1 Úvod

Komentáře

Transkript

1 Úvod
Úvod
1
Úvod
1.1
Popis programu
1
Plánování a sledování podnikové údržby s programem
PROFYLAX
Základním cílem manažera podnikové údržby je zajistit hladký provoz všech zařízení,
které má na starosti. Zásadou bývá především předcházet poruchám a mimořádným situacím
preventivními prohlídkami a servisními zásahy. Pokud už nastane havárie, měl by manažer nejen
v rozumném čase zařídit opravu, ale měl by se i pokusit změnit dosavadní preventivní údržbu tak,
aby už k obdobné poruše nemohlo příště dojít.
K tomuto cíli má ale manažer k dispozici jen omezené prostředky. Musí se postarat, aby
podniková údržba fungovala s rozumnou mírou efektivity. Bylo by jednoduché mít neomezené
prostředky na zásoby náhradních dílů a držet v podniku stále v pohotovosti četu údržbářů, která by
zasahovala jen v případě havárií , a četu prevence, která by pracovala podle striktně stanoveného,
neměnného a všemi odsouhlaseného plánu údržby. Realita vysoce konkurenčního trhu je ale
samozřejmě jiná. Rozpočet na údržbu bývá vymezován s čím dál větší obezřetností. Počet
zaměstnanců, kteří se věnují údržbě, je sledován ostřížím zrakem. Málokterý podnik žije v poklidu
pevně určeného dlouhodobého výrobního plánu. Firma musí často pružně reagovat na výkyvy
požadavků zákazníků. Také inovační cyklus je čím dál kratší. Pevný roční kalendářní plán údržby
se tak stává nedosažitelnou iluzí. Ve snaze o co nejmenší odstavování výroby se leckdy postupně
prodlužují periody preventivních údržeb až do bodu, kdy si neplánované poruchy zařízení donutí
opětovné zkrácení intervalů. Prosazuje se i údržba podle diagnostik, ta zase ale klade vyšší nároky
na kontrolní měření a obtížně se plánuje. V odborné literatuře se setkáte s pojmem TPM, což je
z Japonska importovaný způsob (Total Productivity Maintenance, tj. „totálně produktivní údržba"),
který spočívá hlavně v tom, že za správnost a včasnost údržby odpovídá ten, kdo zařízení
bezprostředně obsluhuje. Módní je outsourcing některých údržbářských zásahů, který se ale po
čase často střetává s nepředvídanými důsledky vyvedení důležitých znalostí mimo podnik. Vše je
často navíc přísně reglementováno systémy řízení jakosti.
Souhrnně lze říci, že mnoho podniků v dnešní době hledá optimální systém řízení údržby.
V literatuře se uvádí, že náklady na údržbu a opravy se pohybují v rozmezí 6 – 10%
ročního obratu výrobních firem. To je dost velký podíl na to, aby se vyplatilo investovat do
vylepšení řízení údržby.
Program PROFYLAX by měl přispět právě k tomu. Přínosy lze spatřovat v těchto hlavních
směrech:
· Uspořádání systému řízení údržby do přehledné databáze
· Podrobné a přitom pružné plánování údržby
· Jednoduchý zápis provedených údržeb
· Kontrola výsledků údržby podle různých kritérií
Popis databáze pro řízení údržby
Základem databáze je soubor strojů, ke kterým lze vztahovat nějakou údržbu. Každý stroj
spadá pod nějaké nákladové středisko a pod nějaký bod odstávky. Pod bodem odstávky si
představte takovou část provozu podniku, který se musí odstavit, když se nějaký stroj opravuje.
Typickým bodem odstávky je například linka. Ke každému stroji lze plánovat až pět stupňovitých
periodických údržeb a libovolné množství ostatních údržeb (=nestupňovitých).
Co to je stupňovitá údržba? To je taková údržba, kdy vyšší stupeň v sobě vždy zahrnuje i
stupeň nižší. Řekněme že u auta bude nejnižším – prvním - stupněm údržby kontrola a doplnění
hladiny oleje, kontrola hladiny chladicí a brzdné kapaliny, kontrola dezénu pneumatik. Tento první
stupeň údržby se bude třeba provádět každý druhý měsíc. Jednou za rok se ale provede kontrola
důkladnější – druhý stupeň. Při něm se zkontroluje to samé, jako v prvním stupni, ale navíc se
třeba vymění olej a čistič vzduchu, zkontroluje se a seřídí zapalování. Jednou za dva roky se při
třetím stupni navíc ještě třeba zkontrolují a vymění brzdové destičky, brzdná kapalina, seřídí se
geometrie náprav apod.
© 2007 IVAR a.s.
2
PROFYLAX
Ke každému druhu údržby lze přiřadit, které profese a s jakou kapacitou se na něm budou
podílet a jaké skladové položky (náhradní díly) je potřeba připravit. Pod profese lze také zařadit
konkrétní pracovníky.
Pod každým strojem se vytváří kalendářní plán údržeb. Pod každou plánovanou údržbou
jsou plánovány kapacity pro příslušné profese a spotřebu materiálu = pracovní příkazy. Obdobně
jsou pak pod jednotlivými stroji evidovány hotové údržby s reálnou spotřebou práce a materiálu =
odvedené pracovní příkazy.
1.2
Základní požadavky
Požadavky na počítač
Požadavky na počítač pro provozování systému jsou následující :
·
myš , klávesnice (nejlépe s českým označením)
·
grafickou kartu VGA nebo kvalitnější s příslušnou obrazovkou (minimální rozlišení
800×600)
·
minimálně 32 MB RAM
·
2000, XP, Windows NT 4.0 nebo W2000 ( v případě síťového provozu s instalovanou
podporou protokolu TCP/IP)
Požadavky na počítač pro provozování Nx serveru
·
20 MB místa na pevném disku HD (další požadavky na místo závisí na objemu
zpracovávaných dat),
·
myš , klávesnice (nejlépe s českým označením)
·
grafickou kartu VGA nebo kvalitnější s příslušnou obrazovkou (minimální rozlišení
800×600)
·
minimálně 64 MB RAM
·
2000, XP, Windows NT 4.0 nebo W2000 ( v případě síťového provozu s instalovanou
podporou protokolu TCP/IP)
·
zálohovaný zdroj napájení
Je vhodné, pokud je počítač pro Nx server vyhrazen, to znamená nepracuje s ním interaktivně
žádný uživatel. Není to ovšem podmínkou, ale v tomto případě je riziko, že pracující uživatel např.
ukončí nekorektně práci a tak způsobí havárii Nx serveru.
Požadavky na obsluhu
U uživatelů pracujících s programem se předpokládají alespoň základní znalosti práce v prostředí
Windows. Zejména se jedná o standardní ovládání programů ve Windows pomocí myši a
klávesnice, přepínání mezi běžícími úlohami, používání systému nápovědy. Uživatelská příručka
se nezabývá výkladem základních pojmů pro používání systému Windows.
1.3
Použitá databáze
Pro ukládání dat v systému je použita databáze Nexus (Nx). Databáze Nx je plnohodnotné řešení
typu klient/server , což znamená že jednotlivé klientské programy (v našem případě PROFYLAX)
nepracují s daty (tabulkami) přímo, ale prostřednictvím specializovaného programu, tzv.
databázového serveru (Nx server). Nx server je tedy samostatný program (NXSERVER.EXE),
© 2007 IVAR a.s.
Úvod
3
který zpracovává požadavky klientských aplikací na práci s daty a požadované akce provede
(např.čtení a zápis dat). Veškerý přístup k datům je tedy prováděn vlastním Nx serverem a pro
jednotlivé klientské aplikace jsou data přímo nedostupná. Tímto způsobem je dosaženo zásadního
zvýšení bezpečnosti ukládání dat, zvýšení průchodnosti v prostředí počítačové sítě a celkové
stability systému. Nespornou výhodou je i podstatné zjednodušení instalace.
Data jsou z pohledu klienta organizována do tzv. databází. Databáze to je jedna nebo více tabulek.
Tabulky dané databáze jsou fyzicky umístěny v jednom adresáři. Každá databáze má symbolické
jméno tzv. alias, které slouží k její jednodušší identifikaci. Nx server může současně pracovat s
několika databázemi. Databáze se kterou se momentálně pracuje se označuje jako pracovní.
1.4
Instalace
Při instalaci rozlišujeme, zda budeme instalovat pouze na jeden počítač (lokální instalace) nebo na
více počítačů v síti (síťová instalace). Důvod toho rozlišení je především v rozdílném fyzickém
umístění jednotlivých programů (souborů) a ve způsobu komunikace mezi klientem (programem
PROFYLAX) a Nx serverem
V případě lokální instalace se najednou nainstaluje PROFYLAX i Nx server. Klient a server spolu v
tomto případě komunikují pomocí COM nebo Named Pipe protokolu.
Při síťové instalaci samostatně instalujeme Nx server a samostatně program PROFYLAX. V tomto
případě Nx server běží na jednom počítači, PROFYLAX běží na jiném počítači (počítačích). Klient
a server spolu v tomto případě komunikují pomocí protokolu TCP/IP.
Lokální instalace
Síťová instalace
1.4.1
6
3
Síťová instalace
Instalace Nx serveru
Vzhledem k tomu, že Nx server je samostatný program probíhá jeho instalace samostatně. Start
instalace se provede stiskem odpovídajícího tlačítka na formuláři, který se objeví automaticky po
vsunutí instalačního CD nebo přímo spuštěním instalačního programu NXSINST.EXE. Průvodce
instalací vás provede jednotlivými kroky instalace. Nx server se instaluje vždy přímo na počítači
kde bude provozován.
Po úspěšném provedení instalace je vytvořen adresář PROFYLAX s podadresářem SERVER, kde
jsou umístěny spustitelné programy Nx serveru a podadresářem DATAPROFYLAX, kde budou
umístěny datové soubory programu. Po ukončení instalace je Nx server (resp. NXSERVER.EXE)
automaticky spuštěn
Instalace programu PROFYLAX a ostatních modulů
Tato část instalace provede instalaci vlastních programů. Start instalace se provede stiskem
odpovídajícího tlačítka na formuláři, který se objeví automaticky po vsunutí instalačního CD nebo
přímo spuštěním instalačního programu PROFINST.EXE. Průvodce instalací vás provede
jednotlivými kroky instalace. Jako cílový adresář vyberte adresář na sdíleném disku počítače. Po
úspěšném provedení instalace je vytvořen adresář PROFYLAX který obsahuje programové
soubory aplikace
Zprovoznění programu resp. první spuštění.
© 2007 IVAR a.s.
4
PROFYLAX
Prvním předpokladem k úspěšnému spuštění aplikace je aby byl nastartován Nx server. To
znamená aby byl spuštěn program NXSERVER.EXE a Nx server byl aktivován. Po instalaci je
nastaveno automatická aktivace hned po spuštění Nx serveru (viz. kapitola o správě Nx serveru).
Běh programu je indikován ikonou v pravém okraji pruhu úloh. Pokud se jedná o síťovou instalaci,
je nutno nastavit v Nx serveru komunikační protokol (po instalaci je nastaven single protokol).
1.
proveďte dvojklik na ikoně běžícího Nx serveru na pruhu úloh
2.
zastavte činnost Nx serveru pomocí menu Server - Stop nebo tlačítka Stop
3.
vyberte v menu Config - protokol
4.
vyberte volbu Winsock TCP/IP a zadejte Ok
5.
spusťte činnost Nx serveru pomocí menu Server - Start
Kvůli identifikaci má Nx server zadáno jméno, které lze změnit v nastavení konfigurace Nx serveru.
V případě síťové instalace se k jménu Nx serveru připojí IP adresa počítače kde Nx server běží a
vznikne tak jednoznačný identifikátor, např. [email protected] V případě síťové instalace
není možná automatická aktivace Nx serveru.
Program PROFYLAX musí mít při startu informaci o tom, kde se nachází Nx server se kterým
bude komunikovat a jaké je jméno pracovní databáze. V případě síťové instalace musí znát IP
adresu počítače kde Nx server běží a jméno Nx serveru. Při spuštění programu proběhne tzv.
připojení programu k Nx serveru. Do registru Windows
(HKEY_CURRENT_USER\Software\Ivar\PROFYLAX) se po úspěšném připojení zapíše jméno
serveru a jméno databáze a při dalších startech se aplikace připojuje přímo na konkrétní server
podle zapsaných údajů.
© 2007 IVAR a.s.
Úvod
5
Obr. Hlavní formulář Nx serveru
V případě síťové instalace není během prvního spuštění známo jméno Nx serveru se kterým se
bude komunikovat a tak se program pokusí v počítačové síti vyhledat všechny dostupné Nx
servery resp. dostupné databáze. Při detekci hledá všechny Nx servery pomocí všech
podporovaných protokolů (single, TCP/IP,IPX/SPX). Po detekci nabídne program seznam
dostupných databází a uživatel musí vybrat konkrétní databázi, ke které se chce připojit.
