Ztracená země – případová studie CNI

Komentáře

Transkript

Ztracená země – případová studie CNI
Centrum nezávislé invetigace
„Ztracená země“
Nestandardní restituce a skrytí
majitelé pražských pozemků – díl I.
Syner
Květen 2015
Bodové shrnutí:

Převod lukrativních parcel. V prosinci 2012 převedl Pozemkový fond ve prospěch zástupce
reprezentanta skupiny restituentů Ing. Zdeňka Činčery více než kilometr čtvereční pozemků,
mnohdy velmi lukrativních pražských parcel.

Advokát spojený s nevýhodnými smlouvami. Restituenty zastupoval kontroverzní pražský
advokát JUDr. Daniel Honzík. V minulosti byl aktérem nevýhodných smluv Kongresového
centra Praha (KCP) či se zapojil do nestandardních převodů majetku a aktiv ČSNS, které byly
některými kritiky označeny jako tunelování.

Převod na anonymní společnost. V ten samý den, kdy Činčera získal požadované pozemky, je
hluboko pod tržní cenou předává společnosti Bečvářova, a.s. s neprůhlednou majetkovou
strukturou. Tuto společnost původně založil advokát Honzík s JUDr. Janem Šulou, bývalým
předsedou ČSNS, na kterého tato strana podala žalobu pro údajně podezřelý prodej jejího
pražského sídla pod cenou.

„Janouškův“ advokát. Ve statutárních orgánech Bečvářova působil Mgr. Pavel Pražák,
někdejší hlavní advokát společnosti Natland z dob, kdy byla tato společnost spojovaná
s Romanem Janouškem. Tento kontroverzní podnikatel se rovněž účinkoval společně
s Danielem Honzíkem v nestandardním odprodeji budovy ČSNS v Českých Budějovicích.

Kyperská offshore s vazbami na Syner. Novým většinovým majitelem Bečvářova a.s., do níž
přímo či nepřímo mířila většina restituovaných pozemků, se stala kyperská offshore
společnost SELVERO LIMITED zastupovaná lidmi působícími v rámci holdingu Syner.

Noví majitelé ze Syneru. Po převodu pozemků se ještě více ozřejmilo vlastnictví společnosti
Bečvářova, a.s. Jejími akcionáři se stal advokát Syneru Mgr. Vítězslav Štumpf a bývalý člen
liberecké ODS Jaroslav Mejstřík.

Liberecká ODS – Syner – Pozemkový fond. Již v minulosti informovala média rozsáhle o
provázanosti členů liberecké ODS na stavební společnost Syner. Stejně tak neušlo pozornosti
výrazné zastoupení členů liberecké ODS na Pozemkovém fondu poté, co se ředitelem PF stal
Mgr. Radim Zika, někdejší liberecký občanský demokrat.

Majitel pozemků a ředitel Pozemkového fondu. Další vazby spojovaly také někdejší kolegy
z liberecké ODS Jaroslava Mejstříka a Radima Ziku. Ředitel Pozemkového fondu Zika využíval
pro své pracovní aktivity tutéž libereckou vilu, jako společnost patřící Mejstříkovi, majiteli
restituovaných pozemků.

Polovina „restituce“ v rozporu se zákonem. Soukromá společnost zjistila to, co Pozemkový
fond nikdy neprověřil. Společnost Metrostav, a.s. při soudním sporu s advokátem Honzíkem


o náhradu za užívání nárokovaných pozemků prokázala, že více než třetina ze spojeného
nároku skupiny restituentů je neoprávněná a podle zákona neměla být nikdy vydána.
Dražší nacenění podle advokáta. Pozemkový fond vyšel „restituentům“ naopak rozsáhle
vstříct. I když jeho vlastní posudek ohodnotil nárok za pozemky na 10 milionů, fond
akceptoval posudek advokáta Honzíka, podle něhož byla cena 84 milionů. Fond Honzíkův
posudek prověřil – nikoli z hlediska restitučních nároků, ale z plnění formálních náležitostí a
gramatiky.
Zásah policie. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu 9. března 2015 zaplomboval část
zrestituovaných pozemků patřících společnosti Bečvářova, a.s., Zdeňku Činčerovi i dalším
restituentům. Nejlukrativnější pozemek ležící v Krči naproti Thomayerově nemocnici ÚOOZ
dokonce zajistil.
1. Neoprávněná restituce lukrativních pozemků
1.1. Pozemkový fond přiznává dědicům Julia Bečváře lukrativní pozemky
V roce 2008 vznesla skupina údajných dědiců po velkostatkáři Juliu Bečvářovi restituční nároky na
řadu pozemků ve státním vlastnictví. Jednalo se o tyto osoby s podílem na nárokovaném majetku:
Emilia Bednářová (nárok na 1/2 žádaného majetku), Marie Šindelářová (1/4), Ing. Zdeněk Činčera
(1/12), Ivan Činčera (1/12), Jana Řezbová (1/12). Pozemkový fond tyto nároky sérií rozhodnutí
postupně uznal.
1.2. Restituenti využívají soudy, ty spoléhají na posudek Pozemkového fondu
Restituenti však nečekali na zdlouhavý proces spojený s vypisováním soutěží o pozemky a přešli
k vymáhání svých nároků soudní cestou. Žaloby byly úspěšné, jak později ukázalo šetření
Hospodářských novin, soudy vycházely z předpokladu, že Pozemkový fond si nároky pro svá
rozhodnutí důkladně prověřil1.
1.3. Zdeňek Činčera, „chvilkový“ majitel 119 hektarů pražských a středočeských pozemků
V prosinci 2012 skutečně podařilo dosáhnout převedení žádaných pozemků na zástupce všech
restituentů Zdeňka Činčeru, v jehož prospěch údajní restituenti sdružili své restituční nároky. Zdeněk
Činčera se tak 13. 12. 2012 a následně 28. 12. 2012 stal majitelem pozemků v Praze a ve
Středočeském kraji o celkové rozloze více než 119 hektarů. 2 Restituent Činčera se ale nestal
skutečným příjemcem pozemků, většina pozemků mu nezůstala ani jediný den a byla okamžitě
odprodána.
