proces proces - Geoportál Jihočeského kraje

Komentáře

Transkript

proces proces - Geoportál Jihočeského kraje
PROCES
2012
Rozbor udržitelného rozvoje území pro
správní obvod obce s rozšířenou
působností Písek – AKTUALIZACE 2012
Část A – Podklady pro RURÚ
Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
2012
Tuto studii zpracovala společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Švabinského 1749/19, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 28576217, Tel.:+420 595 136 023,
http://rozvoj-obce.cz/, e-mail: [email protected]
Autorský kolektiv:






Andrea Hrušková – tvorba koncepce studie a koordinace týmu
Ing. Lubor Hruška, Ph.D. – odborný garant, tvorba metodiky
Ing. Hana Doleželová – metodické vedení realizačního týmu
Ing. Ivana Foldynová – městské inženýrství a urbanismus, problémy k řešení v ÚPD
Ing. arch. Jaroslav Sedlecký – autorizovaný architekt, problémy k řešení v ÚPD
Nika Chadzipanajotidisová – organizace průzkumů a sběr dat
Ekonomický pilíř
 Ing. Hana Doleželová – garant
 Bc. Radka Matoláková
Sociodemografický pilíř
 Ing. Kamila Frenová – garant
 Mgr. Martina Baranová
Environmentální pilíř
 Ing. Lukáš Tejzr – garant, technická infrastruktura
 Bc. Martin Matuszczyk
Dopravní infrastruktura
 Ing. Vlastimil Starý - garant
 Bc. David Kubáň
GIS, zpracování dat a výkresů
 Ing. Radek Fujak – garant
 Ing. Michal Samiec
 Bc. Jan Vyhlídal – vyváženost pilířů
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obsah
Úvod ........................................................................................................................................... 4
1
2
3
4
5
Popis území a širší vztahy ................................................................................................... 6
1.1
Základní charakteristika území .................................................................................. 6
1.2
Širší vztahy a nadřazené dokumenty .......................................................................... 9
Environmentální pilíř ........................................................................................................ 15
2.1
Horninové prostředí a geologie ................................................................................ 15
2.2
Vodní režim .............................................................................................................. 17
2.3
Hygiena životního prostředí ..................................................................................... 21
2.4
Ochrana přírody a krajiny ........................................................................................ 24
2.5
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa ............................. 29
Sociální pilíř ...................................................................................................................... 37
3.1
Technická infrastruktura .......................................................................................... 37
3.2
Dopravní infrastruktura ............................................................................................ 45
3.3
Sociodemografické podmínky.................................................................................. 57
3.4
Bydlení ..................................................................................................................... 70
3.5
Rekreace ................................................................................................................... 73
Ekonomický pilíř .............................................................................................................. 78
4.1
Regionální ekonomika .............................................................................................. 78
4.2
Trh práce .................................................................................................................. 80
4.3
Daňová výtěžnost ..................................................................................................... 83
Souhrn pilířů ..................................................................................................................... 85
5.1
Environmentální pilíř ............................................................................................... 85
5.2
Sociální pilíř ............................................................................................................. 86
5.3
Ekonomický pilíř ...................................................................................................... 89
6
Seznam zkratek ................................................................................................................. 91
7
Seznam zdrojů a použitá literatura .................................................................................... 93
8
Seznam příloh ................................................................................................................... 95
9
Přílohy ............................................................................................................................... 97
Příloha A: Environmentální pilíř .......................................................................................... 97
Příloha B: Sociální pilíř ...................................................................................................... 106
Příloha C: Ekonomický pilíř ............................................................................................... 130
-3-
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Úvod
V současné době v rámci přechodu industriální společnosti na postindustriální dochází
k výrazné polarizaci území a růstu regionálních disparit. Tato skutečnost vede k proměně
stávajících sociálních struktur a způsobů práce, což vyvolává úpadek tradičních oblastí
ekonomiky a tradičních profesí. Aktéři regionálního rozvoje nejsou tak jako dříve spjati
s prostorem, ve kterém působí, protože sídla jejich firem jsou mimo region. Procesy
globalizace tak zmenšují možnosti veřejné správy regulovat procesy v území. Situace zesiluje
tlak na management obcí při plánování budoucího vývoje regionu a jeho udržitelnosti. Mění
se rozložení ekonomických aktivit v prostoru i jejich struktura. Na jedné straně vznikají nové
periferie a sociálně vyloučené oblasti a na straně druhé se zvyšuje neregulovaná zástavba
v procesu suburbanizace v okolí měst, která se vyznačuje vysokými nároky na zábor půdy
a náklady na budování dopravní a technické infrastruktury. Doprovodným jevem je zde
vznikající sociální separace.
Působení a dopad vnějších faktorů působících na společnost zevně i uvnitř (hospodářská
recese, hrozící rozpad eurozóny, masivní migrace obyvatel, příchod cizinců z rozvojových
zemí atd.) na území nelze předvídat. Je ale možné identifikovat základní sociodemografické,
ekonomické, environmentální procesy v území a zhodnotit možnosti jejich regulace nástroji
prostorového plánování. Je nutné posílit institucionální kapacitu a efektivnost výkonu územní
veřejné správy a veřejných služeb, zohlednit sociální podmínky, zaměřit se na komunikaci
s veřejností, zkvalitnit komunikaci mezi jednotlivými odbory městského úřadu a rozvinout
komunikaci s úřady obcí ve správním obvodu ORP.
Rozbor udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ) je zpracováván a aktualizován na
základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon) a prováděcích předpisů. Problematika udržitelného rozvoje
je členěna do tematických oblastí, které jsou vymezené vyhláškou č. 500/2006 Sb.
a reprezentují tři základní pilíře udržitelného rozvoje, tj. environmentální, sociodemografický
a ekonomický.
RURÚ není pouze naplněním povinnosti plynoucí z legislativy, ale také důležitým podkladem
pro plánování rozvoje území. Umožňuje prosazovat principy udržitelného rozvoje do
strategického plánování rozvoje měst/regionů, včetně komunitních plánů sociálních služeb.
Vzhledem k zákonem stanovené periodicitě jeho aktualizací lze RURÚ využít jako
východisko pro aktualizaci výše zmíněných strategických dokumentů měst/regionů.
Zprůhledněním sociodemografického a hospodářského pilíře, které poskytnou podklad pro
RURÚ a aktualizaci územně analytických podkladů (dále jen ÚAP), dojde ke
konstruktivnímu a aktuálnímu vyhodnocení stávající situace pomocí SWOT analýz (tj. silné
stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby), a tím i vytvoření reálné možnosti, resp. cesty
k udržitelnému rozvoji daného území.
Při hodnocení jednotlivých témat je využita tzv. Hruškova metoda, která je multikriteriální
analýzou zohledňující podmíněnost v území a zároveň je doplněna o sociální rozměr. Metoda
umožňuje kombinovat kvantitativní přístup založený na specifických indikátorech
kalibrovaných na regionální úroveň s kvalitativním přístupem založeným na expertní znalosti.
Metoda slouží k porovnání jednotlivých území obcí v rámci SO ORP a její efektivita spočívá
mimo jiné ve schopnosti proměnit data o území ve znalost a poskytnout tak klíčové podklady
pro management obcí a regionů. Výsledky pro jednotlivé obce jsou vizualizovány
-4-
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
prostřednictvím jednoduchých paprskovitých grafů (nazývaných Ameba či Drážďanská
hvězda).
Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Písek obsahuje tři jednotlivě
navazující části. Část A – Podklady pro RURÚ, které zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a
vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení
změn v území v jednotlivých tématech: environmentální – horninové prostředí a geologie,
vodní režim, hygiena životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkcí lesa, sociální – technická a dopravní infrastruktura,
sociodemografické podmínky, bydlení a rekreace, ekonomický – regionální ekonomika, trh
práce a daňová výtěžnost. Na část A navazuje část B – RURÚ, která vyhodnocuje udržitelný
rozvoj území SWOT analýzou, určuje problémy k řešení v územně plánovacích
dokumentacích a vyváženost pilířů v celém SO ORP Písek. Poslední část C – vyhodnocení
obcí se zabývá definováním silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb jednotlivých obcí
v rámci území SO ORP Písek.
-5-
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
1 Popis území a širší vztahy
1.1
Základní charakteristika území
Správní obvod obce s rozšířenou působností Písek se rozkládá téměř od středu až
k severozápadnímu okraji Jihočeského kraje. SO ORP Písek je jedním ze 17 správních
obvodů Jihočeského kraje.
SO ORP Písek je tvořen 49 obcemi, z nichž 4 mají status města (Mirotice, Mirovice, Písek a
Protivín) a celková rozloha činí 74 183,7 ha, což představuje 7,4 % celkové rozlohy
Jihočeského kraje. Téměř 55 % z celkové rozlohy zaujímá zemědělská půda, z té více než tři
čtvrtiny tvoří orná půda (třetí nejvyšší podíl v kraji).
-6-
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Mapa 1.1.1: Správní obvod SO ORP Písek
-7-
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Tabulka 1.1.1: Výměra obcí SO ORP Písek
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Rozloha [ha]
3 668,3
1 000,7
951,9
1 028,8
3 605,1
2 124,7
850,7
2 324,4
706,7
576,8
2 005,8
1 360,7
438,3
1 081,6
613,1
1 394,9
354,0
2 563,0
2 209,0
1 479,5
413,5
467,3
981,4
524,9
901,1
1 938,8
2 061,0
2 518,6
6 315,3
894,3
346,1
6 149,4
2 145,7
1 044,5
1 048,3
1 069,1
1 773,4
1 749,7
1 303,7
417,6
534,1
2 517,2
752,5
1 183,6
736,4
552,4
1 471,5
438,8
-8-
Podíl rozlohy obce na celkové rozloze [%]
4,9
1,3
1,3
1,4
4,9
2,9
1,1
3,1
1,0
0,8
2,7
1,8
0,6
1,5
0,8
1,9
0,5
3,5
3,0
2,0
0,6
0,6
1,3
0,7
1,2
2,6
2,8
3,4
8,5
1,2
0,5
8,3
2,9
1,4
1,4
1,4
2,4
2,4
1,8
0,6
0,7
3,4
1,0
1,6
1,0
0,7
2,0
0,6
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Žďár
Celkem SO ORP Písek
Zdroj: UAP 2012
1.2
Rozloha [ha]
1 595,6
74 183,7
Podíl rozlohy obce na celkové rozloze [%]
2,2
100,0
Širší vztahy a nadřazené dokumenty
Politika územního rozvoje ČR (dále též „PÚR ČR“) je pořízena Ministerstvem pro místní
rozvoj v mezích § 5 odst. 5 podle § 31 až 35 a § 186 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), na
základě usnesení vlády ČR 929 ze dne 20. 7. 2009, kterým byla schválena Politika územního
rozvoje České republiky (dále též PÚR ČR 2008), a na základě úkolu II. 2. písm. a) tohoto
usnesení.
PÚR ČR stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně plánovací činnost a pro stanovování
podmínek pro předpokládané rozvojové záměry s cílem zvyšovat jejich přínosy
a minimalizovat jejich negativní dopady.
PÚR ČR, jejíž text je doplněn potřebnými schématy, je v souladu s § 32 stavebního zákona
členěna na kapitoly:
► „Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území“,
které se uplatňují na celém území České republiky;
► „Rozvojové oblasti a rozvojové osy“, „Specifické oblasti“, „Koridory a plochy dopravní
infrastruktury“ a „Koridory, plochy a rozvojové záměry technické infrastruktury“;
Politika územního rozvoje ČR vymezuje oblasti, osy, koridory a plochy s ohledem na
prokázané potřeby rozvoje území státu, které odůvodňují v souladu s § 5 stavebního zákona
zásah do působnosti orgánů krajů a obcí v záležitostech týkajících se jejich územního rozvoje,
a jestliže je důvodné pro tyto oblasti, osy, koridory a plochy stanovit kritéria a podmínky pro
rozhodování o změnách v nich;
► „Další úkoly pro územní plánování“.
Republikové priority
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako
turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického
a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje atd.
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lipská charta, bod II.
2; viz také čl. 26 PÚR ČR 2008) Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to,
jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy.
Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet
v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
-9-
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Zásady územního rozvoje
Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚR) by měly stanovit především základní požadavky na
uspořádání území kraje, účelné využití tohoto území, vymezení ploch nebo koridorů staveb,
které mohou mít důležitý význam pro celý kraj. ZÚR nestanovují podrobnosti vedení tras
silnic a dálnic, ty by měly být ponechány až na nižší úrovně plánování. Zásady územního
rozvoje jsou závazné pro obce, které budou mít povinnost do svých územních plánů přenést
záměry schválené v Zásadách, a to i kdyby s jejich umístěním nesouhlasily. Zásady musí
respektovat PÚR ČR. Zásady schvaluje zastupitelstvo kraje a zároveň se vyhlašují jako tzv.
opatření obecné povahy – proti němu je možné podat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu.
V návaznosti SO ORP Písek na Politiku územního rozvoje České republiky
a na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje jsou definovány následující rozvojové osy a
vymezené specifické oblasti nadmístního významu.
Rozvojové oblasti a rozvojové osy
Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění
aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny
v území.
V rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno vytvářet, udržovat a koordinovat
územní připravenost na zvýšené požadavky změn v území a při respektování republikových
priorit územního plánování umožňovat odpovídající využívání území a zachování jeho
hodnot.
Základní kritéria pro rozhodování a posuzování záměrů na změny v území ve všech
rozvojových oblastech a rozvojových osách dle PÚR ČR 2008 mají sledovat zejména:
► rozvoj veřejné infrastruktury mezinárodního a republikového významu při současném
zachování respektování hodnot území,
► rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení
prostorově sociální segregaci, fragmentaci a záborům ploch veřejně přístupné zeleně,
► nové využití nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních a jiných ploch,
► řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a ploch (např. předcházející těžbou,
průmyslovým využitím, armádou apod.), účelnou organizaci materiálových toků
a nakládání s odpady,
► zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center, ochrana a využití
rekreačního potenciálu krajiny.
Rozvojová oblast Písecko - Strakonicko
Na území Jihočeského kraje je vymezena rozvojová oblast nadmístního významu N-OB1
Písecko – Strakonicko. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ji na území SO ORP
Písek
a) vymezuje do rozsahu katastrálních území Čížová (Bošovice u Čížové, Krašovice u Čížové,
Nová Ves u Čížové, Topělec, Zlivice), Dobev (Nepodřice, Oldřichov u Písku, Stará Dobev),
Drhovle (Brloh u Drhovle, Drhovle, Mladotice u Drhovle, Pamětice u Drhovle), Kestřany
(Staré Kestřany, Zátaví), Písek (Hradiště u Písku, Nový Dvůr u Písku, Písek, Semice u Písku,
- 10 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Smrkovice), Předotice (Kožlí u Čížové, Křešice u Čížové, Malčice u Mirotic, Podolí II,
Šamonice, Soběšice u Předotic, Třebkov), Protivín (Maletice, Milenovice, Myšenec, Protivín,
Selibov), Putim (Putim), Tálín (Tálín), Žďár (Žďár u Protivína);
b) dále stanovuje v rámci vymezení této oblasti tyto zásady pro rozhodování o změnách v
území:
► podporovat kapacitní dopravní napojení této rozvojové oblasti na významné
mezinárodní a vnitrostátní silniční a železniční tahy s vazbou na Středočeský kraj,
Plzeňský kraj a Německo,
► podporovat rozvoj hospodářských aktivit v prostoru Severní písecké průmyslové zóny,
Protivína a Drhovle, rozvoj obytných aktivit ve velkých centrech (Písek) a sportovně
rekreačních funkcí (Kestřany),
► v přírodně a krajinářsky cenném území nivy řeky Otavy a Blanice a přírodního parku
Písecké hory věnovat zvláštní pozornost územně technickým řešením s ohledem na
limity vyplývající z ochrany přírody a krajiny;
c) a zároveň stanovuje tyto úkoly pro územní plánování v navazujících ÚPD dotčených obcí:
► řešit územní souvislosti upřesněného koridoru rychlostní silnice R4 a kapacitní silnice
I/4 a dále koridorů silnic I. třídy (zejména I/20 směrem na Plzeň a I/22 na Klatovy) a
železnice ČD 190 směrem na Plzeň,
► zpřesnit rozsah zastavitelných ploch v území obcí dotčených vymezením rozvojové
oblasti N-OB1, stanovit pravidla pro jejich využití, vyřešit jejich bezkolizní dopravní
napojení, včetně dostatečného dimenzování ploch pro dopravu v klidu a napojení na
veřejnou technickou infrastrukturu,
► při řešení urbanizace území minimalizovat negativ-ní vlivy územního rozvoje na
přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví,
► při řešení rozvojových ploch dbát na dostatečné zastoupení zeleně v urbanizovaných
částech rozvojové oblasti N-OB1.
Rozvojová osa Severojižní – Pasovská
Na území Jihočeského kraje je vymezena rozvojová osa nadmístního významu N-OS1
Severojižní – Pasovská. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ji na území SO ORP
Písek
a) vymezuje do rozsahu katastrálních území Boudy (Boudy), Cerhonice (Cerhonice),
Čimelice (Čimelice, Krsice), Horosedly (Horosedly), Lety (Lety), Mirotice (Mirotice,
Radobytce), Nerestce (Dolní Nerestce, Horní Nerestce), Rakovice (Rakovice);
b) dále stanovuje v rámci vymezení této osy tyto zásady pro rozhodování o změnách v území:
► podporovat rozvoj socioekonomických aktivit v rozvojové ose a nové investice
a aktivity směřovat především do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu
pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu zejména v území
u sídla Čimelice, v prostoru u mimoúrovňové křižovatky Nová Hospoda,
► respektovat oblastně specifické přírodní a krajinářské hodnoty v území krajinné
památkové zóny Čimelicko - Rakovicko a zachovat přiměřenou prostupnost krajiny,
- 11 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
► podporovat řešení, která budou minimalizovat dopady na kulturní a urbanistické
hodnoty území v rámci rozvojové osy, zejména chránit venkovský ráz sídel a jejich
převážně obytný charakter, chránit pohledově významná panoramata sídel i krajiny;
c) a zároveň stanovuje tyto úkoly pro územní plánování v navazujících ÚPD dotčených obcí:
► řešit územní souvislosti upřesněného koridoru rychlostní silnice R4, kapacitní silnice
I/4, s ohledem na polohu, volit taková technická řešení staveb, která budou citlivá k
přírodnímu prostředí,
► při řešení urbanizace tohoto území minimalizovat negativní vlivy územního rozvoje na
přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví, při řešení rozvojových ploch a koridorů
dbát na dostatečné zastoupení zeleně a ekoduktů,
► zpřesnit rozsah navržených rozvojových ploch a koridorů na území obcí v rámci
vymezené rozvojové osy N-OS1 a stanovit pravidla pro jejich využití.
Rozvojová osa Písecko – Táborsko – Pelhřimovská
Na území Jihočeského kraje je vymezena rozvojová osa nadmístního významu N-OS4
Písecko – Táborsko - Pelhřimovská. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ji na území
SO ORP Písek
a) vymezuje do rozsahu katastrálních území Dolní Novosedly (Dolní Novosedly, Chrastiny),
Křenovice (Křenovice), Olešná (Olešná nad Vltavou), Podolí I (Podolí I), Temešvár
(Temešvár), Záhoří (Horní Záhoří u Písku, Jamný, Svatonice);
b) dále stanovuje v rámci vymezení této osy tyto zásady pro rozhodování o změnách v území:
► podporovat rozvoj socioekonomických aktivit v rámci této rozvojové osy především
do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na
veřejnou technickou infrastrukturu,
► respektovat oblastně specifické přírodní a krajinářské hodnoty území a zachovat
přiměřenou prostupnost krajiny, a to zejména se zvláštním důrazem při dotčení
chráněných území přírody,
► podporovat řešení, která budou minimalizovat dopady na kulturní a urbanistické
hodnoty území, zejména chránit venkovský ráz sídel a jejich převážně obytný
charakter, chránit pohledově významná panoramata sídel i krajiny;
c) a zároveň stanovuje tyto úkoly pro územní plánování v navazujících ÚPD dotčených obcí:
► řešit územní souvislosti upřesněného koridoru silnic I/19 a I/29 s ohledem na jejich
polohu a plánovaná technická řešení,
► při řešení urbanizace tohoto území minimalizovat negativní vlivy územního rozvoje
na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví,
► zpřesnit rozsah navržených rozvojových ploch a koridorů na území obcí v rámci
vymezené osy a stanovit pravidla pro jejich využití.
- 12 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Specifická oblast nadmístního významu Orlicko
Na území JČK je vymezena specifická oblast nadmístního významu N-SOB1 Orlicko. Jedná
se o jednu z hospodářsky slabých oblastí v rámci JČK, u které je nutno nastartovat rozvoj
a zároveň zajistit nastolení vyváženého stavu všech rozhodujících složek v území. Zásady
územního rozvoje JČK ji vymezuje do rozsahu katastrálních území:
a) Albrechtice nad Vltavou (Albrechtice nad Vltavou, Chřešťovice, Jehnědno, Údraž), Čížová
(Borečnice), Jetětice (Jetětice), Kožlí (Kožlí u Orlíka), Lety (Šerkov), Nevězice (Nevězice),
Olešná (Olešná nad Vltavou), Orlík nad Vltavou (Orlík nad Vltavou), Oslov (Oslov, Tukleky
u Oslova), Ostrovec (Dědovice, Horní Ostrovec), Podolí I (Podolí I), Probulov (Probulov),
Slabčice (Nemějice, Písecká Smoleč, Slabčice), Smetanova Lhota (Smetanova Lhota),
Temešvár (Temešvár), Varvažov (Varvažov, Zbonín), Vojníkov (Držov, Louka nad Otavou,
Vojníkov), Vráž (Vráž u Písku), Vrcovice (Vrcovice), Zvíkovské Podhradí (Zvíkovské
Podhradí);
b) dále stanovuje v rámci vymezení této osy tyto zásady pro rozhodování o změnách v území:
► podporovat řešení směřující k vyváženému využívání krajiny a vodní plochy,
k únosnému zatížení celé přehrady, koordinující ochranu kvality vod a přírodních
hodnot břehových partií se zájmem na rozvoji socioekonomických aktivit a využití
rekreačního potenciálu této oblasti,
► vytvářet podmínky pro stabilizaci trvale bydlících obyvatel a zlepšení jejich životní
úrovně formou vytváření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí, pro
budování chybějící veřejné infrastruktury v územích ohrožených vysídlováním,
► stanovit podmínky pro citlivé a přijatelné využití rekreačního potenciálu oblasti
s ohledem na únosné zatížení přírody, krajiny a vodní plochy,
► podporovat řešení vytvářející podmínky pro zkvalitnění služeb v oblasti cestovního
ruchu,
► citlivě využívat a chránit přírodní zdroje v oblasti,
► podporovat zkvalitnění a zlepšení dopravní dostupnosti území, vytvořit podmínky pro
zkvalitnění dopravních vazeb, a to zejména i v oblasti turistického a cestovního ruchu,
► podporovat zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury, zvláště čištění odpadních vod
a odstraňování fosforu, což jsou faktory, které mají zásadní vliv na kvalitu vody
v nádrži a její následné rekreační využití;
c) a zároveň stanovuje tyto úkoly pro územní plánování v navazujících ÚPD dotčených obcí:
► situovat hlavní póly a střediska socioekonomického a hospodářského rozvoje zejména
v návaznosti na rozvojové osy N-OS1 (Severojižní – Pasovská) a N-OS4 (Písecko –
Táborsko – Pelhřimovská),
► stanovit regulativy pro rozvoj této oblasti s ohledem na její specifické problémy a na
podmínky stanovené pro dotčené území Krajinné památkové zóny Orlicko,
► vhodně doplnit socioekonomické aktivity a spolu se zkvalitněním veřejné vybavenosti
vytvořit předpoklady k celoroční prosperitě daného území (tj. prodloužit turistickou
sezónu), a tím stabilizovat životní úroveň obyvatel žijících v této specifické oblasti,
- 13 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
► při řešení rozvojových ploch zvyšovat kvalitu, nikoliv navyšovat kvantitu, sportovně
rekreačních zařízení, a to vždy s ohledem na konkrétní podmínky v řešeném území a
na podmínky ochrany přírody a krajiny,
► při urbanizaci území nepřipustit nekoncepční vznik nových ploch individuální
rekreace a dalšího zatížení břehových partií a vodní hladiny,
► rozvíjet lázeňství a služby s vysokou přidanou hodnotou v oblasti rekreace, sportu a
turistického ruchu,
► řešit dopravní vybavenost formou doplnění přívozů, cyklotras a přístavišť pro
uvažované rekreační využití Vltavské vodní cesty,
► vytvořit předpoklady pro zlepšení kvality vody v přehradní nádrži Orlík zkvalitněním
a koncepčním řešením likvidace odpadních vod od producentů v okolí nádrže, tj.
odpadních vod ze zástavby, z rekreačních objektů (i kempů), přístavišť, lodí a ze
splachů z pozemků v okolí nádrže, a to vč. využití a doplnění technologií na
odstranění fosforu.
- 14 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
2 Environmentální pilíř
2.1
Horninové prostředí a geologie
Správní území ORP Písek se rozkládá v severní části Jihočeského kraje. Z geologického
hlediska patří toto území ke dvěma základním předplatformním krystalinickým jednotkám,
jež vytvářejí skalní základ – středočeskému plutonu a českému moldanubiku, které je přímým
pokračováním šumavského moldanubika.
Zatímco středočeský pluton je petrograficky velmi pestrý, ve sledovaném území se jedná
především o žuly, různé typy granodioritů a horniny ortorulového typu, české moldanubikum
převážně tvoří pararuly a migmatity. Zvětráváním těchto hornin se vytvářejí na většině území
hlinitopísčitá eluvia a štěrkovitopísčité zvětraliny. Zvětralinový plášť je překryt vrstvou
převážně kvartérních uloženin malé mocnosti, svahovými sedimenty a v okolí vodních toků
nivními sedimenty. Z inženýrsko-geologického hlediska se jedná o zeminy málo stlačitelné,
únosné, které umožňují zakládaní staveb již v malých hloubkách. Méně únosné zeminy se
nacházejí především v údolních nivách, problémy se stabilitou území se mohou vyskytovat
v okolí řeky Vltavy z důvodů existence srázů vltavského údolí.
Problémem při plánování budoucí zástavby může být výskyt poddolovaných a sesuvných
území. Před rozhodováním o jejich využití pro zastavitelné a rozvojové plochy je nutno
geologickým průzkumem prověřit jejich stabilitu.
Těžba nerostných surovin
Území SO ORP Písek není bohaté na nerostné suroviny. Na jeho území se nachází především
stavební suroviny (stavební kámen, štěrkopísek a cihlářské suroviny), dále kámen pro hrubou
a ušlechtilou kamenickou výrobu, žáruvzdorné a keramické nežáruvzdorné jíly, křemen,
vápenec a polymetalické rudy. Na území SO ORP Písek byly vymezeny dobývací prostory,
ložiska nerostných surovin a chráněná ložisková území, jež jsou zakresleny v mapě č. 2.1.1.
Tabulka 2.1.1: Dobývací prostory na území SO ORP Písek
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Horosedly
Lety
Nerestce
Nerestce
Ostrovec
Písek
Písek
Předotice
SO ORP Celkem
Zdroj: ÚAP 2012
Plocha obce
3 672,0
577,3
1 393,7
467,9
467,9
2 059,9
6 323,0
6 323,0
2 146,2
74 183,71
A057 (ha)
25,4
7,5
15,8
2,1
2,9
6,1
29,5
5,1
9,1
103,6
- 15 -
A057(%)
0,69
1,31
1,14
0,44
0,62
0,30
0,47
0,08
0,42
0,14
Surovina
jíly žáruvzdorné
vápenec
cihlářská surovina
vápenec
cihlářská surovina
biotitická žula
stavební kámen
cihlářská surovina
žula
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Mapa 2.1.1: Ložiska nerostných surovin, dobývací prostory a chráněná ložisková území
Podrobný přehled ložisek nerostných surovin – těžených i netěžených, velikost ploch
jednotlivých ložisek a jejich podíl na výměře obcí kde se nalézají, udává tabulka A 1
v příloze.
Ve sledovaném území byla vymezena chráněná ložisková území, jež uvádí následující
tabulka.
- 16 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Tabulka 2.1.2: Chráněné ložiskové území (A058)
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Čížová
Dobev
Písek
Předotice
Zdroj: ÚAP 2012
2.2
Výměra obce (ha)
A 058 (ha)
A 058 (%)
3 672,0
3 610,5
2 125,8
6 323,0
2 146,2
57,2
62,6
1,3
5,1
30,1
1,56
1,73
0,06
0,08
1,40
surovina
Stavební kámen - Stavební kámen
Stavební kámen - Stavební kámen
Štěrkopísky - Štěrkopísky
Cihlářská surovina - Cihlářská surovina
Stavební kámen - Stavební kámen
Vodní režim
Území SO ORP Písek náleží povodí řeky Vltavy, která protíná východní část jeho území.
Převážná část správního území ORP leží na levém břehu Vltavy, pouze obce Křenovice,
Podolí I., Olešná a Slabčice leží na jejím pravém břehu. Územím dále protéká řada dalších
drobných toků, z nichž nejvýznamnější jsou řeka Otava a její severní přítoky Lomnice a
Skalice. Jižní částí území protéká řeka Blanice.
Významným vodním dílem na řece Vltavě je vodní nádrž Orlík, která tvoří severozápadní
hranici území ORP. Dále se zde nachází i větší počet vodních ploch menších rozměrů.
Rovněž se v území vyskytují zdroje podzemních vod.
Vodní zdroje podzemní a povrchové vody
Vodní zdroje podpovrchových vod se nacházejí na celém zájmovém území. Jejich rozsah
a výskyt na území SO ORP Písek znárodňuje mapa A 1 v příloze.
Vzhledem k tomu, že z geologického hlediska patří území ke krystalinickým jednotkám,
území je relativně málo vodnaté. Existující zdroje podzemní vody je možno v omezeném
rozsahu využívat pro místní zásobování (vydatnosti převážně v rozsahu 0,5 – 2 l/s). Dle ÚP
VÚC Jihočeského kraje byly vyhodnoceny jako významné oblasti vhodné pro soustředěné
jímání podzemních vod miocénní a kvartérní uloženiny v povodí Otavy a Blanice. Mezi
sedimenty s největší mocností a příznivými filtračními parametry byla zařazena i část
území ORP Písek na území obcí (Vodňany) – Milenovice - Protivín, Myšenec – Heřmaň
a Ražice - (Sudoměř), jež patří mezi oblasti perspektivního jímání podzemních vod.
ZÚR JČK stanovuje v souladu s Plánem hlavních povodí ČR a se Směrným
vodohospodářským plánem lokality pro akumulaci povrchových vod jako územní rezervy. Na
území ORP Písek byla vymezena územní rezerva pro lokalitu Myslín. Zahrnuje jednak
území obce Myslín, dále i k. ú. sídel Boješice a Ohař na území obce Mirovice.
ZÚR pro využití dotčených ploch nenavrhují žádné záměry republikového nebo nadmístního
významu, které by znemožnily jejich případnou realizaci a totéž ukládá pro navazující ÚPD
obcí v uvedených lokalitách.
Ochrana jakosti vod je založena na omezování přístupu znečišťujících látek ze zdrojů
znečištění do vod a jejich prostředí a na ochraně zdrojů vod cestou prevence. Mezi hlavní
zdroje znečištění patří i plošné znečištění vod zemědělskou činností. Na území SO ORP Písek
byla rozsáhlá území vymezena jako zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.,
o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv,
střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech a revidována nařízením
vlády č.219/2007 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb. Na území ORP Písek
- 17 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
zabírají zranitelné oblasti 60,8 % území v celkové rozloze cca 45 115,7 ha. Jejich
podrobný přehled lze nalézt v tabulce A 6 v příloze.
Jak ukazuje následující mapa, sledované území je protkáno sítí převážně drobných vodních
toků. Jejich celková délka činí 1 107,34 km.
Mapa 2.2.1: Vodní toky, vodní plochy a zranitelná území na území SO ORP Písek
Na sledovaném území se nachází velké množství převážně menších vodních nádrží o celkové
rozloze cca 2 090,7 ha, což představuje zhruba 2,8 % území. Jejich výskyt a podíl na
území jednotlivých obcí uvádí tabulka A 5 v příloze.
- 18 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Výskyt ploch vodních zdrojů povrchové vody včetně ochranných pásem (jev A047) a jejich
