bezpečnostní list

Komentáře

Transkript

bezpečnostní list
BEZPEČNOSTNÍ LIST
IODOFILM
Strana: 1
Revize: 27/10/2014
Číslo revize: 8
Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Název produktu: IODOFILM
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Použití produktu: Dip na struky
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Název firmy: Kilco (International) Ltd
Broomhouses 2 Industrial Estate
Old Glasgow Road
Lockerbie
DG11 2SD
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 157 620 5480
Email: [email protected]
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefon pro použití v nouzi: +44 (0) 207 858 1228
Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 120 00 Praha 2 nepřetržitá služba 224 91 92 93 a 224 91 54 02
Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace (DSD/DPD): Xi: R36
Nežádoucí účinky: Dráždí oči.
2.2. Prvky označení
Popisné prvky podle DSD/DPD:
Symboly nebezpečí: Dráždivý.
R věty: R36: Dráždí oči.
2.3. Další nebezpečnost
PBT: Směs neobsahuje PBT nebo vPvB látky
Oddíl 3: Složení/informace o složkách
3.2. Směsi
[pokračování...]
BEZPEČNOSTNÍ LIST
IODOFILM
Strana: 2
Nebezpečné složky:
PROPAN-2-OL
EINECS
CAS
200-661-7
Klasifikace (DSD/DPD)
67-63-0
F: R11; Xi: R36; -: R67
Klasifikace (CLP)
Procento
Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319;
STOT SE 3: H336
1-10%
1-10%
ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATED
-
68439-46-3
Xn: R22; Xi: R41
Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318
7553-56-2
Xn: R20/21; N: R50
Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H312;
Aquatic Acute 1: H400
IODINE
231-442-4
<1%
ALCOHOLS, C12-15, ETHOXYLATED
-
68131-39-5
Xn: R22; Xi: R41; N: R50
-
<1%
Nikoli nebezpečné složky:
LACTIC ACID
EINECS
201-196-2
CAS
Klasifikace (DSD/DPD)
79-33-4
Xi: R38; Xi: R41
Klasifikace (CLP)
Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318
Procento
<1%
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
Kontakt s kůží: Ihned opláchněte velkým množstvím vody s mýdlem.
Kontakt s očima: Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 15 minut.
Požití: Vypláchněte ústa vodou.
Vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte z dosahu expozice. Dbejte přitom na vlastní bezpečnost.
Vyhledejte lékařskou pomoc.
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Kontakt s kůží: V místě styku může být mírné podráždění.
Kontakt s očima: Může dojít k podráždění a zarudnutí.
Požití: Může dojít k podráždění krku.
Vdechnutí: Žádné příznaky.
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Okamžité ošetření: Neuplatňuje se .
Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Hasicí média: Vhodné hasicí prostředky přizpůsobit okolí požáru. Kochlazení
obalů/kontejnerů použijte vodní stříkačku.
[pokračování...]
BEZPEČNOSTNÍ LIST
IODOFILM
Strana: 3
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečí vystavení vlivu: Při hoření emituje toxické výpary/dýmy.
5.3. Pokyny pro hasiče
Pokyny pro hasiče: Použijte samostatný (přenosný) dýchací přístroj. Noste ochranný oděv, abyste zabránili
styku s kůží a očima.
Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Opatření osobní ochrany: Podrobnosti týkající se ochrany osob viz v oddíl 8 bezpečnostního listu (SDS).
Kontejnery, z nichž uniká látka, otočte nahoru stranou, z níž dochází k úniku, abyste
zabránili dalšímu úniku.
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Opatření ochrany prostředí:Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků. Znečištění omezte použitím ochranné hráze.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Metody čištění: Absorbujte do suché zeminy nebo písku. Přemístěte do uzavíratelného označeného
kontejneru určeného pro odklízení materiálu a vhodnou metodou zlikvidujte.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Odkaz na jiné oddíly: Viz oddíl 8 bezpečnostního listu.
