0c
392l01 00
22 a26 E62,64
24
1
24
i
949 6,|-
60c 3]5 3a
Dlouhodobé lináncováni z tuzemska
Uhlázené splátky douhod pl]jálých pú]@k c)
FlŇAŇcoVÁNi (s;i;i ža iřidu 8)
3 254 Aaa
gť
lV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
základnibéžný úěel Úsc
Běžňéúčlylondu
] 652 418,63
Úsc
1
652 418,63
1
600 315 80
] 600 315 80
3 252
3 252 734 43
]6003]560
Ťeminované vklády dlouhodobé
Tě.ňinóváné Vk16dy kíálkodobé
@
schválďy
ózpačél
Razrbée! po zúénách
konečnyzúslalek (rozdil rožpočt!)
Vl. MAJETEK
Dlouhodobý néhmotný fi ájetek
Drobný dlo0hodobý nehmolný majeiek
373 856 00
369 020.00
dbunodobý nehmotiý ma]etek
143 990 00
]43 990.00
ostátn
i
Dlouhodobý hmotný maieter odpisovaný
184 338.492 0o
samostatné hmotné movité véci a soubory ř.ovrlých věci
Díobný dlouhodobý hňotný maretek
,11
l49 449.00
185 487
94l 00
19 596 858,00
í81 946,00
5 603 549,00
4 183 882,38
150 000,00
226 20Q ?7
4 410 083 15
5 8a9 754 70
l19 386.30
5
a0
1
]4].00
QQ7 71T
4!tE]9o
2 589
olouhodobý hmotný májétek neodPisovaný
150 000,00
Nédokončénýa Pořizov.ný dloUhodobý maietek
NedOkončený dloUhodobý hmolný majetek
opiávty
k
dlouhodobému nehmoinémU májetku
opíávky k díobnémU dlouhodobémU nehmolnému ňa]elku
opráVky k oslátnimu d ouhodobému nehňolnému maÉiku
oprávky
k
5 929 14].00
]i]
356
ic
4 836.00
]
7 B.17 00
25 397 c0
dlouhodobému hmotnému májetku
oplávky ke stavbám
oprávky k sámost hmol movityfr vé@ň á souborum hmot mov věci
oprávky k díobnémudlOuhodobému hmotném! májetk!
?9 425 ]9a l0
4 216 62,J 3a
5,!21 6c3 c0
2 333 086 0c.
3] i!8 28] 00
5 284 7]] 00
5 603 543
c0
Mateřiál
53 a99 20
zpÉcóýano sysléňéňUcF6 [email protected] spo/
s lo
53160 20
XCRGBZU.
Vl. MAJETEK
/
zuc
| 1
oo4201 5 / 1 ao42a1 5)
zbožía osiatnizásoby
]3 475 00
opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku
opnvné poožky k [email protected]ému dLouhodobém! hňotnemu
opravné položky ke křálkodobým pohledávkám
3 530 00
,]]5i:]990
má]
opravné poožky kjiným pohledáVkám z hlávničinnosl
opravné po]ožky k odbéralelúm
1,,]
]34 !0
76 2,15 00
cl. Ds A
oslátni neinveslÉn i tránsféry veielnym rozpočtnm úzeňni
5345
Pievodyvlastnimlozpočtóvynúčtum
]]5:7i!!i
8 578 00
čToVÁNi
2226
4]21
4122
4134
5321
5329
]7 005 00
Při)fry z finaň^ihó ýypoiadá. i mlnuly.h étňezjobcem
Nelnvestični pilalé tíánsfery od obci
Ne nvestičnl při]atéllansiery ód kra]u
PŘEVoDY
502 421 a0
502 421 00
90 000.00
90 000,00
]0 100 00
Převodv z rozpočlových účtu
10 l00,00
9 050 000 00
Nelnvesiični iransíery obciň
2?0 0oo o0
1 245 000 0o
1
2]6 380 00
9 050 000.00
Vlll. VYúčToVÁNíFlN. VZTAHů KE sT. RozPočTU. sT. FoNDůM A NÁRoDNíMU FoNDU
Rozpuet
upt
skulecnosl
(Ph]ňy)
skulečnosl |výdaje)
oslál^, nelnv pňJalé 1ránslery že st íóžpočlu
plaly zaméshancu v pl.covnim poméiu
Pov,nn€
4116
§0l1
1!4!
503í
5032
4122
sft z.b a !i sp na slpo .amě9lnan
ía vele]né zdraýoini po] šlan,
poj na
PoV,nné póJ
rožpočlu
poměíu
osbii nenvpř!élétansf€ryžes'
laty zé méstn6 ncu V [email protected]
PoÝ]nnépq n. §ft4ba piispna sl polzaňaslnan
Pov]nnépójná Ýéiqné :díavotni po],šlěn
P
Ne,nvesbčnipilalélran§'élyoalíá]J
Dlobiy hmolný dloUl]oaóbý ňaje€k
ošlátni lnVesl pi ]aré tánýze stáhlho rc:po.1;
6122 siíoJe piistoJé a zái u en
p..vencé k.iminality,dotáce
oýaliiie nV přlaletansl€ry ze sl lozpóa,j
5336 Nenv€st tíansl€ry 2nzeným piisp€
931ý
osl
prirmyz
rn Vyp.l piedch relodlin Vealo
volby snémóÝna,komunálnj
2222 osl piiFyzin
vypoi piédch l€lol],n
lx. zPRÁVA o \aýsLEDKU PŘEzKoUMÁNi
19,!q40
::fi:,3:
x
194o3ol
0,00
l9 290,oo
;::::,::
26000,00
,! !!qq9
0,00
r0l00,0q
0,9L
114
ý2,oo
11! 42]90
5r7935,00
0,00
0,00
13 361,o0
HosPoDAŘENí
X. FlNANČNÍHOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNlCKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJlCH MAJETKEM
zplacaÝénasyslélnen [email protected] [email protected] spal
s ló
9.09
xcRcBzuc
Přlloha č,2
zlE
([email protected]/ 1úlm15)
Údaje o ho§podarení s majelkem obce
Vý§ledek hospodaň9ní obce za íok 2015
Pňloha č,3
Pňloh8 č.4
stavy úvěmvých účlů
Pňbnač5
ostálni dlouhodobé závazky
Základnlškola á Mate§ká škola, pfispěvková oaánizac€
Příloha ě.6
1.
2.
34
5.
6
7.
a.
/
zpláw o ýý3bdr! prd*únánl hospo<t.řal otza oď.ravie za n* 2o15
zévéEčnýú& m15 - ob& @tavice
výlaz ri:rfu a zfrly k 31-12.m15 [email protected] [email protected]
Ro4alÉ - bilaE k 31 t2 2015 ob& oslíavkE
Pjlbha
* 31.12.2015-
flozvaha
[email protected][email protected]
zňly k 31 122015- zák]adnl škols a aÉlél§á š*ob, ýí.řú.oá [email protected]
- hhne r 31.12 2015- zr*ladnl šhó!2 a uat ls^á Š*oh, pllsÉýlloýídýÉnle
ýýkaz zjs*!
a
''llbh.k31.12.2015-
záldadhl
škole. MeléÁ*é šlola,qňsř]l/.óýá
závíEělrý účdetb proi..rrán M auofu.§íÝu &r.
20-6"2016-
Razit*o účelnijédĎolNy
o§oba odpovéd.á
a
oa iz.e
B
Ec
§TEAvlcE
uaetnictvl
Podpisový zaznam osoby
odpovédné za správnosl údaiů
Qu
o§oba odpovédná za rožpoóet
Podpisový áznám o§oby
odpovědné ža správnost údajů
stám§ta
lno. líoe|av .liš
Podpasový záznam státutámího
ostcxi úň^l v osTRÁvlcr
vyvěšeno dnc
s.jmuto dDe
zgffiánosyšá@
[email protected]
doao/[email protected]
s ,o,
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
podle zrákona č. 93/2009 sb., o auditorech a o změně někte.ých zákonů, ve zněni pozdějšich
předpisů, auditorského standardu č. 52, dalšíchrelevantnich přepisů rydaných Komorou
auditoru Českérepubliky, podle ustanovení § 42 Zákona ě. l28l2o0o sb,, o obcích (ob€cní
zřizeni), ýe znění pozdějšíchpředpisů a podle ustanovení §l0 zrikona č, 42012004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územnich samosprávných celků a dobrovolných §vazků obci, ve
měni pozdějšich předpisů
(dále jen,,zákon č, 42012004 sb.').
pro Územní samosprdvný celek
obec ostravice
za období od 1.1.2015 do 31.12.2015
I.
vŠEoBEcNÉlNFoRMACE
Název provčřovaného subjektu:
Obec ostravicc, ostravice č,p, 577.739
1,1.
osr,avice. lČ:0029704ó
Stalutárni orgán úZelrlniho san' osprávného celku (dálc jcn ..úzenni celek"):
staťosta ing, Miroslav Mališ
Áuditorská špolečnoštiMorav§ko§lezský audit, s.r.o.,
č, oprávnění 523
Jména osob pro\,ádějicich přezkorrmárrí hospodářeni úZemníhocelku:
lng, Jana Urbančikol,á, auditoNké oprávnění č. l947
Ing, Pavla Seidlová, auditoťskéoprávněni č, 21]4
N4i5lo pie7koulnáni:
obccnr urad o.trarice
Ověřované obdobi: rok 2015, od 1.1, do 31.12.20l5
Datun provedcní přczkoun' áni hospodařeni:
lt.
l 0,
l l.20 ] 5. ],2,20
1
6
PŘEDMĚT PŘEZKoUMÁNi HosPoDAŘENi
Předmětem přezkoumání jsou podle ustanoveni it 2 odst- 1 Zákona č, 420/2004 Sb, údaje
o ročnínhospodaření, tvořici součást závěrečnéhoúčtupodle § ]7. odst. 2 a 3 zíkona č.
250/2000 Sb, o lozpočtových pravidlech úzenních rozpočtů \,e zněni pozděišich piedpisů, a
toI
a) plnění příjnrů a \,ýdajů rozpočtu včetně peněžnich operací. týkajícich se rozpočtových
prostředkŮ.
b) finančni operace. týkajicí se tvorby
c)
d)
e)
t)
g)
náklady a výnosy podnikatelské činnosti úZemníhocelku.
peněfuí operace. týkajicí se sdružených prostředkťl vynakládanl,ch na základč
smlor.rvl lnezi dvčma nebo vice územninri ce]ky. anebo na základě slnlouvy s.jinými
právnicky'mi nebo fyzickými osobami.
finánčni operace. tikaiici se cizích zdrojů vc srlyslu právrrich předpisů o ťlčetniclví.
hospodařeni a nakládání s p|ostředkt, poskytnutými z Národniho londu a sdalšími
prostřcdky Ze zahraniči poskytnutými na 7ákladě nrezinárodních snrluv.
vyítčtovánía vypořádáli finančníchvztahů ke státnimu rozpočtu, k lozpočtůmkrajů,
k rozpočtúrnobcí. kjinýn] rozpočtům,ke státním l-ondůn a k dalšín] osobám,
Předilčtem přczkoumáni v souladu
dáie oblasti:
a)
b)
a použitípeněžnich fondů.
S
ustanovenim § 2 odst, 2 Zákona č- 420/2004 Sb, jsou
nakládáni a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví územnil,o celku.
nakládáni a hospodaření s majetkem státu. s nimž hospodaří úZeDmícelek.
c) zadáváni a uskutečňováni veřejných zakázek"
přezkoumaných orgánem dohledu pod]e Zákona
s
výjimkou úkonůa postupů
Sb.. o Veřejných
č. 137/2006
zakázkách. ve zněni pozdějšich předpjsů.
d) stav pohledár,ek a závazků a nakládání s nin,ii.
e) ručeníza závazky f1,zických a právr,ických osob,
t)
Zastavování movitých a nemovitých včci vc pTospěch tietich osob,
g) zřizováni věcných břemen k ]naietkLl úzernniho celku.
h) účetnictvi vedené úZernnirn celkem.
sťánka 2 z 9
lIL HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č,42012004 Sb, (viz bod lI. této zprávy)
se ověřuje z hlediska:
a) dodŤžovánípovinnosti stanovených zvláštnimi právnimi předpisy,
b) souladu hospodaření s finančnimi prostředky ve srovnánrí s rozpočtem,
c) dodržení účeluposk).tnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínekjejich
použití
d) věcné a formálni správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích,
Právni předpisy použitépři přezkoumáni hospodaření pokrývajicí výše uvedená hlediskajsou
uvedeny v příloze A, kteráje nedílnou součástítéto zprávy,
lv. DEFl\oV
ÁNi oDPovĚDNosTi
Za hospodařeni, ktelé bylo předmětem přezkoumání a za Jeho zobíazeni v účetnícha
linančnich výkazech,je odpovědný statutárni orgán obce.
Našíúlohou je, na základě provedeného přezkoumáni hospodařeni, vydat zpŤávu o výsledku
přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladlr se zíkonem č,
93/2009 Sb,, o auditorech a o Změně některých zákonů, ve aěni pozdějšich předpisů,
auditorským standaldem č. 52 a dalšíni ťelevantnimi přepisy vydanými Komorou auditorů
Českérepubliky a s u§tanoveními § 2, j. l0 a 17 odst. 2 zákona č.42012004 Sb, V souladu
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické nonny a naplánovat a provést přezkounání
hospodařeni tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodařeni územníhocelku je
v souladu s hledisky přezkoumáni hospodařeni (viz bod IIL této zprávy),
V. RÁMCOVÝ
ROZSAH PRACÍ
Za účelemvykonání přezkoumáni hospodaření obce byly použity postupy ke shŤomriždění
dostatečných a vhodných důkazních informaci. T}.to postupy jsou svým rozsahem menši než
u zakazky poskytujíci přiměřenou jistotu a jsou auditorem apliková,rry na zá&ladě jeho
odbomého úsudku včetně vyhodĎoceni rizik významných (mateliálních) chyb a nedostatků.
Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém obce.
Použitépostupy zahmují výběrový způsob šetřeni a význaínnost (materialitu) jednodivých
skutečností,
Stranka 3 z 9
Vl. ZÁVĚR ZPRÁVY
O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNi HOSPODAŘENÍ
Vyjóclření k souladu hospodaření s hledislty přezkoumání hospodaření
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření obce O§travice jsme
nezjistili žádnou skutečno§t, kt€rá by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané
hospodaření není ve všech významných (materiálíích) ohledech v souladu
s h|edisky přezkoumáíí hospodaření uyedenými v bodě III. této zprá\T.
B,
C.
I/yjódření ohledně chyb a nedostatků
Zákon č. 420/2004 Sb,, o přezkoumávaní hospodaření územních §amosprávných celků
a dobrovolných svazků obci, ve znění pozdějších předpisů, stanovi, abychom ve zprá\,é
uvedli závěr podle ustanoveni § l0 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona, Toto
ustanovení vyžaduic, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodařeni
uvedli. zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem
piipadně spočivaly. a to bez ohledLl na jejich významnost (materialittl) a jejich vztah
k hospodařeni obcejako celku,
Při přezkoumání hospodařeni územniho celku obce O§třavice za rok 2015 jsme
neziistili žádné chyby a nedo§tatky.
Upozol ění na přípaclná rizika
Rizika, která by mohla mít negativní dopad na ho§podař€ní
obc€ ostravice
v budoucno§ti, nebyla zjištěna.
D.
Podíl pohledávek a zál,azkil ntl rozpočtu územníhocelku a podíI zastaveného uaietku
na celkoýém majeíku územnihtl celku
PodíI pohledávek na rozpočtu
Vymezenipoh]edávek:
,
dlouhodobé (účet469 nello)
-krátkodobé (účlyj l 1.3l5 n€tto)
Vymezeni lozpočtových přúmů: - přijmy celkové po konsolid,
B
A/B*l00%
- 7i§k óo 7daněniz hoso.čin,
VÝDočet Dodilu DohledáVek na rozDočtu
0Kč
] 925 042
45
38,7 26,7
Kč
Kč
0Kč
4-24o/"
Podíl závazků na rozpočtu
c
Vymezenizávazků, dlouhodobé (účet45l
B
- králkodobé
(účty28 1.32].32j,33 1.336.337.342.343,378)
vymezenírozpočlových piljmů: - příjmy celkové po konsolid- zi§k Do zdaněníz hosD,čin,
VÝĎočel Ďodílu závazků na rozDočtu
a
455 splátky
j
254 000
Kč
3 734 8l7
45 387 267
Kč
Kč
do ] roku)
c/B*100%
0Kč
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
D
E
D/E*
l00 %
v!mezeni za§taveného maierlu
V\lne/enl nra|elku oro \ÝDoaet u[alaíclc (slaLá akli\a brullo)
\ \poael Dodlltr z"na!eneho ln.lielku nj cello\em maielIu
14 807 225
2zl
6,68
690 5a2
Kč
Kč
ó/o
stránka 4 z 9
VII. DALŠiINFoRMACE
stanovi§ko obce k návrhu zpiáiY o vý§ledku přezkoumání hospodaření
Přílohou této zprávy o výsledcich přezkoumáni hospodařeni je, v §ouladu s ustanovením § 7
odst. 1 písm, D zžkona 42012004 Sb,, i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodařeni.
Vyhotoveno dne: 24.3.2016
Název auditorské společnosti: Moravskoslezský audit, s.r.o.
opnivnění č. 523
Jméno a příjmení auditora, který vypracoval zprávu
jménem auditorské společnosti: Ing, Jana Urbančiková
opťávněni č, l947
Podpis auditora:
a1*)7
Zpráva projednána se statutámím orgánem obce Ostravice dne 30,3.2016.
mu orgiánu obce ostravice dne 30.3.2016,
áA,"/
Ing. Jana Urbančíková
_--44
ing. Miroslav Mališ
St.ánka 5 z 9
Přilohy zprávy
o
výsledku přezkoumání hospodaření:
Přiloha
A
Přiloha
B
Přiloha
C
Přiloha
D
Účetní závěrka, kterou tvoií rozvaha, výkaz zisku a ztráty, a přiloha
Příloha
E
Finančnívýkaz (přehled pro hodnoceni plněni rozpočtu územních
Přehled právnich předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením
auditor ověňl
Seznam přezkoumávaných písemností
stanovisko statutámiho orgáŤlu obce dle požadavku ustanoveni §7 odst. l
písm. f) Zíkona č. 42012004 Sb,
samosprávných celků a dobŤovolných svazků obcí);
Přehled rrrávních předpisů, s nimž auditor u přezkoumávaného hosrrodařeni ovčřil
soulád
Při provádění přezkoun]ání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření
následujicimi právnimi předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:
s
-
ziikonen č. 42012004 Sb,, o přezkoumáváni hospodaření územnich samosprávných celků
a dobrovolných svazků obci. ve zněni pozdčišíchpředpisů.
-
\,yhláškou č. 41912009 Sb,. o způsobu. terninech a rozsahu údajůpřcdkládanýclr pro
hodnoceni plněni státniho rozpočlu. rozpočtústátnich fbndů. řozpočtťl územních
samosprá!ných celků, rozpočtůdobrovolnýcb svazků obci a rozpočtůRegionálnich rad
regionů soudlžnosti, ve Zněni pozdčjšichpředpisů. klerá pro\,ádi některá ustanovení
zákona č. 21812000 Sb., o řozpočtových pravidlech a o znlěně nčkterých souvisejicich
Zákonů (rozpočtová praÝidla). ve znění pozdějšich předpisů.
-
Zákonem č. 250/200 Sb,, o rozpočtových pravidlech úZemníchrozpočtů.!e Znění
pozdějšich předpisů. a souvisejicin' i prováděcimi právnimi předpisyi
-
-