podíl na území jednotlivých obcí v rámci ORP Písek uvádí následující tabulka.
Tabulka 2.2.1: Vodní útvary povrchové vody stojaté včetně ochranných pásem (A047)
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Čížová
Kožlí
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Podolí I
Slabčice
Temešvár
Varvažov
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Zvíkovské Podhradí
ORP Celkem
Zdroj: ÚAP 2012
Výměra obce
(ha)
3 672,0
3 610,5
433,1
987,0
524,2
901,3
1 938,9
2 059,9
898,1
1 749,3
526,0
2 514,4
1 178,7
738,1
551,6
437,0
74 183,7
A 047 - povrchové stojaté
(ha)
119,3
29,6
73,4
30,7
28,1
126,5
130,3
77,6
19,8
43,8
45,6
156,0
14,3
5,3
0,2
81,0
981,6
A 047 - povrchové stojaté
(%)
3,25
0,82
16,96
3,12
5,36
14,03
6,72
3,76
2,21
2,50
8,67
6,21
1,21
0,72
0,03
18,54
1,32
Nejrozsáhlejší vodní plochou, jež tvoří hranici v daném území, je Orlická přehrada. Byla
napuštěna v roce 1963 a je největší nádrží Vltavské kaskády. Délka a vzdutí na Vltavě je
56 km, na Otavě 22 km a na Lomnici 3 km. Nádrž má kaňonovitý charakter se strmými břehy
a je poměrně úzká. Maximální objem nádrže je 704 mil. m3, plocha hladiny je 26,4 km2
a maximální hloubka je 71 m. Nádrž plní jednak vodohospodářské funkce, protipovodňové
i zvyšování průtoků, chov ryb, jednak plní i významnou rekreační funkci.
Záplavová území
Ačkoliv vodní toky, protékající územím nepatří k významným s výjimkou Vltavy a Otavy,
vzhledem ke způsobu hospodaření a nevhodným zásahům do území v minulých desetiletích,
dochází zde opakovaně k záplavám včetně zastavěných částí území, což znamená limity pro
využití řady lokalit.
Na území SO ORP Písek byla vymezena záplavová území na katastrálním území 25 obcí
z celkového počtu 49 v celkové rozloze 2 755,48 ha, což představuje cca 3,7 % celkové
výměry území. Výměry záplavových území jednotlivých periodicit obsahuje následující
tabulka.
Tabulka 2.2.2: Záplavová území na správním území ORP Písek
Výměra
(ha)
Q005
(ha)
Q005
(%)
Q020
(ha)
SO ORP
74 183,71
1 333,86
1,80
2 190,61
Celkem
Zdroj: ÚAP 2012
Pozn.: Q100 – stoletá voda, Q20 – dvacetiletá voda, Q5 – pětiletá voda
- 19 -
Q020
(%)
2,95
Q100
(ha)
2 755,48
Q100
(%)
3,71
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Výskyt záplavových území s periodicitou 100 let na sledovaném území znázorňuje následující
mapa. Největší problémy se vyskytují v jižní části území na řekách Otava a Blanice.
Mapa 2.2.2: Záplavová území s periodicitou 100 let na území ORP Písek
Rozsah ploch záplavových území (A050), aktivní zóny záplavového území a území zvláštní
povodně pod vodním dílem (A053) v jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách A 7, A 8
a A 10 v příloze. Sumace jevů A051 a A053 je pak zpracována v následující tabulce.
- 20 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Tabulka 2.2.3: Rozsah jevů A051 a A053 na správním území ORP Písek
Výměra
(ha)
SO ORP
74 183,71
Celkem
Zdroj: ÚAP 2012
Aktivní zóna záplavového území
A051 (ha)
A051 (%)
5 961,7
Území zvláštní povodně pod vodním dílem
A 053 (ha)
A 053 (%)
8,0
3 308,2
4,5
Stávající objekty protipovodňové ochrany uvádí následující tabulka.
Tabulka 2.2.4: Objekt/zařízení protipovodňové ochrany (A054)
Obec
A 054 počet
Písek
Protivín
Skály
SO ORP Celkem
Zdroj: ÚAP 2012
2
3
1
6
A 054 popis
jez pohyblivý, ochranná hráz
jez pohyblivý
jez pohyblivý
V rámci Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje (2007) byly zařazeny
do seznamu obcí nechráněných nebo nedostatečně chráněných obce Horosedly, Kestřany,
Mirotice, Mirovice Myslín, Ostrovec, Písek Protivín, Putim, Smetanova Lhota a Žďár.
Pro většinu z nich - s výjimkou obcí Putim a Žďár - byla následně navržena v rámci možností
protipovodňová opatření. Obec Žďár byla zařazena mezi obce, pro něž nebyla navržena
opatření z důvodu komplikovanosti možného řešení a nedostatku podkladů. Pro tyto obce se
dále navrhuje zpracování samostatné studie.
Na území JČK bylo vymezeno 11 obcí jako nechráněné nebo nedostatečně chráněné před
povodněmi, které prakticky nelze technickými prostředky ochránit. Do této skupiny patří
i obec Putim.
U obcí Čimelice, Heřmaň a Varvažov, jež byly původně zařazeny mezi nechráněné, nebo
nedostatečně chráněné bylo zjištěno, že jsou zaplavovány pouze extravilánovými vodami
nebo jejich ohrožení záplavami vyhovuje cílovému stavu, a proto byly ze seznamu vyřazeny.
V rámci Koncepce byla vymezena i řada míst, která omezují průtočnost koryt vodních toků
a údolních niv. Na území ORP Písek se jedná především o lokality v povodí řeky Blanice,
Otavy a Skalice. Příčiny jsou zpravidla nevhodné mostní konstrukce a úpravy břehů a koryta
řek.
2.3
Hygiena životního prostředí
Předmětem hodnocení hygieny životního prostředí je hodnocení kvality jednotlivých složek
životního prostředí v daném území, případně negativních faktorů, které ovlivňují nebo mohou
ovlivňovat zdraví obyvatelstva a stabilitu ekosystémů v území.
Mezi hlavní charakteristiky patří především zdroje znečišťování a kvalita ovzduší, rozsah
znehodnocení půd ve formě starých zátěží a kontaminovaných ploch, produkce a způsob
nakládání s odpady, případně další faktory s možnými negativními dopady na životní
prostředí. Výskyt vybraných jevů na území SO ORP Písek ilustruje mapa 2.3.1.
- 21 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Kvalita ovzduší
Ovzduší na převážné části území SO ORP Písek je relativně dobré s výjimkou překračování
imisních limitů přízemního ozónu O3 pro zdraví obyvatel na celém území, což platí i pro
většinu ČR území a JČK.
Horší situace je ve městě Písek, kde jsou překračovány nejen imisní limity pro přízemní ozón
(O3), ale i limity pro ochranu lidského zdraví, bez zahrnutí přízemního ozónu. Přesněji byly
překročeny limity pro roční průměry benzo(a)pyrenu. Na rozdíl od roku 2010 nebyly
překračovány limity pro ochranu ekosystémů a vegetace.
K nadměrnému znečištění ovzduší dochází rovněž v důsledku rostoucí intenzity dopravy na
páteřních komunikacích, ale i silnicích II. třídy zejména v případě, že komunikace prochází
zastavěným územím.
Staré zátěže a kontaminované plochy
Ještě méně příznivá situace je z hlediska výskytu starých zátěží a kontaminovaných ploch.
Ačkoliv nepatří z hlediska rozsahu a rizik pro prostředí k nejzávažnějším, na území 35 obcí se
nachází celkem 81 starých skládek.
Tabulka 2.3.1: A064 staré zátěže území a kontaminované plochy
Obec
Albrechtice
nad Vltavou
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní
Novosedly
Drhovle
A 064
(počet)
Obec
A 064
(počet)
Obec
A 064
(počet)
Obec
Smetanova
Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
A 064
(počet)
4
Králova Lhota
1
Písek
10
1
1
3
Lety
Mirotice
Mirovice
1
2
4
Podolí I
Protivín
Předotice
2
10
1
3
Mišovice
1
Putim
1
Vlastec
1
3
Myslín
Orlík nad
Vltavou
1
Rakovice
1
Vrcovice
2
1
Ražice
3
Záhoří
5
Horosedly
1
Kestřany
5
Ostrovec
2
Skály
1
Kluky
1
Paseky
2
Slabčice
2
Zdroj: ÚAP 2012
- 22 -
Zvíkovské
Podhradí
SO ORP
Celkem
0
1
2
1
1
81
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Mapa 2.3.1: Hygiena životního prostředí
Plochy znehodnoceného území k obnově nebo opětovnému využití na území SO ORP Písek
zabírají cca 106,27 ha, což představuje 0,14 % území.
Na daném území se rovněž vyskytuje 14 starých důlních děl, z toho 12 na území města Písek
a zbývající dvě na území obcí Nevězice a Mirovice. Rozsah poddolovaného území činí cca
103 ha, tj. 0,13 % území.
Ostatní negativní faktory v území
Dalším faktorem, který může negativně ovlivnit hygienu prostředí je oblast tvorby a způsob
nakládání s odpady. Jejich řešení je povinností a v kompetenci původců odpadů.
- 23 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Základním nástrojem pro řešení problematiky odpadového hospodářství je na úrovni kraje
Plán odpadového hospodářství, jenž stanoví cíle v této oblasti v souladu s republikovými cíli.
Mezi tyto cíle se řadí i zvyšování podílu separovaného sběru odpadů jako předpokladu jejich
dalšího využití.
V daném území se nachází zařízení k likvidaci nebezpečného odpadu, sběr a skladování
a využívání odpadů uvedená v tabulce A 11 v příloze. Dále se na území ORP Písek nacházejí
dvě skládky. Pozitivní je, že kapacita pro skládkování je dostačující pro příští desetiletí.
K negativním faktorům patří i skutečnost, že značná část území SO ORP Písek patří
k oblastem s vysokým rizikem výskytu radonu.
2.4
Ochrana přírody a krajiny
Zvlášť chráněná území a přírodní památky
Území SO ORP Písek se řadí k oblastem dlouhodobě ovlivňovaným lidskou činností. Přesto
se zde nachází řada lokalit, jež jsou významné pro ekologickou stabilitu území a často
i specifické (např. povodí Otavy, Blanice) a ojedinělé. Jejich zachování proto patří mezi
priority územního plánování a je zajišťováno různými formami ochrany.
Obecně chráněná území přírody a krajiny – ÚSES
Zvlášť chráněná území zahrnují velkoplošná zvláště chráněná území, kam patří národní parky
(NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO). Mezi maloplošná zvláště chráněná území
(MZCHÚ) náleží národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky
a přírodní památky. Škálu zvlášť chráněných území rozšířila soustava NATURA 2000. Je to
soustava chráněných území na území států EU. Tvoří ji ptačí oblasti (PO) a evropsky
významné lokality (EVL).
Na území SO ORP Písek se nenachází velkoplošná zvlášť chráněná území ani CHKO.
Nalézají se zde však některé maloplošné zvlášť chráněné lokality. Spadají k nim národní
přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně na území obcí Kestřeny, Putim a Ražice.
Dále sem patří lokality vymezené v rámci evropské soustavy NATURA 2000, jež zahrnují
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Jejich vymezení na území ORP Písek zachycuje
následující mapa. Vymezení lokalit NATURA a jejich rozsah na území jednotlivých obcí je
uvedeno v tabulkách v příloze A 12 a A 13.
- 24 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Mapa 2.4.1: NATURA 2000 – ptačí oblasti a evropsky významné lokality
V rámci obecně chráněných území přírody a krajiny jsou vymezeny plochy a koridory
územního systému ekologické stability, jež zahrnují skladebné části nadregionálního
a regionálního ÚSES.
Na území ORP Písek se nalézají v rámci ZÚR JČK nadregionální biokoridory (NRBK)
a biocentra (NRBC) a regionální biokoridory (RBK) a biocentra (RBC) a lokality s výskytem
chráněných rostlin a živočichů.
Rozloha ÚSES na území ORP činí cca 8 235,1 ha, což představuje 11,1 % území. Došlo tedy
k mírnému nárůstu oproti roku 2010. Ke stabilizaci systému přispívá i ochranné pásmo
nadregionálního biokoridoru, vymezené v rozloze 15 904,2 ha, což představuje 21,43 %
celkového území. Rozložení prvků ÚSES na území SO ORP Písek ilustruje následující mapa.
- 25 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Mapa 2.4.2: Obecně chráněná území přírody a krajiny
Další významnou součástí ochrany přírody a krajiny na správním území ORP Písek je
přírodní park, jenž byl vyhlášen jako klidová zóna v oblasti Píseckých hor. Jeho rozlohu na
území jednotlivých obcí udává následující tabulka.
Tabulka 2.4.1: Přírodní park (A030)
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Dolní Novosedly
Kluky
Paseky
Písek
Výměra obce
(ha)
3 668,3
850,8
1 360,7
2 518,6
6 315,4
Název parku
Písecké hory
Písecké hory
Písecké hory
Písecké hory
Písecké hory
- 26 -
Výměra parku
v obci (ha)
625,1
2,4
43,7
2 088,0
2 148,1
Výměra parku
v obci (%)
17,0
0,3
3,2
82,9
34,0
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Výměra obce
(ha)
Protivín
Tálín
Žďár
ORP Celkem
Zdroj: ÚAP 2012
6 149,4
417,6
1 595,6
74 183,7
Název parku
Písecké hory
Písecké hory
Písecké hory
Výměra parku
v obci (ha)
35,3
21,9
637,8
5 602,2
Výměra parku
v obci (%)
0,6
5,3
40,0
7,6
Ochrana památek na území SO ORP Písek zahrnuje především městskou památkovou zónu v
Písku a Mirovicích, dále pak šest vesnických památkových zón. Mezi nemovité národní
kulturní památky byl zařazen kamenný most v městě Písku, hrad Zvíkov v obci Zvíkovské
Podhradí, v roce 2008 zámek Orlík a v roce 2010 Zemský hřebčinec v Písku.
Důležitou součástí soustavy ochrany přírody jsou vymezená ochranná pásma vodních zdrojů a
stávajících zranitelných území, jež významně přispívají k zachování a ochraně ekosystémů v
daném území a omezování negativních vlivů na vodní zdroje povrchových a podzemních vod.
Tato problematika je řešena v kapitole 2.2. Ochrana ze zákona se rovněž vztahuje ke krajině,
k lesním porostům a ZPF.
Koeficient ekologické stability
Koeficient ekologické stability se počítá jako podíl výměr druhů pozemků v daném území.
V čitateli tohoto podílu je součet výměr chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých
travních porostů, lesní půdy a vodních ploch. Ve jmenovateli podílu je součet výměr orné
půdy, zastavěných ploch a ostatních ploch.
Tabulka 2.4.2: Koeficient ekologické stability – vývoj 2007 - 2011
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
2007
1,12
1,33
0,70
0,61
1,69
0,78
0,43
0,65
0,84
0,25
1,01
0,57
2,04
0,77
0,80
0,83
0,70
0,63
0,26
0,59
0,41
0,24
Rok
2009
1,12
1,33
0,71
0,61
1,69
0,78
0,43
0,65
0,84
0,24
1,01
0,57
2,04
0,77
0,80
0,83
0,70
0,63
0,26
0,59
0,41
0,24
2012
1,12
1,33
0,71
0,61
1,70
0,78
0,43
0,65
0,84
0,24
1,01
0,57
2,04
0,77
0,80
0,82
0,70
0,63
0,26
0,58
0,42
0,24
- 27 -
Obec
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
2007
1,48
2,87
5,56
1,56
2,21
0,38
0,76
0,74
0,89
0,67
0,48
1,06
1,15
1,05
0,83
4,29
3,94
0,34
1,99
1,99
0,73
0,36
Rok
2009
1,48
2,89
5,56
1,55
2,22
0,38
0,76
0,74
0,89
0,68
0,48
1,06
1,16
1,05
0,83
4,29
3,95
0,34
1,98
2,02
0,72
0,36
2012
1,48
2,90
5,56
1,55
2,22
0,38
0,76
0,74
0,89
0,68
0,48
1,06
1,31
1,05
0,83
4,29
4,01
0,34
2,00
2,02
0,72
0,36
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
2007
Rok
2009
Nevězice
0,92
0,92
Olešná
Orlík nad Vltavou
Zdroj: ČSÚ, stav k 1. lednu
0,67
2,82
0,67
2,82
2012
Obec
Zvíkovské
0,92
Podhradí
0,67 Žďár
2,82 SO ORP Písek
2007
Rok
2009
2012
4,96
4,96
4,99
1,77
1,04
1,79
1,04
1,80
1,04
SO ORP Písek je vcelku vyváženou krajinou, v níž jsou technické objekty relativně v souladu
s dochovanými přírodními strukturami. Nejlépe jsou na tom pak obce Paseky, Zvíkovské
Podhradí, Temešvár a Varvažov, kde krajina je klasifikována jako přírodní a přírodě blízká
s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny
člověkem.
Hodnoty KES v jednotlivých obcích na území SO ORP ilustruje následující mapa.
Mapa 2.4.3: Koeficient ekologické stability na území SO ORP Písek
- 28 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
2.5
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
V řadě ekonomicky vyspělých zemí, ČR nevyjímaje, dochází dlouhodobě k poklesu podílu
zemědělské půdy na jejich území. V ČR je ochrana půdy legislativně zakotvena v zákoně
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
a ustanoveními zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů. Jejím cílem je minimalizovat zábory zemědělského půdního fondu,
zejména bonitně nejcennější půdy. Přesto lze dlouhodobě sledovat její úbytky jednak
z důvodu nové zástavby (často na zelené louce), tak i v souvislosti s rozvojem především
dopravní infrastruktury.
Ochrana a způsob využívání lesních porostů je zakotvena v tzv. lesním zákoně (zákon
č. 289/1995 Sb., ve znění následujících předpisů), který lesy člení do tří základních kategorií.
Podle převažujících funkcí jsou vymezeny lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy
hospodářské.
Zemědělský půdní fond
Na správním území ORP Písek patří zemědělství k tradičním hospodářským odvětvím. Podíl
orné půdy na celkové výměře území ORP a jeho vývoj proto patří k významným
charakteristikám.
Na základě srovnání základních údajů o orné půdě na území jednotlivých SO ORP
Jihočeského kraje lze SO ORP Písek hodnotit následovně. Z hlediska rozlohy orné půdy se
rozlohou 30 688 ha řadí na třetí pozici za SO ORP Tábor a České Budějovice. Podílem orné
půdy na celkové rozloze ve výši 41,4 % zaujímá 9. místo a patří do skupiny, jejíž podíl je
výrazně nad krajským průměrem (31,2 % z rozlohy kraje).
Tabulka 2.5.1: Rozloha orné půdy a její změna v SO ORP Jihočeského kraje v období 2010 – 2012
SO ORP
Rozloha [ha]
2010
2012
Blatná
12 356,5
České Budějovice
35 758,9
Český Krumlov
11 612,9
Dačice
22 359,2
Jindřichův Hradec
28 368,8
Kaplice
9 217,6
Milevsko
16 544,1
Písek
30 778,5
Prachatice
13 681,2
Soběslav
14 138,7
Strakonice
25 885,3
Tábor
44 101,7
Trhové Sviny
14 369,5
Třeboň
11 823,1
Týn nad Vltavou
12 654,1
Vimperk
4 568,5
Vodňany
7 988,3
Jihočeský kraj
316 206,8
Zdroj: ČSÚ, stav k 1. lednu
Podíl z celku [%]
2010
2012
12 303,8
35 653,3
11 349,9
22 273,2
28 032,7
8 802,0
16 464,0
30 688,0
13 638,2
14 055,9
25 686,4
44 063,3
14 238,7
11 456,3
12 610,9
4 512,1
7 857,3
313 686,0
44,3
38,7
10,3
47,4
30,4
19,0
43,0
41,5
16,3
43,7
45,1
44,0
31,8
22,0
48,2
8,5
44,6
31,4
- 29 -
44,2
38,6
10,0
47,2
30,0
18,2
42,7
41,4
16,2
43,4
44,7
44,0
31,5
21,3
48,1
8,4
43,8
31,2
Změna
Absolutní [ha] Relativní [%]
-52,7
-105,6
-263,0
-86,0
-336,1
-415,6
-80,1
-90,5
-42,9
-82,8
-199,0
-38,3
-130,8
-366,8
-43,2
-56,4
-131,0
-2520,8
-0,2
-0,1
-0,2
-0,2
-0,4
-0,9
-0,2
-0,1
-0,1
-0,3
-0,3
0,0
-0,3
-0,7
-0,2
-0,1
-0,7
-0,3
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Rozloha orné půdy na území SO ORP Písek poklesla v období 2010 až 2012 o 0,1 %, což
je méně než činil v uvedeném intervalu pokles za kraj jako celek. Z hlediska absolutního
poklesu, jenž činil 90,5 ha, nejvíce se na něm podílela obec Slabčice, kde úbytek orné půdy
činí za uvedené období cca 58,9 ha. Přehled změn rozlohy orné půdy mezi lety 2010 a 2012
dle jednotlivých obcí uvádí následující tabulka.
Tabulka 2.5.2: Rozloha orné půdy a její změna v obcích SO ORP Písek v období 2010 – 2012
Obec
Albrechtice nad
Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Rozloha [ha]
2010
2012
Podíl z celku [%]
2010
2012
Změna
Absolutní [ha] Relativní [%]
1 548,5
1 548,4
42,2
42,2
-0,1
0,0
384,0
505,8
510,0
1 116,3
995,8
532,9
1 225,5
310,6
406,3
856,0
796,8
50,3
528,2
312,6
652,2
187,8
1 330,6
1 560,2
840,2
264,4
334,0
464,7
273,2
145,4
705,7
442,6
328,1
1 531,8
214,2
220,1
2 909,5
1 063,7
433,8
562,6
635,3
760,2
722,1
557,6
190,6
76,0
384,0
505,8
507,7
1 115,3
995,2
532,9
1 222,9
310,5
405,8
854,7
796,8
50,2
528,0
312,6
651,2
187,9
1 330,4
1 560,2
841,3
261,7
334,0
464,7
273,0
145,4
705,7
442,6
328,0
1 525,9
214,2
220,1
2 909,4
1 063,5
433,8
562,6
635,4
760,2
663,2
558,1
190,6
75,9
38,4
53,2
49,6
30,9
46,8
62,6
52,7
44,0
70,4
42,6
58,5
11,6
48,9
51,2
46,9
53,7
52,0
70,8
56,7
63,7
71,4
47,2
52,0
16,1
36,4
21,5
13,0
24,2
23,9
63,4
47,4
49,6
41,7
53,7
59,3
42,8
41,3
42,7
45,5
14,4
38,4
53,2
49,3
30,9
46,8
62,6
52,5
44,0
70,3
42,5
58,5
11,6
48,9
51,2
46,8
53,8
52,0
70,8
56,8
63,0
71,4
47,2
52,0
16,1
36,4
21,5
13,0
24,1
23,9
63,4
47,4
49,6
41,7
53,7
59,3
42,8
38,0
42,8
45,5
14,4
0,0
0,0
-2,3
-1,0
-0,6
0,0
-2,6
-0,1
-0,5
-1,3
0,0
-0,1
-0,1
0,0
-1,0
0,1
-0,2
0,0
1,1
-2,7
0,0
0,0
-0,2
0,0
0,0
0,0
-0,1
-5,9
0,0
0,0
-0,1
-0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
-58,9
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,2
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
-0,1
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
-0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3,4
0,0
0,0
0,0
- 30 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Podíl z celku [%]
Rozloha [ha]
2010
Varvažov
423,8
Vlastec
515,6
Vojníkov
352,6
Vráž
194,8
Vrcovice
275,6
Záhoří
980,6
Zvíkovské Podhradí
46,8
Žďár
502,3
SO ORP Písek
30 778,5
Zdroj: ČSÚ, stav k 1. lednu
2012
417,6
515,6
350,3
194,8
271,6
980,6
46,5
501,0
30 688,0
2010
16,9
68,7
29,9
26,4
50,0
66,6
10,7
31,4
41,5
2012
16,6
68,7
29,7
26,4
49,3
66,6
10,6
31,4
41,4
Změna
Absolutní [ha] Relativní [%]
-6,2
-0,2
0,0
0,0
-2,3
-0,2
0,0
0,0
-4,0
-0,7
0,0
0,0
-0,3
-0,1
-1,3
-0,1
-90,5
-0,1
Co se týče kvality půdy na území ORP, neřadí se k bonitně nejcennějším půdám, což ilustruje
následující tabulka a mapa, kdy podíl půdy nejcennější v 1. třídě ochrany je pouhých 2,7 %,
naopak nejvyšší zastoupení nastává u 4. třídy ochrany, tedy půd s převážně podprůměrnou
produkční schopností (39,7 %).
Tabulka 2.5.3: Bonitované půdně ekologické jednotky
Třída ochrany
Výměra [ha]
1.
2.
3.
4.
5.
Zdroj: ÚAP 2012
2 025,0
8 490,6
20 229,9
29 435,2
14 002,3
Podíl na celkovém území [%]
2,7
11,4
27,3
39,7
18,9
Situaci rozložení jednotlivých tříd ochrany znázorňuje následující mapa. Bonitně nejcennější
půdy 1. třídy převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno
odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního
významu se nacházejí pouze v blízkosti vodních toků, kde není problém s jejich
zavlažováním. Často jsou obklopeny půdami z 2. třídy ochrany s nadprůměrnou produkční
schopností. Markantní většinu území však tvoří půdy z 3. – 5. třídy s průměrnou až
podprůměrnou produkční schopností.
- 31 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Mapa 2.5.1: Bonitované půdně ekologické jednotky na území SO ORP Písek
Předpokladem zemědělského využívání těchto půd jsou nezbytné investice do jejich
odvodňování. Na území SO ORP Písek z celkové rozlohy 74 183,71 ha spadá do území se
změněným vodním režimem (odvodněné plochy) plocha o rozloze 20 458 ha, což představuje
27,57 % území. Délka odvodňovacího zařízení činí 240,3 km.
- 32 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Zastavěná půda
Významnou charakteristikou způsobu využití území (a rovněž složkou ovlivňující výši KES)
je podíl zastavěných ploch na celkové ploše daného území a jeho vývoj. Podíl plochy
zastavěné půdy na celkové výměře SO ORP Písek se v období 2010-2012 nezměnil a činil
pouze 1,4 %, což je mírně nad krajským průměrem 1,1 %. Zastavěná plocha za
sledované období vzrostla pouze o 3,6 ha na 1 040,6 ha celkem k 1. 1. 2012.
Absolutní přírůstek zastavěné plochy na území jednotlivých obcí udává následující tabulka.
Největší relativní přírůstek mezi lety 2010 a 2012 se vyskytnul na území obce Čimelice, kde
přibyl 1 hektar nově zastavěné plochy, který znamená v poměru k celkové výměře plochy
0,1 %. Nejvyšší absolutní přírůstek se pak nachází v obci Písek a to 1,3 ha.
Tabulka 2.5.4: Rozloha zastavěné půdy a její změna v obcích SO ORP Písek v období 2010 – 2012
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Podíl z celku [%]
2010
2012
Rozloha [ha]
2010
2012
37,2
8,1
11,3
27,7
32,2
24,7
14,2
26,5
9,7
7,6
24,2
23,9
2,4
13,2
7,9
17,3
2,8
38,3
41,0
17,5
7,0
6,5
10,3
6,6
9,8
14,4
17,9
8,0
231,2
11,6
4,7
105,0
25,5
14,2
14,0
37,3
8,1
11,3
28,6
32,4
24,9
14,2
27,0
9,6
7,5
24,3
24,0
2,4
13,3
7,9
17,0
2,8
37,9
41,2
17,5
7,0
6,5
10,3
6,7
9,9
14,4
17,9
8,0
232,4
11,7
4,7
105,1
25,6
14,2
14,0
- 33 -
1,01
0,81
1,18
2,69
0,89
1,16
1,67
1,14
1,37
1,31
1,20
1,76
0,56
1,22
1,29
1,25
0,80
1,50
1,86
1,18
1,68
1,40
1,04
1,26
1,09
0,74
0,87
0,32
3,66
1,30
1,35
1,71
1,19
1,36
1,34
1,02
0,81
1,18
2,78
0,90
1,17
1,67
1,16
1,36
1,30
1,21
1,76
0,56
1,23
1,29
1,22
0,80
1,48
1,87
1,18
1,68
1,40
1,04
1,27
1,10
0,74
0,87
0,32
3,68
1,30
1,36
1,71
1,19
1,36
1,34
Změna
Absolutní [ha] Relativní [%]
0,1
0,0
0,0
1,0
0,2
0,3
0,0
0,5
-0,1
-0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
-0,3
0,0
-0,4
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
-0,1
0,0
1,3
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,10
0,01
0,01
0,00
0,02
-0,01
-0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
-0,02
0,00
-0,02
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
SO ORP Písek
Zdroj: ČSÚ, stav k 1. lednu
Rozloha [ha]
2010
2012
16,3
16,3
14,9
14,9
18,7
18,8
15,0
15,0
7,6
7,6
3,8
3,8
15,2
15,2
9,6
9,6
7,9
7,9
7,7
7,7
7,0
7,1
22,2
22,2
4,8
4,8
11,9
11,9
1 036,9
1 040,6
Podíl z celku [%]
Změna
2010
2012
Absolutní [ha] Relativní [%]
1,53
1,52
0,0
0,00
0,84
0,84
0,1
0,00
1,07
1,08
0,1
0,01
1,15
1,15
0,0
0,00
1,81
1,82
0,0
0,01
0,72
0,72
0,0
0,00
0,60
0,61
0,0
0,00
1,28
1,28
0,0
0,00
0,67
0,67
0,0
0,00
1,04
1,04
0,0
0,01
1,28
1,28
0,0
0,01
1,51
1,51
-0,1
-0,01
1,11
1,10
0,0
-0,01
0,75
0,75
0,0
0,00
1,40
1,40
3,6
0,00
Vzhledem k záměrům v rozvoji páteřní dopravní sítě a očekávanému ekonomickému rozvoji
území, lze v následujícím období očekávat mírný nárůst podílu zastavěného území v rámci
SO ORP Písek.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUFL)
Lesní porosty na území SO ORP Písek představují jeho významný přírodní zdroj. Ve srovnání
s průměrnou lesnatostí JČK (jež je vyšší než průměr ČR), patří jeho lesnatost
k nadprůměrným (34,3 % území). Rozsáhlé lesnaté oblasti na území Píseckých hor a ve
střední části území patří mezi lesní ekosystémy, které mají vysokou ekologickou stabilitu
(lesy přirozené a přírodě blízké).
Ačkoliv zde lesní porosty převážně spadají do kategorie lesů hospodářských (24 349,5 ha),
důležitá je i jejich funkce ochranná (394,7 ha) a zejména mimoprodukční u lesů zvláštního
určení.
Všechny lesy ochranné jsou zařazeny do kategorie 21a, což jsou lesy na mimořádně
nepříznivých stanovištích.
Lesy zvláštního určení na území ORP mají rozlohu 6 699,7 ha, z toho největší rozloha je
zařazena do kategorie 32d - lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce a 32f - lesy
pro zachování biologické různorodosti jako zdroj kvalitního reprodukčního materiálu.
Na rozdíl od trendu ve vývoji orné půdy, výměra lesní půdy spíše stagnuje nebo mírně roste,
jak uvádí následující tabulka.
Tabulka 2.5.5: Lesní půda a změna její rozlohy mezi lety 2010 a 2012 v SO ORP Písek
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Rozloha [ha]
2010
2012
1 349,0
1 348,1
448,0
448,0
239,4
239,4
140,5
140,3
1 867,6
1 874,9
- 34 -
Podíl z celku [%]
Změna
2010
2012
Absolutní [ha] Relativní [%]
36,74
36,71
-0,9
-0,02
44,75
44,75
0,0
0,00
25,19
25,19
0,0
0,00
13,65
13,63
-0,2
-0,02
51,73
51,93
7,2
0,20
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
SO ORP Písek
Zdroj: ČSÚ, stav k 1. lednu
Rozloha [ha]
2010
2012
518,5
520,3
59,6
59,6
598,1
601,4
199,2
199,2
53,3
53,3
380,2
380,2
273,6
273,6
97,9
97,9
233,5
233,5
183,0
183,0
348,4
348,2
108,7
108,7
389,0
389,3
204,5
210,4
400,3
400,3
28,4
28,4
27,9
27,9
320,5
320,5
144,7
144,7
433,0
433,0
831,4
832,0
1 243,2
1 245,0
2 062,5
2 062,5
2 981,5
2 981,5
516,8
517,3
29,7
29,7
1 508,6
1 508,4
374,0
374,0
185,2
185,1
299,6
299,9
82,4
82,3
589,5
589,5
647,4
646,0
479,4
479,4
54,6
54,6
326,5
326,5
1 660,8
1 660,6
91,5
91,7
651,1
652,9
364,5
364,5
170,5
170,5
211,4
211,9
240,5
240,5
786,7
786,7
25 435,9
25 456,9
- 35 -
Podíl z celku [%]
Změna
2010
2012
Absolutní [ha] Relativní [%]
24,37
24,46
1,9
0,09
7,00
7,00
0,0
0,00
25,70
25,83
3,3
0,13
28,25
28,25
0,0
0,00
9,23
9,23
0,0
0,00
18,91
18,91
0,0
0,00
20,10
20,10
0,0
0,00
22,58
22,58
0,0
0,00
21,63
21,63
0,0
0,00
29,95
29,95
0,0
0,00
25,03
25,02
-0,2
-0,01
31,10
31,09
0,0
-0,01
15,19
15,21
0,3
0,01
9,28
9,54
5,9
0,27
27,03
27,03
0,0
0,00
6,85
6,85
0,0
0,00
5,96
5,96
0,0
0,00
32,55
32,55
0,0
0,00
27,56
27,56
0,0
0,00
47,90
47,90
0,0
0,00
42,92
42,95
0,6
0,03
60,47
60,55
1,8
0,09
81,92
81,92
0,0
0,00
47,15
47,15
0,0
0,00
57,66
57,72
0,5
0,05
8,56
8,56
0,0
0,00
24,56
24,55
-0,1
0,00
17,44
17,44
0,0
0,00
17,79
17,78
-0,1
-0,01
28,60
28,62
0,3
0,03
7,70
7,69
-0,1
-0,01
33,19
33,19
0,0
0,00
37,04
36,98
-1,5
-0,07
36,73
36,73
0,0
0,00
13,04
13,04
0,0
0,00
62,07
62,07
0,0
0,00
66,05
66,04
-0,2
-0,01
12,20
12,22
0,2
0,02
55,28
55,43
1,8
0,15
49,37
49,37
0,0
0,00
30,91
30,91
0,0
0,00
14,36
14,40
0,5
0,04
55,12
55,12
0,0
0,00
49,26
49,26
0,0
0,00
34,29
34,32
21,0
0,03
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Největší přírůstek lesní půdy v uvedeném období dosáhly obce Čížová (7,2 ha), Mirovice
(5,9 ha), Kluky (22,8 ha) a Drhovle (3,3 ha). Nejvyšší relativní přírůstek dosáhla obec
Mirovice. Její absolutní přírůstek 5,9 ha znamenal nárůst o 0,27 %.
- 36 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
3 Sociální pilíř
3.1
Technická infrastruktura
Kvalita technické infrastruktury je důležitým kritériem rozvoje území a její prvky významně
zasahují do života celé společnosti. SO ORP Písek má zájem na tom, aby bylo na území
dosaženo takového stavu, kdy bude zabezpečeno odpovídající napojení (obyvatelstva,
průmyslových a zemědělských podniků nacházejících se na obvodu) na všechny inženýrské
sítě. Napojení technické infrastruktury však musí respektovat územní omezení a požadavky,
které klade koncepce udržitelného rozvoje na další rozvoj SO ORP Písek.
Technická infrastruktura zahrnuje vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení
technického vybavení, jako jsou vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, stavby a zařízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné
komunikační sítě, elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě
a produktovody.
- 37 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Mapa 3.1.1: Vodovodní, kanalizační, plynovodní a teplovodní síť na území SO ORP Písek
Zásobování vodou
V rámci SO ORP Písek je zásobování obyvatel pitnou vodou zajištěno Vodárenskou
soustavou Jižní Čechy a individuálním odběrem z domovních studní a vrtů. Zdrojem vody pro
Vodárenskou soustavu Jižní Čechy je vodárenská nádrž Římov zajišťující trvalý minimální
průtok v toku pod přehradou v množství 650 l/s a vrt Vidov 40 l/s. V rámci zásobování pitnou
vodou na území JČK je úloha této soustavy nezastupitelná. Dalším významným zdrojem pitné
vody pro několik obcí na území JČK je Vodárenská soustava Dolní Bukovsko.
Město Písek má dva zdroje pitné vody. Vedle přivaděče z nádrže Římov má vlastní úpravnu
vody na řece Otavě. Voda z obou zdrojů se míchá, ale jak úpravna, tak Římov mohou
- 38 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
zásobovat Písek samostatně. Vlastní úpravnu vody chce město zachovat i do budoucna jako
záložní zdroj vody, i když pokrytí města Písek vodou z Římova je 100%, úpravna však musí
projít rekonstrukcí.
Napojení obcí v SO ORP Písek na veřejnou vodovodní síť je následující: Albrechtice nad
Vltavou (90 %), Čimelice (50 %), Čížová (95 %), Dobev (70 %), Drhovle (místní část Dubí
Hora – napojeno cca 70 % domácností), Horosedly (90 %), Kestřany (95 % - odběr 60 %
domácností), Kluky (Králova Lhota (místní část Laziště 20 %), Mirotice (80 %), Mirovice
(100 %), Orlík nad 95 %), Vltavou (místní část Staré Sedlo 60 %), Oslov (100 % - i místní
část Svatá Anna), Ostrovec (70 % - i místní části Dolní Ostrovec a Horní Ostrovec), Paseky
(90 %), Písek (100 %), Podolí I (98 %), Protivín (100 %), Putim (100 %), Skály (80 %),
Slabčice (20 %), Tálín (napojeno je 85 % domácností), Temešvár (90 %), Vlastec (90 %),
Vráž (72 % - Stará Vráž), Záhoří (65 %), Zvíkovské Podhradí (10 %) a Žďár (90 %).
Obce nenapojené na veřejnou vodovodní síť mají zajištěn odběr vody z domovních studní.
Kvalita vody není však vyhovující z důvodu vysokých koncentrací dusičnanů a manganu.
Vyskytují se také lokální problémy se zajištěním dostatečného zdroje pitné vody v období
sucha, problémy uvádí následující obce: Lety, Nerestce, Ražice, Smetanova Lhota
a Zvíkovské Podhradí.
V roce 2012 je plánovaná výstavba veřejného vodovodu do dalších 5 místních částí obce
Drhovle.
Dle ZÚR Jihočeského kraje (2011) byly vymezeny koridory a plochy pro záměry veřejné
technické infrastruktury v oblasti vodohospodářské: V16 Vodovod Albrechtice nad Vltavou –
záměr napojení sídel Chřešťovice, Jehnědno, Údražské Chalupy, Údraž na vodovod
v Albrechticích nad Vltavou, vymezeno koridorem podél silnice II/138, šíře koridoru 100 m.
Délky vodovodů v SO ORP Písek v letech 2010 a 2012 jsou uvedeny v příloze (tabulka B 2).
- 39 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Mapa 3.1.2: Vodovodní síť v SO ORP Písek
Kanalizační síť
Problematika odkanalizování a čištění odpadních vod je složitá. Odpadní vody v obcích jsou
odváděny do kanalizační sítě (dále na ČOV), popř. zachycovány v bezodtokových jímkách
a dále jsou likvidovány. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků,
popř. jednotnou kanalizační sítí.
Často jsou starší kanalizační systémy jednotné, nověji budované kanalizace v obcích jsou
většinou pouze pro splaškové odpadní vody, někde podle konfigurace terénu je i tlaková
kanalizace (obec Putim).
Odkanalizování odpadních vod je (alespoň z části) zavedeno ve všech obcích SO ORP Písek
kromě obcí Drhovle, Kožlí, Myslín, Probulov, Temešvár a Varvažov.
- 40 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
ČOV jsou vybudovány v obcích Boudy, Čížová, Dobev, Drhovle (pouze v domově pro
seniory), Kestřany (dvě ČOV – pro 35 a 50 EO), Mirotice (pouze na novém stavebním
obvodu pro 160 EO), Mirovice, Olešná, Orlík nad Vltavou (2x 75 EO), Oslov, Písek, Podolí I
(kořenová), Protivín, Předotice (kořenová), Putim a Zvíkovské Podhradí (zkušební provoz).
Obec Heřmaň má termín dokončení vybudování nové ČOV 31. 12. 2012. Obci Kožlí byl
vypracován projekt pro vybudování ČOV a žádá o stavební povolení. Obec Orlík nad Vltavou
uvažuje o výstavbě centrální ČOV.
V obci Drhovle, Kožlí, Myslín, Probulov a Varvažov se nachází jen dešťová kanalizace, obec
Temešvár nemá vybudovanou kanalizační síť.
Jednotlivé rozdělení typů kanalizace v SO ORP Písek je uvedeno v příloze (tabulka B 1),
délky kanalizačních sítí jsou uvedeny v příloze (tabulka B 3).