1.4. Více než třetina restitučního nároku byla neoprávněná, pozemky byly předány v rozporu se
zákonem
Teprve ve chvíli, kdy se skupina restituentů ocitla ve sporu s privátním subjektem, se ukázalo, že
značná část jejich nároků je neoprávněná. Společnost Metrostav zjistila, že někteří restituenti nebyli
v příbuzenském vztahu s tehdejším majitelem části pozemků a neměli tak nárok po něm restituovat,
což v roce 2014 oficiálně potvrdilo i Ministerstvo zemědělství. To znamenalo, že skupina opakovaně
získala řadu pozemků na základě společného nároku, který z poloviny nebyl vůbec oprávněný.
(Podrobněji viz bod 5.2)
1
Vojtěch Blažek: Restituce pod dohledem policie in: Hospodářské noviny, 22.7.2014
Na základě rozhodnutí příslušných obecných soudů; např. pozemky v Dolních Měcholupech, Kolovratech,
Královivích, Záběhlicích, Uhříněvsi, Hostivaři, Křeslicích a v Hájku u Uhříněvsi na základě rozhodnutí Obvodního
soudu pro Prahu 10 z 1.11.2012, sp.zn. 23C 182/2010-290.
2
2. Zvláštní role zvláštního advokáta Honzíka
2.1. Zástupce restituentů? Advokát spojovaný s nevýhodnými smlouvami, podezřením z vyvádění
majetku i solárním byznysem
Skupinu restituentů zastupoval vůči úřadům a v soudních sporech expert na restituce JUDr. Daniel
Honzík. Tento pražský advokát získal pozornost médií již v roce 1998, když vyšla najevo série
nevýhodných smluv uzavřených městskou společností Kongresové centrum Praha, a.s. (KCP) Mezi ně
patřila i „nevypověditelná“ nájemní smlouva se společností Nota Bene Musical Production s.r.o.,
kterou za tuto firmu podepisoval její spolumajitel Daniel Honzík. Advokát Honzík měl být navíc ve
stejné době rovněž placeným externím spolupracovníkem Kongresového centra, podle primátora
Jana Kasla dokonce podepisoval zmíněnou smlouvu sám se sebou3. Honzík v souvislosti s aktivitami
v KCP čelil i dalším obviněním4. A nejen to - v roce 2002 popsala Česká televize o podezřelých
převodech majetku Československé strany národně socialistické za velmi nevýhodných smluv a
cen. V těchto přesunech opakovaně figuroval JUDr. Daniel Honzík5. Do médií pronikly i Honzíkovy
solární aktivity, kde si pro naopak tento podnikatel stěžoval na problémy způsobené korupčním
prostředím solárního byznysu.6
2.2. Většina pozemků převedena ke skrytým majitelům. Obratem a hluboko pod cenou
V tentýž den, kdy Ing. Zdeněk Činčera získal od Pozemkového fondu výše uvedené pozemky (viz 1.3.),
odprodal obratem jejich větší část společnostem s neprůhlednou majetkovou strukturou. Jednalo
se o konkrétně o společnost Bečvářova a.s. (odprodány pozemky za cca 30 milionů Kč) a její dceřiné
3
Časopis Týden tehdy upozornil, že s právníkem stejného jména a adresy mělo Kongresové centrum smlouvu o
externí spolupráci a že zde nejspíš došlo podle zákona o advokacii k nepřípustnému střetu zájmů. Podle
primátora Jana Kasla byl Honzík podepsán i za městskou společnost – smlouvu tedy podepsal sám se sebou in:
Marek Wollner: „Drákula sobě“ in: Týden, 19.10.1998; „Město se zaručí za úvěr pro Nota Bene Musical...“ in:
Právo, 4.2.1999
4
V souvislosti s organizováním muzikálu Dracula v prostorách KCP čelil Honzík coby spolumajitel produkční
společnosti dalším problémům, státní zástupce je obvinil z porušení pravidel v konkurzním řízení a ze
zvýhodňování věřitele in: http://www.novinky.cz/08/56/39.html. Kvůli údajně nedostatečnému zajištění
důkazů byl případ vrácen policii
in: http://zakony.idnes.cz/statni-zastupce...ma.asp?c=A060718_152900_zak_tema_12172
5
Jednalo se například o lukrativní budovu ČSNS v Českých Budějovicích. V době, kdy se s možnými kupci
vyjednával její prodej, tehdejší úřadující místopředseda strany Miroslav Tampír nechal nemovitost zastavit ve
prospěch Daniela Honzíka výměnou za půjčku 5 milionů korun. Půjčka splacena nebyla, dům propadl Honzíkovi,
který jej okamžitě odprodal jistému Jaroslavu Buckovi – Tampírovu kolegovi z vedení společnosti CB Pertimex
a.s.. Bucek s Honzíkem figurovali i v další transakci. Tentokrát poskytl půjčku Bucek, 5 milionů pro vydavatelství
Melantrich (v majetku ČSNS) s úrokem 1 milion měsíčně. Tento dluh (odborníky označován za lichvu) převzal ve
výši již 7 milionů Honzík, který nakonec od Melantrichu získal 8 milionů. „Hospodaření s majetkem ČSNS“ in:
Fakta, ČT1 11.2.2002.
6
http://ekonomika.idnes.cz/pribeh-solarniho-investora-daniela-honzika-fee/ekonomika.aspx?c=A140612_2072898_ekonomika_fih
společnosti Bečvářova Kunratice, a.s. (pozemky v Kunraticích za 18 milionů) a Bečvářova Krč a.s.
