Haló č. 5 - Třebechovice pod Orebem

Komentáře

Transkript

Haló č. 5 - Třebechovice pod Orebem
#
!
Uzávìrka tohoto èísla 5.4.2000
Starosta informuje
Protipovodòová opatøení
Nastupující vlhèí období (odborníci
odhadují jeho celkovou délku na ètyøicet
rokù) a povodòové události nìkolika let
posledních jsou pøíèinou zvýšeného zájmu vedení našeho mìsta o ochranu pøed
nebezpeèným vodním živlem.
Akutní nebezpeèí pøi stoupajících hladinách vodních tokù je
øešeno platným povodòovým øádem mìsta a ze zákona navazující spoluprací s orgány pøíslušné obce s rozšíøenou pùsobností, v
našem pøípadì s magistrátem mìsta Hradce Králové. Stále zdokonalované krizové øízení a fungující integrovaný záchranný
systém poskytují pøi pøípadných povodòových stavech dostateènou záruku vèasného varování, ochrany zdraví a života obèanù a
v rámci možností i jejich majetku.
Systematickou preventivní práci na ochranì pøed povodnìmi
v našem mìstì lze rozdìlit podle pùvodu nebezpeèí na tøi hlavní èásti: na øece Dìdinì, na vodním toku Alba a na øece Orlici.
Pro støed mìsta pøedstavuje nejvìtší potencionální nebezpeèí øeka Dìdina. Povodeò v roce 1998 aktualizovala a urychlila pøípravné práce na vodním díle Mìlèany, jehož realizaci zajišuje Povodí Labe s.p. Jedná se o víceúèelovou nádrž s možností dotací minimálních prùtokù, ochrannou protipovodòovou
funkcí a pøedzdrží, upravenou jako mokøad. Vodní dílo je plánováno nedaleko Dobrušky smìrem proti proudu toku. V souèasné dobì je zpracována studie proveditelnosti, která by mìla být dostateèným podkladem a jednou z pøíloh k vydání územního rozhodnutí. Zaèínají probíhat potøebná jednání se
všemi dotèenými partnery a pøipravují se výkupy pozemkù. Se
zahájením stavby se poèítá v roce 2005. Vodní dílo Mìlèany
bude schopno výraznì utlumit povodòovou vlnu z Orlických
hor a významným zpùsobem tak ochránit Dobrušku, Pohoøí,
Èeské Meziøíèí, Mokré, Jílovice, Oèelice (Mìstec), Ledce a
Tøebechovice. Proto starostové tìchto mìst a obcí výstavbu
vodního díla Mìlèany systematicky a koordinovanì podporují.
Problematika øeky Dìdiny pøi povodòových stavech byla také øešena na schùzce pracovníkù Povodí Labe, zástupcù našehoi mìstského úøadu a zástupcù obèanù mìsta, konané v únoru
letošního roku. Ze závìrù, které ze schùzky vyplynuly, se jedná pøedevším o návrh úpravy výšky levého bøehu Dìdiny v oblasti Tvrze a o podporu zámìru vybudovat u "Kohoutova jezu"
malou vodní elektrárnu, na kterou by byly vody z nadjezí odvádìny samostatným kanálem. Ten by do urèité úrovnì povodòové hladiny pøíznivì ovlivòoval situaci v nadjezí, ale jen do chvíle, kdy by se urèujícím "úzkým profilem" stal profil železnièního mostu. Podceòovat nemùžeme ani dohodnuté pravidelné
každoroèní kontroly koryta Dìdiny v oblasti Tøebechovic za úèasti pracovníkù Povodí Labe, pracovníkù mìstského úøadu a
zástupcù obèanù èástí mìsta, povodní nejvíce ohrožovaných.
Bìhem letošní zimy nastaly nepøíjemné komplikace s vodním tokem Alba. Námraza na dnì i na hladinì zpùsobovala opakované ucpávání koryta a jen díky témìø nadlidskému výkonu
našich hasièù se podaøilo situaci pøece jen nakonec vždy zvládnout. Již bìhem zimy se následnì osvìdèilo radikální opatøení,
kdy veškerá pøitékající voda v místì posledního odbìru (v
Týništi n.O.) byla odklonìna a do Tøebechovic pøitékala pouze
voda z místních pramenù (z rybníkù) a voda srážková. Na základì tohoto úspìšného zásahu bude ještì provedeno koneèné vyhodnocení a upraven prùtokový režim toku pro zimním období.
Co se týká øeky Orlice, uvažuje se v místní èásti
Nepasice o vybudování protipovodòové hrázky, vedené obloukem od mostu pøes Orlici krajem louky ke komunikaci è.
11. Na základì pøedložené studie bude v nejbližší dobì vypracována potøebná dokumentace. Letošním cílem je vydání
platného stavebního povolení a podání žádosti o státní dotaci k financování realizace této protipovodòové stavby.
Ing. Jiøí Nìmec, starosta mìsta
Na koncertu velikonoèní hudby (Kvìtná nedìle 13. dubna 2003) posluchaèe svým výkonem nadchnul pìvecký sbor Jitro z Hradce Králové. Tento
sbor pod vedením prof. J.Skopala patøí mezi nejlepší ve svém oboru.
Problematika napadení osob
volnì pobíhajícími psy
Pracovníci mìstského úøadu se stále èastìji setkávají s neukáznìným chováním majitelù psù. Vždy jenom v roce 2002
øešila pøestupková komise osm pøípadù, kdy došlo k útìku psa
a k následnému napadení osoby nebo jiného psa. Je zarážející, že se èasto jedná o opakované pøípady nìkterých chovatelù a tedy o nezodpovìdné jednání nìkolika jedincù, kteøí porušují ustanovení zákona proti týrání zvíøat a pøíslušnou vyhlášku Mìsta Tøebechovice pod Orebem a zároveò ohrožují
zdraví spoluobèanù.
Pracovníci mìstského úøadu ve spolupráci s dotèenými orgány státní správy hledali zpùsob, jak v souladu s právními pøedpisy zamezit takovému jednání. Provìøovali i možnost, zda v pøípadì opakovaných pøestupkù nelze psa nezodpovìdným chovatelùm odebrat. Je zarážející, že nᚠprávní systém takovouto možnost nepøipouští. V pøestupkovém øízení lze pouze zvyšovat finanèní postih a to až do èástky 30.000,- Kè.
Vzhledem k tomu, že napadení èlovìka psem mùže konèit
závažným zranìním, opìtovnì apelujeme na všechny chovatele
psù, aby zamezili jejich útìkùm.
stavební odbor
Tøebechovické haló
str. 2
Z MATRIKY
duben, kvìten 2003
Blahopøejeme k významnému životnímu jubileu:
Svrèek Ludvík
Kristl Antonín
Ježková Miloslava
Derunov Alexandr
Jägerová Jaroslava
Štorková Johana
Paulusová Aloisie
Rojek Jaroslav
Vávra Stanislav
Dubský Václav
Hajnoviè Jan
Podolníková Marta
Kainová Marie
Vítáme do života narozené dìti
Schober Václav
Doležal Patrik
Sedláèek Štìpán
Blažková Tereza
Oznámení
o pronájmu nebytových prostor
v objektu novì zøizovaného bytového domu,
Pitrova ulice, Tøebechovice p.O.