Oddíl 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Manipulační požadavky: Zajistěte dostatečnou ventilaci prostor. Zamezte tvorbě a šíření mlhy ve vzduchu. Zamezte
přímému styku s látkou.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Podmínky skladování: Uchovávejte na chladném a dobře větraném místě. Kontejner uchovávejte těsně uzavřený.
Zamezte styku s inkompatibilními (neslučitelnými) materiály - viz oddíl 10
bezpečnostního listu (SDS).
Vhodný obal: Musí být uchováváno pouze v původním balení.
7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Specifická konečná použití: Specifická konečná použití tohoto přípravku jsou podrobně popsána v oddíle 1.2
Oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
[pokračování...]
BEZPEČNOSTNÍ LIST
IODOFILM
Strana: 4
Nebezpečné složky:
PROPAN-2-OL
Limity pro pracovní expozici:
PEL
CZ
NPK-P
500 mg/m3
1000 mg/m3 Dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži faktor přepočtu na ppm – 0,407
IODINE
0.1mg/m3
CZ
1 mg/m3
Dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži faktor přepočtu na ppm 0.093
DNEL/PNEC
DNEL / PNEC Nejsou k dispozici žádné údaje.
8.2. Omezování expozice
Respirační ochrana: Respirační ochrana není nutná.
Ochrana rukou: Ochranné rukavice.
Ochrana očí: Uzavřené ochranné brýle. Zajistěte, aby byla po ruce možnost výplachu očí.
Ochrana kůže Ochranný oděv.
Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství: Kapalina
Barva: Hnědá/ černá
Zápach: Jód
Oxidace: Neoxidující (podle kritérií EC)
Rozpustnost ve vodě: Rozpustný
Relativní hustota: 0.980 - 1.040
pH: 2.2-3.2
9.2. Další informace
Další informace: Nejsou k dispozici žádné údaje.
Oddíl 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Reaktivita: Stabilní za doporučených podmínek pro přepravu nebo skladování.
10.2. Chemická stabilita
Chemická stabilita: Za normálních podmínek stabilní.
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Nebezpečné reakce: Za normálních podmínek pro přepravu nebo skladování nenastanou nebezpečné
reakce. Při působení níže uvedených podmínek nebo materiálů může nastat rozklad.
[pokračování...]
BEZPEČNOSTNÍ LIST
IODOFILM
Strana: 5
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Nutno vyloučit tyto podmínky: Extrémní teploty
10.5. Neslučitelné materiály
Nutno vyloučit tyto materiály: Alkálie.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Nebezpečné produkty rozkladu: Při hoření se uvolňují toxické výpary/dýmy.
Oddíl 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Nebezpečné složky:
PROPAN-2-OL
IVN
RAT
LD50
1088
mg/kg
ORL
MUS
LD50
3600
mg/kg
ORL
RAT
LD50
5045
mg/kg
SCU
MUS
LDLO
6
gm/kg
ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATED
DERMAL
RAT
LD50
2000 - 5000
mg/kg
ORAL
RAT
LD50
1200
mg/kg
ORL
MUS
LD50
22
gm/kg
ORL
RAT
LD50
14
gm/kg
SCU
RAT
LD50
10500
mg/kg
IODINE
Relevantní účinky pro směs:
Účinek
Dráždivost
Cesta
OPT
Základ
Nebezpečný: vypočteno
Příznaky / cesty expozice
Kontakt s kůží: V místě styku může být mírné podráždění.
Kontakt s očima: Může dojít k podráždění a zarudnutí.
Požití: Může dojít k podráždění krku.
Vdechnutí: Žádné příznaky.
Oddíl 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
[pokračování...]
BEZPEČNOSTNÍ LIST
IODOFILM
Strana: 6
Nebezpečné složky:
ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATED
ALGAE
72H ErC50
47
mg/l
DAPHNIA
48H EC50
9 - 13.4
mg/l
FISH
96H LC50
11 - 23.7
mg/l
12.2. Perzistence a rozložitelnost
Stálost a rozložitelnost: Biologicky rozložitelný.
12.3. Bioakumulační potenciál
Potenciál bioakumulace: Žádný potenciál bioakumulace.
12.4. Mobilita v půdě
Mobilita: Nejsou k dispozici žádné údaje.
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Směs neobsahuje PBT nebo vPvB látky