(pozemky v Krči za necelých 14 milionů). Celkově tak společnost Bečvářova a.s. přímo anebo
prostřednictvím svých dceřiných firem získala téměř 72 hektarů pražských parcel za cenu přibližně
62 milionů korun. Jeden metr čtvereční jí tedy přišel na 86,50 korun. Přitom jen cena
nejlukrativnějšího sedmihektarového pozemku naproti krčské Thomayerově nemocnici razantně
převyšovala cenu celého tohoto „prodeje“ – díky plánované trase metra D se odhady tržní ceny blížily
částce 1,4 miliardy Kč7.
Tabulky: Komu, za kolik a kde prodal Zdeněk Činčera své pozemky8
Pozemky, které Zdeněk Činčera společnosti Bečvářova, a.s.
Území
Rozloha (m2) Rozloha (ha) Cena (Kč)
1. Krč
69 869
7,0
13 707 954
2. Kunratice
43 857
4,4
18 433 531
3. Šeberov, Podolí, Točná, Braník, Troja
37 056
3,7
5 796 076
4. Dolní Měcholupy, Kolovraty, Královice,
Záběhlice, Uhřiněves, Hostivař, Křeslice,
Hájek u Uhřiněvsi
568 554
56,9
24 249 699
Celkem
719 336
71,9
62 187 260
Cena /m2
196,2
420,3
156,4
42,7
86,5
(zdroj: Katastr nemovitostí - kupní smlouvy k jednotlivým pozemkům)
2.3. Zbytek pozemků? „Restituenti“ si nechávají nebo prodávají – desetkrát dráž
Ve stejný čas 9 odprodával Zdeněk Činčera pozemky dalším společnostem, tentokrát již za mnohem
vyšší cenu. Pozemek v Hodkovičkách o rozloze 5,5 hektarů odprodal za více než 43 milionů
společnosti RANDWICK Trade, SE10 a 0,3 hektarovou parcelu společnosti Global Financial
Development, a.s. za necelé tři miliony. Tyto dvě společnosti za metr čtvereční musely zaplatit již
zhruba desetkrát více než výše zmiňovaná Bečvářova, a.s.
Další pozemky odprodané Zdeňkem Činčerou
Současný majitel - území
Global Financial Development, a.s. - Kunratice
RANDWICK Trade, SE - Hodkovičky
Rozloha v m2 Rozloha v ha Cena
Cena za m2
2541
0,3
2771000
1090,5
54875
5,5 44300000
807,3
57416
5,7
47071000
Z původní restituce více než 119 hektarů zůstalo Ing. Zdeňku Činčerovi ve vlastnictví jen menší část více než 41 hektarů pozemků. Většina z nich ve Středočeském kraji (34 ha) a dílčí část v Praze (7 ha).
7
http://domaci.ihned.cz/cesko/c1-62540410-miliardovy-restitucni-skandal-policie-uz-setri-jak-dedicove-ziskalilukrativni-pozemky?
8
Data vycházejí z informací z kupních smluv na tyto pozemky.
9
Smlouva dodána na Katastr nemovitostí 10.12.2012
10
Jediným členem představenstva společnosti RANDWICK Trade, SE je JUDr. Jan Šafra, který je prostřednictvím
společnosti REGISMASTER Group, SE rovněž spolumajitelem společnosti.
819,8
Pozemky zachované ve vlastnictví Ing. Zdeňka Činčery
Současný majitel
Zdeněk Činčera
Celková rozloha Činčerových
pozemků
Umístění
Sázava
Lány
Kolín
Mladá Boleslav
Nymburk
Beroun
Lochkov
Kunratice
Dejvice
Střešovice
Řeporyje
Rozloha v m2
40315
2510
158451
19323
112082
7083
43267
18909
946
1409
11414
Rozloha v ha
4,0
0,3
15,8
1,9
11,2
0,7
4,3
1,9
0,1
0,1
1,1
415709
41,6
2.4. Novým „neprůhledným“ vlastníkem se stala firma napojená na advokáta Honzíka
Společnost Bečvářova, a.s., která získala přímo či prostřednictvím svých dceřiných společností 11
necelých 72 hektarů pozemků z nestandardních restitucí, byla založena v roce 2004 pod názvem
OPCO CORPORATION, a. s. Vlastnické podíly byly drženy akciemi na jméno. Jak ukazuje záznam Valné
hromady, minimálně k datu 6. 2. 2009 byl spoluvlastníkem společnosti (12 ks akcií) JUDr. Daniel
Honzík, advokát skupiny restituentů. Majoritním vlastníkem společnosti byla Jana Paříková (16 ks
akcií), jejímž jediným dalším angažmá ve statutárních orgánech představovalo členství v dozorčí radě
společnosti Salus, a.s. patřící držitelům akcií na jméno. Zbývajícím podílníkem byl JUDr. Jan Šula (12
ks akcií)12. Společníci Šula a Paříková byli rovněž mezi lety 2006 - 2010 členy představenstva. Další
z původních společníků, advokát Honzík, stanul v čele představenstva už při založení společnosti a
tuto funkci zastává doposud.
2.5. Co spojuje původní majitele? Sousedství v ulici či případ podivných transakcí v ČSNS
Mezi původními majiteli byly patrné další vazby. Šulu a a Paříkovou spojovala společná adresa
(Černošice, ulice Zdeňka Lhoty – Jan Šula č.p. 467, Jana Paříková č.p. 466), Honzíka se Šulou společné
podnikání13 i případ netransparentních transakcí s majetkem Československé strany národně
socialistické. Daniel Honzík se zapojil do aktivit s půjčkami pro ČSNS, které pro stranu končily
11
Bečvářova Krč, a.s. a Bečvářova Kunratice, a.s. byly pořízeny jako tzv. ready-made společnosti z prostředí
BRAXTON Invest, s.r.o. a NORDIC VICTORY, s.r.o. Společnosti „na klíč“ z tohoto prostředí často využívají
kontroverzní subjekty spojované s případy vyvádění veřejných prostředků.