Nebytové prostory jsou o rozloze 135 m2.
Žádosti s uvedením nabízené ceny
Zahradník Ondøej
Hanousek Richard Karel
Jánská Markéta
Žabková Barbora
Louèíme se se zemøelými spoluobèany
Vlasáková Stanislava
Prouza Milan
Lukášková Anna
Andres Vladimír
Lorenc Josef
Šimková Rùžena
Vaniš Jakub
Jech Josef
Èejková Božena
Rada mìsta rozhodla, aby pro setkání obèanù s volenými zástupci (poslanci Parlamentu ÈR, senátory a zastupiteli
Královéhradeckého kraje) bylo možno na vyžádání použít obøadní síò MìÚ Tøebechovice p.O. Takováto setkání lze (na vyžádání) bezplatnì vyhlásit mìstským rozhlasem.
Pražáková Emilie
Daks Ladislav
Èiháková Rùžena
Novák František
Weber Pavel
Chráska Jaroslav
Heømanský Josef
Pokorný Josef
Hofmanová Anna
Z jednání mìstské rady
a zastupitelstva
Rada mìsta rozhodla pronajmout nebytové prostory v novém domì s peèovatelskou službou paní Stanislavì Šmídové z
Tøebechovic pod Orebem, k provozování kadeønictví
Rada mìsta rozhodla pronajmout nebytové prostory v novém
domì s peèovatelskou službou paní Ladislavì Pitrmanové z
Tøebechovice pod Orebem, k provozování pedikury
Rada mìsta souhlasí s pøedloženým doplòujícím návrhem
"Schéma na uzavírání smluv na odstraòování odpadù", dle pøílohy,
která bude souèástí již schváleného systému odstraòování odpadù.
Rada mìsta doporuèuje ke schválení zastupitelstvu mìsta
delegovat jako pøísedícího Okresního soudu v Hradci Králové
pana Františka Miltkého pro následující funkèní období.
Rada mìsta bere na vìdomí, že MìÚ podal na místní oddìlení
Policie ÈR trestní oznámení na neznámého pachatele ve vìci krádeže sedmi kusù patic stožáru veøejného osvìtlení v ulici Bìdovické.
Rada mìsta schvaluje rozpoètové opatøení - rozdìlení èástky
150 tis. Kè na èinnost zájmových organizací (na èinnost a drobné
nezbytné materiálové dovybavení):
- Dùm dìtí a mládeže .................................... 20 tis. Kè
- SK Tøebechovice p.O. ................................. 30 tis. Kè
- Junák ............................................................ 20 tis. Kè
- TJ Sokol ....................................................... 30 tis. Kè
- TJ Orel .........................................................
6 tis. Kè
- ZŠ - projekt "Otevøené školní høištì" ......... 21 tis. Kè
Celkem ............................................................ 127 tis. Kè
Rada mìsta vzala na vìdomí informaci VÈE a.s. Hradec Králové
ve vìci výpadku veøejného osvìtlení v den konání komunálních voleb a žádá o prùbìžné informování ve vìci dalšího šetøení.
za pronájem tìchto prostor zasílejte na adresu:
Mìstský úøad, Masarykovo nám. 14,
503 46 Tøebechovice pod Orebem
a to nejpozdìji do 4.6.2003
Informace na Mìstském úøadu Tøebechovice pod Orebem,
pracovníci hospodáøského odboru.
Otázky - podnìty - odpovìdi
Je mi 83 let a navzdory tomuto vìku nedokáži pøihlížet neuváženým rozhodnutím. Vážím každý krok, ale souèasnì chci
být do poslední chvíle sobìstaèná. Stále se mi zdá nepochopitelné rozhodnutí, které zamítlo východ z Proboštovy ulice na
Obec pøes bývalý Dostálùv pozemek, který byl k tomuto úèelu
zakoupen. Obcházet všechny domy smìrem do ulice Národní
gardy je o 500 m delší cesta - tam i zpìt do mìsta je o 1 km cesta delší. Pro mladé malièkost, pro staré nepøekonatelný problém. I v pozdním vìku si chce èlovìk zaøídit základní vìci sám.
Dojít na poštu, do obchodu, do støediska i na námìstí. Spoléhat
na mladé je nìkdy problém. Nìkdy skuteènì nemohou, nìkdy
nechtìjí. Protože jste všichni mladí, tento problém Vás netíží.
Mám obavy, že až tato doba nastane, bude pozdì. Jednou ztracený pozemek nelze získat zpìt. Dle mého názoru by cestièka
otevøená pro pìší již teï usnadnila komunikaci s mìstem a tím
pøesvìdèila o své prospìšnosti. Pokud nyní tuto možnost odmítáte, mìl by se tento pozemek k tomuto úèelu zaknihovat a jsem
pøesvìdèena, že pøijde doba, kdy tuto možnost zkratky uvítáte i
pøi vodìní dìtí do školky.
Hájková
Vyjádøení MìÚ:
Mìsto Tøebechovice koupilo v roce 2 000 pozemek p.è. 579/1
/ k.ú. Tøebechovice p.O./ sousedící s lokalitou "Fryntovo pole" a
to za úèelem zøízení pìšího prùchodu do Pardubické ulice a do
centra mìsta.
Následnì se ale podaøilo odkoupit pozemek p.è. 575/1 /k.ú.
Tøebechovice p.O./, na kterém se v souèasné dobì pøipravuje
stavba propojovací komunikace z ulice Proboštovy / z
"Fryntova pole" / do ulice Na Stavì. Toto propojení èásteènì
nahradí funkci pùvodnì zamýšleného pìšího prùchodu. Na
tento fakt reagovala znaèná èást obyvatel "Fryntova pole" a podepsala písemnou žádost, aby se od realizace pùvodnì plánovaného pìšího prùchodu upustilo.
Vedení mìsta v této vìci doposud definitivnì nerozhodlo.
Teprve po realizaci komunikace spojující ulice Proboštovu a Na
Stavì /v roce 2004 - 2005/ a po veøejné diskusi s obyvateli a odborníky - urbanisty uèiní zastupitelstvo mìsta ve vìci využití pozemku p.è. 579/1 koneèné rozhodnutí. Buï bude pùvodnì zamýšlený pìší prùchod pøece jen realizován, nebo se pozemek
zhodnotí jako stavební parcela.
Ing. Jiøí Nìmec, starosta mìsta
Tøebechovické haló
Skautský výlet do Rokytnice
v Orlických horách
V pátek 2. kvìtna naveèer se sešla pøed tøebechovickým nádražím skupina dìtí i dospìlých ze všech oddílù tøebechovického
støediska Junáka. Na tento víkend byl totiž naplánovaný jarní celostøediskový výlet. Naším cílem se stala chata oddílu lyžování
tøebechovického Sokola v Rokytnici v Orlických horách.
