AFohled 5--Pro velky uspech

Komentáře

Transkript

AFohled 5--Pro velky uspech
NADHLED
NEbydlení iako názor
Až budou chtít do vašínemovitosti, zamknete jim?
V iétě roku zoog oŽily českémediální vody
zprávou o ,,q'klizení" squatu Milada naPraze
B. Témata podobného druhu jsou v našem
kulturním prostředí tradičně velkou vzpruhou
novinářům, zpravodajsk1im relacím, po1itikům
a
s názorem' _ jedno jakým' hlavně Že
'lidem
vyhraněným' Netrvalo to ani rok a Auditorium
MaxÍmum v Kon\'iktu ožilo panelovou diskuzí
právě na téma Squattingu.
Ta se nesla spíŠev duchu jeho obhajoby - jako
kdyby se organrzátoil Chtě1i této subkultuře
omluvit za újmu, ktelé se na nich dopustila
,,hnusná kapitaIistická spo1ečnost". V jednom
ze závěrečných příspěvkú debaty byla
zmíněna otázka vily ivíilada jako hluchého
místa kapitalistického i komunistického
systému. označeníhluché mÍsto ]ze však
stejně dobře použíti v pŤípadě samotného
squattingu. Je totiž velice prob1ematické
zaujmout jasné stanovisko ke skupině,
jeŽ se sice honosí sociálně_kulturními
aktivitami rozvíjejícímiautonomní podhoubí
společnosti, a]e zároveň propaguje 11berá1ní
přístup k akceptaci práva a hodnot, kterými
se většinová spo1ečnost prostě Ťídí.Úp1ně
namístě nebylo ani heroizování squattingu
jeho srovnáváním s českým proti-tota]itním
disentem. ZatímCo ten se vyč1eňova1 proti
z]očinnézvů]i, squatting vystupuje proti
duchovním hodnotám, které však objektivně
označit za z]očinnou zvůli nelze. Kudy tedy
vlastně dialog se squattery vést?
Zásadním problémem takové polemiky je
fakt, že se musí uskutečňovat mezí dvěma
hodnotově ve1mi odlišnými skupinami. Na
jedné stlaně stojí současná kapita1istická
spo1ečnost, která je xenofobní, předpojatá'
prolezlá mafiány, korupcí a hnusem. Druhou
stranu barikády zastupují lidé vyčleňující
se z tohoto ziízení,,,rozhněvaním1adí
muŽi", osoby odmítajícívŠudypřítomné
a všeovládající peníze jako zásadní problém
,,odporné spo]ečnosti". Ta má přitom
jednu nespornou ýhodu' spočívající
v je]í většinovosti. NejproStší věcÍ, kterou
můŽe udě1at, je zavřít oči. Před podobnými
skupinami to do určitémíry provést lze.
Hůře už je podobný přístup aplikovatelný na
problémy, k nimž sqim jednáním tyto skupiny
odkazují.
Ideje squatterů možná směřují k jakémusi
utopickému očištěníod íetiše kapitálu a ke
zdůraznění slepých cest našeho právního
řádu. Je však schůdnépři tom zacházet tak
daleko?
POZVANKA
velký úspěch
Znovu k vidění
Pro
Programoý blok Svět podle Rainmana vzbudil u dMků
festivďu mimoiádný zájem' Před fllmoým sálem stály
nedoČkavédaly a dramaturgové jim marně rysvětlovali, proč na ně nezbylo místo. V neděli se však všichni
zklamaní dočkají.V Auditoriu Maximu se uskuteční
reprízy čýř divácky nejžádanějších filmů cyklu. V deset
hodin dopoledne ožije na filmovém plátně vloni zesnulý
génius Kim Peek, kteý se stal pŤedlohou filmu Rain
Man. Hned poté se představí jazykorny' sprintér a hvézda
islandské televizní show Daniel Tammet.
Druhý blok na dané téma začne od čtmácti hodin
a pŤedstaví autismus v poněkud váŽnějším duchu.
Prostřednictvím do pohybu uvedených obrázků, které
kreslily autistické děti, pronikneme do světa nemocných a poznáme, c0 je nejčastěji trápí. 0d pěti hodin
bude Auditorium patŤit neméně žádaným fllmům sira
RobeÉa Winstona. Významný host letošního ročníku
AFO se však projekcí jiŽ nezúčastní.
**orleo
s !