- 41 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Mapa 3.1.3: Kanalizační síť v SO ORP Písek
Zásobování plynem
V rámci SO ORP Písek jsou plynem zásobovány obce Boudy (60 %), Cerhonice (20%),
Čimelice (40 %), Čížová (80 %), Drhovle (70 %), Horosedly (60 %), Mirotice, Mirovice
(80 %), Písek (100 %), Předotice (40 %), Putim (90 %), Rakovice, Smetanova Lhota (70 %),
Temešvár Vráž (100 %), Vrcovice (35 %) a Záhoří (40 %).
Obce, které nemají zavedený plyn, ani do budoucna neuvažují o napojení, z ekonomického
hlediska se plyn obyvatelům nevyplatí.
V ZÚR JČK (2011) byl vymezen koridor pro záměry technické infrastruktury nadmístního
významu v oblasti zásobování plynem: Ep3 VTL plynovod Strakonice – Písek, záměr
- 42 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
funkčního propojení dvou větví vysokotlakých plynovodů, s odbočením a regulační stanicí ve
Štěkni. Vymezeno koridorem šíře 200 m.
Celková délka středotlakého plynovodu ve městě Písek činí 57,78 km. Dle údajů ze sčítání
2011 byl plyn zaveden do 6 349 bytů. Na plyn je tak napojeno 53,2 % bytů.
Délky rozvodů plynu v SO ORP Písek v letech 2010 a 2012 jsou uvedeny v příloze (tabulka
B 5).
Mapa 3.1.4: Plynová síť v SO ORP Písek
Zásobování teplem
V SO ORP Písek je zásobováno teplem jen samotné město Písek. Dodávku tepla zajišťuje
společnost Teplárna Písek, a.s. Společnost zásobuje teplem přibližně 75 % domácností.
- 43 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
V roce 2011 byly provedeny následující investice za účelem obnovy a modernizace:
teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, Písek – 1. et. rozvody – přechod z parovodních na
teplovodní rozvody, teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, Písek – 1. et. KPS, teplovodní
přípojka Sedláčkova, 2.etapa – městský areál, objekt 02, parovodní 104, 18 a neutralizace,
rekonstrukce rozvaděčů rozvodny 6 kV, rekonstrukce nákladního výtahu provozní budovy
kotelny, rekonstrukce turbíny TG2 – revize turbíny a měření pro návrh technického řešení,
rekonstrukce pohonu vyhrnovacího vozu č.3 vč. frekvenčního měniče.
Zásobování elektrickou energií
Distribuce elektrické energie v zájmovém území je realizována vedením vysokého napětí,
které pokrývá všechny obce v území. Jednotlivé větve tohoto typu vedení jsou zakončeny
transformačními stanicemi. Téměř celá délka vedení elektrické energie v SO ORP Písek je
tažena nadzemně.
Ve většině obcí v rámci SO ORP Písek se nevyskytují vážnější problémy s dodávkou
elektrické energie, drobné poruchy za silných větrů, či bouřek udávají obce Horosedly,
Nerestce, Nevězice, Tálín a Žďár.
Délky rozvodů elektřiny v SO ORP Písek v letech 2010 a 2012 jsou uvedeny v příloze
(tabulka B 4).
- 44 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Mapa 3.1.5: Rozvodná síť elektrické energie v SO ORP Písek
3.2
Dopravní infrastruktura
Východiskem pro hodnocení dopravní infrastruktury na správním území obce s rozšířenou
působností Písek je řada materiálů a dokumentů, především Politika územního rozvoje ČR
2008, Územně analytické podklady ORP Písek 2012, Zásady územního rozvoje Jihočeského
kraje atd.
SO ORP Písek má dobré dopravní napojení na okolní SO ORP s dosahem i do dalších regionů
prostřednictvím silničních a železničních sítí, které jsou v SO ORP poměrně hustě
rozmístěny. Nejvýznamnějšími komunikacemi jsou zejména silnice I. třídy, např. silnice I/4
přecházející v obcích Mirotice a Předotice v rychlostní komunikaci R4 a silnice I/20 spojující
- 45 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Písek s Karlovými Vary a Českými Budějovicemi. Mezi významné komunikace lze zařadit
taktéž železniční trať č. 190 spojující Plzeň s Českými Budějovicemi. Stav dopravní
infrastruktury zobrazuje následující mapa:
Mapa 3.2.1: Dopravní infrastruktura na území SO ORP Písek pro rok 2012
Silniční doprava
K dopravní obsluze území, zajišťované silničními vozidly, jinými vozidly splňujícími
technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, cyklisty a chodci, slouží síť
pozemních komunikací. Tyto se ve smyslu legislativní úpravy dělí na dálnice a silnice I. třídy
(v majetku ČR), silnice II. a III. třídy (v majetku krajů), místní komunikace I., II., III. a IV.
třídy, (v majetku jednotlivých obcí) a účelové komunikace (v majetku právnických nebo
fyzických osob).
- 46 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Dálnice a rychlostní komunikace
Územím SO ORP Písek prochází v úseku mezi obcí Mirotice a křižovatkou Nová Hospoda
rychlostní silnice R4, která je rozšířením stávající silniční komunikace I. třídy I/4 vedoucí
z Prahy přes Příbram a Strakonice k hranicím s Německem. Nenachází se zde žádná dálnice.
Silnice I. třídy
Na území SO ORP Písek se nachází následující silnice I. třídy:
Silnice I/4 Praha – Milín (I/66) – Nová Hospoda (I/20) – Strakonice (I/22) – Strážný (Německo) spojuje SO ORP Písek s hlavním městem a na jedné straně a Německem na straně
druhé. V některých úsecích přechází v rychlostní komunikaci R4 (na území SO ORP Písek
v úseku Mirotice – Nová Hospoda).
Silnice I/19 Plzeň - Rožmitál p. Třemšínem (I/18) – Lety (I/4) – Tábor – Pelhřimov slouží
jako významná vnitrostátní spojnice mezi západními a jižními Čechy se spojením na další
důležité sítě. Prochází severní částí SO ORP Písek obcemi Mirovice, Horosedly, Lety,
Králova Lhota a Orlík nad Vltavou.
Silnice I/20 Karlovy Vary – Plzeň – Nová Hospoda (I/4) – Písek (I/29) – České
Budějovice je významná komunikace spojující Karlovy Vary a České Budějovice, na
křižovatce Nová Hospoda se kříží se silnicí I/4. Je také v celé své trase součástí
mezinárodního silničního tahu E49.
Silnice I/29 Písek – Oltyně (I/19) - Tábor – Pelhřimov začíná u obce Písek a poskytuje
spojení s regiony východně od SO ORP Písek. Dle územního plánu SÚ Písek by zde mělo
v budoucnu existovat napojení silnice I/29 na silnici I/20 a obchvat na západním okraji města,
kde bude vytvořena mimoúrovňová okružní křižovatka. Odtud obchvatem projde komunikace
kolem obce Dobev, a na konci se napojí na silnici I/4.
Silnice II. třídy
Na území SO ORP Písek se nachází následující silnice II. třídy:
II/121 II/105 – Milevsko – Zvíkovské Podhradí – Buzice – Blatná
II/138 Zvíkovské Podhradí – Záhoří – Albrechtice nad Vltavou – Temelín
II/139 Horažďovice – Radomyšl – Písek
II/140 Písek – Putim – Drahonice – Bavorov
II/159 I/20 – Tálín – Paseky – Albrechtice nad Vltavou – Týn nad Vltavou
II/604 Předotice – Třebkov – MÚK R4 Nová Hospoda (souběžná komunikace s R4)
Základní kostru silnic I. a II. třídy doplňují silnice III. třídy a místní komunikace.
Rozvoj silniční sítě
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují na území SO ORP Písek následující
záměry republikového významu:
D4 Rychlostní silnice R4 - na území kraje je koridor pro záměr rychlostní silnice R4 (včetně
doprovodné komunikace II/604), coby veřejné dopravní infrastruktury, kontinuálně vymezen
- 47 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
v úseku od hranice se Středočeským krajem po sídlo Radobytce jižně od Mirotic, obvyklá
šířka koridoru 600 m, u východního obchvatu Mirotic, kde se jedná o doplnění již
realizovaného polovičního profilu rychlostní silnice, je šíře koridoru redukována na 200 m.
D5 Silnice I/4 - na území kraje je koridor pro záměr kapacitní silnice (s kódem S3 dle
Politiky územního rozvoje ČR 2008), jako veřejné dopravní infrastruktury, nespojitě vymezen
v úseku od mimoúrovňové křižovatky Nová Hospoda (napojení na záměr rychlostní silnice
R4 směrem na Prahu) přes Strakonice (řešeno východním obchvatem), Volyni (řešeno
východním obchvatem), Vimperk (stávající průtah s úpravou na výjezdu z města směrem na
Strážný), až po křižovatku Houžná (se silnicí I/39) jižně od Horní Vltavice. Záměr je
vzhledem ke své délce a rozdílnému charakteru navrhovaných úprav dělen do 12
samostatných úseků, z nichž na území SO ORP Písek se nachází pouze následující:
► D5/1 úsek Nová Hospoda – Strakonice (severní okraj, Řepice), koridor vymezený
pro zlepšení parametrů stávající silnice I/4 od její homogenizace až po řešení novou
rychlostní silnicí, obvyklá šíře koridoru 600 m.
D6 Silnice I/19 - na území Jihočeského kraje je záměr silnice I/19, její homogenizace, úpravy
na čtyřpruhovou komunikaci v úseku Oltyně - Tábor a navržených přeložek v nevyhovujících
úsecích nespojitě vymezen od hranice s Plzeňským krajem a hranice s krajem Vysočina jako
koridor veřejné dopravní infrastruktury. Záměr je dělen do samostatných úseků, z nichž na
území SO ORP se nachází tyto:
► D6/1, úsek hranice Plzeňského kraje – západní okraj Mirovic, pouze
homogenizace stávající silnice, koridor navržen v redukované šíři do 100 m.
► D6/2, úsek východní okraj Mirovic – Lety (východní okraj), navazuje na západě na
uvažovanou územní rezervu pro severní obchvat Mirovic, prochází přes navrženou
mimoúrovňovou křižovatku Lety (s rychlostní silnicí R4), pokračuje jižním
obchvatem obce Lety, koridor je navržen v šíři 100 – 200 m.
► D6/3, úsek Lety (východní okraj) – Hrejkovice (západní okraj), pouze
homogenizace stávající silnice, koridor navržen v redukované šíři 100 m, v
zastavěném území sídla Orlík nad Vltavou šířka redukována na 50 m.
D7 Silnice I/20 - na území Jihočeského kraje existuje záměr silnice I. třídy, její
homogenizace, úpravy na čtyřpruh v úseku Češnovice – České Budějovice (křižovatka se
silnicí II/105) a navržených přeložek v nevyhovujících úsecích nespojitě vymezen od hranice
s Plzeňským krajem po mimoúrovňovou křižovatku s dálnicí D3 Hlinsko na východě Českých
Budějovic. Záměr je dělen do několika samostatných úseků, z nichž na území SO ORP se
nachází tyto:
► D7/2, úsek Sedlice (jihovýchodní okraj) – mimoúrovňová křižovatka Nová
Hospoda, homogenizace ve stávající stopě silnice, úprava výškových poměrů
v lesním komplexu Obora, redukovaná šíře koridoru 100 m.
► D7/3, křižovatka Nový Dvůr, záměr nové mimoúrovňové křižovatky silnic I/20 a
II/159 (případně úprava stávající úrovňové stykové křižovatky) z důvodu využití
II/159 pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín.
D11 Silnice I/29 - záměr je nespojitě vymezen na území Jihočeského kraje od křižovatky
Kbelnice silnic I/4 a II/139, navrhuje se úsek silnice II/139 Kbelnice – Písek spolu se
severním obchvatem města Písek převést do kategorie silnic I. třídy jako pokračování silnice
I/29, dále jsou navrženy přeložky a homogenizace stávající silnice I/29 až na křižovatku se
- 48 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
silnicí I/19 u Oltyně. Záměr je dělen do několika úseků, z nichž na území SO ORP Písek se
nachází tyto:
► D11/1, úsek Kbelnice – Dobev (západní okraj), nová silnice v parametrech silnice
I. třídy, šířka koridoru 200 m.
► D11/2, úsek Dobev – Písek (západní okraj), úsek zahrnuje severní obchvat sídla
Dobev s napojením na stávající silnici západně od sídla Malé Nepodřice a průtahem
ve stopě stávající silnice v Malých Nepodřicích mezi zastavěným územím a
průmyslovou zónou, proměnná šíře koridoru 100 m – 200 m.
► D11/3, severní obchvat Písku, napojení na úsek v Nových Nepodřicích, nová
mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/20 „Na Kuchyňce“, koridor veden mezi
severním okrajem zastavěného území a severní průmyslovou zónou, nový most přes
řeku Otavu, napojení na dnešní I/29 mimoúrovňovou křižovatkou na
severovýchodním okraji města Písek, šíře koridoru 200 m.
► D11/4, úsek Písek – Dolní Novosedly, nová silnice, narovnání stávajících serpentin v
prostoru u kamenolomu, koridor proměnné šíře 100 - 450 m z důvodu složité
morfologie terénu.
► D11/5, obchvat Záhoří, nová silnice, koridor vymezen jižně od zastavěného území
obce Záhoří mezi tímto zastavěným územím a sídlem Třešně, šířka koridoru 200 m.
► D11/6, úsek Záhoří – Podolí I, homogenizace úseku ve stopě stávající silnice, využití
Podolského mostu přes Vltavu beze změny, šíře koridoru 100 m.
► D11/7, úsek Podolí I – Bernartice (západ), nová komunikace, jižní obchvat Podolí I,
proměnné šíře 200 - 450 m, na něj navazuje severní obchvat Křenovic, obvyklá šíře
koridoru 200 m, krátký úsek homogenizace stávající silnice na západní okraj
zastavěného území Bernartic, zde redukovaná šíře koridoru 100 m.
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje dále vymezují koridory a plochy dopravy
nadmístního významu. Na území SO ORP Písek se nacházejí následující záměry:
D23 Silnice II/105 - jedná se o záměr 2 nových samostatně vymezených obchvatů na silnici
II. třídy. Na území SO ORP Písek se jedná o tento úsek:
► D23/1, úsek Bernartice – Veselíčko, vč. napojení silnice III/10555 od Písku, šířka
koridoru 100 m.
D30 Silnice II/140 – záměr nových 2 úseků přeložky na jihu města Písek a v obci Ražice pro
silnici II. třídy, koridor nespojitě vymezen 2 samostatnými úseky:
► D30/1, přeložka Písek, napojení v jižním segmentu Písku na silnici I/20 do stávající
mimoúrovňové křižovatky u hypermarketu Albert, na druhém konci nová kruhová
křižovatka v lokalitě „Putimská Vysoká“, šíře koridoru 100 m.
► D30/2, Ražice, nové mimoúrovňového křížení železnice Plzeň – České Budějovice na
severozápadním okraji obce Ražice, šíře koridoru 100 m.
D40 Silnice II/138, homogenizace a rozšíření úseku silnice II. třídy od obce Albrechtice nad
Vltavou přes Všeteč až po Temelín spolu s vybudováním jižního půloblouku mezi silnicemi
II/159 a II/138 v jihozápadním segmentu Albrechtic nad Vltavou, záměr je dělen do 3
navazujících úseků, z nichž na území SO ORP Písek se nachází následující:
- 49 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
► D40/1 – jižní půloblouk Albrechtice nad Vltavou, vybudování nové přeložky silnice
II/138 v jihozápadní části obce po hranici zastavěného území, odvedení dopravy
související s dostavbou jaderné elektrárny Temelín mimo centrum obce, obvyklá šíře
koridoru 100 m.
► D40/2 – homogenizace a rozšíření silnice II/138 v úseku Albrechtice nad Vltavou –
Všeteč – Temelín na normové parametry z důvodů zlepšení parametrů silnice coby
důležité přepravní trasy pro dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín,
obvyklá šíře koridoru 100 m.
D45 Silnice II/159 – záměr zlepšení parametrů propojení Písek (od křižovatky se silnicí I/20
Nový Dvůr) – Týn nad Vltavou prostřednictvím nového obchvatu obcí Tálín, Paseky a
nového úseku Újezd – Neznašov, tedy 2 samostatných úseků:
► D45/1, úsek Tálín – Paseky, návrh severního obchvatu obce Tálín kontinuálně
přecházející do jižního obchvatu obce Paseky, zlepšení parametrů silnice je potřebné
také z hlediska přepravy materiálů a osob pro dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny
Temelín, obvyklá šíře koridoru 100 m.
► D45/2, narovnání serpentin u Slavětic a Neznašova, nový úsek silnice II. třídy, šíře
koridoru 100 m.
Intenzita dopravy
Zatížení silniční sítě na území SO ORP Písek dokládají výsledky z celostátního sčítání v roce
2010. Nejvíce zatíženy jsou silnice I. třídy, zejména silnice I/4 a I/20. Intenzita dopravy je
znázorněna pomocí následujícího obrázku:
- 50 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obrázek 3.2.1: Intenzita dopravy na území SO ORP Písek
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Sčítání dopravy 2010
Časová dopravní dostupnost
Na následující mapě je znázorněna časová dostupnost jednotlivých obcí. Cílové místo
dopravní dostupnosti je stanoveno místem, které reprezentuje centrum obce.
- 51 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Mapa 3.2.2: Časová dopravní dostupnost obcí v SO ORP Písek v roce 2012
Mapa ukazuje, za jak dlouhou dobu se lze z kterého místa dostat do středu obce. Z většiny
center mimo intravilán obce se pak lze dopravit teoreticky do minuty, u větších měst do tří
minut.
Hromadná doprava
K veřejné dopravě na území SO ORP Písek slouží zejména autobusová linková doprava
a železnice. V obci Písek je zavedena městská hromadná doprava. Pro potřeby studie bylo
zpracováno hodnocení dopravní obslužnosti území hromadnou dopravou na základě zjištění
počtu spojů do obce Písek ve všedních dnech pro vybrané časové intervaly. Časové intervaly
byly voleny podle účelu (možnost dojížďky za prací do škol a na úřady).
- 52 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Tabulka 3.2.1: Dostupnost ORP Písek hromadnou dopravou v roce 2012
Obec
Počet spojení
8. hod
6. hod
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
2
2
1
2
5
4
3
3
1
1
2
1
0
0
1
0
0
2
1
0
0
0
1
2
1
1
1
1
3
1
5
4
1
1
1
1
2
0
1
1
1
2
0
1
1
4
- 53 -
14. hod
2
0
0
1
2
2
4
2
2
1
1
1
0
0
2
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
2
2
0
5
3
2
1
2
4
1
0
1
2
0
1
0
1
0
3
2
3
2
3
5
2
6
2
1
2
2
1
0
0
4
0
0
3
3
1
1
1
1
2
1
1
2
1
3
1
6
3
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
0
3
0
3
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
6. hod
Počet spojení
8. hod
14. hod
Zvíkovské Podhradí
1
1
1
Žďár
1
2
1
Součet
70
60
88
Zdroj: IDOS.cz.
Pozn.: pro zařazení spoje byla podmínkou maximální doba spojení 90 minut a příjezd nejdříve hodinu před žádanou hodinou.
Pro vyhledávání byl použit jízdní řád platný v červenci 2012. Výsledná spojení byla agregována pro zjištění skutečného počtu
spojení. Ve výsledcích je zahrnuta jen veřejná hromadná doprava – autobusy a vlaky. Není využívána městská hromadná
doprava.
Z tabulky je patrné, že některé obce nedisponují žádným spojem na určitý čas, obce Kožlí,
Králova Lhota, Lety a Vojníkov nemají s obcí Písek dokonce žádné spojení na uvedené časy.
Obci Vojníkov dle portálu IDOS chybí dokonce jakýkoli spoj do obce Písek.
Železniční doprava
Na území SO ORP Písek se nachází poměrně bohatá železniční síť, s páteřní tratí č. 190
spojující Plzeň a České Budějovice. Nachází se zde následující železniční tratě:
Trať č. 190 Plzeň hl. n. – Strakonice – Ražice (trať 201) – Protivín (trať 200) – České
Budějovice je pro SO ORP Písek významnou tratí, poskytuje totiž spojení se západními
Čechy (Plzeň) a Českými Budějovicemi.
Trať č. 192 Číčenice – Týn nad Vltavou pouze prochází malou částí území obce Protivín a
na území SO ORP Písek nedisponuje železničními stanicemi.
Trať č. 200 Zdice – Příbram – Březnice – Písek (trať 201) – Protivín (trať 190) je
jednokolejná, elektrifikovaná v úseku Písek – Protivín.
Trať č. 201 Tábor – Milevsko – Písek (trať 200) – Ražice (trať 190) napojuje území SO
ORP Písek na sousední SO ORP Milevsko a Tábor.
Délky železnice v jednotlivých obcích SO ORP Písek znázorňuje následující tabulka:
Tabulka 3.2.2: A094 železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma
Délka tratě [km]
Obec
Čimelice
Čížová
Dobev
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Mirovice
Myslín
Nerestce
Oslov
Ostrovec
Písek
Protivín
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
4,5
8,2
0,1
6,6
1,5
1,2
2,4
4,0
1,8
2,0
2,4
13,9
12,0
3,9
0,7
4,8
6,4
- 54 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Délka tratě [km]
Obec
Smetanova Lhota
Vlastec
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Celkem za SO ORP Písek
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
4,4
2,6
3,5
2,7
5,4
95,0
Na následujícím obrázku je znázorněno schéma železniční sítě na území SO ORP Písek a
v okolí:
Obrázek 3.2.2: Schéma železniční sítě v okolí ORP Písek pro rok 2012
Zdroj: SŽDC ČR
Pro rozvoj železniční sítě na území SO ORP Písek existuje záměr republikového významu
D14 na železnici na trase Plzeň – České Budějovice, který je nespojitě vymezen na území
Jihočeského kraje od Nemanic (severně od Českých Budějovic) po hranici s Plzeňským
krajem. Záměr je dělen na 3 samostatné úseky, z nichž na území SO ORP Písek se nachází
následující:
► D14/2, úsek Číčenice – hranice Plzeňského kraje, koridor pro zdvoukolejnění
stávající železniční trati, spolu se severním obchvatem obce Pracejovice (západně od
Strakonic), šíře koridoru 200 m, koridor je zúžen od severu v místě dotyku s národní
přírodní rezervací Řežabinec a Řežabinecké tůně a v místě dotyku s přírodní rezervací
Bažantnice u Pracejovic.
► D14/3, připojení železniční trati Ražice – Písek, navrženo v obou směrech, náhrada
za uvažované rušení úseku Protivín – Putim, šíře koridoru 200 m.
Dále Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje definují vymezení koridoru nadmístního
významu pro elektrifikaci železnice Písek – Březnice (D67). Je vymezen kontinuálně na
území Jihočeského kraje od nádraží v Písku po hranici se Středočeským krajem severně do
Mirovic, šíře koridoru je 120 m.
- 55 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Letecká doprava
Na území se nachází letiště Písek-Krašovice, přibližně 4 km severně od obce Písek. Slouží
zejména pro leteckou turistiku a letecké sporty. Na území obce Písek se nachází heliport.
Zásady územního rozvoje vymezují záměr D22, který vymezuje v oblasti letiště Písek plochu
pro zařízení, činnosti a děje související s provozem veřejného vnitrostátního letiště
nadmístního významu.
Vodní doprava
Na území Jihočeského kraje se nachází sledované dopravně významné vodní cesty Vltava
a Otava. Plnému využití Vltavy brání nedokončené technické úpravy na vodních dílech
v úseku Třebenice – České Budějovice. Plánovaný termín pro dosažení průběžného splavnění
je stanoven na rok 2013. Realizací projektu bude zajištěno propojení na nádrž vodního díla
Orlík, což výrazně zvýší její rekreační možnosti a případně i možnosti lokální nákladní
přepravy. V současnosti jsou řeky Vltava a Otava účelovými vodními cestami, využívanými
pro rekreační plavby i pro dopravu místního významu.
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují záměr republikového významu na
Vltavské vodní cestě následovně:
D 18 Vltavská vodní cesta - záměr splavnění Vltavy pro lodě do 300 t, 45 m délky a šířky
6 m (dle dimenzování plavebních komor), od Jiráskova jezu v Českých Budějovicích po
hranici se Středočeským krajem, koridor je nespojitě vymezený do 2 samostatných úseků, kde
jsou potřebné úpravy koryta a okolí řeky, tj. prohrábky dna řeky na hloubku 160 cm (130 cm
ponor lodí + 30 cm rezerva) a stavby spojené se splavněním.
Zásady územního rozvoje JČK vymezují záměr D74 pro přívozy na Orlické nádrži. Jedná se o
koridor vymezený 3 oddělenými úseky pro 3 navržené přívozy:
► D74/1, přívoz Jistec, koridor vymezený pro zřízení přívozu na Orlické přehradě (řeka
Otava) mezi sídly Vráž a Louka u sídla Jistec, vymezeno koridorem šíře 60 m přes
přehradu s rozšířením na obou březích.
► D74/2, přívoz Zvíkov, koridor vymezený pro zřízení přívozu na Orlické přehradě (v
místě soutoku řek Vltavy a Otavy pod hradem Zvíkov) mezi sídly Zbonín a Varta s
mezipřístavištěm uprostřed pod hradem Zvíkov, vymezeno koridorem šíře 60 m přes
přehradu s rozšířením na obou březích a v místě mezipřístaviště.
► D74/3, přívoz Orlík, koridor vymezený pro zřízení přívozu na Orlické přehradě (pod
zámkem Orlík) mezi sídly Orlík nad Vltavou a Chrást, vymezeno koridorem šíře 60 m
přes přehradu s rozšířením na obou březích a v místě mezipřístaviště.
- 56 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
3.3
Sociodemografické podmínky
Demografický vývoj
Z předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z 26. 3. 2011 vyplývá, že v době sčítání
žilo v Jihočeském kraji 637 460 obyvatel, což je pouze o 2 % více než v roce 2001.
Nejlidnatějším SO ORP jsou České Budějovice, naopak nejméně obyvatel z celého
Jihočeského kraje žije v SO ORP Vodňany. Ve většině SO ORP došlo mezi roky 2001 a 2011
k nárůstu obyvatel, přičemž největší absolutní nárůst byl zaznamenán v SO ORP České
Budějovice (6 648 obyvatel) a největší relativní nárůst v SO ORP Trhové Sviny (o 7,9 %).
V SO ORP Písek došlo k mírnému nárůstu o 939 obyvatel, to znamená přírůstek o 1,8 %.
Tabulka 3.3.1: Počet obyvatel a jeho vývoj v SO ORP Jihočeského kraje mezi lety 2001 a 2011
SO ORP
Rok
2001
2011
Rozdíl mezi lety 2001 a 2011
Absolutně
Relativně
Blatná
České Budějovice
Český Krumlov
Dačice
Jindřichův Hradec
Kaplice
Milevsko
Písek
13 688
147 795
40 684
20 308
47 138
18 885
19 275
51 025
13 916
154 443
42 099
19 778
47 732
19 846
18 697
51 964
228
6 648
1 415
-530
594
961
-578
939
1,7
4,5
3,5
-2,6
1,3
5,1
-3,0
1,8
Prachatice
Soběslav
Strakonice
Tábor
Trhové Sviny
Třeboň
Týn nad Vltavou
Vimperk
Vodňany
Jihočeský kraj
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
33 633
22 020
45 194
80 753
17 119
25 441
13 592
17 736
10 981
625 267
33 602
22 124
45 309
80 664
18 477
25 239
14 041
17 711
11 818
637 460
-31
104
115
-89
1 358
-202
449
-25
837
12193
-0,1
0,5
0,3
-0,1
7,9
-0,8
3,3
-0,1
7,6
2,0
Dlouhodobý populační vývoj SO ORP Písek lze vidět na následujícím grafu ukazujícím vývoj
počtu obyvatel na území SO ORP v letech 1991 – 2011. Od roku 2001 je patrný pozitivní
vývoj v počtu obyvatel s maximem v roce 2000.
- 57 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Graf 3.3.1: Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Písek v letech 1991 - 2011
Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel
Dlouhodobý mírně stoupající trend ve vývoji počtu obyvatelstva v SO ORP Písek znázorněný
v následujícím grafu je způsoben především zvýšeným počtem nově přistěhovaných.
V přirozeném přírůstku obyvatel lze vidět stagnující trend.
- 58 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Graf 3.3.2: Ukazatel demografického vývoje SO ORP Písek
Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel
Pozn.: Hrubá míra přirozeného přírůstku hmpp = (ŽIVĚ NAROZENÍ – ZEMŘELÍ) / ss * 1000. Hrubá míra migračního salda
hmms = (PRISTEH - VYSTEH) / ss * 1000. Hrubá míra celkového přírůstku hmcpp = hmpp + hmms. SS je střední stav
obyvatelstva vypočítaný jako průměr počtu obyvatel k 1. 1. a k 31. 12. daného roku.
SO ORP Písek je tvořen 49 obcemi a celkem žije na jeho území 51 964 obyvatel. Nejvíce
obyvatel žije v obci Písek (29 880 obyvatel), nejméně obyvatel má obec Minice (38 obyvatel).
Největší relativní nárůst obyvatel mezi roky 2001 – 2011 byl zaznamenán v obci Vrcovice
(57,5 %), naopak k největšímu poklesu došlo v obci Mišovice (-18,9 %). V absolutních
číslech přibylo nejvíc obyvatel v obci Čížová (267 obyvatel) a největší úbytek byl
zaznamenán v obci Mirovice (-139 obyvatel).
Tabulka 3.3.2: Počet obyvatel a jeho vývoj v obcích SO ORP Písek mezi lety 2001 a 2011
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Rok
2001
807
180
127
1 045
820
699
193
595
216
112
641
507
53
209
- 59 -
2011
840
178
136
972
1 087
812
218
528
248
119
687
575
52
215
Rozdíl mezi lety 2001 a 2011
Absolutně
Relativně
33
-2
9
-73
267
113
25
-67
32
7
46
68
-1
6
4,1
-1,1
7,1
-7,0
32,6
16,2
13,0
-11,3
14,8
6,3
7,2
13,4
-1,9
2,9
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
SO ORP Písek
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
Rok
2001
145
282
37
1 104
1 711
254
90
92
149
83
341
288
363
139
29 796
355
57
4 952
426
441
209
415
264
350
265
154
87
176
180
75
301
106
719
187
228
51 025
2011
159
260
38
1 192
1 572
206
86
109
157
104
309
333
380
153
29 880
370
59
4 944
501
506
221
388
281
334
276
165
121
180
209
81
296
167
817
200
243
51 964
Rozdíl mezi lety 2001 a 2011
Absolutně
Relativně
14
-22
1
88
-139
-48
-4
17
8
21
-32
45
17
14
84
15
2
-8
75
65
12
-27
17
-16
11
11
34
4
29
6
-5
61
98
13
15
939
9,7
-7,8
2,7
8,0
-8,1
-18,9
-4,4
18,5
5,4
25,3
-9,4
15,6
4,7
10,1
0,3
4,2
3,5
-0,2
17,6
14,7
5,7
-6,5
6,4
-4,6
4,2
7,1
39,1
2,3
16,1
8,0
-1,7
57,5
13,6
7,0
6,6
1,8
Z následující mapy vyplývá, že obyvatelé z okrajových částí SO ORP Písek se v letech 2006
– 2011 stěhovali směrem do středu správní oblasti do blízkého okolí obce s rozšířenou
působností. Tento proces stěhování obyvatel za prací je patrný především na severu a jihu
správního obvodu, kde došlo k největšímu úbytku obyvatelstva v absolutních číslech
způsobenému migrací. Migrací takto nejvíce získaly obce v okolí Písku, z nich nejvíce obce
Drhovle a Čížová.
- 60 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Mapa 3.3.1: Migrační saldo v letech 2006 – 2011
Největší nárůst hrubé míry migračního salda byl zaznamenán v obcích v okolí ORP Písek a
v centru severní časti správního obvodu. Z mapy také vyplývá, že dvě největší obce správního
obvodu Písek a Protivín z hlediska hrubé míry migračního salda spíše stagnují, což znamená,
že obyvatelé se z nich stěhují do okolních obcí. Toto je označováno jako proces
suburbanizace.
- 61 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Mapa 3.3.2: Hrubá míra migračního salda v letech 2006 – 2011
Celkově SO ORP Písek díky migraci obyvatelstva získal 1 609 obyvatel, čímž se vyrovnal
mírný úbytek způsobený přirozenou měnou obyvatelstva (-606 obyvatel). Podrobný přehled
přirozené měny obyvatel a migrace za obce správního obvodu obce s rozšířenou působností
Písek je uveden v příloze (tabulka B 8).
Věková struktura
Jednou ze základních charakteristik hodnotící demografický vývoj a naznačující možné
budoucí sociální hrozby a problémy je věková struktura obyvatelstva.
Věkové složení kraje se za posledních deset let změnilo ve smyslu stárnutí populace, a to
především úbytkem obyvatelstva v předproduktivním věku (-2 %) a rostoucí složkou
obyvatelstva v postproduktivním věku (2,3 %). Na stárnutí populace měla vliv především
- 62 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
nižší porodnost v osmdesátých a devadesátých letech. Tento proces bude mít silný vliv
v demografickém vývoji kraje v příštích letech.
Ztráta obyvatelstva v předproduktivním věku (0-14 let) byla zaznamenána ve všech správních
obvodech Jihočeského kraje, nejnižší byla tato ztráta k 26. 3. 2011 v SO ORP České
Budějovice, Písek (-1,5 %) a Vodňany (-1,6 %). Naopak k největší ztrátě došlo v SO ORP
Týn nad Vltavou (-4,2 %), kde se zároveň nejvíce zvýšil podíl osob ve věku 15 – 64 let
(o 3,6 %). Celkově došlo v letech 2001 – 2011 ve sledovaném území k mírnému poklesu
podílu osob v této věkové kategorii, a to o 0,3 %. Nejnižší nárůst postproduktivní složky
obyvatelstva (65 a více let) byl zaznamenán v SO ORP Týn nad Vltavou (0,6 %) a Vodňany
(0,9 %), oproti tomu nejvyšší nárůst nastal v SO ORP Milevsko (4 %).
Věkové složení obyvatel kraje lze dobře vidět také na indexu stáří, který vyjadřuje počet
obyvatel starších 65 let na 100 dětí do 14 let. V roce 2001 byl index stáří průměrně za celý
kraj 81,9, ale v roce 2011 už dosahoval hodnoty 108,3. Index stáří byl v roce 2011 nejvyšší
v SO ORP Milevsko (143), nejnižší index stáří byl zaznamenán v SO ORP Kaplice (76).
Tabulka 3.3.3: Věková struktura v SO ORP Jihočeského kraje [%]
0 - 14
SO ORP
Blatná
České Budějovice
Český Krumlov
Dačice
Jindřichův Hradec
Kaplice
Milevsko
Písek
2001
2011
15,8
16,1
17,9
17,4
16,9
18,1
16,0
16,1
13,6
14,7
15,8
14,7
14,8
16,0
13,1
14,5
65 a více
2001
2011
0,3
-1,1
-0,6
0,5
0,2
-0,5
-1,1
-0,3
15,4
13,2
11,1
13,5
13,5
9,5
14,8
15,2
17,4
15,8
13,8
15,6
15,4
12,2
18,8
17,0
2,0
2,6
2,7
2,2
1,8
2,6
4,0
1,8
Index
stáří
2001
97,7
82,0
62,0
77,5
80,1
52,9
92,2
94,9
-0,1
-0,5
-0,3
-0,2
0,8
0,6
3,6
0,1
0,7
-0,3
11,4
15,1
13,9
14,8
13,5
14,8
13,6
13,7
14,6
13,6
14,0
17,6
16,3
16,9
14,6
16,9
14,2
15,6
15,5
15,9
2,6
2,4
2,4
2,1
1,1
2,2
0,6
2,0
0,9
2,3
64,0
94,4
85,9
92,4
79,7
87,8
69,5
81,6
88,2
81,9
15 - 64
Rozdíl
Prachatice
17,8
15,3
Soběslav
16,0
14,1
Strakonice
16,2
14,1
Tábor
16,1
14,1
Trhové Sviny
16,9
15,1
Třeboň
16,8
14,0
Týn nad Vltavou
19,6
15,4
Vimperk
16,7
14,7
Vodňany
16,6
15,0
Jihočeský kraj
16,6
14,6
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
2001
2011
-2,2
-1,5
-2,1
-2,6
-2,0
-2,1
-2,9
-1,5
68,8
70,7
71,0
69,2
69,6
72,4
69,2
68,7
69,0
69,5
70,4
69,7
69,8
71,8
68,1
68,4
-2,5
-1,9
-2,1
-1,9
-1,8
-2,8
-4,2
-2,1
-1,6
-2,0
70,9
68,8
69,9
69,1
69,6
68,4
66,8
69,6
68,8
69,8
70,7
68,3
69,6
69,0
70,3
69,0
70,5
69,7
69,5
69,5
Rozdíl
Rozdíl
Index
stáří
2011
128,2
107,9
87,2
105,8
103,4
76,0
143,0
117,1
91,1
124,2
116,1
119,5
96,6
120,6
92,2
106,5
103,2
108,3
Věková struktura SO ORP Písek kopíruje situaci v kraji, ale index stáří dosahuje hodnoty
117,1 a je vyšší než krajský průměr. V rámci SO ORP dosahuje nejvyšší hodnoty index stáří
v obcích Vojníkov (600), Probulov (425), Minice (400) a Varvažov (350), u kterých je
vysoký podíl obyvatelstva ve věku 65 let a více a malý počet dětí do 14 let. Nejnižší index
stáří mají obce Vlastec (56,8), Vrcovice (59,5) a Kožlí (60), kde je vysoký podíl dětí do 14
let.
Největší přírůstek dětí do 14 let zaznamenala obec Mišovice 7,3 %, největší úbytek pak obec
Vlastec (-9,4 %). Obyvatel v postproduktivním věku přibylo nejvíce v obcích Ražice (8 %) a
Minice (7,3 %), naopak úbytek obyvatel nad 65 let zaznamenaly obce Kožlí (-14,9 %) a Dolní
Novosedly (-14,4 %). Největší podíl obyvatel v produktivním věku je v obcích Orlík nad
Vltavou (75,4 %) a Tálín (75,2 %), nejmenší podíl je pak v obci Cerhonice (58,8 %).
- 63 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Tabulka 3.3.4: Věková struktura v obcích SO ORP Písek [%]
0 - 14
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
2001 2011
13,4
11,1
9,4
17,5
15,7
17,0
11,4
8,6
13,9
17,0
17,3
17,9
13,2
12,9
15,9
16,3
8,1
16,3
18,5
16,5
16,7
19,6
10,1
10,8
15,5
13,5
13,5
12,9
16,5
15,8
5,3
16,7
14,3
11,1
14,8
14,5
13,6
12,6
9,8
13,0
12,6
9,7
11,7
2,7
19,3
15,1
16,8
13,3
10,7
14,7
12,6
18,4
16,6
15,6
11,2
14,9
15,1
15,6
18,8
19,2
18,6
11,3
14,6
7,9
16,4
11,7
9,2
20,9
12,8
16,6
11,5
9,1
17,7