Pøes poèáteèní nepøízeò poèasí sobotního dopoledne se dìti
urèitì nenudily.
Na programu bylo støílení ze vzduchovky, malování, hra na
postøeh a všímavost, která provedla dìti po rokytnickém námìstí, støelba z luku a další. Všichni jsme se pobavili nádhernými ukázkami známých výrokù a scének z pohádek, filmù a televizních seriálù v podání malých i velkých. Opekli jsme si párky a závìrem byla veèerní sobotní diskotéka.
Na nᚠsobotní odpolední program se pøijelo podívat a také
se k nám pøidat a zasoutìžit si deset dìtí z Dìtského domova v
Sedloòovì.
Výlet byl, po ohni ke sv. Jiøí - patronu všech skautù - 25. dubna ve Štìnkovì, posledním setkáním celého støediska v tomto
školním roce, ale rozhodnì ne poslední akcí. Ve støedu 14. kvìtna se jako každoroènì èlenové Junáka zapojí do Kvìtinového
dne, na sobotu 17. kvìtna si chystáme kola na úèast v cyklistickém putování Okolo Orebu a pøipravují se i další oddílové akce
a výlety. Vìtšina èlenù se potom setká na letním táboøe, který je
každoroèním vyvrcholením celoroèní èinnosti.
str. 3
pøipraveny švédské stoly. Vystoupila zde skupina Holki, bubeníci a celý veèer nás oslòoval svými kouzly mistr Èeské republiky
Petr Kasnar. Bìhem diskotéky se všichni skvìle bavili. Mohli
jsme jít i na støechu lodi, kde jsme si vyfotografovali Karlùv most,
pod nímž jsme projíždìli. Kolem pùlnoci jsme museli opustit
plavbu hezkých vzpomínek.
Odjeli jsme do hotelu v Kladnì. Hotel mìl devìt pater. My
všichni jsme se ubytovali v osmém patøe. Každý pokoj mìl koupelnu a WC. Šli jsme spát asi o pùl druhé. Ráno byla snídanì od
7.00 hodin. Po snídani jsme se vrátili do Prahy. Jeli jsme do kina 3D
IMAX. Pøi vstupu jsme dostali brýle. Na programu byl podmoøský
svìt. Zdálo se nám, že vše je tìsnì pøed námi. Po skonèení jsme jeli do Mexické restaurace. Dostali jsme tøi chody: mexickou polévku, kuøecí maso obalené v lupínkách, hranolky a zeleninovou oblohu, to nejlepší na konec - misku se zmrzlinou a ovocem.
No a pak nás èekala zase ta dlouhá cesta domù. Vìtšina z nás
byla moc unavená. Ale i tak jsme si to naplno užili!
Dáša Želízková, Iveta Kubíková - žákynì 8.A
Exkurze 5. tøíd
24. dubna navštívili Prahu také žáci 5. tøíd. Cílem jejich cesty bylo Technické muzeum, Petøínská rozhledna a zrcadlové bludištì. V Technickém muzeu dìti nejprve shlédly film o jednotlivých expozicích a potom si prohlédly výstavní expozice o letectví a lodní dopravì, zaujaly je vystavené automobily a vlaky. Se
zájmem sledovaly vývoj bicyklù a motorek. Nejvíce legrace si
dìti užily v improvizovaném televizním studiu, kde si mohly vyzkoušet role kameramanù i televizních hlasatelù. Také v expozici vìnované vývoji filmu si dìti mohly samy zkusit, jak se zpoèátku jednoduše vytváøel pohyb objektù (napø. létajícího racka).
Odpoledne jsme spoleènì vyšli zahradami na Petøín. Bylo krásné poèasí a výhled z Petøínské rozhledny na Prahu byl nádherný.
Urèitì to stálo i za tu trochu strachu, se kterým nìkteøí stoupali
po schodech rozhledny. A ještì rychle do zrcadlového bludištì,
kde se všichni hodnì nasmáli, a už nás èekala cesta domù.
Biologická olympiáda
25. dubna se na Základní škole Úprkova v Hradci Králové konalo okresní kolo biologické olympiády v kategorii C (8. - 9. roèníky). Naši školu úspìšnì reprezentovali Ladislav Havelka a Anežka
Moravcová, oba z 8.A. Láïa obsadil krásné 8. místo a Anežka vybojovala svými znalostmi 13. pøíèku. Obìma gratulujeme.
Škola
Výlet do Prahy - zasloužená odmìna
Dne 24. dubna se v Senátu ÈR v Praze konalo setkání vítìzù oblastních kol soutìže Paragraf 11/55. Družstvo naší školy ve
složení Jan Novotný, Michal Matìjka, Jan Krejcar, Dáša Želízková a Iveta Kubíková bylo mezi nimi. Škoda, že Ladislav Havelka
se nezúèastnil, protože ve stejný den reprezentoval naši školu v
biologické olympiádì v Hradci Králové.
Doprovázela nás paní uèitelka Blanka Federselová. Cesta byla zdlouhavá, trvala kolem tøí hodin. Když jsme koneènì dorazili
do Prahy, vydali jsme se smìrem k budovì Senátu. Zaregistrovali
jsme se a pokraèovali na nádvoøí. Asi tøicet minut jsme èekali na
obìd. Dostali jsme grilované maso s barevným peèivem. Po obìdì následovala soutìž. Pøesunuli jsme se do jednací sínì, kde nás
již oèekávalo nìkolik senátorù a poslancù. Soutìžili nejen oni,
ale i dìti. Za každou správnou odpovìï jsme získali døívko, kterým jsme pak mohli podpoøit kraj, kterému jsme fandili. Bohužel
vyhrál Zlínský kraj. Po nìkolikahodinové soutìži jsme si opìt
nacpávali svá bøíška. K dostání byla zelenina, uzenina, ovoce, peèivo a rùzné druhy pomazánek. Po ukonèení rautu jsme se šli
projít na Karlùv most a na Staromìstské námìstí. Došli jsme až k
pøístavu, kde jsme nastoupili na palubu lodi Európé. Byly zde
Turnaj v malé kopané
29. dubna se na našem školním høišti konal turnaj starších žákù (8. a 9. tøíd) o postup do finále okresního kola v malé kopané.
Naše družstvo ve složení: Slezák P., Vìtvièka P., Pešava T., Kyral
J., Veverka M., Blaško P., Hvìzda M., Kubeèek D., Pátek Š. a
Krejcar J. se utkalo se ZŠ Èernilov a ZŠ Pøedmìøice. Soupeøi ze
ZŠ Smiøice se k utkání nedostavili. Zápasy probíhaly systémem
"boj každý s každým". Z postupového prvního místa se radovali
žáci z Èernilova, naše družstvo skonèilo na druhém místì.