Kliknutím se vybere konkrétní databáze a tlačítkem Vybrat provede uložení vybraných údajů do
registru Windows. Ve většině případů bude zpravidla dostupný jen jeden Nx server (např.
[email protected]) a databáze PROFYLAX. Pokud nebyl nalezen při detekci požadovaný
Nx server zkontrolujte zda je skutečně spuštěn a je aktivován. Dále je nutno zkontrolovat, zda je
korektně instalována ve Windows podpora komunikačního protokolu. Nejjednodušším
prostředkem pro kontrolu komunikace TCP/IP je program PING, který je součástí Windows.
Na straně Přímé zadání dialogového okna je také možné zadat jméno Nx serveru, databáze a
protokol přímo.
Obr. Formulář detekce Nx serveru
Pokud proběhne úspěšné připojení k databázi, program kontroluje zda připojená databáze
obsahuje potřebné tabulky. Protože tomu tak po instalaci není, program po upozornění vytvoří
© 2007 IVAR a.s.
6
PROFYLAX
požadované tabulky sám. Po úspěšném vytvoření tabulek v databázi se objeví přihlašovací dialog.
Po instalaci je definován uživatel MASTER bez hesla!!!
Práva přístupu v rámci počítačové sítě
Důležitým bodem z hlediska bezpečnosti jsou vyžadovaná práva přístupu jednotlivých uživatelů
nezbytná pro provoz aplikace. Díky použité databázi typu klient/server není nutné (nebo dokonce
nevhodné) aby měli jednotliví uživatelé jakákoliv práva přístupu do adresářů kde je nainstalován
Nx server resp. pracovní databáze. Tímto způsobem je zajištěna vysoká bezpečnost uložení dat.
Požadováno je pouze právo číst v adresáři kde jsou umístěny programové soubory
(PROFYLAX.EXE).
1.4.2
Lokální instalace
Proces instalace
Start instalace se provede stiskem odpovídajícího tlačítka na formuláři, který se objeví automaticky
po vsunutí instalačního CD nebo přímo spuštěním instalačního programu ProfInst.EXE. Průvodce
instalací vás provede jednotlivými kroky instalace. Po úspěšném provedení instalace je vytvořen
adresář PROFYLAX, který obsahuje programové soubory aplikace PROFYLAX a Nx serveru. Dále
je vytvořen podadresář DATAPROFYLAX, kde jsou budou umístěny datové soubory programu. Nx
server je automaticky spuštěn.
Zprovoznění programu resp. první spuštění
Prvním předpokladem k úspěšnému spuštění aplikace je aby byl nastartován Nx server. To
znamená aby byl spuštěn program NXSERVER.EXE a Nx server byl aktivován. Běh serveru je
indikován ikonou v pravém okraji pruhu úloh. V případě lokální instalace, program PROFYLAX při
startu kontroluje, zda je aktivován Nx server. Pokud tomu tak není, provede spuštění a aktivaci Nx
serveru automaticky. Další podmínku úspěšného provozu je nastavení správného protokolu
komunikace. V případě lokální instalace se jedná o tzv. single protokol, který je nastaven při
instalaci. Indikace běhu Nx serveru a protokolu je v dolní části hlavního formuláře Nx serveru. Kvůli
identifikaci má Nx server zadáno jméno, které lze změnit v nastavení konfigurace Nx serveru. Při
lokální instalaci nehraje toto jméno žádnou roli a v odkazech na server se vždy uvádí pevné jméno
"local server".
Program PROFYLAX musí mít při startu informaci o tom, kde se nachází Nx server se kterým
bude komunikovat a jaké je jméno pracovní databáze. Při lokální instalaci se program připojí na
lokální Nx server a databázi PROFYLAX, která byla definována během instalace. Při spuštění
programu proběhne tzv. připojení programu k Nx serveru. Do registru Windows
(HKEY_CURRENT_USER\ Software \Ivar \Profylax) se po úspěšném připojení zapíše jméno
serveru a jméno databáze a při dalších startech se aplikace připojuje přímo na konkrétní server
podle zapsaných údajů.
Pokud proběhne úspěšné připojení k databázi, program kontroluje zda připojená pracovní
databáze obsahuje potřebné tabulky. Protože tomu tak po instalaci není, program po upozornění
vytvoří požadované tabulky. Po úspěšném vytvoření tabulek v databázi se objeví přihlašovací
dialog.
Po instalaci je definován uživatel MASTER bez hesla!!!
© 2007 IVAR a.s.
Úvod
1.5
7
Základy ovládání programu
Celý program je vytvořen pro prostředí operačního systému Windows a tím jsou dány i základní
principy jeho ovládání. Při ovládání programu se předpokládá především užití myši, ale lze ho
ovládat i z klávesnice. Tato uživatelská příručka se nezabývá výkladem základních pojmů
používání prostředí Windows. Nejste-li si ani v těchto bodech jisti, nahlédněte prosím do příručky
dodávané s Vašimi operačním systémem nebo prokonzultujte příslušný postup s některým ze
zkušenějších kolegů. Dobrým pomocníkem při průzkumu možností Windows je takzvaný „Kurz
použití Windows".
V následujícím přehledu je uvedeno několik základních poznámek a tipů jak program ovládat
· Ve většině formulářů se provádí spouštění jednotlivých akcí pomocí menu. Nejčastěji používané
akce lze spouštět i pomocí tlačítek v nástrojovém pruhu. V některých formulářích lze stiskem
pravého tlačítka myši (popř. kombinací kláves Alt + F10) vyvolat kontextové menu, které obsahuje
stejné volby jako tlačítka v nástrojovém pruhu. Posun mezi jednotlivými prvky na formuláři lze
provádět pomocí klávesy Tab. Některé titulky tlačítek, menu, záložek nebo stránek obsahují znak
„_" (např. Hledej). Takto označené písmeno se nazývá akcelerátor a volbu kterou označuje lze
vybrat pomocí stisku kláves Alt + akcelerátor (např. Alt + H).
· Zadání data - v některých formulářích se pro zadání data používá speciální rozbalovací
kalendář, ze kterého lze datum vybrat pomocí myši.
· Při práce s databázovou tabulkou se můžete setkat s rozbalovacím seznamem ze kterého
můžete vybrat položky pomocí myši nebo pomocí kláves Alt + šipka dolů. Dalším prvkem je tzv.
ellipsis tlačítko
, které po kliknutí myší zobrazí dialogové okno. Pomocí klávesnice lze stejnou
akci vyvolat stiskem kláves Ctrl+Enter.
· V tabulkách lze pro některé sloupce (název sloupce je podtrhnut) kliknutím na jejich nadpis třídit
tabulku podle údaje v tomto sloupci. Zda jde o vzestupné či sestupné setřídění Vám signalizuje
směr šipky, která se objeví vpravo od názvu sloupce, poté co na něj kliknete.
· U jednotlivých sloupců v tabulce lze měnit jejich šířku a také lze klinutím pravého tlačítka na
nadpisu sloupce a následným přetažením měnit jednotlivé pořadí sloupců tabulce v tabulce
· Posun v tabulkách a na formulářích Vám umožní buď posuvná vertikální lišta nebo tzv. navigátor
1.
© 2007 IVAR a.s.
přechod na první záznam
8
PROFYLAX
2.
přechod na předchozí záznam
3.
přechod na následující záznam
4.
přechod na poslední záznam
5.
přidat záznam
6.
smazat záznam
7.
editovat záznam
8.
potvrdit změny
9.
rušit změny
10. refresh tabulky
· Důležitá je práce se záznamy v jednotlivých tabulkách, jako pořízení nové věty, výmaz věty,
editace záznamu, ukládání změn či jejich zrušení. Jednotlivá tlačítka pro tuto práci se nacházejí
na navigátoru a jsou popsána výše. Je důležité, aby jste při každé změně v tabulce tyto změny
uložily do databáze a to pomocí tlačítka
na navigátoru.
-Některé údaje v tabulce jsou povinné a pokud nedojde k jejich vyplnění, zobrazí se tato hláška:
Zkontrolujte tabulku a údaj doplňte.
-Některé tabulky (např. STROJE) mají klíčový údaj, který musí být jednoznačný (Evidenční číslo) v
celé tabulce. Pokud zadáte stejný kód pro tento údaj 2x, pak se objeví následující hláška o
duplicitě:
Zkontrolujte tabulku a údaj změňte tak, aby k duplicitě nedošlo.
· Tlačítko najít
slouží k vyhledávání na základě zvolených parametrů v některých tabulkách.
© 2007 IVAR a.s.
Úvod
9
· U většina tabulek je dána možnost přepínaní mezi Detailem (zobrazena 1 věta na formuláři,
určeno pro pořizování nových záznamů) a Seznamem (všechny záznamy ve formě tabulky )
tabulky a to pomocí záložek Detail a Plan.
· U některých položek v přehledech funguje tzv. plovoucí nápověda. Přidržíte-li nad takovou
položkou na malou chvíli myš, pak se tato nápověda zobrazí.
· Vyhledávání v aktuálním sloupci seznamu pomocí žlutého vyhledávacího políčka (vyhledávání v
sloupci probíhá postupně tak, jak se zapisují jednotlivé znaky)
· Vyhledávání v tabulce pomocí dialogu (tlačítko s ručkou)
· Filtry
© 2007 IVAR a.s.
12
- filtrování obsahu tabulek dle zadaných podmínek
10
PROFYLAX
· Seznamy lze uživatelsky upravovat (pravé tlačítko na seznamu -> Grid editor), tzn. lze měnit
pořadí sloupců, zobrazení sloupců, jejich šířku, zarovnání, titulek atd.
1.6
Jak začít a pracovat v PROFYLAXu
Zde nabízíme určitý návod pracovního cyklu od zavedení až po rutinní provoz, který lze stručně
shrnout do těchto bodů:
Stručný popis práce s programem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Instalace programu, zápis licenčního hesla, nastavení uživatelů, jejich hesel a práv přístupu
Naplnění základních číselníků: střediska, body odstávky, profese, číselník materiálu
Naplňování databáze strojů a periodických údržeb
Sestavení prvního plánu a opravy v databázi stojů a údržeb
Tisky, diskuse a odsouhlasení plánu odstávek a údržeb s výrobou, zásobováním a ostatními
útvary
Fixace jednotlivých pracovních příkazů na plánovací období – doplnění konkrétních
pracovníků, kontrola stavu potřebného materiálu, tisky pracovních příkazů
Běžná denní korekce pracovních příkazů, kontrola upozornění na přípravu údržeb
Zápis potřebných akutních oprav, používání interní pošty
Zápis hotových údržeb
Pravidelné zálohování databáze
Vyhodnocování údržby, změny v plánování na další období
Přepočet, kontrola a fixace plánu na další období, dále už běžně od bodu 5.
© 2007 IVAR a.s.
Úvod
1.7
11
Přihlašování
Při prvním spuštění programu si prostudujte odpovídající pasáže v popisu instalace
3
.
Po spuštění programu se objeví přihlašovací dialog, kde je požadováno zadání uživatelského
jména a hesla pro přístup do programu.
Po nainstalování PROFYLAXu je implicitně nastaven pouze 1 uživatel a to uživatel MASTER bez
nastaveného hesla.
Správce PROFYLAXu by měl zadat další uživatele, kterým nastaví jednotlivá práva přístupu k
programu, viz Uživatelé 90
Po potvrzení tlačítka OK dojde ke kontrole správnosti zadaných údajů pro přístup. Pokud tyto údaje
nesouhlasí, zobrazí se hláška
zkontrolujte zadané údaje a potvrďte. Pokud jsou údaje správné a kontrola proběhne v pořádku,
spuštění programu pokračuje následovně:
- pokud jsou již plánované údržby a mají se hlásit upozornění, pak se nejprve zobrazí okno (okna)
Upozornění 60 .
- zobrazí se hlavní okno programu, viz Popis hlavního okna programu 16 . Aktuální uživatel je pak
v hlavní okně zobrazen jak na horním pruhu hlavního okna v závorce za názvem PROFYLAX.
1.8
Zálohování dat
(NxBACK.EXE)
Program slouží k jednoduchému zálohování a obnově dat programu . Pro svoji činnost používá
knihovny Zipdll.dll a Unzdll.dll, které musí být umístěny v adresáři s programem nebo na dostupné
cestě. Správná funkce programu je podmíněna zadáním fyzické cesty k datům resp. složce
pracovní databáze. Program při kopírování souborů komunikuje s Nx serverem. Není nutné, aby
během zálohování resp. případné obnovy byl Nx server v NEAKTIVNÍM STAVU ! Zálohovaní se dá
provádět na libovolní stanice.
Obr. Vzhled programu NxBACK
Před začátkem zálohování je nutno nastavit cílovou složku, kam se bude záložní soubor vytvářet.
© 2007 IVAR a.s.
12
PROFYLAX
Volba Záloha - Start vytvoří v cílovém adresáři zálohování soubor Prefix cílového souboru +
yymmdd.ZIP, kde yy je aktuální rok, mm je aktuální měsíc a dd je aktuální den. Do tohoto souboru
se zabalí obsah adresáře s datovými soubory docházky.
