Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106

Komentáře

Transkript

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Předmět žádosti:
Povinnému subjektu byla doručena žádost, jejímž prostřednictvím se na něj obrátil
žadatel se svou žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím.
Ve své žádosti požadoval informace týkající se informačních systémů používaných
v naší organizaci.
Poskytnuté informace:
Žadateli byly elektronicky poskytnuty následující informace:
1. Jaké informační systémy používáte v oblasti zpracování ekonomických informací
(účetnictví, evidence majetku, atd.)?
V oblasti zpracování ekonomických informací používáme informační systém
Ekonomika GINIS společnosti GORDIC spol. s r.o. (Účetnictví, rozpočet, majetek,…).
2. Jaké informační systémy využíváte pro oblast řízení lidských zdrojů (zpracování
mezd, personální oblast, docházkový systém, další oblasti HR)?
Pro oblast řízení lidských zdrojů používáme informační systém Personalistika
a mzdy – systém DTG společnosti DATACENTRUM systems & consulting, a.s.
a docházkový systém AnetTime společnosti AneT-Advanced Network technology,
s.r.o.
3. Jaký informační systém využíváte pro spisovou službu?
Pro spisovou službu používáme informační systém Spisová služba společnosti
GORDIC spol. s r.o.
4. Využíváte nějaký manažerský informační systém?
Krajský úřad Olomouckého kraje nevyužívá žádný manažerský informační systém.
5. Pro které další oblasti činnosti používáte informační systémy a jaké?
Krajský úřad Olomouckého kraje dále využívá následující informační systémy
v uvedených oblastech:
Název IS
Popis IS
AirDynamic
Prezentace aktuální imisní situace
Albertina - Firemní
Monitor
Databáze firem
Albertina data, s.r.o.
Anet Time
Docházkový systém
ANeT-Advanced Network
Technology, s.r.o.
ArcGIS
GIS
Arcdata Praha, s.r.o.
ArcGIS 3D analyst
3D model GIS
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
ArcGIS Spatial Analyst
Prostorové analýzy GIS
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
ArcIMS
Webové služby GIS
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
ArcInfo
GIS
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
ArcPad
GIS
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
ArcPress
GIS
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
ArcSDE
GIS
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
ArcView 9.x
GIS
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Automatizovaný systém
právních informací ASPI
Právní a legislativní informace
Ceny ve stavebnictví
Oceňování a řízení stavební
výroby
Dálkový přístup do KN
Systém pro vzdálený přístup a
práci v katastru nemovitostí
Databanka majetkových
správců silnic v GIS
Databáze projektů
Evidence správců silnic a
pozemních komunikací v
geografickém informačním
systému
Databáze projektů
Autor
Wolters Kluwer, a. s.
ÚRS Praha, a.s.
ŘSD, silniční databanka
Ostrava
DIS Dotační informační
systém
Evidence správních řízení
ASD Software, s.r.o.
DIS Dotační informační
systém
Evidence finančních kontrol
ASD Software, s.r.o.
DIS Dotační informační
systém
Dary a příspěvky-žádosti o dotaci
v okamžiku, kdy jsou schváleny
ASD Software, s.r.o.
DIS Dotační informační
systém
Evidence veřejných zakázek
ASD Software, s.r.o.
DiskBase
Katalog medií
Ing. Zdeněk Martínek LEARSY
Dotace
Systém pro správu dotací
Foresta SG, a.s.
DTG DataCentrum2
(MZD)
Zpracování mezd
DATACENTRUM systems a
consulting, a.s.
DTG DataCentrum2
(PERS)
Zpracování personalistiky
DATACENTRUM systems a
consulting, a.s.
eAukce
Realizace aukcí
SENTINET s.r.o.
EKUS (IntraDoc)
Evidence + vyhledávání v
dokumentech pro radu a
zastupitelstvo + tvorba programů
zasedání
HVS group a.s.
ENZZ
Evidence nestátních
zdravotnických zařízení
T-MAPY, s.r.o.
EOS
Správa uživatelů pro Proxio
Marbes Consulting, s.r.o.
ESPI
Evidence správních řízení v
oblasti odpadového hospodářství
Inisoft, s.r.o.
Evidence dopravních
agend
evidence dopravců, řidičů v
nákladní a osobní dopravě
Ing. Karel Janeček –
YAMACO Software
Evidence kulturních
památek
Agenda kulturních památek
Bach systems s.r.o.
Evidence myslivosti
Evidence ulovené zvěře,
plánování a statistiky, zařazovací
protokoly honiteb, lovecky
upotřebitelní psi, myslivecká
personalistika, povolenky k lovu,
odbyt zvěřiny, evidence
honebních společenstev,
hodnocení loveckých trofejí
Ing. Karel Janeček –
YAMACO Software
Evidence obyvatel
(Poltel)
Evidence odpadů (EVI)
Evidence odpadů
Inisoft, s.r.o.
Evidence válečných
hrobů
Evidence válečných hrobů
Ministerstvo obrany ČR
Evidence žadatelů o
umístění do ústavů
sociální péče
Evidence žadatelů o umístění do
ústavů sociální péče