Všem chlapcùm dìkujeme za bojovný výkon a reprezentaci
školy. Panu Zachariášovi patøí naše podìkování za to, že se ujal
úlohy rozhodèího a odpískal celý turnaj.
MISS školní družiny
30. dubna uspoøádaly vychovatelky školní družiny pro své svìøence volbu MISS. Soutìžilo se ve tøech disciplínách. Nejprve byla promenáda, po které následoval rozhovor se soutìžícími. Tøetí
disciplína byla volná - dìvèata si pøevážnì zvolila tanec a aerobik,
pouze jedna dívenka hrála na flétnu a jedna zpívala. Zúèastnilo se
celkem 16 soutìžících, z toho 13 bylo z prvních tøíd. Titul MISS
ŠD získala Zuzana Fryntová z I.C, 1. vícemiss se stala Lucie
Filipová ze II.A, 2. vícemiss byla zvolena Tereza Kulíková z I.C, titul Miss Sympatie získala Nikola Vanišová z III.C. Vítìzky byly
Tøebechovické haló
korunovány papírovými korunkami, odmìnìny diplomy, drobnými sladkostmi a malým kosmetickým dáreèkem.
Vzhledem k tomu, že se soutìž konala 30. dubna, byla zakonèena stylovì èarodìjnickou diskotékou. Všechny dìti se výbornì pobavily.
Základní škola Tøebechovice
ZUŠ informuje ...
V nedìli 11.5. i ZUŠ pøispìla svými vystoupeními k oslavì
Dne matek. Pøedstavil se pìvecký sbor s doprovodem klarinetu,
pøíèné fl., fagotu a houslí, dále pak TO - vystoupením s názvem
"I mimina mohou být MISS".
Ve støedu dopoledne 14.5. se jako každoroènì žáci ZUŠ zúèastnili již 19. roèníku soutìže ve zpìvu národních písní Hradecký slavík 2003. O výsledcích Vás budeme informovat v
dalším èasopise Haló. Ve stejný den se od 18 hodin uskuteènil v
hudebním sále školy koncert absolventù. Letošními absolventy
jsou Martin Michálek (klarinet), Petra Pìnièková (klavír),
Michaela Èernovská a Petra Militká (sólový zpìv), Eliška
Machová a Michaela Mrázová (kytara), Radka Rückerová (altová
flétna) a Dagmar Želízková (zobcová flétna).
ZUŠ Vás co nejsrdeènìji zve na níže uvedené koncerty:
støeda 28. 5. - 1. závìreèný koncert od 17 hodin v hudebním
sále školy
pondìlí 2. 6. - 2. závìreèný koncert od 17 hodin v evangelickém
kostele na námìstí v Tøebechovicích p.O.
støeda 18. 6. - koncert mladších žákù od 15.30 hod. v hudebním
sále ZUŠ
Na poslední z uvedených koncertù zveme pøedevším rodièe a
budoucí školáky, nebo po koncertì budou probíhat pøijímací zkoušky do hudebního oboru. Do konce mìsíce èervna pøijímáme i nové
žáky do taneèního a lit. dram. oboru. Pøihlášky je možno vyzvednout
v øeditelnì školy, veškeré informace dostanete na tel. è. 495592348.
dr. I. Thunová
Zacviète si v tøebechovických
tìlocviènách
Na žádost ètenáøky našich www stránek zveøejòujeme informaci o cvièení.
Cvièení pro ženy v roce 2003:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
AEROBIC, P-CLASS, cvièitelka: Irèa Roubalová
úterý a ètvrtek 18 - 19 hod. do konce èervna
èervenec a srpen na koupališti v úterý 20 - 21 hod.
str. 4
Dìtský koutek
Poèítání:
Zmìò jedno znaménko plus na znaménko krát,
aby výsledek byl správný.
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 100
Èíslice:
Jaká èíslice bude na konci èíselné øady?
12 8 14 7 16 6 18 5 _
Písmena:
Jaké písmeno bude na konci øady?
A Z B Y C X D W_
Správné øešení najdete na poslední stranì.
Z historie obce Jeníkovice
Pamìtní knihy
Nejzajímavìjší na historii každé obce jsou konkrétní zprávy,
které se k ní váží. Tyto zprávy se v døívìjších dobách pøedávaly ústní tradicí z pokolení na pokolení nebo se zachovaly v záznamech
vzdìlancù, v té dobì vìtšinou knìží, v poznámkách na listech v biblích, v kalendáøích apod. Již 1. 1. 1836 bylo naøízeno všem mìstùm,
obcím, významným vesnicím a farním úøadùm založit "Pamìtní knihy" na základì guberniálního naøízení místodržícího, hrabìte Karla
Chotka, vydaného 31. 9. 1835, a mìly být vedeny v nìmecké øeèi.
To u mnoha pamìtních knih dodrženo nebylo a byly psány èesky,
což oceòuje zvláštì dnešní
generace. I obec Jeníkovice
založila svou první "Pamìtní
knihu" v roce 1837 za rychtáøe jeníkovického Jana
Springara, sedláka z naøízení
opoèenské vrchnosti.
První pamìtní kniha
(viz.
obrázek)
obce
Jeníkovic je vázaná, listy
jsou vyrobeny z ruèního
papíru. Její rozmìry jsou
23,5 x 36,3 cm. Je psána
kurentem a èesky. Nìkteré
stránky jsou èisté, nìkteré
pozdìji už linkované obyèejnou tužkou pro snazší
psaní. Má celkem 44 èíslovaných stran a text i na
pøedsádce.
SOKOLOVNA:
AEROBIC, P-CLASS, cvièitelka: Božena Paøízková
ètvrtek 19 - 20 hod., nedìle 18 - 19 hod.
Na titulní stránce je vepsáno:
Pamìtní kniha obce Jenkowic založena z poruèením pana/
Franc Kauckýho/
toho èasu wrchniho držitele/
Panstwý Opoèenského/
za rychtáøe Jenkovskeho/
Jan Springara/
Roku 1837
Matìj ? Starší obecní
DDM - Dùm dìtí a mládeže:
KALANETIKA, úterý a ètvrtek 19 - 20 hod.
JÓGA, cvièitel: P. Bortík, úterý 17.30 - 18.30 hod.
AEROBIC PRO DÌTI 1. - 3. TØÍDA, cvièitelka: Kaa Absolónová
úterý 15.30 - 16.30 hod.
AEROBIC PRO DÌTI 4. - 6. TØÍDA, cvièitelka: Irèa Roubalová
úterý 17 - 18 hod.
Na první stranì je vinš (vìnování) od Rudolfa knížete z
Colloreda Mansfeldu:
Památný vinš zdi èiním našeho Wysoce
Osvíceného Knížete pána a Pana Rudolff/
z Kolloredo z Mansfeldu pøeètené/
Obci shromáždìní na kanceláøi/
Opoèenskem dne 27. srpna 1836.