vyhláškou č.323/2002 Sb,, o rozpočtové skladbě. ve znění pozdějšich předpisů,
Zákonem č.563/1991 Sb,. o účetnict\,í,ve znění pozdějšíchpŤedpisů, a sou\iscjlcimi
prováděcími právnínT i předpisy:
-
vyhláškou č,4l0/2009 Sb.. kterou se provádějí některá ustanovcní zákona č. 56]/]991
Sb., o účctnictvi.vc znčni pozdějšich předpisů, plo některé vybřané účetni.iednotky.
vyhláškou č, 383/2009 sb.. o účetníchzáznamech v technické tblmě vybťaných
účctníchjednotek ajejich předávání do ccntrálního systému účetnichinlbmací státu a
o požadavcíchna technické a smišené fonny ťlčetníchZáZnanrů (technická vl,hláška o
účelníchzáZnanrech).
,
-
českými účctnimistandardy pro nčktcrévybrané účetni.jednotky. které \,edou
účetnictvi podle vyhlášk) č,,l10/2009 Sb.,
zákonem č. 128/2000 Sb.. o obcích. ve zllění pozdějších piedpisů. ve aění pozdějších
předpisů. nebo Zákoncm č, 131/2000 Sb,. o hlavnín městě Praze, Ve znění pozděiších
předpisů.
zákonem č, 137/2006 Sb., o veřeitlých zakázkách. vc zt,tčnípozdějšich piedpisťt,
zákonen' ě. )13/2000 Sb,, o l,ozpočtovóm určení\,ýnosů něktelých daní úZenních
samosprávným celkům a něktelým státním tbndům (zákon o rozpočtovémurčeni daní). ve
zněni pozdějšíchpředpisů.
nařízeni]n vlád), č, 564/2006 sb,. o pIatových pomělech Zaměslnanců ve vcřejných
službách a správě. ve znění pozdějšich předpisťl. pro!áděiící některá usunovení zákona č,
2621 2006 Sb,. zákonik plácc. ve znění pozdějšich předpisů,
Stránka 7 z 9
Přiloha B
seznam DřezkoumávanÝch Disemno§ti
1.
Plněni rozpočtu
- Rozpočtový výhled na obdobi20]5-20l7
-
Schválený původní rozpočet na rok 2015
10 rozpočtových opatřeni v roce 2015
Výkaz Fin 2-12M zarck2015
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti dotaci, jejich schváleni Zastupitelstvem a jejich
vyúčtováni
ZávěíečnýúčetZa rok 2014 ajeho schválení zastupitelstvem
2. Finančníoperace týkajícíse peněžních fondů
- Inventarizace účtů236, 401, 419 k 31.12.2015
, Pohyby na účtech401 a 419 a vybrané účetnídoklady
3.
Podnikatel§ká činnost - účtovánío nákladech a výnosech
- Z.ápísy z íady azastupitelstva za obdobi rok 20l5
,l.
5.
peněžní operace týkajícíse sdružených pro§tředků
Zápisy z íady a zastupitelstva za obdobi rok 2015
-
Finančníoperace fýkající§e cizích zdrojů
-
6.
Pohyby na účtu245
]nventarizace účtu245 k 31.12.2015
Dotace ze §tátního rozpočtu, od křajů a obcí
Dotačnísmlouvy, rozhodnuti o posk},tnuti dotací, vyúčtovánidotaci
Pohyby na účtu672, 403 a vybrané účetnídoklady k nim
7.
Nakládání a hospodařeni s majetkem
Záplsy z fyzických a dokladových inventur k 31,12.2015 u všech rozvahových_účtů_
noruánu, uýt<az zisků a ztrát, příloha k 3l,12.20l5 pří§pěvkové organizace 12Ša MŠ;
Zprávy o veřejnoprávních kontrolách přispěvkové olganizace v roce 20l5
Přirustky maietku v roce 2015 účetnidoklady nad 40 tis. Kč
Úbltky majetkrr v roce 2015 - protokoly o vyřazeni majetku
,
-
8.
Pohyby na majetkových účtechti, 0 nad 40 tis, Kč
Pohyby na účtechnad 40 tis, Kč uúčtů40I,511,553,554,646,647
Zápisy ze zastupitelstva a rady za rok 2015
Poskínutépiíspěvky z.ozpočtu, pohyby na účtu572 a vybrané účetnidoklady k němu
Smlouvy na posk},ttlutí přispěvků z lozpočtu.jejich schváleni zastupitelstvem
Pohledávky a závazky
- lnventalizace pohledávek a závazků k 31.12.20l5
Zápisy ze zastupitelstva a rady za rok 2015
9.
Ručeníza závazky jiných osob
Zápisy ze zastupitelstva a rady za rok 20l5
10. Za§tavený majetek
* Inventarizace podrozvahové eÝidence zástavníoh práv
a
anal}tických účtů
k dlouhodobému majetku
Sťánka 8 z 9
1l.
věcná břemena
- Zápisy ze zasí.Jpitelstva a rady za rok 2015
12. Účetnictví
- obratová předvaha k 31.12,2015
- Učtový rozvrh za rok 2015
- Rozvaha, výkaz zisků a ztÉt,přiloha k 31.12.2015
- Výpočet daně z přijmů za rok 2015
- Výpisy z běžných a úvěrových účtůk 31.12.2015
- Zápisy z kontrolního a finančníhovýboru za rok 2015
, Vniťníúčetnidoklady za rok 2015
- Faktury přijaté a vydané zA l2/20l5 a l/2016
stránka 9 z 9
Příloha C
obec ostravice čp.377, oslťaýice, IČ: 00297046
Morav§koslezský audit, s.ř.o.
cs. Legií 3058/7
702 00 Ostrava 2
V ostravici dne
stanovisko statutámiho oreánu k ná!Ťhu zDni!"!, o Dřezkoumiiní hosDodaření
K návrhu zprávy
o
přezkoumáni hospodaření za rok 20l5 nemám připominlcy.
podpis statutámího orgánu
qa
?
/" 1ý
DoPIs
k dílčímupřezkoumání hospodařeni
za a-aof 2015
pro územnísamosprávný celek
:
obce Ostravice, IČ; 00297046, Ostravice čp, 577,739 14
Auditor§ká §polďno§*
Mor8v§ko§lcz§ký rudit, §.r..o.
Čs.tegií3058/7
702 00 O§travr 2
čírlooprávněni 523
Dnei 4.12.20l5
Komentář ke Znrávě auditora za 1-10/2015
Provedli jsme dílčípiezkoumání hospodaření Obce O§třavice za 1-10/2015 na zrikladě údajů
o hospodaření obce v souladu se zákonem č. 420/2004 sb., o přezkoumávání hospodařeni
územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorsk]ími směmicemi
Komory auditoru Českérepubliky,
Součástípřezkoumání bylo:
1. plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních opelací tykajícíchse lozpočtových
prosťedků
2. finančni operace qíkajícíse tvolby a použitípeněžních fondů
3. nriklady a výnosy podnikatelské činnosti
4. peněžni operace týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo vice územními celky, nebo na základě smlowry s jinými právnickými nebo
fozickými osobami
5. finančníoperace týkajici se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
ó. hospodařeni a nakládriní s prosťedky posk},tnutými z Nlírodníhofondrr a dalšimi
prostředky ze zahŤaničiposk},tnut]Fni na základě mezinárodních smluv
7. vyúčtovánía vypořádíní finančníchvztahů ke státnímu lozpočtu, k Iozpočtůmkajů,
k rozpočtůmobcí, k jin;ým rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobrám
8. nakládriní a hospodaření s majetkem ve vlastnicfuí územního cell-u
9, nakládriní a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaři územní celek
I0. zadáyáni
uskutečňovlíníveŤejných zakázek, s výjimkou úkonů postupů
přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštniho právního předpisu
1 1. stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
12. i!čer'íza záýazky 8,zických a právnických osob
1 3 . zastavování moviqých a nemovitých věcí ve píospěch třetích o§ob
l4. zňzovrání věcných břemen k majetku územního celku
15, účetnictvívedené úzeíLrrim celkem
a
a
Ziištění;
I.
Obec osířaýice há schýólen rczpoětotj, t ýhled na období 20]5-2017 a ýychází z kěj
se§taýoýóní rozpočtu. Rozpočet na rok 20]5 byl schválen zastupitelstvem dne
10.12.2014 jako přebytkouý w výši příjmů 39 456 tis. Kč, uýdajů 36 702 tis. Kč a
Jinancování -2 754 tis. Kč. V průběhu přezkoumóvaného obdobi bylo proýedeno 7
úprav rozpočtu- Rozpočet po poslední úpravě čikil y příjlkech 41 075 lis. Kě, ýe
výdajích 41 838 íi§- Kč a ve financování schodek 764 tis. Kč- Půýodníschýáleký
rozpočet i změny rozpočíubyly nalledeny do výkazu FIN 2-]2 M Rozpočet byl
sestaýen ý předepsaném členěni dle rozpočtoýéskladby- Zth,azné ukazatele byly ý
obdobi ]-]a/20l5 dodrženy- Skuíečképříjmy za 1-]0/2015 ěinily 14 490 tis. Kč,
skutečnéýýdaje za 1-10/2015 39 008 tis- Kč a financoýání -přebytek činil -5 182 tis,
Kč. Zivěrečný účetza rck 2014 ýčetně zpró\y o přezkoumání hospodaření a výsledek
hospodaření za rok 2011 byl schýálen zastupitelsýem 15.6,2015 bez výhrad.
při
2- obec ostravice vede jako peněžní Jilnd sociálni fond, o herém účtujena účtu419.
Příjmy a výdaje účlujsou uskutečňoýány v souladu se smělnici obce o sociálním
fondu. Ptostředlq fondu jsou vedeny na analyticlaltl běžhém účíua jsou součástí
rozpočtu.
-2-
3
Podnikatelskou činnost obec heproýozuje ani fiemá ýymezenu-
4.
V_oblasti sdružených pťostředků p()kldčuje účasíobce ý dobťoýolném syazku obci
Cistó Odla, založenémza účelemýýstaýby a ptovozovóní kanalizace a čistírny
odpadních vod.
5-
Cizí zdroje l rozvaze ve Nýši 32 891 tis, Kč představují dlouhodobé závazlcy ve :,yši 30
712 tis_ Kč a bátkodobé závazlq w výši 2 151 tis. Kč. Dlouhodobé závazlcy jsou
především dlouhodobé běry ve výši 22 558 tis. Kč a dále zóýazek vůčidobrovolnému
svazhu obcí Čistá odta ve výši 8 t84 tis,Kč, kleťýje splácen postupně ýe výši sptátek
Liýěfu Cislé odry. Ktátkodobé závazfo předslavují běžnéproýozní závazlE. Cizí
peněžní prostředlq na účlu245 se nevyslElují.
Vobdobí 1-10/2015 byly příiaty z dotace EIJ pouze prostředlq, pro příspětkotlou
organizaci (tn. průtokolá dotace) v celkol,é ýýši 385 lis. Kč. ]nvestičníprosíředtcy
z dotace EU nebyly přiiaty.
7. Ze státního lozpočtu, od krajů a obcí byly l období 1-]0/20]5 přiaty neínýesliční
prostředlq, w výši 1 a99 is. Kč, a to na ýeřejnou spráýu a na dům s pečovatelskou
službou Investiční doíace přiaty ebyly.
8. Nakládání
a hospad1řekí s majetkem je l souladu se zák o obcích. Obec ma zřizenu
příspětlkovou organizaci Základní a maleřskou školu. Způsob eyidence majelku je
správný. Kontrola příspěvkové olganízace ďizo|alelem je plónována na pro§lnec
20I5_ Příspěýky poslEtoýané z ťozpočlu byly řádně schváleny a doloženy smloulami_
9. Majetekýe ýlast iclýí státu obec
emá.
10. Vobdobí 1-10/2a]5 se nevyslgtly zakázfu nad limit stanoýený zákonem o veřejných
zakázkóch_ Obec má zpracoýáhu směrnici k zadál,ání ýeřejných zakJízek platnou od
]. ].20l4, kde je stanol,en posíup při zadáýání zakózek menšíhorozsahu.
11.
Pohledáýlq čini 9 109 lís. Kč brutto, jeůlá se krátkodobé pohledúvky, dlouhodobé
pohledávlty se nevysllyíují. Pohledáýlry jsou řádkě l,ymáhány a jejich objem se
nemyšuje_ Zavazlql jsou placeny v termínech.
l2.Obec neposlEtla l období 1-1a/2a]5 ručenítřetím osobám ani netrvají žódné
ručitelskézáýazlq
Z
mínulosti-
]3_ Obec má zastaýeký řnajelek, a
ío dům s pečovaíelskouslužbou, klefým řučíza úýěr.
|4, Věcná břemena k majeíku obce jsou řádně schý.lloýána a e|idoýána.
15.
obec účtujeý soustaýě podýojného účethiclýípro územni samosprállné cellcy, řídíse
Zákonem č. 563/]991 Sb. o účetnictýí,I)hlťšbu č. 110/2009 Sb,, kterou se proýádějí
některá usíano|enízákona č- 563/199] Sb., o účetnictýí,pro účeíkí
jednotlr, k}eré
jsou územnímisamospráýnými cellcy, příspěvkowjmi or4anizacemi, státními íokdy a
organizačnímísložkami státu a českimi účetnímisrandard}_ Útetnictwi obce je úplné,
průkazné a správné_ Zásada lěcné a časoyésouyislosti účetníchpřípadůbyla
dodržena. Majetek a závazlq,jsou oceněny 1) souladu se zók č, 563/1991 Sb_ o
-3
účetnictýí.Bilančníkonlinuita bylg dodÉeha a počdtečníZůstatky k l.t.20}5 nnazuji
na konečnézůstaiE k31-12-20I4- Učetnízáznamy obsahují polřebné ruiležitosti
síahoýehézákohem č. 563/1991 Sb.
Závěrz Soléasnó finanění situace
kanalizace
obce je
a úýúna rekonstlukci
stgbilní. obec splócí liýěry q zóýazky
mateř§ké školy a
ý
z ýýstaýby
případě hedostatku peněz četpó
konlokorcnt. Do doby splacení invesliěních úýěrůnedoporučuji blát
z
hlediska opatného
hosPodaření daší,ivěry. vzhledeh k tomu, že při přez*oumárrí ho§podaření za ruk 20]1,
nebyly 4jištěny chyby a nedosíatk!, nebyla obec povinna přijmout židnd opatření k nópruýě,
DoDoruěení:
opělně doporuěujeme zvážit, zda veškerě nedokoněené investice na účtu012 budou
ý budoucnu realiaovótty a v případě rozhodnuti zastupitelstva o nerealiz.rci některých
znich, je [email protected] do nókladů. V případě, že o odep§óni nebade do konce roku 2015
ruzhodnrío, doporuěuji ?Njn énq k nedokončenýrL investicím Nouý oU ve uýši 423 450 Kč,
Ski gleúl ýe ýýši 9§2 826 Kč a SM areól w uýši I 78I 413,90 Kě, celkem 3 157 719,9 Kě
v!ťýořil z důýodu opqtrnosli 100 oÁ úěelníopravnou polo lu zúpisem MD 5s6/D 168,
vyhotoveno dne: 4,12.20l
5
Název auditorské společnosti: Moravskoslezský audit, s.r,o.
L§lo auoltorsKeno opravnefu: )lJ
Jméno a příjmení auditora, který vypracoval zpřávu
jménem audito§ké §polečnosti: lng. Jana Urbančiková
Čí3loauditorského opnivněni: l947
Podpis auditoťai
-4-
lu
-e'ا^*,u.9
Příloh. č.2
Poňz€íí DHM 20l5
účet021
účet
nazev
o27lo4ot
027l040l
02Il0401
Vodoiemu
komun kace - zhodnocení
o21/0401
aYKlostezka
021/o4o2
zhodnócenívo
271293,oo
027/0600
Tun2eíoVá pila -zhodnocení
224 609,00
částka
komun kace -
chodnik Golf
-
484 a7 4,o0
U
519z4,o0
98 300,00
zhodnocení
78 449,oo
celkeín řok 2o1s
1 149 449,00
účet022
účet
částká
022l0101
automobilškoda octavia
informační panel-měření rychlosti
automobil stJBARL] FoRESTER
telefonníústředná
o22/01,18
kamery-prevence kriminalitv
1 373 326,00
celkem rok 2015
2 659 141,00
o22/0109
o22l01,73
o22/o1,o1,
62 000,00
58 785,00
790 750,00
374 28o,o0
Přiloha č,2
Pořízení DDHM a DDNM
účto,}á
l
roc€ 20l5
§kupina 028/I\rI
19 554,00,
028/000r
028/0001
7 455,00
zá|oznl zdroi lnternet
tiskárna, kencelář_maíptpk
dVo]5edák sALMA
7 668,00
028/0001
telefon M]cRosoFT LUlV]A 950XL
pc sestava 2ks
a2alaoa2
028/0003
LcD mon]tor LG
žebřík PRoF AL/HN3L
dobíjecíZdroi BoscH
3146,00
roid tábl€t
a
nd
o
buv
sDH
ob]ečenísDH
re8ály na prédlo_DP5
sekačkáV TURBo
6 098,00
14184,00
8184,00
4 800,00
14 630 oo
čerpadlo
4 677,oo
7 26o,ao
028/0009
starŠinádoba na odpad 1l§
Iompre5or
028/0009
bezdr,hlásič rozšiření
3 890,00
bezdr,hlásič rozšířeni
stožár WlFl
hl]nikovy žebřik
dopravní zrcad|o
5 525,00
24 506,00
o28/oa16
028/0016
028/0016
ry Sam5un8
028/0116
stoian na Drooas,ínateriá
13 999,00
435 689,0o
účtová skupina 0],8/xxx
program Pe15onal]5tika
10
7
45,0a
Přílohá
č.2
účet042 rok 2015
iJčď
o42l0ror
lnázeu
novv
ol]
423 450,00
[ó+zloro--.91199,,9.
o42l0!01-
Sk areál
o42/0101
sRA areál
o42lo1u
952 826,00
1181443,9a
2910o,00
161664,00
chodnikostravice
a42/ala1
5tudie rekonstrukce mostu
o42lo1o1
ing,]an HaVlíčekprojekt-dětské hř]ště
042/01"01
inž čjnno§t,Bezruč.mo5t
o42lo1o!
a42/ala1
Geom,plán-ce5ta VálcoV
a42/o7o7
o42/o1o1
Geom,plan-cesta Válcovn
042/o1,o1,
PD
18 000,00
6 460,00
!
10 460,00
666 000,
PD-BezrUčŮV rno5t
a42/alal
Vo Mazák
prechod pro chodce
a42/o1aL
néhon
042/OnI
BezrUčůV rnost
o42/0104
zarnéi,[om,
o42/ala1,
proj,dokurn, RekBezručova
3 200,00
V
48 400,00
70 321 ,5o
rchy ostraVice Čeladna
mostu_
625 764,oa
04210101 přechodprochodce-dolníostrav]c€_
o42lo1o1, . B94r!!!] molt
__Z0
o42lo1rc
042/0101
Geom,plánJa Vrchy
pD-náhon na řece ostravice
Geom,plán cesta Vrchy
RoK 2015
PD-MS ostraVice
Z
V,ploch
90 000,00
9 000,00
-.
Vrchy
o42/o7o1
komun]kace
a42 /ala4
lomun kace Vrchy
noVé Vo
komunikace Vrchy
nové vo sluničko
PD kanaIizace ostravice sepetná
pD chodník ostravice,sever
o42lolo1
042/01o4
042l010,7
a42/ala,l
a42/a1,07
-
27 000,00
r9 000,00
Břenek) l
PD-chodník obec (fa RrpnFt
_ ] !],q!]ýq]3!!q9!!?!§
214q,Oq]
Z9j.00
"Karnenec"
PD - komun kace
042l0707
o42/arc4
lqqso
21460,00
Geom,plán-ce5ta Vá coVny
l
]0 250,00
53244s7l9)
44 000,00
10 r50,00
82 301,00
16 000,00
11344,oa
]7 968 60
137 940,00
59
1!9!9
2 550,00
,07 070 00
úprava PD
0421010] ]f!
-
Projekt -dětské hřiště
celkem rok 2015
-lc"lk".9tr_
]
1 210,00
604 683,60
5 92s 141,00
]
Přílohá č.2
V!řázení DDřlM 20l5
U tolá skuDina 02E
účet
028/0001
částka
028/o0o1
Tiskárna HP Desklpt s150
pc office celeron
028/0001
Tiskárna canon multifunkční