Volba Obnova - Start vyvolá dialog, kde uživatel nejprve vybere záložní soubor. Po potvrzení je
obsah záložního souboru rozbalen do složky s datovými soubory docházky. Původní soubory
jsou přepsány !!!
1.9
Filtry
V Profylaxu máte možnost filtrovat jednotlivé tabulky dle různých kritérií. Takto nadefinované filtry
pak lze uložit do databáze jako předdefinované uživatelské filtry, tzn. každý uživatel má přístup ke
svým vlastním filtrům, navíc existuje možnost, aby správce Profylaxu, v tzv.
Manažeru uživatelských filtrů 95 , přiřadil jednou zadané a sestavené filtry jakéhokoli uživatele i
dalším uživatelům.
Pro vstup do filtrů slouží následují tlačítka. První je vstup do filtrů, druhé pak přímý vstup do
uložených předdefinovaných filtrů a třetí pak u některých tabulek pro výběr nejčastěji používaných
programátorsky předdefinovaných filtrů.
Základní okno filtrů je rozděleno na 2 záložky ("Uživatelská" a "Pro pokročilé").
© 2007 IVAR a.s.
Úvod
13
Pro zadání, neboli definici podmínky v záložce "Uživatelská", se použijí následující políčka:
Položka tabulky - výběr údaje tabulky, podle kterého chceme filtrovat (např. Evid.č.stroje, Kód
materiálu atd.)
Podmínka - výběr z následujících možností (rovná se =, nerovná se <>, je větší než >, je větší
rovno než >=, je menší než <, je menší rovno než <=)
Hodnota - konkrétní zadaná hodnota, podle které chceme položku tabulky vyfiltrovat
© 2007 IVAR a.s.
14
PROFYLAX
Pro zadání, neboli definici podmínky v záložce "Pro pokročilé" se výběrová podmínka zapíše ručně
tak, že podmínku sestavíme z dostupných položek tabulky a operátorů. Tato záložka dává
možnost sestavit složitější filtry, které bychom na uživatelsky příjemnější záložce "Uživatelská"
nesestavili.
- přidá jednu definici podmínky filtru do celkové výběrové podmínky (filtru)
- uloží výběrovou podmínku (filtr) do předdefinovaných uložených filtrů
- otevře předdefinované filtry
- zavře okno a aplikuje filtr na tabulku
- zavře okno a neaplikuje žádný filtr
- smaže definici výběrové podmínky (filtru)
Jednotlivé definice podmínek lze spojovat pomocí logických operátorů:
AND (a) - a zároveň
OR (nebo) - nebo
Pro celkový filtr můžeme také určit, zda:
· Nerozlišovat velká a malá písmena
· Pouze celá slova
Př.: chceme vyfiltrovat všechny stroje s evid.č menším než 0005.
1.
2.
3.
v poli "Položka tabulky" vybereme "Evid.číslo"
v poli "Podmínka" vybereme "menší než"
do pole "Hodnota" zadáme 0005
© 2007 IVAR a.s.
Úvod
4.
5.
15
stiskneme tlačítko "Přidat"
stiskneme tlačítko "Filtr"
Po aplikaci filtru dojde k tomu, že tlačítko filtr "zezelená", tzn. že v danou chvíli je na tabulce
aplikován filtr
, pokud na tlačítko "Filtr" klikneme ve chvíli, kdy je zelené, dojde k
deaktivaci (zrušení) filtru a tlačítko "zčerná".
Nadefinovaný filtr můžeme uložit do předdefinovaných filtrů, kde zadáme vlastní název filtr a
případně můžeme zaškrtnout, že se jedná o tzv. "Vstupní filtr", což je takový filtr, který se
automaticky nastaví při vstupu (otevření) tabulky, např. při otevření Karty stroje, Hlášení, Plánu atd.
© 2007 IVAR a.s.
16
PROFYLAX
2
Popis modulů
2.1
Popis hlavního okna
Toto je hlavní okno programu PROFYLAX.
Hlavní menu programu obsahuje následující nabídky:
· Stroje 16
· Hierarchické číselníky (Nákladová střediska 43 , Body odstávky
· Plánování 47
· Údržba 65
· Diagnostika 69
· Pracovníci 70
· Partneři 73
· Sklad 75
· Objednávky 76
· Zakázky 76
· Tisky/grafy 77
· Param 80
· Servis 84
· Nápověda 101
· Konec 102
44
, Umístění
46
)
K některým nabídkám programu je možné se dostat rychleji pomocí tlačítek pod hlavním menu.
Tlačítka obsahují nápovědu, která se krátce zobrazí po umístění kurzoru myši nad tlačítkem.
2.2
Moduly
2.2.1
Stroje/nástroje
2.2.1.1
Karta stroje/nástroje
Jednotlivé stroje/nástroje se do PROFYLAXu pořizují na Kartě stroje/nástroje.
Zda se jedná o stroj či nástroj se určuje zaškrtnutím údaje "Nástroj" vpravo nahoře
Karta stroje obsahuje několik záložek, rozdělených dle jednotlivých údajů o daném stroji :
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
Detail 17
Seznam 20
Doplňky 20
Ext 21
Nestupň.údržby 22
Opravy 23
Diag 24
Hlášení 25
Plán údržeb 26
Provedené údržby
Díly 29
Partneři 30
Dokumenty 30
Foto 31
17
28
2.2.1.1.1 Detail
Na záložce "Detail" se nastavují veškeré hlavní údaje o daném stroji a především údaje o
stupňovitých údržbách.
Povinné údaje jsou :
Evidenční č.: text (15)
Název: text (50)
Další důležité údaje:
Zkratka: text (7) - po vyplnění Názvu stroje si povšimněte, že se automaticky vyplní i tento údaj .
Jedná se údaj potřebný a užitečný při definici jednotlivých druhů údržeb (typ : stupňovitá,
nestupňovitá i oprava) daného stroje. Pokud Vám daná zkratka nevyhovuje a chcete zvolit jinou,
jednoduše zkratku přepište na Vámi požadovanou. Mějte však na paměti, že velikost údaje je
omezena na 7 míst.
Nákladové středisko - výběr z nadefinovaných Nákladových středisek 43 .
© 2007 IVAR a.s.
18
PROFYLAX
Bod odstávky - výběr z nadefinovaných Bodů odstávek 44 .
Umístění - výběr z nadefinovaných Umístění 46
Riziko při poruše - stupeň rizika při poruše. Umožňuje zařazovat jednotlivé stroje podle jejich rizika
při poruše, např. některý stroj je lehce nahraditelný, levný, rychle dostupný, jednoduše vyměnitelný
či dokonce záměnný za jiné na méně exponovaném místě. Jiný je naopak drahý, unikátní, obtížně
opravitelný. Umožňuje sledovat náklady dle rizikových skupin.
Důležitou částí této záložky stroje je definice jednotlivých stupňovitých údržeb stroje. V
PROFYLAXu je možno pro jeden stroj nadefinovat až 5 stupňovitých údržeb 66 (Údržba1 až
Údržba5).
Co to je stupňovitá údržba? To je taková údržba, kdy vyšší stupeň v sobě vždy zahrnuje i stupeň
nižší. Řekněme že u auta bude nejnižším – prvním - stupněm údržby kontrola a doplnění hladiny
oleje, kontrola hladiny chladicí a brzdné kapaliny, kontrola dezénu pneumatik. Tento první stupeň
údržby se bude třeba provádět každý druhý měsíc. Jednou za rok se ale provede kontrola
důkladnější – druhý stupeň. Při něm se zkontroluje to samé, jako v prvním stupni, ale navíc se
třeba vymění olej a čistič vzduchu, zkontroluje se a seřídí zapalování. Jednou za dva roky se při
třetím stupni navíc ještě třeba zkontrolují a vymění brzdové destičky, brzdná kapalina, seřídí se
geometrie náprav apod.
příklad vyplněné stupňovité údržby 1.
Nyní si ukážeme, jak správně postupovat při definici nového stupně, v našem případu to
bude stupňovitá údržba 4.
1.
v rámečku stupňovité Údržby 4 zmáčkneme vertikálně orientované tlačítko s nápisem 4. Dojde
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
19
ke kontrole číselníku Druhy údržby 66 , zda se v něm již nachází údržba s Názvem 1pasP4.
Všimněte si, že jde o spojení Zkratky (viz. text výše) a textu P4. Pokud ještě tento Název v
číselníku zadán není, objeví se tato
2.
hláška:
Pokud chcete nechat na programu, aby za Vás založit tento druh údržby, potvrďte tlačítko Ano
a objeví se následující okno Druhy údržby 66 .
Vidíte, že v názvu druhu údržby se automaticky vyplnil název 1pasP4. Nyní máte 2 možnosti jak
celou údržbu vyplnit : buď zadáte ostatní údaje ručně a údržbu uložíte nebo můžete využít tlačítka
vpravo dole
a pro nově definovaný druh údržby využít již druh údržby dříve
nadefinovaný a změnit pouze údaje, které se budou lišit.
3.
Pokud máte veškeré údaje vyplněné, zmáčkněte tlačítko
záložku stroje, kde se objeví např. toto.
4.
Nyní již zbývá vyplnit datum posledně provedené údržby tohoto stupně a definice Údržby 4 je
© 2007 IVAR a.s.
a tím se vrátíte zpět na
20
PROFYLAX
hotova.
5. Pokud zjistíte, že jste daný stupeň nedefinovali zbytečně a že postačí definice předchozích
stupňů, pak daný stupeň můžete celý vymazat a to pomocí tlačítka
.
2.2.1.1.2 Seznam
Pohled na seznam strojů v tabulkové podobě. Seznam lze uživatelsky upravovat (pravé tlačítko na
seznamu -> Grid editor)
2.2.1.1.3 Doplňky
Na záložce "Doplňky" lze definovat následující:
· další doplňující údaje, které nejsou uvedeny na záložce "Detail"
· definovat Volitelné údaje typu Num,Str,Bool a Date s možností zadání vlastních názvů těchto
údajů
· definovat Denní/týdenní údržby prováděné obsluhou stroje, tzn. časté akce, které se nebudou
zapisovat do databáze jako provedené údržby
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
2.2.1.1.4 Ext
Na záložce "Ext" je možno definovat tzv. "Rozšiřující údaje karty stroje
hodnoty těchto údajů u každého stroje
© 2007 IVAR a.s.
32
" a zadat skutečné
21
22
PROFYLAX
2.2.1.1.5 Nestupň.údržby
Nestupňovité údržby se definují na této záložce karty stroje (stupňovité údržby se definují na
záložce "Detail 17 ".
Ke každému stroji lze plánovat libovolné množství ostatních údržeb (=nestupňovitých).
Nestupňovitá údržba může být datumová nebo diagnostická (řízení údržby KAL nebo DG)
Nest. údržba - vyplní se interval (PeriodaDg) a datum (Posl.stavDg) posledně provedené údržby
Údaj "Zámek" slouží pro možnost uzamčení aktuální věty a ochrany proti nechtěnému přepisu či
výmazu věty
Postup definice nestupňovitých údržeb a oprav je následující :
· klikněte do údaje Druh údržby až se vpravo objeví tlačítko . Kliknutím na něj se objeví
následující okno Druhy údržby 66 .
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
23
· narozdíl od zadávání stupňovitých údržeb okno Druhy údržby obsahuje tyto tlačítka, podle toho,
zda chcete zadat opravu či nestupňovitou údržbu.:
- dojde k automatickému založení kódu opravy, kde název opravy bude složen ze
Zkratky + písmena R + Pořadového čísla (např. L3svářR01).
- dojde k automatickému založení kódu nestupňovité údržby, kde název údržby
bude složen ze Zkratky + písmena E + Pořadového čísla (např. L3svářE01).
2.2.1.1.6 Opravy
Opravy se definují na této záložce karty stroje.
Ke každému stroji lze plánovat libovolné množství oprav, jeden druh opravy však může být zadán u
stroje v danou chvíli pouze jednou! Pokud se pokusíte zadat stejný druh opravy 2x, dojde k
ohlášení duplicity souboru (Key violation)
Oprava - vyplní se datum opravy pro zařazení do plánu, ale pozor interval = 0!!!. Tak se dosáhne
toho, že se oprava plánuje pouze 1x.
Pomocí dvou tlačítek "do plánu" a "do plánu + zápis údržby" zařadíte danou opravu do plánu
údržeb stroje, v druhém případě pak dojde i k zobrazení okna pro zápis provedené opravy.
Po zápisu opravy se odstraní i odpovídající věta ze záložky "Opravy".
© 2007 IVAR a.s.
24
PROFYLAX
2.2.1.1.7 Diagnostika
Záložka "Diagnostika" slouží pro:
· definici stupňovitých údržeb dle diagnostiky (MotoHodiny, zdvihy ...). Používá se především pro
Nástroje, ale plánovat údržbu dle diagnostik lze samozřejmě i pro Stroj a dokonce i v kombinaci
s údržbou datumovou.
· zápis do deníku odečtů diagnostiky
· zápis do deníku pohybů
"Typ odečtu" - údaj, který definuje, jakým způsobem se budou načítat odečty. Existují 2 možnosti :
"Nápočtový" (udává se kolik jednotek diagnostiky stroj či nástroj najel od minulého odečtu)
"Stavový" (udává se celkový stav diagnostiky na stroji či nástroji)
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
25
2.2.1.1.8 Hlášení
Pod každým strojem máte možnost zobrazit všechna hlášení zapsaná k danému stroji. Z této
záložky máte zároveň možnost zapsat nové hlášení, vyřídit hlášení či hlášení převzít, stejně tak,
jak se pracuje s Hlášením v menu Hlášení 37 .
© 2007 IVAR a.s.
26
PROFYLAX
2.2.1.1.9 Plán údržeb