ÈERNÝ KÙÒ:
AEROBIC, STEP-AEROBIC, POSILOVÁNÍ, cvièitelka: Pavla
Lochmanová
pondìlí 19 - 20 hod., ètvrtek 19.15 - 20.15 hod. do konce dubna
Tøebechovické haló
V roce 1636, dne 30. srpna, pøešlo panství Opoèno na Srubech
Jeronýmu Colloredovi.
Dole podpis: Rudolf kníže z Colloredu a Mansfeldu
První zápis se vrací k roku 1835 a oznamuje, že dne 5. bøezna
odebral se na vìènost nᚠnejmilostivìjší pán kníže František atd...
Co se v této první Pamìtní knize všechno píše, bude pøedmìtem dalšího bádání, nebo ani pozdìjší kronikáøi obce nebyli schopni pro neznalost kurentu èi nìmeckého jazyka zpracovat tyto nejstarší zápisy a pøiblížit je obyvatelùm obce, zvláštì pak tìm, kteøí
se o historii a minulost našich Jeníkovic zajímali více než ostatní.
Celkem má obec Jeníkovice v Okresním archivu v Hradci
Králové 4 pamìtní knihy. V první pamìtní knize psal rychtáø Jan
Springar. Od strany XIV. dne 2. ledna 1866 píše Jan Rohlena, t.è.
(toho èasu) starosta, který ji vedl až do roku 1914. Druhá zaèíná
rokem 1914 a konèí 1965. Knihu psal pan Rudolf Jánský až do roku 1939. Roky 1940 - 1951 dopsal Jiøí Miøijovský, po nich psal obecní kroniku od roku 1955 do 1986 dlouholetý kronikáø pan
Josef Prokop, dìlník a potom zamìstnanec Èeských drah. Od té
doby se zápisy neprovádìly, což je škoda, nebo právì poslední
doba je pro nás všechny pøíznivìjší a je naší povinností k budoucím zachytit dìní v obci.
V souèasné dobì se jedná o novém kronikáøi, který by doplnil vzniklou mezeru a navázal na poslední pamìtní knihu.
Vybráno z kroniky (1):
V roce 1899 postaven byl nový høbitov pro osadníky jeníkovické
nákladem obèanù jeníkovických, a starý høbitov tentýž rok uzavøen.
Nový høbitov byl vysvìcen 29. 6. 1899 panem dìkanem
Ferdinandem Hanouskem (zemøelým v lednu 1917) a dvou kaplanù z Tøebechovic, to bylo za pøedstavenstva Jana Prokopa
è.39, starosty Josefa Ludvíka, I. radního, Josefa Procházky, II.
radního, Jana Kvasnièky, III. radního. V roce 1901 postaven byl
sbírkou milodaru od katolických obèanù jeníkovických filiální
kostel jeníkovický nákladem 27 768K 76 h.
Vysvìcen byl jeho biskupskou milostí z diecese
Královéhradecké Janem Nepomuckým Brinichem za spoluúèinkování P. Ferd. Hanouska dìkana, a tøech kaplanù z
Tøebechovic, a p. faráøe z Vysokého Újezda dne 10. øíjna 1901 o
posvícení v nedìli.
(text pravopisnì upraven)
V. F. Šmíd
Støedisko Junáka v Tøebechovicích pod Orebem poøádá
ve spolupráci s Heldovou mìstskou knihovnou výstavu
"JAMBOREE V THAJSKU
OÈIMA JANA ŠIBÍKA"
v termínu od 20. kvìtna do 4. èervna
v prostorách knihovny
Výstava je pøístupna v pùjèovních hodinách oddìlení pro dospìlé ètenáøe a po pøedchozí dohodì na tel. 495 592 198
i mimo pùjèovní dobu.
Lokálka
k poslechu a tanci
6. 6. 2003 Tøebechovice - rybník Šárovák
- rybáøský areál od 20 do 23,30 hodin.
Pøedprodej vstupenek
na Masarykovì námìstí v prodejnì Obuvi.
str. 5
Kultura
Tøebechovické muzeum betlémù
Úterý - nedìle 9,00 - 17,00 hodin (poslední návštìva v 16,30 hodin)
Stálá expozice:
Tøebechovický Proboštùv betlém
Unikátní svìtovì proslulé dílo lidových øezbáøù Josefa Probošta,
Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla.
VÝSTAVY:
"Z BETLÉMSKÉHO DEPOZITÁØE"
NOVÁ VÝSTAVA:
SOUÈASNÁ DØEVÌNÁ HRAÈKA
Pøedstavuje 47 individuálních výrobcù i firem, které se touto
tvorbou zabývají. Vystaveny jsou zejména soustružené hraèky,
které vycházejí z tradièní øemeslné dovednosti našich pøedkù.
Výstava potrvá do 29.6.2003
PRODEJNÍ VÝSTAVA
DØEVÌNÝCH HRAÈEK
21. KVÌTNA 2003 - STØEDA - 19 HODIN
KOSTEL SV. ONDØEJE V TØEBECHOVICÍCH P. O.
KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY
HRADIŠAN s Jiøím Pavlicou
Hlavní náplò této výjimeèné skupiny tvoøí koncertní èinnost,
která pøedstavuje pøibližnì 130 vystoupení roènì. Smyslem je radost z hudby. Nepromarnìte pøíležitost slyšet toto úspìšné seskupení hudebníkù na živo znovu !!!
1. ÈERVNA 2003 - NEDÌLE - 15 HODIN
KULTURNÍ DÙM V TØEBECHOVICÍCH P.O.
DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ
- "ÈERNOŠSKÁ POHÁDKA"
Scénáø, režie a hudba Jiøí Vyšohlíd
Pohádka pochází z Afriky, ze zemì krásné divoké pøírody, plné cizokrajných zvíøat, které v našich podmínkách uvidíme
jen v ZOO.
Jednoduchý pøíbìh doprovázený rytmickými øíkadly a hrou na
bubny má svého hrdinu, který se dostane do nebezpeèí, ale nakonec vše šastnì dopadne. Zkrátka, pohádka, jak má být !
21. ÈERVNA 2003 - SOBOTA - 19 HODIN
TØEBECHOVICKÉ MUZEUM BETLÉMÙ
PØÁTELSKÉ POSEZENÍ
PØI PØÍLEŽITOSTI NEDOŽITÝCH 70 LET
AKADEMICKÉHO SOCHAØE
PANA FRANTIŠKA ŠTORKA
Ve vzpomínkovém veèeru vystoupí Mgr. Rudolf Faltejsek a hradecký "Ventil duo" pánù Martina Brunnera a Jiøího Vyšohlída.
22. ÈERVNA 2003 - NEDÌLE - 15 HODIN
NÁMÌSTÍ TØEBECHOVICE P.O.
DEN HUDBY
Folklorní soubor DUPÁK z Hradce Králové. Odpoledne plné
tance, písní a hudby.