12
13
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=13214219&subjektId=300013&spis=80603
Jana Šulu pojí s osobou Daniela Honzíka angažmá ve společnostech SECAR BOHEMIA, a.s.; BOHEMIA
TECHNOLOGY, a.s.; SHERLOG TRACE, a.s.
vysokými ztrátami na úrocích nebo zastaveném nemovitém majetku (podrobněji viz 1.5. a poznámka
č.6). Bývalý šéf ekonomické kontrarozvědky Šula, který od podzimu 1998 zastával funkci předsedy
ČSNS, čelil obviněním z nevýhodného odprodeje sídla strany na náměstí Republiky14 za zády stranické
komise, s níž nekomunikoval15. Za tento prodej byl Šula ze strany vyloučen a ČSNS na něj v roce
2002 podala trestní oznámení16.
2.6. Stopa Romana Janouška
Zdeňka Činčeru vystřídal v představenstvu Mgr. Pavel Pražák. V minulosti působil jako hlavní
advokát společnosti Natland v dobách, kdy byla spojované s Romanem Janouškem.17 Zdá se, že to
není jediné spojení k osobě tohoto kontroverzního lobbisty a podnikatele: Člen ČSNS Vladislav Sobota
s odkazem na knihu Emila Špatného popsal údajné zapojení Romana Janouška do výše
popisovaného netransparentního prodeje domu ČSNS v Českých Budějovicích (podrobněji viz 1.5. a
poznámka č.6). Roman Janoušek měl údajně podepsat smlouvu na koupi této budovy za 5 milionů Kč
(původně plánovaná cena 30 milionů, prodej inzerován za 20 milionů. Na konci platnosti měl
Janoušek naopak s ČSNS podepsat dohodu o odstoupení od kupní smlouvy, přičemž tentýž den
vstupuje do hry Daniel Honzík a podepisuje smlouvu s úřadujícím místopředsedou ČSNS Miroslavem
Tampírem smlouvu o půjčce18.
2.7. Pozemky přichází, role restituentů končí – střídá je kyperská offshore
Ve stejnou chvíli, kdy se společnost přijala nové jméno Bečvářova, a.s. (3.11.2010), zaujal pozici
v představenstvu Ing. Zdeněk Činčera, v jehož prospěch byly nároky skupiny restituentů sdruženy.
V této době byl Činčera také držitelem 28 akcií, zatímco menšinovým vlastníkem zůstal advokát
Honzík s 12 kusy akcií19. Už na začátku roku 2011 už Zdeněk Činčera ve společnosti přímým
způsobem majetkově nefiguroval. Honzíkův podíl stoupl na 16 akcií (40%), 24 akcií a tím i většinový
podíl (60%) přešel na majetkově neprůhlednou kyperskou offshore společnost SELVERO LIMITED20.
Nedlouho po převodu pozemků, končí Zdeněk Činčera v únoru 2013 působení v představenstvu.
Vazby společnosti nyní směřují k jiné entitě v pozadí – osobám s úzkými vazbami na libereckou
stavební společnost s kontroverzní pověstí SYNER, s.r.o.
14
Janu Šulovi bylo vyčítáno především to, že nemovitost prodal za 212 milionů Kč a ignoroval konkurenční
nabídku 240 milionů. Šula se bránil s tím, že druhá nabídka neměla bankovní příslib a byla riziková. S tím
nesouhlasil tiskový mluvčí městské organizace v Praze Vladimír Frohlich, podle něhož druhý kupec byl ochotný
složit peníze najednou, přičemž zápis převodu by proběhl až po platbě. „Spor o prodej stranické budovy“ in:
Střední Čechy, 26.5.2001
15
Kritiku, že jednal bez vědomí komise zvlášť ustavené pro dohled nad prodejem, Jan Šula odmítal
s vysvětlením, že nabídek a jednání bylo hodně a nebylo možné sedmičlenný orgán svolávat. „Hospodaření s
majetkem ČSNS“ in: Fakta, ČT1 11.2.2002.
16
"ČSNS podala trestní oznámení na svého bývalého šéfa Šulu" in: Hospodářské noviny, 4.9.2002
http://fotbal.idnes.cz/spolecnost-natland-koupila-od-france-jim-drzene-akcie-fotbalove-slavie-1mz/fotbal.aspx?c=A110512_172233_fotbal_rou
18
http://vladislavsvoboda.blog.idnes.cz/c/396943/Vytunelovana-Ceska-strana-narodne-socialni-namestek.html
19
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=13214211&subjektId=300013&spis=80603
20
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=13214221&subjektId=300013&spis=80603
17
3. Syner
3.1. Kyperskou offshore zastupují lidé spojení s kontroverzním holdingem Syner
V březnu 2011 se valné hromady Bečvářova a.s. poprvé účastní nový většinový vlastník, kyperská
společnost SELVERO LIMITED. Její majetková struktura zůstává skrytá, nicméně lecos naznačují
související okolnosti: Pro účely valné hromady byl pověřen plnou mocí k jejímu zastupování advokát
JUDr. Oldřich Filip. Tento právník, který dříve zastupoval šéfy liberecké společnosti Syner21
(respektive holdingu S group holding, a.s.) za sebe zplnomocnil hlavního právníka Syneru Mgr.
Vítězslava Štumpfa22. Zápis z této valné hromady pořizovala notářka JUDr. Edita Volná, jejíž notářská
kancelář sídlí v libereckém paláci Syneru.23 Pro úplnost těchto souvislostí zbývá dodat, že ředitel pro
zahraniční vztahy Syneru Igor Horník 24 působil v představenstvu Bečvářova a.s. již od listopadu 2010.