4 634,00
o2al0001,
Psací stroj o|ympia corera
5 262,00
028/0001
Telefonní přístroi 7230x
6 063,00
028/000]
o2al0001
6
028/0001
Telefonnípřístroi
Telefonni piistroj
pobočková ústř panasonic
3167,oo
26 822,oo
063,00
6 063,00
39 508,00
028/0002
otočná židle 4433
4 725,oo
o28/o0o2
Tiskárna HP De5klEt 3820c
3 200,00
028/0002
o2a/o0o2
Pc officePro 50005FF
18 683,00
Počítačceleron 2400
26 423,oo
028/0003
žebřík hliníkoVý
7 445,oo
lza/0004
závěsy okenní
3193,00
028l0004
028/0009
028/0009
PVc kryiina
4 565,00
KřoVinořez Fs 450
028/0009
oza/0016
oza/0016
02a/001,6
Žebřík KoMBl hliník 7312
režnézařiz"ní
Monitor 17" Hyundai Q770
PočítačPc-M-12 standárd its
Ti5kárna HP Do845c Pc-T-12
celkem
3 030,00
7 7ao,0o
39 806,00
5154,00
253 743,oo
Vyřázení DHM 2015
účtová skupina 021,022
účét
nazev
o22/o1o07
24100,00
1 s3l ,00
skodá Fellcla Komlrl
částka
70 000,00
celkem
70 000,00
Vyřarení DDNM 2015
účtováskupiná 018
018/0001
018/0002
regi5tr pozemkŮ
celkem
12164,00
3
4I7,oo
15 581,00
Přlloha č.3
výsl€dek ho§podařeni obce za rok 2015
výkaz zi§ku a ztráty k31.12.2015|
výno§y celkeín:
NákIady c€lkem:
vý§led€k hospodařeíí:
44 532 460,45
38 167 170,68
6 365 289,71
Přiloha č.4
staw úvěro\"ýcb účtů
1,
Dlouhodobé závazky: smlouva o úvěřu č.2539/08,/LcDI
Výše úvěru:
35 000 000,-_Kč
Čerpáníúvěru:
33 54r
splatnost:
síav k 31.12.2015:
19 537 637.28Kč
splac€no
v roce 2010:
splac€no
v roce 201l:
splaceno
splaceno
splaceno
splaceno
v foc€ 2012|
2.
637l8Kč
,,TlakoÝá kanalizace a Čov ostravice a Fňdlant nrd ostřavicí
- Nová v€§"
od 1.1.20l0 - do 1.12.2024
ťlčeI,
v roc€ 2013:
v řoc€ 20l4:
v roce 2015:
000,-Kč 2 334 000,-Kč 2 334 000,-Kč 2 334 000,-Kč 2 334
2 334
2 334
měsíčněl94 500,-Kč
měsíčněi94 500.-Kč
měsíčněl94 500,-Kč
měsičně l94 500.-Kč
000,--Kč něsičně l94 500,-Kč
000,-Kč - měsičně l94 500.-Kč
Dlouhodobé závazky: sínlouva o úvěru č,03788,13499:
výše úvěřuI
LerpaDl uv€řUi
účel:
Splatíost;
4 ó00
000,--Kč
3r9 r79,__Kč
,,Rekonstřukc€ budorT MŠostravice"
od 20.1,2011 do 20.12.2018
4
stav k 31.12.2015: 2 418 379,--Kč
Splaceno v řoc€ 2013:
splaceno v řoce 2014:
splaceno v roc€ 2015
:
0,--Kč
920 400,-Kč - měsičně 76 700,--Kč
920 400,-Kč - měsičně 7ó 700,- Kč
PřIloha č.5
ostatní d|ouhodobé ávazky: splátka poměrné čá§ti jištiny svazku obci Čištáodra
formou čl€nškého přispěvku
výšejistiny|
splrceno rok
splac€no rok
splaceno řok
Splaceno rok
splaceno rok
10 000
2011:
2012:
2013:
201,1:
2015i
000,-Kč
l75 000,--Kč
300
000,-Kč
573 000,--Kč
768 000,--Kč
768 000,--Kč
Zůstatek k31.12.2015:
7 416
000,-Kč
Křátkodobé ávazky: kontokor€ntní úvěr
3 800 000,--Kč
výše úvěru!
2o9l69522Kč
Čerpáni úvěrul
do 17.09.201ó formou nepravidelných sp|átek
splrtno§t:
Konlokorentní úvěr poskytla Česká spořitelna, a.s., se sidlem Praha 4, olbíachtova 1929162,
PsČ 140 00
zů§tatky finančních prostHků na účtecbk31.12.2015
Běžný účetvedený u
KB Frýdlant
nad ostravicí
2
33l 894,15Kč
Z toho:
základní běžný účet
l
898 5ó2,38Kč
433 33 |,77Kč
sociálni fond
Běžný účelvedený u Čs a,s. Fďdlant nad ostíavicí
Běžný účetvedený u ČNB, pobočka ostrava
Běžnéúčtyc€lkem
k 31.12.20l5
0,-Kč
920 840,28Kč
3 252
7J4,43Kč
Přiloh. č.ó
ákhdní škola a Mateř§ld škol. o§travice, pří§pěvková oŤ8sDizac€
obec ostravice má ďízenou jednu přispěvkovou organizaci. Výše při§pěvku na provoz od dizovatele
narok2015byla schválena ve výši 2 400 000,--Kě na zaedánl oz ěi.6B dne 10.12.2014,
Ho§pod9ř€ní
Po!
činnost:
ěinno§t:
Náklady hlavní
Náklady ho§Podářská
činnosť
činnosti
výno§y hlavní
Výnosy hospodář§ká
Výsledek hospodaření:
l7 72l l35,72Kč
507 832,9Kč
Kě
570 261,00Kč
17 886 002,7t
227 295,00Kč
Ročnl účetníávěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všeoh ákonem před€ps.ných
ie z^ložEna na obecnim úfudu osřavice.
Rorděl€ní bospodářskébo výsledku příspěvkové orgaDlzace do fo!dů|
FinančnílYpořádání Po šchváIeno radou dne 21.03.20l6, u§nesením
výsled€k hospodaření ve výši 221 295,-Kč by| rozdělen takto:
Do r€zervního fondu
Do fondu odměn
l27 295,-Kě
l00 000,_-Kč
čj.l8,39
!.ýkazů
xcRGURxA/RyA l|5012015
RoZVAHA
-
B|LANGE
,iEmni samcp.iwó @lky, svad(y obcí, Eglonálni
(V Kč, §
piesnosli ná dvě d€§etinná
období: 12l2o15
lčo
Název:
ssslav€ná
k
soudržMti
rddy r.glonu
misia)
002970,|6
obec ostravice
rozvahovému dni 31, proslncl 20í5
sídlo účotníjédnoiky
ulice, č,p,
č.p,577
Psč, pošta
739
Mí3to Poddkání
í4
Ulice, č,p,
č,p.577
PsČ, pošta
73911
Údajé o orgánlzaci
identilikačníčislo 00297046
PráWÍfomá
hlavní činnosl
veřejnopóvní roípď.ce
vedléišičinno§(
cz_NAoE
Kontaktníúdaj9
Rázitko úč.tnllodnotty
558 4l2 546
ť,i
uctaí[email protected]§tmvice,cz
WWW slránky
osoba odpovědná za úěétnicwl
Leona Němcová
Podpisový 2áaám o§oby
za spáÝnosl údaiú
stáíostá lng. Mlřoslav Mališ
odpovédné 1
Podpi§ový ziEnam slalutamiho
y'( L.- _
okamžit 8€stavení (datum, čas): ,12.02.20!6, íOh 2m4ls
._\.,'bÉlóu?\&lé1erl
GIN§L \p!ž,s,. úl qGaRDrc 9pd 3.
í:},,.
,a,
/
1]
a
,
..'.]'1
/
27o1m15)
xcRGuRXA
l.
]
AKTlVA CELKEM
235 810 531,í8
46 308 205,90
Dlouhodobý nehmotný malelek
22l630582,15
5130lo,00
3954l7,00
/
RyA
11
5012015 / 27a1 2o1 5J
l89 502 325,28
190 59o 238,41
l75,190 904,25
177 921 467 ,7a
1l?
593,00
t35440,00
117 593,00
135 440,00
,l75 373 311,25
1n 1aa 027,Ia
4 410 083 15
4183 882.3a
a12
Nehmotné výsledký výzkumu a výÝoje
013
3, ocenilelná pÉVa
4 PovoLenky naemise a prel€íenčni limily
5
6
015
Dlobný dlouhodobý nehmoiný majelek
oslaIni dlouhodobÝ nehmoiný maielek
0l8
369 020,00
369 020 00
019
143990,00
26397,00
7. N edo ko nčeóý d louholobý né h molný ma]etek
8. Uspoiádaci účettechnckéhozhodnoceni dolhodobéhonehňotnéhó mijelk!
9
10
ll,
2
Poskylnulé zélohy na dloUhodobý n.hmolný maiet€k
Dlouhodobý nehmohý frajeřk určenik píode]i
035
Dloúhódobý hmotný majetek
221177 512,-15
031
KUll!rní piedměty
a32
samoslátné hmohé ňovité věci á soubory hmotných movitých věci
5. Pěstlé]skécelky ldalých porosli]
Dlobný dlouhodobý hmolný ma]élek
7 oslalni dlouhodobý hmolný ňájelek
8 Nedókón€ný dlouhodobý hmotný úajelek
9 Usp.řádaci úóel lechn ckého žhodnoceni dlouhodobého hmólného májelku
10
]1
lll,
Poskylnuté 2álohy na dlouhodobý hmoiný majetek
D]oúhódobý hmohý majetek Uíčenýk prcdej
1
2
olouhodobý lanančni májét k
Ma]elkové účaslivosóbách s rozhodu].im vlvem
MaielkóVé účaslivosóbách s podsiatným v]ivem
3,
DLUhové cenné pápiry díženédo
5
Teíminované Vklady dlouhodobé
4
splahosli
o22
]9 596 858 00
025
o28
5603549,00
029
042
3 ]5771990
5 929 141,00
a52
061
062
063
Dlouhodobé pújaky
6. o statn í dlou hodo bý liíanční majetek
7 Pořižova.ý dlouhodobý'inančni majetek
3 poskyhulé zálóhy na dlouhodobý linančnimajeiek
lv,
31 756281,00
a21
4
6
]50 000 00
150 000.00
068
069
Dlolhodobólohlědáv*y
/o,á@la^ó .y.bň@ clMs E\D€ss
_
UrR 6oPD'C \pot
5
|
o,
153 729 660,00
154
9]3 297.00
14 312 147 ,o0
12
73] 093 70
2l71
421,1a
xcRGuRXA
L___
-
,,d"lT-l. Po§lqlnJla náMEtla finanaíl výlomo.i dlouhodobé
2, Dlouhodobé PohbdáÝky z Po3totpon ch ů!/Ěrú
3. Dloultodobó poskyhuiá ébňy
4. Dbúhodobé pohl€dávky z ruč6nl
5, o$an l dlolhodobé pohl.dánry
a'
Ry^ (1&12015l2mlmlq
-"
L!,,r.
/V"*]
462
4€4
46§
4€6
6. DlouMbó poslgfuuÉ záloiy na řan9úáy
7. zPĎstl€dkováíldlouhodobýchi€nia!ů
L l.
/
469
471
475
- lq!]9!!L
zá3oby
r00
q!!q
!40.1!
!?l,!9
12 0ó6
z0,03
7o 161120
m 165,20
o 3l4g
53lq),zo
5316020
53 899,20
17 005.00
17
111
1,12
í,l9
4
N€&koítč€.tá výío!€
5, Pobiováry vtastňl výíoby
121
1z2
123
131
132
l9!stal4!2+!óy
tl,
005.00
13
a75,00
138
13L
Kráikodobapohbdóvty
31l
l0 796 199,{
í0l521,0a
1 924 715,40
32 283.00
10 687 611,4ll
1
a92 432,,t0
l0 94n 4a6,a0
l
5.€
€8,00
312
3, Pohl.dávlíy za estonlovanó c.nné papííy
3l3
314
27941o,ú
5, Jiné pohledávky z hl9vn l ěinnosť
3,15
llr8 855,00
4. Krá[email protected]á Poslfiu6 ábny
6.
7.
8.
9.
Po3ky|.uté návEtié íiMnčnlvýDomoci
laá[email protected]ř
kíáí(odobépohledádý z po3bupéttý.h úvěnl
Pohl6dé!,ky ž př]Eožděl€ný$ danl
Pohl.dáv(y z5 žámédnárci
[email protected]álnl zbezp€čéní
'0.
11, Zdrávotna pojišĚni
12. oúcho(b!é§poigni
13. Í)6ň z přljmn
14. osElnl d.É, popla!(y á iiná ódobná p€něžitá plnanl
15. Daň z pfidanó todnov
279110,oo
16u5,o0
316
317
3,19
336
x37
336
ul
u2
343
zř[email protected]áfu tyÉúrřn6l^tl§ Exp6s
_
UcR GoFD/c
apo/,
3. o
326l0,(p
10557r,00
a5 549,@
xcRcuFxq/ RYA (tgl12015
/
27012015]
sr"bw|
17, Pohl€dávky žá vybÉnýňi úslřédnlmi vládními in3lhucoň|
i6, Pohhdévky zg vyb€nými nlglnlni vládnlmi iŇ[email protected]
23, Kéd(o&bé pohl€dávtv z fuč€nl
24, P6vné l,amínové op€í6c6 3 opc€
25, Pohhdávty z ínančnlhozaiišténl
26, Pohledávky z vydaných dluhopbú
27, KÉt*odobéPo3kylnúió álohy ná lransf.ry
28, z!trodil.dkďánl kéko&bých l€l§fé.ů
29, Ná*lady příštlch obdobl
30, Pňjmy Ňěli.h obdobi
31. Dohadné ličly áklivnl
32, oslab]aóúodobé pohbdá!ry
lcádrc<iobý fimnčnl ňd.r.r
lll.
1 . Maj€tkovó
cenné paplry k obchodovánl
2, Dllhóvó c6nnó Pápily k [email protected]á.i
3, Jiné @nó papíry
4. Tgírninová.é vklády k,álkodobé
5. J!ř běr,é úW
9. 8ěžfý účót
, základnl běžný úč6lúzemnlcb sálltospÉvný.h @ků
12. Běžné ,tčiy bíxlúúzemníó §amo§Póvnýlh colkt
1 1
346
676,00
8 243
03!,80
36t
363
365
367
375
Bl
1,19,oo
74ti7l19.oo
385
113100,00
113100,00
3aa
3?7
903 000,00
903 @0,0l}
584,4l
3 253 584,a3
l
252734,43
3 252734.43
l652418,63
a50,00
850,00
1511.00
381
7
89566,00
@0 q]o,oo
q
3 253
ac!9
653 !',19,63
1
253
256
u4
245
24,|
231
3
236
263
16. P€nlzé na c6slě
15
348
262
261
xcRGURxA / RYA |1ful2ó15l27a!2015)
PASlVA CELKEM
l, hěnl
úóolna iednotty auPEvujicl položky
úe1.1 jědnotky
3. Ťlanslery n€ póřizenl dlouhodobého hájetku
1. Jňěn
i
5 oceňovaci íozdily piipfoolnim po!žiti melody
6 Jiné oeňoÝaci rozdily
7 oplaq piedchézejicich účetnichobdobi
ll. Fondyúčélnljednotky
lll.
1
2
3
l9o 59o 236,4l
154666502,58
l48 ,l79 904,54
l29 3o3 56ó,99
129 21x 6ao,72
145270 090 81
145 119 T02,a,1
la
15 222 a68,90
59 535,48
,108
396a03,77
42a 231,77
42a231,T?
Výslědekhó§podařeni
431
Výslédek hošpodáiéni pied.hážejicich účetnichobdobl
432
4, olouhodobé pti]alé zá ohv
5, Dlouhodobé žáÝázky z r!čeni
6
7
Dlolhodobé směnky k úhíadě
9
zpíosl-€dkováni dlouhodobých káísíeíú
i
18 569 420,05
1l 692 582,93
34 a35 a22,70
42410 333,87
29 432o16,2a
33
22 a16016.28
25 27a 416,2a
45a2lí6,28
457
Krátkodobézávázky
1Kíát*odobéúvéry
2a1
EskOnlované králkodobé dlUhop]sy (směnky)
3. Krátkodobé závažky 2 Vydáných dluhop]sú
4 Jiné králkodobé pújčky
2a2
2a3
289
6
322
321
směnky k úhíadě
6 816 a37,12
453
455
d
2
569 420,05
6 365 239,77
452
louhodobé zá vazky
3. Douhodobé piijaté zálohy na líénsiery
oslaln
396803,7/
l8
24 931709,82
Výsledek hospodařeni běžnéhoúčetnihoobdobi
Výsledek hospodařeniVe schva ovacim lizeni
Dlouhodobé žáva2ky
Dlouhodobéúvěry
2, plijaténávrahéfinančnivýpoňocidlóuhodobé
3, olo U hodobé zává2 ky žvydáných dluhop sů
223 791 15
,l06
|l,
l
l|l,
189 502 3r5,2s
7 416 000,00
81€4
5 403 806,42
8 955 917,59
2 091 695,22
3 512 782,25
693 772,ao
3188 975,2a
[email protected]óvéŇ s§áreh GlNls [email protected] , UcR GoFo/c §rol
s
l
o
000,00
xcRollix^ l RfA [email protected]@15)
d§,
§,";b,,ýL
Ňi
é álohy
324
658l16,ť)
85076i.00
avazky z dělénésPrávy
325
326
25 í55,00
25155,00
331
437 o2o,o0
390 425,00
i2, [email protected]á! záb.zpečéní
336
1580f7,00
139
zdÉvohl pojjšění
337
74 680,00
7, Krá[email protected]é
8.
9. Pli.ló náÝÉúÉ
tnánčni výpomód kátlodobé
1 1
, Jtné ávázky vlrli
13,
14, DŮchodďé
záněslMrcúm
$a
.Fénl
t5. Dáň z piIimů
16. o§lahi dáně, poplaiky
341
a
jiná obdobná peněžitá plněni
17. D€n z pň(bnó hóď,oly
l8, závazky k osobám mimo wbráné vládni h.!fuce
19. závazky r ýyDEným lbliednlm vládntŤ in§|it cim
20, závázky k !ýBným mi§ťlim Vládním lnsťlucím
27. KíálkodÓé ávžlq z tuč6nl
28. Pévnéleímhové opéÉceá op.€
30, závázky z Ílnánčnlho zajiŠiěnl
3í. záý6zlq 2 úP§aný.h n.spbéených cénných pápiú á podilů
32, KrálkodoÉ přijálé á|ohy na l€nsbry
33, zposu.dkováníkálkodobýchtantÉú
34, výdai. pňšllch obdobl
35, Výno§y piišlích obdobl
36, Dohádnó úČlyF§iúl
37-
osi.lnl
krád(odobé
[email protected]
66 892,00
záv.zky
u2
57 375.00
50 944,00
343
172670,44
1m 14a,06
345
347
349
§2
363
366
368
3?4
375
383
384
389
378
[email protected]á@ .]6áaf,@
Gr,Ms
,1237T2,9a
1.t0 177,00
423 950,00
356 i80,00
263 í50.00
24 372,00
96630,00
Érpt!$ - UcR Gmorc
apoa,
34.198.00
J
io
XCRG'ýXAlwA
vÝxnzzsxu azrnÁrv
úamni samGlrávné c.|ky, swrry obcí, fuglďálni.ady rcglďu soudřžíoďi
(v Kč. s pňesnostl
n. dvě deselinná misla)
obdobi:
12 l2015
lčoI
00297046
obec oslravice
sést9v€ná k rozvahovómu dni 3í. pr€lťlcl 20l5
Mbto podnikánl
sídlo úč6lňíJ€dnorky
ulice, č,p,
ť§r,|
adenl
pftivni
pos
č.p. 577
č-p. 577
ostrávice
PsČ, pošla
739.11t
73g 11
hlaní činnost
ikafuíčíslo 00297046
íoma
věřeinopíávnl korpoŤáce
vedlejši činnosl
cz-NAcE
Kontáktnlúdaj.
Ra2llko úč6tňllodnolky
5584,12 546
[email protected]
WWW slránky
osobá odpovědná z. účctnic§í
Leoná l,|ěmÉvá
stalulámí,&túpc€
okamžik sestaveni (dafum, č8): '12.02.20'16, íOh 3m35§
staíosta
_
Podpisú áaam osóy odpovědné t, .
2a sptáWosl úda|ú
/í l 11
.1
/- r.' ij,,
\
.,
4->,,-.a,'_
,
,
_
ucR coRDtc
apo,,
alaš
žaam štafutiimiho
\
:,
{,4 'Á -_:]
\o -. \-2,'- ,._+ i
\'
.;- /
+.*Ň q,l ."- e,rS,L,jÁls
n ',/
\L'l,',
lng. lroslav
Podpisový
o.ganu
§, o
101012015
/
27012015)
xcRcuvxA
A.
NákbqJ cqlLellt
l,
l,
2
3
Nátltdy
z
élflncll
spotieba maleiálu
spolňeba6n€Qie
spolřebaji.ých nesk]adova lelných
d
od á
Vék
Akhvacé dlouhodobého maPlku
6. Aktivac€ oběžnéhó ňaj.*U
změna stavu zásob vlástni výrcby
opravy a L,déoÝáni
10, Náklady na reprezé.taci
l], [email protected] Vnikoorqanzačnich služeb
13
321726a6,4a
760974,55
502
2 763 425,14
2 835 310,26
3 373 338,11
3 855 977,56
Mzdové náklady
506
507
508
5,11
512
34062,00
28799,00
513
516
210 778,20
149678,76
518
9 586 744,62
9 526 465,53
521
5984682,00
1906374,00
23070,00
35952,00
6289159.00
2] 537,00
31 260,00
154 430,30
105 606,00
548
2l3365,00
231 a60,00
551
3 429 020,70
2 920615,00
554
68350,0o
16400,00
555
556
3204535,90
39167.00
524
17. Jiné sociálnl nák ady
528
525
52T
2 020 760,00
24 619.00
39 507,00
531
Dáň z
n.ňóVilósti
Jlné daně a poplalky
22, smlw.i pokuly a ú.oky z píodlení
23 Jiné pokuly a penále
24
974 623,23
503
14, zákoínó sociáhí pojišGni
15. Jiné soc álni pojišlění
16, zákonnó §ociálni náklády
10
20
[email protected]§
501
504
5
7
8
3569551a,70
a8 |67,170.66
Dary
aj ná bezúplatná piedáni
25, Prodaný ňátel ál
532
538
541
542
543
544
3o0,00
54T
28, odpisy dlouhod,obého majelku
29
[email protected]ý dlouhodobý rehmotný májetek
30. Píodaný dloUhodobý hňotný majelek
Píodanépožemký
3l
32
33
34
Ťvorba a zúčtovánl rczeP
Tvorbá á zúčtováni oplávných póloŽ€k
Náklády z vyřazených pohledáv€k
35,
N
áklády 2 drobnéh o dlouhodo bého majetku
553
557
441a20,60
553
zplmýána swléňémGlŇls EXM§S
-
UcR GoFD/c
W'
437 293,9o
s
.o
/
výA l0l0lm15l27012015)
xcRcuvxA l vf^ p1012015l27012a15)
3.?á ob!q,-
[email protected]
ostahí náklády
2
činnosti
či.nost
Haspadálská annosl
qanl [email protected]
261026,36
2A4165,16
5275 3u,20