Tøebechovické haló
Mìsto Tøebechovice p. O.
pøipravuje publikaci
o našem mìstì
Pøipravovaná publikace je koncipována jako výpravná a
dárková publikace o našem mìstì. Nechá nahlédnout do
známé i ménì známé historie mìsta, kdy text je doprovázen
fotografiemi, které z vìtší èásti nebyly bìžnì publikované.
Samostatnou obsáhlejší knihu Tøebechovice mìly naposledy
pøed více jak šedesáti lety.
Cílem je pøedstavit život v našem mìstì v dobì dávné i
ménì vzdálené. Bìžnì známé informace ze života našich
pøedkù budou doplnìny dalšími zajímavostmi a podrobnostmi. Tomu bude odpovídat i vnitøní èlenìní publikace (historie, kultura, prùmysl, spolková èinnost, osobnosti, místopis a
další). Pokud má nìkdo z obyvatel mìsta èi našich ètenáøù
zajímavé fotografie nebo jakýkoliv jiný obrazový materiál a
chtìl by je poskytnout ke zveøejnìní v pøipravované publikaci, budeme rádi. V tomto pøípadì se zkontaktujte s Janou
Rückerovou z Heldovy mìstské knihovny nebo Kamilem
Andresem z Tøebechovického muzea betlémù a to do konce
mìsíce srpna 2003.
MUZEJNÍ ZPRÁVY
Podìkování
Tøebechovické muzeum betlémù dìkuje panu Zdeòku Èížkovi za darované harmonium vyrobené firmou "Vanický" v
Tøebechovicích pod Orebem.
Doporuèené publikace
V Tøebechovickém muzeu betlémù je možné nahlédnout
a pøípadnì si zakoupit publikaci autorù Josefa Ptáèka a Jana
Raila "Letci Královéhradecka v II. ès. zahranièním odboji
(1939 - 1945)", kde je možné se kromì jiného seznámit s osudy tøebechovických rodákù Antonína Brože, Hany Voglové
- Fischlové a Antonína Zavorala.
Z dalších publikací vìnovaných betlémáøství doporuèujeme "Betlémy a betlémáøi Šluknovského výbìžku" od
Hanse Bergmanna èi z edice Ústeckoorlické betlémy a jejich
tvùrci "O malíøích betlémù Václavu, Leopoldu a Františkovi
Štanclových".
Na fotografii pøedstavujeme èást váleèné munice ze sbírky mìsta.
Patrony a støepiny byly získány od obèanù jako dary èi nálezy. Foto:
K. Andres
str. 6
Tiffaniho sklíèka
Muzeum pøipravuje na èervenec a srpen novu výstavu jejíž
souèástí budou také dílny, ve kterých bude možné si pod dohledem zkušených lektorù výrobu šperkù a betlémù ze skla a
kovu vyzkoušet. Jedinou podmínkou je se vèas na workshop
ve dnech 4. - 5., 25. - 26. èervence a 15. - 16. srpna 2003 v
Tøebechovickém muzeu betlémù pøihlásit.
Miletínské divadelní jaro
Nedaleko mìsta Hoøických trubièek je vesnice, která je vedle
cukráøských pochoutek proslavená tím, že se tam narodil Karel
Jaromír Erben. Jeho pøíjmení se stalo názvem tamìjšího divadelního
spolku, který byl založen již v roce 1827. Jejich zázemí, Sousedský
dùm, se poslední dubnový víkend otevøel pro soutìžní pøehlídku
venkovských divadelních souborù s postupem na národní pøehlídku
Krakonošùv divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.
V pátek 25. dubna krátce po obìdì vyrazil nᚠsoubor autobusem do Miletína. Odpoledne jsme pøedstavením Èernošskej
Pánbùh zahájili pøehlídku a v podveèer jsme zhlédli komedii
Karla Poláèka Vše pro firmu v podání hercù z Divadelního souboru Erben Miletín. Spoleènì s nimi jsme veèer vyslechli upøímnou kritiku z úst odborné poroty a v pozdních noèních hodinách
jsme se vrátili do Tøebechovic.
Bìhem víkendu bylo odehráno dalších pìt pøedstavení a v
nedìli odpoledne byla pøehlídka ukonèena závìreèným hodnocením. Na národní pøehlídku nominovala porota DS SNOOP z
Opatovic nad Labem. Symposionu byla udìlena tøi èestná uznání a to za režii panu Faltejskovi, za herecké výkony Martinu Èernému a Pavle Lochmanové a do tøetice hudebnímu tìlesu
Spirituál Oreb za hudební doprovod.
Všichni jsme se shodli, že první zájezd dopadl úspìšnì. Bylo
to díky milému pøijetí, kterého se nám dostalo od miletínských
ochotníkù a divákù, za které jim srdeènì dìkujeme.
Jakub Charvát, èlen souboru
DUCHOVNÍ OKÉNKO
Jak František kázal skøivanùm a svišùm
Milí bratøi skøivánci,
chtìl bych podìkovat za to, že tu jste. Nebo vy jste pro
mne a pro mé bratry zrcadlem a vzorem. Vaše jméno je jako
píseò, která stoupá až do sedmého nebe, vᚠzpìv pohne i
kamenným srdcem. Nosíte jakoby kapuci, kterou my si rádi
pøetahujeme pøes hlavu, když chceme být sami pro sebe.
Nevyhýbáte se prachu ulice ani špínì svìta. Vᚠodìv není
ani barevný a drahocenný, ale pokorný jako barva polní
hroudy. A pøece se necítíte pøipoutáni k zemi. Létáte volnì
a vesele vzduchem, vaším domovem je nebe.
Vyslovuji však pro vás naléhavou výzvu. Nestaèí, milí
bratøíèci, když vy se cítíte svobodní. Také druzí, kteøí žijí v
prachu ulice a ve špínì svìta, by chtìli být osvobození. Také
oni by chtìli mít køídla a stoupat do výšin. Ukažte jim, jak
nadìje získává rozlet a jak svoboda vytváøí volný vzduch.
Povzbuzujte celý svìt a strhnìte ho s sebou do výše.
Milí pøátelé a bratøi svišti tam vysoko v horách,
vylezte ze svých nor a naslouchejte mému díkuvzdání.
Jste pøíkladem celému svìtu tím, jak zacházíte se svými silami a s energií stvoøení. Dokážete se omezit, když v zimì
vyschnou zdroje potravy: spokojíte se s pouhými ètyømi údery srdce za minutu a s jediným nadechnutím za nìkolik
minut. V moudré pøedvídavosti nashromáždíte v létì poøádnou hromadu takových patnácti kilo sena, abyste se mohli u-
Tøebechovické haló
kolébat do dlouhého zimního spánku. Když se znovu objeví
høejivé slunce, zachvátí vás radost ze života. hrajete si a tanèíte a dìláte pøemety. Ano, dìkujte za schopnost pøizpùsobovat se vnìjším podmínkám, žít v rytmu roèních dob a èile
se prohánìt.