3.2. Po převodu pozemků: společnost ovládají lidé ze Syneru už napřímo a třetinový neznámý
vlastník
V únoru 2013, necelé dva měsíce po koupi rozsáhlých pozemků, se ukazuje vlastnická struktura
společnosti Bečvářova a.s. zcela odlišná. Zmizela neprůhledná společnost SELVERO LIMITED a
poslední z původních vlastníků, advokát Daniel Honzík (zůstal ale v čele představenstva a společnost
nadále sídlí na adrese Londýnská 674/55 v pražských Vinohradech, kterou využívají i další s Honzíkem
spojené společnosti) . Držitelem 44 kusů akcií (55%) je hlavní právník Syneru Mgr. Vítězslav Štumpf,
menšinový podíl 12 akcií (15%) držel Ing. Jaroslav Mejstřík25. Ten dříve byl dříve libereckým
zastupitelem za ODS a také působil ve statutárních orgánech řady společností patřících do holdingu
Syneru.26 Přibližně ve stejný čas, kdy se ukázal prostřednictvím valné hromady jako oficiální vlastník,
pořizuje Mejstřík (v dubnu 2013) v pražském Bubenči byt o rozloze více než 240 m2 za cenu
přesahující 20 milionů korun.27 Štumpfa i Mejstříka je možné nalézt i ve statutárních orgánech
dceřiných společností ovládaných Bečvářova, a.s. Majitel zbylých třiceti procent akcií Bečvářova, a.s.
není z dostupných pramenů známý.
21
http://zpravy.aktualne.cz/soud-s-majiteli-syneru/r~i:photo:126521/r~i:article:606990/ Filip hájil obžalované
rovněž v kauzách spojených s organizací libereckého mistrovství světa či v žalobě na liberecké radní obžalované
z nevýhodných prodejů pozemků in: http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/v-kauze-nabytku-prolyzarsky-sampionat-obzalovani-vyvazli-bez-trestu-zatim-nepravomocne--1228584; in:
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/liberecti-radni-prodali-pozemky-pod-cenou-k-soudu-senedostavili_286390.html#.VSE7so7SlRk
22
http://www.sgroupholding.cz/klicovi-lide
23
http://www.palacsyner.cz/seznam-firem/judr.-edita-volna
24
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/personalie/posileny-syner_40005.html#.VRQz-vmG-Gc
25
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=16896468&subjektId=300013&spis=80603
26
GENUS TV a.s.; RENYSON 2000, a.s.; Department Store 2000, a.s.; S group HOTELS, s.r.o.; S group SPORT
FACILITY MANAGEMENT, s r.o.; Nadace SYNER
27
Podle údajů z katastru nemovitostí, předkupní smlouva uzavřena 20.3.2012, kupní smlouva podepsána
25.4.2013
Část majetkové struktury Bečvářova, a.s.
4. Propojení Pozemkového úřadu a Syneru
4.1. Za Zikou přichází do Pozemkového fondu členové liberecké ODS …
V lednu 2009 jmenoval tehdejší ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS) ředitelem Pozemkového
fondu Radima Ziku28, nevlastního syna svého stranického kolegy MUDr. Přemysla Sobotky. Radim
Zika na Pozemkový fond přišel jako neúspěšný kandidát do křesla hejtmana Libereckého kraje za ODS
v době, kdy bylo rozhodnuto o plánovaném zániku Pozemkového fondu ke konci roku 2012. K Zikovi
28
http://zpravy.idnes.cz/o-kresla-v-cele-kraju-prisli-ale-ods-se-o-ne-dobre-postarala-pnd/domaci.aspx?c=A090216_214434_domaci_abr
na Pozemkový fond postupně přibyli další členové liberecké ODS. Funkci tajemnice a později
náměstkyně zaujala Petra Havlínová a členem poradenské sekce se stal Michal Frydrych. Další
členové liberecké ODS uzavřeli s Pozemkovým fondem poradenské smlouvy - Petr Židek a Jiří Kittner,
který v minulosti působil mimo jiné ve funkci ekonomického ředitele společnosti Syner.29 Mimo členy
ODS našli na Pozemkovém fondu uplatnění i další Liberečané. Dalším náměstkem se stal Bohuslav
Kabátek, tehdejší liberecký zastupitel za Věci veřejné a do čela kanceláře ředitele Pozemkového
fondu přišla někdejší Zikova spolupracovnice z libereckého hejtmanství Nikola Bradíková. Personální
politika Pozemkového fondu budila podezření, zda nejde o účelové zaměstnávání osob blízkých
řediteli fondu Zikovi s ohledem na jejich osobní prospěch.30
4.2. …jejíž propojení na Syner je mnohaletým veřejným tajemstvím
Propojení mezi částí libereckých politiků (především místní ODS) se společností Syner je
dlouhodobým tématem médií. Jméno Syneru se mediálně „proslavilo“ řadou kontroverzních zakázek,
které od města Liberce vedeného ODS získalo. Vrcholem bylo patrně rovněž neslavně proslulé
liberecké lyžařské mistrovství světa, podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu tehdy získal Syner ze
státních dotací téměř půl miliardy korun. Společnost patřila členovi a sponzorovi ODS Petru
Syrovátkovi. Primátor Jiří Kittner byl ekonomickým náměstkem společnosti, bývalý hejtman Pavel
Pavlík (ODS) dělal Syneru poradce, bývalý zastupitel Jaroslav Mejstřík (ODS) působil v řadě
společností ovládaných Synerem, zastupitel Ctibor Jech (ODS) zasedal ve dvou dceřiných firmách,
nepočítaje působení ve funkci generálního manažera hokejového klubu Bílí Tygři, patřícího
synerovské společnosti S group. Zastupitel Pavel Havránek (Nez) byl pro změnu tiskovým mluvčím
Syneru31.
4.3. Šéf Pozemkového fondu a majitel neoprávněně vydaných pozemků „starými známými“?