15,3
11,8
14,5
16,2
6,8
14,2
18,8
18,6
17,2
10,8
12,1
12,0
13,0
10,9
21,5
6,7
21,1
4,9
14,2
22,2
14,1
65 a více
15 - 64
Rozdíl
0,0
-0,4
5,3
-5,0
2,7
-0,4
4,2
2,6
1,0
-1,8
-1,7
0,8
6,0
5,7
-4,5
-1,7
-0,2
0,1
-6,8
-7,3
4,3
-6,7
6,5
0,7
-6,5
4,2
1,8
-1,2
-2,0
0,4
1,5
-2,5
4,4
7,5
2,4
-3,6
-1,5
-0,6
3,2
-2,1
8,8
-3,0
9,4
2,3
-5,1
7,1
-2,8
2001 2011
67,2
70,0
57,5
69,4
70,9
67,4
63,2
53,1
66,7
61,6
69,0
63,7
60,4
67,9
64,8
69,1
67,6
68,8
67,7
65,7
61,1
60,9
71,1
67,5
65,1
59,7
67,2
69,8
69,6
71,3
61,4
69,4
62,0
70,7
65,1
70,6
72,3
63,1
71,7
64,9
60,9
57,4
70,6
69,3
67,4
71,7
67,6
66,0
74,2
58,8
69,2
68,4
70,4
73,4
64,0
67,7
70,6
71,2
65,7
69,2
60,9
65,4
67,3
60,5
65,4
71,6
69,9
61,6
65,1
60,5
73,1
75,4
62,8
66,1
73,2
68,6
67,6
64,4
69,8
64,1
65,0
66,5
66,2
68,7
67,1
63,8
75,2
62,0
70,0
67,0
65,4
70,6
64,7
68,5
- 64 -
Rozdíl
-1,2
4,2
1,3
-0,1
-2,4
3,1
10,2
10,9
1,1
9,0
2,2
2,0
8,9
-7,0
0,6
-1,8
-7,0
-3,4
3,9
4,2
0,5
4,3
-10,6
5,6
10,3
3,0
-1,2
3,4
-1,0
-3,7
3,0
0,5
2,1
-5,7
1,4
-4,4
-3,7
3,9
-7,9
10,2
1,1
12,6
-3,6
-3,9
3,2
-7,0
0,9
2001 2011
19,5
18,9
33,1
13,1
13,4
15,6
25,4
38,3
19,4
21,4
13,7
18,3
26,4
19,1
19,3
14,5
24,3
14,9
13,8
17,7
22,2
19,6
18,8
21,7
19,4
26,7
19,3
17,3
13,9
13,0
33,3
13,9
23,7
18,1
20,1
14,9
14,0
24,3
18,5
22,1
26,4
33,0
17,8
28,0
13,3
13,2
15,6
20,7
15,2
26,5
18,2
13,2
12,9
11,0
24,8
17,3
14,3
13,2
15,5
11,5
20,5
23,3
18,1
31,6
18,2
16,7
20,9
17,4
22,0
22,9
15,4
15,5
19,5
18,7
15,0
16,9
16,2
28,8
16,0
17,2
16,4
16,3
22,9
19,2
21,0
23,2
13,9
16,5
23,3
12,0
29,6
15,2
13,2
17,4
Rozdíl
1,3
-3,7
-6,6
5,1
-0,3
-2,7
-14,4
-13,5
-2,1
-7,1
-0,5
-2,9
-14,9
1,3
4,0
3,5
7,3
3,3
2,9
3,2
-4,8
2,5
4,1
-6,3
-3,8
-7,2
-0,6
-2,2
3,0
3,3
-4,5
2,1
-6,5
-1,7
-3,8
8,0
5,2
-3,3
4,7
-8,1
-9,9
-9,6
-5,8
1,6
1,9
0,0
1,8
Index
stáří
2001
145,4
170,0
350,0
74,9
85,3
91,6
222,7
447,1
140,0
126,3
79,3
102,2
200,0
148,1
121,7
89,1
300,0
91,7
74,4
107,1
133,3
100,0
186,7
200,0
124,5
197,4
142,9
133,3
84,4
82,1
633,3
83,0
165,6
163,3
135,5
103,3
102,8
193,2
188,5
170,0
209,1
341,2
152,4
1 050,0
69,0
87,5
92,6
Index
stáří
2011
155,4
142,1
180,0
145,1
71,5
77,8
70,6
222,0
116,2
94,4
85,0
82,4
60,0
110,0
205,6
123,7
400,0
110,7
142,9
226,3
83,3
171,4
138,5
133,3
171,4
110,2
122,4
127,8
116,7
100,0
425,0
112,4
91,5
88,3
94,7
211,9
158,8
175,0
177,8
127,8
76,9
350,0
56,8
600,0
107,1
59,5
123,5
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
0 - 14
Obec
65 a více
15 - 64
2001 2011
Rozdíl
Zvíkovské Podhradí
16,0 15,0
Žďár
13,6 16,0
SO ORP Písek
16,1 14,5
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
-1,0
2,5
-1,5
2001 2011
70,6
66,2
68,7
70,0
64,6
68,4
Rozdíl
-0,6
-1,6
-0,3
2001 2011
13,4
20,2
15,2
15,0
19,3
17,0
Rozdíl
1,6
-0,8
1,8
Index
stáří
2001
83,3
148,4
94,9
Index
stáří
2011
100,0
120,5
117,1
Prognóza
Zatímco v roce 2000 bylo v SO ORP Písek nejvíce lidí ve věkové skupině 20 – 24 let a další
velká skupina byli lidé ve věku 45 – 54 let, v roce 2010 už byli nejpočetnější skupinou lidé ve
věku 30 – 34 a druhou nejpočetnější skupinou lidé ve věku 55 – 64 let. Prognóza říká, že do
roku 2030 lze očekávat snížení počtu obyvatel v produktivním věku do 44 let a zároveň dojde
k nárůstu počtu obyvatel nad 70 let. Nejpočetnější skupinou budou lidé ve věku 50 – 59 let.
Graf 3.3.3: Rozložení obyvatel SO ORP Písek dle věkových skupin v letech 2000, 2010 a 2030
Zdroj: ČSÚ, bilance obyvatelstva, stav obyvatel vždy k 1.1.
Z demografické prognózy vyplývá, že v roce 2030 se zvýší počet obyvatel starších 65 let
z 16,4 % v roce 2010 na 23 % v roce 2030. Oproti tomu dojde ke snížení počtu obyvatel
v produktivním věku z 69,2 % v roce 2010 na 63,2 % v roce 2030. Mírně se sníží podíl dětí
do 14 let z 14,3 % v roce 2010 na 13,8 % v roce 2030.
- 65 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Tabulka 3.3.5: Rozložení obyvatel SO ORP Písek dle věkové struktury v roce 2010, 2030
Věková struktura
Dětská složka (0 - 14 let)
2010
Absolutně
2030
Relativně (%)
Absolutně
Relativně (%)
7 411
14,3%
6 661
13,8%
35 843
69,2%
30 483
63,2%
8 506
16,4%
11 096
23,0%
Celkem
51 760
Zdroj: ČSÚ, bilance obyvatelstva, stav obyvatel vždy k 1.1.
100,0%
48 240
100,0%
Produktivní věk (15 - 64 let)
Senioři (65+)
Následující věková pyramida zachycuje stav populace SO ORP Písek v letech 2010 a 2030.
Z pyramidy jsou patrné výrazné změny v rozložení jednotlivých věkových skupin společnosti.
Budou přibývat lidé ve věku nad 65 let a výrazně ubude lidi v produktivním věku do 44 let.
Do roku 2030 dojde také k úbytku dětí do 10 let.
Obrázek 3.3.1: Věková pyramida SO ORP Písek pro roky 2010 a 2030
Zdroj dat: ČSÚ, bilance obyvatelstva, stav obyvatel vždy k 1.1.
Vzdělanostní struktura obyvatel
Ve všech SO ORP Jihočeského kraje výrazně ubylo lidí se základním vzděláním (včetně
neukončeného) a lidí vyučených nebo se střední školou bez maturity. Oproti tomu narostl
počet lidí s maturitou nebo vyšším odborným vzděláním a ukončeným vysokoškolským
vzděláním. Největší nárůst vysokoškolsky vzdělaných obyvatel od roku 2001 do roku 2011
v rámci kraje zaznamenal SO ORP České Budějovice a nejmenší nárůst je v SO ORP
Vodňany a Kaplice. V SO ORP Blatná a Vimperk byl zaznamenán nejvyšší nárůst počtu
obyvatel bez vzdělání, počet lidí bez vzdělání vzrostl také v SO ORP Milevsko a Jindřichův
Hradec. SO ORP Písek kopíruje ve vzdělanostní struktuře průměrné hodnoty v kraji s mírně
nadprůměrným počtem lidí s maturitou nebo vyšším odborným vzděláním – viz příloha
(tabulka B 6).
- 66 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Ve všech obcích SO ORP Písek klesl počet lidí se základním vzděláním (včetně
neukončeného), nejvíce v obcích Drhovle (o 20 %), Dolní Novosedly (o 19,4 %) a Tálín (o
19 %), nejméně klesl v obci Křenovice (o 0,8 %). V SO ORP Písek také klesl počet lidí
vyučených nebo se střední školou bez maturity, nejvíce klesl v obci Horosedly (o 15 %), kde
oproti tomu nejvíce narostl počet lidí s maturitou nebo vyšším odborným vzděláním.
V některých obcích počet lidí vyučených nebo se střední školou bez maturity narostl,
nejvýrazněji v obci Probulov (o 20,8 %), kde zároveň ubylo, jako jediné obci v rámci
správního obvodu, vysokoškolsky vzdělaných lidí. Podrobný přehled vzdělanostní struktury
v SO ORP Písek je uveden v příloze (tabulka B 7).
Vysokoškolsky vzdělaných lidí relativně nejvíce přibylo v rámci SO ORP Písek v obcích
Kožlí, Žďár a Čížová. V rámci absolutních hodnot přibylo nejvíce lidí s vysokoškolským
vzděláním v obcích Písek a Protivín.
Tabulka 3.3.6: Vývoj vysokoškolsky vzdělaných lidí v obcích SO ORP Písek
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Vývoj vysokoškolsky vzdělaných lidí
Podíl vysokoškolsky vzdělaných na
Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí
počet obyvatel starších 15let [%]
2001
2011
Rozdíl
2001
2011
Rozdíl
28
5
2
58
33
14
6
26
9
2
22
13
4
8
2
8
4
48
66
6
1
3
4
5
9
3
21
1
2 781
5
2
189
54
9
7
69
114
50
17
34
20
9
38
28
8
12
7
11
5
87
78
10
3
8
4
10
15
15
23
8
3 687
14
1
315
- 67 -
26
4
5
11
81
36
11
8
11
7
16
15
4
4
5
3
1
39
12
4
2
5
0
5
6
12
2
7
906
9
-1
126
4,0
3,1
1,7
6,7
4,8
2,4
3,5
4,8
4,8
2,2
4,2
3,1
8,7
4,4
1,6
3,4
11,8
5,2
4,7
2,8
1,3
4,1
3,0
6,8
3,1
1,2
6,7
0,8
11,2
1,7
3,7
4,6
7,4
5,7
6,0
8,1
12,9
7,4
9,2
7,2
9,5
8,9
6,6
6,0
19,0
6,9
5,0
5,0
14,3
8,7
5,6
5,3
4,4
8,4
3,1
10,9
5,3
5,5
7,1
5,9
14,4
4,5
1,8
7,4
3,4
2,5
4,3
1,4
8,1
5,0
5,7
2,5
4,6
6,8
2,4
2,9
10,4
2,5
3,3
1,6
2,5
3,5
0,9
2,5
3,1
4,4
0,1
4,1
2,2
4,3
0,5
5,1
3,3
2,8
-1,9
2,8
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Vývoj vysokoškolsky vzdělaných lidí
Podíl vysokoškolsky vzdělaných na
Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí
počet obyvatel starších 15let [%]
2001
2011
Rozdíl
2001
2011
Rozdíl
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
SO ORP Písek
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2001, SLDB2011
11
13
11
6
3
9
11
5
1
0
1
2
12
7
33
10
7
3 530
22
33
21
20
10
18
19
14
6
4
7
5
17
10
52
15
27
5 070
11
20
10
14
7
9
8
9
5
4
6
3
5
3
19
5
20
1 540
3,0
3,3
6,2
1,7
1,3
2,9
4,6
3,7
1,3
0,0
0,6
2,7
4,9
7,8
5,5
6,4
3,6
8,2
5,4
8,0
11,5
5,8
4,0
6,1
7,9
9,5
6,3
2,4
4,2
6,5
6,7
7,7
7,4
8,8
13,2
11,4
2,4
4,7
5,3
4,1
2,7
3,2
3,3
5,8
5,0
2,4
3,6
3,8
1,8
-0,1
1,9
2,5
9,7
3,2
Školství
V SO ORP Písek se nachází celkem 23 mateřských a 16 základních škol, z toho v 15
případech se jedná o sloučená pracoviště pro oba typy škol. V obci Písek je v jednom případě
sloučena mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov. Na území správního
obvodu fungují také 3 základní umělecké školy. Pouze ve třech obcích funguje více než jedna
mateřská a základní škola. Ve 34 obcích nefunguje žádné školské zařízení (Boudy, Cerhonice,
Dolní Novosedly, Drhovle, Heřman, Horosedly, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice, Lety,
Minice, Mišovice, Myslín, Nerestce, Nevězice, Olešná, Podolí I, Probulov, Paseky, Předotice,
Rakovice, Ražice, Skály, Slabčice, Smetanova Lhota, Tálín, Temešvár, Varvažov, Vlastec,
Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Zvíkovské Podhradí, Žďár). Všech 9 středních škol na území
správního obvodu se nachází v obci Písek. Podrobný přehled školských zařízení v SO ORP
Písek je uveden v příloze (tabulka B 9).
V obci Písek se nachází také vyšší odborné školy: Soukromá vyšší odborná škola filmová,
s.r.o. (kapacita 96 studentů), Vyšší odborná škola restaurátorská, s.r.o. (60), Střední
průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Karla Čapka 402 (150), Vyšší odborná škola
lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Lesnická 55 (135).
Zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče
Na území SO ORP Písek funguje celkem 19 zařízení sociálních služeb a 177 zařízení
zdravotních služeb. Nejvíce těchto služeb je koncentrováno v obci Písek, kde funguje 14
zařízení sociálních služeb a 130 zařízení zdravotních služeb včetně jedné nemocnice. Zařízení
sociální péče jsou také v dalších třech obcích (Drhovle, Mirovice a Protivín) a jedná se o
jeden domov pro seniory a čtyři domy s pečovatelskou službou. Zdravotní služby jsou kromě
Písku poskytovány v 13 dalších obcích, tady jde především o ordinace praktických lékařů a
- 68 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
stomatologů. Ve 35 obcích SO ORP Písek se nenachází žádné zařízení sociálních ani
zdravotních služeb (Boudy, Cerhonice, Dobev, Dolní Novosedly, Heřmaň, Horosedly,
Kestřany, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice, Lety, Minice, Mišovice, Myslín, Nerestce,
Nevězice, Olešná, Oslov, Paseky, Podolí, Probulov, Předotice, Putim, Rakovice, Ražice,
Skály, Smetanova Lhota, Tálín, Temešvár, Vlastec, Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Zvíkovské
Podhradí, Žďár). Podrobný přehled zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče v SO
ORP Písek je uveden v příloze (tabulka B 10).
Veřejný a kulturní život obcí
Hlavní veřejný a kulturní život je koncentrován ve městě Písek, což je město s dlouhou
kulturní tradicí a oblíbené letovisko. Je zde řada galerií, divadla, kina, muzea, Koncertní síň
Nejsvětější Trojice, Kulturní dům, Městská knihovna a další zařízení nabízející kulturní
vyžití. Ve městě je několik hudebních, tanečních, divadelních, sportovních i dalších
zájmových sdružení a celků, které pořádají nebo spolupořádají řadu lokálních, ale také
mezinárodních festivalů, koncertů, výstav, sportovních akcí nebo akcí pro děti.
K nejvýznamnějším patří Mezinárodní folklorní festival, Mezinárodní setkání harmonikářů,
Mezinárodní festival studentských filmů, akce „Písek – město filmu 2012“ nebo Mistrovství
světa v hokejbalu. Ve městě je také velké množství sportovních zařízení a sportovních oddílů
nabízejících širokou škálu sportovního vyžití.
V dalších obcích se koná nepřeberné množství akcí na lokální úrovni, jako jsou například
plesy, poutě, sportovní turnaje nebo akce pro děti.
- 69 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
3.4
Bydlení
Bydlení je významnou složkou v rozvoji území, je určující pro rozvoj sídel a populační vývoj.
Uspokojení potřeby bydlení je klíčovou funkcí samostatné působnosti obcí, jak ji definuje
zákon o obcích č. 128/2000 Sb. v § 35, ve 2. odstavci. Dále v tomto zákoně v § 38 je obec
povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.
Pro územní plánování je stěžejní rozložení domovního fondu a jeho stáří, zejména pro
plánování obnovy a nové výstavby domovního fondu. V současné době dochází
k transformaci potřeb obyvatel v oblasti bydlení, zejména v souvislosti s nárůstem dopadů
staronových sociálních rizik a tím i snížením kupní síly obyvatelstva. Tyto diferencované
potřeby se projeví zejména na místní úrovni, kde je úloha obce nezastupitelná právě
v realizační fázi. Východiskem je komplexní řešení bytové politiky v území, včetně nastavení
systému nízkonákladového či vícestupňového bydlení.
Domovní a bytový fond
Domovní fond
V Jihočeském kraji byl mezi lety 2001 – 2011 zaznamenán nárůst bytových domů o 10,1 % a
rodinných domů o 9,7 %. Nejvíce přibylo rodinných domů v SO ORP České Budějovice,
naopak nejnižší nárůst zaznamenal SO ORP Milevsko. Bytových domů nejvíce přibylo v SO
ORP Dačice.
Tabulka 3.4.1: Bytový a domovní fond v SO ORP Jihočeského kraje
Rozdíl mezi lety 2001 a
2011
Rok
SO ORP
Blatná
České
Budějovice
Český
Krumlov
Dačice
Jindřichův
Hradec
Kaplice
Milevsko
Písek
Bytové
domy
2001
Bytové
domy
2011
Absolutně
Relativně
Rozdíl mezi lety 2001 a
2011
Rok
Rodinné
domy
2001
Rodinné
domy
2011
Absolutně
Relativně
214
238
24
11,2
2 851
3 002
151
5,3
2 767
3 020
253
9,1
18 952
22 821
3 869
20,4
934
253
1 028
296
94
43
10,1
17,0
5 432
4 200
6 158
4 271
726
71
13,4
1,7
747
405
283
1 084
851
436
314
1 215
104
31
31
131
13,9
7,7
11,0
12,1
8 061
2 549
3 657
7 680
8 805
2 866
3 686
8 111
744
317
29
431
9,2
12,4
0,8
5,6
47
28
50
141
35
62
6,2
8,7
6,3
10,5
14,1
13,7
4 921
4 427
7 039
12 531
3 613
4 758
5 326
4 687
7 473
13 390
4 111
4 993
405
260
434
859
498
235
8,2
5,9
6,2
6,9
13,8
4,9
18
36
20
8,7
9,9
10,8
2 520
2 662
2 295
2 650
2 824
2 495
130
162
200
5,2
6,1
8,7
1 148
10,1
98 148
107 669
9 521
9,7
Prachatice
758
805
Soběslav
321
349
Strakonice
800
850
Tábor
1 345
1 486
Trhové Sviny
249
284
Třeboň
454
516
Týn nad
Vltavou
206
224
Vimperk
362
398
Vodňany
186
206
Jihočeský
kraj
11 368
12 516
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
- 70 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
V SO ORP Písek došlo oproti průměrným hodnotám v kraji k vyššímu nárůstu počtu
bytových domů (o 12,1 %) a k menší výstavbě rodinných domů (o 5,6 %). Nejvíce přibylo
bytových domů v obci Písek (90 domů), v řadě obcí správního obvodu nevznikl žádný nový
bytový dům a ve třech obcích došlo ke snížení počtu bytových domů. Nejvíce rodinných
domů vzniklo v absolutních číslech v obci Písek (128 domů), nicméně největší procentuální
nárůst zaznamenaly obce Vrcovice (o 41,9 %) a Čížová (o 36,8 %). V některých obcích došlo
k úbytku rodinných domů, nejvíce v obcích Orlík nad Vltavou, Mišovice a Vlastec – viz
příloha (tabulka B 11).
Stáří domovního fondu
Celkem bylo v SO ORP Písek v roce 2001 evidováno 8352 domů. V největších obcích
správního obvodu dochází v jednotlivých obdobích také k největšímu nárůstu počtu domů
v absolutních číslech. Celkově dochází v SO ORP Písek k výraznému stárnutí domovního
fondu, 38,6 % domů je postaveno před rokem 1945. V letech 1991 – 2000 bylo postaveno
pouze 11 % nových domů. Tabulky zobrazující počet postavených domů v jednotlivých letech
jsou uvedeny v příloze (tabulka B 12 vyjadřuje absolutní čísla, tabulka B 13 vyjadřuje
procenta).
Bytový fond
Bytový fond v Jihočeském kraji dosáhl v letech 2001 – 2011 celkového nárůstu o 3 %
(přírůstek 6 976 bytových jednotek). Nejvíce bytů přibylo v SO ORP České Budějovice
(3 829 bytů, tj. nárůst o 6,8 %). V relativních číslech se nejvíce bytový fond zvýšil v obci
Trhové Sviny (o 6,9 %). V některých SO ORP došlo k úbytku bytových jednotek, nejvíce
v SO ORP Dačice (o 115 bytů, 1,7 %) a Milevsko (o 61 bytů, 0,8 %).
Tabulka 3.4.2: Obydlené byty v SO ORP Jihočeského kraje
SO ORP
Rok
Obydlené byty 2001 Obydlené byty 2011
Blatná
České Budějovice
Český Krumlov
Dačice
Jindřichův Hradec
Kaplice
Milevsko
Písek
Prachatice
Soběslav
Strakonice
Tábor
Trhové Sviny
Třeboň
Týn nad Vltavou
Vimperk
Vodňany
Jihočeský kraj
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
4 988
56 304
14 734
6 789
16 806
6 671
7 229
19 684
12 070
8 089
16 807
30 018
6 163
9 346
4 971
6 520
4 092
231 281
4 982
60 133
15 281
6 674
17 343
6 881
7 168
20 117
12 084
8 146
17 041
30 681
6 587
9 469
5 032
6 519
4 119
238 257
Rozdíl mezi lety 2001 a 2011
Absolutně
Relativně
-6
3 829
547
-115
537
210
-61
433
14
57
234
663
424
123
61
-1
27
6 976
-0,1
6,8
3,7
-1,7
3,2
3,1
-0,8
2,2
0,1
0,7
1,4
2,2
6,9
1,3
1,2
0,0
0,7
3,0
V SO ORP Písek došlo mezi lety 2001 a 2011 k mírnému nárůstu bytového fondu (o 2,2 %),
což je o něco méně než je průměr v kraji. Nejvíce bytových jednotek ve správní oblasti nově
- 71 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
vzniklo v obci Písek (384 bytů), největší relativní nárůst zaznamenaly obce Čížová (26,5 %) a
Vrcovice (26,3 %). Nejvíce bytů ubylo ve sledovaném období v obcích Mirovice, Čimelice,
Protivín a v obci Mišovice, která zároveň má nejvyšší relativní úbytek bytových jednotek
(26,1 %) – viz příloha (tabulka B 14).
Vlastnictví bytového fondu
V Jihočeském kraji byl v letech 2001 – 2011 zjištěn nejvýraznější nárůst počtu bytů
v osobním vlastnictví, a to o 41 203 bytů. Na této hodnotě se nejvíce podílí ORP České
Budějovice, s nárůstem počtu bytů v osobním vlastnictví o 11 051 bytů. Nájemních bytů
ubylo o 19 876 a družstevních bytů ubylo o 21 397. Počet bytů ve vlastním domě se naproti
tomu zvýšil o 7 910 bytů. Tabulka s jednotlivými údaji vztahujícími se k vlastnictví bytů
v Jihočeském kraji je uvedena v příloze (tabulka B 15).
V SO ORP Písek došlo v letech 2001 – 2011 stejně jako v celém kraji k největšímu nárůstu
počtu bytů v osobním vlastnictví (o 4 660 bytů), na čemž mají největší podíl dvě největší obce
ve správním obvodu Písek (o 3924 bytů) a Protivín (o 216 bytů). Oproti kraji došlo v SO ORP
Písek k výraznějšímu úbytku družstevních (-55 %) a nájemních bytů (-47,9, %) – viz příloha
(tabulka B 16).
V rámci kraje výrazně ubývá domů ve vlastnictví státu a obcí (úbytek o 1 520 domů).
Výjimku tvoří SO ORP Blatná s nárůstem o 27 domů. Také ubývá vlastnictví domů bytovými
družstvy (úbytek o 717 bytů), kde se svým vývojem výrazně vymyká pouze ORP Týn nad
Vltavou s nárůstem počtu vlastnictví bytovými družstvy o 69 domů. Přírůstek mezi vlastníky
domů na úrovni kraje je zaznamenán u fyzických osob a to o 10 226 domů. Výrazně stoupl
počet domů ve vlastnictví kombinace vlastníků (o 1 520 domů) a ve spoluvlastnictví vlastníků
bytů (o 4 966 bytů). Tabulka s jednotlivými údaji vztahujícími se k vlastnictví domů
v Jihočeském kraji je uvedena v příloze (tabulka B 17).
V SO ORP Písek došlo stejně jako v celém kraji k výraznějšímu úbytku domů ve vlastnictví
obce nebo státu (o 178 domů), nejvíce v obcích Písek a Protivín. Pouze v obcích Oslov,
Podolí I a Slabčice se počet domů ve vlastnictví obce nebo státu zvýšil. K úbytku došlo také u
domů ve vlastnictví bytových družstev (o 21 domů), opět nejvíce v obcích Písek a Protivín,
naopak výrazně přibylo bytových družstev v obci Čížová (19 domů). V rámci SO ORP Písek
vzrostl počet domů ve vlastnictví fyzických osob (o 444 domů), ve vlastnictví spoluvlastníků
(o 463 domů) a ve vlastnictví kombinace vlastníků (o 190 domů) – viz příloha (tabulka B 18).
Připojení k internetu
Z celkového počtu 20 117 obydlených bytů v SO ORP Písek je 56,4 % vybavených počítačem
a 52,5 % vybavených počítačem s internetem. Největší podíl bytů připojených k internetu je
v obcích Minice, Vrcovice, Paseky a Čížová, naopak nejmenší podíl je jich v obcích Myslín a
Vojníkov (31,3 %) – viz příloha (tabulka B 19).
- 72 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
3.5
Rekreace
Rekreace označuje čas nebo aktivitu, kterou lidé věnují aktivnímu nebo pasivnímu odpočinku,
při němž regenerují tělo či mysl. Rekreace je někdy považována také za synonymum pro
oddech nebo osvěžení. Pojem rekreace dále vymezuje prostor umožňující realizaci zálib
a zájmů, kultivaci vlastních tvořivých sil, schopností atd. Cestovní ruch nebo také turismus je
souhrn přechodných pobytů osob (turistů) v cílových oblastech a souhrn služeb, které jejich
cestování a pobyty organizují a podporují.
Atraktivita a rekreační potenciál regionu
Rekreační potenciál území je souhrn environmentálních, kulturních a socio-ekonomických
faktorů určujících maximální schopnost území v souvislosti s jeho využitím člověkem v rámci
rekreačních aktivit. Rekreační atraktivitu tvoří rekreačně vysoce vhodné přírodní,
historické, kulturní a sociální podmínky území. Spolu s rekreační atraktivitou je neméně
důležitou složkou tvořící rekreační potenciál území rekreační infrastruktura, která
představuje prvky umožňující rekreační využitelnost území. Jedná se např. o dopravní
infrastrukturu (zpřístupnění území), ubytovací a stravovací kapacity, informační centra.
Omezením rekreačního potenciálu jsou rekreační kapacity území, což je únosnost krajiny na
základě její intenzity využívání rekreačního potenciálu. Tato kapacita je dána obecnými limity
využití území a dalšími sociologickými a kulturními aspekty, jako jsou například dochovaný
krajinný ráz nebo tradice.
Rekreační potenciál území představuje lokalizační podmínky cestovního ruchu. Na jeho
základě je možné umístit a rozvíjet aktivity cestovního ruchu na určitém území na základě
jeho charakteristik. Lokalizační podmínky jsou vyjádřeny atraktivitou místní přírody a krajiny
a místními kulturními hodnotami a pozoruhodnostmi.
Realizační podmínky cestovního ruchu představuje rekreační efekt a rekreační využitelnost
území. Rekreační efekt je dán mírou využití potenciálních rekreačních schopností
území. Tyto dvě podmínky umožňují uskutečňovat vlastní nároky účastníků cestovního ruchu.
Člení se na dopravní a materiálně technické předpoklady, čím se rozumí vybavenost území
ubytovacími, stravovacími, sportovními, zábavními a jinými zařízeními. Důležitá je kapacita
těchto zařízení pro množství zákazníků, kteří chtějí dané území navštívit. (BÍNA, 2010)
SO ORP Písek
Předností Jihočeského kraje kromě řady kulturních a technických památek je i mnoho
přírodních krás a zdravé životní prostředí. SO ORP Písek je atraktivní turistickou destinací
především díky historickému městu Písek s řadou kulturních památek a bohatým veřejným
životem.
Na území správního obvodu jsou dvě krajinné památkové zóny (Čimelicko-Rakovicko a
Orlicko), 8 městských a vesnických památkových zón (Písek, Mirovice, Budičovice-Skály,
Krašovice, Putim, Smrkovice, Tukleky, Varvažov) a také množství kulturních památek,
například Kamenný most, Radnice, Královský hrad nebo Zemský hřebčinec v Písku. Také je
zde řada přírodních památek, zajímavostí a přírodních rezervací jako třeba Krokodýlí ZOO
v Protivíně, Národní přírodní rezervace Řežabinec a Přírodní amfiteátr v Ražicích, nebo
krajinářská přírodní památka Zelendárky u Protivína. Územím vede řada turistických a
- 73 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
naučných stezek a cyklostezek s několika rozhlednami. Z technických památek patří
k nejvýznamnějším funkční historická městská vodní elektrárna a muzeem osvětlení.
Ubytovací kapacity
Ubytovací kapacity jsou v rámci Jihočeského kraje koncentrovány především v SO ORP
Český Krumlov, který je jedním z nejnavštěvovanějších destinací kraje, a to díky památkové
rezervaci, která je zařazena do Seznamu světových kulturních a přírodních dědictví UNESCO.
V SO ORP Písek se nachází 65 rekreačních zařízení s 4613 lůžky. Ubytovací kapacity
jednotlivých správních obvodů, včetně počtu návštěvníků, jsou uvedeny v příloze (tabulka B
20 a tabulka B 21).
Z hlediska kapacit pro individuální rodinnou rekreaci je největší počet těchto objektů v obcích
Protivín (202 objektů), Mirotice (166 objektů) a Albrechtice (155 objektů). Největší podíl
staveb pro rekreaci na celkovém domovním fondu mají obce Mišovice (55,1 %), Varvažov
(54,9 %) a Cerhonice (53 %) viz příloha (tabulka B 22).
Návštěvnost
Nejvyšší návštěvnosti v rámci kraje bylo dosaženo v SO ORP Český Krumlov, naopak
nejnižší návštěvnost byla zaznamenána v SO ORP Vodňany. SO ORP Písek se v počtu
návštěvníků drží v rámci kraje na šestém místě. – viz příloha (tabulka B 21).
Turistické trasy, cyklostezky
Na celém území SO ORP Písek je možné provozovat zejména letní turistiku
a cykloturistiku vzhledem k rozsáhlé síti turistických tras a cyklostezek, která je vymezena na
následujícím obrázku.
- 74 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Mapa 3.5.1: Sítě turistických tras a cyklostezek na území SO ORP Písek pro rok 2012
Délky turistických tras a cyklostezek upřesňují následující tabulky.
Tabulka 3.5.1: A106 turistické trasy
Délka (km)
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
11,61
1,39
5,36
33,46
14,43
2,12
11,34
2,97
2,08
- 75 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Délka (km)
Obec
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Smetanova Lhota
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
Celkem SO ORP Písek
Zdroj: ÚAP 2012
13,51
4,71
3,95
5,78
5,13
2,24
8,64
9,22
3,31
1,90
0,23
5,72
7,71
15,79
30,08
8,97
72,26
4,00
1,33
23,23
5,52
0,18
2,37
5,31
9,00
3,66
31,14
4,35
6,90
5,92
7,84
1,08
9,68
9,26
414,69
Tabulka 3.5.2: A106 cyklostezky
Délka (km)
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
15,51
0,83
6,94
4,93
27,23
11,68
4,27
14,69
4,09
1,93
12,37
- 76 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Délka (km)
Obec
Kluky
Králova Lhota
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Nerestce
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Smetanova Lhota
Tálín
Varvažov
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
Celkem SO ORP Písek
Zdroj: ÚAP 2012
11,08
2,88
2,10
5,01
10,49
5,42
2,58
3,53
5,92
8,28
11,89
47,67
2,50
24,97
9,89
4,57
3,82
10,81
8,14
4,98
2,65
5,26
6,41
2,10
7,34
10,02
5,74
6,80
337,32
- 77 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
4 Ekonomický pilíř
Tato část vystihuje ekonomické podmínky na území SO ORP Písek, a to jak z hlediska
rozložení ekonomických aktivit v území (regionální ekonomika), tak i z pohledu ekonomické
aktivity obyvatel a jejich pozice na trhu práce (zohledňuje jejich trvalé bydliště). Poslední
podkapitola ukazuje daňovou výtěžnost SO ORP Písek a jednotlivých obcí, což umožňuje
podchytit vývoj největšího zdroje příjmů obecních rozpočtů.
V rámci ekonomiky území je důležitá diverzifikovaná základna struktury ekonomických
subjektů nacházejících se na území SO ORP, která je více stabilní a značně snižuje
ekonomickou zranitelnost v období případné ekonomické recese.
4.1
Regionální ekonomika
O regionální ekonomice nejvíce vypovídá rozložení a struktura zaměstnavatelů, počet
obsazených pracovních míst a míra podnikatelské aktivity. Počet obsazených pracovních míst
je významným ukazatelem pro zhodnocení území z hlediska kapacity zaměstnanosti. Míra
podnikatelské aktivity mapuje aktivitu obyvatel v oblasti podnikání.
Nejvýznamnější zaměstnavatelé
V SO ORP Písek se k 1. 1. 2011 nacházelo 29 ekonomických subjektů s více než 100
zaměstnanci. Většina těchto firem sídlí v obci Písek. K největším zaměstnavatelům (více než
500 zaměstnanců) patří firmy AMTEK PRECISION ENGINEERING CZECH REPUBLIC,
s.r.o., Nemocnice Písek, a.s., OTAVA, výrobní družstvo, s. n. o. p. cz, a.s. a Schneider
Electric, a.s. Oproti roku 2008 došlo ke zvýšení počtu velkých zaměstnavatelů, především
v obci Písek. Díky vzniku nových firem došlo v oblasti k větší diverzifikaci struktury činností,
tím je správní obvod méně náchylný k výkyvům ekonomiky.
Tabulka 4.1.1: Přehled všech ekonomických subjektů se 100 a více zaměstnanci sídlících v ORP Písek
Obchodní jméno
Sídlo
Převažující činnost
Kategorie
podle počtu
zaměstnanců
AMTEK PRECISION
ENGINEERING CZECH
REPUBLIC, s.r.o.
Písek
Obrábění
500 - 999
Nemocnice Písek, a.s.
Písek
Ústavní zdravotní péče
500 - 999
OTAVA, výrobní družstvo
Písek
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních
zařízení
500 - 999
s. n. o. p. cz, a.s.
Písek
Obrábění
500 - 999
Schneider Electric, a.s.
Písek
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních
zařízení
500 - 999
AISIN EUROPE
MANUFACTURING CZECH s.r.o.
Písek
Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
250 - 499
Faurecia Automotive Czech
Republic, s.r.o.
Písek
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro
motorová vozidla
250 - 499
Faurecia Components Písek,
s.r.o.
Písek
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro
motorová vozidla
250 - 499
Město Písek
Písek
Všeobecné činnosti veřejné správy
200 - 249
- 78 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obchodní jméno
Sídlo
Převažující činnost
Kategorie
podle počtu
zaměstnanců
Městské služby Písek, s.r.o.
Písek
Ostatní úklidové činnosti
200 - 249
AGPI, a.s.
Písek
Smíšené hospodářství
100 - 199
Domov pro seniory Světlo
Drhovle
Sociální péče v domovech pro seniory
100 - 199
Ecomodula, s.r.o.
Písek
Výstavba bytových budov
100 - 199
Garance Písek, spol. s r.o.
Písek
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
100 - 199
JITEX, a.s.
Písek
Výroba ostatních pletených a háčkovaných
oděvů
100 - 199
KOČÍ, a.s.
Písek
Výstavba bytových a nebytových budov
100 - 199
Kunststoff-Fröhlich GmbH o.s. CZ
Písek
Výroba ostatních plastových výrobků
100 - 199
OBS Korbel, s.r.o.
Písek
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
100 - 199
OM PROTIVÍN, a.s.
Protivín
Výroba motocyklů
100 - 199
Pivovar Platan, s.r.o.
Protivín
Výroba piva
100 - 199
POLANSKÝCH, s.r.o.
Protivín
Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými
oleji a tuky
100 - 199
Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Písek,
Komenského 86
Písek
Střední odborné vzdělávání na učilištích
100 - 199
Svazek obcí regionu Písecko
Písek
Činnosti ostatních organizací j. n.
100 - 199
Teplárna Písek, a.s.
Písek
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného
vzduchu, výroba ledu
100 - 199
Vyšší odborná škola lesnická a
Střední lesnická škola Bedřicha
Schwarzenberga, Písek, Lesnická
55
Písek
Střední odborné vzdělávání na středních
odborných školách
100 - 199
Základní škola Edvarda Beneše a
Mateřská škola Písek, Mírové
nám. 1466
Písek
Primární vzdělávání
100 - 199
Základní škola Jana Husa a
Mateřská škola Písek, Husovo
nám. 725
Písek
Primární vzdělávání
100 - 199
Základní škola Josefa Kajetána
Tyla a Mateřská škola Písek,
Tylova 2391
Písek
Primární vzdělávání
100 - 199
Zemědělské družstvo Čížová
Čížová
Smíšené hospodářství
100 - 199
Zdroj dat: Ústav územního rozvoje
Data aktuální k 1. 1. 2011
Obsazená pracovní místa
Počet obsazených míst má zásadní vliv na pozici regionu v rámci kraje. Zvyšující se počet
obsazených míst znamená posilování regionu. V letech 2007 – 2010 došlo v SO ORP Písek
k poklesu pracovních míst o 1 396. Tento trend vznikl zejména v důsledku probíhající
ekonomické recese. Největší absolutní pokles pracovních míst zaznamenaly obce Protivín
(-505 pracovních míst) a Písek (-408 pracovních míst). Největší nárůst počtu pracovních míst
zaznamenaly obce Vráž (52 pracovních míst) a Drhovle (35 pracovních míst). Přehled počtu
- 79 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
obsazených pracovních míst v SO ORP Písek je uveden v příloze (tabulka C 1), v rámci
Jihočeského kraje v příloze (tabulka C 2).
Míra podnikatelské aktivity
Míra podnikatelské aktivity je definována jako podíl počtu podnikatelských subjektů
(fyzických osob) k počtu trvale bydlících obyvatel. Míra podnikatelské aktivity může být
jedním z indikátorů úspěšnosti podpory drobného podnikání. Na druhou stranu ji lze
považovat za druhou vlnu v případě poklesu pracovních míst a zaměstnanosti. Z důvodu
ztráty zaměstnání se jeví začátek podnikání jako jedna z možností, jak si tuto ztrátu
kompenzovat. V rámci Jihočeského kraje došlo mezi roky 2004 – 2011 k nárůstu míry
podnikatelské aktivity až na více než 197 podnikatelů na 1 000 obyvatel. SO ORP s nejvyšší
mírou podnikatelské aktivity je Tábor s více než 218 ‰. SO ORP s nejnižší mírou
podnikatelské aktivity jsou Dačice, Blatná a Kaplice, kde na 1 000 obyvatel připadalo v letech
2004 – 2011 méně než 175 podnikatelů. Naopak nejvíce podnikatelů, více než 200 na 1 000
obyvatel, připadalo v roce 2011 na SO ORP České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice,
Tábor (218,5 ‰) a Vimperk. V posledních dvou uvedených správních obvodech byla míra
podnikatelské aktivity dlouhodobě nejvyšší v kraji. Přehled vývoje míry podnikatelské
aktivity mezi roky 2004 – 2011 ve všech SO ORP Jihočeského kraje je uveden v příloze
(tabulka C 3).
V SO ORP Písek na rozdíl od celokrajského trendu od roku 2007 mírně klesla míra
podnikatelské aktivity. Nejvíce klesla tato hodnota v obci Vojníkov (ze 453,1 ‰ v roce 2004
na 209,9 ‰ v roce 2011), obec s nejmenší mírou jsou Vrcovice (131,7 ‰). Nejvyšší nárůst
míry podnikatelské aktivity zaznamenala obec Cerhonice (ze 143 ‰ v roce 2004 na 220,6 ‰