Na této záložce stroje je zobrazen sestavený plán údržeb daného stroje.
Je možné zde plán měnit a po změnách přepočítat a po skutečném provedení údržby tuto
údržbu zapsat 27 .
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
27
2.2.1.1.9.1 Zápis provedené údržby
Zápis provedené údržby se provádí pomocí tlačítka
Plán údržeb 26 , nebo z celkového plánu 57 .
na kartě stroje na záložce
Program nejprve provede kontrolu, zda-li v plánu neexistuje dřívější dosud nezapsaná údržba.
Pokud ano zobrazí se následující hláška:
Zkontrolujte plán a zapište nejprve provedenou údržbu předchozí.
Pokud kontrola proběhne v pořádku, otevře se následující okno, kde se zadají všechny informace
o provedené údržbě.
Tlačítko
slouží pro uložení provedené údržby. Pokud budete chtít zápis
údržby přerušit a zapsat údržbu později, zmáčkněte tlačítko
© 2007 IVAR a.s.
28
PROFYLAX
2.2.1.1.10 Provedené údržby
Jedná se o přehled všech provedených údržeb na daném stroji včetně statistických souhrnných
údajů.
Popis tlačítek :
- odskok na podrobný zápis provedené údržby
65
.
- tisk soupisu provedených údržeb.
2.2.1.1.11 MTBF
Ke stažení samostatný manuál!
MTBF = střední doba mezi poruchami. Zde lze evidovat Disponibilní čas a prostoje stroje a
následně vypočítat MTBF.
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
29
2.2.1.1.12 Díly
Jednotlivé stroje jsou složeny z různých dílů, které však samy o sobě nejsou předmětem samotné
údržby.
Pomocí tlačítka
lze vybrat kód materiálu z formuláře Číselník materiálu 75 .
© 2007 IVAR a.s.
30
PROFYLAX
2.2.1.1.13 Partneři
Záložka "Partneři" slouží k provázání jednotlivých partnerů se stroji (např. dodavatelé náhradních
dílů, servisní organizace ...).
Pomocí tlačítka
lze vybrat partnera z formuláře Partneři 73 .
2.2.1.1.14 Dokumenty
K jednotlivým strojům lze navázat potřebné dokumenty (např. návody, servisní dokumenty, faktury
apod.). Takto navázané soubory nejsou uloženy přímo v databázi strojů, ale je zde uveden pouze
odkaz na navázaný dokument. Jednotlivé dokumenty (word, excel a další) lze otevřít a upravovat
přímo v asociovaných programech (MS Word, MS Excel atd.) .
Doporučujeme si založit jeden adresář (např. DOC) na sdíleném disku a do něj ukládat dokumenty
spojené s jednotlivými stroji v databázi. Pokud uložíte soubor z lokálního disku, pak takový soubor
nebudou moci zobrazit ostatní uživatelé v síti!
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
31
2.2.1.1.15 Foto
Na záložce Foto lze ke stroji přiřadit libovolnou fotografii, jejíž zmenšenina se pak zobrazuje na
záložce "Detail". Pokud chcete ke stroji připojit další fotografie, použijte k tomu záložku
"Dokumenty 30 ".
© 2007 IVAR a.s.
32
2.2.1.2
PROFYLAX
Rozšiřující údaje karty stroje
Evidence libovolných rozšiřujících údajů na kartách strojů-nástrojů, resp. k libovolným
skupinám strojů-nástrojů
Ke strojům a nástrojům je potřeba evidovat velkou spoustu technických údajů, které se podnik od
podniku mohou lišit, navíc některé údaje je potřeba evidovat pouze u některých strojů, u ostaních
se takové údaje neevidují. Aby nedocházelo k rozšiřování databáze Strojů o takové údaje, je zde
dána možnost, vytvořit si vlastní definice takových rozšiřujících údajů pro každý podnik zvlášť, bez
zásahu do struktury databáze strojů.
Postup pro vytvoření:
1.
Do Číselníku skupin údajů (StrExCiSkup) zaevidovat předpokládané hlavní skupiny údajů,
např.:
2.
Do Číselníku údajů evidovaných v podniku (StrExCiUd) zapsat všechny údaje, které je
potřeba v podniku navíc evidovat, zároveň každému údaji přiřadit "Hlavní skupinu údajů", do
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
33
které patří. Kód údaje je potřeba zvolit správně, tak aby z toho bylo patrné, oč se jedná, např.:
3.
Do stroje doplnit údaj "Skupina údajů" (umístění na záložce Doplňky
4.
Po zapsání předchozích dvou databází tlačítkem „Naplnit hlavní skupiny údajů" automaticky
prvotně naplnit Definice výběru údajů podle skupin (StrExVybSkup) podle hlavní skupiny
v Číselníku údajů evidovaných v podniku (StrExCiUd).
5.
Na záložce "Ext" karty stroje, pomocí tlačítka "Přebrat všechny údaje ze skupiny" dojde k
automatickému naplnění údajů z Definice výběru údajů podle skupin (StrExVybSkup)
podle "Skupina údajů" umístěné na záložce Doplňky 20 (viz.bod 3.). Zároveň lze přidávat
jednotlivé údaje ze skupiny i pomocí "Kódu údaje" výběrem z Definice výběru údajů podle
skupin (StrExVybSkup).
© 2007 IVAR a.s.
20
)
34
PROFYLAX
6.
U jednotlivých údajů doplnit konkrétní hodnoty pro daný stroj či nástroj. Takto jednou zadané
rozšiřující údaje u jednoho stroje, lze pomocí tlačítka "Kopie údajů do jiného stroje" zkopírovat
na vybraný jiný stroj či nástroj.
Evidence údajů u jednotlivých strojů - samostatný přístup k přiřazeným údajům ke strojům s
možností filtrace, vyhledávání a exportu.
Aby bylo možno vybírat(filtrovat) stroje s určitou hodnotou rozšiřujících údajů, je potřeba
postupovat následovně:
·
zadejte filtr v "Evidence údajů u jednotlivých strojů", např. chceme vybrat „Formy, které mají
vozíky".
·
takto nastavený filtr je možno přenést pomocí tlačítka "Přenést filtr do strojů".
·
na Kartě stroje (seznam) pak jednoduše vyberte
<= z předdefinovaných filtrů
„Filtr dle rozšiřujících údajů StrExud" a dojde k automatickému nastavení filtru na Stroje, které
obsahují údaj "JeVoziky" s hodnotou True.
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
2.2.1.3
35
Riziko při poruše
Číselník stupňů rizika při poruše stroje. Umožňuje zařazovat jednotlivé stroje podle jejich rizika při
poruše, např. některý stroj je lehce nahraditelný, levný, rychle dostupný, jednoduše vyměnitelný či
dokonce záměnný za jiné na méně exponovaném místě. Jiný je naopak drahý, unikátní, obtížně
opravitelný. Umožňuje sledovat náklady dle rizikových skupin.
př. naplnění číselníku
© 2007 IVAR a.s.
36
2.2.1.4
PROFYLAX
Typy strojů
K dispozici máte 4 nezávislé číselníky Typů strojů, kde si můžete nadefinovat rozčlenění strojů
podle jejich typů. Typ stroje pak přiřazujete k danému na záložce "Detail 17 " karty stroje.
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
2.2.1.5
37
Hlášení
Slouží pro hlášení a evidenci jednotlivých problémů (poruch), které se vyskytnou u konkrétního
stroje či nástroje.
Nastavením práva uživatele na "pouze právo na čtení souborů 90 " máte možnost takovému
uživateli ("Hlásiči") umožnit v Profylaxu pouze zápis hlášení, ostatní tabulky nebude takový uživatel
moci měnit.
Vlastní barvy pro jednotlivá hlášení v seznamu (nové=červené, odsunuté=žluté, vyřízené=zelené)
lze nastavit v Globálních parametrech 85 na záložce "Hlášení".
© 2007 IVAR a.s.
38
PROFYLAX
Postup práce s hlášeními:
1. zápis nového hlášení 37
2. vyřízení (odsunutí) hlášení
3. příp. převzetí hlášení 37
4. zápis opravy z hlášení 37
37
ad1) Zápis nového hlášení
· výběr stroje/nástroje
· výběr typu hlášení z číselníku "Typy hlášení"
· příp. vyplnění datumu "Vyřešit do"
· příp. zadání Rozborových typů (pro statistiku) hlášení z číselníku "Rozborové typy hlášení"
· zadat popis problému
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
39
Po uložení se nově zapsané hlášení zobrazí v seznamu (červeně) a na záložce "Detail" lze zobrazit
podrobnosti
ad2) Vyřízení (odsunutí) hlášení
Nově zadané hlášení lze uživatelem, který má právo na vyřizování hlášení
či vyřízení Odsunout(=žluté)
© 2007 IVAR a.s.
90
buď Vyřídit (=zelené)
40
PROFYLAX
Po uložení se vyřízené hlášení zobrazí v seznamu (zeleně) a na záložce "Detail" lze zobrazit
podrobnosti
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
41
ad3) Převzetí hlášení
Vyřízené hlášení lze uživatelem, který má právo na převzetí hlášení 90 převzít, tzn., že takový
uživatel potvrdí převzetím to, že bere na vědomí a souhlasí s vyřízením daného hlášení.
Po uložení se převzaté hlášení ztratí ze seznamu, avšak po zrušení filtru se zobrazí v seznamu
(bíle) a na záložce "Detail" lze zobrazit podrobnosti
© 2007 IVAR a.s.
42
PROFYLAX
ad4) Zápis opravy z hlášení
Přímo z hlášení lze uživatelem, který má právo na zápis opravy z hlášení 90 zapsat opravu podle
daného hlášení. Druh opravy lze vybrat ze všech oprav, nebo lze v Uživatelských parametrech na
záložce "Údržby" zadat implicitní osobní kód opravy výběrem z druhů oprav.
Takto zapsaná oprava z hlášení je po uložení navázána na dané hlášení a zároveň je po zápisu
opravy nabídnuto i automatické vyřízení takového nevyřízeného hlášení.
2.2.2
Hierarchické číselníky
Nákladová střediska
Body odstávky 44
Umístění 46
43
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
2.2.2.1
43
Nákladová střediska
V PROFYLAXu máte možnost nadefinovat si hierarchicky jednotlivá Nákladová střediska podniku
a na nich pak sledovat celkové náklady na údržbu.
Po nadefinování nákladových středisek se přiřadí každému stroji související nákladové středisko a
to na kartě stroje na záložce "Detail 17 ".
Definice nákladových středisek je hierarchická, tzn. začíná se od nejvyššího bodu hierarchie
(PODNIK) a k němu se definují podřízená nákladová střediska pomocí tlačítka
tak,
že se postavíte na Nákladové středisko, ke kterému chcete zadat podřízenou položku. Každé
nákladové středisko má svůj jednoznačný Kód a Název, který je potřeba zadat. Změňte tedy
hodnoty Kód a Název na Vámi požadované hodnoty.
přidá položku stejné úrovně, na jaké stojíme v hierarchii
Nákladové středisko máte možnost odstranit pomocí tlačítka
. Pozor však na to, že
odstraněním vybraného střediska dojde zároveň k odstranění i všech jeho podřízených
položek!
po stisknutí tohoto tlačítka dojde k umožnění přesunutí položky v hierarchii pomocí
přetažení myší.
© 2007 IVAR a.s.
44
PROFYLAX
Pomocí následujícího dialogu máte možnost přepočítat a zobrazit náklady za jednotlivá střediska
za určité časové období.
2.2.2.2
Body odstávky
V PROFYLAXu máte možnost nadefinovat si jednotlivé Body odstávky podniku.
Bod odstávky znamená určitou množinu strojů, kde při provádění údržby byť na jednom stroji z
této množiny dojde k odstavení všech strojů v dané množině strojů, tzn. bodu odstávky. Proto je
velmi důležité správně nadefinovat hierarchii všech bodů odstávek.
Po nadefinování bodů odstávek se přiřadí každému stroji související bod odstávky a to na kartě
stroje na záložce Detail 17 .
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
45
Definice bodů odstávek je hierarchická, tzn. začíná se od nejvyššího bodu hierarchie (PODNIK) a k
němu se definují podřízené body odstávky pomocí tlačítka
tak, že se postavíte na
Bod odstávky, ke kterému chcete zadat podřízenou položku. Každý bod odstávky má svůj
jednoznačný kód a název, který je potřeba zadat. Změňte tedy hodnoty NovýKód a Nový název na
Vámi požadované hodnoty.
Bod odstávky máte možnost odstranit pomocí tlačítka
. Pozor však na to, že
odstraněním vybraného bodu odstávky dojde zároveň k odstranění i všech jeho
podřízených položek!
Další tlačítka viz. Nákladová střediska
43
Pomocí tlačítka
zobrazit všechny související stroje, tzn. stroje se zadaným nákladovým střediskem.
© 2007 IVAR a.s.
můžete
46
PROFYLAX
Dvojklikem na daném stroji v tabulce se lze jednoduše dostat na danou kartu stroje
2.2.2.3
16
.
Umístění
V PROFYLAXu máte možnost nadefinovat si jednotlivá Umístění stroje v podniku.
Po nadefinování Umístění se přiřadí každému stroji související Umístění a to na kartě stroje na
záložce Detail 17
Popis funkce tlačítek viz. Nákladová střediska
43