ředitel Pozemkového fondu Radim Zika a jeden z nových majitelů neoprávněně vydaných pozemků
(respektive společnosti Bečvářova a.s.) Jaroslav Mejstřík vstoupili do liberecké politiky společně
v roce 2000, kdy oba byli zvoleni na kandidátce ODS do tamního zastupitelstva. Zdá se však, že je
nespojovala pouze politická kariéra. Podle získaných informací byli oba dobrými přáteli. Potvrzují to
například slova Dagmar Hlasové ze Sdružení pozemkových restituentů, která měla s ředitelem
Pozemkového fondu Zikou smluvenou schůzku. Na ní se musela dostavit do Liberce, tehdy údajně
zaneprázdněný Zika ji přijal ve vile ve Vítězné ulici (č.p. 770/7). „Choval se zde, jako bychom byli v
jeho kancelář, dokonce i sekretářku úkoloval, jako by byl jejím šéfem,“ popsala pro Centrum nezávislé
investigace (CNI) Hlasová návštěvu u Radima Ziky.32 Na zábradlí balkonu vily tehdy visel plakát
s reklamou společnosti Europ a.s., která zde sídlila33. Tato pražská společnost v té době patřila
29
http://www.nasliberec.cz/radim-zika/starostlivy-radim-zika-skoro-pro-kazdeho-z-velke-koalice-neco.php
http://www.nasliberec.cz/radim-zika/starostlivy-radim-zika-skoro-pro-kazdeho-z-velke-koalice-neco.php
31
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/syner-napojeny-na-ods-prostavel-na-ms-stamiliony/r~i:article:630548/
32
Osobní rozhovor s Dagmar Hlavsovou dne 11.3.2015
33
viz str. 10 – kontakty in: http://www.europ.cz/public/data/europ-brozura_www.pdf
30
Jaroslavu Mejstříkovi34, do roku 2013 v ní sám působil na pozici předsedy představenstva a podle
informací CNI v té době ve vile Mejstříkova společnost dokonce působila.
Foto: Vila ve Vítězné ulici v Liberci, ve které se Dagmar Hlasová setkala s Radimem Zikou, na spodním
balkonu reklama Mejstříkovy společnosti Europ a.s.
zdroj: Google Street view
5. Pochybná restituce - podrobnosti
5.1. Majetkové podíly v dědictví po Juliovi Bečvářovi
Velkostatkář Julius Bečvář byl majitelem rozsáhlých pozemků v pražských Strašnicích a na Žižkově,
které po jeho smrti získali jeho potomci Jan Márius Bečvář, Josef Bečvář a také Anna Bečvářová,
později Kailová. V roce 1949 jim stát odebral právo stavby na těchto pozemcích a v průběhu
následujících let zde bylo vystavěno sídliště Solidarita. Nicméně samotné pozemky jim byly
ponechány až do roku 1963, kdy je stát definitivně znárodnil. V době znárodnění patřila většina
34
http://www.nasliberec.cz/aktuality/liberecky-kraj-musi-vracet-miliony-z-dotace-kvuli-smlouve-s-firmoupolitika-z-ods.php
pozemků stejným dílem všem třem potomkům po velkostatkáři Bečvářovi, menší část pak pouze Janu
Bečvářovi.
5.2. Spor s Metrostavem odhaluje neoprávněnost části restitučních nároků
Skupina osob vznášející restituční nárok (viz 1.1) na pozemky po velkostatkáři Bečvářovi prokazovala
své oprávnění na dědictví prostřednictvím poslední vůle, kterou ve prospěch dnes již zesnulých
Štěpána Formana a Františka Činčery sepsala Anna Kailová a ve prospěch Emilie Bednářové Josef
Bečvář. S Janem Máriem Bečvářem údajné restituenty podle zákona o půdě žádné restituční
oprávnění nepojilo, jak později vyplynulo z jejich právního sporu se společností Metrostav.35 Jak se
ukázalo, pozemek tvořící předmět sporu s Metrostavem v době znárodnění patřil pouze Janu Máriu
Bečvářovi, a Honzíkovi klienti tudíž jakékoli pohledávky či odškodnění k tomuto pozemku nárokovat
nemohli36.
5.3. Klíčové dokumenty restitucí podepsány pouze žadatelkou se spornými nároky
Nejasnostni panují nad žádostí o navrácení majetku z roku 26.4. 1991 a jejího dodatku z 30.4.1991.
Originály obou dokumentů se údajně ztratily, k dispozici jsou pouze kopie. Na obou dokumentech je
podepsána pouze Emilia Bednářová (jejíž nárok se později ukázal zčásti jako neoprávněný), jenže
prostor pro podpis u jmen dalších žadatelů Františka Činčery a Štěpána Formana zůstal v základním
dokumentu prázdný, v dodatku údajně podepisuje Bednářová rovnou za oba žadatele. V případě
dodatku schází také razítko potvrzující, že příslušné úřady tento dokument vůbec přijaly.
5.4. Jak se počítá náhrada? Stát si spočítal 10 milionů, Honzíkovi vyšlo 84 milionů
Další podivuhodná okolnost těchto restitucí vyvstala se způsobem nacenění náhrad za pozemky,
které nemohly být restituentům vráceny. Ve znaleckém posudku, který si nechaly zhotovit státní
úřady, byly pozemky oceněny maximálně na 10 milionů. Ocenění, které si pro své klienty nechal
zhotovit advokát Honzík, jim přiřknulo náhrady ve výši více než 84 milionů. Rozdíl ve výsledku obou
posudků pramení ze způsobu jejich provedení. Znalecký posudek zhotovený Jaroslavem Záluským37
pro advokáta Honzíka ocenil všechny pozemky na základě jejich statusu z roku 1949, kdy jejích
majitelům bylo odebráno právo stavby, a tudíž byly oceněny jako stavební. V ocenění zhotoveném
pro státní úřady byla cena pozemků stanovena na základě jejich statusu ve chvíli znárodnění v roce
1963. Tuto zásada oceňování uplatňoval Pozemkový fond pravidelně a v případě Honzíka a jeho
klientů tak vedla k tomu, že část pozemků byla oceněna jen jako orná půda.
