Farní zpravodaj 2011/2 - Farnost Nový Hrozenkov

Komentáře

Transkript

Farní zpravodaj 2011/2 - Farnost Nový Hrozenkov
FARNÍ ZPRAVODAJ
NOVÉHO HROZENKOVA A KAROLINKY
v
2011/2
cerven 2011
Hurá prázdniny!
Drazí farníci,
jednou o prázdninách, v dobì, kdy nejsou slouženy mše svaté pro dìti v 11
hodin, pøišla ke kostelu skupina pomìrnì mladých mužù na dìtskou mši svatou a divili se, že mše nsvatá není. Bylo
to asi 15 chlapù, kteøí byli na svém
chlapském výletì bez manželek a dìtí.
Nevím odkud byli, ale
když jsem vidìl, jak je
mrzelo, že mše svatá
už nebude, tak jsem ji
pro nì sloužil. Tehdy
jsem jako knìz mìl velikou radost z toho, jak
tito chlapi bez svých
manželek, v cizím prostøedí hledali to, jak dát
Pánu to, co mu patøí a
prosili Ho za své rodiny. Také jsem pomyslel na to, jestli nìkdy takovouto radost pøipraví i mí farníci nìjakému knìzi nìkde jinde.
Proè to vzpomínám?
Zaèínáme dobu prázdnin, to je doba dovolených, kdy si máme dopøát trochu
odpoèinku, vyjít ze svého pravidelného
režimu a trochu pookøát. Je to doba,
kterou nám chce dopøát i Bùh. Vidíme
to již v pøíbìhu stvoøení svìta, kdy se
Stvoøitel prochází uprostøed svého díla
a dívá se na to, co stvoøil. Takovouto
pøíležitost máme i my o nedìlích, ale
zvláštì o prázdninách. Tam nás Bùh
doprovází na všech našich cestách a
my se mùžeme tìšit z pohledu na svìt
který stvoøil, z rozmanitosti lidí a kultur, které navštívíme a které jsou vždy
jeho dílem.
Proto pamatujme i na všech našich
cestách na to, že On jde s námi a provází nás, chrání nás pøed zlem a myslím, že se patøí Jemu za toto vše podì-
kovat. Doba dovolené ale rozhodnì není
dobou, kdy máme dovolenou od Boha,
ale je to doba, kdy máme opìt najít sami
sebe, oživit naše lidské vztahy, na které možná v prùbìhu pracovního týdne
nemáme moc èasu. Je to doba, kdy v
našem životì, který se na chvíli pozastaví, objevujeme i Toho, který vždy laskavì kráèí vedle nás.
Období prázdnin je zároveò
èasem, na který
se nejvíce tìší
dìti. Sami víme,
že když chodíme do zamìstnání a dìti do
školy, tak na nì
nemáme vždy
tolik èasu, kolik
bychom si sami
pøáli. A dìti mají
neustále nìjaké
p o ž a d a v k y.
Prázdniny jsou
obdobím, který máme jako rodièe využít i k tomu, abychom nalezli cestu nejen k sobì navzájem, ale i do svìta našich dìtí. Je to urèitì èasovì nároèné
období, ale je to investice, která se nám
vrátí. Když necháme dìti o prázdninách
jen tak, snadno z nudy mùže dojít k nìèemu, co jsme vlastnì nikdy nechtìli a
z èeho se rodina dlouho vzpamatovává. Proto prosím všechny rodièe, i když
vím, že se mnohdy na dobu dovolených
tìšíme i proto, že máme prostor nìco
doma udìlat, nebojte se èas investovat
do svých dìtí, o kterých tak rádi mluvíme jako o tom nejdùležitìjším v našem
životì. A když dìti u sebe zrovna nemáte, modlete se za nì a svìøujte je do
ochrany jejich andìlù strážných. Já