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
2.2.3
Plánování
Algoritmus plánování 47
Sestavit plán 56
Plán celkový 57
Upozornění 60
Osobní plán 63
Kalendář výjimek plánu
2.2.3.1
47
64
Algoritmus plánování
Jádrem celého programu je právě algoritmus plánování údržby. Stejně jako bylo
obtížné k výslednému algoritmu dospět, bylo by i velmi obtížné podrobně vylíčit
jeho fungování, protože bere v úvahu spoustu mezních a kolizních situací, které
mohou při plánování nastat. Naštěstí ale není nutné, abyste při plánování věděli,
jak to Profylax dělá, že tak dobře plánuje, stejně jako pro život nepotřebujete
přesně vědět, který sval se má stáhnout a který uvolnit, aby váš prst správně klepl
na klávesnici. Potřebujete jenom zjistit, jak plánovací mechanismus používat, a to
lze pochopit následujícím výkladem základních principů a probráním několika
příkladů.
Údržbářské úkony u jednoho stroje se obvykle shlukují do několika stupňů. Prvním
stupněm údržby může být třeba pravidelná měsíční kontrola provozních náplní a
seřízení, druhým stupněm může být třeba výměna provozních náplní a třetím
stupněm výměna některých nejvíce opotřebovávaných dílů. Princip: vyšší stupeň
údržby zahrnuje i úkony nižšího stupně (při generálce motoru určitě vyměníte
olej). Obvykle se vystačí se třemi až čtyřmi stupni údržby, Profylax nabízí u
jednoho stroje až pět stupňů.
Každý stupeň údržby má jednak svůj obsah (jaké úkony se mají dělat, jaké profese
jsou k tomu potřeba a kolik na to budou potřebovat času, jaký materiál se má
připravit, jaká kooperace objednat atd.), jednak svou periodicitu (první stupeň se
bude dělat třeba jednou za měsíc, druhý stupeň jednou za tři měsíce, třetí stupeň
třeba jednou za půl roku atd.). Z hlediska časového plánování pro nás v první fázi
obsah nehraje roli. Cílem první fáze časového kalendářního plánování je správně
rozložit jednotlivé stupně údržby v čase.
Příklad
© 2007 IVAR a.s.
48
PROFYLAX
Pro náš výklad si představme stroj, pro který plánujeme 3 stupně údržby. První
stupeň se má provádět každých 30 dní, druhý stupeň každých 90 dní a třetí stupeň
každých 180 dní. V ideálním případě plán údržby vypadá takto:
Trojúhelníčky v grafu znázorňují údržby 1.stupně, čtverečky jsou údržby 2.stupně,
šestiúhelníky jsou údržby 3.stupně. V elipsách jsou pro názornost i údržby nižších
stupňů, které se provádějí v obsahu údržby vyššího stupně. Zdá se to být všechno
prajednoduché, stupně za sebou následují pořád ve stejném rytmu: 1,1,2,1,1,3,
1,1,2,1,1,3,….
To jsme ale vzali stroj, na kterém právě údržba začíná podle nového plánu - tj.
právě jste ho zakoupili a údržba na něm začíná od samého začátku jeho životnosti.
Tak ovšem většinou situace stroje, u kterého potřebujete naplánovat údržbu,
nevypadá. Když Profylax v podniku zavádíte, nezačnete přece kvůli tomu údržbu u
všech strojů od začátku.
Je potřeba uvažovat s dalším podstatným parametrem jedné plánované údržby,
kterým je datum poslední provedené údržby.
Představme si daný příklad v jiných počátečních podmínkách. Řekněme, že když se
Profylax zavádí, má tento stroj naposledy provedenou údržbu 3.stupně 30 dnů před
startem a údržbu 1. stupně naposledy 15 dnů před startem. Údržba 2.stupně má
logicky datum posledního provedení tak jako u 3. stupně 30 dnů před startem. Jak
se bude plánování chovat?
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
49
Program plánuje normálním způsobem dle periodicity 1.stupeň na 15.den a dále na
45.den. 2.stupeň ovšem naplánuje na 60. den, protože naposled byl proveden spolu
s 3.stupněm 30 dnů před zahájením provozu Profylaxu.. Mezi posledním 1.stupněm a
2.stupněm tedy bude mezera jen 15 dní. Co se ale stane dál? Profylax uplatní tzv.
synchronizaci nižšího stupně stupněm vyšším. Protože při provádění 2.stupně údržby se
vlastně vykoná i údržba 1.stupně, další plánované datum údržby 1.stupně bude v 90.den.
Bez synchronizace by údržba 1.stupně následovala hned 15 dnů za údržbou 2.
stupně, tj. v 75. den – a to by bylo opravdu špatně, to by programem navržený plán
byl směšně nedokonalý a musel by se pořád ručně upravovat. Kdyby synchronizace
neproběhla, rytmus údržeb by kvůli jednomu zakopnutí už „nadosmrti kulhal".
Další možnou komplikaci při plánování představuje následující příklad.
Představme si, že údržba 1.stupně byla naposledy provedena 5 dnů před startem Profylaxu
a údržba 3.stupně naposledy tak jako předtím 30 dnů před startem Profylaxu:
© 2007 IVAR a.s.
50
PROFYLAX
Všimněte si, co nastane kolem 60.dne. Podle periodicity by údržba 1.stupně měla
být provedena 25.den a potom 55.den. Ovšem údržba 2.stupně má být podle periodicity
provedena 60.den – a to je velmi brzo, už 5 dnů po provedené údržbě 1.stupně! Představte
si, že máte v pondělí třeba kontrolovat stav oleje a čistit trysky, když v pátek bude olej i
trysky vyměněny – co uděláte? Má smysl provádět v pondělí údržbu 1.stupně a v pátek
údržbu 2.stupně, nestálo by za to spojit je v jednu akci – údržbu 2.stupně? Nejspíš si
řeknete: jasně, provedeme jen údržbu 2.stupně a tu bezprostředně předcházející údržbu
1.stupně provádět nebudeme, to je ztráta času. Takový případ nazýváme v plánovací
terminologii pohlcením.
Při pohlcení jsou podstatné dva momenty:
· Kdy už dojde k pohlcení a kdy ještě ne?
· Jaký termín bude mít výsledná naplánovaná údržba vyššího stupně?
Program musí zvládnout všechny možné situace, které zde mohou nastat. Plánování musí
při pohlcení umožnit zvládnout třeba tyto situace a jejich kombinace:
· Údržba 1.stupně je např.celkem necitlivá na dodržování přesného intervalu. Nic
závažného se nestane, jestliže se namísto 30 dnů provede za 40 dnů nebo za 20
dnů, nemá to podstatný vliv ani na náklady (jedná se třeba o levný zásah), ani na
funkci. V takové údržbě jde jen o to, aby se na stroj někdo podíval mezi 20. a 40.
dnem provozu.
· Údržba 2.stupně je např.citlivá na dodržení minimálního intervalu 90 dnů, protože
se při ní třeba mění nějaké čidlo, které při delší době provozu velmi rychle začne
dávat špatné výsledky. Čidlo je možné za cenu zvýšených nákladů vyměnit dříve,
ale nesmí se vyměnit později.
· Může tomu samozřejmě být i obráceně, údržba prvního stupně může být citlivá na
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
51
dodržení termínu, zatímco u údržby druhého stupně posouvání termínu dopředu i
dozadu tolik nevadí.
Jak tyto situace řešit a jak jejich reprezentaci a řešení zavést do programu? Je
evidentní, že pokud bude v našem příkladu mít 1.stupeň údržby citlivost nízkou a
údržbu 1.stupně bude možné např.provést v podstatě kdykoliv mezi dvacátým a
čtyřicátým dnem, zatímco údržba 2.stupně bude citlivá na dodržení intervalu a bude ji
možné udělat nejdříve 55.den a nejpozději 65.den, pak je řešení pohlcení správně tak,
jak je na grafu 03. Údržba 1.stupně se samostatně neprovede a provede se rovnou
údržba 2.stupně v plánovaném termínu.
Pokud by ovšem naopak údržba 1.stupně byla velmi citlivá na dodržení periody a
nesměla by se provést později, než 30.den, zatímco údržba 2.stupně by byla na
dodržení periody necitlivá a mohla se udělat např.kdykoliv mezi 80. a 100. dnem, je
řešení podle grafu 03 špatné a správné řešení by vypadalo takto:
Pokračování plánování mezi 145. a 150.dnem závisí na toleranci 3.stupně ke
změně periodou naplánovaného termínu. Když se bude 3.stupeň např. chovat
podobně jako stupeň první, tedy když bude mít ke změně termínu nízkou toleranci
(tj. vysokou citlivost), k pohlcení vůbec nemusí dojít a provede se 1.stupeň ve 145.
dnu a vzápětí 3.stupeň v 150.dnu.
Kdy se v takovém případě provede 2.stupeň? Řekli jsme, že má vysokou toleranci
(tj. nízkou citlivost), takže by bylo představitelné, že by se mohl připojit jak
k 1.stupni, tak k 3.stupni. Ale pokud se trochu zamyslíme, je zřejmé, že 2.stupeň
by v takovém případě měl být pohlcen 3.stupněm – jinak by se dělal bez zjevného
důvodu dvakrát během pěti dnů, a to by jistě nebylo ekonomicky výhodné. Situace
by měla vypadat takto:
© 2007 IVAR a.s.
52
PROFYLAX
Po tomto výkladu by vám mělo být zřejmé, proč Profylax při plánování používá
jako další parametr plánované údržby (vedle výše zmíněného obsahu, periody a
datumu posledního provedení) takzvané toleranční pole.
Situaci z grafu 05 bychom do Profylaxu zadali např.takto:
(Bohužel při kontrolním zadávání zkušebního příkladu musíme oželet názorně
výhodné počítání pomocí počtu dnů od startu programu a musíme najet na
normální kalendář. Předpokládejme pro jednoduchost alespoň start programu k
1.1.2004.
Program při plánovaní počtu dnů mezi dvěma daty počítá aritmeticky, tj. mezi
26.12.04 a 27.12.04 je 1 den, neberou se v úvahu pracovní a nepracovní dny,
protože útvary údržby pracují velmi často právě v těchto dnech, kdy se konečně
dostanou k odstaveným strojům .
V grafech ale nadále budeme používat pořadové počítání dnů od startu
programu.)
Údržba: Parametry
Interval(perioda)
30
90
Datum posl.provedení 26.12.2003
Toleranční pole před 2
10
Toleranční pole po 2
10
1.stupeň
180
1.12.2003
2
2
2.stupeň
3.stupeň
1.12.2003
Zkuste si do Profylaxu u nějakého zkušebního stroje takové údržby zadat. Program vám
naplánuje toto pořadí údržeb:
Datum ÚdržbaPoč. dnů od poslední P1
Dnů od posl. P2
Dnů od
posl.P3Dnů od začátku roku
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
25.1.04
24.2.04
25.3.04
24.4.04
24.5.04
31.5.04
P1
P2
P1
P1
P1
P3
30
30
30
30
30
7
85
97
182
53
25
55
85
115
145
152
Rozeberme si podrobně nejdřív jednoduchý případ práce programu s tolerančním polem u
P2-24.4.04. Kolem 55.dne to vypadá takto:
Údržba P2 (zeleně, čtverec) naplánovaná podle periody na 60. den má levou hranici
tolerančního pole v 50.dnu (10 dnů před termínem) a pravou hranici v 70.dnu. Údržba P1
(žlutě, trojúhelník) má naplánovaný termín podle periody v 55.dnu, levou hranici
tolerančního pole má v 53.dnu (2 dny před termínem) a pravou hranici tolerančního pole
v 57.dnu.
Průnik tolerančních polí je dán v podstatě tolerančním polem P1, jeho střed je tam,
kde je naplánována údržba P1. Proto se nakonec údržba P2 přesune do bodu
průniku na 55. den.
Složitý případ koincidence nastane kolem 150.dne:
© 2007 IVAR a.s.
54
PROFYLAX
Na grafu je patrné, proč Profylax naplánoval údržbu P1 v 145.dni a hned potom
údržbu P3 – takto totiž působí toleranční pole. Průnik mezi tolerančním polem P1
kolem 145.dne a tolerančním polem P3 kolem 150.dne je nulový, prázdný – proto
Profylax naplánuje dvě údržby za sebou a dodrží v parametrech nastavenou
toleranci.
Že plánovací algoritmus není tímto výkladem zcela vyčerpán, je vidět třeba na tom,
že Profylax navrhnul, aby P3 proběhla nikoliv 150.den, ale až 152.den. Souvisí to
samozřejmě s tím, že se algoritmus „snaží" minimalizovat ztráty – tj. posune následující
„pohlcenou" P1 co nejdál od poslední provedené P1.
Údržba 2.stupně P2 na plánování v tomto případě díky svému velkému
tolerančnímu poli skoro nemá vliv – její termín se přizpůsobuje ostatním údržbám
s nízkou tolerancí, zde se posouvá spolu s údržbou P3.
To ale stále není všechno. Do automatického kalendářního plánování lze zasáhnout
ještě jinak, než změnou parametrů. Každý naplánovaný termín údržby lze ručně
změnit na jiné datum:
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
55
Jakmile změníte datum na jiné, program už ho nadále považuje za datum pevné. To
znamená, že ať plánujete a měníte předchozí datumy jakkoliv, tento ručně určený