5 527 712,30
2la 334.2n
5 521 712,30
418950.00
3tló 180,00
4la950,00
346180,00
,l4 532 460,45
125x2l55,a2
549
ll.
1.
Podané enné papiry a podily
5ó1
2
562
3
563
Náklady z pieceněni l€áhou
5, osiatni fi na.čni náklády
hodnotou
564
569
lll,
2, Náklády vybíaných mlshich Vládnich inslilucina líansíery
572
1.
591
2 Dodatečnéodvody dané z přijmú
595
Výnosy celkom
B.
5
l0l8a912,34
l-
1, Výnosy z p.odeje vlashi.h
2
3
iíobkú
9 789 786,40
601
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z píonájňU
602
4 333 280,58
603
862 999,41
3893847,5l
889919,94
4, výnósy z pódaného žboži
5. výnosy ze spóvnich poplalkú
6, Výnosy z mistnich poplalkú
3
9
605
Jiné výnosy z vlastnich výkonú
smluvni pokuty á úíokvzpfudlenl
10, Jiné pokuly á penále
11, Výnosy 2 vytažených pohledáýek
642
98 506,00
33 077,13
4 490,00
15 000,00
157 500,00
32 800,00
405 034,35
750 498.82
63 2a3,62
l7997,95
643
645
646
Výnosy z púdeje pozemkťl
648
649
17, oslahi Výnosy z činnosii
U.
605 5é0,00
3 569 065,00
641
12, Výnosy 2 píodeje maleíálu
13, Výnosy 2 píodeje dlou hodobéh o nehmotného maielku
14 Vý nosy z prodBje dlouhodo béh o hmotného ňájetku kromě pozemkú
15
627 2a1,a0
3 694 a22,00
Fln.nčnlvýnó§y
1. Výnosy z proneie cenných papírúa podílú
661
Zp€e!áidsydá,M
c/NrsExp€ss
ucR GoRDlc spnl
sI
ó
)rcRcuýx^
2.
662
3.
663
4. výno6y z Ň@nění í€álnou hodnot!
5. výno§y z douhodobého ínaŇnlho
6.
v.
\rúno6Ý: tňn!í.ú
2, Vý.*y Wbraýcn mí§tnbh v|ádnldl aNltrEl ž lran§í.ro
y.. sg!y_! [email protected]!
1
c.
maJ.ll!
6€4
665
669
672
!!!,! a,p9s!!!!9
, Výno.y žé3d ll6né dáně z plíj m ů ryzických osob
681
180,89
2
263,35
63 094,73
15
734,60
2135 476,77
-!!!p4c4
u1
30
335,22
04
!!?i..
6 705 204.04
2. Výno6y ze 5dil6né danó z přljml) póvnldýd o§ó
3. Vý@y é sdíloné&ně z plidá!É hodrcty
6a2
6a4
1l555lb0.64
il!t3231037
4. Wno§y zé sdil€ných .pofébnlch dani
5. Výn$y z€ §dll€ňých MjofioÝých danl
6. vÝBy z cta!íó sdlkný.h dánl a popláúd
685
686
6 226 601.93
6 424 956,46
68a
5l71416,11
6 203 295,10
1íll €6,35
2c5m5,22
\Ťi!d.* h6Pod.funi
1, Vý§lEdék ho§podaiani pi6d
zdanóníň
2 \'íls|€d6k ho§podaióní běrnót o ltčelnlho obdobl
?p/e!áó ry.lúrrúGlN/s
a?u239,?7
7
6 365 209,77
6 876 817,12
E prEš _ LrcR coRDrc
spoí. s
ýfA
1!3.r!!rL
25a7 q5,25
25a7 475,á
7
/
.o
223017.1z
_
(01012015 /
27al2alq
xcRGuPxA lPYA (22092015
PŘíLoHA
úz.ml 5amosPrávné
celky, Bvazky obcí, rcgionálnílady
(v Kč, s přesnostl na dvě de§étinná
období: 12 l2015
lčoI
místa)
00297046
obec ostravice
s9st6véňá k řozvahovému dnj
3,1.
pro§inci20Í5
ilbto podnltánl
sídlo účgtníl9dnorky
Ulice, č,p,
é.p.577
PsČ, pošra
73911
č.p.577
PsČ, pošla
hlávníčinnosi
vedlejšíónnost
identifiláčni čislo o0297046
pŤávní íoma
73g 14
v€řeinopnávní torPořá@
cZ,NAcE
Rá{ko účétnljédnotky
Kont ktní údajo
558 4,12 546
uctáí[email protected]§t avic€_cz
!ryWW
sifiinky
osoba odpovědná za účdnictví
L€ona Němcová
Pooplsový záznám osoby
/a spíávnosl Údaiú
odpovědné ,/ ,,
(A - L / ?,\
statulárnl 2á§tupca
§ařo3tá lno.
, ': )\
a,\
Podp]60,^]'
iroslav ališ
záznam stalU!ámiho
,..--ž,á-,---
okamžit s$taveni (datum, ča§)l í2.02.2016,10h 4mí73
:,*?ď,
/
270ln15)
xcRGIJPx^
A.í. lnfoímác€
podl. § 7 odlt. 3 zákona
ÚčelÍlíiodnoike nefti infoímacs o lom,že by byi porušen pňncip nepřeEitého jsdnání.
A.2.
lníormace podl. § 7 odst. 4 ákona
N€došlo ke změně metody Vllvem předpisu k účelnímmelodám,
A.3.
lttformace podle § 7 od6t.
5
ákona
prcvád i účelníodpisy mě§íčně,4,Pňepočelúdajův cizích měnách na ceskou měnu není sianov€n,prolož€
zpdcovéno
ádné platbyvíoce2015
[email protected] GlNls E,Néss _ UcR GoRDlc špor . r o
n€byly
reálizoványv ciziměně-
/
PYA
(22092a15 / 27al ra15)
XCRGUPXA
lnformace podlé § 7 odst.
1.
5
ákona
/
PYA Q2a92a15 /27a12015)
o stavu účlúv knizé podřozvahových účtů
Maj€ték a :áv.zky úó.tnijednotky
Jiný díóbný dlouhodobý nehňolný ňajelek
4 a59 505,30
4197 213,9o
901
2 Jiný dlobný dlouhodobý hmohý najelék
902
3
905
906
]80 649 00
l80 649.00
909
4 678 856,30
4 016 564 90
5,
Krátkodobé podňinéíépohl.dávty z lían§íeíúa k.átkodobé podminěíé ávazky z iransíeíů
1. Králkodobé podminóné pohledáVky ž piedlinanco!áni lransferú
2 ríál\ooobe podmil éne /j/.uuy z pieo'rdl ovaniťálsle,ú
3 Klálkodobé podminěné pohledáVky ze zahraničních tránsÍeú
P,lll,
1
2
3
oslal.i
912
913
ěnÁ /Jval<y Z€ záhldn ]1 - láls'€,'
krátkodobé podminěné póhLedávky z tíansrerú
<ídl<odóbé
5.
911
podm
915
oslalni krátkodobé podminěné záýazky z lra^síeú
Podminóné pohl.dávky z dúvodu uživáni maieltujinou osobou
Králkodobé podminéóé pohledávky 2dúVodu úplahého užiVáni úajelk! jinou osobou
Dlouhodobé podmí.ěné pohledávky zdůVodu úplalnéhoUžiVánim.ieiku jinou osobou
Králkodobé podminěné pohledávkyz dúvodu Uživáni májetku jinou osobou na žákladě smlouvy o ýipljace
4. o ó u hodobé podň inénépohle dávky zdovodu !živáni maiélku j nou osobo! na zákláděsmlolvyo Výpú]č.e
5. Kíál*odobé podminěné pohledáVky z důVódú UžiÝániňa]élku ]inol ósobou žjný.h d]jÝodn
6 Dlouhodóbé podminéné pohedávky zdúVodu !živánimajelkulnou osobó! zilných dúVodů
P,lv,
]
2
3
4
5
6
7
8
9
921
922
923
924
925
926
DalšI podminéné pohl.dávky
kíálkodobé podmíněnó póhlédávky 2e smuvo píod e]i dlou hodobého óajel ku
931
Dlouhodobé podhinéné pohledáv]ry že smluv o píodeji dlouhodobého majeIku
KrálkMobé podminéné pohledávky ž j ných smluv
932
933
D
olhodobé podmi.ěné pohledáVky žjiný.h sm]UV
934
Krátkodobé podminéné pohlédávky že sdiléný.h dani
Dlouhodobé pódmi.ěné pohledávky ze sdilenýchdani
kíálkodobé lodminéné póhlédávky ze vžtáhu k]inÝmzdíóiúm
Dlouhodobé podminěné poh edávky zé vžtahu kjnymzdro]úm
Králkodobé podhiněné úhrády pohedáYekz přjatých za]išléni
939
941
942
943
10, Dlouhodobé podminěné Úhlady pohledávek zpi!átých žajštěni
1'l Kráikodobé podminěné pohlédávky ze sóldflich sporú, správnich řizenl ájiných řízenj
12 Dlouhodobé podmíněné pohledáVky ze soudnichspoíú. spíávnich řízeniajiných iizeni
P,v. Dlouhodobé podmínénéPohlédávky z lransférú. dlouhodobé podmlíěňé závazky 2 transferú
1 Dlouhodobé pódňiněné pohledávkv z ptedlinancováni lra.sierú
2 Dlouhodobé oodmině.é závazky z předlin á n.ová n i tía nsíé.ú
zp|acaváňa
sÝséaeh elN]s Elpre
945
948
951
952
XCRGuPXA
A.4.
/
PYA
|2?092a1 5 / 27al2a15)
Informaco podle § 7 odst.5 ákona o stavu účniv knizé podrozvahových účtů
3 Dlouhodobé podminěné pohlédávky ze žahíaničói.hl.ansíefu
olouhodobe podň,nAne /ává/ly /P /dllá.(1l h náls'éa
5 osrahi dlouhodobé podmíněné pohledáVky z lransíen:i
953
6 oštaln i dloUhodobé podminěné zéNazky z xaĎiíeíú
Podhíněné záv.zky z dúvodu uživánicazlho maj.tku
956
1
krátkodobé podňiněné záVázkv z operat Ýniho leasinqú
2 oloUhodóbé podminěné závázky z operaiiv.ihó easLngU
961
3 Klálkodobé podňinéné2áVazky z f ináičnlho leasin9ú
962
963
olouhodobé podmině4é závážky
z
955
linančniho leasióqu
5 Kíálkodobépodninénézávazkyzdúvodu UžiVánicižiho má]elk! nazákládé sňlóUla/o výpújčce
965
6 olouhodobé podminěné zévazky z dúvodu UžiÝániciziho ňajetku ná zák adě sm ]ouvy o výpůjčce
966
Kíálkodobépodminéné závázkyzdnvod! !živániciziho maielku nebojeho převzeliz]iných dúvodú
8, Dlouhodobé podňinénéžávazky z důvodu Uživániciziho majeiku nebo]eho piéVz€li z jiných důvodn
Dálši podmaněné závazky
1 Kíátkodobé podminěné závazkyze smlUV o poiizeni dloUhodobého frá]elku
967
963
2 olouhodolJé podminénézávažky ze sm]Uv o polizeni dLóUhodobého majetku
972
3, Krátkodobé podminé.éávazky zjiných smluv
973
Dlouhodobé podňiněne 2ávážky z iiných smluv
5 Krátkodobé podňinénézáÝazky vyplyaaji.iz práv piedp,adalšičinn,moc zákonod ýýkonné rebosoudni
6, Dlouhodobé podminénézávázkywplývá]'ci2 píáv piedp a da!ší č nn.moci zákonod Výkonné nebo soudn]
Klálkodobé podminénéžáýazky z poskytnutých gálánci ]ednoózových
8 DloUhodobé podminé.é 2áV6zky 2 poskyhulých 9aÉnci jednorázových
978
979
9a1
982
9. krátkódóbé podmínénézévazky z poskytnulých
9aía.ci ostalních
10 o]oUhodóbé podminěné závázky ž póskyinUlých garanci oslahich
983
984
935
Králkodobe podminěne závázky ze soudnlch spoíů, správnichiizniajinýchiizeni
12 oouhodobé podminéné závazky zesoudnich sporú, spíávnich iiženiájiných iizeni
11
936
ostatni podminěná atliv. á ostalna podňiíéná pasivá a vyrovnávaciúčiy
1
oslalní kólkodobá podminěná áklvá
2 oslalní dlouhodobá podmlnéná akliva
3, oslalni krátkodobá podminěná pásiVá
oslaini dlouhodobá podminěná pásiva
992
l345s4,G7
5a4,6l
134584.67
9 313 268 97
365097757
134
993
5 [email protected]áVáci účelk podrozváhovým účtť,m
zplacóváno sýsláňen GlNls
l34 584,67
991
EqBss
.
l,]cR
6oRDlc ýor
s
rc
,ícRa.n A l Pv^ ([email protected] l
ýba
ll,',ruúw
aPbhó záÝ.uty pdbhóho É.oda|ním záb€uí.č*tl ! oil§oá/fu ná .lálnl oollliku zánčsl§n .ť
2. sp .tló dwdy v.ěhóno zdravolnlh. Poliš6.1
3. EvldovríédáňWé n€@ddry u nbtně plblllný.h nt€n&§l ďlanú
l.
2lotalg
zpieláb 6r.úrn G|Ms éds!,.rF ooFoÉ&ol ! i d
ll}9 350,00
E6
892,00
xcŘeUPxA
A.6.
lnfolmace podlo § 19 od3t
5 pÍ3m. a)
zákon.
K íoaahovém! dni nejsou známy žádné skutečnosli,Keíé by nebyly zachyceny v závěíce,
A.7.
tníormace |odb g ró
Účelnijednolka n€má
oási
s ptsm. t1
zatona
anío.ínace o nejistých podminkách a §ituacich nezobíazených v účelnizávěrce § vlivem ná finančnl sifuaci úaelna j€dnollry,
A.8.
lnfořm;co podlo 5 oo oast. e
A.9.
lnfoímace podle § 66 odst 8
lnfo.mace o bodu A,9 se nevztahuje k plávnlformě účehíjednotky,
[email protected]áno srsléfr.ň GlN]s ElpÉss _ UcF GoRorc spoJ s .
o
/
PYA (2209201s l 27012015)
!/6lc.:Iroao
a.1.
a,2-
B3.
BA
xffitPr6lPy^ a&fulilžuNnq
Po6lqAuť ú,óru ž.j§tétÉzcěťovetn ptrvoddn €k&á
Půlčkyconných p.plú za]ialěné piavod.m !6něžníchprešňgdld
Píod.j áktw 3€ aouř.útÉ.i,dlEiým 4ětlýn ÉrllP€m
Nálo4 ddv. s€ !orlčá§,ů !Fó.ným ,pĚe,úh plldq.m
364
384
3a4
38tl
z!á@,^lío
./.íirú, GlMs
Etpr$!
_
UóŘ GoRo/c .pol, .
rd
,GKn§rAr*^
@rsl2fublq
@
c.í,
c2
7l1§42§
7$4u3§
lr.nlfďú n. poíz.nl doulEdĎóho n4.!(u z. baůa úa.tiíoldoDl
sní&nl .lÉvlltatlbťún. polir.nl dounodooóno m.J.ů! v. vfuř á ieóvó 3o.rvt|oóť
zvýĚ€í,l sbvu
a§hó
qr'[email protected]
a!^N
Éer.e _ t cF ooRDlc Por
., d
2 l07 2fr1,69
a68a&7,
XCRGuPM
D.l.
Početiednotlivých věcí a souboŤů maietku nebo seznam toholo majetku
o.oo
D.2.
Ůčeinijednotka nemá Ve Vla§tnictvi sbiíky muzejnia galeíijni hodnoly,
c€lková
výměía lesnich pozemk] s lesnlm poíostem
10a321.00
D.3.
Výše oceněni célkovévýměry l€sních pozemků s lesnim porostem ve výši57 Kč/m2
6171297.oo
D.4. Výměía le§ních
pozemků s lesnim porostem oceněných jiným zPúsobem
D.5. výše ocenění lesních požemkús lesnim
poroslem oceněných jiným způsobem
D.6_ Prúměrná výše oceněni výměry lesních pozemkú s lesním porogtem oceněnýchiiným zpúsobem
D.7.
Komentář k ocenění lesní6h pozemků jiným způsobem
zpeáN
sysl4mh GlNls Expass , UcR GoRDlc spol
s
.
o
/
PYA
l 22a92a
1
5
/ 27ó
l
2a1 5)
lfuW,
x&a
xceaHAllrvA
oeaxleaÍiťiiů..
ž{řádálo .j.!arrú or,lýs Epr*a _ lroi @a|Dlc
qpor
.i
d
l:bosm15l27o1616
,@reLPx^ l Pv^ ťzX&01 5 l 27ínúlq
zeMar,o .rrúm, 6ltvl§
Egc, lJci
-
ooRoé e.l, . . d
.?Élco,drc
!,/neM
Gtívls
[email protected],
UOi €(Eolc
sa . i
d
xcRouPxA l PY^ |2&0ala
zPre^lD.r4rhm
oltvi§
B€,gt
-
UcR
coRolc $.', . i .,
l2mlŇlq
xcRGL]PxA l PyA Q2O9u15l27012015)
F.
Doplňujícíinformacé kíondi]m účetníjednotky
o"Lt"i i..av
čišlo Náz.v
G.l, Poč{t člti 6qv
G_ll. íýórhá fóndú
,
,l-..r
iamorpiavno c.rtv
BĚzNÉ l:,cElNl oBDoBl
bndu
k 1.1.
39a 8lx1,77
221902,00
221 902,00
1, Přebyll(y hospodař]ení z manulých let
2, Piiimy běžného rckú, kleó néFoU !éony k využili v běžnémEÉ
3. Pievody prcsliedkú z rczpočtu béhémrcku do úče]oýrchpeněžnlch íondů
4 o§lální tvorba ío.du
l Č.ípánlío.du
G.lv, Kon.čný §tav íondu
G.
l9047a,0o
42a?31,17
zpňcaýáho
sýslé@ GlNls ExpíN _ ucF
GoFDrc Jpo/
s. o
xcRGuPXA/ PyA
G.
st
r,by
l185 487
G-1,
G.2.
G,3,
G,4,
G5
G6
Byíúó domy á byiové j€dnoť<y
Bldovy pú služby obyválglstv!
H,
Poz.nky
-;I
BžŽlÉ
aŇio
94l,0o
31758281,00
9171 180,00
28532810,00
58157 712,00
(22092015 / 27012015)
8 035 128,00
l53 729 660,00
l549t3297,0e
19361630,00
19647518.00
1226t4s0
50 710101,00
21i.00
53 773 260,00
50
Jiné n€bytové domy a n€bytdé]édnolky
Komunikac€
a v€loJnó
ošvětlďí
Jiíté inž€nýÉké 3íté
o§ialii §iaóy
067.m
60 0&r 27a.0o
6 075
29 005 723,00
7 056 741,o0
2] 948 982,00
9 727 358 00
1420165,00
8 307193,00
53 989
22 53o
79i,00
8 25] 619,00
EžrrtÉ
l
H,1,
H,2,
H,3.
H,4,
H,5,
4 410
stawbni poémky
tesní pozénky
zah.ady, Pastviíy, louky, rybniky
zaslavěná plocha
ost]a|nloozéhky
&fuýJno syséfuň Grlvls Ept§§
083,15
4
!tí0 083.'15
a
l8l882,38
439344,60
439 3!r4,60
556 837,82
55€ 837,82
33g4 23?,55
3 394 237,55
3 095 457,30
19663,18
19663,18
a1252,6
-
UcR GoRDó 6po'
§
.
o
452 384,60
554
7a7,ý
xcRcuPxA
l.
Doplňujícílňíoímac. k položae 'A.l1.4i !ůtatly ž přocenění ňálnou hodnolou" výkalu žisl§r
l,
1,1.
1,2,
a
l
PYA Q2o9a1 5 l 2,Io12o1s)
íráty
Nákhdy z př.c.nanl í.álnou hodnotou
Náklady z [email protected]Énl €álrcu hodDiou miérlol úééEhok prcdeii podl€ § 64
oslahi nákladyz pllEcanénl í6á[email protected] hodnoiou
J, Doplňújícl iniorrnac. k položco "B.l1.4. výnosy z přeceněni ]eálnou hodnotou" výkázu zbku a ztráty
c/do
?ý4 Nl'é[email protected]
J. výn6y z př€c.íónl
.
J 2
J,1
hodnolou
rcálnou
VýNy z [email protected]ěíl l€lilnoo tEdmiou ňaF 0 úÉerehok pEdeji podle §
o§iať,i výno6y z pa€@něni Éálrcu hodrctou
Bt2NÉ
64
63
63
úcmloBooBi
094,73
094,73
uNuLÉ
15
734,a0
15 734,60
XCRGUPX} l PYA
K.
Doplňujíci infoímace k poskytnuÝm garancím
K.l.
Doplňu]ici inlořmace k poskytnutým garancam jednorázovýú
K.2,
DoPlňUiici informace k poskyhutým garancam óstatnam
jednalka lČ osoby (lč.lnl kdna|Ry),
v
jalh pfuspéch
by]a gaftncé
póskylfub
jedhalká lé úééh]Fdhóky (účekíjedhólky), za jeiD žáBzek byk gahnce p.skylnulá
6
výšé zallŠlénépahlelláýky k akluáhir1! a posleddiňú lozÝahóvéňu
3
c
gaEnce haból dl!žnlk neni šchópen sp'€nl pohledávku ý2nkou Mrdi z Édizéc.gďance
aástka uhl.z.né poHedáv*Y , ul]lu |Lč.hi či zá hy ! účabinobdabi ža |1úé je séslavována padndaha
souhn llósaýallních phléni (úhad realizawlýíh fudlolenl) z lfulú kuk]éhlha ruéonl Čj zé ky
.hl
z!,acováno šyšlénme/ť]s
Expl§
-
lJcR GoRDlc spal
s
ro
l22o92o15 / 21012015)
\cRcUPÝA
L.
Doplňujíci iníoímace o píoiektech paítneísivívoř€rného a soukromóho sekloíU
Čldo slolpc. Paznánka
1
Člslo a názéý ý.lélnézákázky, j.k io uwdeh vé v.slhlk! wřsjný.h zaké2sk
soqÉq, D- [email protected]ákl nby, E - zdÉ6lúic*éshlrby, F - íédó, egcié. G. onáki
Fřélrpóldádéúi fubó škubčrý fuk bháiéni á bk ukónčeni sbvby, p.kull jo naýrx seéé'li plbdaéaé Ýolajné zakÁ2ky
slalečnééaadÝ [email protected] .a pa zu] mjetk! v [email protected] l.|ach
skllléčnénAl4ady M póřlzéhl ň4élRú v elkóvó llJši ód Užaviďi glouýy
,Ékládánl
9
až 12
13
15
Rak 2ahéiúl a Nk ukanéul plét b p$kytowných óěÉkl iodnó[email protected] dód.vadi
16,1a,2o,22 cé]kové plálby zé dósuprasl trazena aani jednolau bdavakh C)býr,l& zalfruji lak -Ň
17,19,21,23 lnvŇnčni dorka plalhv 2a dtlpd, néla výa4é ná póři2eni íéjélkuv igdnoltÝi.h lalcch
2a
cekaýé výll4é ft pořldi aEoku v plalbéch za do9lupn6l