Exchange Server
eVPE
Editor vodoprávní evidence
MGEDATA s.r.o.
FAMA+
Facility management, spravuje
budovu krajského úřadu
TESCO SW a.s.
GINIS EKO
Ekonomický systém
GORDIC spol. s r.o.
GINIS EKO - ekonomický
Administrace ekonomiky
systém
GORDIC spol. s r.o.
GINIS EKO modul MAJ
Vede evidenci hmotného a
nehmotného majetku
GORDIC spol. s r.o.
GINIS SSL - spisové
služby
Dokumenty úřadu - písemnosti,
spisy, podání a vypravení
dokumentů, archivace
GORDIC spol. s r.o.
HELETAX
Interaktivní prohlížečka digitálně
zpracovaných LHP a LHO
Topol Pro spol. s r.o.
Helpdesk
Systém pro evidenci a řešení
zásahů v oblasti IT
Marbes consulting, s.r.o.
HelpDesk
Evidence incidentů a požadavků
na helpdesk
Marbes consulting, s.r.o.
Chemsoft
Administrativní registr
ekonomických subjektů
IDOS
Jízdní řády
Informační systém o
sociálních službách
Informační portál sociálních
služeb v Olomouckém kraji
IS Rodina
Podání a vyhodnocování žádostí o
dotace pro nestátní neziskové
OK System spol. s r.o.
organizace v oblasti podpory
rodiny
CHAPS, s.r.o.
IS VAK
Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací pro území kraje
Sweco Hydroprojekt a.s.
ISOP
Informační systém evidence
operačních programů. např POV
ASD Software, s.r.o.
ISOV
IS ochrany vod
PRO-EKO Ostrava spol. s r.o.
Jasu Rozpočet, Výkazy
Tvorba rozpočtu školských
zařízení
MÚZO Praha, s.r.o.
Kevis
Krajský evidenční systém
Marbes consulting, s.r.o.
KEVIS
Krajský evidenční informační
systém
Marbes consulting, s.r.o.
Komunikační
infrastruktura
Mikrovlnné a optické spojení
KROS plus
SW na tvorbu rozpočtů, kalkulací
a sledování stavební zakázky
ÚRS Praha, a.s.
Kvasar
Problematika ovzduší
Kvasar, s.r.o.
Matrika
tvorba podkladů pro dokumenty
legalizace a vidimace v rámci
matrik
Mgr. Aleš Gabriel
Mobile Mapper Office
Podpora GPS
Thales
MONIT
Monitorování evropských
programů
Tesco SW a.s.
Office XP Std, Prof,
Prem, Developer,
Enterprise
Kancelářský balík
MICROSOFT s.r.o.
MPorga
Správa informací o struktuře
organizace, vztahu
nadřízenosti/podřízenosti složek a MP Orga, spol. s r.o.
funkcí, včetně popisu pracovních
činností
MUZO
Ekonomický SW pro státní správu
OK Dávky
Informační systém pro sociální
dávky
OK System spol.s.r.o
Ovzduší SQL
Evidence znečišťovatelů ovzduší
a správy poplatků
Kvasar, spol. s r.o.
Památky v.8
Správa památek
Softech spol. s r.o.
PASKO psychologický
test
Slouží pro testy pro adopce
PC výkaznictví JASU
Je určen ke zpracování účetního
výkaznictví příspěvkových
MÚZO Praha s.r.o.
organizací, neziskových
organizací a organizačních složek
státu
PDS KoPla
GIS - geografický informační
systém
Ústav pro hospodářskou
úpravu lesů
PROXIO
Evidence nemovitého majetku s
vazbou na katastr
Marbes consulting, s.r.o.
Psycho
Evidence mladistvých +
psychotesty
Psycho Soft System s.r.o.
Psycho-n
Data pro adopce-testy
Psycho Soft System s.r.o.
PUKNi - katastr
nemovitostí
Prohlížení popisných dat katastru
nemovitostí (SPI) včetně
digitálních map různých formátů
FORESTA SG, a.s.
Registr obyvatel
Evidence obyvatel MVČR. Přístup
jen prověřených osob.
Registr živnostenského
podnikání
Evidence subjektů - podnikatelů
Síť škol
SPZ 2005
Státní občanství
Databáze škol v Olomouckém
kraji
Evidence vozového parku
Evidence žadatelů o státní
občanství. Evidence nabytí
občanství, pozbytí občanství a
vydávání osvědčení o občanství.
Budováno nad KEVIS.
Milk Computers s.r.o.
Surovinová studie
Vídeňský maticový test
Tato aplikace umožňuje kromě
poskytování údajů z uvedené
surovinové studie, poskytovat i
informace o správním území ORP
a umožňuje zobrazení
ortofotomapy vybraného území
Testy pro adopce
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o.
Vnitřní organizační
předpisy
Metodika účetnictví
Verlag Dashöfer,
nakladatelství, spol. s r.o.
Vnitřní organizační
předpisy
Informace - CD s DB vnitřních
předpisů pro příspěvkové
organizace
Verlag Dashöfer,
nakladatelství, spol. s r.o.
Vodohospodářská
evidence
Vodohospodářská evidence
VPED
Komunikace se státní pokladnou
WinVyk
Zpracování ÚR PO
GORDIC spol. s r.o.
WinVyk
Zpracování ÚR PO
GORDIC spol. s r.o.
WinVyk
Zpracování výkaznictví
příspěvkových organizací
GORDIC spol. s r.o.
WinVyk – ISP
Sběr personálních a mzdových
dat z PIS od příspěvkových
organizací
GORDIC spol. s r.o.
YAMACO - EP
Evidence přestupků
Ing. Karel Janeček –
YAMACO Software
Zoner
Úprava grafických souborů
ZONER software, a.s.
Výše uvedené informace jsou dostupné dle § 5, odst. 2 zákona 365/2000 Sb. na
webu Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz v sekci „Informatika“.
Informace zpracoval:
23. 9. 2014
Mgr. Jiří Šafránek, vedoucí odboru informačních technologií