termín zůstane zachován. Z hlediska tolerančních polí se ručně změněný termín
chová jako termín s nulovým tolerančním polem – nelze ho automaticky nikam
přesunout.
Ručně určené termíny by se měly používat ve dvou případech:
· významná akce, na kterou se musí všichni dopředu připravit, jsou na to
např. objednáni subdodavatelé, musí se to respektovat při vybavování
zakázek apod., takový termín se klidně může plánovat i s ročním
předstihem
· bezprostředně následující týden či 14 dní by si mistr údržby měl
automaticky naplánované akce převést do formy pracovních příkazů, kde
např. přímo určí, kteří pracovníci tam budou. Zároveň by akce měly být
odsouhlaseny mistrem výroby a odstávky by měly být zahrnuty do plánu
výroby. Pak je samozřejmě nutné, aby se tyto pracovní příkazy nikam
nestěhovaly – a k tomu slouží změna datumu na pevný.
V žádném případě by se ale ručními změnami termínů nemělo příliš hýřit. Jednak
se přitom dá nadělat spousta chyb (nemusíte dodržovat toleranční pole a tak
můžete skutečně naplánovat nesmysly), jednak by plán měl fungovat tak, že by měl
vždy další termíny navrhnout podle termínů už provedených údržeb.
© 2007 IVAR a.s.
56
2.2.3.2
PROFYLAX
Sestavit plán
Z nabídky hlavního menu Plánování -> Sestavit plán údržeb / odstávek můžete spustit sestavení
plánu pro všechny stroje, které splňují kritéria pro úspěšné vygenerování plánu. Pokud některý
stroj tato kritéria nesplňuje, pak se během tvorby plánu objeví hláška, která na toto upozorní.
Mimo sestavení plánu pro všechny stroje je možnost sestavit plán pouze pro jednotlivé stroje a to
na kartě stroje na záložce Plán údržeb 26 pomocí tlačítka Plánovat. Pokud tedy budete provádět
změny pouze u jednoho či několika málo strojů, je zbytečné pouštět výpočet plánu pro všechny
stroje a je lépe spouštět sestavení plánu na jednotlivých kartách strojů.
Po spuštění se objeví dialog, ve kterém potvrďte tlačítko Plánovat pro spuštění samotného výpočtu
plánu nebo tlačítko Zpět pro návrat do hlavního menu.
Po potvrzení Plánovat začne dialog signalizovat průběh sestavování plánu
Po úspěšném ukončení je toto signalizováno v dialogu spolu se zobrazeným celkovým časem
výpočtu.
Po potvrzení tlačítka OK dojde k zobrazení celkového plánu v samostatném okně Plán
57
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
2.2.3.3
57
Plán celkový
-zobrazuje veškeré plánované údržby / odstávky pro všechny stroje
Okno Plán údržeb / odstávek má tyto záložky :
· Plán údržeb 57
· Kalendář 57
· Plán odstávek 57
· Osobní plán 57
Kalendář - umožňuje zjistit přehledný rozvrh plánovaných údržeb za jednotlivé roky, měsíce a dny
v grafické podobě.
Vlevo nahoře se přepíná rok pro který se tak zobrazí jednotlivé měsíce a dny. Aktuální datum je
vyznačeno modře. Jednotlivé údržby pak červeně. Je-li datum v kalendáři vyznačeno červeně,
znamená to tedy, že v tento den je plánována minimálně 1 údržba.
Přidržíte-li nad takovým datem na malou chvíli myš, pak se asi na 3 vteřiny zobrazí údaj o
celkovém počtu údržeb v daný den.
Kliknutím na jednotlivé dny máte možnost přepnout se do řádkového zobrazení (záložka Plán), ve
kterém jsou zobrazeny podrobnější údaje o jednotlivých plánovaných údržbách.
Plán údržeb - řádkový podrobnější přehled údržeb (co řádek to 1 plánovaná údržba)
© 2007 IVAR a.s.
58
PROFYLAX
Pomocí tlačítek můžete využít 4 tisků plánu údržeb, a to :
· Jednořádkový
· Stručný
· Podrobný
a také vytisknout jednotlivé Pracovní příkazy
Pomocí tlačítka Karta stroje se lze z tohoto okna celkového plánu přepnout na kartu stroje na
záložku plán údržeb 26 přesně na ten stroj u tu údržbu na které právě stojíte v hlavním plánu s
možností návratu zpět na celkový plán.
Plán odstávek - řádkový přehled plánu odstávek. Plán odstávek lze vytisknout pomocí tlačítka
Tisk.
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
Osobní plán - řádkový přehled osobního plánu přihlášeného uživatele, který je uveden jako
pracovník u plánovaných údržeb
© 2007 IVAR a.s.
59
60
2.2.3.4
PROFYLAX
Upozornění
PROFYLAX zobrazuje 3 okna, která dokáží uživatele upozornit na plánované údržby. Upozornění
se zobrazují i při spuštění programu (nastavit zobrazení lze v uživatelských parametrech 80 ) a lze
je též otevřít a zobrazit i později a to v nabídce hlavního menu Plánování 47 .
Jedná se o tato upozornění :
· Upozornění na plánované údržby 60
· Upozornění na včasnou přípravu plánovaných údržeb
· Osobní plán 63
62
2.2.3.4.1 na plánované údržby
Upozornění na plánované údržby se zobrazuje podle parametru nastaveného v
parametrech údržeb 85 a to při spuštění programu.
Okno lze též otevřít a zobrazit i později a to v nabídce hlavního menu Plánování -> Upozornění na
plánované údržby.
Okno má dvě záložky - Kalendář a Plán, které se liší pouze v zobrazení plánovaných údržeb
jednou v podobě kalendářové a podruhé v podobě řádkové.
Kalendář umožňuje zjistit přehledný rozvrh plánovaných údržeb za jednotlivé roky, měsíce a dny.
Vlevo nahoře se přepíná rok pro který se tak zobrazí jednotlivé měsíce a dny. Aktuální datum je
vyznačeno modře. Jednotlivé údržby pak červeně. Je-li datum v kalendáři vyznačeno červeně,
znamená to tedy, že v tento den je plánována minimálně 1 údržba.
Přidržíte-li nad takovým datem na malou chvíli myš, pak se asi na 3 vteřiny zobrazí údaj o
celkovém počtu údržeb v daný den.
Kliknutím na jednotlivé dny máte možnost přepnout se do řádkového zobrazení (záložka Plán), ve
kterém jsou zobrazeny podrobnější údaje o jednotlivých údržbách.
záložka Kalendář
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
záložka Plán
© 2007 IVAR a.s.
61
62
PROFYLAX
2.2.3.4.2 na včasnou přípravu plánovaných údržeb
Upozornění na včasnou přípravu plánovaných údržeb se zobrazuje podle údaje Hlásit před
(dny) nastaveného u jednotlivých druhů údržeb 66 a to při spuštění programu. Okno lze též otevřít
a zobrazit i později a to v nabídce hlavního menu Plánování -> Upozornění na včasnou přípravu
plánovaných údržeb.
Okno má dvě záložky - Kalendář a Plán, které se liší pouze v zobrazení plánovaných údržeb
jednou v podobě kalendářové a podruhé v podobě řádkové.
Kalendář umožňuje zjistit přehledný rozvrh plánovaných údržeb za jednotlivé roky, měsíce a dny.
Vlevo nahoře se přepíná rok pro který se tak zobrazí jednotlivé měsíce a dny. Aktuální datum je
vyznačeno modře. Jednotlivé údržby pak červeně. Je-li datum v kalendáři vyznačeno červeně,
znamená to tedy, že v tento den je plánována minimálně 1 údržba.
Přidržíte-li nad takovým datem na malou chvíli myš, pak se asi na 3 vteřiny zobrazí údaj o
celkovém počtu údržeb v daný den.
Kliknutím na jednotlivé dny máte možnost přepnout se do řádkového zobrazení (záložka Plán), ve
kterém jsou zobrazeny podrobnější údaje o jednotlivých údržbách.
záložka Kalendář
záložka Plán
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
2.2.3.5
63
Osobní plán
Řádkový přehled osobního plánu (tzn. plánovaných údržeb, kde figuruje přihlášený uživatel jako
pracovník) přihlášeného uživatele, který je uveden jako pracovník u plánovaných údržeb (nastavit
zobrazení při startu Profylaxu lze v uživatelských parametrech 80 )
Z osobního plánu lze odskočit na celkový plán
aktuálního dne.
© 2007 IVAR a.s.
57
, lze také vyfiltrovat úkoly (plánované údržby)
64
2.2.3.6
PROFYLAX
Kalendář výjimek plánu
Kalendář výjimek plánu slouží pro možnost vyfiltrovat v celkovém plánu 57 pomocí tlačítka
automaticky naplánované údržby na takové výjimkové dny.
Takto vyfiltrované údržby pak lze případně přesunout a přeplánovat na jiné dny.
Nejde tedy o to, že by se na takové výjimkové dny automaticky neplánovalo, ale o možnost ručního
přeplánování údržeb naplánovaných na zadané výjimkové dny.
Do výjimkového plánu lze automaticky naplnit So a Ne, nebo přidat ručně další výjimkové dny
(např. svátky, celopodnikové dovolené atd.)
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
2.2.4
Údržba
Zápis údržby 65
Provedené údržby 65
Druhy údržby 66
Archivace provedených údržeb
2.2.4.1
68
Zápis údržby
Zápis provedené údržby se provádí přímo na kartě Stroje na záložce Plán údržeb
celkového plánu 57
2.2.4.2
65
26
nebo z
Provedené údržby
Kompletní přehled všech dosud provedených údržeb na všech strojích. Je možné provádět
dodatečné změny, proto pozor, aby přístup k této položce měli jen kompetentní pracovníci údržby!
© 2007 IVAR a.s.
66
2.2.4.3
PROFYLAX
Druhy údržby
Pokud budete chtít plánovat údržby pro jednotlivé stroje, je potřeba takové údržby nejprve
nadefinovat. K tomu slouží právě formulář Druhy údržby, který obsahuje 3 záložky:
· Druh údržby
· Profese
· Materiál
Ke každému druhu údržby tak lze přiřadit, které profese a s jakou kapacitou se na něm budou
podílet a jaké skladové položky (náhradní díly) je potřeba připravit. Pod profese lze také zařadit
konkrétní pracovníky.
V PROFYLAXu je nutno pro jednotlivé druhy údržby definovat o jaký typ údržby se jedná.
V zásadě jsou možné 3 typy údržby a to :
· STUPŇOVITÁ
· NESTUPŇOVITÁ
· OPRAVA
Stupňovitá údržba - je taková údržba, kdy vyšší stupeň v sobě vždy zahrnuje i stupeň nižší.
Řekněme že u auta bude nejnižším – prvním - stupněm údržby kontrola a doplnění hladiny oleje,
kontrola hladiny chladicí a brzdné kapaliny, kontrola dezénu pneumatik. Tento první stupeň údržby
se bude třeba provádět každý druhý měsíc. Jednou za rok se ale provede kontrola důkladnější –
druhý stupeň. Při něm se zkontroluje to samé, jako v prvním stupni, ale navíc se třeba vymění olej
a čistič vzduchu, zkontroluje se a seřídí zapalování. Jednou za dva roky se při třetím stupni navíc
ještě třeba zkontrolují a vymění brzdové destičky, brzdná kapalina, seřídí se geometrie náprav
apod.
Nestupňovitá údržba - samostatná nezávislá údržba, která narozdíl od údržby stupňovité v sobě
nezahrnuje jakékoliv jiné stupně nižší.
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
67
Oprava - v podstatě se nejedná o údržbu jako takovou, ale lze pomocí ní zařadit jednotlivé vzniklé
poruchy do plánu údržeb stroje.
© 2007 IVAR a.s.
68
PROFYLAX
Pod profese lze také zařadit konkrétní pracovníky (vertikální záložka Pracovníci)
2.2.4.4
Archivace provedených údržeb
Uložené provedené údržby máte možnost po nějakém čase archivovat, tzn. uložit do archivního
souboru (prozatím funguje pouze archivace, pohled do archivu možný zatím není).
V archivaci lze také odstranit (vymazat) nesprávně zadané a provedené údržby.
1. výběr období provedených údržeb
2. označení provedených údržeb pro archivaci, příp. odstranění
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
3. tlačítkem "Archivace" zaarchivujeme označené údržby,
tlačítkem "Odstranit vybranou" odstraníme označené údržby
2.2.5
Diagnostika
© 2007 IVAR a.s.
69
70
2.2.6
PROFYLAX
Pracovníci
Karta pracovníka 70
Profese 71
Pracovní příkaz pracovníka nástrojárny
Číselník Typ práce 72
Statistiky pracovníka údržby (Graf) 72
2.2.6.1
71
Karta pracovníka
Slouží k zadání všech pracovníků, kteří se podílejí na provádění údržeb. Takto pořízené
pracovníky je možno přiřadit k jednotlivým druhům údržby, k plánovaným údržbám a při zápisu
hotové údržby.
Povinné údaje jsou :
Osobní č.: číslo (10)
Příjmení: text (20)
Jméno: text (15)
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
2.2.6.2
71
Profese
Slouží k zadání všech profesí, které se podílejí na provádění údržeb. Takto pořízené profese je
možno přiřadit k jednotlivým pracovníkům, druhům údržby, k plánovaným údržbám a při zápisu
hotové údržby.