25 á' 29
Délši plnéhi zadaýáléle v Kuvi!ósli š plóiekén (n6pli]<lBd nákup pazoúka, Úvú poskrlnulý dodavat li a dalll)
" Konec saslary
14 a
zqaravánó
sýséaúGlN]s EpBss
.
ápó zénifuialku, úllňdu nákládů
'
UcR 6oRo/c spo]
s
r o
l Py
A e2a92ol5/27ól2ol5)
\
Ministerstvo íinancí
vÝ t<lz pRo HoDNocerui plnĚrui
CRGBA1 4 / al A la7o120
l
5, [email protected] 20l
3)
FIN 2_í 2 M
Rozpočru
územnich samosprávných celkú, dobrovolných svazků obcia regionálnich rad
sestavený
(V
k
12 /
2015
Kč na dvě desetinná mista)
Rok
20í5
t\,4ěsic lČo
12
00297046
Název a sidlo účetniiednotky:
obec ostravice
č.p.577
l.
RozPočToVÉPŘíJMY
výs]edék cn póčálku
0000
000o
000o
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
000o
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00o0
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
l335
134o
Daň z pi,lmŮ fyll.\ych osob ze Zdý iin, a 'U, ,po'
D3ň ž přiimú fyzickÝch osob ze sVČ
Dáň ž přijmú fyzických osob z kaplt. Výnosú
oáň Z přijmů píávnických osob
Daň z přijmů píáVnických osob za obce
Daň ž piidané hodnoly
odvody za odnětí půdy ze zemědělského púdníhoíond
Poplalky za odnětí pozemků plněniíunkci lesa
Poplatek za provoz, shrom,,. a odstr, kom, odpadu
1341
1342
,l343
1344
1345
1351
í355
Poplalek za lázeňský nebo rekíeačni pobyt
Poplalekza UžíVáni Veřejného píostíánstvi
Poplatek ze Vstupného
Poplatek z ub}.lovaci kapacily
odvod loteli, a podob.ych heí kromé 0i1 híac p,
odvod z Výheínich hlácich piistrojú
1361
Spíávnipoplatky
1511
2451
Daň z nemovitých Věci
splátky půjčených píosliedků od piisp,organizacl
Neinv.př.lían§íery ze sR v rámcisouhí dol,vzlahu
ostalni neinv.přijalé llansiery ze st. lozpočtu
Neinveslični přijalé lransíery od obci
4112
4116
4121
5 100 000,00
5 100 000,00
1 100000,00
1 100 000,00
600 000,00
600 000,00
4 900 o0o,00
170 000,00
4 900 000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
10 500 000,00
300 000,00
80 000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
6 150 000,00
250 000,00
1 211 2oo,oo
10 500
372 020,00
000,00
000,00
000,00
000 00
000,00
10 000,00
20
20
2 800
40
400 000 00
20
60
2 800
40
470
300
80
270
530
200 000,00
400 000,0o
6 150 000,00
1211000,00
623 225 oo
90 000,00
zpncováha systénem
[email protected]
[email protected] s|b]
sla
lóku
5 454 329,27
1 1gl a11,77
635194,18
5 857 ,l15,10
372 o2o,0o
060,64
4í 439.00
57 067,00
2 801 761,00
3a 777,o0
495 401,00
10 518,00
504,00
291 155,00
99684,41
11 555
263
645
6 226
250
333,94
240,oo
601,93
000,00
12112o0,oo
623 225,oo
90 000,00
%Rs
106,95
108,35
105,a7
119.53
218,84
110,05
2a7.20
285,34
1a0,06
96.94
123,85
97,05
124,61
1j1,67
161,31
101,25
1ao,02
%RU
106,95
108,35
105,87
119,53
ía0.o0
110,05
2a7,20
95.11
100,06
96,94
1a5,40
1o5.18
97 05
124 61
97,53
121,74
101,25
100,00
100,00
100,ao
100,00
l.
xcRGBAlA/alA
RozPočToVÉPŘíJMY
p7a12015
|
2$12013)
2
0000
0000
0000
4122
4216
Neinvestični přiiaté lrcnsfery od krajú
oslatni invesl.pijalé líansf,ze slálniho íozpočlu
Bez oDPA
1039
2'l'11
1039
ostatní záležitosti lesního hospodářství
Piíjmy z poskylováni s]užeb a Výrobků
2119
2343
2119
ostatni záležitosti těžeb.prúmyslU a energetiky
2141
2111
2141
2132
2141
2324
2141
2212
2212
2310
231o
Přij,z úhíaddobýVaciho prcstoru a z Vydobyt,neíos
Pií]my z poskylování služeb a výíobků
Piljmy z píonájmu osl nemovil. á jejich části
Přijalé nekapitálové přispěvky a náhlady
2212
2369
2411
2411
ostatní správa ve vodnim hospodář§tví
241,|
Záležitosti pošt
2132
2324
3314
čiňnósti kňihóvňické
Piíjmy z poskylování služeb a Výíobku
2111
ostatn
Příjmy z poskytováni služeb a Výrobků
í záležitosti
kultury
3519
3519
2132
2322
3519
o§tatni ambUlantni péČe
3612
2111
2131
Pijmy z prcnáimu osl nemovil a je]ich části
7,87
,3,
100 oo0,00
7 871,00
7,87
100 00o,o0
7,87
60 000,00
68 500,00
68 478,00
60 000,00
68 500 00
68 478,00
100 000.00
100 000 00
100 000,00
100 000,00
111 427 60
101 000,00
200 000 00
200 000,00
219 922.60
3 700,00
3 630 00
98,11
3 700 00
3 630,00
98,11
2 800 000,00
2 800
2 800 000,00
2 800 oo0,00
3612
Bvtové hospodářstvi
Příimy z poskylováni sl!žeb a výrobků
211.1
2 637
2
ua
00
oD
637140,00
4 490.00
153
50 000.00
50 000,00
39
200 000,00
200 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000 00
20 000,00
60 000,00
120 150,00
60 000,00
T20 150,00
101,o0
1a9,96
109,96
94,18
94,18
060,00
830.00
192 890,00
23a74o0
aa
]2o
111,43
94,18
91,18
109,51
109,51
102 01
79.66
96,15
23a74,o0 119,37
'
99,97
99 97
119
37
15íoo n|a,á
1on4
79,66
96,45
119,37
119,37
'idop7
150,00 2aa,25
100,00
13a,12
13a,12
138,58
138,58
136,73
136,73
35 000,00
258 500,00
673,00 99,a7 99,07
100,00
489,00
25a 162,ao 737,61 99,87
120 000,00
]20 000,00
156142,00
35 000,00
223 500,00
34
223
3 350.00
zpíacována syslémffi
111,13
111,13
111.13
101,00
4 490,00
150 000,00
35 000,00
Piíjrny z posklaováni slr,]žeb a Výrobků
Příjmy ž píonájmu pozemků
Přjjmyz pronáimu osl nemovit a jeiich části
Přijaté nekapitá]ové příspěvky a náhrady
2324
000,00
150 000,00
Přijaté pojistné náhrcdy
3612
3613
114,55
a]1,oo
4100,00
4100,00
Přijmy z prcnájmu ost n€movit, a jejich úsli
Př]iaté nekapitálové piispěvky a náhlady
2111
3612
7
10o,oo
1oo,oo
107,56
38 936 080,24
sankčni plaiby př]até od jiných subj€klů
3314
3612
100 000,00
7 495
Piijmy z poskylováni sLužeb a Výrobků
2369
3319
3319
36 201 087,00
100 000,00
siInicé
2111
1o 100,00
714542,oo
33 991 000,00
Prijmy z poskylováni s]užeb a výrobků
2,111
10100,00
114 542,00
180 000 00
180 000,00
249 451 .a0
1 250,00
300 000,00
300 000,00
3 000,00
3 000,00
410 193 00
40 218,00
ucFo GoRo/[email protected]/ s r
o
l.
XoRGBAIA/BlA
RozPoČToVÉPŘíJMY
výsle{lak
3613
3613
3631
2132
Pňjmy z píonájmu osl, nemovit. a jejich čásli
Nebytové hospodářství
Přijaté pojislné náhíady
2322
2119
2131
2139
ostatnj přijmy z vlaslníčinnosti
Přúmy z píonájmu pozemků
2322
Piijaté pojislné náhrady
3111
Přijmy z prodeje pozemků
3539
3722
3722
Komunální služby a územni rozvoj j.n.
P,i,my z poskyiováni sluleb a výlobkŮ
211l
sběr a svoz komunálních odpadú
3723
3723
Přijmy z poskytováni služeb a Výrobků
3725
3725
4351
4351
4351
4351
2111
ostatni příjmy ž píonájmu majetku
sběra svoz ost,odpadú úiných než neb€z.a komun.)
2171 P|!my z poskytovani služeb a výíobiú
Využívánía žneškodňování komun.odpadů
Piúmy z poskytování §lužeb a výrobků
2111
Přijmyž pronájmu ost. nemovit. a jejich části
2132
6171
Přúáté neinvesiični dary
Př|até nekapitálové přispévky á náhrady
osobni asist., peó.služba a podpora samost.bydlení
Přijmy z poskytováni služeb a Výrobků
2111
6,11,|
2,141
6171
2324
6171
6310
63í0
Činnost místníspnávy
2141 Přijňy z úrokú(ěsl)
obecné příjmy a výdajéz finaněních operací
6330
4134
6330
Převody vlastnim fondům v rozpočtéchúzemníúrovně
435l
6402
6402
6402
2321
2324
2222
2226
53
29 000,00
2a
29 000,00
28 749,00
20 000,00
50 000,00
30 000,00
121o,oo
20 000,00
50 000,00
30 000,00
10 000,00
%Rs
47 822,00
25 926,00
15
644,00
6,05
95,64
86,12
155 000,00
153 700,00
110 000,00
265 000,00
244 3o2,o0
500 000,00
500 000,00
453 646,00
500 000,00
500 000,00
453 646.00
41 000,00
40 668,00
41 000,00
40 668,00
150 000,00
l58105,35
158,11
100 000,00
%Ru
75,42
265,20
A9,oo
000,00
10
2ul2ó13)
12822,oo 75,42
040,00 265,20
17 000,00
20 000,00
222,09
90,73
90,73
99,13
6,05
95,64
86,42
156,44
99,16
92,19
90,73
90,73
99,19
-
99,19
105/0
100 000,00
150 000,00
158105,35
158,11
105,40
670 000,00
200 000,00
30 000,00
670 000,00
200 000,00
650 909.00
226 4o5,@
113,20
97,15
113,20
20,00
30 000,00
6
2
000,00
400,00
900 000,00
900 000,00
885 714.00
50 000,00
110 000,00
114 829,00
2 600 00
7
u7.a0
97,15
2o,oo
98.41
229,66
243,75
98,11
1u,39
271,04
50 000,00
112 600,00
121 876,00
10 000,00
10 000,00
188,89
1,89
1,89
10 000,00
10 000,00
188,89
1,89
t,a9
Převody z rozpočlových účlů
108,24
9 o50 000,00
9 050 000,00
íin vypoř,předch,
let od jin,vei.ío
Přijmy z fin,vypořádáni minulých iel meziobcemi
15 676,00
Flnančnívypoádání minulých let
ROZPOČTOVÉPŘiJMY CÉLKEM
fuku
000,00
17
Přiimy z úrokúičásl)
Pii]alé nekapilálové přispěvky a náhÉdy
ost, přijmy z
pďaký
20 000,00
3631
3639
3639
3639
3639
3639
d
(a7a12o15 /
39 456
000,00
[email protected]ýárósys!éfun [email protected] GoRola\o spor s . a
676,00
5o2 421,oo
5o2 421,oo
100,00
100,00
518 097,00
518 097,00
1oo,@
7u,o0
54 437 267,0a
42 a21
15
137,97
127,13
ll.
RozpočTovÉVYDAJE
xcRGBAlA/BlA
p7a12015 / [email protected])
2125o,oo
70,83
70,83
25,00
u,99
25,0a
87,80
87,80
80,91
81,84
53 94
2
1039
1039
1039
1039
1039
5021
ostahí o§obní výdaje
5139
Nákup materiálu j,n,
1039
ostatní záležitosti lesního hospodářství
Drobný hmolíý dlouhodobý majetek
5137
214,|
2141
2141
2141
5l66
5í69
Konzultační,poradenské a píávni služby
Nákup ostatnich služeb
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
5í69
5171
5909
Nákup ostatnich služeb
opravy a udžování
oslatni neinvestični výdaje j,n,
5í63
5l67
5169
5171
5362
6121
6122
Drobný hmotný dlouhodobý majelek
Nákup mate.iálu j,n,
Pohonné hmoty a maziva
služby peněžních ústavů
Služby školeni a \rzděláváni
Nákup ostatnich služeb
op.avy a udžováni
Plalby daní a poplatků stainimu íozpočtu
Budovy, haly a stavby
stroje, přístroje a zařízeni
6í30
silnice
Výdaie na dopíavni úžemníobslužnost
5í 93
2221
Provoz veřéjné silničnídopravy
50íí
231o
231o
502í
231a
231a
5032
5038
2310
2310
2310
231o
231o
5 000,00
5 000,00
15 000,00
15 000,00
50000,00
50 000,00
653,00
1 250,00
9 749,00
10 000,00
43 902,00
10 000,00
8184,00
1
20 000,00
5031
Platy zaměslnanců v píacovnim poměru
ostalni osobni Výdaie
PoVinné poj,na soc,zab.a přisp,na st,pol.žaměstnan
Povinné poj.na Veřejné zdravotni pojištěni
Povinné pojigtné na úrazovépojištění
5l39
NákUp mateíiálU j,n,
5151
studená voda
Teplo
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
5152
5154
5í56
l6l82,80
30 000,00
8
20 000,00
5137
5139
5156
2221
23,1o
30 000,00
5492
2141
2212
2212
2212
30 000,00
764,00
684,00
64,99
40 000,00
33 814,80
169,07
u,54
15 000,00
607,00
55 541,84
45 609,50
37,03
456,10
37,03
150 000,00
150 000,00
10 000,00
50 000,00
10
70,71
91,22
4 171,00
4 888,oo
1 000 000,00
000 000,00
1 620 000,00
1
1 320 000,00
1 o13
1
a2a,25
456 568,46
635,00
847 844,90
5
90o 000,00
l00 000,00
900 000,00
60 000,00
100 000,00
3 480 000,00
3 895 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
240 000,00
10 000,00
65 000,00
25 000,00
2 000,00
240 000,00
10 000,00
65 000,00
25 000,00
2 000,00
58 785,00
33 050,00
3 536
528,95
58470,00
58470,00
218 989,00
35 190,00
54 752,oo
19
709,00
894,00
131M,10
2 000 000,00
2 150 000,00
200 000,00
1
376 750,00
100 760,00
172 855.09
1
zpž@áhó sYsléhen [email protected] [email protected] spo|
t ró
054,00
1u,3a
".o.:|.1
94,20
33,05
101,62
97,45
97,45
91,25
351,90
23
78,84
84
".1:!1
2:;::
101,38
::|,::.
94,20
97,98
33,05
90,80
97,45
97,45
91,25
351,90
u,23
78,u
11:!2
21:!1
86,43
ll.
\cRCBA|AtBlA
RozPocToVE VYDAJE
2310
231o
2310
516í
231a
2310
5167
5169
231a
5171
231a
231o
5362
6121
Plalby dani a poplatků stálnimU fozpočtu
BUdoVy. haly a stavby
232,|
5169
Nák!p osiatních služeb
2321
5329
oslalni neinv.transfery
2321
6121
Budovy, haly a stavby
5162
5í66
10 000,00
10 000,00
Služby lelekomunikací a íadrokomunikáci
Konzullační, poíadenské a píávni služby
služby školení a VzděláVáni
Nákup oslatních služeb
358 000,00
300 000.00
3 000,00
231o
3 000
2321
odváděnia čištěníodpadnich vod a nakl,s kaly
5171
2411
záležitosti pošt
3113
3113
5169
3113
5í94
3113
5331
3113
3113
5336
3113
3119
3119
základni školy
323,1
5229
1
500 000.00
1
5651
5221
NelnVesilčn i transí obecně prospéšným společnóstem
o§tatn i 2áléžitosti základního vzděláňi
ostatni n€inV.lransfery
nezisk,a podob,organizacim
5222
33,12
Hudební činnost
3314
3314
3314
3314
3314
5137
5139
Ne nvesličnj tíansíery spolkům
5154
5162
5í64
110,74
200 000 00
150 000,00
4 727,oa
1 168 000,00
137 940,00
77,87
350 000,00
1 310
667,00
10 000 00
250 000 00
30 00o 00
33121,19
31615,00
12 000,00
2 42o 4oo,oa
11 970,00
2 42o 4oa,oo
577 935.00
250 000,00
577 935,00
250 000 00
000,00
3 200
000,00
3 540 335 00
3 325 041 19
10
000,00
10 000 00
10 000,00
000,00
15 000,00
10 000.00
10 000,00
18 000,00
18 000 00
10
15 000,00
18 000,00
18 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
20 000,00
47 a54 oo
28 47a 34
204,30
10 788,94
33186 38
11 345,70
28 991 80
000,00
55 000,00
15 000,00
20 o00.0o
10 000,00
10
zrímvéhó sysléren [email protected] [email protected]/ s r
83,40
37,99
87,38
83,40
37,99
100,0a
98 50
97,33
91,96
97 09
10 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Elektrická eneíg€
služby telekomUnikacia ladiokomunikaci
Nájemné
500,00
29a 5721a
113 957,30
3 000,00
887 660 95
3 322 308 56
515,|
5í53
123,50
12120,94
800 000,00
2 400
2aol2a) })
12 35o,0o
000,00
5171
NeinVestični příspěVkyzřizeným piispévkovým oígan
Neinve"l llalsfery zi 7enýrí D,i5pevlovvm olgalEdL
Neinvestiční půjčenéprcsli.zřizenýmpřispoígan,
|
000,00
3 373
500 000,00
10
Nákup oslatních služeb
3312
3314
1
000,00
10 000,00
Zikladní uméleckéškoly
3314
l
veř rozp.územníúrovně
2411
358 000,00
300 000,00
|a7a12015
55 000,00
l5 000,00
20 000,00
o
1,14
100,85
13,25
105.3a
99,75
100 00
1oo
103,91
100,0a
100,00
120,00
120,00
100,00
100,00
u
10o,oo
93.92
100,00
1oo,00
1oo,00
1ao,a0
1ao,ao
1oo,00
9,l',11
......
107,89
60,34
75,64
144,96
""1:1!.
1a7,89
60,34
75,64
144,96
ll.
\cF6aÁl4/aíÁ p70l2a15
RozPočToVÉV^ÝDAJE
/
[email protected])
2
3314
3314
3314
5,|69
Nákup oslatnlch služeb
5171
5229
opíavy a udžování
300 000,00
000,00
000,00
400 000,00
2,1202,27
10
028,00
400 00o,0o
400 000,00
593 000,00
59o 279,73
147,57
ostatní osobní výdaje
Povinné poi,na veřejné zdravotni pojišlěni
20 000,00
30 390,00
151,95
NákUp maleriálu j,n,
48 000,00
20 000,00
2 000,00
48 000,00
430 000,00
430 000,00
378 159,40
50000,00
40 000,00
48 081,00
38 918,40
59o 000,00
537 845,80
osialni neinv,transíeíy nezisk,a podob,orgánizacím
cinnosti knihovnické
3314
5162
3315
Činnosti muzeí a galerií
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
502l
33l9
ostatní záležitosti kultury
3326
3326
3326
5l39
3326
3330
Pořízéní,záchovánl a obnová hodnol nár hist.povědo
3330
Činnost registrovaných cííkvía nábožen, spol.
5161
5164
5169
5175
5169
5171
5223
5169
3349
Poštovní služby
Náiemné
NákUp oslatnich služeb
pohoštění
500 000,00
Nákup ostatnlch služeb
33s9
5194
5222
5492
3399
2
Neinv,transfery ckkvim a naboženským §polečnostem
5021
ostatní osobní výdaje
5032
Povinné poj.na veřqné zd€Volni
Nákup materiálu j,n,
Nákup oslatních služeb
pohoštěni
5í39
5í69
5l75
3419
3419
5164
5222
i
3i
sln4as
20 000,00
5 134,06
20000,00
20 000,00
11429,06
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
90 000,00
90000,00
90000,00
81 580,00
30 000,00
3 000,00
í7 000,00
35 020,00
30 000.00
pojištěni
3 000,00
17 000,00
50000,00
Neinvestičnítransfery spolkŮm
Nájemné
Neinvesiičnl l€nsfery
42o,oo
20 000,00
90 000,00
o§tainí zál€žitosti kultury,ciíkví a sděl,prostř.