12.6. Jiné nepříznivé účinky
Jiné nežádoucí účinky: Zanedbatelná ekotoxicita.
Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Likvidace obalu: Likvidujte na místě řízené skládky nebo jinou metodou danou předpisy pro nebezpečné
a toxické odpady.
NB: Uživatel je upozorňován na možnou existenci regionálních nebo národních předpisů a
zákonů týkajících se likvidace.
Oddíl 14: Informace pro přepravu
Třída přepravy: Tento výrobek není z hlediska přepravy klasifikován.
Oddíl 15: Informace o předpisech
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředíi
Specifická nařízení: The Chemical (Hazard Information for Packaging and Supply) Regulations 2009 (SI
2009:716) and associated documents.
COMMISSION REGULATION (EU) No 453/2010 amending Regulation (EC) No
1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registra COMMISSION
REGULATION (EU) No 453/2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the
European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals (REACH) HSE Guidance Note EH40 2007 The European
Agreement Concerning the Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), 2009 Edition
The International Maritime Dangerous Goods Code, (IMDG) 2010 Edition.
[pokračování...]
BEZPEČNOSTNÍ LIST
IODOFILM
Strana: 7
The International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations, (IATA), 2012
Edition.
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Pos. chemické bezpečnosti: Dodavatelem nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti látky nebo směsi.
Oddíl 16: Další informace
Další informace
Další informace: Bezpečnostní list podle směrnice 453/2010.
* označuje text v bezpečnostním listu, který byl od poslední revize změněn.
Věty použité v k. 2 / 3: H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302: Zdraví škodlivý při požití.
H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315: Dráždí kůži.
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.
R11: Vysoce hořlavý.
R20/21: Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
R22: Zdraví škodlivý při požití.
R36: Dráždí oči.
R38: Dráždí kůži.
R41: Nebezpečí vážného poškození očí.
R50: Vysoce toxický pro vodní organizmy.
R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě .
Důležité odkazy: PNEC = predicted no effect level
DNEL = derived no effect level
LD50 = median lethal dose
LC50 = median lethal concentration
EC50 = median effective concentration
IC50 = median inhibitory concentration
dw = dry weight
bw = body weight
cc = closed cup
oc = open cup
MUS = mouse
GPG = guinea pig
RBT = rabbit
[pokračování...]
BEZPEČNOSTNÍ LIST
IODOFILM
Strana: 8
HAM = hamster
HMN = human
MAM = mammal
PGN = pigeon
IVN = intravenous
SCU = subcutaneous
SKN = skin
DRM = dermal
OCC = ocular/corneal
PCP = phycico-chemical properties
Právní odmítnutí: Výše uvedené informace jsou považovány za správné, ale nemusí být úplné a mají se
používat jen jako vodítko. Tato firma nesmí být považována za zodpovědnou za škodu
vzniklou v důsledku manipulace s výše uvedeným produktem či v důsledku styku s tímto
produktem. Kilco (International) Ltd, Registered Office: Waterfront Plaza, 8 Laganbank
Road, Belfast,
BT1 3LR Place of Registration: Northern Ireland, Registration Number: NI30625 Scottish
Foreign Registration Number: SF000708
[poslední strana]

Podobné dokumenty

BL - Motorsport CFS 10w50 NT

BL - Motorsport CFS 10w50 NT 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Podmínky skladování: Uchovávejte na chladném a dobře větraném místě. Kontejner uchovávejte těsně uzavřený. 7....

Více

Zobrazit - Chemcar

Zobrazit - Chemcar Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování 13.1. Metody nakládání s odpady NB: Uživatel je upozorňován na možnou existenci regionálních nebo národních předpisů a zákonů týkajících se likvidace.

Více