v roce 2011). Obcí s nejvyšší mírou podnikatelské aktivity jsou Boudy (303,4 ‰) viz příloha
(tabulka C 4).
4.2
Trh práce
Na trhu práce je práce prodávána jako výrobní faktor. Trh práce je charakterizován poptávkou
po práci a její nabídkou. Poptávka je tvořena zaměstnavateli a nabídka je představována
potenciálními zaměstnanci.
Míra zaměstnanosti
Míra zaměstnanosti je podíl počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním ve skupině
obyvatel 15-64 let. Nepoměr mezi mírným poklesem relativního počtu zaměstnaných osob
a významně rostoucí mírou zaměstnaných obyvatel 15-64 let je dána postupným odchodem
silných poválečných ročníků do ekonomické neaktivity v souběhu s tím, že se dostávají
za hranici sledovaného věku 15-64 let. Je pravděpodobné, že tento nepoměr bude působit
i v následujících letech. Největší pokles míry zaměstnanosti v SO ORP Jihočeského kraje
nastal v SO ORP Kaplice, Český Krumlov a Jindřichův Hradec. K nejmenšímu poklesu došlo
v SO ORP Milevsko. Nejvyšší zaměstnanost je v SO ORP České Budějovice – viz příloha
(tabulka C 5).
V SO ORP Písek poklesla míra zaměstnanosti méně než je celokrajský průměr. Největší
pokles mezi lety 2001 a 2011 zaznamenala obec Králova Lhota, která má nejnižší míru
zaměstnanosti ve správním obvodu (48,1 %). V řadě obcí SO ORP Písek byl zaznamenán
- 80 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
nárůst míry zaměstnanosti, největší v obcích Rakovice a Zvíkovské Podhradí, které mají
nejvyšší míru zaměstnanosti v rámci správního obvodu – viz příloha (tabulka C 6).
Míra nezaměstnanosti
Ve všech SO ORP Jihočeského kraje došlo mezi lety 2007 až 2011 k nárůstu míry
nezaměstnanosti. Průměrná hodnota za kraj vzrostla z 5,3 % na 8 %. Dlouhodobě nejvyšší
míra nezaměstnanosti je zaznamenána v SO ORP Vodňany (12,4 % v roce 2011) a Český
Krumlov (10,9 % v roce 2011), nadprůměrné hodnoty vykazují ve sledovaném období také
správní obvody Dačice, Kaplice či Soběslav. Výrazně pod krajským průměrem se po celé
sledované období pohybuje míra nezaměstnanosti v SO ORP České Budějovice.
Tabulka 4.2.1: Míra nezaměstnanosti v SO ORP Jihočeského kraje [%]
SO ORP
Blatná
České Budějovice
Český Krumlov
Dačice
Jindřichův Hradec
Kaplice
Milevsko
Písek
Prachatice
Soběslav
Strakonice
Tábor
Trhové Sviny
Třeboň
Týn nad Vltavou
Vimperk
Vodňany
Jihočeský kraj
Zdroj dat: MPSV, GIS0 statistika
Míra nezaměstnanosti [%]
2008
2009
2010
2007
6,2
3,9
8,1
7,8
4,9
6,5
6,3
5,5
5,0
6,0
6,0
5,1
4,6
4,5
5,6
4,5
7,7
5,3
5,2
3,5
6,9
5,3
3,8
6,2
5,6
4,3
4,7
5,4
5,6
4,5
4,1
3,4
4,5
4,0
7,2
4,6
7,8
5,4
9,6
10,1
6,4
10,2
7,1
6,8
6,7
8,8
8,4
7,7
7,0
5,8
7,0
6,1
9,5
7,2
2011
8,6
6,2
10,3
10,8
6,9
11,3
7,4
7,7
7,2
10,3
9,4
9,3
7,4
6,8
8,0
7,1
11,5
8,1
8,7
6,4
10,9
9,7
6,8
9,6
6,9
7,5
6,9
10,8
9,2
9,3
7,5
6,7
7,9
6,4
12,4
8,0
Míra nezaměstnanosti v SO ORP Písek od roku 2007 vzrostla o 2 %, což je mírně pod
průměrnými hodnotami v kraji. K největšímu nárůstu došlo v obci Vrcovice až na 17,1 %
v roce 2011, což je nejvyšší hodnota ve správním obvodu. K největšímu poklesu a zároveň
nejmenší hodnoty míry nezaměstnanosti dosahuje obec Minice, která je nejmenší obcí
správního obvodu – viz příloha (tabulka C 7).
Podíl nezaměstnaných žen
Podíl nezaměstnaných žen se v Jihočeském kraji v letech 2007 – 2011 snížil, a to z 56,8 %
na 50,5 %. SO ORP s dlouhodobě nejvyšším podílem nezaměstnaných žen v kraji jsou Dačice
a Milevsko. Nadprůměrných hodnot je dosahováno také v SO ORP Třeboň, Týn nad Vltavou,
Vodňany a Jindřichův Hradec. Z hlediska podílu nezaměstnanosti žen je na tom nejlépe SO
ORP Blatná, Prachatice a Český Krumlov, kde je dlouhodobě tento podíl nejnižší - viz příloha
(tabulka C 8).
- 81 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Podíl nezaměstnaných žen se v SO ORP Písek pohybuje mírně nad průměrem kraje. Velké
výkyvy v této hodnotě ve sledovaném období v některých obcích a extrémní hodnoty jsou
dány především malým počtem obyvatel v těchto obcích. Dvě největší obce správní oblasti
Písek a Protivín se pohybují v podílu nezaměstnaných žen mírně nad průměrem kraje (52,4 %
v obci Písek a 54,8 % v obci Protivín) – viz příloha (tabulka C 9).
Podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců
Významným indikátorem trhu práce je podíl dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 12
měsíců) na celkově nezaměstnaných. Dlouhodobá nezaměstnanost představuje vážný sociální
problém. U dlouhodobě nezaměstnané osoby je velmi těžký návrat zpět do práce a může dojít
k negativním psychickým změnám, někdy i trvalým. V SO ORP Jihočeského kraje došlo
k nárůstu míry dlouhodobé nezaměstnanosti ze 1,1 % v roce 2009 na 2,2 % v roce 2011.
Dlouhodobě nejvyšší podíl nezaměstnaných déle než 12 měsíců je v SO ORP Vodňany,
Soběslav a Kaplice. Výrazně podprůměrných hodnot je dlouhodobě dosahováno v SO ORP
Vimperk, České Budějovice, Trhové Sviny a Jindřichův Hradec.
Tabulka 4.2.2: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v SO ORP Jihočeského kraje [%]
SO ORP
Blatná
České Budějovice
Český Krumlov
Dačice
Jindřichův Hradec
Kaplice
Milevsko
Písek
Prachatice
Soběslav
Strakonice
Tábor
Trhové Sviny
Třeboň
Týn nad Vltavou
Vimperk
Vodňany
Jihočeský kraj
Zdroj dat: MPSV, GIS0 statistika
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti [%]
2008
2009
2010
2007
2,3
0,8
3,0
3,3
1,4
2,5
2,3
1,7
1,1
2,2
2,2
1,2
1,0
1,6
1,8
0,7
3,0
1,6
1,8
0,6
2,0
1,8
0,9
1,8
1,6
0,9
0,9
1,7
1,8
0,9
0,7
1,0
1,2
0,4
2,7
1,1
1,8
0,6
2,0
1,5
0,7
1,9
1,3
0,8
0,9
2,0
1,8
1,2
0,6
0,8
1,2
0,5
2,7
1,1
2011
2,8
1,1
2,6
2,9
1,2
3,2
1,7
1,4
1,2
3,5
2,7
2,4
1,0
1,4
2,1
0,9
3,7
1,9
3,2
1,3
3,2
3,0
1,3
3,6
1,7
1,7
1,4
4,1
3,2
3,1
1,3
1,6
2,4
1,1
5,0
2,2
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v SO ORP Písek se dlouhodobě pohybuje pod průměrem
kraje. V několika obcích nejsou žádní nezaměstnaní déle než 12 měsíců. V rámci správního
obvodu je nejvyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných v obci Vojníkov (6 %). Přehled míry
dlouhodobé nezaměstnanosti v obcích SO ORP Písek je uveden v příloze (tabulka C 10).
Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo
Do roku 2008 v Jihočeském kraji počet nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo klesal,
avšak v důsledku ekonomické krize došlo od roku 2009 k prudkému nárůstu tohoto ukazatele
až na 13,9 uchazečů na jedno pracovní místo. V následujícím roce se tento počet mírně snížil
na 11,9 uchazeče. Dlouhodobě nejnižší počet nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo
- 82 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
je v SO ORP Vimperk, nižších hodnot bylo také dosaženo v SO ORP České Budějovice a
Kaplice. Jednoznačně nejhorší je situace v SO ORP Dačice, kde v roce 2010 připadalo na
jedno volné pracovní místo více než 140 uchazečů (v roce 2011 tato hodnota již klesla na 62,1
uchazečů). Vysoký počet uchazečů na volné pracovní místo byl zjištěn také ve správních
obvodech Milevsko či Soběslav.
Tabulka 4.2.3: Počet nezaměstnaných na jedno pracovní místo v SO ORP Jihočeského kraje
SO ORP
2007
Počet nezaměstnaných na jedno pracovní místo
2008
2009
2010
Blatná
2,8
České Budějovice
2,0
Český Krumlov
5,2
Dačice
5,3
Jindřichův Hradec
3,3
Kaplice
1,6
Milevsko
3,4
Písek
1,6
Prachatice
1,9
Soběslav
3,2
Strakonice
2,0
Tábor
2,3
Trhové Sviny
6,5
Třeboň
3,7
Týn nad Vltavou
4,6
Vimperk
1,4
Vodňany
2,0
Jihočeský kraj
2,4
Zdroj dat: MPSV, GIS0 statistika; roční průměry
1,8
1,8
4,7
4,7
2,6
1,9
5,0
1,3
2,4
4,2
1,6
2,5
6,0
3,0
3,4
1,3
1,4
2,2
10,8
7,6
18,6
59,4
14,6
20,6
35,6
8,3
12,3
43,9
7,1
15,4
15,0
12,1
14,4
5,6
4,7
11,2
17,6
8,9
26,6
140,7
16,9
18,5
35,4
13,3
12,5
38,4
8,8
19,9
18,1
16,1
12,6
7,4
6,8
13,9
2011
19,5
7,2
25,9
62,1
15,1
7,2
36,3
11,5
11,6
41,3
9,4
16,2
13,3
16,1
11,8
5,4
10,5
11,9
Počet nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo v SO ORP Písek kopíruje hodnoty kraje
a je mírně pod průměrem kraje. Nejnižších hodnot dosahují obce Dolní Novosedly (3,6
nezaměstnaní na volné pracovní místo) a Drhovle (4,2 nezaměstnaní). Výrazně nejhorší
situace nastala v obci Mirotice, kde na jedno volné pracovní místo v roce 2011 připadalo více
než 49 uchazečů.
4.3
Daňová výtěžnost
Daňová výtěžnost obcí je v ČR dána pravidly rozpočtového určení daní a představuje výši
daňových příjmů obce vyjádřenou na obyvatele. Výtěžnost je pak ovlivněna především
velikostní kategorií, do níž je obec zařazena v závislosti na počtu obyvatel, a dále pak
výnosem daní ovlivněných územím příslušné obce. Rozhodující úlohu v daňových příjmech
obcí hrají daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů fyzických osob, daň z přidané
hodnoty a daň z nemovitosti.
Průměrná daňová výtěžnost správních obvodů Jihočeského kraje v letech 2010 – 2011 mírně
poklesla, v roce 2011 dosáhla 10 500 Kč na obyvatele. K nárůstu daňové výtěžnosti došlo
pouze v SO ORP Kaplice, Trhové Sviny, Vodňany a Třeboň. Daňová výtěžnost na obyvatele
dosahuje nejvyšších hodnot v SO ORP Týn nad Vltavou (12 300 Kč na obyvatele). Nejnižších
hodnot dosahuje naopak v SO ORP Soběslav (9 400 Kč na obyvatele).
- 83 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Tabulka 4.3.1: Daňová výtěžnost v SO ORP Jihočeského kraje (v tis. Kč)
SO ORP
Daňová výtěžnost (v tis. Kč)
2010
Blatná
České Budějovice
Český Krumlov
Dačice
Jindřichův Hradec
Kaplice
Milevsko
Písek
2011
Rozdíl
Daňová výtěžnost na obyvatele
(v tis. Kč)
2010
2011
Rozdíl
138 013,2
1 697 356,2
458 781,4
202 553,2
506 453,7
205 638,6
182 646,1
550 069,2
134 148,4
1 656 783,5
450 944,0
199 434,8
502 280,2
217 272,6
179 752,9
529 030,4
-3 864,8
-40 572,7
-7 837,4
-3 118,4
-4 173,4
11 634,0
-2 893,2
-21 038,8
9,9
11,0
10,9
10,2
10,5
10,4
9,7
10,6
9,6
10,7
10,7
10,1
10,5
10,9
9,6
10,2
-0,3
-0,2
-0,2
-0,1
0,0
0,5
-0,1
-0,4
Prachatice
342 184,3
Soběslav
219 923,0
Strakonice
451 022,8
Tábor
887 635,4
Trhové Sviny
173 797,7
Třeboň
270 403,0
Týn nad Vltavou
191 905,0
Vimperk
206 671,5
Vodňany
122 536,0
Jihočeský kraj
6 807 590,1
Zdroj dat: MF ČR; Bilance příjmů
331 255,6
207 381,5
441 819,7
877 993,2
179 976,7
271 361,6
173 366,3
199 097,7
123 851,6
6 675 750,6
-10 928,7
-12 541,5
-9 203,2
-9 642,2
6 179,0
958,6
-18 538,6
-7 573,8
1 315,6
-131 839,5
10,1
9,9
10,0
11,0
9,5
10,7
13,6
11,7
10,4
10,7
9,9
9,4
9,8
10,9
9,7
10,8
12,3
11,2
10,5
10,5
-0,3
-0,5
-0,2
-0,1
0,3
0,1
-1,3
-0,4
0,1
-0,2
V SO ORP Písek se hodnota daňové výtěžnosti celkově meziročně snížila o 400 Kč na
obyvatele. K největšímu poklesu došlo v obcích Mišovice a Vojníkov, naopak nejvyšší nárůst
byl zaznamenán v obci Putim. Celkově nejvyšší míra daňové výtěžnosti je v obci Kožlí, kde
hodnota dosahuje 28 200 Kč na obyvatele. Podrobný přehled daňové výtěžnosti je uveden
v příloze (tabulka C 11).
- 84 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
5 Souhrn pilířů
5.1
Environmentální pilíř
Horninové prostředí a geologie
Z geologického hlediska patří SO ORP Písek ke dvěma základním předplatformním
krystalinickým jednotkám, jež vytvářejí skalní základ – středočeskému plutonu a českému
moldanubiku, které je přímým pokračováním šumavského moldanubika.
Území ORP Písek není bohaté na nerostné suroviny. Na jeho území se nachází především
stavební suroviny (stavební kámen, štěrkopísek a cihlářské suroviny), dále kámen pro hrubou
a ušlechtilou kamenickou výrobu, žáruvzdorné a keramické nežáruvzdorné jíly, křemen,
vápenec a polymetalické rudy. Na území SO ORP Písek byly vymezeny dobývací prostory,
ložiska nerostných surovin a chráněná ložisková území.
Vodní režim
Území SO ORP Písek náleží povodí řeky Vltavy, která protíná východní část jeho území.
Převážná část správního území ORP leží na levém břehu Vltavy, pouze obce Křenovice,
Podolí I., Olešná a Slabčice leží na jejím pravém břehu.
Významným vodním dílem na řece Vltavě je vodní nádrž Orlík, která tvoří severozápadní
hranici území ORP.
Vodní zdroje podpovrchových vod se nacházejí na celém zájmovém území.
Existující zdroje podzemní vody je možno v omezeném rozsahu využívat pro místní
zásobování (vydatnosti převážně v rozsahu 0,5 – 2 l/s).
Mezi sedimenty s největší mocností a příznivými filtračními parametry byla zařazena i části
území ORP Písek na území obcí (Vodňany) – Milenovice - Protivín, Myšenec – Heřmaň a
Ražice - (Sudoměř), jež patří mezi oblasti perspektivního jímání podzemních vod.
Na území ORP Písek zabírají zranitelné oblasti 60,8 % území v celkové rozloze cca
45 115,7 ha.
Na území ORP Písek byla vymezena záplavová území na katastrálním území 25 obcí
z celkového počtu 49 v celkové rozloze 2 755,48 ha, což představuje cca 3,7 % celkové
výměry území.
Hygiena životního prostředí
Ovzduší na převážné části území SO ORP Písek je relativně dobré s výjimkou překračování
imisních limitů přízemního ozónu O3 pro zdraví obyvatel na celém území, což platí i pro
většinu ČR území a JČK.
Horší situace je ve městě Písek. Zde jsou překračovány nejen imisní limity pro přízemní ozón
(O3), ale i limity pro ochranu lidského zdraví, bez zahrnutí přízemního ozónu. Přesněji byly
překročeny limity pro roční průměry benzo(a)pyrenu. Na rozdíl od roku 2010 nebyly
překračovány limity pro ochranu ekosystémů a vegetace.
- 85 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
K nadměrnému znečištění ovzduší dochází rovněž v důsledku rostoucí intenzity dopravy na
páteřních komunikacích, ale i silnicích II. třídy zejména v případě, že komunikace prochází
zastavěným územím.
Ještě méně příznivá situace je z hlediska výskytu starých zátěží a kontaminovaných ploch.
Ačkoliv nepatří z hlediska rozsahu a rizik pro prostředí k nejzávažnějším, na území 35 obcí se
nachází celkem 81 starých skládek.
Plochy znehodnoceného území k obnově nebo opětovnému využití na území SO ORP Písek
zabírají cca 106,27 ha, což představuje 0,14 % území.
Na daném území se rovněž vyskytuje 14 starých důlních děl, z toho 12 na území města Písek
a zbývající dvě na území obcí Nevězice a Mirovice. Rozsah poddolovaného území činí cca
103 ha, tj. 0,13 % území.
Ochrana přírody a krajiny
Na území SO ORP Písek se nenachází velkoplošná zvlášť chráněná území ani CHKO.
Nalézají se zde však některé maloplošné zvlášť chráněné lokality. Spadají k nim národní
přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně na území obcí Kestřeny, Putim a Ražice.
Dále sem patří lokality vymezené v rámci evropské soustavy NATURA 2000, jež zahrnují
evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Rozloha ÚSES na území ORP činí cca 8 235,1 ha, což představuje 11,1 % území. Došlo tedy
k mírnému nárůstu oproti roku 2010. Ke stabilizaci systému přispívá i ochranné pásmo
nadregionálního biokoridoru, vymezené v rozloze 15 904,2 ha, což představuje 21,43 %
celkového území.
Další významnou součástí ochrany přírody a krajiny na správním území ORP Písek je
přírodní park, jenž byl vyhlášen jako klidová zóna v oblasti Píseckých hor.
SO ORP Písek je vcelku vyváženou krajinou, v níž jsou technické objekty relativně v souladu
s dochovanými přírodními strukturami. Nejlépe jsou na tom pak obce Paseky, Zvíkovské
Podhradí, Temešvár a Varvažov, kde krajina je klasifikována jako přírodní a přírodě blízká
s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny
člověkem.
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Na základě srovnání základních údajů o orné půdě na území jednotlivých SO ORP
Jihočeského kraje lze SO ORP Písek hodnotit následovně. Z hlediska rozlohy orné půdy se
rozlohou 30 688 ha řadí na třetí pozici za SO ORP Tábor a České Budějovice. Podílem orné
půdy na celkové rozloze ve výši 41,4 % zaujímá 9. místo a patří do skupiny, jejíž podíl je
výrazně nad krajským průměrem (31,2 % z rozlohy kraje).
Rozloha orné půdy na území SO ORP Písek poklesla v období 2010 až 2012 o 0,1 %, což
je méně než činil v uvedeném intervalu pokles za kraj jako celek.
Co se týče kvality půdy na území ORP, neřadí se k bonitně nejcennějším půdám.
Podíl plochy zastavěné půdy na celkové výměře SO ORP Písek se v období 2010-2012
nezměnil a činil pouze 1,4 %, což je mírně nad krajským průměrem 1,1 %. Zastavěná
plocha za sledované období vzrostla pouze o 3,6 ha na 1 040,6 ha celkem k 1. 1. 2012.
- 86 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Lesní porosty na území SO ORP Písek představují jeho významný přírodní zdroj. Ve srovnání
s průměrnou lesnatostí JČK (jež je vyšší než průměr ČR), patří jeho lesnatost
k nadprůměrným (34,3 % území). Rozsáhlé lesnaté oblasti na území Píseckých hor a ve
střední části území patří mezi lesní ekosystémy, které mají vysokou ekologickou stabilitu
(lesy přirozené a přírodě blízké).
5.2
Sociální pilíř
Technická infrastruktura
V rámci SO ORP Písek je zásobování obyvatel pitnou vodou zajištěno Vodárenskou
soustavou Jižní Čechy a individuálním odběrem z domovních studní a vrtů. Zdrojem vody pro
Vodárenskou soustavu Jižní Čechy je vodárenská nádrž Římov zajišťující trvalý minimální
průtok v toku pod přehradou v množství 650 l/s a vrt Vidov 40 l/s.
Město Písek má dva zdroje pitné vody. Vedle přivaděče z nádrže Římov má vlastní úpravnu
vody na řece Otavě. Voda z obou zdrojů se míchá, ale jak úpravna, tak Římov mohou
zásobovat Písek samostatně. Vlastní úpravnu vody chce město zachovat i do budoucna jako
záložní zdroj vody, i když pokrytí města Písek vodou z Římova je 100%, úpravna však musí
projít rekonstrukcí.
Obce nenapojené na veřejnou vodovodní síť mají zajištěn odběr vody z domovních studní.
Kvalita vody není však vyhovující z důvodu vysokých koncentrací dusičnanů a manganu.
Vyskytují se také lokální problémy se zajištěním dostatečného zdroje pitné vody v období
sucha, problémy uvádí následující obce: Lety, Nerestce, Ražice, Smetanova Lhota
a Zvíkovské Podhradí.
V roce 2012 je plánovaná výstavba veřejného vodovodu do dalších 5 místních částí obce
Drhovle.
Odkanalizování odpadních vod je (alespoň z části) zavedeno ve všech obcích SO ORP Písek
kromě obcí Drhovle, Kožlí, Myslín, Probulov, Temešvár a Varvažov.
ČOV jsou vybudovány v obcích Boudy, Čížová, Dobev, Drhovle (pouze v domově pro
seniory), Kestřany (dvě ČOV – pro 35 a 50 EO), Mirotice (pouze na novém stavebním
obvodu pro 160 EO), Mirovice, Olešná, Orlík nad Vltavou (2x 75 EO), Oslov, Písek, Podolí I
(kořenová), Protivín, Předotice (kořenová), Putim a Zvíkovské Podhradí (zkušební provoz).
Obec Heřmaň má termín dokončení vybudování nové ČOV 31. 12. 2012. Obci Kožlí byl
vypracován projekt pro vybudování ČOV a žádá o stavební povolení. Obec Orlík nad Vltavou
uvažuje o výstavbě centrální ČOV.
V obci Drhovle, Kožlí, Myslín, Probulov a Varvažov se nachází jen dešťová kanalizace, obec
Temešvár nemá vybudovanou kanalizační síť.
V rámci SO ORP Písek jsou plynem zásobovány obce Boudy (60 %), Cerhonice (20%),
Čimelice (40 %), Čížová (80 %), Drhovle (70 %), Horosedly (60 %), Mirotice, Mirovice
(80 %), Písek (100 %), Předotice (40 %), Putim (90 %), Rakovice, Smetanova Lhota (70 %),
Temešvár Vráž (100 %), Vrcovice (35 %) a Záhoří (40 %).
Obce, které nemají zavedený plyn, ani do budoucna neuvažují o napojení, z ekonomického
hlediska se plyn obyvatelům nevyplatí.
- 87 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
V SO ORP Písek je zásobováno teplem jen samotné město Písek. Dodávku tepla zajišťuje
společnost Teplárna Písek, a.s. Společnost zásobuje teplem přibližně 75 % domácností.
Ve většině obcí v rámci SO ORP Písek se nevyskytují vážnější problémy s dodávkou
elektrické energie, drobné poruchy za silných větrů, či bouřek udávají obce Horosedly,
Nerestce, Nevězice, Tálín a Žár.
Dopravní infrastruktura
SO ORP Písek má dobré dopravní napojení na okolní SO ORP s dosahem i do dalších regionů
prostřednictvím silničních a železničních sítí, které jsou v SO ORP poměrně hustě
rozmístěny. Nejvýznamnějšími komunikacemi jsou zejména silnice I. třídy, např. silnice I/4
přecházející v obcích Mirotice a Předotice v rychlostní komunikaci R4 a silnice I/20 spojující
Písek s Karlovými Vary a Českými Budějovicemi. Mezi významné komunikace lze zařadit
taktéž železniční trať č. 190 spojující Plzeň s Českými Budějovicemi.
Územím prochází v úseku mezi obcí Mirotice a křižovatkou Nová Hospoda rychlostní silnice
R4, která je rozšířením stávající silniční komunikace I. třídy I/4 vedoucí z Prahy přes Příbram
a Strakonice k hranicím s Německem. Nenachází se zde žádná dálnice. Kostru páteřních
rychlostních komunikací a silnic I. třídy doplňuje síť silnic II. a III. třídy.
V obci Písek je zavedena městská hromadná doprava, k veřejné hromadné dopravě na zbytku
území pak slouží zejména železniční a autobusová linková doprava. Pro potřeby studie bylo
zpracováno hodnocení dopravní obslužnosti území hromadnou dopravou na základě zjištění
počtu spojů do obce Písek ve všedních dnech pro vybrané časové intervaly. Časové intervaly
byly voleny podle účelu (možnost dojížďky za prací do škol a na úřady). Z výsledků je patrné,
že některé obce nedisponují žádným spojem na určitý čas, obce Kožlí, Králova Lhota, Lety a
Vojníkov nemají s obcí Písek dokonce žádné spojení na uvedené časy. Obci Vojníkov dle
portálu IDOS chybí dokonce jakýkoli spoj do obce Písek.
Na území se nachází letiště Písek-Krašovice, přibližně 4 km severně od obce Písek. Slouží
zejména pro leteckou turistiku a letecké sporty. Na území obce Písek se nachází heliport.
Na území Jihočeského kraje se nachází sledované dopravně významné vodní cesty Vltava a
Otava. Plnému využití Vltavy brání nedokončené technické úpravy na vodních dílech v úseku
Třebenice – České Budějovice. Plánovaný termín pro dosažení průběžného splavnění je
stanoven na rok 2013. Realizací projektu bude zajištěno propojení na nádrž vodního díla
Orlík, což výrazně zvýší její rekreační možnosti a případně i možnosti lokální nákladní
přepravy. V současnosti jsou řeky Vltava a Otava účelovými vodními cestami, využívanými
pro rekreační plavby i pro dopravu místního významu.
Sociodemografické podmínky
Ve většině SO ORP došlo mezi roky 2001 a 2011 k nárůstu obyvatel, přičemž největší
absolutní nárůst byl zaznamenán v SO ORP České Budějovice (6 648 obyvatel) a největší
relativní nárůst v SO ORP Trhové Sviny (o 7,9 %). V SO ORP Písek došlo k mírnému
nárůstu o 939 obyvatel, to znamená přírůstek o 1,8 %.
SO ORP Písek je tvořen 49 obcemi a celkem žije na jeho území 51 964 obyvatel. Nejvíce
obyvatel žije v obci Písek (29 880 obyvatel), nejméně obyvatel má obec Minice (38 obyvatel).
Největší relativní nárůst obyvatel mezi roky 2001 – 2011 byl zaznamenán v obci Vrcovice
(57,5 %), naopak k největšímu poklesu došlo v obci Mišovice (-18,9 %). V absolutních
- 88 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
číslech přibylo nejvíc obyvatel v obci Čížová (267 obyvatel) a největší úbytek byl
zaznamenán v obci Mirovice (-139 obyvatel).
Věkové složení kraje se za posledních deset let změnilo ve smyslu stárnutí populace, a to
především úbytkem obyvatelstva v předproduktivním věku (-2 %) a rostoucí složkou
obyvatelstva v postproduktivním věku (2,3 %). Na stárnutí populace měla vliv především
nižší porodnost v osmdesátých a devadesátých letech. Tento proces bude mít silný vliv
v demografickém vývoji kraje v příštích letech.
V SO ORP Písek došlo oproti průměrným hodnotám v kraji k vyššímu nárůstu počtu
bytových domů (o 12,1 %) a k menší výstavbě rodinných domů (o 5,6 %). Nejvíce přibylo
bytových domů v obci Písek (90 domů), v řadě obcí správního obvodu nevznikl žádný nový
bytový dům a ve třech obcích došlo ke snížení počtu bytových domů. Nejvíce rodinných
domů vzniklo v absolutních číslech v obci Písek (128 domů), nicméně největší procentuální
nárůst zaznamenaly obce Vrcovice (o 41,9 %) a Čížová (o 36,8 %). V některých obcích došlo
k úbytku rodinných domů, nejvíce v obcích Orlík nad Vltavou, Mišovice a Vlastec.
V SO ORP Písek došlo mezi lety 2001 a 2011 k mírnému nárůstu bytového fondu (o 2,2 %),
což je o něco méně než je průměr v kraji. Nejvíce bytových jednotek ve správní oblasti nově
vzniklo v obci Písek (384 bytů), největší relativní nárůst zaznamenaly obce Čížová (26,5 %) a
Vrcovice (26,3 %). Nejvíce bytů ubylo ve sledovaném období v obcích Mirovice, Čimelice,
Protivín a v obci Mišovice, která zároveň má nejvyšší relativní úbytek bytových jednotek
(26,1 %).
Na území správního obvodu jsou dvě krajinné památkové zóny (Čimelice-Rakovicko a
Orlicko) a také množství kulturních památek, například Kamenný most, Radnice, Královský
hrad nebo Zemský hřebčinec v Písku. Také je zde řada přírodních památek, zajímavostí a
přírodních rezervací jako třeba Krokodýlí ZOO v Protivíně, Národní přírodní rezervace
Řežabinec a Přírodní amfiteátr v Ražicích, nebo krajinářská přírodní památka Zelendárky u
Protivína. Územím vede řada turistických a naučných stezek a cyklostezek s několika
rozhlednami. Z technických památek patří k nejvýznamnějším funkční historická městská
vodní elektrárna a muzeem osvětlení.
Ubytovací kapacity jsou v rámci Jihočeského kraje koncentrovány především v SO ORP
Český Krumlov, který je jedním z nejnavštěvovanějších destinací kraje, a to díky památkové
rezervaci, která je zařazena do Seznamu světových kulturních a přírodních dědictví UNESCO.
V SO ORP Písek se nachází 65 rekreačních zařízení s 4613 lůžky.
Z hlediska kapacit pro individuální rodinnou rekreaci je největší počet těchto objektů v obcích
Protivín (202 objektů), Mirotice (166 objektů) a Albrechtice (155 objektů). Největší podíl
staveb pro rekreaci na celkovém domovním fondu mají obce Mišovice (55,1 %), Varvažov
(54,9 %) a Cerhonice (53 %).
5.3
Ekonomický pilíř
O regionální ekonomice nejvíce vypovídá rozložení a struktura zaměstnavatelů, počet
obsazených pracovních míst a míra podnikatelské aktivity.
V rámci ekonomiky území je důležitá diverzifikovaná základna struktury ekonomických
subjektů nacházejících se na území SO ORP Písek, která je stabilnější a značně snižuje
ekonomickou zranitelnost v období případné ekonomické recese. Celkově se ve správním
území Písek nachází 5 zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců vyšším než 500, kteří mají
- 89 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
poněkud jednostranné průmyslové zaměření, dále pak 5 zaměstnavatelů kteří mají 200 – 499
zaměstnanců a 21 zaměstnavatelů s počtem zaměstnaných lidí 100 – 199. Tito střední a malí
zaměstnavatelé mají mnohotvárnou strukturou činností.
Počet obsazených míst má zásadní vliv na pozici regionu v rámci kraje. Zvyšující se počet
obsazených míst znamená posilování regionu. V letech 2001 – 2010 došlo v SO ORP
k mírnému nárůstu počtu obsazených pracovních míst. Celkem ubylo ve správním území
1 396 obsazených pracovních míst, tj. 6,9 %.
Míra podnikatelské aktivity může být jedním z indikátorů úspěšnosti podpory drobného
podnikání. Na druhou stranu ji lze považovat za druhou vlnu v případě poklesu pracovních
míst a zaměstnanosti. V rámci SO ORP Písek oscilují hodnoty míry podnikatelské aktivity
kolem 190 ‰. Ačkoli v roce 2007 byl patrný nárůst na 194,5 ‰, došlo následně v roce 2011
opět ke snížení na 192,1 ‰. Nejvyšší míra podnikatelské aktivity se objevuje v obcích Boudy,
Dolní Novosedly a Temešvár.
Nepoměr mezi mírným poklesem relativního počtu zaměstnaných osob a významně rostoucí
mírou zaměstnaných obyvatel 15 - 64 let je dán postupným odchodem silných poválečných
ročníků do ekonomické neaktivity v souběhu s tím, že se dostávají za hranici sledovaného
věku 15 - 64 let. Je pravděpodobné, že tento nepoměr bude působit i v následujících letech.
V roce 2011 v Jihočeském kraji i v SO ORP Písek přesáhla úroveň zaměstnanosti 65 % o 4 a
7 desetin. Ve srovnání s krajem je tedy úroveň zaměstnanosti přibližně stejná. Nejvyšší míry
zaměstnanosti ve správním obvodu Písek dosahují obce Zvíkovské Podhradí, Rakovice a
Dobev, všechny přesahují 70 %.
SO ORP Písek se mírou nezaměstnanosti 7,5 % řadí pod krajský průměr, který je 8,0 %.
V rámci správního obvodu Písek v roce 2011 obcí s nejvyšší mírou nezaměstnanosti stala
obec Nerestce, kde míra nezaměstnanosti neklesla v žádném ze sledovaných let pod 9,9 %.
Dalšími obcemi s výrazně nadprůměrnými hodnotami v rámci správního území jsou obce
Vrcovice, Olešná a Nerestce.
SO ORP Písek patří mezi území s vyšším podílem nezaměstnaných žen než je celokrajský
průměr (50,5 %). V letech 2007 – 2011 došlo k poklesu podílu z 55,9 % na 51,4 %. Obcemi
s nejnižším podílem nezaměstnaných žen jsou Olešná, Nerestce a Rakovice, naopak nejvyšší
podíl je patrný u obce Minice a Vojníkov.
Vývoj počtu nezaměstnaných ve sledovaném správním obvodu Písek kopíruje vývoj tohoto
ukazatele v Jihočeském kraji. Z evidovaných obcí má nejvyšší počet nezaměstnaných na 1
volné pracovní místo obec Mikulov a Novosedly. Ve 35 obcích nebylo v roce 2011 evidováno
žádné volné pracovní místo, z toho ve 13 obcích tomu tak bylo v celém sledovaném období.
- 90 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
6 Seznam zkratek
BRKO
CZT
ČOV
ČR
ČSÚ
DP
EO
EVL
CHKO
CHLÚ
CHOPAV
IAD
JČK
KES
LNS
LPF
LZO
LZU
MD
MMR
MZCHÚ
MŽP
NATURA
NP
NPP
NPR
NRBC
NRBK
ORP
OV
PO
POU
PPam
PPar
PR
PUPFL
PÚR
RBC
RBK
RURÚ
ŘSD ČR
SO ORP
ÚP
ÚPD
VLD
Biologicky rozložitelný komunální odpad
Centrální zásobování teplem
Čistírna odpadních vod
Česká republika
Český statistický úřad
Dobývací prostor
Ekvivalentní obyvatel představuje znečištění vod 1 obyvatelem za den
Evropsky významná lokalita
Chráněná krajinná oblast
Chráněné ložiskové území
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Individuální automobilová doprava
Jihočeský kraj
Koeficient ekologické stability
Ložisko nerostných surovin
Lesní půdní fond
Lesy zvláštní ochrany
Lesy zvláštního určení
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo pro místní rozvoj
Maloplošně zvláště chráněná území
Ministerstvo životního prostředí
Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu
Národní park
Národní přírodní památka
Národní přírodní rezervace
Nadregionální biocentrum
Nadregionální biokoridor
Obec s rozšířenou působností
Odpadní vody
Ptačí oblast
obec s pověřeným obecním úřadem
Přírodní památka
Přírodní park
Přírodní rezervace
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Politika územního rozvoje
Regionální biocentrum
Regionální biokoridor
Rozbor udržitelného rozvoje území
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
správní obvod obce s rozšířenou působností
Územní plán
Územně plánovací dokumentace
Veřejná linková doprava
- 91 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
VTL
VÚC
VVTL
ZÚR
Vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa)
Velký územní celek
Velmi vysoký tlak (označení tlakové úrovně nad 4 MPa)
Zásady územního rozvoje
- 92 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
7 Seznam zdrojů a použitá literatura
 Běžná evidence obyvatelstva, ČSÚ, 2012.
 BÍNA, J. a kol. Aktualizace potenciálu cestovního ruchu v České republice. Ústav
územního rozvoje, Praha, 2010
 Databáze jízdních řádů IDOS. [cit. 20-9-2012]. Dostupné z WWW: <http://idos.cz>
 Datový model, ÚAP 2012
 Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje, listopad 2007.
 MAIER, Karel. Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území
v ÚAP obcí [cit. 07-12-2012]. Dostupné z WWW:
<http://www.uur.cz/default.asp?ID=3444>
 Malý lexikon obcí ČR, 2007.
 Metodické sdělení odboru územního plánování MMR k aktualizaci územně
analytických podkladů, části Rozbor udržitelného rozvoje území, 2009 [cit. 07-132012]. Dostupné z WWW: <http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebnirad/Stanoviska-a-metodiky/Metodicke-sdeleni-OUP-MMR-k-aktualizaci-UAP--RURU>
 Metodika 2007 „Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů
při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou
působností a pro území kraje“, [cit. 07-13-2012]. Dostupné z WWW:
<http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/MetodikaUAP/m
etodika_UAP_20070809.pdf)>
 Městská a obecní statistika, ČSÚ, 2012.
 Zadání územního plánu velkého územního celku Jihočeského kraje – verze 3.07.
 Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Datum verze: 11. května 2010.
 Odůvodnění zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, březen 2009.
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje, 2004.
 Politika územního rozvoje České republiky 2008, Brno, Ústav územního rozvoje 2009.
 Rejstřík škol a školských zařízení, MŠMT, 2012.
 Rozbor udržitelného rozvoje území Jihočeského kraje, květen 2009.
 Rozbor udržitelného rozvoje území, říjen 2008.
 Ředitelství silnic a dálnic. Dostupné z WWW: <http://www.rsd.cz/>
 SLDB 2001, 2011, ČSÚ, 2012.
 Server mapy.cz. Dostupné z WWW: <http://www.mapy.cz/>
 Strategie rozvoje mikroregionu „Sdružení Růže“ 2007 – 2013 Dostupné z WWW: <
http://www.sdruzeniruze.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=500029&id=31156&p1=2
151>
 Studie silnice II/156 v úseku Nové Hrady – hraniční přechod Vyšné/Höhenberg (ÚPP),
ZESA, prosinec 2006.
 TVRDÝ, L.; LEV, G.; KOŘÁN, P. Quantification of qualitative indicators – The
REDIF method. Viena Leoben: University of Leoben, 2004 [cit. 07-14-2012].
Dostupné z WWW: <http://www.accendo.cz/index.php?stranka=5>
 ÚP VÚC Novohradské Hory – Návrh, říjen 2005.
- 93 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
 ÚP VÚC Novohradské Hory, duben 2006.
 Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek,