35
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ti-pripad-neopravnene-restituentky-odkryl-novepodvody_314071.html#.VR2QJhrKM-4
36
V rámci něj se s Metrostavem údajní restituenti soudili o náhradu ve výši 67 milionů korun za pozemky na
Žižkově, na které si činili právo, ale které společnost Metrostav již dříve koupila od státu. Metrostav zde právě
dokončoval bytový komplex a advokát údajných restituentů tak po firmě požadoval vyrovnání v řádu desítek
milionů.
37
1) studie na balík pozemků přiřknutých 1.12.2009 pochází z 22.5.2010 a oceňuje je na 3.483.500,-; 2) studie
na balík pozemků přiřknutých 4.9.2009 pochází z 8.3.2010 a oceňuje je na 24.113.250,-; 3) studie na balík
pozemků přiřknutých 9.10.2009 pochází z 29.3.2010 a oceňuje je na 26.680.250,-; 4) studie na balík pozemků
přiřknutých 21.9.2010 pochází z ledna 2010 a oceňuje je na 29.530.750. Celkem jim tak tyto posudky přiřknuli
náhradu 84.035.387,-
5.5. Pozemkový fond prověřil u advokátova posudku formality a gramatiku a pak odsouhlasil jím
stanovenou cenu vyšší o 74 milionů
Později si ještě advokátní kancelář Konečná & Šafář, v.o.s., která v restitučních procesech zastupovala
Pozemkový fond, nechala vypracovat revizi metodiky ocenění pozemků zhotovené pro advokáta
Honzíka. Z expertního zjištění v závěru revize je ale zřejmé, že se její autor Václav Vácha vůbec
nevěnoval ocenění restitučních nároků. Místo toho svou pozornost upřel na hledání gramatických
chyb, chybějících čárek a revidovanému znaleckému posudku také vyčítal chybějící údaj o počtu
stran, absentující zadní obalovou stranu nebo fakt, že mapová příloha v posudku byla nejen
přecvaknutá ale také přerazítkovaná na lepené pečeti. Restituční náhrady, které Pozemkový fond
údajným restituentům nakonec přiznal, odpovídaly výsledku vyššímu z obou ocenění zhotovenému
pro advokáta Honzíka.
6.
Dílčí podrobnosti k právním bitvám o vyrovnání
6.1. Restituenti chtějí odškodnění od vlastníků pozemků, případy končí u soudů
Na základě zmíněného dodatku k žádosti o navrácení majetku získali klienti advokáta Honzíka nárok
na pozemky v pražských Strašnicích. Některý z nich byly předány, za jiné (dříve prodané či zastavěné)
byly nárokovány náhrady. Dodnes tato skupina restituentů ve Strašnicích vlastní na základě tohoto
dodatku 1,1 hektarů. Z nárokovaných odškodnění za zabrané pozemky následně vyplynula řada
právních sporů.
6.2. Hagibor a Malešice: dohoda „Hušákových“ advokátů
V roce 2012 se advokát Honzík soudil o finanční náhradu se společností Nejprve se Daniel Honzík
v roce 2012 ze své klienty soudil o finanční náhradu se společností Vinohradská Development, a.s.
patřící ruským investorům o pozemky na Hagiboru a v Malešicích. Odhadová hodnota těchto
pozemků byla 2,5 miliardy. Zajímavý detail tohoto sporu se skýtá v minulosti advokátů zastupujících
obě strany sporu. Daniel Honzík je totiž spolužák a dobrý známý bývalého ředitele Sazky Aleše
Hušáka, kterého také Honzík několikrát zastupoval. Právník společnosti Vinohradská Development,
a.s. Jiří Golda býval také advokátem Sazky právě za dob Hušáka.38 Oba se nakonec jménem svých
klientů dohodli na mimosoudním vyrovnání v řádech milionů, které zaplatili ruští investoři. 39
6.3. Praha 10 na odvolání nečekala a spor vzdala sama. Raději zaplatila 94 milionů
V roce 2012 se Honzík se svými klienty soudil také s MČ Praha 10. Po prvním prohraném soudu se
radnice na Praze 10 odvolala, nicméně následně se rozhodla od nového řízení upustit a raději
vyplatila Honzíkovi a jeho klientům 40 milionů korun za výmaz duplicitního práva k některým
38
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/fotbal/fotbalovy-soud-ovladl-muz-ze-sazky-sudim-velimacela_130335.html?showTab=nejctenejsi-7#.VR2UVRrKM-4
39
http://ekonomika.idnes.cz/pozemkovy-spor-mezi-vinohradska-develoment-a-becvarovymi-pnh/ekonomika.aspx?c=A120824_205212_ekonomika_brm
pozemkům na jejím území. Zastupitelé vyplacení náhrady schválili, mluvčí radnice Jan Charvát to
Hospodářským novinám vysvětloval tím, že odvolací soud dlouho nenařizoval jednání a vedení
městské části už nechtělo čekat na výsledek nejistého sporu40. Před koncem roku 2013 pak radnice
schválila koupi pozemků pod chodníky a veřejnými parky od Honzíka a jeho klientů za 54 milionů.41
Pozemky s podílem všech restituentů