Povinné údaje jsou :
Kód: text (5)
Název: text (30)
2.2.6.3
Pracovní příkaz pracovníka nástrojárny
© 2007 IVAR a.s.
72
2.2.6.4
PROFYLAX
Číselník Typ práce
Typ práce pracovníka nástrojárny pro zadání do pracovního příkazu pracovníka nástrojárny.
2.2.6.5
Statistiky pracovníka údržby (Graf)
Grafický rozbor statistiky pracovníka údržby (že jde o pracovníka údržby se označuje na
kartě pracovníka 70 )
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
2.2.7
73
Partneři
Seznam partnerů, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s jednotlivými stroji (např. dodavatelé
náhradních dílů, servisní organizace ...).
Provázání s jednotlivými stroji se děje tak, že se jednotliví partneři přiřadí na kartě stroje na
záložce Partneři 30
Partnery lze naimportovat z externí databáze (CSV, DBF)
Povinné údaje jsou :
Kód: automaticky doplňované číslo
Název: text (50)
Do Poznámky lze zapsat libovolný popis
© 2007 IVAR a.s.
74
PROFYLAX
Seznam Partnerů lze případně také naimportovat z externí databáze (CSV,DBF)
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
2.2.8
75
Sklad
Ke stažení samostatný manuál!
Číselník materiálu
2.2.8.1
75
Číselník materiálu
Číselník materiálu slouží pro evidenci skladových položek pro údržbu, které se přiřazují v druzích
údržeb, v plánu údržeb a při zápisu provedených údržeb.
Povinné položky jsou:
Kód : text (20)
Název : text (40)
dále je možno vyplnit Množství, Minimální limit, Umístění a Objednací dobu a Skupinu.
Údaje se doplňují ručně nebo je možno po dohodě zapracovat do programu automatické
natahovaní dat ze zvolené databáze, která již údaje o materiálu obsahuje (přes zdroje ODBC).
Pokud je vyplněn údaj Min.limit, pak se podlimitní položky číselníku zvýrazní na formuláři červeně.
© 2007 IVAR a.s.
76
2.2.9
PROFYLAX
Objednávky
Ke stažení samostatný manuál! (připravuje se)
2.2.10 Zakázky
Zakázky nástrojárny
Ke stažení samostatný manuál! (připravuje se)
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
77
2.2.11 Tisky/grafy
V PROFYLAXu jsou jednotlivé tisky zobrazeny před samotným tiskem nejprve v
náhledovém okně 78 .
V tiscích, kde je nutné umožnit filtrovat požadované tiskové výstupy dle časového rozmezí se ještě
před samotným náhledem tisku zobrazí toto okno pro výběr období pro tisk a to s možností tisku
bez zadání rozmezí nebo se zadáním časového rozmezí od - do.
© 2007 IVAR a.s.
78
PROFYLAX
2.2.11.1 Popis okna náhledu tisku
Toto je horní lišta náhledového okna:
- zobrazí se standardní dialogové okno pro tisk:
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
79
- tato tři tlačítka slouží pro rychlou změnu velikosti náhledu 1 stránky v náhledovém
okně bez nutnosti zapisovat velikost náhledu v %.
- navigátor sloužící pro přechod mezi jednotlivými stránkami náhledu
tisku
- zavření náhledového okna a návrat do PROFYLAXu
Spodní lišta náhledového okna signalizuje průběh generování tisku
a po úspěšném vygenerování signalizuje na jaké stránce z celkového počtu stránek tisku náhledu
se právě nacházíte:
© 2007 IVAR a.s.
80
PROFYLAX
2.2.12 Param
Uživatelské parametry 80
Změna hesla 80
Odhlášení / přihlášení uživatele
Doplňky 81
81
2.2.12.1 Uživatelské parametry
Slouží pro možnost parametrizace Profylaxu na úrovni aktuálního uživatele.
2.2.12.2 Změna hesla
Každý uživatel má možnost si své heslo změnit. Doporučujeme změnit správcem nastavené heslo
poté, co se poprvé přihlásíte do programu.
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
81
2.2.12.3 Odhlášení / přihlášení uživatele
Možnost odhlášení aktuálně přihlášeného uživatele a přihlášení se pod uživatelem novým uvnitř
Profylaxu, bez nutnosti zavírat a znovu otevírat Profylax.
2.2.12.4 Doplňky
Pošta 81
Schémata
82
2.2.12.4.1 Pošta
PROFYLAX v sobě obsahuje i modul POŠTA, ve kterém je možno posílat si nejrůznější zprávy
mezi jednotlivými uživateli 90 definovanými v PROFYLAXu.
© 2007 IVAR a.s.
82
PROFYLAX
2.2.12.4.2 Schémata
Zde máte možnost nadefinovat si jakékoliv schéma (např. strukturu podniku, personální či profesní
strukturu atd.). Jednotlivá schémata se ukládají na disk nebo je možnost exportu do metafile
souboru *.emf.
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
© 2007 IVAR a.s.
83
84
PROFYLAX
2.2.13 Servis
Parametry 85
Uživatelé 90
Přihlášení uživatelé 92
Práva přístupu ke strojům 92
Práva přístupu ke skladům 93
Práva přístupu k pracovníkům 94
Manažer uživatelských filtrů 95
ABRA importy 97
Licence 98
Kontrola zálohování 99
Nastavení zálohování SMS 99
Programátorský servis 99
Zamykání/odemykání Profylaxu 99
Jazyk 101
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
85
2.2.13.1 Globální parametry
Okno PARAMETRY umožňuje zadat základní informace o firmě a logo (záložka Firma a Logo) +
další parametry jednotlivých modulů.
Záložky:
· Firma
· Logo
· Stroje
· Údržby
· Plán
· Sklad
· Diagnostiky
· SAP
· Objednávky
· Hlášení
© 2007 IVAR a.s.
86
PROFYLAX
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
87
· Upozornění na plánované údržby X dní před plánovaným datem - parametr, který udává
kolik dní před plánovaným datem údržby se má zobrazovat hlášení Upozornění 60 na plánované
údržby.
· Plánovat na dnů - parametr, který udává na kolik dnů dopředu od aktuálního data se má plán
sestavovat.
© 2007 IVAR a.s.
88
PROFYLAX
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
© 2007 IVAR a.s.
89
90
PROFYLAX
2.2.13.2 Uživatelé
Zde se definují jednotliví uživatelé programu. Správce programu má možnost těmto novým
uživatelům nastavit práva přístupu k jednotlivým položkám hlavního menu.
Založte novou větu (tlačítko + na navigátoru) a vyplňte údaje vpravo.
Povinné údaje jsou Číslo uživatele a Jméno.
Dále vyplňte celé jméno uživatele, heslo a typ uživatele.
Typ uživatele - máte možnost nově definovaného uživatele zařadit do předdefinovaných typů :
Správce, Mistr, Údržbář, Ostatní 1-7.
Tím, že uživatele zařadíte do daného typu, mu zároveň i přidělíte práva přístupu, která jsou
definovaná právě pro jednotlivé typy uživatelů.
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
91
Pokud má uživatel zaškrtnutu volbu "pouze právo na čtení souborů", pak takový uživatel nemůže
měnit jednotlivé údaje v Profylaxu, ale má pouze právo na zápis Hlášení.
Jednotlivým typům uživatelů pak můžete individuálně přenastavovat práva přístupu k jednotlivým
položkám Hlavního menu 16 a to pomocí tlačítka
. Zobrazí se
následující okno, kde zaškrtnutím jednotlivých položek můžete určit, že daný typ uživatele má k
položce a ke všem podpoložkám této položky přístup.
© 2007 IVAR a.s.
92
PROFYLAX
2.2.13.3 Přihlášení uživatelé
Přehled pro správce o přihlášených uživatelích k databázi. Používá se především v případě
upgrade, kdy je potřeba odhlásit všechny přihlášené uživatele.
2.2.13.4 Práva přístupu ke strojům
Zde máte možnost přiřadit práva přístupu k jednotlivým strojům a ovlivnit tak možnost
neoprávněných změn či zápisů.
Práva se definují přiřazením jednotlivých uživatelů ze seznamu uživatelů do seznamu uživatelů s
právem přístupu.
Uživatel typu SPRÁVCE má vždy přístup ke všem strojům v databázi bez ohledu, zda-li je v
seznamu uživatelů s právem přístupu či nikoli.
Při nastavovaní práv je možnost předem nastavit filtr na konkrétní stroje a teprve pak vstoupit do
nastavení práv přístupu ke strojům, v tomto případě pak budou k dispozici k nastavení pouze
stroje obsažené v daném filtru.
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
Pomocí tlačítka
právo přístupu.
93
se lze přepnout do zobrazení všech strojů, ke kterým má aktuální uživatel
Přiřadit lze jednotlivým označeným uživatelům práva i podle vzoru jiného vybraného uživatele s již
nastavenými právy či nastavit tzv. Uživatelský filtr práv pro jednotlivé uživatele výběrem z filtru
strojů (např. všechny stroje s cenou > 10000, v takovém případě bude mít takový uživatel
automaticky právo přístupu na všechny stroje s cenou > 10000).
2.2.13.5 Práva přístupu ke skladům
Zde máte možnost přiřadit práva přístupu k jednotlivým skladům a ovlivnit tak možnost
neoprávněných změn či zápisů.
Práva se definují přiřazením jednotlivých uživatelů ze seznamu uživatelů do seznamu uživatelů s
právem přístupu.
Uživatel typu SPRÁVCE má vždy přístup ke všem skladům v databázi bez ohledu, zda-li je v
seznamu uživatelů s právem přístupu či nikoli.
© 2007 IVAR a.s.
94
PROFYLAX
Pomocí tlačítka
právo přístupu.
se lze přepnout do zobrazení všech skladů, ke kterým má aktuální uživatel
2.2.13.6 Práva přístupu k pracovníkům
Práva na pracovníky se použijí pouze v případě, že zaškrtnete volbu "použít práva k
pracovníkům..." !!!
Zde máte možnost přiřadit práva přístupu k jednotlivým pracovníkům a ovlivnit tak možnost
neoprávněných změn či zápisů.
Práva se definují přiřazením jednotlivých uživatelů ze seznamu uživatelů do seznamu uživatelů s
právem přístupu.
Uživatel typu SPRÁVCE má vždy přístup ke všem pracovníkům v databázi bez ohledu, zda-li je v
seznamu uživatelů s právem přístupu či nikoli.
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
95
Pomocí tlačítka
se lze přepnout do zobrazení všech pracovníků, ke kterým má aktuální
uživatel právo přístupu.
2.2.13.7 Manažer uživatelských filtrů
Slouží pro správce jako možnost, jak přiřadit jednou zadané uživatelské filtry i jiným uživatelům,
tzn. pro obecně používané filtry není potřeba, aby každý uživatel definoval filtr sám, ale stačí, aby
jeden uživatel (např.správce) filtr nadefinoval a poté přiřadil dalším uživatelům.
© 2007 IVAR a.s.
96
PROFYLAX
Pomocí tlačítka
se lze přepnout do zobrazení všech filtrů aktuálního uživatele.
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
2.2.13.8 ABRA importy
© 2007 IVAR a.s.
97
98
PROFYLAX
2.2.13.9 Licence
Slouží k přechodu na jednotlivé verze programu a při zakoupení přídavných modulů.
Zadáním správných licenčních údajů, které obdržíte, dojde k nastavení programu na konkrétní
verzi či přístupu k zakoupenému modulu.
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
99
2.2.13.10 Kontrola zálohování
Dává možnost kontroly provádění pravidelných záloh nastavených v NxBack.exe
11
2.2.13.11 Nastavení zasílání SMS
Ke stažení samostatný manuál!
2.2.13.12 Programátorský servis
Kontrolní a servisní procedury pro správce.
2.2.13.13 Zamykání/odemykání Profylaxu
Profylax lze uzamknout pro vstup uživatelů, využívá se především při upgrade verze, kde ve chvíli
výměny verze nesmí nikdo být v Profylaxu přihlášen.
Pro informaci uživatelů lze zadat předpokládaný čas odemknutí.
© 2007 IVAR a.s.
100
PROFYLAX
Při pokusu o vstup do zamčeného Profylaxu se zobrazí následující hláška.
Zobrazí se standardní přihlašovací dialog aktuálního uživatele
Dialog pro odemknutí Profylaxu, odemyká ten, kdo uzamkl! Pokud není heslo zadáno do 30s,
dojde k automatickému ukončení Profylaxu!!!
© 2007 IVAR a.s.
Popis modulů
101
2.2.13.14 Jazyk
Možnost přepínání jazykových mutací (připravuje se)
2.2.14 Nápověda
Nápověda - F1, nápovědu k jednotlivým tématům PROFYLAXu zobrazíte standardně stiskem
klávesy F1.
Domovská stránka Profylax - otevření stránky www.profylax.cz
Zjištění nových verzí - možnost zjištění vydání nové verze (upgrade). Každá nová verze
(upgrade) je také přístupná ke stažení na www.profylax.cz v sekci Ke stažení.
O aplikaci - informační okno aplikace
© 2007 IVAR a.s.
102
PROFYLAX
2.2.15 Konec
Ukončení programu po potvrzení dotazu.
Ukončit program je možné i pomocí tlačítka
v hlavním okně
16
programu.
© 2007 IVAR a.s.