2012.
 Územní energetická koncepce Jihočeského kraje, 2003.
 Územní plán velkého územního celku Jihočeského kraje – koncept. Posouzení vlivů
koncepce na životní prostředí, květen 2005.
 Územní studie Třeboňsko Novohradsko, leden 2009.
 Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (tj.)
 Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje za rok 2008,
ISES, s.r.o.,listopad 2009
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
 Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, září 2011.
- 94 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
8 Seznam příloh
Příloha A: Environmentální pilíř
Tabulka A 1:
Ložisko nerostných surovin (A059)
Tabulka A 2:
Haldy a odvaly (A066)
Tabulka A 3:
Plošné poddolované území (A061)
Tabulka A 4:
Bodové poddolované území (A061)
Tabulka A 5:
Vodní nádrže na území SO ORP Písek (A 048)
Tabulka A 6:
Zranitelná oblast na území SO ORP Písek (A046)
Tabulka A 7:
Záplavové území (A050)
Tabulka A 8:
Aktivní zóna záplavového území (A050)
Tabulka A 9:
Území zvláštní povodně pod vodním dílem (A053)
Tabulka A 10:
Zařízení odpadového hospodářství na území SO ORP Písek (A087)
Tabulka A 11:
NATURA 2000 – evropsky významná lokalita (A034)
Tabulka A 12:
NATURA 2000 – ptačí oblast (A 035)
Mapa A 1:
Vodní útvar podpovrchových vod (A047)
Příloha B: Sociální pilíř
Tabulka B 1:
Rozlišení kanalizace dle typu (rok 2012)
Tabulka B 2:
Délka vodovodů v SO ORP Písek v letech 2010 a 2012
Tabulka B 3:
Délka kanalizační sítě v SO ORP Písek v letech 2010 a 2012
Tabulka B 4:
Délka rozvodů elektřiny v SO ORP Písek v letech 2010 a 2012
Tabulka B 5:
Délka rozvodů plynu v SO ORP Písek v letech 2010 a 2012
Tabulka B 6:
Nejvyšší ukončené vzdělání v SO ORP Jihočeského kraje [%]
Tabulka B 7:
Nejvyšší ukončené vzdělání v obcích SO ORP Písek [%]
Tabulka B 8:
Vliv přirozené měny a migrace obyvatel v obcích SO ORP Písek
Tabulka B 9:
Školská zařízení v obcích SO ORP Písek
Tabulka B 10:
Sociální a zdravotní služby v SO ORP Písek
Tabulka B 11:
Bytový a domovní fond v obcích SO ORP Písek
Tabulka B 12:
Stáří domovního fondu v obcích SO ORP Písek
Tabulka B 13:
Stáří domovního fondu v obcích SO ORP Písek [%]
Tabulka B 14:
Obydlené byty v obcích SO ORP Písek
- 95 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Tabulka B 15:
Vlastnictví bytů v SO ORP Jihočeského kraje
Tabulka B 16:
Vlastnictví bytů v obcích SO ORP Písek
Tabulka B 17:
Vlastnictví domů v SO ORP Jihočeského kraje
Tabulka B 18:
Vlastnictví domů v obcích SO ORP Písek
Tabulka B 19:
Vybavenost obcí v SO ORP Písek počítači a připojením k internetu
Tabulka B 20: : Počet ubytovacích zařízení v SO ORP Jihočeského kraje
Tabulka B 21:
Návštěvnost v SO ORP Jihočeského kraje
Tabulka B 22:
Objekty individuální rodinné rekreace v obcích SO ORP Písek
Příloha C: Ekonomický pilíř
Tabulka C 1:
Počet obsazených pracovních míst v obcích SO ORP Písek
Tabulka C 2:
Počet obsazených pracovních míst v SO ORP Jihočeského kraje
Tabulka C 3:
Míra podnikatelské aktivity v SO ORP Jihočeského kraje [‰]
Tabulka C 4:
Míra podnikatelské aktivity v obcích SO ORP Písek [‰]
Tabulka C 5:
Míra zaměstnanosti v SO ORP Jihočeského kraje [%]
Tabulka C 6:
Míra zaměstnanosti v obcích SO ORP Písek [%]
Tabulka C 7:
Míra nezaměstnanosti v obcích SO ORP Písek [%]
Tabulka C 8:
Podíl nezaměstnaných žen v SO ORP Jihočeského kraje [%]
Tabulka C 9:
Podíl nezaměstnaných žen v obcích SO ORP Písek [%]
Tabulka C 10:
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v obcích SO ORP Písek [%]
Tabulka C 11:
Daňová výtěžnost v obcích SO ORP Písek (v tis. Kč)
- 96 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
9 Přílohy
Příloha A: Environmentální pilíř
Tabulka A 1: Ložisko nerostných surovin (A059)
Obec
Výměra obce (ha)
Albrechtice nad Vltavou
3 672,0
Albrechtice nad Vltavou
3 672,0
Boudy
1 001,0
Čížová
3 610,5
Horosedly
577,3
Kestřany
2 011,1
Lety
1 393,7
Mirotice
2 560,0
Nerestce
467,9
Nerestce
467,9
Ostrovec
2 059,9
Písek
6 323,0
Předotice
2 146,2
SO ORP Celkem
74 183,7
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
A059 (ha)
21,0
34,3
16,7
16,0
2,5
57,0
17,6
2,6
1,9
2,8
6,2
16,5
7,5
202,6
A059 (%)
0,57
0,93
1,67
0,44
0,43
2,83
1,26
0,10
0,41
0,61
0,30
0,26
0,35
0,27
nerost
jíl,kaolinit
migmatit
žula,gabro
migmatit,ortorula
žulový porfyr,porfyroid,vápenec
psamity,štěrk
hlína
žula,gabro
hlína
žulový porfyr,porfyroid,vápenec
granodiorit,syenit,syenodiorit
migmatit,pararula,žulorula
granodiorit
Tabulka A 2: Haldy a odvaly (A066)
Obec
Výměra obce (ha)
Mirovice
2 208,9
Paseky
2 518,6
Písek
6 315,4
Záhoří
1 471,5
SO ORP Celkem
74 183,7
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
A066 (počet)
A 066 (typ vrstvy)
2
1
1
1
5
A 066 výměra (ha)
Bod
Plocha
Plocha
Plocha
4,6
17,5
4,0
26,1
Tabulka A 3: Plošně poddolované území (A061)
Obec
Výměra obce [ha]
Čížová
Heřmaň
Paseky
Písek
Vrcovice
Záhoří
SO ORP Celkem
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
3 610,5
706,4
2 518,6
6 315,4
552,39
1 471,5
74 183,7
Surovina
nerudy, radioaktivní surovina
rudy
rudy
rudy
rudy
rudy
- 97 -
A061 [ha]
10,6
58,5
4,7
23,4
2,4
4,1
103,6
A061 [%]
0,3
8,3
0,2
0,4
0,4
0,3
0,1
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Tabulka A 4: Bodové poddolované území (A061)
Obec
Čížová
Dobev
Kestřany
Mirotice
Mirovice
Nevězice
Ostrovec
Paseky
Písek
Protivín
Žďár
SO ORP Celkem
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
Surovina
rudy
paliva
paliva
rudy ner.
rudy
rudy
rudy
rudy
paliva, rudy, rudy ner.
paliva
paliva, rudy
- 98 -
Počet A061
1
1
3
1
3
1
1
3
5
2
2
23
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Mapa A 1: Vodní útvar podpovrchových vod (A047)
- 99 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Tabulka A 5: Vodní nádrže na území SO ORP Písek (A 048)
Obec
Výměra
obce (ha)
Albrechtice nad
Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
A 048
(ha)
A 048
(%)
3 672,0
172,5
4,70
1 001,0
950,6
1 029,1
3 610,5
2 125,8
869,4
2 325,4
706,4
577,3
2 011,1
1 361,1
433,1
1 080,2
610,5
1 393,7
351,1
2 560,0
2 204,4
1 480,5
415,4
467,9
1,3
11,5
52,7
49,9
67,8
6,7
8,6
2,1
0,8
168,4
6,5
84,6
33,1
0,5
30,6
0,2
44,1
5,1
2,3
0,5
0,4
0,13
1,21
5,12
1,38
3,19
0,77
0,37
0,30
0,13
8,37
0,48
19,52
3,06
0,08
2,20
0,05
1,72
0,23
0,16
0,12
0,09
Nevězice
987,0
36,3
3,68
Olešná
Orlík nad Vltavou
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
524,2
901,3
31,4
138,8
5,99
15,40
Výměra
obce (ha)
Obec
A 048
(ha)
A 048
(%)
Oslov
1 938,9
154,1
7,95
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské
Podhradí
Žďár
SO ORP Celkem
2 059,9
2 517,7
6 323,0
898,1
347,6
6 143,9
2 146,2
1 041,0
1 047,6
1 070,8
1 776,1
1 749,3
1 305,2
418,7
526,0
2 514,4
750,8
1 178,7
738,1
551,6
1 471,8
84,8
0,4
73,6
21,3
0,6
133,4
60,3
38,2
8,7
35,1
39,2
44,7
15,5
55,5
46,5
165,1
1,9
15,5
32,4
0,6
5,4
4,12
0,02
1,16
2,37
0,17
2,17
2,81
3,67
0,83
3,28
2,21
2,55
1,19
13,24
8,83
6,57
0,25
1,32
4,39
0,10
0,37
437,0
87,2
19,96
1 596,9
74 183,71
14,4
2 090,8
0,90
2,82
Tabulka A 6: Zranitelná oblast na území SO ORP Písek (A046)
Obec
Albrechtice
nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova
Lhota
Křenovice
Lety
Výměra
obce (ha)
A 046
(ha)
3 668,32
0,00
1 000,69
951,93
1 028,79
3 605,10
2 124,65
850,75
2 324,41
706,67
576,79
2 005,79
1 360,67
438,31
1 000,69
951,93
1 028,79
2 497,07
2 124,65
0,00
2 324,41
0,00
576,79
0,00
0,00
438,31
1 081,61
1 081,61
613,11
1 394,86
613,11
1 394,86
A 046
(%)
Obec
0 Oslov
100
100
100
69,26
100
0
100
0
100
0
0
100
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova
100
Lhota
100 Tálín
100 Temešvár
- 100 -
Výměra
obce (ha)
A 046
(ha)
A 046
(%)
1 938,77
1 525,62
78,69
2 060,97
2 518,61
6 315,35
894,34
346,08
6 149,39
2 145,68
1 044,46
1 048,29
1 069,09
1 773,36
1 749,68
1 172,35
2 518,61
300,93
894,34
346,08
2 246,89
2 145,68
0,00
1 048,29
0,00
0,00
0,00
56,88
100
4,77
100
100
36,54
100
0
100
0
0
0
1 303,69
1 303,69
100
417,61
534,13
417,61
534,13
100
100
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Výměra
obce (ha)
353,95
2 563,04
2 208,96
1 479,49
413,52
467,34
A 046
(ha)
353,95
2 563,04
2 208,96
1 479,38
413,52
467,34
Nevězice
981,40
981,40
Olešná
524,91
Orlík nad
901,11
Vltavou
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
524,91
Obec
A 046
(%)
100
100
100
99,99
100
100
Obec
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské
100
Podhradí
100 Žďár
SO ORP
100
Celkem
901,11
Výměra
obce (ha)
2 517,19
752,51
1 183,61
736,41
552,39
1 471,49
A 046
(ha)
2 517,19
752,51
0,00
736,41
0,00
704,36
A 046
(%)
100
100
0
100
0
47,87
438,85
435,61
99,26
1 595,56
1 589,54
99,62
74 183,71
45 115,69
60,82
Tabulka A 7: Záplavové území (A050)
Výměra obce
(ha)
Cerhonice
950,6
Čimelice
1 029,1
Čížová
3 610,5
Dobev
2 125,8
Heřmaň
706,4
Horosedly
577,3
Kestřany
2 011,1
Kožlí
433,1
Mirotice
2 560,0
Mirovice
2 204,4
Myslín
415,4
Nerestce
467,9
Orlík nad Vltavou
901,3
Oslov
1 938,9
Ostrovec
2 059,9
Písek
6 323,0
Protivín
6 143,9
Putim
1 041,0
Rakovice
1 047,6
Ražice
1 070,8
Skály
1 776,1
Smetanova Lhota
1 305,2
Varvažov
2 514,4
Vrcovice
551,6
Žďár
1 596,9
SO ORP Celkem
74 183,71
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
Obec
Q005
(ha)
0,31
28,32
23,75
0,02
70,39
13,53
253,01
0,00
91,33
30,69
30,64
18,26
0,00
1,41
45,97
94,36
257,56
169,93
6,55
0,15
49,67
25,95
28,29
3,33
90,44
1 333,86
Q005
(%)
0,03
2,75
0,66
0,00
9,96
2,34
12,58
0,00
3,57
1,39
7,38
3,90
0,00
0,07
2,23
1,49
4,19
16,32
0,63
0,01
2,80
1,99
1,13
0,60
5,66
1,80
Q020
(ha)
0,93
42,67
24,77
0,02
162,45
24,54
380,35
0,00
209,06
38,13
46,72
25,82
0,00
1,41
72,21
110,70
452,37
243,81
9,17
3,74
152,40
54,94
32,45
4,59
97,35
2 190,61
Q020
(%)
0,10
4,15
0,69
0,00
23,00
4,25
18,91
0,00
8,17
1,73
11,25
5,52
0,00
0,07
3,51
1,75
7,36
23,42
0,88
0,35
8,58
4,21
1,29
0,83
6,10
2,95
Q100
(ha)
1,14
54,78
26,39
0,03
196,22
27,98
459,81
76,93
124,17
44,18
56,64
35,25
48,00
1,41
68,64
165,93
605,17
276,55
11,15
4,48
257,11
41,91
36,78
6,64
128,18
2 755,48
Q100
(%)
0,12
5,32
0,73
0,00
27,78
4,85
22,86
17,76
4,85
2,00
13,63
7,53
5,33
0,07
3,33
2,62
9,85
26,57
1,06
0,42
14,48
3,21
1,46
1,20
8,03
3,71
Tabulka A 8: Aktivní zóna záplavového území (A050)
Obec
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Výměra obce
(ha)
950,6
1 029,1
3 610,5
2 125,8
Aktivní zóna záplavového
území (ha)
0,5
39,1
25,1
0,0
- 101 -
Aktivní zóna záplavového
území (%)
0,05
3,80
0,69
0,00
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Mirotice
Mirovice
Myslín
Nerestce
Oslov
Ostrovec
Písek
Protivín
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Smetanova Lhota
Varvažov
Vrcovice
Žďár
Výměra obce
(ha)
706,4
577,3
2 011,1
2 560,0
2 204,4
415,4
467,9
1 938,9
2 059,9
6 323,0
6 143,9
1 041,0
1 047,6
1 070,8
1 776,1
1 305,2
2 514,4
551,6
1 596,9
Aktivní zóna záplavového
území (ha)
148,0
17,4
314,5
103,0
35,1
39,7
23,1
1,4
58,8
106,8
392,9
195,8
8,1
0,5
139,6
33,5
32,2
4,4
30,3
Aktivní zóna záplavového
území (%)
20,95
3,02
15,64
4,02
1,59
9,56
4,93
0,07
2,85
1,69
6,40
18,81
0,77
0,05
7,86
2,57
1,28
0,79
1,90
SO ORP Celkem
74 183,71
1 749,9
2,36
Obec
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
Tabulka A 9: Vodní zdroje vč. ochranného pásma (A044)
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Kestřany
Kluky
Mirotice
Mirovice
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Protivín
Předotice
Putim
Ražice
Slabčice
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Výměra
obce (ha)
Rozloha vodního zdroje vč.
ochranného pásma (ha)
3 672,0
1 001,0
1 029,1
3 610,5
2 125,8
869,4
2 325,4
2 011,1
1 361,1
2 560,0
2 204,4
901,3
1 938,9
2 059,9
2 517,7
6 323,0
6 143,9
2 146,2
1 041,0
1 070,8
1 749,3
526,0
2 514,4
750,8
47,2
1,4
0,2
35,7
17,0
0,4
22,5
97,6
0,2
0,7
0,2
7,7
69,7
0,0
8,3
254,6
353,5
11,0
90,6
0,2
0,2
0,2
3,1
0,2
- 102 -
Rozloha vodního zdroje vč.
ochranného pásma (%)
1,3
0,1
0,0
1,0
0,8
0,0
1,0
4,9
0,0
0,0
0,0
0,8
3,6
0,0
0,3
4,0
5,8
0,5
8,7
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Vojníkov
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
1 178,7
17,6
437,0
0,2
0,4
33,7
0,0
2,1
7,7
Tabulka A 10: Území zvláštní povodně pod vodním dílem (A053)
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Čížová
Heřmaň
Kestřany
Kožlí
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Písek
Podolí I
Protivín
Putim
Ražice
Skály
Slabčice
Temešvár
Varvažov
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Zvíkovské Podhradí
Žďár
SO ORP Celkem
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
Výměra obec (ha)
3 672,0
3 610,5
706,4
2 011,1
433,1
987,0
524,2
901,3
1 938,9
2 059,9
6 323,0
898,1
6 143,9
1 041,0
1 070,8
1 776,1
1 749,3
526,0
2 514,4
1 178,7
738,1
551,6
437,0
1 596,9
74 183,7
A053 (ha)
A053 (%)
174,5
67,6
280,5
47,5
84,7
34,6
36,2
139,6
149,2
85,6
14,6
25,5
853,2
240,3
81,6
393,5
58,7
58,6
164,2
27,4
8,0
10,7
90,1
181,9
3 308,2
4,75
1,87
39,70
2,36
19,55
3,51
6,91
15,49
7,69
4,15
0,23
2,84
13,89
23,08
7,62
22,16
3,36
11,14
6,53
2,32
1,08
1,93
20,61
11,39
4,46
Tabulka A 11: Zařízení odpadového hospodářství na území SO ORP Písek (A087)
Obec
Albrechtice nad
Vltavou
Kestřany
Lety
Mirovice
Písek
Písek
Písek
Písek
Písek
Protivín
Rakovice
Čimelice
Čížová
Mirovice
Písek
Kód zařízení
Počet
Výměra zařízení (ha)
R
1
0,2
Z
R
R
D
R
S
SR
Z
S
R
S
Z
SR
R
1
1
1
1
2
8
1
1
1
1
1
1
1
5
0,3
0,5
0,5
0,1
0,8
6,3
0,3
3,2
0,3
0,5
-
- 103 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Kód zařízení
Počet
Výměra zařízení (ha)
Písek
S
Písek
Z
Protivín
S
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
Poz.:
D - Odstraňování odpadů
R - Odstraňování odpadů
S - Skladování a sběr odpadů
Z – Ostatní
5
1
1
-
Tabulka A 12: NATURA 2000 – evropsky významná lokalita (A034)
Obec
Horosedly
Kestřany
Nerestce
Výměra obce
(ha)
576,8
2 005,8
467,3
A 034 (ha)
Název lokality
A 034 (%)
3,1
2,8
2,2
0,5
Oslov
1 938,8
6,0
0,3
Protivín
6 149,4
0,3
0,0
Protivín
6 149,4
0,4
0,0
Protivín
Protivín
Ražice
Skály
6 149,4
6 149,4
1 069,1
1 773,4
24,3
25,1
0,0
29,4
0,4
0,4
0,0
1,7
Žďár
1 595,6
215,6
13,5
Žďár
1 595,6
Žďár
1 595,6
ORP Celkem
74 183,7
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
14,1
63,6
387,0
0,9
4,0
0,5
Nerestský lom
Řežabinec
Nerestský lom
Výří skály nad
Otavou
Klokočínské louky
Velký a Malý
Kamýk
Zelendárky
Žďárské louky
Řežabinec
Klokočínské louky
Velký a Malý
Kamýk
Zelendárky
Žďárské louky
Tabulka A 13: NATURA 2000 – ptačí oblast (A 035)
Obec
Cerhonice
Čížová
Kestřany
Kožlí
Lety
Nevězice
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Probulov
Předotice
Putim
Ražice
Smetanova Lhota
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Zvíkovské Podhradí
Výměra obce (ha)
951,9
3 605,1
2 005,8
438,3
1 394,9
981,4
901,1
1 938,8
2 061,0
346,1
2 145,7
1 044,5
1 069,1
1 303,7
2 517,2
752,5
1 183,6
736,4
438,9
A 035 (ha)
220,5
1 451,4
103,2
89,7
0,2
221,3
426,8
977,5
1 940,2
21,5
16,2
3,8
4,0
468,8
2 026,8
37,0
498,3
736,4
438,9
- 104 -
A 035 (%)
23,2
40,3
5,2
20,5
0,0
22,6
47,4
50,4
94,1
6,2
0,8
0,4
0,4
36,0
80,5
4,9
42,1
100,0
100,0
Název lokality
Údolí Otavy a Vltavy
Údolí Otavy a Vltavy
Řežabinec
Údolí Otavy a Vltavy
Údolí Otavy a Vltavy
Údolí Otavy a Vltavy
Údolí Otavy a Vltavy
Údolí Otavy a Vltavy
Údolí Otavy a Vltavy
Údolí Otavy a Vltavy
Údolí Otavy a Vltavy
Řežabinec
Řežabinec
Údolí Otavy a Vltavy
Údolí Otavy a Vltavy
Údolí Otavy a Vltavy
Údolí Otavy a Vltavy
Údolí Otavy a Vltavy
Údolí Otavy a Vltavy
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Výměra obce (ha)
SO ORP Celkem
74 183,7
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
A 035 (ha)
9 682,3
- 105 -
A 035 (%)
13,1
Název lokality
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Příloha B: Sociální pilíř
Tabulka B 1: Rozlišení kanalizace dle typu (rok 2012)
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Typ kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná, oddílná kanalizace
jednotná, oddílná kanalizace
jednotná, dešťová kanalizace
jednotná kanalizace
dešťová kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
dešťová kanalizace
splašková kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná, dešťová kanalizace
jednotná kanalizace
dešťová kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná, oddílná kanalizace
jednotná kanalizace
dešťová kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná, dešťová kanalizace
splašková kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
dešťová kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
jednotná kanalizace
oddílná kanalizace
- 106 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Žďár
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
Typ kanalizace
jednotná kanalizace
Tabulka B 2: Délka vodovodů v SO ORP Písek v letech 2010 a 2012
Obec
Délka vodovodů (km)
2010
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Králova Lhota
Lety
Mirotice
Mirovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Putim
Předotice
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vráž
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
Celkem
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
2012
16,34
3,65
4,04
19,39
6,81
0,04
7,45
1,32
5,62
15,12
3,09
1,95
9,7
17,07
0,19
1,25
0,78
3,91
4,02
5,24
128,5
6,3
0,47
57,8
8,77
16,15
0,21
9,58
5,5
3,47
3,19
1,67
0,55
1,67
4,99
4,46
3,94
384,2
- 107 -
14,11
5,88
4,60
20,08
9,07
3,69
7,76
1,33
5,41
15,50
3,09
1,09
14,27
15,49
0,23
3,32
0,35
0,78
3,91
6,88
5,24
135,88
6,31
0,47
58,06
8,53
21,50
5,76
9,58
5,73
3,47
3,21
1,67
0,17
0,55
1,94
4,96
0,25
3,99
414,11
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Tabulka B 3: Délka kanalizační sítě v SO ORP Písek v letech 2010 a 2012
Obec
Délka kanalizací (km)
2010
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Putim
Předotice
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
2012
3,94
3,84
1,46
6,09
7,85
4,84
1,14
3,19
4,32
1,71
4,62
2,87
2,27
1,68
1,31
0,98
5,03
14,25
3,39
1,33
0,74
1,47
3,89
1,82
4,65
3,62
105,06
1,23
0,99
31,22
1,83
1,8
2,11
3,72
2,71
2,94
2,54
2,76
0,29
1,61
3,7
1,49
5,86
2,58
1,07
- 108 -
3,94
3,84
1,46
6,09
7,85
4,84
1,75
3,34
4,32
1,71
4,62
2,87
2,27
1,54
1,31
0,87
5,16
14,28
3,50
1,33
1,06
1,47
3,89
1,82
4,65
3,62
115,61
1,23
0,99
31,59
1,83
1,80
2,11
3,72
2,71
2,94
2,54
2,76
0,29
1,61
1,23
3,70
1,49
6,45
2,84
1,07
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Délka kanalizací (km)
2010
Celkem
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
2012
267,81
281,93
Tabulka B 4: Délka rozvodů elektřiny v SO ORP Písek v letech 2010 a 2012
Obec
2010
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Putim
Předotice
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Délka elektrických rozvodů (km)
2012
28,68
16,25
9,69
15,28
21,97
31,85
13,24
30,24
9,67
17,38
30,17
8,91
7,81
7,96
2,06
35,54
2,48
33,09
33,43
15,76
4,93
13,87
5,72
4,47
7,75
10,46
15,73
2,97
130,94
8,39
4,6
89,2
13,24
34,36
18,42
9,83
11,8
11,14
5,18
2,43
2,89
9,62
- 109 -
30,29
18,67
11,86
17,80
22,21
36,32
16,41
35,57
9,71
21,50
33,59
8,91
8,45
7,98
1,92
37,67
3,26
40,51
40,78
20,22
4,94
15,21
5,75
4,48
8,27
10,46
15,71
3,00
144,21
8,84
4,62
105,98
13,65
39,88
21,33
9,83
11,78
11,14
5,17
2,44
4,11
9,95
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
2010
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
Celkem
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
Délka elektrických rozvodů (km)
2012
5,87
8,16
6,83
4,27
14,41
3,39
13,96
846,29
6,36
8,27
6,77
4,14
14,92
3,40
15,44
943,65
Tabulka B 5: Délka rozvodů plynu v SO ORP Písek v letech 2010 a 2012
Délka plynovodů (km)
Obec
2010
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Křenovice
Lety
Mirotice
Mirovice
Nerestce
Ostrovec
Písek
Podolí I
Protivín
Putim
Předotice
Rakovice
Ražice
Skály
Smetanova Lhota
Temešvár
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Celkem
Zdroj: Datový model, ÚAP 2012
2012
4,88
3,07
13,74
32,78
6,01
15,38
2,36
5,26
17,17
2,08
1,22
13,55
9,29
1,09
0,01
69,65
4,12
65,6
6,52
10,9
3,86
14,03
12,71
6,21
3,15
4,27
4,82
10,78
344,51
- 110 -
4,89
3,06
13,74
32,75
5,94
15,37
2,46
5,15
17,12
2,08
1,22
13,54
9,40
1,09
0,00
71,45
4,12
65,63
6,50
10,95
3,86
14,08
12,65
6,22
3,33
4,36
4,82
10,61
346,36
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Tabulka B 6: Nejvyšší ukončené vzdělání v SO ORP Jihočeského kraje [%]
SO ORP
Základní vč. neukončeného
2001
2011
Blatná
27,0
20,6
České Budějovice
19,9
15,5
Český Krumlov
27,9
23,3
Dačice
29,8
22,7
Jindřichův Hradec
25,6
20,6
Kaplice
26,8
22,9
Milevsko
24,8
19,3
Písek
22,2
17,6
Prachatice
26,1
20,6
Soběslav
25,8
20,5
Strakonice
23,4
18,1
Tábor
22,1
17,2
Trhové Sviny
29,6
21,8
Třeboň
25,7
21,5
Týn nad Vltavou
25,1
20,1
Vimperk
26,3
20,3
Vodňany
25,5
20,7
Jihočeský kraj
23,8
18,8
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
Rozdíl
-6,4
-4,3
-4,6
-7,2
-5,0
-3,9
-5,5
-4,5
-5,5
-5,3
-5,3
-4,9
-7,9
-4,2
-4,9
-6,0
-4,8
-5,0
Vyučení a stř. odborné bez
mat.
2001
2011
Rozdíl
39,9
35,3
40,2
41,9
40,9
41,8
42,1
38,2
41,2
41,7
39,7
38,4
42,7
40,9
43,2
40,8
43,5
39,2
37,9
31,4
37,4
41,6
38,2
39,7
39,6
35,1
38,7
39,7
37,0
35,2
41,1
37,9
40,1
37,8
40,5
36,2
-2,0
-3,9
-2,8
-0,3
-2,7
-2,1
-2,5
-3,1
-2,5
-2,0
-2,8
-3,3
-1,7
-3,1
-3,1
-3,0
-3,0
-3,0
Nejvyšší ukončené vzdělání
Úplné střední (s maturitou)
a vyšší odborné
2001
2011
Rozdíl
27,1
33,3
24,9
22,9
26,3
25,8
26,9
31,0
26,2
26,6
29,2
30,3
22,4
26,8
25,9
26,0
25,1
28,8
- 111 -
32,0
36,2
29,2
27,1
30,6
29,4
32,1
35,0
31,0
30,7
33,6
34,8
27,9
31,0
30,4
31,2
30,3
32,9
4,9
3,0
4,3
4,2
4,4
3,6
5,1
4,0
4,8
4,1
4,4
4,5
5,5
4,2
4,5
5,3
5,2
4,1
Bez vzdělání
Vysokoškolské
2001
5,4
11,3
6,3
4,9
6,7
4,9
5,6
8,3
6,1
5,6
7,1
9,0
4,7
6,1
5,6
6,3
5,5
7,9
2011
8,4
16,5
9,3
7,9
9,8
7,2
8,3
11,9
9,2
8,7
10,7
12,5
8,5
9,2
9,0
9,7
7,9
11,6
Rozdíl
3,0
5,1
3,0
3,1
3,1
2,4
2,6
3,5
3,1
3,1
3,6
3,5
3,8
3,1
3,4
3,3
2,4
3,7
2001
0,7
0,2
0,7
0,5
0,5
0,8
0,5
0,2
0,4
0,3
0,5
0,2
0,5
0,4
0,2
0,6
0,4
0,4
2011
1,1
0,4
0,8
0,6
0,8
0,8
0,7
0,4
0,5
0,5
0,7
0,3
0,7
0,4
0,4
1,1
0,6
0,5
Rozdíl
0,4
0,1
0,0
0,1
0,3
0,0
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,0
0,2
0,4
0,2
0,2
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Tabulka B 7: Nejvyšší ukončené vzdělání v obcích SO ORP Písek [%]
Základní vč.
neukončeného
Obec
2001
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
26,9
28,2
43,9
21,4
23,6
27,7
35,9
44,2
26,0
29,3
24,0
30,8
34,8
40,1
22,1
38,0
32,4
29,0
26,0
33,5
33,8
29,7
35,6
30,6
28,6
32,5
2011
23,2
23,7
29,5
19,2
15,9
16,7
16,6
24,2
19,3
19,2
19,1
21,2
22,5
34,5
21,3
22,4
27,3
21,9
22,3
28,3
32,8
25,0
25,2
18,8
21,0
24,3
Nejvyšší ukončené vzdělání
Úplné střední (s
maturitou) a vyšší
odborné
2001
2011
Rozdíl
Vyučení a stř. odborné
bez mat.
Rozdíl
-3,7
-4,5
-14,4
-2,2
-7,7
-11,0
-19,4
-20,0
-6,6
-10,2
-4,9
-9,7
-12,3
-5,6
-0,8
-15,6
-5,1
-7,1
-3,6
-5,2
-1,0
-4,7
-10,4
-11,7
-7,5
-8,3
2001
46,0
44,9
36,8
44,0
47,5
48,3
45,5
33,5
45,3
55,4
49,5
43,4
43,5
40,1
51,6
43,2
32,4
44,2
41,8
43,5
45,1
36,5
50,0
37,5
46,3
44,3
2011
40,9
39,1
40,2
38,9
38,5
42,9
42,9
41,7
42,0
40,4
43,5
42,3
35,0
37,6
43,4
51,9
36,4
43,4
38,3
42,2
43,8
38,0
50,4
36,5
45,0
39,2
Rozdíl
-5,1
-5,8
3,3
-5,1
-8,9
-5,4
-2,7
8,2
-3,3
-15,0
-6,0
-1,1
-8,5
-2,5
-8,3
8,7
4,0
-0,8
-3,5
-1,3
-1,3
1,6
0,4
-1,0
-1,3
-5,1
22,9
23,7
15,8
27,7
23,9
21,3
15,0
16,7
23,8
13,0
21,9
22,6
13,0
15,4
24,6
15,4
23,5
21,0
27,3
20,1
18,3
28,4
10,6
25,0
22,0
21,5
- 112 -
27,5
30,8
24,1
32,2
31,8
32,5
30,9
25,3
29,0
31,3
30,3
30,3
22,5
19,4
28,7
19,2
21,2
25,5
33,1
23,7
18,8
26,1
20,3
32,9
28,4
31,0
4,6
7,1
8,3
4,5
8,0
11,2
15,9
8,6
5,2
18,3
8,4
7,7
9,5
4,0
4,1
3,8
-2,3
4,5
5,8
3,6
0,4
-2,3
9,7
7,9
6,5
9,4
Vysokoškolské
2001
4,1
3,2
1,8
6,8
4,8
2,4
3,6
4,8
5,0
2,2
4,2
3,2
8,7
4,4
1,6
3,4
11,8
5,3
4,8
2,9
1,4
4,1
3,0
6,9
3,1
1,2
2011
7,9
5,8
6,3
8,4
13,2
7,7
9,7
7,8
9,7
9,1
6,9
6,2
20,0
7,3
5,1
5,1
15,2
9,1
5,9
5,8
4,7
8,7
3,3
11,8
5,5
5,6
Bez vzdělání
Rozdíl
3,8
2,6
4,5
1,7
8,4
5,2
6,1
3,0
4,7
6,9
2,6
3,1
11,3
2,9
3,5
1,7
3,4
3,8
1,2
2,9
3,3
4,6
0,2
4,8
2,4
4,4
2001
0,1
0,0
1,8
0,1
0,3
0,2
0,0
0,7
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,1
0,0
1,4
1,4
0,8
0,0
0,0
0,4
2011
0,4
0,6
0,0
1,2
0,6
0,2
0,0
0,9
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
1,2
1,5
1,4
0,0
0,2
0,3
0,0
0,0
2,2
0,8
0,0
0,0
0,0
Rozdíl
0,3
0,6
-1,8
1,1
0,3
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
-0,2
0,0
0,0
1,2
1,5
1,4
0,0
-0,3
0,2
0,0
-1,4
0,8
0,1
0,0
0,0
-0,4
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Základní vč.
neukončeného
Obec
2001
2011
Ostrovec
27,3
22,1
Paseky
33,6
17,6
Písek
18,0
15,3
Podolí I
28,0
21,3
Probulov
34,0
17,0
Protivín
24,7
20,0
Předotice
36,6
25,4
Putim
30,4
19,3
Rakovice
33,3
19,6
Ražice
31,3
21,8
Skály
31,1
22,0
Slabčice
32,4
23,3
Smetanova Lhota
25,4
20,7
Tálín
33,6
14,6
Temešvár
30,3
16,8
Varvažov
32,7
22,6
Vlastec
28,5
24,3
Vojníkov
32,4
23,0
Vráž
24,6
16,6
Vrcovice
21,1
16,7
Záhoří
23,4
20,9
Zvíkovské Podhradí
17,4
16,3
Žďár
29,7
17,4
SO ORP Písek
22,2
17,6
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
Nejvyšší ukončené vzdělání
Úplné střední (s
maturitou) a vyšší
odborné
2001
2011
Rozdíl
Vyučení a stř. odborné
bez mat.
Rozdíl
-5,2
-16,0
-2,7
-6,8
-17,0
-4,7
-11,2
-11,1
-13,8
-9,5
-9,1
-9,2
-4,7
-19,0
-13,4
-10,1
-4,1
-9,4
-8,0
-4,4
-2,4
-1,2
-12,3
-4,5
2001
43,8
37,8
34,3
42,9
43,4
43,5
39,1
43,0
41,8
42,3
51,1
42,8
44,1
43,3
48,7
50,9
50,6
49,3
41,3
36,7
41,8
41,3
42,1
38,2
2011
48,5
41,6
30,5
42,9
64,2
41,0
37,7
41,7
41,3
41,2
46,9
44,8
39,2
50,0
43,2
47,7
45,4
44,6
40,5
35,0
37,9
38,0
41,8
35,1
Rozdíl
4,7
3,8
-3,8
0,0
20,8
-2,5
-1,4
-1,3
-0,5
-1,1
-4,3
2,0
-4,8
6,7
-5,5
-3,2
-5,2
-4,7
-0,8
-1,7
-3,9
-3,3
-0,3
-3,1
21,8
27,7
36,2
27,0
18,9
26,9
20,8
22,9
18,6
24,3
16,4
21,7
25,0
19,4
19,7
15,7
20,3
15,5
29,2
32,2
28,9
34,8
23,6
31,0
- 113 -
21,7
33,6
38,9
30,6
17,0
30,7
31,2
30,0
26,8
29,4
25,7
25,0
31,0
25,0
33,7
25,8
24,3
25,7
35,2
40,0
33,0
36,1
26,9
35,0
0,0
5,9
2,7
3,5
-1,9
3,9
10,4
7,1
8,2
5,1
9,3
3,3
6,0
5,6
13,9
10,1
4,1
10,2
6,1
7,8
4,1
1,3
3,3
4,0
Vysokoškolské
2001
6,8
0,8
11,3
1,7
3,8
4,6
3,0
3,4
6,2
1,7
1,4
3,0
4,7
3,7
1,3
0,0
0,6
2,8
5,0
7,8
5,6
6,5
3,6
8,3
2011
7,7
6,4
15,0
4,7
1,9
7,8
5,5
8,4
11,7
5,9
4,1
6,3
8,2
9,7
6,3
2,6
4,6
6,8
6,9
8,3
7,7
9,0
13,4
11,9
Bez vzdělání
Rozdíl
0,9
5,6
3,7
3,0
-1,9
3,2
2,5
5,0
5,5
4,1
2,8
3,2
3,5
6,0
5,0
2,6
4,0
3,9
1,9
0,6
2,1
2,6
9,8
3,5
2001
0,3
0,0
0,2
0,3
0,0
0,3
0,6
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
2,2
0,3
0,0
1,0
0,2
2011
0,0
0,8
0,3
0,7
0,0
0,6
0,3
0,5
0,6
1,8
1,2
0,7
0,9
0,7
0,0
1,3
1,3
0,0
0,8
0,0
0,4
0,6
0,5
0,4
Rozdíl
-0,3
0,8
0,1
0,3
0,0
0,2
-0,3
0,3
0,6
1,5
1,2
0,7
0,0
0,7
0,0
0,7
1,3
0,0
0,8
-2,2
0,1
0,6
-0,5
0,2
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Tabulka B 8: Vliv přirozené měny a migrace obyvatel v obcích SO ORP Písek
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Narození
81
17
14
83
119
91
17
43
31
11
67
70
7
34
8
30
4
141
125
16
12
7
18
6
31
43
47
6
3 236
48
1
529
74
77
23
44
22
34
30
14
17
7
32
1
26
20
83
Přirozený
přírůstek
Zemřelí
129
38
25
130
107
82
35
280
32
19
74
64
12
36
15
35
7
129
196
27
10
13
20
10
57
44
55
14
3 201
35
17
544
68
64
39
52
31
59
39
27
18
40
25
14
34
15
85
- 114 -
-48
-21
-11
-47
12
9
-18
-237
-1
-8
-7
6
-5
-2
-7
-5
-3
12
-71
-11
2
-6
-2
-4
-26
-1
-8
-8
35
13
-16
-15
6
13
-16
-8
-9
-25
-9
-13
-1
-33
7
-13
-8
5
-2
Přistěhovalí
314
49
62
205
547
263
106
383
83
41
241
161
9
77
43
76
8
354
435
54
34
33
34
47
100
128
212
50
5 628
97
21
1 183
174
191
78
119
103
84
87
51
61
90
84
39
79
72
274
Vystěhovalí
241
30
39
219
291
186
61
205
56
25
183
121
14
83
26
93
6
268
499
98
29
12
27
21
109
70
156
35
5 488
89
12
1 182
97
110
50
127
78
90
57
25
31
50
58
30
80
25
205
Migrační
saldo
73
19
23
-14
256
77
45
178
27
16
58
40
-5
-6
17
-17
2
86
-64
-44
5
21
7
26
-9
58
56
15
140
8
9
1
77
81
28
-8
25
-6
30
26
30
40
26
9
-1
47
69
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Narození
Zemřelí
Přirozený
přírůstek
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Zvíkovské Podhradí
33
26
7
72
Žďár
27
35
-8
80
SO ORP Písek
5 557
6 163
-606
12 816
Zdroj dat: ČSÚ; Databáze demografických údajů; Data za časové období 2001 – 2011
Migrační
saldo
65
55
11 207
7
25
1 609
Tabulka B 9: Školská zařízení v obcích SO ORP Písek
Obec
Mateřská škola (kapacita)
Základní škola (kapacita)
Střední školy vč. učňovské
školy (kapacita)
Albrechtice
nad Vltavou
Základní škola a Mateřská
škola v Albrechticích nad
Vltavou (30)
Základní škola a Mateřská škola NE
v Albrechticích nad Vltavou
(100)
Čimelice
Základní škola a Mateřská
škola Čimelice (70)
Základní škola a Mateřská škola NE
Čimelice (250)
Čížová
Základní škola a Mateřská
škola Čížová (25)
Základní škola a Mateřská škola NE
Čížová (80)
Dobev
Mateřská škola Dobev, Stará
Dobev 58 (30)
NE
NE
Kestřany
Mateřská škola Kestřany (35)
NE
NE
Kluky
Základní škola a Mateřská
škola Kluky (35)
Základní škola a Mateřská škola NE
Kluky (40)
Mirotice
Základní škola Mikoláše Alše a Základní škola Mikoláše Alše a
Mateřská škola, Školní 270 (70) Mateřská škola, Školní 234
(250)
NE
Mirovice
Základní škola a mateřská
škola, Komenského 88 (120)
NE
Základní škola a mateřská
škola, Komenského 4 (290)
Základní umělecká škola
Otakara Ševčíka Písek,
Komenského 4
Orlík nad
Vltavou
Základní škola a Mateřská
škola Orlík nad Vltavou, Staré
Sedlo 2 (30)
Základní škola a Mateřská škola NE
Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 2
(150)
Oslov
Mateřská škola Oslov (37)
NE
NE
Ostrovec
Mateřská škola Ostrovec (20)
NE
NE
Písek
Dětský domov, Mateřská škola,
Základní škola a Praktická
škola, Karla Čapka 589 (9)
Dětský domov, Mateřská škola,
Základní škola a Praktická
škola, Šobrova 111 (180)
Soukromá výtvarná
škola s.r.o. (160)
Základní škola Svobodná a
Mateřská škola Písek, J.
Malého 2190 (183)
Základní škola Svobodná a
Mateřská škola Písek, Dr. M.
Horákové 1720 (196)
Gymnázium, Komenského 89
(730)
Základní škola Edvarda Beneše Základní škola Edvarda Beneše
a Mateřská škola Písek, Mírové a Mateřská škola Písek, Mírové
nám. 1466 (180)
nám. 1466 (825)
střední
Střední zemědělská škola,
Čelakovského 200 (240)
Základní škola T. G. Masaryka
a Mateřská škola Písek,
Pražská 230 (166)
Základní škola T. G. Masaryka a Obchodní
akademie
a
Mateřská škola Písek,
Jazyková škola s právem
Čelakovského 24 (840)
státní
jazykové
zkoušky,
Karlova 111 (360)
Základní škola Jana Husa a
Mateřská škola Písek, Třída
Přátelství 2065 (245)
Základní škola Jana Husa a
Mateřská škola Písek, Husovo
nám. 725 (800)
Střední odborná škola a
Střední
odborné
učiliště,
Komenského 86 (1 429)
Základní škola Tomáše Šobra a Základní škola Tomáše Šobra a
Mateřská škola Písek, Šobrova Mateřská škola Písek, Šobrova
1940 (90)
2070 (585)
Střední zdravotnická škola,
Národní svobody 420 (275)
Základní škola Josefa Kajetána
Tyla a Mateřská škola Písek,
Střední průmyslová škola a
Vyšší odborná škola, Karla
Základní škola Josefa Kajetána
Tyla a Mateřská škola Písek,
- 115 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Mateřská škola (kapacita)
Obec
Fügnerovo náměstí 47 (308)
Základní škola (kapacita)
Tylova 2391 (750)
Základní umělecká škola
Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka
131 (730)
Střední školy vč. učňovské
školy (kapacita)
Čapka 402 (570)
Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola
Bedřicha
Schwarzenberga,
Lesnická 55 (345)
Dětský
domov,
Mateřská
škola, Základní škola a
Praktická škola, Šobrova 111
(28)
Protivín
1. Mateřská škola Protivín, Ve
Školce 586 (97)
Základní škola Protivín,
Komenského 238 (780)
2. Mateřská škola Protivín,
Boženy Němcové 806 (90)
Základní umělecká škola
Otakara Ševčíka Písek,
Komenského 238
Mateřská škola Protivín, Krč
(25)
Putim
Mateřská škola Putim (30)
NE
NE
NE
Záhoří
Základní škola a Mateřská
Základní škola a Mateřská škola NE
škola Záhoří, Horní Záhoří 71
Záhoří, Horní Záhoří 3 (305) (90)
vč. speciální ZŠ
Pozn.: Jsou uvedeny pouze obce, které mají školská zařízení.
Zdroj dat: MŠMT, Rejstřík škol a školských zařízení
Tabulka B 10: Sociální a zdravotní služby v SO ORP Písek
Obec
Sociální oblast
Zdravotnictví
Albrechtice NE
nad
Vltavou
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé
Čimelice
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
NE
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře stomatologa
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa
2 detašovaná pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty
Ostatní samostatná zařízení
Zařízení lékárenské péče
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické
pomoci
Čížová
NE
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
Drhovle
Domov pro seniory
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé
Kluky
NE
2 detašovaná pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro
dospělé
Mirotice
NE
2 samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a
dorost
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa
2 detašovaná pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty
Zařízení lékárenské péče
Mirovice
2 domy s
pečovatelskou
službou
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a
- 116 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Sociální oblast
Zdravotnictví
dorost
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa
2 detašovaná pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty
Zařízení lékárenské péče
Orlík nad
Vltavou
NE
2 detašovaná pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro
dospělé
Ostrovec
NE
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a
dorost
Písek
3 domovy pro
seniory
Detašované pracoviště ambulantního zařízení
Domov pro osoby se
zdravotním
postižením
Nemocnice
Denní stacionář
Detašované pracoviště nemocnice
5 sociálních poraden
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)
4 domy s
pečovatelskou
službou
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení
17 samostatných ordinací praktického lékaře pro dospělé
2 detašovaná pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro
dospělé
7 samostatných ordinací praktického lékaře pro děti a dorost
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a
dorost
17 samostatných ordinací praktického lékaře - stomatologa
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře stomatologa
5 samostatných ordinací praktického lékaře - gynekologa
23 samostatných ordinací lékaře specialisty
4 detašovaná pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty
16 ostatních samostatných zařízení
3 detašovaná pracoviště ostatního samostatného zařízení
3 detašovaná pracoviště ostatního samostatného zařízení
13 zařízení lékárenské péče
Jesle
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické
pomoci
Transfusní stanice
Protivín
2 domy s
pečovatelskou
službou
3 samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
3 samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa
Samostatná ordinace lékaře specialisty
3 detašovaná pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty
2 ostatních samostatná zařízení
Zařízení lékárenské péče
Slabčice
NE
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé
Varvažov
NE
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé
Záhoří
NE
2 samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé
- 117 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Sociální oblast
Zdravotnictví
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře stomatologa
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
Pozn.: Jsou uvedeny pouze obce, které mají zařízení sociální péče, zdravotnická zařízení.
Zdroj: MOS, data aktuální k 1. 1. 2011
Tabulka B 11: Bytový a domovní fond v obcích SO ORP Písek
Rozdíl mezi lety 2001 a
2011
Rok
Obec
Albrechtice
nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní
Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova
Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad
Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Bytové
domy
2001
Bytové
domy
2011
Absolutně
Relativně
Rozdíl mezi lety 2001 a
2011
Rok
Rodinné
domy
2001
Rodinné
domy
2011
Absolutně
Relativně
9
0
2
14
7
8
9
0
2
16
11
9
0
0
0
2
4
1
0,0
0,0
14,3
57,1
12,5
255
63
53
239
223
194
288
61
50
234
305
222
33
-2
-3
-5
82
28
12,9
-3,2
-5,7
-2,1
36,8
14,4
0
4
0
0
6
1
0
0
4
1
0
10
1
0
0
0
1
0
4
0
0
0,0
66,7
0,0
-
69
150
76
37
158
156
16
76
161
82
37
164
176
18
7
11
6
0
6
20
2
10,1
7,3
7,9
0,0
3,8
12,8
12,5
4
1
4
0
21
32
2
1
0
0
0
4
0
5
0
21
32
2
1
1
1
1
0
-1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0,0
-100,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
61
42
80
15
244
319
74
26
34
64
35
59
50
77
14
277
314
65
26
33
59
45
-2
8
-3
-1
33
-5
-9
0
-1
-5
10
-3,3
19,0
-3,8
-6,7
13,5
-1,6
-12,2
0,0
-2,9
-7,8
28,6
12
2
2
0
811
6
0
97
2
0
1
5
17
3
2
0
901
8
2
104
3
0
0
6
5
1
0
0
90
2
2
7
1
0
-1
1
41,7
50,0
0,0
11,1
33,3
7,2
50,0
-100,0
20,0
77
87
125
51
2 222
85
24
951
132
148
65
113
66
96
119
53
2 350
91
20
986
147
158
65
113
-11
9
-6
2
128
6
-4
35
15
10
0
0
-14,3
10,3
-4,8
3,9
5,8
7,1
-16,7
3,7
11,4
6,8
0,0
0,0
- 118 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Rozdíl mezi lety 2001 a
2011
Rok
Obec
Bytové
domy
2001
Bytové
domy
2011
Absolutně
Skály
0
2
Slabčice
2
3
Smetanova
Lhota
2
3
Tálín
1
2
Temešvár
0
1
Varvažov
0
0
Vlastec
2
3
Vojníkov
1
1
Vráž
6
6
Vrcovice
1
1
Záhoří
9
11
Zvíkovské
Podhradí
3
3
Žďár
3
2
SO ORP
Písek
1 084
1 215
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
Relativně
Rozdíl mezi lety 2001 a
2011
Rok
Rodinné
domy
2001
Rodinné
domy
2011
Absolutně
Relativně
2
1
50,0
90
111
87
108
-3
-3
-3,3
-2,7
1
1
1
0
1
0
0
0
2
50,0
100,0
50,0
0,0
0,0
0,0
22,2
89
53
36
75
55
25
66
31
175
93
51
35
74
47
30
68
44
187
4
-2
-1
-1
-8
5
2
13
12
4,5
-3,8
-2,8
-1,3
-14,5
20,0
3,0
41,9
6,9
0
-1
0,0
-33,3
43
68
46
84
3
16
7,0
23,5
131
12,1
7 680
8 111
431
5,6
Tabulka B 12: Stáří domovního fondu v obcích SO ORP Písek
Obec
Albrechtice nad
Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
1919 a
dříve
19201945
57
12
18
30
44
46
21
34
25
6
15
27
6
14
9
17
5
54
49
18
6
10
15
6
21
48
8
6
37
42
26
14
30
16
8
29
16
3
22
5
16
1
47
92
12
5
10
12
7
14
Domy postavené
1946196119711960
1970
1980
26
4
4
22
20
8
6
11
6
1
12
17
6
2
7
1
37
18
4
4
2
14
6
4
- 119 -
32
4
3
26
28
19
8
19
4
2
21
17
5
5
5
3
27
26
8
3
6
3
2
3
45
5
3
69
46
37
6
24
2
10
32
36
1
6
10
15
2
44
56
11
2
4
5
2
18
19811990
25
12
4
32
28
27
5
11
12
2
33
19
4
6
3
5
34
53
7
2
1
5
10
13
19912000
24
4
9
23
24
24
10
18
8
2
13
20
3
1
9
10
1
26
36
2
2
1
3
8
9
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
SO ORP Písek
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2011
1919 a
dříve
14
17
19
414
19
3
191
30
22
16
23
22
17
20
14
4
17
9
8
8
12
33
6
20
1523
19201945
11
14
4
703
7
5
205
15
23
12
22
16
23
16
8
3
14
12
5
11
3
27
3
15
1703
Domy postavené
1946196119711960
1970
1980
6
14
14
18
8
19
5
5
7
167
311
596
13
14
18
6
2
2
70
84
214
7
15
26
18
16
20
7
11
3
13
10
15
5
14
10
11
11
16
7
12
18
5
5
4
5
5
9
10
5
4
3
11
3
8
2
6
10
17
3
3
5
9
19
58
2
7
13
4
12
11
639
888
1601
19811990
7
21
4
389
12
2
129
14
27
4
18
8
14
8
12
5
6
5
5
4
18
8
7
1080
19912000
10
16
6
334
6
1
116
18
17
9
10
5
12
9
3
4
7
3
1
4
2
19
10
6
918
Tabulka B 13: Stáří domovního fondu v obcích SO ORP Písek [%]
Obec
Albrechtice nad
Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
1919 a
dříve
22,2
24,5
38,3
12,6
19,0
24,6
30,0
23,1
34,2
19,4
9,7
17,8
35,3
23,3
20,9
22,7
38,5
19201945
18,7
16,3
12,8
15,5
18,1
13,9
20,0
20,4
21,9
25,8
18,7
10,5
17,6
36,7
11,6
21,3
7,7
Domy postavené
1946196119711960
1970
1980
10,1
8,2
8,5
9,2
8,6
4,3
8,6
7,5
8,2
3,2
7,7
11,2
0,0
10,0
4,7
9,3
7,7
- 120 -
12,5
8,2
6,4
10,9
12,1
10,2
11,4
12,9
5,5
6,5
13,5
11,2
0,0
8,3
11,6
6,7
23,1
17,5
10,2
6,4
28,9
19,8
19,8
8,6
16,3
2,7
32,3
20,6
23,7
5,9
10,0
23,3
20,0
15,4
19811990
9,7
24,5
8,5
13,4
12,1
14,4
7,1
7,5
16,4
6,5
21,3
12,5
23,5
10,0
7,0
6,7
0,0
19912000
9,3
8,2
19,1
9,6
10,3
12,8
14,3
12,2
11,0
6,5
8,4
13,2
17,6
1,7
20,9
13,3
7,7
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
SO ORP Písek
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2011
1919 a
dříve
20,1
14,8
29,0
25,0
29,4
26,3
14,6
25,6
18,4
15,0
38,0
14,2
21,3
14,3
18,9
24,0
15,4
25,8
20,7
27,5
16,3
22,2
29,8
13,3
25,0
19,1
29,6
13,1
37,5
18,0
12,2
26,7
18,2
Domy postavené
1946196119711960
1970
1980
13,8
10,0
16,4
5,5
7,9
17,0
6,5
12,9
17,7
16,7
12,5
8,3
5,9
17,6
11,8
24,6
5,3
8,8
14,6
4,9
4,9
4,9
3,7
22,0
7,9
18,4
18,4
15,9
7,1
16,8
10,0
10,0
14,0
5,7
10,7
20,5
14,6
15,7
20,2
28,6
9,5
9,5
6,9
8,3
21,2
5,6
12,0
20,8
12,6
11,2
14,0
11,3
17,7
4,8
11,7
9,0
13,5
6,3
17,5
12,5
10,6
10,6
15,4
7,8
13,3
20,0
0,0
10,6
10,6
13,3
16,7
16,7
13,2
14,7
7,4
8,5
6,4
23,4
11,1
29,6
7,4
9,8
16,4
27,9
9,4
9,4
15,6
4,9
10,4
31,7
4,1
14,3
26,5
5,3
16,0
14,7
7,7
10,6
19,2
19201945
17,5
27,9
19,4
20,8
29,4
21,1
17,1
17,1
14,5
12,4
8,0
24,1
7,9
23,8
20,3
12,0
16,1
19,4
19,8
20,0
22,1
17,8
17,0
10,0
20,6
25,5
18,5
18,0
9,4
14,8
6,1
20,0
20,4
19811990
12,6
16,1
11,3
8,3
2,9
8,8
24,4
15,9
9,2
18,6
8,0
13,3
13,5
9,5
12,8
11,2
18,9
6,5
16,2
10,0
13,5
8,9
25,5
16,7
8,8
10,6
0,0
8,2
12,5
9,8
16,3
9,3
12,9
19912000
9,7
10,9
3,2
8,3
2,9
5,3
19,5
11,0
13,2
14,2
12,0
11,5
6,7
4,8
11,5
14,4
11,9
14,5
9,0
6,3
11,5
10,0
6,4
13,3
10,3
6,4
3,7
6,6
6,3
10,4
20,4
8,0
11,0
Tabulka B 14: Obydlené byty v obcích SO ORP Písek
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Rok
Obydlené byty 2001 Obydlené byty 2011
321
71
65
388
317
274
76
180
94
39
- 121 -
329
67
66
362
401
309
75
185
90
43
Rozdíl mezi lety 2001 a 2011
Absolutně
Relativně
8
-4
1
-26
84
35
-1
5
-4
4
2,5
-5,6
1,5
-6,7
26,5
12,8
-1,3
2,8
-4,3
10,3
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Rok
Obydlené byty 2001 Obydlené byty 2011
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
SO ORP Písek
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
224
196
19
84
58
108
15
440
630
88
33
36
65
37
144
121
153
52
11 545
128
25
1 866
162
166
80
154
108
144
104
62
39
84
79
29
114
38
270
72
87
19 684
Rozdíl mezi lety 2001 a 2011
Absolutně
Relativně
227
207
18
74
62
102
14
462
585
65
32
38
55
38
131
130
143
51
11 929
141
20
1 841
172
183
78
144
103
134
103
63
34
78
74
32
113
48
298
68
100
20 117
3
11
-1
-10
4
-6
-1
22
-45
-23
-1
2
-10
1
-13
9
-10
-1
384
13
-5
-25
10
17
-2
-10
-5
-10
-1
1
-5
-6
-5
3
-1
10
28
-4
13
433
1,3
5,6
-5,3
-11,9
6,9
-5,6
-6,7
5,0
-7,1
-26,1
-3,0
5,6
-15,4
2,7
-9,0
7,4
-6,5
-1,9
3,3
10,2
-20,0
-1,3
6,2
10,2
-2,5
-6,5
-4,6
-6,9
-1,0
1,6
-12,8
-7,1
-6,3
10,3
-0,9
26,3
10,4
-5,6
14,9
2,2
Tabulka B 15: Vlastnictví bytů v SO ORP Jihočeského kraje
SO ORP
Blatná
České Budějovice
Byt ve vlastním
domě
2001
2011
2 655
18 646
2 587
22 698
Vlastník bytů
V osobním
Nájemní
vlastnictví
2001
2011
2001
2011
220
5 111
- 122 -
1 196
16 162
775
10 636
712
6 997
Družstevní
2001
2011
861
11 615
78
10 247
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
SO ORP
Byt ve vlastním
domě
2001
2011
Český Krumlov
5 057
5 893
Dačice
3 976
3 686
Jindřichův Hradec
7 308
7 697
Kaplice
2 303
2 573
Milevsko
3 526
3 473
Písek
7 187
7 562
Prachatice
4 349
4 706
Soběslav
4 211
4 392
Strakonice
6 698
6 981
Tábor
12 179
12 893
Trhové Sviny
3 229
3 619
Třeboň
4 348
4 428
Týn nad Vltavou
2 311
2 401
Vimperk
2 419
2 650
Vodňany
2 153
2 226
Jihočeský kraj
92 555
100 465
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
Vlastník bytů
V osobním
Nájemní
vlastnictví
2001
2011
2001
2011
2001
2011
964
403
3 153
430
818
1 932
708
570
1 045
2 205
458
1 068
74
446
372
19 977
1 670
705
1 888
1 099
935
2 227
2 239
1 053
4 146
3 237
538
692
459
733
446
34 543
709
337
1 076
436
396
1 002
2 135
557
304
1 581
311
446
1 055
695
32
21 397
4 100
1 303
5 171
2 180
1 731
6 592
1 883
1 481
6 598
6 563
1 207
2 438
696
1 001
878
61 180
5 663
1 186
3 151
2 319
1 174
6 709
3 785
1 491
3 614
9 853
1 317
2 547
1 162
2 329
730
58 441
Družstevní
3 548
864
2 255
1 294
922
3 493
2 628
1 082
1 970
7 473
921
1 495
573
1 664
674
38 565
Tabulka B 16: Vlastnictví bytů v obcích SO ORP Písek
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Byt ve vlastním
domě
2001
2011
223
53
40
228
202
166
59
134
66
34
144
154
13
42
41
64
13
211
295
62
22
29
45
22
71
225
50
39
215
258
216
60
140
71
33
150
159
18
42
53
56
14
252
277
44
20
34
42
29
61
Vlastník bytů
V osobním
Nájemní
vlastnictví
2001
2011
2001
2011
14
0
5
14
4
0
0
0
0
0
6
0
0
5
0
2
0
16
7
0
0
0
0
0
0
- 123 -
38
4
6
63
27
17
2
9
2
2
17
12
0
13
1
18
0
57
123
9
3
1
2
3
7
35
7
10
79
48
21
5
14
8
0
19
4
0
21
3
27
0
132
168
4
6
1
9
11
60
26
6
8
37
34
11
4
12
2
0
14
7
0
9
0
15
0
105
88
4
5
0
7
1
50
Družstevní
2001
5
0
0
36
17
25
0
5
0
0
23
0
0
2
0
0
0
23
94
9
0
0
0
0
0
2011
0
0
0
18
35
25
0
2
0
0
25
0
0
0
0
0
0
5
46
0
0
0
0
0
0
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Byt ve vlastním
domě
2001
2011
Obec
Oslov
85
Ostrovec
117
Paseky
39
Písek
2 287
Podolí I
75
Probulov
21
Protivín
875
Předotice
122
Putim
143
Rakovice
61
Ražice
92
Skály
80
Slabčice
109
Smetanova Lhota
79
Tálín
45
Temešvár
33
Varvažov
60
Vlastec
52
Vojníkov
17
Vráž
50
Vrcovice
29
Záhoří
167
Zvíkovské Podhradí
49
Žďár
67
SO ORP Písek
7 187
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
77
92
39
2 511
87
13
881
129
148
62
96
77
96
79
48
32
65
43
24
60
37
177
52
79
7 562
Vlastník bytů
V osobním
Nájemní
vlastnictví
2001
2011
2001
2011
1
0
0
1 740
2
0
90
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
23
0
0
1 932
5
11
5
5 664
9
4
306
8
8
3
11
6
13
6
1
2
2
3
0
26
2
45
9
7
6 592
13
20
6
5 168
21
2
559
13
5
5
48
15
13
12
3
1
5
12
4
41
5
27
12
7
6 709
Družstevní
2001
30
18
5
2 383
16
1
443
14
6
3
20
6
11
9
2
0
4
15
2
16
4
36
2
2
3 493
2011
5
0
0
1 801
13
0
134
8
0
0
0
0
0
0
3
0
0
4
0
11
0
9
0
0
2 227
8
0
0
736
11
0
58
9
0
0
1
0
1
2
5
0
0
4
0
0
1
10
0
0
1 002
Tabulka B 17: Vlastnictví domů v SO ORP Jihočeského kraje
Vlastník domu
SO ORP
Fyzická osoba
2001
Blatná
České Budějovice
Český Krumlov
Dačice
Jindřichův Hradec
Kaplice
Milevsko
Písek
Prachatice
Soběslav
Strakonice
Tábor
Trhové Sviny
Třeboň
Týn nad Vltavou
2 781
18 923
5 266
4 067
7 847
2 416
3 582
7 608
4 694
4 395
6 870
12 308
3 440
4 617
2 431
2011
2 910
22 986
6 001
4 155
8 659
2 759
3 608
8 052
5 187
4 658
7 305
13 316
4 000
4 907
2 587
Obec, stát
2001
85
686
484
162
279
277
105
448
548
122
355
753
198
258
82
2011
112
406
450
116
221
164
94
270
368
96
207
560
132
159
45
- 124 -
Kombinace
vlastníků
2001
2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
235
99
39
118
40
62
190
55
74
139
249
38
63
25
Bytové
Družstvo
2001
90
718
151
68
111
79
78
174
243
85
312
221
67
47
38
2011
36
665
71
60
118
43
50
153
214
24
112
78
30
48
107
Spoluvlastnictv
í vlastníků bytů
(jednotek)
2001
2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
1 260
389
113
390
189
136
463
239
135
415
502
117
238
53
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Vlastník domu
Fyzická osoba
SO ORP
2001
2011
Vimperk
2 589
2 774
Vodňany
2 228
2 424
Jihočeský kraj
96 062 106 288,0
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
Obec, stát
2001
2011
258
84
5 184
179
85
3 664,0
Kombinace
vlastníků
2001
2011
0
37
0
25
0 1 520
Bytové
Družstvo
2001
2011
69
44
2 595
53
16
1 878,0
Spoluvlastnictv
í vlastníků bytů
(jednotek)
2001
2011
0
0
0
137
90
4 966
Tabulka B 18: Vlastnictví domů v obcích SO ORP Písek
Vlastník domu
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Fyzická osoba
2001
2011
245
60
54
237
211
185
67
148
72
37
149
154
17
59
42
77
15
236
317
71
26
34
61
25
80
84
124
47
2 304
81
24
946
128
148
66
97
275
53
50
226
283
217
70
158
79
36
156
175
18
56
50
75
14
272
307
62
26
33
57
41
72
75
112
49
2 486
93
22
984
141
153
62
103
Obec, stát
2001
7
3
0
12
8
2
0
1
1
0
4
1
0
0
0
2
0
16
15
1
0
0
1
0
9
2
0
4
286
1
0
37
2
2
0
7
2011
6
3
0
9
5
2
1
1
0
0
5
1
0
0
0
2
0
12
7
1
0
0
1
0
8
18
2
4
122
2
0
31
2
1
2
3
- 125 -
Kombinace
vlastníků
2001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2011
3
2
0
2
2
2
1
0
3
0
1
1
0
0
0
0
0
5
2
0
0
0
0
1
1
0
3
0
132
1
0
10
1
4
1
2
Bytové
Družstvo
2001
1
0
0
3
3
5
0
1
0
0
4
0
0
1
0
0
0
3
12
2
0
0
0
0
0
1
0
0
111
3
0
17
1
0
0
0
2011
1
0
0
3
22
4
0
1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
1
6
0
0
0
0
0
0
2
1
0
88
3
0
9
1
0
0
0
Spoluvlastnictví
vlastníků bytů
(jednotek)
2001
2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
6
1
3
0
1
0
0
1
0
0
4
0
2
0
5
14
1
0
0
1
0
1
0
1
0
363
0
0
37
0
1
1
3
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Vlastník domu
Obec
Fyzická osoba
2001
2011
Skály
80
82
Slabčice
105
102
Smetanova Lhota
86
90
Tálín
52
50
Temešvár
36
33
Varvažov
71
70
Vlastec
51
45
Vojníkov
25
28
Vráž
61
61
Vrcovice
29
42
Záhoří
169
179
Zvíkovské Podhradí
46
47
Žďár
69
82
SO ORP Písek
7 608 8 052
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
Obec, stát
2001
1
2
1
1
1
2
4
1
4
0
3
4
0
448
2011
0
4
1
1
1
1
2
0
2
1
3
3
0
270
Bytové
Družstvo
Kombinace
vlastníků
2001
2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2001
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
4
1
1
190
2011
0
0
0
1
0
0
1
0
2
0
2
0
0
174
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
2
1
0
153
Spoluvlastnictví
vlastníků bytů
(jednotek)
2001
2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
0
0
0
0
0
3
0
4
0
0
463
Tabulka B 19: Vybavenost obcí v SO ORP Písek počítači a připojením k internetu
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Obydlené byty
celkem
vybavené počítačem
329
67
66
362
401
309
75
185
90
43
227
207
18
74
62
102
14
462
585
65
32
38
55
38
131
130
143
45,9
49,3
40,9
56,1
63,3
62,8
53,3
49,2
48,9
60,5
57,7
60,4
44,4
32,4
46,8
39,2
71,4
50,4
48,0
40,0
37,5
52,6
43,6
57,9
40,5
49,2
50,3
- 126 -
Z toho
vybavené počítačem s internetem
43,8
47,8
36,4
52,8
60,3
58,6
50,7
42,7
45,6
55,8
54,2
58,9
44,4
32,4
43,5
32,4
71,4
46,1
45,5
35,4
31,3
47,4
40,0
55,3
36,6
46,9
44,8
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Obydlené byty
celkem
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
SO ORP Písek
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2011
vybavené počítačem
51
11929
141
20
1841
172
183
78
144
103
134
103
63
34
78
74
32
113
48
298
68
100
20 117
Z toho
vybavené počítačem s internetem
64,7
58,6
51,1
45,0
56,6
52,9
55,2
57,7
56,9
46,6
49,3
43,7
55,6
61,8
44,9
48,6
37,5
61,9
66,7
55,7
48,5
47,0
56,4
64,7
54,7
45,4
35,0
52,2
48,3
50,8
56,4
53,5
41,7
41,8
37,9
54,0
50,0
41,0
44,6
31,3
55,8
66,7
51,0
44,1
41,0
52,5
Tabulka B 20: : Počet ubytovacích zařízení v SO ORP Jihočeského kraje
ORP
počet zařízení
lůžka
pokoje
Blatná
České Budějovice
Český Krumlov
Dačice
Jindřichův Hradec
Kaplice
Milevsko
Písek
Prachatice
Soběslav
Strakonice
Tábor
Trhové Sviny
Třeboň
Týn nad Vltavou
Vimperk
Vodňany
13
79
249
22
87
11
14
65
66
17
35
64
17
86
15
113
10
361
2 782
3 597
321
1 331
82
225
1 543
871
350
559
1 715
226
1 613
260
1 449
180
1 188
6 604
10 311
1 007
4 142
223
859
4 613
2 791
1 163
1 755
4 726
614
4 280
875
4 230
531
Jihočeský kraj
Zdroj: ČSÚ, data aktuální k 1. 1. 2011
963
17 465
49 912
- 127 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Tabulka B 21: Návštěvnost v SO ORP Jihočeského kraje
ORP
Blatná
České Budějovice
Český Krumlov
Dačice
Jindřichův Hradec
Kaplice
Milevsko
Písek
Prachatice
Soběslav
Strakonice
Tábor
Trhové Sviny
Třeboň
Týn nad Vltavou
Vimperk
Vodňany
Jihočeský kraj
Zdroj: ČSÚ, data aktuální k 1. 1. 2011
počet příjezdů hostů
počet přenocování
z toho rezidentů
z toho rezidentů
9 246
164 482
282 318
12 115
52 424
4 358
10 030
47 142
8 773
73 606
145 761
10 311
46 971
3 390
9 522
37 213
31 371
301 035
711 355
28 447
151 755
10 082
32 575
173 087
30 368
141 741
404 408
24 575
140 863
7 845
30 929
148 965
36 792
11 967
27 445
60 186
6 889
88 376
6 134
68 901
4 157
32 286
10 635
25 195
48 655
5 673
81 656
5 356
56 581
3 675
94 633
31 578
79 636
258 177
19 440
504 315
19 445
256 451
8 753
84 431
28 507
73 748
235 602
16 718
481 383
17 546
218 894
7 892
892 962
605 259
2 712 135
2 094 415
Tabulka B 22: Objekty individuální rodinné rekreace v obcích SO ORP Písek
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Slouží k rekreaci
Domy celkem
484
113
134
353
457
331
125
299
121
54
245
243
28
99
76
124
18
534
505
167
55
45
124
85
- 128 -
155
15
71
69
95
64
36
109
34
9
57
40
7
19
24
31
4
166
114
92
24
5
58
38
Podíl [%]
32,0
13,3
53,0
19,5
20,8
19,3
28,8
36,5
28,1
16,7
23,3
16,5
25,0
19,2
31,6
25,0
22,2
31,1
22,6
55,1
43,6
11,1
46,8
44,7
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
SO ORP Písek
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2011
Domy celkem
168
160
241
95
3 789
145
50
1 414
275
230
113
174
123
198
197
88
65
206
103
62
135
66
283
84
151
13 434
- 129 -
Slouží k rekreaci
67
41
93
33
119
34
23
202
95
43
43
38
29
81
86
29
23
113
41
23
39
11
59
25
59
2 785
Podíl [%]
39,9
25,6
38,6
34,7
3,1
23,4
46,0
14,3
34,5
18,7
38,1
21,8
23,6
40,9
43,7
33,0
35,4
54,9
39,8
37,1
28,9
16,7
20,8
29,8
39,1
20,7
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Příloha C: Ekonomický pilíř
Tabulka C 1: Počet obsazených pracovních míst v obcích SO ORP Písek
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
2007
211
15
28
381
249
169
37
148
13
18
87
51
11
23
6
99
2
143
555
23
13
2
3
8
165
122
124
10
15 117
31
1
1 674
17
90
35
104
25
37
52
27
2
4
9
12
Počet obsazených pracovních míst
2010
Relativní změna [%]
Absolutní změna
130
9
22
206
237
134
47
183
16
18
72
53
19
21
18
36
2
134
421
18
1
5
2
13
193
111
80
9
14 709
37
3
1 169
14
51
43
101
43
7
24
52
4
9
33
17
- 130 -
-38,4
-40,0
-21,4
-45,9
-4,8
-20,7
27,0
23,6
23,1
0,0
-17,2
3,9
72,7
-8,7
200,0
-63,6
0,0
-6,3
-24,1
-21,7
-92,3
150,0
-33,3
62,5
17,0
-9,0
-35,5
-10,0
-2,7
19,4
200,0
-30,2
-17,6
-43,3
22,9
-2,9
72,0
-81,1
-53,8
92,6
100,0
125,0
266,7
41,7
-81
-6
-6
-175
-12
-35
10
35
3
0
-15
2
8
-2
12
-63
0
-9
-134
-5
-12
3
-1
5
28
-11
-44
-1
-408
6
2
-505
-3
-39
8
-3
18
-30
-28
25
2
5
24
5
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Počet obsazených pracovních míst
2010
Relativní změna [%]
Absolutní změna
2007
Vráž
65
Vrcovice
7
Záhoří
179
Zvíkovské Podhradí
68
Žďár
14
SO ORP Písek
20 286
Zdroj dat: MF ČR; data aktuální k 1.12 daného roku
117
10
139
85
13
18 890
80,0
42,9
-22,3
25,0
-7,1
-6,9
52
3
-40
17
-1
-1 396
Tabulka C 2: Počet obsazených pracovních míst v SO ORP Jihočeského kraje
SO ORP
Rok
2007
2010
Blatná
6 115
České Budějovice
84 500
Český Krumlov
14 850
Dačice
7 253
Jindřichův Hradec
17 208
Kaplice
7 304
Milevsko
5 917
Písek
20 286
Prachatice
11 509
Soběslav
7 319
Strakonice
20 387
Tábor
35 144
Trhové Sviny
5 379
Třeboň
9 202
Týn nad Vltavou
5 934
Vimperk
6 447
Vodňany
4 205
Jihočeský kraj
268 959
Zdroj dat: MF ČR; data aktuální k 1.12 daného roku
Rozdíl mezi lety 2001 a 2011
Absolutně
Relativně
6 022
83 866
14 562
6 479
16 928
6 060
5 732
18 890
11 186
6 692
19 136
32 610
4 347
8 845
6 139
6 260
4 063
257 817
-93
-634
-288
-774
-280
-1 244
-185
-1 396
-323
-627
-1 251
-2 534
-1 032
-357
205
-187
-142
-11 142
-1,5
-0,8
-1,9
-10,7
-1,6
-17,0
-3,1
-6,9
-2,8
-8,6
-6,1
-7,2
-19,2
-3,9
3,5
-2,9
-3,4
-4,1
Tabulka C 3: Míra podnikatelské aktivity v SO ORP Jihočeského kraje [‰]
SO ORP
2004
Míra podnikatelské aktivity [‰]
2007
2011
Blatná
České Budějovice
Český Krumlov
Dačice
Jindřichův Hradec
Kaplice
Milevsko
Písek
169,3
198,2
193,0
142,2
166,6
155,6
190,8
190,1
163,9
199,4
196,9
149,7
172,5
164,1
194,2
194,5
171,2
210,9
203,7
154,0
179,9
174,5
199,4
192,1
Prachatice
Soběslav
Strakonice
Tábor
Trhové Sviny
Třeboň
Týn nad Vltavou
196,3
196,5
181,8
210,8
157,5
161,8
171,2
201,7
184,2
183,2
208,8
164,9
173,7
166,4
203,4
191,8
177,3
218,5
182,0
189,2
180,0
- 131 -
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
SO ORP
2004
Míra podnikatelské aktivity [‰]
2007
2011
Vimperk
210,8
211,9
205,6
Vodňany
191,6
187,1
194,1
Jihočeský kraj
188,2
190,2
197,1
Zdroj dat: ČSÚ; Databáze demografických údajů, Registr ekonomických subjektů; Data aktuální k 31.12. daného roku
Tabulka C 4: Míra podnikatelské aktivity v obcích SO ORP Písek [‰]
Míra podnikatelské aktivity [‰]
2004
2007
2011
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
210,3
275,1
143,4
214,2
208,4
202,6
352,6
133,2
190,9
264,3
172,9
164,6
240,0
234,7
146,9
219,9
173,9
211,2
207,6
239,7
222,2
298,3
226,0
229,9
210,2
165,2
140,4
191,5
188,7
216,8
252,4
175,4
150,5
175,7
182,7
179,4
132,1
222,9
194,7
202,5
222,2
- 132 -
211,6
314,9
175,8
215,8
214,7
221,3
356,6
162,9
206,6
251,1
195,6
183,7
222,2
240,2
152,2
263,9
173,9
207,0
210,7
254,5
228,6
275,9
238,1
258,1
199,7
159,6
162,2
221,4
190,7
245,7
343,4
178,5
152,6
196,8
197,1
183,2
140,8
236,5
218,4
188,7
245,5
210,7
303,4
220,6
241,8
196,9
188,4
275,2
168,6
181,5
134,5
173,2
170,4
192,3
172,1
150,9
223,1
157,9
213,1
206,1
179,6
162,8
229,4
178,3
250,0
181,2
153,2
173,7
222,2
191,6
191,9
203,4
182,8
163,7
233,2
167,4
170,1
167,3
206,6
210,1
200,0
247,9
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Míra podnikatelské aktivity [‰]
2004
2007
2011
Obec
Varvažov
179,2
169,4
Vlastec
232,0
227,5
Vojníkov
453,1
403,2
Vráž
184,7
173,3
Vrcovice
155,8
145,5
Záhoří
167,0
173,7
Zvíkovské Podhradí
198,4
223,4
Žďár
144,7
175,6
SO ORP Písek
190,1
194,5
Zdroj dat: ČSÚ; Databáze demografických údajů, Registr ekonomických subjektů; Data aktuální k 31.12. daného roku
194,4
162,7
209,9
199,3
131,7
154,2
235,0
201,6
192,1
Tabulka C 5: Míra zaměstnanosti v SO ORP Jihočeského kraje [%]
Míra zaměstnanosti [%]
2001
2011
SO ORP
Blatná
České Budějovice
Český Krumlov
Dačice
Jindřichův Hradec
Kaplice
Milevsko
Písek
Prachatice
Soběslav
Strakonice
Tábor
Trhové Sviny
Třeboň
Týn nad Vltavou
Vimperk
Vodňany
Jihočeský kraj
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
67,7
70,2
68,3
65,9
68,9
70,0
66,1
68,7
68,3
67,7
67,3
69,5
68,3
69,2
71,0
66,4
67,3
68,8
65,4
67,4
62,3
62,7
63,7
63,6
65,6
65,7
65,2
63,5
64,9
66,0
65,7
66,4
66,7
64,8
62,9
65,4
Tabulka C 6: Míra zaměstnanosti v obcích SO ORP Písek [%]
Míra zaměstnanosti [%]
2001
2011
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
70,7
71,4
75,3
71,2
69,9
68,6
67,2
66,8
61,1
72,5
70,6
63,8
- 133 -
63,9
65,9
63,8
62,0
66,8
72,6
63,1
67,2
66,1
70,2
65,4
67,2
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Míra zaměstnanosti [%]
2001
2011
Obec
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
SO ORP Písek
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
68,8
68,3
64,9
65,6
72,0
66,4
68,8
64,7
65,5
55,4
58,5
62,5
64,0
69,8
63,9
68,0
69,6
65,6
51,4
67,3
71,6
68,9
64,0
60,1
62,3
71,0
66,8
68,0
71,7
60,4
71,7
69,2
64,5
71,1
68,7
66,7
68,9
68,7
63,9
48,1
57,7
64,0
56,5
62,6
63,6
63,2
52,8
63,4
55,8
56,6
57,9
68,9
60,6
62,5
67,0
63,2
50,0
63,0
61,7
68,1
73,5
64,6
55,4
65,2
63,6
68,5
69,3
52,4
65,0
56,6
71,3
57,4
63,4
75,0
70,1
65,7
Tabulka C 7: Míra nezaměstnanosti v obcích SO ORP Písek [%]
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Míra nezaměstnanosti [%]
2008
2009
2010
2007
4,6
9,6
5,5
4,7
6,3
5,0
- 134 -
4,8
6,2
5,5
3,7
4,9
3,9
8,6
8,4
9,5
7,4
8,0
6,4
7,0
12,8
9,2
8,2
9,0
7,3
2011
7,0
10,8
8,3
6,1
9,2
7,7
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
SO ORP Písek
Zdroj dat: MPSV, GIS0 statistika
Míra nezaměstnanosti [%]
2008
2009
2010
2007
5,4
2,6
3,5
2,2
6,3
5,2
12,8
6,8
5,8
5,5
10,4
5,3
5,1
5,1
12,9
11,6
8,1
8,1
8,0
5,3
6,6
3,8
5,3
8,8
6,4
6,1
5,7
5,6
4,1
6,2
3,0
3,5
4,1
6,0
5,6
8,3
8,7
4,9
4,7
5,0
4,9
3,7
8,7
5,5
- 135 -
5,9
2,0
3,8
2,8
4,7
3,4
6,1
4,5
5,8
7,2
5,0
4,6
4,7
3,5
8,5
9,9
7,5
6,8
8,0
1,7
4,8
1,9
4,2
8,1
8,0
4,2
3,4
5,7
6,8
5,9
2,2
6,4
2,5
4,4
11,3
7,2
4,9
2,3
1,7
6,4
5,3
3,6
4,3
4,3
8,3
4,8
6,3
6,0
6,8
4,4
7,1
5,3
10,2
9,0
0,0
8,4
7,6
4,5
7,7
10,5
6,8
8,9
11,2
6,3
10,0
5,8
6,5
7,6
6,8
7,0
6,1
6,9
6,2
6,8
3,7
7,1
5,1
11,1
13,0
14,9
10,8
10,4
3,9
8,9
6,1
5,3
4,7
6,8
7,5
5,5
6,9
7,4
7,7
5,2
8,3
9,6
10,7
9,9
1,3
8,6
8,3
7,4
7,7
13,6
9,0
9,7
11,3
9,0
10,5
7,9
7,4
7,3
15,9
7,9
8,7
8,9
8,2
9,6
5,2
5,2
6,3
7,9
13,0
11,9
8,9
11,1
3,6
12,1
6,9
5,0
6,6
7,7
2011
4,7
5,2
10,3
9,0
8,9
5,9
5,1
9,0
9,9
9,6
0,8
9,1
8,1
7,5
10,3
13,4
8,9
15,5
11,6
7,9
8,9
7,3
7,1
7,6
10,2
8,1
10,8
7,5
7,1
9,5
5,0
7,0
7,3
9,4
7,7
8,3
7,7
8,3
4,3
17,1
6,1
5,5
6,3
7,5
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Tabulka C 8: Podíl nezaměstnaných žen v SO ORP Jihočeského kraje [%]
SO ORP
Blatná
České Budějovice
Český Krumlov
Dačice
Jindřichův Hradec
Kaplice
Milevsko
Písek
Prachatice
Soběslav
Strakonice
Tábor
Trhové Sviny
Třeboň
Týn nad Vltavou
Vimperk
Vodňany
Jihočeský kraj
Zdroj dat: MPSV, GIS0 statistika
Podíl nezaměstnaných žen [%]
2008
2009
2010
2007
54,0
55,5
54,7
64,9
61,9
56,2
61,3
55,9
55,0
56,8
54,8
56,1
58,5
60,6
60,0
49,7
58,2
56,8
51,7
54,8
52,2
62,2
58,2
56,2
61,8
54,0
54,3
57,4
54,8
56,5
57,2
56,3
60,4
51,4
59,3
55,7
48,8
51,6
48,4
53,8
54,5
53,1
55,8
51,2
50,1
51,0
48,8
50,6
56,3
55,7
59,3
49,4
56,3
51,7
2011
44,7
50,6
46,5
54,3
54,3
50,8
55,3
50,2
47,5
51,4
48,1
50,0
52,1
53,5
56,1
44,5
54,7
50,4
45,0
50,4
46,5
57,1
52,3
50,9
55,7
51,4
45,3
51,7
48,9
51,3
48,4
54,5
54,3
47,6
53,0
50,5
Tabulka C 9: Podíl nezaměstnaných žen v obcích SO ORP Písek [%]
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Podíl nezaměstnaných žen [%]
2008
2009
2010
2007
63,7
56,1
31,6
72,5
53,8
41,9
55,9
34,3
66,7
57,1
49,6
59,6
50,0
55,9
79,5
55,1
48,0
54,0
54,3
52,1
30,8
43,4
86,8
19,0
45,8
- 136 -
55,6
59,5
52,6
59,0
46,6
60,4
29,7
50,9
69,6
55,6
41,8
40,2
68,4
60,7
56,8
41,4
100,0
59,3
54,0
42,9
53,5
64,4
85,7
14,3
47,4
53,7
43,0
80,3
57,6
39,2
66,8
48,4
50,8
44,7
36,8
40,1
40,7
81,8
34,7
71,4
36,6
0,0
59,3
49,0
63,5
35,9
37,5
63,2
45,7
40,8
41,1
41,4
70,3
46,5
51,8
52,3
41,5
44,6
36,1
46,8
47,1
34,0
57,7
47,3
58,0
61,0
33,3
50,4
47,1
37,9
59,0
30,6
47,4
16,0
40,6
2011
41,3
63,3
72,4
55,2
46,9
43,5
33,3
56,8
49,2
36,8
43,4
50,6
75,0
45,5
60,0
52,3
100,0
50,4
46,8
44,8
61,5
27,9
40,0
22,5
35,0
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
SO ORP Písek
Zdroj dat: MPSV, GIS0 statistika
Podíl nezaměstnaných žen [%]
2008
2009
2010
2007
78,8
67,4
37,5
56,2
43,3
76,5
59,5
50,7
48,7
85,1
43,0
57,4
40,8
42,9
44,2
34,6
38,0
56,0
61,9
55,6
64,7
61,3
77,5
35,9
55,9
64,0
70,7
56,3
54,2
50,6
61,9
55,9
43,9
43,8
51,3
52,2
70,6
60,5
55,8
39,5
17,0
54,1
69,6
50,0
58,6
50,0
62,4
66,7
22,4
54,1
38,9
43,3
16,3
51,2
42,9
72,2
55,6
46,6
54,5
47,9
45,2
15,8
58,6
56,3
46,9
62,3
60,6
49,2
46,7
62,7
52,5
48,3
58,6
41,3
51,2
2011
39,0
61,0
59,1
50,7
49,0
59,5
54,6
50,9
28,5
51,1
53,0
47,5
58,1
35,2
47,1
50,8
61,4
39,8
79,2
47,6
50,6
51,0
52,7
65,2
50,2
31,7
53,0
77,0
52,4
47,9
88,9
54,8
47,1
37,6
28,0
50,9
51,9
56,0
46,0
49,4
63,9
57,7
68,5
97,2
66,2
45,3
52,3
70,0
48,8
51,4
Tabulka C 10: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v obcích SO ORP Písek [%]
Obec
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti [%]
2008
2009
2010
2007
0,9
3,1
3,2
1,0
1,3
0,7
0,8
0,9
0,1
0,0
1,0
1,4
5,8
0,8
3,7
1,3
5,0
1,3
0,9
- 137 -
0,6
2,0
0,4
0,8
0,9
0,5
0,5
0,5
0,0
0,0
1,0
0,4
3,8
0,7
0,1
1,1
5,0
0,8
0,7
1,3
1,4
0,4
1,4
0,5
0,4
2,3
0,5
1,1
0,0
1,3
0,0
3,8
0,0
0,9
1,2
0,0
0,9
0,7
1,4
1,1
2,7
2,1
1,0
0,3
2,5
0,9
1,0
0,0
1,8
0,5
3,8
0,6
1,9
1,9
0,0
2,0
1,4
2011
1,1
2,9
0,1
1,6
1,5
0,9
0,7
0,7
1,4
0,2
1,4
0,7
3,8
1,8
2,2
2,1
0,0
1,9
2,0
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti [%]
2008
2009
2010
2007
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
SO ORP Písek
Zdroj dat: MPSV, GIS0 statistika
1,9
6,7
5,3
3,7
1,2
1,7
0,2
2,7
1,1
1,6
3,4
3,0
2,8
1,3
1,9
1,6
1,2
0,7
0,2
1,6
2,5
0,0
4,3
5,6
0,0
0,7
1,0
1,4
1,7
5,4
1,7
0,1
2,8
2,4
4,6
0,0
1,4
0,1
1,0
0,0
0,9
1,5
0,0
1,2
0,2
1,0
0,0
0,8
0,0
0,2
0,5
1,4
1,1
2,8
0,8
0,5
0,0
1,8
0,6
0,0
2,7
0,9
0,9
1,6
0,4
2,3
0,0
1,3
0,0
0,6
0,4
0,7
1,3
0,4
0,8
0,3
0,1
1,3
1,0
0,0
1,0
0,1
1,5
2,6
3,1
1,2
0,0
0,0
1,8
0,5
0,0
0,9
0,8
1,2
1,4
2,2
1,4
1,0
1,8
1,1
2,4
2,0
1,5
1,0
2,3
1,5
0,5
1,0
1,0
1,9
0,4
0,3
2,0
2,2
4,9
2,7
2,3
3,0
0,3
2,2
1,3
0,0
1,6
1,4
2011
1,8
1,8
3,5
1,2
0,2
1,9
1,9
1,5
1,4
1,8
0,1
1,1
1,9
1,6
1,2
1,0
2,4
0,3
0,4
1,2
0,7
2,4
1,4
1,9
6,0
0,0
1,3
0,4
0,0
1,5
1,7
Tabulka C 11: Daňová výtěžnost v obcích SO ORP Písek (v tis. Kč)
Obec
Daňová výtěžnost (v tis. Kč)
2010
Albrechtice nad Vltavou
Boudy
Cerhonice
Čimelice
Čížová
Dobev
Dolní Novosedly
Drhovle
Heřmaň
Horosedly
Kestřany
Kluky
11 576,8
2 235,7
1 980,7
8 723,8
9 843,2
6 649,6
2 129,4
4 720,7
2 129,9
1 321,7
6 313,2
4 637,5
2011
9 358,1
1 882,5
1 817,6
9 102,9
10 334,5
6 939,8
2 103,1
5 164,1
2 237,0
1 400,9
5 790,4
4 680,9
- 138 -
Rozdíl
-2 218,6
-353,2
-163,2
379,1
491,3
290,3
-26,2
443,4
107,1
79,1
-522,8
43,3
Daňová výtěžnost na
obyvatele (v tis. Kč)
2010
2011
Rozdíl
13,8
12,8
14,3
8,8
9,5
8,7
9,8
9,2
8,7
11,3
9,5
8,4
11,1
10,6
13,4
9,4
9,5
8,5
9,6
9,8
9,0
11,8
8,4
8,1
-2,7
-2,2
-0,9
0,6
0,0
-0,2
-0,2
0,5
0,3
0,4
-1,1
-0,2
PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Obec
Kožlí
Králova Lhota
Křenovice
Lety
Minice
Mirotice
Mirovice
Mišovice
Myslín
Nerestce
Nevězice
Olešná
Orlík nad Vltavou
Oslov
Ostrovec
Paseky
Písek
Podolí I
Probulov
Protivín
Předotice
Putim
Rakovice
Ražice
Skály
Slabčice
Smetanova Lhota
Tálín
Temešvár
Varvažov
Vlastec
Vojníkov
Vráž
Vrcovice
Záhoří
Zvíkovské Podhradí
Žďár
SO ORP Písek
Zdroj dat: MF ČR; Bilance příjmů
Daňová výtěžnost (v tis. Kč)
2010
2011
1 492,0
2 228,7
1 469,7
3 445,3
478,3
10 523,7
13 995,0
3 405,8
865,9
1 110,7
1 788,4
1 184,2
3 177,4
3 783,8
4 562,8
2 410,4
334 764,5
3 060,8
760,7
44 393,7
5 113,9
4 033,9
2 371,7
3 908,5
2 947,3
3 617,9
2 761,8
1 596,2
1 042,5
3 132,9
1 975,6
1 289,7
2 649,6
1 431,0
6 772,1
1 701,5
2 559,3
550 069,2
1 468,0
2 209,8
1 468,7
3 124,3
497,6
10 368,6
13 473,0
2 514,3
985,2
1 111,0
1 874,7
1 170,6
3 073,5
3 468,8
4 412,8
2 395,9
317 388,7
3 022,3
799,0
41 980,7
5 066,3
5 902,6
2 446,8
3 660,9
3 246,3
3 714,0
2 788,5
1 467,2
1 049,2
3 152,9
1 994,5
1 320,8
2 813,9
1 476,5
6 971,2
1 689,7
2 649,8
529 030,4
- 139 -
Rozdíl
-24,0
-18,8
-1,0
-321,0
19,2
-155,0
-522,0
-891,5
119,3
0,3
86,3
-13,6
-104,0
-315,0
-150,0
-14,5
-17 375,8
-38,5
38,3
-2 413,0
-47,5
1 868,7
75,1
-247,6
299,1
96,1
26,6
-129,0
6,7
20,1
18,9
31,1
164,4
45,5
199,1
-11,7
90,5
-21 038,8
Daňová výtěžnost na
obyvatele (v tis. Kč)
2010
2011
Rozdíl
30,8
11,1
9,5
13,1
13,3
8,8
8,8
16,7
9,8
10,4
11,7
11,5
9,9
10,9
10,8
16,7
11,2
8,5
15,4
8,9
10,5
8,0
10,8
9,6
10,6
12,0
10,0
9,9
9,1
16,7
9,7
19,5
9,1
9,0
8,6
8,7
10,8
10,6
28,2
10,3
9,2
12,0
13,1
8,7
8,6
12,2
11,5
10,2
11,9
11,3
9,9
10,4
11,6
15,7
10,6
8,2
13,5
8,5
10,1
11,7
11,1
9,4
11,6
11,1
10,1
8,9
8,7
17,5
9,5
16,3
9,5
8,8
8,5
8,4
10,9
10,2
-2,5
-0,8
-0,2
-1,1
-0,2
-0,1
-0,2
-4,4
1,6
-0,2
0,2
-0,2
0,0
-0,5
0,8
-1,0
-0,6
-0,3
-1,8
-0,5
-0,4
3,7
0,3
-0,2
0,9
-0,9
0,1
-1,0
-0,4
0,8
-0,1
-3,2
0,4
-0,2
0,0
-0,2
0,2
-0,4