Území
Strašnice
Rozloha
v m2
Vlastnické vztahy
192
1/2 Emilia Bednářová, 1/4 Markéta Šindelářová, 1/12 Zdeněk Činčera, Ivan
Činčera, Jana Řezbová
6
1/2 Emilia Bednářová, 1/4 Markéta Šindelářová, 1/12 Zdeněk Činčera, Ivan
Činčera, Jana Řezbová
1231
1/2 Emilia Bednářová, 1/4 Markéta Šindelářová, 1/12 Zdeněk Činčera, Ivan
Činčera, Jana Řezbová
53 1/4 Emilia Bednářová, 3/8 Zdeněk Činčera, 3/8 Markéta Šindelářová
266 1/2 Emilia Bednářová, 1/4 Zdeněk Činčera, 1/4 Markéta Šindelářová
4335 1/2 Emilia Bednářová, 1/4 Zdeněk Činčera, 1/4 Markéta Šindelářová
1017 1/3 Emilia Bednářová, 1/3 Zdeněk Činčera, 1/3 Markéta Šindelářová
1401
Celkem
40
41
1/2 Markéta Šindelářová, 1/6 Jana Řezbová, 1/6 Ivan Činčera, Zdeněk
Činčera
11
1/2 Emilia Bednářová, 1/4 Markéta Šindelářová, 1/12 Zdeněk Činčera, Ivan
Činčera, Jana Řezbová
9
1/2 Emilia Bednářová, 1/4 Markéta Šindelářová, 1/12 Zdeněk Činčera, Ivan
Činčera, Jana Řezbová
2202
1/2 Emilia Bednářová, 1/4 Markéta Šindelářová, 1/12 Zdeněk Činčera, Ivan
Činčera, Jana Řezbová
549
1/2 Emilia Bednářová, 1/4 Markéta Šindelářová, 1/12 Zdeněk Činčera, Ivan
Činčera, Jana Řezbová
11272
Vojtěch Blažek: Restituce pod dohledem policie in: Hospodářské noviny, 22.7.2014
http://euro.e15.cz/archiv/radni-sobe-za-miliardu-1067954
7. Zásah policie
7.1. ÚOOZ zablokoval část restituovaných pozemků
Na skutečnost, že (ve velké části) neoprávněné restituci skončily lukrativní pozemky u společnosti
s neprůhlednou majetkovou strukturou, poukázaly jako první Hospodářské noviny. Policie začala
případ prošetřovat a 9.3. 2015 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ)
realizoval zaplombování části zrestituovaných pozemků, čímž je zablokoval vůči dalšímu prodeji.
Pozemek naproti Thomayerově nemocnici, který je ze všech nejlukrativnější, ÚOOZ dokonce zajistil,
aby tak zabránil jakýmkoli snahám pozemek převést na někoho jiného.
7.2. Zaplombován majetek Bečvářova a.s., Zdeňka Činčery i strašnické parcely dalších restituentů
Zaplombování se týkalo pozemků ve vlastnictví polečnosti Bečvářova, a.s., Zdeňka Činčery, i
pozemků ve Strašnicích, které si restituenti rozdělili mezi sebe. Celkem došlo k zaplombovaní téměř
37 hektarů pozemků, z toho 32,5 hektaru bylo zaplombováno společnosti Bečvářova, a.s., téměř čtyři
hektary přímo Zdeňkovi Činčerovi a část pozemků o rozloze 0,4 hektaru zaplombovalo ÚOOZ všem
restituentům.
Celkem zrestituováno
Celkem zaplombováno
Celkem nezaplombováno
Zaplombováno Bečvářově, a.s.
Zaplombováno Činčerovi
Zaplombováno všem restituentům
Rozloha v m2
1192461
367442
825019
324896
38352
4200,0
v ha
119,2
36,7
82,5
32,5
3,8
0,4
Část pozemku v Krči o celkové rozloze 7 hektarů
Část pozemku v Podolí o celkové rozloze 2960 m2, budova k němu nepatří
Tabulka: Soupis všech pozemků, které společnost Bečvářova, a.s. zakoupila od Zdeňka Činčery
s poznámkou o zaplombování, případně dalším prodeji
Pozemky, které od Zdeňka Činčery koupila Bečvářova, a.s.
Současný majitel
Bečvářova Krč
Bečvářova Kunratice
Bečvářova, a.s.
Bečvářova, a.s.
Bečvářova, a.s.
Bečvářova, a.s.
Bečvářova, a.s.
Bečvářova, a.s.
Bečvářova, a.s.
Bečvářova, a.s.
Bečvářova, a.s.
Bečvářova, a.s.
MERNHORN Trade SE
Eclipse, a.s.
Soukromá osoba
Soukromá osoba
Soukromá osoba
Celkem nyný vlastní Bečvářova, a.s.
Celkem Bečvářova prodala dále
Celkem Bečvářova od Činčery zakoupila
Umístění
Krč
Kunratice
Podolí
Kolovraty
Dolní Měcholupy
Královice
Záběhlice
Uhřiněves
Hostivař
Křeslice
Hájek u Uhřiněvsi
Šeberov
Uhřiněves
Uhřiněves
Točná
Braník
Troja
Rozloha v m2 Rozloha v ha Plomba?
69869
7,0 Ano
43857
4,4 Ano
2906
0,3 Ano
20123
2,0 Ano
17617
1,8 Ano
125002
12,5 Ano
14845
1,5 Ano
15832
1,6 Ano
7817
0,8 Ano
7028
0,7 Ano
284037
28,4 Ne
27178
2,7 Ne
75542
7,6 Ne
711
0,1 Ne
2018
0,2 Ne
2927
0,3 Ne
2027
0,2 Ne
636111
63,6
83225
8,3
719336
71,9
Tabulka: Pozemky, které nyní stále vlastní Zdeněk Činčera.
Pozemky, které nadále patří Zdeňkovi Činčerovi
Současný majitel
Zdeněk Činčera
Celková rozloha Činčerových pozemků
Umístění
Sázava
Lány
Kolín
Mladá Boleslav
Nymburk
Beroun
Lochkov
Kunratice
Dejvice
Střešovice
Řeporyje
Rozloha v m2 Rozloha v ha Plomba?
40315
4,0 Ne
2510
0,3 Ne
158451
15,8 Ne
19323
1,9 Ne
112082
11,2 Ne
7083
0,7 Ano
43267
4,3 Ne
18909
1,9 Ano
946
0,1 Ano
1409
0,1 Ne
11414
1,1 Ano
415709
41,6

Podobné dokumenty