Dovolte mi však, abych se vás zeptal: Proè jste tak plaší
a tolik se bojíte spoleènosti ostatních tvorù? Vím samozøejmì, že vám hrozí rùzná nebezpeèí, pøedevším od mých bratøí a sester lidí. Nemìli byste ale tato nebezpeèí pøehánìt a
mìli byste sami pøicházet k druhým. Nebo jen ten, kdo hledá své pøátele, nalezne je! Udìlejte tento krok smìrem k
druhým a udìlejte ho dnes! Každý den k nìmu pak pøipojte
krok další! Potom si již nebudete hrát sami, ale budete tanèit a jásat se všemi tvory.
Vybral a upravil Václav Loukota, ø.k. knìz
Ètvrtletní bilancování
hasièù mìsta
Jednotka dobrovolných hasièù mìsta JPO 2 zasahovala za
první ètvrtletí roku a to od 1. 1. 2003 do dnešního dne v 19
pøípadech. Nejzávažnìjší byla dopravní nehoda mezi
Tøebechovicemi a Polánky n. D. a požár lesa v prostoru
Sutých bøehù nad Štìnkovem.
Dále se jednotka pravidelnì zúèastòovala 2x mìsíènì
školení v požární zbrojnici. Držitelé oprávnìní obsluhy motorových a rozbrušovacích pil, strojníci, velitel a velitelé
družstev se zúèastnili speciálních kurzù na HZS v Hradci
Králové a Bílých Polièanech.
Mimo tuto svoji èinnost jednotka spoleènì s okolními
SDH uspoøádala v lednu 2003 tradièní hasièský ples a v mìsíci únoru 2003 zajišovala ples pro SDH Malšovu Lhotu.
Zde patøí podìkování všem sponzorùm našeho mìsta a okolí, kteøí pøispìli hodnotnými cenami do hasièské tomboly na
plese. Jmenný seznam sponzorù plesu je dosti znaèný a proto nelze všechny vyjmenovat, ale podaøilo se takto zajistit více jak 300 cen. Jmenný seznam sponzorù byl po celý prùbìh
plesu vyvìšen u tomboly.
Koncem mìsíce bøezna 2003 jednotka jako každoroènì uspoøádala sbìr železného šrotu. Zde patøí podìkování všem
našim obèanùm, kteøí železným šrotem pøispìli a takto nám
pomohli zajistit další finanèní zdroje na dokoupení potøebné
výbavy pro zásahy.
Pro rok 2002 a již pro rok 2003 se naší jednotce podaøilo
zajistit nìkolik významných sponzorù, kteøí naší jednotce
vìnovali nìkolikatisícové finanèní èástky a vìcné dary.
Jedná se o tyto firmy:
l Autobazar Gustav Aleš, Tøebechovice pod Orebem
l Josef Domasta, Újezd u Èeské Lípy - èerpací benzínová stanice
l Vítek - výrobky, materiály - Ladislav Vítek, Hradec Králové
l Firma RUND - odpady, p. Ladislav RUND, Nový Ples
l Autoškola - DS - Systém - Josef Pohl, Dobré,
býv. okres Rychnov n. Kn.
l STRATOS AUTO s.r.o., obchodní zástupce IVECO,
Hradec Králové
Proto tìmto sponzorùm patøí zvláštì velké podìkování za
vložení finanèních zdrojù, z kterých bylo a bude dokoupeno
potøebné vybavení a toto bude sloužit pro záchranu lidských
životù pøi dopravních nehodách, pøi požárech a jiných událostech, a to jak v samotných Tøebechovicích p.O. tak i v okolních 44 obcích, kde je naše jednotka pøedurèena k zásahùm pøi vyhlášení 1, 2 a 3 stupnì poplachového plánu
Královéhradeckého kraje. Takto se podaøilo sponzorským
str. 7
darem a z vložených finanèních èástek poøídit lodní motor
zn. Tohatsu na hliníkový èlun pro práci na vodì a pøi živelných pohromách, 7 ks kapesních radiostanic Maxon SL 25, 4
ks radiostanic Maxon SL 70, 2 ks vozidlových radiostanic
Motorola, kompletní výstražné zvukové a svìtelné zaøízení
ADJ 501 modré barvy a další. Náklady na výše uvedené dovybavení jednotky z prostøedkù vložených sponzory a z prostøedkù výdìlku z plesù, sbìru železného šrotu a jiných akcí
poøádaných jednotkou, pøišly na èástku více jak 171 000,Kè. Dále z ministerstva obrany ÈR se podaøil bezplatnì pøevod nepotøebného materiálu Armády ÈR na mìsto
Tøebechovice p.O. v hodnotì více jak 141 000,- Kè a to pro
potøeby požární ochrany mìsta.
Jednotka se nyní pøipravuje na setkání záchranáøù, které
se poøádá již ponìkolikáté na královéhradeckém letišti ve
dnech 16. a 17. kvìtna. Naše jednotka zde reprezentuje naše mìsto svými ukázkami ve spolupráci s dalšími hasièskými
sbory, policisty a záchrannou zdravotní službou.
Vzhledem k tomu, že poèet èlenù v jednotce poklesl pod
základní poèet, který stanoví zákon, obracíme se proto k širší veøejnosti a pokud by nìkdo mìl zájem pøihlásit se do
jednotky dobrovolných hasièù mìsta, kterou muselo ze zákona zøídit Mìsto Tøebechovice p.O. na ochranu svých obèanù a tímto pomoci bližnímu svému a zachraòovat lidské životy a majetek, mùže bližší informace získat každé první
pondìlí v mìsíci od 19,00 hodin v hasièské zbrojnici, nebo
pøímo na Mìstském úøadu v Tøebechovicích pod Orebem u
pí. Blažkové.
Ladislav Kudiveis
Stolní tenis
Poslední víkend v dubnu skonèila nejdelší sezóna tøebechovických stolních tenistù, která trvala celých osm mìsícù.
Spojením všech krajských soutìží vznikly dvì skupiny po 14
úèastnících. Ve skupinì 1 MB startovalo družstvo Sokola
Tøebechovice p.O. A ve složení Libor Slavík, Jan Slavík,
Roman Polák a na pozici ètvrtého hráèe se støídali Martin Šitina, Jiøí Rydlo, Zdenìk Štorek a Martin Grossman. Naše
družstvo bylo opìt oslabeno o Josefa Schejbala, který se v
záøí pøi tenisu zranil a odehrál pouze jeden zápas.
Hned první dvojzápas jsme odehráli doma v Sokolovnì s
Vodìrady A a B. Prvnímu týmu soupeøe, který mìl postupové ambice, jsme byli vyrovnaným soupeøem, ale v zápasech
rozhodly zkušenosti ještì loni divizních hráèù. Béèko sokolové smetli výsledkem 10:0, když celý zápas trval pouze 90
minut. Po výhøe nad Èeským Meziøíèím pøišla nešastná prohra 8:10 se Salamandrem HK a tìsná výhra 10:7 nad Slavií
HK C. Na domácích stolech jsme remizovali se Sokolem HK
C, když jsme nedokázali dotáhnout k vítìzství prùbìžný stav
8:4. Ztracené síly nám potom chybìly v zápase se Slávií HK
B. K dalšímu dvojzápasu jsme odjeli do Kostelce n.O. a
Vamberka, kde jsme všichni hráli poprvé. Obì družstva mají
velmi malé herny na rozdíl od nás, a proto byly oba zápasy
nároèné. Vyhrát se povedlo pouze v Kostelci.