3399
133,33
100,00
99,54
20,25
52,15
a7,94
107,57
151,95
20,25
5z15
87,94
96,16
97,30
91,16
3875,00
Nákup mateíiálu j,n,
Nákup ostatnich služeb
opíavy a udržováni
ostatní záležitosti sdělovacích prostř€dků
405,00
25 032,00
3 360,00
3 500,00
1o000,00
NeinV,lransfeíy nefin,podnik,subjektům-píáV,osobám
3349
3399
3399
3399
3399
3399
15.02.2016
2 000,00
5,|94
5213
9
Služby telekomúnikací a rádiokomunikácí
33,15
5032
5139
163,09
13
20 000,00
40 000,00
50 000,00
20 000,00
40 000,00
160 00o,0o
160 000,00
81 580,00
1
278,00
849,00
785,00
44 346,so
5000,00
15 000,00
1o2
27a,9o
24 000,00
35 000,00
spolkúm
zý[email protected]áŇ srsréňm ucfř@ [email protected] ópol s . o
25,67
57,15
100,00
100,00
90,64
90,64
116,73
4z60
4,99
88,69
25,00
37,50
63,92
2e67
57,15
100,00
100,00
9a,64
90,64
116,73
42,60
4,99
88,69
2500
37,50
63,92
ll.
xcRcaAlA/BlA
RozPocToVE VYDAJE
PahWí
Paložka
p7al2a15
/
2aal2a13)
Iexl
3
3419
s229
3419
3429
3429
ostatní tělový choVná činnost
5229
oslatní neinv,tíansfery nezisk a podob o.ganizacim
ostatni zájmova činnosta rek.eace
3519
3519
3519
5139
5154
5171
3519
ostatni ambulantni péče
3612
3612
5151
36]2-
3612
ostalnineinv,lransíerynezisk,apodob,organizacim
NákUp mateí!álu j.n
Elektrická energie
Nákup mate álu
5153
5154
200 000,00
130 000,00
200 000,00
200 000,00
189 000,00
200 000,00
460 000,00
500 000,00
460 000.00
20 000,00
20 000,00
270 000,00
6 960,00
274752,12
101,76
20 000,00
290 000,00
281 826,12
97,18
30 000,00
60 000 00
5 000,00
30 000,00
60 000,00
20 000,00
114 00
20 000,00
36,12
Bytové hospodářstvi
]60 000,00
265 000,00
3631
3631
5154
5162
500 000,00
5o0 000,00
3631
5,169
200 000 00
3631
5171
200 000.00
800 000,00
3631
6121
3632
3632
50
3632
3635
3635
3635
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
5169
5032
5038
30
NákUp maleriálu J n
opravy a udržovári
000,00
1 500
000,00
4167a2,a2
10 990 40
10] 548,48
463 837,00
53 968 60
1
o47 127 3a
1000,00
508,o0
100 000,00
] 000,00
508,00
300 000,00
150 000 00
33 941.o0
66 550,00
300 000,00
150 000,00
100 491,00
520 000,00
50 000,00
140 000,00
520 000,00
50 000,00
430 880,07
11 385,00
í09 099,43
100 000 00
Nákup ostalnich služeb
Plaly zaměstnanců v placovním poměru
oslalni osobni Výdaje
Povinné poj,na soczab a přisp na st,pol,zaměstnan
Povinné poj,na veiejnézdravolnípo]išlěni
Povinné pojistné na úíazovépojištěni
231,00
261024,36 163,14
B,rdovy, haly a stavbY
osiatni nákupy dlouhodobého nehmolného ínajetku
plánování
Územní
503í
122619,50 215,36
120 000,00
800 000.00
6í19
5011
5021
000,00
30 000.00
1 500
5139
5171
0o
995,00 53 32
40 744,00 67 91
1,] 382,35 56,9í
4 850
92,aa
u,80
97
00
53,j2
61.91
56,91
35142,51
ostatni neinvestičnivýdaie i n
3631
34,80
15
Nákup ostatních služeb
ELektrcká energ]e
Služby telekom,rnikaci á íadiokomUnikaci
Nákup ostalnich s]Užeb
92,a0
500 000,00
5l69
5171
94,50
500 000.00
3612
3612
3612
5909
92,a0
92,00
65,0a
500 000,00
jn,
Eleklická eneígie
65,00
94,50
50 000,00
140 000 00
50 000 00
5 000,00
5 000,0o
5132
5134
zpíacaýáŇ sysénem [email protected] GoRD/[email protected] spol
s/ó
38
672,50
1
637,00
80,00
20
423.oo
102,23
100,77
98,50
83,36
83 36
50.77
5/.98
57.98
69,81
69 81
50.77
50,80
0,51
22,18
33,50
82 86
22 77
77.93
77,35
32 71
50,80
44,37
6099
82,86
22,77
77,93
77,35
32,74
ll.
XoRGBA1
RozPočToVÉVÝDAJE
A / 81
A
(o7o1 2a15 / 23al2a1 3)
2
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
5137
5139
3639
Komunální služby a územni rozvoj j,n.
37Z
5169
372,|
sbéř a svoz nebežpečných odpadú
3722
5137
5139
3722
3722
5í54
5í56
5157
5162
5163
5164
5167
5169
5362
5424
6121
6122
6123
6130
5l6í
76128,20
60 000,00
49 247,a3
120 000 00
120 000,00
25 000 00
25 000,00
109 216.00
78 073,00
500 000,00
500 000,00
600 000,00
20 000,00
600 000,00
20 000,00
20 000,00
60 000,00
Služby telekomunikaci a rádiokomunikaci
Služby peněžnich ústavŮ
Nájemné
služby školeni a vzděláváni
NákUp oslatních služeb
30 698 90
22 íj|.)
9 924,33
500,00
5171
5í73
120 000,00
70 000,00
20 000,00
120 000,00
70 000,00
Drobný hmolný dloUhodobý majetek
Nákup materiálu j,n,
E]ekl cká energie
Pohonné hmoty a maziva
ceslovné (iuzemské i zahíanični)
545 257,29
,l77
100 000,00
62
103
167,25
729,00
478,00
589,00
299,00
2aa,0o
000,00
658 00
400 000,00
1 926
320,80
Plalby dania poplalků slálnimu rozpočlu
3
9
Náhr3dy mezd V době nemoci
BUdoVy, haly a stavby
stroje, přislroje a zařízeni
1
33
24
Dopíavni prcslředky
100 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý ína]eiek
Nákup male áluj,n,
20 000,00
70 000,00
47 081,00
5 000,00
o0
1s 941 40
398,95
104,35
7 260
5 000,00
2 300 000,00
2 400 000,00
5í79
oslatní nákupY
1
45 000,00
450 000,00
45 000,00
1 600 000,00
3 800 000,00
4 050 000,00
3 966 331 10
3722
3722
3722
sber a svoz komunálnich odpadú
3723
3723
3723
3723
3723
5137
in
Drobný hmolný dlouhodobý majetek
5,139
5154
000,00
5 000,00
2 185,00
50 000,00
50000,00
37143,05
295 000,00
84
9 533,90
5
Elek|íická eneQie
5l62
službytelekomunikacia íádiokomUnikací
5169
Nákup ostatnich služeb
103,66
80,26
235,41
235,41
5171
5,|69
29,53
18,65
47 081 00
2
Náiemné
NákUp ostatnich služeb
oplavy a udížováni
5164
109,05
70 000,00
000,00
26 688,00
1 200,00
2 4oa 11570
26 050 00
1 485 070 00
3722
91,01
312,29
20 000,00
2 400
NákUp oslatních služeb
63,44
43,86
0ll
82,08
57,89
1a2,42
1a4,38
43,7a
74,29
1 003
295 000,00
[email protected]ána
sysléneň [email protected] GoRDlco
spo/
s r ó
3,23
63,44
43,a6
c]l
82,08
91,01
312,29
109,05
29,53
18,65
103.66
80 26
67
26
67 26
398 95
100,ao
57,89
92,82
97,93
4,70
71,29
X.RGBA|
ll.
A / 81 A (o7ó12o1 5 / 23o12a1 3)
RozPoČToVÉVÝDAJE
2
3723
3725
3725
3744
3744
3744
3744
3145
3745
3]45
3745
3749
5 11o,00
5171
sběra svoz ost,odpadú (iiných než nebez.a komun,)
Nákup ostalnich služeb
5í69
Využívánía zneškodňování komun,odpadú
5137
5169
5171
35o 000.00
350 000,00
54 975.79
15,71
15 71
300 000 00
300 000,00
220 392,oa
73,46
73,46
300 000,00
220 392,00
73,46
73,46
300 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
NákUp osIalních služeb
5156
5167
5169
5171
opravy a udžováni
NákUp materiálujn,
Pohonné hmoty a maziva
Služby školeni a vzděláVáni
Nákup ostatnich služeb
5229
oslalni
13
190 000,00
59 137,60
170 000,00
126,123.20
10
000,00
000,00
190 000,00
7 590
200 000,00
208 000,00
60 000,00
30 000.00
60 000,00
00
100,1a
800,00
2a5 a47,32
90 000,00
60 000,00
5492
50 000,00
50 000,00
50 000,00
4339
ostatní sociální péčea pomoc rodiné a manžélství
50 000,00
50 000,00
50
15 000,00
15
15 000,00
15 000,00
600 000,00
150 000,00
600 000.00
150 000 00
584 940,00
146 239 00
55 000,00
55 000,00
52 646,00
000,00
500 000,00
59 000,00
30 000,00
4341
4351
4351
4351
4351
Neinv l€nslery
c]íkvim a naboženským společnostem
soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč,soc,nepřizpůs,
Plaly zaměshanců v píacovnim poměru
5011
Povinné pojna soczab,a přisp na st.polzaméslnan
5031
5032
5038
4351
5,134
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
5137
5139
5152
5154
5156
5162
5,163
5167
5169
Povinné poj,na Veřeiné zdravolni pojištěni
PoVinné pojislné na úr6zové pojišlěni
6 000,00
74,19
2 723,oa
190 189,01
ostatníčinnostik ochraně přířody a krajiny
5223
83,19
27,45
3749
4339
4341
99,40
2 745,31
1
neinv lránsíery nezisk a podob.oíganazacim
675,60
310,00
100 000,00
8
10 000,00
opíavy a udížováni
Péčeo vzhled obcia Veiejnou želeň
5171
53
000,00
16
Protierozni, protilavinová a protipožářni ochrana
5í39
54 000,00
000,00
l02
52
100,00
10a,00
94,aa
27,45
100,10
98,58
1oo,ao
100,00
000,00
97,19
97.49
95,72
2415.00
97,49
97,49
95,72
10.25
500 000,00
602.00
4 800,00
25 2a7,oo
558 068,o0
111,61
111 61
59000,00
44 076 59
30 000,00
15
6
40,25
4
Drobný hmolný dlouhodobý majelek
Nákup materiálu i,n.
Eleklická eneígie
Pohonné hmoty a maziva
služby lelekomunikacj a radiokomUnikáci
služby peněžnich ústavů
služby školen i a VzděláVán i
Nákup oslahich služeb
013,27
71,71
5o,o4
74,71
5a,04
1a 122,84
21a2,oo
2
100 000,00
zpreováno
slslé en [email protected]@s]hl s
100 000,00
500,00
149 276.21
149.28
149,28
ll.
xcRGBAlA/BlA
RozPočToVÉVÝDAJE
/
23al2aB)
62,53
39,08
97,70
84.95
p7012ó15
2
4351
opravy a udžováni
Poskylnuté žáIohy Vn]lřnim organizáčním jednolkám
Náhíady mezd V době nemoci
oslalní neinvesliční Výdaje j, n,
osobní asist., peč,službaa podpora samost.bydlení
4354
5162
4354
chráněné bydlení
4357
5229
4357
Neinvestični líansfery obcim
Domovy pro osoby se zdr, post, a domovy se zvlrež
Neinveslični tíansiery spolkům
4351
4351
4351
4351
4357
4379
4379
5212
5212
5171
500 000,00
8o0 000,00
312 666,60
5181
5424
5909
2 850,00
28 297 ao
2 000 000,00
2 300 000,00
1 953 901,51
350 000,00
85 000,00
220 000,00
85 000 00
220 000 00
350 000 00
305 000.00
305 000,00
10 000,00
10 000 00
100,00
10 000,00
10 000,00
1N,oo
služby lelekomunikací a radiokom!nikaci
ostahi neinV.transfery nezisk,a podob,organizacim
ostatní služby a činnosti v oblastisoc. prévence
5901
Nespecif kováné íezeívy
ochrana obyvatelstva
5139
6122
531,1
Bezpečnost a v€řejný
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5021
oslalní osobni Výdaje
5031
Povinné poj na soczab,a přisp,na sl.pol,zamésinan
5512
5153
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5l54
5137
Drobný hmolný dlouhodobý majetek
NákUp mateíiálu ] n.
515í
5156
5162
5í63
5í64
5157
5168
5169
5171
2 000,00
2 000,00
veaeiné zdíavolni poiištěói
3 645,00
349125,80
72,93
850 000,00
352 770,80
40 000,00
10 000,00
4 000,00
40 000,00
10 000 00
4 000,00
27 580,00
ua,oo
68,95
7,50
58,50
7312
15 000,00
20 000,00
45 000,00
20 000,00
53 790,00
45 757,15
358,60
228,79
119,53
228 79
30 000,00
30 000,00
30 641,55
1o2,14
102,14
20
35
20
30
20 000,00
65 000 00
19 304,58
20 000,00
30 000,00
21 444,63
000,00
000,00
500,00
000,o0
000,00
5 750,00
studená vodá
E]ekt.ická energie
Pohonné hmoly a maziva
Služby ielekomunikaci a íadiokomunikácí
Služby peněžních úslavů
Nájemne
Služby školeni a vzdéláváni
Zpíacováni dal a služby souv, s iní a kom technol
Nákup oslatnich §lužeb
100,00
850 000 00
pořádek
Povilné poj na
5139
2 000
Stroie. příslíoje a zařizeni
5032
5132
100,00
1oa,00
00
2 000,00
NákUp ínáteriálU j,n.
5311
5311
62,a6
87,14
750,00
2
186,00
000,00
000,00
000,00
000,00
6
2
2
30
176
76 000,00
5194
l11a9.4a
41 566,00
s ro
203,40
107,22
138,55
11 994,00
2 200,00
26 004,50
103 574,00
1143,00
[email protected] GoRD/[email protected] spo]
96,52
".i:11
68,95
7,50
58 5a
96,52
109,52
107,22
138,55
95,83
599 70
88,0o
86,6a
i13.1
X,RGBA1
l|.
RozPočToVÉ\lýDAJE
A / 81 A la7a1 201 5 / 2ao1 2o1 3)
2
5512
6123
Dopravní prostředky
1 300 000,00
1 300 000,00
5512
5519
5519
požárni ochrana, dobrovolná část
5222 NeinvesličniransferyspolkŮm
6112
6112
50í1
Platy zaměslnanců v píacovnirn poméíu
5021
ostalní osobní výdaje
6112
6112
5023
odírěny členůzastupilelslva obcia
5031
Povinné poj.na soc,zab,a přisp na sl,pol,zaměšlnan
6112
6112
5032
5038
6112
5í36
PoVinné poj na Veřejné zdíavotn i po]ištění
Povlnné poji§tné na úíazovépoi]šlěni
Kn]hy, učebnípomůcky a tisk
6,112
5,139
NákUp mateíiálu j,n
10 000.00
6112
6112
6112
5162
5163
5164
6112
5,167
61,12
5169
Službytelekomunikaci á r6diokomunikaci
s]užby peněžních ústavů
Nájemné
S]užby školenía VzděláVání
Nákup oslatnich služeb
40 000,00
15 o00 00
10 000 00
50 000 00
5 000,00
15 000,00
45 000,00
1
ostatní záležitosti poámí ochíany
6112
6112
6112
5í73
6112
Zastupitelstva obci
krajŮ
6171
6171
6171
6171
6171
30 000,00
30 000,00
30 o0o,00
30 000,00
5o21
oslahi osobni Výd3je
Povinné poj,na soczab,a přisp na sl,polzaměslnan
Povinné poi,na Veieinézdíavolni po]ištěni
Povinné pojistné na úíazovépojišlění
Knihy, učebnipomůcky a lisk
400 000,00
250 000,00
110 000,00
4 000,00
1 106 000,00
200 000,00
90 000,00
4 000,00
279,00
261 840,00
1í8 518,0o
4 382,00
545,00
12 339,00
20 341.09
1 309
98,33
100,00
100,00
954 000,00
11a,38
130.92
131,69
109,55
93,52
104,74
107,74
109 55
7100,00
52 244,4a
2 803 00
1u,49
12 091,00
80 61
97,a9
56,06
43 692,00
536,49
1
3 700 000 00
3 700 000,00
3 046 562,00
400 000,00
30 000,00
10 000,00
50 000,00
450 000,00
100 000.00
400 000,00
30 000,00
10 000,00
50 000,00
215 826 00
35 000 00
450 000.00
l
1 100 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majelek
Nákup zboži(za účelemdalšiho prcdeje)
5í39
Nákup maleriáluj.n
35 000.00
5í53
5í54
80 000,00
80 000,00
Elektíická eneígie
110 000 00
110 000 00
5í5í
1o0,o0
100,00
11 072 00
1 400 000,00
5138
5,137
110,65
100,40
1 862
133,04
95 32
82,34
17,96
72,28
71,56
45,64
82,34
47,96
72,28
71,56
Povinné poj na soc zab a přisp na st pol,zaměslmn
503í
5032
5038
5136
100,40
5 590,00
700,00
5031
6171
6171
1 770 454,a1
30 000,00
5í94
volby do Evropského parlamentu
Platy zaměstnancú V pracovnim poměru
50í1
6171
800 500,00
1
5175
6117
6111
305240,00
30 000,00
600 000,00
cestovné (tuzemské i zahranič,ri)
6117
6171
6171
6171
1
zpracováno systémen [email protected] [email protected]
'pol
s r
ó
795 085 00
286 231 ,oo
13 693 00
24 598 00
168 /77,oo
600,00
395 118 74
37 004,00
65 569,51
,l32
357,12
245,98
337,55
81,96
120,32
4564
245,98
337.55
a1,96
120.32
ll.
X.RGBA1
RozPocToVE VÝDAJE
A /
BlA
(o7a1 201 5 / 2301201 3)
3
6171
6171
6171
6171
6171
5156
6171
5í66
6171
6171
6171
6171
6171
5167
617,|
5l73
5l75
5í78
617,|
6171
6171
6171
617,|
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310
63í0
5í61
5162
5163
5164
5í68
5169
5171
5112
Pohonné hmoly a maziva
Pošlovni služby
služby telekomunikacl a radiokoífi unikací
služby peněžnich ú§távů
Nájemné
Konžultačni,poradenské a práVni služby
služby ško|ení a vzděláVáni
Zp6cováni dat a služby souv, s inf, a kom,lechnol
Nákup oslatnich služeb
opíavy a udržování
Plogíamovévybavení
cestovné (tuzemské i zahranični)
60000,00
60 000.00
50 000,00
40 000,00
60 000,00
pohošlění
Neinvesliěni transí,obecně prospéšným spo|ečnostem
ostatni neinv,transíery nezisk,a podob,oíganižaclm
Neinveslična lÉnsíeryobciín
o§tatni neinv,transfery Veř.rozp,územni úíoVně
536l
5362
5424
5494
5499
5660
6121
47 041,69
92146,00
81 804,88
8 28a,00
46 596,74
39 930,00
83 460,00
74 844,28
488 713,00
148 706,20
10 744,8o
19 014,00
16 2o2,oo
7a,40
153,58
90,89
az88
93,19
99,83
139,10
78,40
153,58
90,89
82,88
93,19
99,83
139,10
124,74
181,00
297,41
297,41
95,07
95,07
181,00
Nájemné z9 nájem s píáVem koupě
5221
5229
5329
20 000,00
10 000,00
Poskytované zálohy vlaslni pokladně
532l
20000,00
90000,00
51a2
5í94
270 00o,o0
50 000,00
60 000,00
60 000,00
90 0o0,0o
10 000,00
50 000,00
40 000,00
60 000,00
60 000,00
270 000,00
50 000,00
2 493,00
2 000.00
130 000,00
130 000,00
80 654,20
134 200,00
45 000,00
45 000,00
48 380,00
NákUp kolků
Platby danl a poplalkú statnimu rozpoau
Náhíady mezd v době nemoci
NeinV,tíansf .obyvatelstvu nemajici charakleí daru
ostatni neinveslični tlansíery obyvalelslvu
Neinveslični púičenépíoslředky obwal€lstvu
Budovy, hely a slávby
6122
stroje, přlstroje a zařizeni
6123
Dopíavni píostředky
Činnost místníspřávy
5'141