Podobné dokumenty

Postup upgrade

Postup upgrade 1) Přímo v programu zamknout Profylax (Menu->Servis->Zamknout Profylax). Tím by mělo být zajištěno, že se do Profylaxu nikdo nepřihlásí, navíc přihlášeným uživatelům přijde zpráva, že se mají z Pro...

Více

AGORAFOBIE

AGORAFOBIE obává cestovat sám na delší vzdálenost, ale je schopen dojet do práce, dává přednost sezení v kině na kraji řady, ale do kina chodí, apod. Střední agorafobie může znamenat, že daný pacient je schop...

Více

Kopie von 7747009135.fm

Kopie von 7747009135.fm ohraničena vodorovnými čarami pod a nad textem. Upozornění obsahují důležité informace v takových případech, kdy nehrozí žádná nebezpečí pro člověka nebo pro zařízení. Texty na displeji: Pojmy, kte...

Více

Zpravodaj - orel

Zpravodaj - orel Naše bilance tudíž činila pouhé 2 body. To by ještě samo o sobě nebylo nijak zlé, ale soupeři kolem nás v tabulce poměrně úřadovali. Krumlov dokonce dokázal vyhrát celý turnaj, kdy ve finále s Koss...

Více

začínáme v prostředí mosaic

začínáme v prostředí mosaic Dialogové okno - Základní výběr řídícího systému ..............................................13

Více

Newsletter č. 13 ze dne 11. 5. 2016

Newsletter č. 13 ze dne 11. 5. 2016 vyhodnocujeme stran dalšího vývoje i jejich implementace do systému.

Více

Manuál pro instalaci Demo a Start verze programu Profylax

Manuál pro instalaci Demo a Start verze programu Profylax zapotřebí pro správnou funkci programu. Proto doporučujeme instalaci do složky, kde máte plná práva (C:\User\[UserName]\Documents\Ivar\Profylax).

Více

doSystem - EduBase - Instalační příručka

doSystem - EduBase - Instalační příručka Aby se klientská část doSystemu mohla spojit s databázovým serverem nesmí být vzájemná komunikace mezi těmito programy blokována síťovým firewallem. Pro správnou komunikaci je třeba v nastavení fir...

Více

zde - Profylax

zde - Profylax elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace AMPER 2014 v Brně si Vás dovolujeme pozvat na Dny

Více