V dalším zápase nás pøehrál Sokol Bukovice díky velké
vyrovnanosti všech svých hráèù, pøestože to je jasnì nejmladší družstvo v celé soutìži. S posledním Broumovem nás
výhra nestála moc úsilí. Herní výpadek Romana Poláka v
Jaromìøi znamenal pouze remízu, ve vyrovnaném utkání v
Novém Mìstì n. M. o výhøe 10:8 rozhodl bodový pøíspìvek
všech našich hráèù. Po polovinì soutìže obsadili tøebechoviètí stolní tenisté osmé místo, ale pøed sebou mìli malé odstupy od jiných družstev a více domácích utkání v druhé polovinì znamenalo jistý postup v tabulce nahoru.
V pøedehrávce naši hráèi jasnì porazili Sokol Èeské
Meziøíèí a potom ve Vodìradech na nás nastoupilo jejich áè-
Tøebechovické haló
str. 8
ko naposled v soutìži v základní sestavì. Prohráli jsme 8:10,
ale nevyužité meèboly nás dlouho mrzely. S béèkem Vodìrad
sokolové po drobných problémech vyhráli zaslouženì.
Zápasovì nároèný mìsíc bøezen, kdy bylo tøeba sehrát tøi
dvojzápasy, jsme zaèali doma s druhým družstvem tabulky.
Salamandr HK nás opìt v malém derby porazil 8:10 a potvrdil svoje kvality. Slavia HK C si odvezla jasnou porážku a v
dobrých výkonech jsme pokraèovali i venku. Zaslouženì
jsme vybojovali výhru 10:8 na Sokole HK C po krásných zápasech v závìru utkání, kdy nás nezlomil ani prùbìžný stav
5:8. Na Slavii HK B to byl nejvyrovnanìjší duel, jaký domácí v celé soutìži odehráli. Pøestože sokolové v zápase podlehli tak jako všechna ostatní mužstva, herní forma nám vydržela a v domácích utkáních jsme porazili Kostelec n. O. C
i Vamberk. V Broumovì jsme dosáhli jednoznaèného vítìzství 10:1 a zakolísání pøišlo až v Bukovici. Tento oddíl velmi
dobøe pracuje s mládeží a mladý tým má velkou budoucnost.
Na závìr sokolové jasnì pøehráli Jaromìø a remizovali s
Novým Mìstem B. Koneèné šesté místo je potvrzením herních kvalit našich stolních tenistù, k bronzové pøíèce mnoho
nechybìlo.
Sokol Tøebechovice p. O. B odehrál další roèník v okresním pøeboru 1. tøídy. Základ družstva tvoøili Jiøí Rydlo,
Zdenìk Štorek, Martin Grossman a v dùležitých zápasech
Roman Polák. Družstvo doplòovali TomᚠÈerný a Antonín
Hofman. Naši hráèi od zaèátku soutìže bojovali se Sokolem
Stìžery o sedmé místo znamenající záchranu soutìže. V prvním pøímém souboji se družstva rozešla nerozhodnì a tak celá soutìž gradovala v posledním kole, kdy tøebechoviètí stolní tenisté museli doma ve vzájemném zápase zvítìzit. V
krásném utkání hraném z obou stran fair-play jsme zaslouženì vyhráli 11:7 a pøi shodném poètu bodù na vzájemná utkání naše béèko obsadilo koneèné sedmé místo.
Závìrem je tøeba øíci, že obì naše družstva trápí nevyrovnanost hráèù. V obou družstvech chybí vyrovnaný ètvrtý
hráè, a proto nemùžeme myslet na lepší výsledky, než jakých
jsme letos dosáhli. Musím podìkovat všem èlenùm oddílu
stolního tenisu Sokol Tøebechovice za dosažené výsledky ve
skonèeném roèníku soutìží družstev a vedení Sokola za podporu naší sportovní èinnosti.
Za oddíl stolního tenisu
Jan Slavík
Øádková inzerce
l Prázdninový intenzivní kurz angliètiny Chcete si procvièit a zdokonalit svoji angliètinu? Zkuste to na prázdninovém intenzivním kurzu! 20 hodin týdnì z toho minimálnì 5
hodin s rodilým mluvèím. Pøihlášky nejpozdìji do 31. èervna. Martina Válková.: 721 969 716
l Pronajmu neobyvatelnou hospodáøskou usedlost,
kompletní rekonstrukce nutná vèetnì inženýrských sítí.
Info: tel. 603 784 405.
l Prodám nábytek z Univerzálu. Tel.: 495 592 743.
l Douèím Vaše dítì z nìmeckého jazyka. ZŠ + SŠ.
Aprobaci mám. Tel.: 777 141 667.
Správné øešení z Dìtského koutku:
8 x 9; 20; E
Vydává Mìstský úøad Tøebechovice p. O., vychází 10x roènì
k tisku pøipravili Jana Rückerová za Heldovu knihovnu
a RNDr. Václav Derner. MK ÈR E 13570
Vydáno dne 16. 5. 2003, uzávìrka pøíštího èísla 5. 6. 2003
Uzená krkovice
130,-
160,-
Lovecký salám
127,-
157,-
Kominický èesnek. salám
58,-
78,-
Tuòák drcený 185g
14,-
18,90
Voda perl.,neperl. 1,5l
5,50
7,90
127,-
157,-
9,-
13,-
5,90
7,70
Sýr uzený 45%
Uzené šproty 160g
Pivo Abrosius 0,5l
Platí od 19. 5. do vyprodání zásob
Prodejna (bývalé Erko), Pitrova 372, tel. 495 592 103.

Podobné dokumenty

Číslo 2 - Semčice

Číslo 2 - Semčice Michaela Èerychová 45 bodù

Více

5/2008 - Advent

5/2008 - Advent dùvody. Ale dùvod toho, že se modlíme v nedìli eucharistii, je stejný: láska k Bohu a vdìènost, že nám dal Spasitele Ježíše Krista... Tolik ještì se musí udìlat dobrého, tolik lidí potøebuje naši p...

Více

RozpoËet obce na rok 2009 byl schv·len

RozpoËet obce na rok 2009 byl schv·len RodinnÈ centrum Beruöka oslavÌ svÈ prvnÌ narozeniny Za pár dní tomu bude právì rok, co jsme u nás v Berušce pøivítali pøi slavnostním otevøení první návštìvníky. A nebyly mezi nimi jenom maminky s ...

Více