5í63
lJíoky vlasiní
službY peněžnich ústavů
obecné příjmy a výdaje zíinančníchop€rací
6330
5345
6330
Pňevody vla§tnim fondům v.ozpočtech ,izemni úrovně
62,04 6zu
107,51
107,51
69,01
69 01
800,00
6 500,00
2 518,00
1
100 000,00
100 000,00
69 013,00
370 000,00
2o2o7o,oo
365442,00
800 000.00
790 750,00
6 950 000,00
8 180 0o0.fi)
000,00
1 240 000,00
929 752,60
60000,00
60000,00
129148,90
000,00
1 300 000,00
1 240
1 300
Převody vlastním rozpočtovým účtům
8
044733,16
1 o58
ml,50
9 050 000,00
9 050 000,00
[email protected]énosysléheh [email protected] 6oFo/[email protected]/ s 4o
98,77
115,75
74,98
215,25
81,45
98.35
74,98
215,25
81,45
xcacBAlA / BlA lp7otýld/ 2erlm13)
ll.
RozPočToVÉVÝDAJE
íFs
2
63s9
6399
5i!82
Platby danl a popblm sÉinlmu í@počfu
o3tetní finančníopgíac.
V^ÍDAJE cELKEttí
;reóe.Fóíirďž
.$o o(n,m
70o m0,@
,l00 000.00
7m mo.m
36 702 000,00
,|il959 836,00
arcRo GoRDlco§p.r §
.o
3
65/772,@
6/[email protected]
/|a16í adus
16ir,69
ga54
163,69
93,u
1a,2
11z11
X)RGBA1
lll. FlNANcoVÁNi
-
třída 8
krátkodobé financování ž tuzemska
Klátkodobé Vydané dluhopisy (+)
Uhrázené splátky kÉtkod,Vydaných dluhopisŮ c)
Krátkodobé přijalé púičenépíoslředky (+)
Uhíazené splátky kíátkod přijpůjó.píosti. c)
Změna slavu kíátkod, pro§tř.na bank,účtech(+!)
Akl kíálkod. operace řízeni likvidity piijmy(+)
Akl. kíálkod, ope€ce řizeni likvidity-Výdaje(-)
Dlouho.|obé ílnancování z túzemska
Dlouhodobé Vydané dluhopisy (+)
Uhlazené splálky dlouh vydaných dluhopisů c)
Dlouhodobé paralé půičenép.oslředky (+)
t]híazené splálky dloLrhod. přijatých půjčekC)
Změna§tavu dlouhod, píoslř,na bank,účlech(+/)
Akt, d]oUhod operace řizení likvidily piijmy(+)
Akl. dlouhod. opeÉce řizeni likVid,ly-výdajeC)
8l1í
a112
al13
3 800
8114
:]
81í5
000,00
8ra i]a(] a.,
500 000,00
3 800
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky klátkod, vydaných dluhopisůG)
klálkodobé přijaté půjčenéproslředky (+)
Uhrazené splálky kíátkod přl].půjč prostř. (-)
Změna stavu klátkod píoslř,na bank,účtech(+l)
Akt, kíátkod opeíace řizeni likvidily při]my(+)
Akl, k.átkod, opelace iizeni likvidity-výdaje(-)
3
př|.půjč.píoslř,C)
píosti.na bank,účlech(+/.)
řizeni likvidity-přijmy{+)
řiz€ní likvidity-VýdajeC)
(+/-)
392 1o1,00
600,71
ri 638,10 638,10
.r:'!
n-ja|1r .:.,:
{r.1],
a121
8,122
8í 23
al24
8í25
:,
']:
j l'l ,
i,l ,i
a127
al2a
a21,|
a212
82l3
8214
a215
a217
a2lB
a221
a223
8225
a227
822a
opravné položky k peněžnímoperacím
opeíace / penéžnlchúctŮ o,gali/acF nerrajici
chalakter příjmůa výdajů Vlád,seklolu
22826a62,64 60a,71
a117
8118
Dlouhodobé financování ze zahraniči
Dlouhodobé Vydané d uhopisy (+)
t]híazené splálky dlouh, Vydaných dluhopisů (-)
Dlouhodobé přijaté půjčenéplostředky (+)
000,00
: 1 ]].1i
krátkodobé financování ze zahruničí
Uhrazené spl dlouhod
Zíněna slavu dlouhod,
Akt dlouhod operace
Akt, dlouhod, operace
A / 81 A la7012a1 5 / 2ao1201 3)
890,1
[email protected] GoFo/[email protected] spo]
s ro
']
i_i] 100,01
100,01
lll.
FlNANcovÁNl - třlda
XoRG a
1A
l 91 A pm1
8
5 / [email protected]
2d q
*F§
2
kurzoré íozdiv pot!óů na devizovýdl tlótech
Nepř9v6de!é §á§tky WovÝiávajlcl 3chodek
Ne퀀rEo\rané
FlNANcovÁNi(souěe{ zá třldu
al
8)
(+/)
(+/)
8902
8905
Eooo
2 ru4
ooo,oo"
zF.fuáro gÁ{&M UcnocoFDýco§pol, s ,1o
r38roí,o
3
6
2l5
802,63- 227,88
íťa,t&
xcRGBAlA
lV. REKAPlTULAcE PŘíJMŮ. VÝDAJtJ, FlNANcoVÁNi A
TŘIDA 1 DAŇOVÉ PŘiJN,lY
TŘlDA 2 - NEDAŇoVÉ PŘiJNj]Y
TŘlDA 3 _ KAPlTÁLoVÉ PŘlJ[,1Y
ŤŘiDA4 _ PŘUATÉ TRANSFERY
PŘÍJMY CELKEM
KoNsoLtDAcE PŘiJMů
4uo
33 302 020,00
6 715 647,00
155 000,00
2 649 067,00
36 o37 013,24
6 547 486,84
153 700,00
11 699 067,00
4050
39 456 000,00
42a21734,oo
54 437 267 ,oa
4060
2226 -
Piijmy z finančniho Vypořádáníminulých let mezi
4a62
2227 -
Přijmy z finančníhovypoiádáni minulých lel mezireg
radou a k€ji, obcemia Dso
splátky půjčenýchprcstř€dků od obci
splátky púičených pmstředků od klaiú
splátky půjčenýchprostředkú od regionálnich rad
ostaini splátky půjcených prostředků od Veřejných
rozpoČtŮ Úz€mni Úrcvně
Neinveslični přijaté tíansfery od obci
Neinveslični piijaté tíánsíery od kÉ]ů
Neinvestičnípl|até tránsfery od legionáhích rad
ostalni neinvesličnípřijalé lran§íery od lozpočlů
4063
Převody z vlaslnich rezefunich fondú
Převody z íozpočtovýchúčlů
4] 30
-
2443 2449 4121
4122
4123
4129
, 4133
-
_
'4134-
4137 -
, 4í39 4221
4222
4223
1229
-
-
o28 -
zJ o24
u
a
o25
Převody mez]slalutáínimiměsly (hl m Píahou)a i€jich
měsiskými obvody nebo částmi- příiíny
o§talni převody z Vlastnich íondl]
nvestičnípřljaté transfery od obci
lnvestiční přijalé transíery od kíajú
lnvestlčni přúaléllansíeryod regionálnich íad
osiahl lnvectčn' pillalé lrarsíery oo lozpočlůu7emri
úrovně
Transfery při]alé z územi jiného okresu
splátky půjčenýchprcstředků přija|ých z územijiného
okresu
Tlarsíery přiale / ú7Fmijilěho klaje
(07a12015 / 23al2a13)
%Rs
32 780 000,00
5 455 000,00
10 000,00
1 21l 000,00
4061
2u2
'
4010
4o2o
4030
Přijmy z nnančniho vypořádání minulých let mezi
2441 -
JÉJlcH KoNsoLlDAcE
/BlA
109,94
120,03
1537,00
966,a7
137,97
%RU
la8,21
97,50
99,16
441,63
127.13
9 050 000 00
502 421 ,oo
502 421,00
1000a
90 000 00
1o 100,00
90 000,00
1a0,00
10100,00
1o0,00
4a7o
4080
4081
4090
4100
4,110
41,11
4120
414a
4145
9 050
4150
417a
4180
4181
4190
4191
4192
4193
[email protected]Ýáno syslémen [email protected]@spor
s
ro
000.00
lV. REKAPlTULAcE PŘíJMÚ. VýDAJ[,. FlNANcovÁNí A
a
-
XcRGaAl
JEJlcH KoNsollDAcE
A / 81
Splálky půjčených proslředků přijatých z úz€mijjného
kíaje
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLlDACl
4194
4200
39 456 000,00
42 a21 734,00
45 387 267,08
TŘiDA 5 _ BĚžNE VÝDAJE
TŘíDA 6 _ KAPiTÁLoVÉ VýDAJE
\.ÝDAJE cELKEl,,!
421o
4220
34 002 000 00
37179 835.00
2 700 000,00
5 780 000,00
41 839 880,00
6 321 584,25
4240
36 702 000,00
42 959 835,00
48 161 464,25
KONSOLlDACE VÝDAJÚ
4250
o29
NeinVeslični transiery obcím
Neinvesliční iransleíy kraiům
Neinvestični llansíery le9]onálnim radám
ostahi neinveslični tíansíéryveiejným rczpočtům
426a
427a
42]1
428a
Převody FKSP a sociál fondu obcí a kraiú
Převody Vlaslnim rezervnim fondům územnich íozpočtl]
Převody Vlastnim íozpočlovým ůčlům
Převody mezi slalutáínimi měsly (hl m Plahou)a jejich
měsl§kými obvody nebo čáslmi_ výdaje
oslalni převody vbstnim íondům
42a1
4290
4300
4305
_
VýdaJe z
íra{n,ho ýypořadánim|nu|ych
4321
5367 -
Vyda]F 7
ína,triho Vypoiádáni
5368 -
Výdaje
5321 -
5329
_
" 5342
-
'
5344 " 5345 _
,5u7, 5349 ,
5366
564í _
5642 5643 _
5649 ,
634í _
6342 6345 6349 _
6441 6442 -
lFl me7|
mlnulých lelmé/l
l finánčniho vypoiádani minulych lel mezi
onálni íadou á kraji, obcemia Dso
Ne]nvestični pŮjčenépíoslředky obcim
Neinvesiični půjčenéplostředky kraům
Ne nvestčnl púÉenép-osťedly leglonallln ldd;11
oslalni neinvestični půjčenéproslředky Veřejným
rozpočtŮm územni úrovné
Inveslični tíansíery obcíín
lnVestičnítransfery kíajům
lnVestiční lransfery regionálnim íadám
350 000,00
1 545
220 000,00
000,00
1 245
4323
reg
4330
430
43/.1
4350
4360
437o
437,1
lnveslični půjčenéprostředky obcim
lnveslični pŮjčenépíostředky kraiům
44oo
441o
000,00
354 200 00
1
216 380,00
9 050 000,00
4322
4380
(o7al2a15
/ 2301 2013)
115,03
123,05
234,13
131,22
105,99
112,53
109,37
112,11
9 050 000,00
4310
o§lahl lnVesnani tarsíery veíejnyn lozpočtŮm uze,nli
A
[email protected] GoRD/[email protected] spo/
s ro
2a
161,00
78,73
97,70
101
XcRiaAlA
lV. REKAPlTULAcE PŘíJMŮ. VÝDAJŮ. FlNANcoVÁNÍ A
6443 -
lnVesličnípůjcené proslředky regionálním radám
4411
64119 _
oslalni inveslačni půjčenéprostředky veiejným
4420
rozpoČlŮm Územní Úrovně
Tíansfery poskttnuié na územíiinéhookíesu
4422
4423
4424
4430
36 702 000,00
42 959 835,00
391114u,25
SALDO PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ PO KONSOLiOAC|
4440
2 754 000,00
13t 10] 00
6 275 802,83
4450
2ia]L ]],,,
]38 101,00
4421
FlNANCOVANl
KONSOLlDACE FlNANCOVÁNÍ
4460
FlNANcoVÁNi cELKEM Po KoNsoLlDAcl
147o
poznámké
''
_
Bl A
JEJlcH KoNsoLlDAcE
zJ 026 Půjčenéproslř, poskylnuté na územijiného okrcsu
zJ o27 Tíansfery poskytnuté na územijiného kraje
z) o35 zJ 036, PŮjčenéprostř, poskylnuté na územijiného kíaje
yýDAJE cELKE[4 Po KoNsoLlDAcl
TŘlDA 8
/
2
7510!0
138 101,00
n|1
h ?1,,802 83
póložky lakio označenévslup!]iv této vaaanlě výkazu do [email protected]
Vl. STAVY A OBRATY NA BANKOVNiCH ÚČTECH
Póčáléčnislaý k
Základní běžný účetÚSc
BěžnéúčlyíondůŮSc
Běžnéúčtycelkem
Terminované Vklady dloUhodobé
Terminované Vklady kíátkodobé
60,|0
1 652
1
1
slav ke
kúciÝykzovaného óbdahj
3 252 734 43
418.63
6020
6030
1652418,63
3 252
6040
6050
zpracavéfu sýstéúehUcÁlo6oRo][email protected]§!o/
zněné slévu bahkonich účlů
s r ó
7u.43
_..],],'
106,56
91,u
227,88
1541.36
227,88
:
227,88
4 514 36,
,r:
2t
XcRGalA/BlA
7)o24-
Trarcíery ďiiaté z úz€mí linóho okr6u
v tom položky|
2u -
4121.4129
-
4z21 4229 -
z)oÉV
Přijíí|y z finančnlho Wpořádání minulých lď írEzi
obcemi
Neinvestičnl přljaté iíansíery od obc|
ostiatni neinvesťčnípňjaté tíansfery od .ozpočlú
územnl úíovně
investieni piúaéiranslery oo oucI
oslatni investičnl přúaté líansfery od íozpočtŮ územní
úíoi/ně
splátlq půičenýchprostředků přiratých z lžefil
jiného okroau
7090
zov
71o0
711o
7120
713o
7140
toín položky:
24pr9 -
2441
AoÉ-
splátky půjčených pío§ťedkůod obcí
oslátnl splálky půjč€ných prostředků od veřejných
rozDoáů úžemnlúrovně
7150
7160
Ťren8fery pGkytnutá na územílliÉhookr§sú
717o
v toín položky:
5329
.
_
5367
_
s321
634l .
6349 -
aon -
N€investičnl t€nsfery
obcim
ostatni neinv€§ifuí íansfeíyveňejným íou podúm
územníúíovně
Výdaje zfnančního vypoádánl minulých let meži
obcemi
lnvéslihí lransfu ry obcim
ostatni inve§lióni tBn§fery veř€jným rožpočlůmúz9mni
úrovně
PůičenéproBtředky poskytnuié m (ternníjinéfio
7180
719o
7,1g2
[email protected]
,7210
,I2!)
ok]esu
v tom položky|
9Ťr _
6u1 6119 _
5849
Ňeinvestiční púičenéprosfiedky obcim
o§lalni neinvesličnl pŮjčenépío§tHky veřejným
rozpočtŮm ťlzemni úlovně
prostfudky obclm
lnvestičnl pújčéné
pújčené
píoslřEdky v€ř€jným
ostahi iŇediái
rozpoáúínúžemniúrovně
723o
724o
72fi
7m
[email protected]éfu sv§&nú [email protected]@spo/, s r o
(0f0l2015
/
[email protected])
xcRGBAlA /BlA p7O1m15
ř
oa
z,r
-
Transfery píljatá z lkeml iinétlo kaie
?N
v tom položky:
2223 2226 41?1
.
41?2 1129
-
Pňjíny z finanfuiho vypořádáni minulých let mezi
kÉjem a obcemi
Príjmy ž finančniho vypořádání minulých let mez.
7291
Neinvesiihi pňialé tíansi9ry od obc|
zsoo
Néinve§tičnl přúalé transíery od krajú
ostalnl nďnvestični pftialé transíery od rozpočtů
7310
obcemi
územnl (lrcvně
lnvestičnl pňjaté líansfery od obcj
lnvestičnl plijaé ransfury od krajů
ostatnl investiční pňjate tŤansfery od íozpočlŮ úzeínni
a
o29
v
-
přijatých z úžemi
732o
7330
734o
7350
7360
lom poloŽkyi
24?21,4]s 241
A
úrcvně
splátky pújčenýchp.€tl€dkú
ilíléhokra|e
72§2
o35
-
splálky půič€ných prostňedků od obď
sdáey Ňcenýci,
prostř€dků od krajů
ostatni splátky půjčených proslředků od Veřejnýó
rozpoótů uzemní úlovně
Třan9íé|t po6kytnué na územíllného kraré
7370
7380
739o
74/Jo
v tom položky|
532í _
5321_
5329
_
5366 _
5367
_
Neinve§liční tíen§f ery obcim
Neinvestičnítían6f ery kíajům
ostatni néinv€stičnl lransfery veřejným rozpočlŮm
územni úlovně
Výdaj€ z fnaŇnlho vypořáóní minulýó let me7i
kraiem a obcemi
Výda,e z fnančniho Vypořádánl minulých l91m€zi
7410
7420
un
7431
74g2
634í _
lnveslřní t!,ansfery obclm
740
-
Inv€stični rran§fery krajŮm
1150
9142
6349 _
oslalní invesllčnl líen§f€ry veřeiným ro4očtjm úz€ínni
úíovně
716{)
zpraeavéň
syséňdň [email protected] GoRDloD
§pol §
.
o,
/ 2ao12013)
XCRGBA1A/BlA p7al2a15
/
23al2a13)
Vll. VYBRANÉ zÁzNAMoVÉ JEDNoTKY
zJ
036
-
564í _
5649 _
5642
5449 _
6441
6442
Pújčenéprostředky poskytnuté na územíjiného
7470
Neinvesliin, pŮičené píostíeoky obclír
74ao
Neinvestični půjčenéproslředky kíajům
ostatni neinveslični pŮjČené pros|ředky Veie]ným
rozpoáů úžemniúíovně
lnvestični půjčenépío§lředky obcim
lnve§liční půjčenépíoslředky kíajům
ostahi lnveslični půjčenépíoslředky veřejným
íozpočlůmúzemni úrovně
7490
7500
křaje
7510
752o
7530
lx. přiiaté transferv a půičkvze státního rozpočtu. státních fondů a reoionálních rad
13013
4116 ostatni ne]nv piiiaté tíansíeryzésl, rozpočlu
13013
13234
4116 ostatníneinv přiialél.ansíery ze st rozpočtu
19 290,00
19 290.00
13234
14943
píevence kriminality-dotace
14943
prevence kriminality-dotace
26 000,00
26 000,00
4216 ostalni nvesl,přijaté l€nsí,ze slátniho rozpočiu
714 542,oo
114542,00
4'16 ostdln,
33058
3305a
neinv p;ldlé líansíerv /e
sl
lozpočlu
577 935,00
577 935,00
celkem
í 337
767,00
x. Transferv a půiěkv poskvtnuté reqionálními radami územně samosprávnÝm celkúm. reqionálním radám a dobrovolným svazkům
obcí
Kód
úéúó]ednoky
bc
"'",
laločáslvykéz! nemá dala
Palažk Název
""'
zpraevAna sysléneh ucRE, [email protected] spo/ s r o
XCRGBA1 A
/ 81
xl. příimv ze zahraničních zdroiů a souviseiící příimv v členěnípodle iednotlivých nástroiů a prostorovÝch iednotek
ParagÁí Pólo2ka
0000
0000
0000
o0oo
0000
0000
0000
4116
4116
4116
4116
4116
4116
o00o
Béz oDPA
4lí6
A
(07a1201 5 / 2301 2a1 3)
fext
o32
032
033
033
104
,lu
1
86 690,25
491244,15
3 900,00
5
2210o,ao
86 690 25
491244,75
3 900 00
2210o,oo
3 398,90
15 891,10
3 398,90
15 891,10
10000
623 225,00
623 225,00
1oa 0o
623 225 0o
623 225,oo
1oo ao
623 225,oo
623 225,0§
1o0.00
1
5
1
5
ostatnineinv.piijaté transfery ze st. rozpočt
celkem
100.0o
100 oo
100-00
100-00
100-00
xll. výdaie spolufinancované ze zahraničníchzdroiú a §ouviseiicí výdaie v čléněníDodle iednotlivÝch nástroiů a prostorovÝch
iednotek
12
3113
3113
3113
3113
Základní školy
3639
3639
3639
3639
5011
5011
5011
5011
3639
3639
3639
3639
3639
3639
50l1
503í
3639
3639
3639
5336
5336
5336
5031
5031
577 935 00
86 690,25
491244,75
577 935,00
577 935,00
577 935,00
1o0 oo
2 91a,45
2 910,45
492,59
16 492,59
032
1
86 690 25
o32
5
491 244.75
Neinvest,transfery ziÍžénýmpřispěVkovým organ
1a0 o0
100.00
100.00
033
033
5
1
2 536.41
2 536 41
104
5
11 858,66
11 858,66
100-00
100.oo
10a.o0
100 0a
33 798,11
33 798,11
100.00
1
727,67
727,67
100 00
5
4 123 45
4123,45
63/.,22
2 965.21
2
5,21
100,0o
100,o0
100-0o
8 450,55
8 450,55
100-a0
261,88
483,96
22a,27
261,88
1 483,96
22a,27
1o0 ao
1a
1
Platy zaměstnanců v pracovnim poméru
033
033
104
1
5031
104
5
5031
Povinné poj.na soc.2ab.a přísp.na st.pol.zaměs
5032
033
1
5032
033
5
104
1
5032
3
zvaŤvánó syslémn [email protected] [email protected] spol s I a
16
1
6u,22
100.o0
1a0 oa
)@RGalA/BlA
(07012015 /
[email protected])
iednotek
2
3639
3639
36l)9
t04
5002
50:l2
Porinnó poj.na velbinó zdravobí poilštóní
Komunálni alužby a územnííozvoj l.n.
celkem
106'7,23
3 041,34
1G7,23
1N.oo
3 041,34
10o.o0
45 290,00
,r5 290,00
623 225,00
Ř[email protected]
oElEc
739 í4
osTRAv|cE
3
6n
z25,0o
fu&É B.ro!ftllb lrbúýj*ird]q,
sí.rosá
irrrcsray ff.ria
'n9,
''-?'
odpqrd4ldb&].ý
olrzp.ť,u: Laona Němcová
a:65a42816
_
,.._
tl/u,z,-,\
/
tal.:
58 42 a6
10o.o0
1man