Podobné dokumenty

Bohové Osyrnalu

Bohové Osyrnalu tt'uv"I-"t',,"1) /u$/fut'/a"' fr" /wut

Více

Úvod do GIS

Úvod do GIS potomkem GRASS) • pozdějí přebírají zobrazovací techniky od Desktop GIS

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Údolí Teplé

Plán péče o přírodní rezervaci Údolí Teplé definované území. Podle mapy přiložené k vyhlášce by měly být v ochranném pásmu další rozsáhlé parcely, jmenovitě p.p.č. 44/1, 44/3, 44/4, 44/5, 78, 80, 81, 83, 84, 144, 145/1, 145/16,145/17, 145/1...

Více

Město Frenštát p.R. 2011

Město Frenštát p.R. 2011 Ing.Jiří Turoň Generali Pojišťovna a.s. VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r. Replay s.r.o. Zdravotní ústav se sídle Ing. Marie Zapletalová PETR FOJTÍK - ELFO DATACENTRUM systems + co COPY STAR s.r.o. Eduard Mi...

Více

Pravidla elektronických aukcí PROebiz

Pravidla elektronických aukcí PROebiz elektronické Výzvy. K účasti v eAukci se přihlašuje pomocí unikátních přístupových dat, které získá vyplněním a odesláním přihlášky k účasti. Účastník je povinen zachovat důvěrnost těchto údajů a n...

Více

Digitální výukové materiály

Digitální výukové materiály Globální změny (GIS-DPZ - proměny země - stav životního prostředí)

Více

Město Frenštát p.R. 2010

Město Frenštát p.R. 2010 Evidenční přehled knihy došlých faktur Číslo

Více

5 Metody vizualizace a využití, software

5 Metody vizualizace a využití, software Současný ArcGIS Desktop je členěn na několik produktových úrovní (ArcView, ArcEditor a ArcInfo), lišících se zejména v možnostech zpracování dat. Základním modulem v každém produktu je ArcMap, ve k...

Více