Podobné dokumenty

Geologická expozice pod Klokoty

Geologická expozice pod Klokoty Klokoty v  Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a  jsou součástí neživé přírody našeho okolí. Expozice je koncipována tak, že návštěvníkům představuje expo...

Více

zde - Svět plastů

zde - Svět plastů odborný titul Svět plastů je, jak výše uvedeno, mediálním partnerem letošních stěžejních plastikářských akcí v ČR a vedle toho se distribučně účastní veletrhů v Nitře a Kielcích. Samozřejmě během r...

Více

proces proces - Geoportál Jihočeského kraje

proces proces - Geoportál Jihočeského kraje Seznam zdrojů a pouţitá literatura .....................................................................................173 Přílohy ....................................................................

Více

Podklady pro RURÚ + dokumentace RURÚ

Podklady pro RURÚ + dokumentace RURÚ 1.1 Úvod V současné době v rámci přechodu industriální společnosti na postindustriální dochází k výrazné polarizaci území a růstu regionálních disparit. Tato skutečnost vede k proměně stávajících s...

Více

Aš - Sdružení Ašsko

Aš - Sdružení Ašsko Projektové záměry rozvoje příhraniční oblasti .......................................................... 79

Více

proces proces - Česká Třebová

proces proces - Česká Třebová Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚR) by měly stanovit především základní požadavky na uspořádání území kraje, účelné využití tohoto území, vymezení ploch nebo koridorů staveb, které mohou mít důl...

Více

ZDE

ZDE GEZE-TS-pant horní MODEL DB-komb. A GEZE-TS-pant horní MODEL EK-komb. A GEZE-TS-pant horní MODEL FK-komb. A GEZE-TS-pant horní-pendl MODEL B GEZE-TS-pant horní-pendl MODEL C GEZE-Čelní krytky svěrk...

Více

Návrh a implementace finančně nenáročného způsobu

Návrh a implementace finančně nenáročného způsobu Geografické informační systémy obecně spějí k tomu, že uživatelé budou ke geodatům běžně přistupovat interaktivně přes Internet a zpracovávat je prostřednictvím GIS programů na svých počítačích. V ...

Více