Podobné dokumenty

Závěrečný účet Městyse (přílohy: 1)

Závěrečný účet Městyse (přílohy: 1) oEi1ryry4ryqn9mu o]o!Eq9qé'u Materiá| Materiá| na skladě

Více

0520 Závěrečný účet za rok 2015

0520 Závěrečný účet za rok 2015 14.832.000.__ 14.832.000,-_ - Dlouhodobé úvěrv

Více

strana - Ostravice

strana - Ostravice VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÍIZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZI(Ů OBCÍ A REGIONÁLNÍCH

Více

ZPRÁvA o výsledku přezkoumání hospodaření za Íok20tI obce

ZPRÁvA o výsledku přezkoumání hospodaření za Íok20tI obce 444002ze 'dle 28.2.20]'Í zďaz€ n a tiskáma v hodnotě4.199,-Kč a dá1eúčetním doklademč.222174ze drc 23' |1. 20Í14 kusy s nádobna posyp v celkovéhodnotě 18.146,-Kč. Nebylo postupovánov souladu s $ 14...

Více

Závěrečný účet obce 2013

Závěrečný účet obce 2013 Ostatni nákupy jinde nezařazené

Více

Účetní závěrka za rok 2014

Účetní závěrka za rok 2014 Dlouhodobý nehlllotný najetek

Více

výsledovka a rozvaha 2014

výsledovka a rozvaha 2014 oprávky k oslatnimu d ouhodobému nehmotrémt majetku

Více