osobnì vím, že tam, kde nemùžeme být
-1-
osobnì, vždy funguje ochrana tìchto
našich nebeských pomocníkù a
ochráncù.
Drazí farníci, všem vám pøeji a vyprošuji vám, abyste i v této nároèné
dobì, kdy se mnohdy honíme za tím,
abychom mìli všeho dostatek, dovedli
a nauèili se správnì odpoèívat. Odpoèívat proto, abychom mìli sílu radostnì plnit své povinnosti.
Nezapomeòme ale na zaèátku i na
konci každé cesty podìkovat Pánu za
to, že nás chránil. Tím vyjadøujeme to,
že nebereme všechno v našem životì
automaticky, ale víme, že každé dobro
je dar. A• vás dobrý a laskavý Pán provází na vašich cestách, dá vám odvahu laskavì obìtovat èas pro dobro
vašich blízkých a a• vás vždy bezpeènì a ve zdraví dovede domù.
To vám vyprošuji
a k tomu vám žehnám
P. Marek Poláèik SVD
správce farnosti
V èerváncích
Ó, jak krásný je tvùj svìt,
Otèe, když se zlatì tøpytí,
když tvou záø smí obrážet,
když se pach v tvém jasu nítí
a když klesá z mraèna rudý svit
moje okno ozáøit.
Mohu lkát? Smím v duchu klesat?
V sebe, v tebe nevìøit?
Ne, mé srdce touží plesat,
v sobì tvoje nebe žít,
a to srdce jas tvùj bude pít
i tvou výheò, pokud bude bít.
K.G. Lappe (1773-1843)
v
Farní zpravodaj Nového Hrozenkova a Karolinky * cerven 2011
…Z NAŠÍ FARNOSTI…SVATÍ POMOCNÍCI…Z NAŠÍ FARNOSTI…SVATÍ POMOCNÍCI…
Ètrnáct svatých pomocníkù - 7. èást
Svatý Blažej
Jako všech ètrnáct svatých pomocníkù je
Dnes se èasto ujímá názor, že je to povìi sv. Blažej, biskup a muèedník, zahrnut až reèný úkon na okraji magie. Není to pravda.
nepøehledným množstvím
Tato svátostina, v mipatronátù. Je vzýván jako
nulosti a v nìkterých
ochránce hudebníkù a lézemích, napø. na africkaøù, obchodníkù vlnou,
kém kontinentu, stále
obuvníkù a krejèích, kožeoblíbená a vyhledávaluhù, pekaøù, zedníkù,
ná, je láskyplným pøisádraøù, tkalcù a klobouèblížením církve k orgáníkù; je vzýván za dobré
nu mimoøádnì zatìžopoèasí a proti škodám pùvanému i potøebnému:
sobeným bouøí a vichøicí.
hrdlem prochází strava
Je ochránce proti krvácei dech, na jeho dobré
ní, vøedùm, kolikám, bolesfunkci je závislý nejen
tem zubù, nemocem mìživot, ale i dobrá pohochýøe, proti kašli a proti
da. Astmatici, jichž
moru. Pøedevším je však až
soustavnì pøibývá, by
do našich dnù znám a uctío tom mohli vyprávìt;
ván jako úèinný pomocník
a každý, kdo prožil nìpøi nemocech krku a hrdla,
kdy záchvat dušení.
nosu a uší. V den jeho paPùsobnost každé svámátky 3. února se udìluje
tostiny je ovšem záviszvláštní „svatoblažejské požehnání“ právì lá na pøipravenosti pøijímajícího, a jistì i popro ochranu pøed tìmito neduhy. (pozn.red. moc sv. Blažeje pøedpokládá vùli k odøíkání.
Letos se udìlovalo i v naší farnosti.)
Ze života tohoto svatého pomocníka v
Pokraèujeme popisem okenních vitráží.
Vpravo od oltáøe je vitráž na níž je znázornìn
sv. Pavel.
Svatému Pavlovi pøipadly patronáty jistým zpùsobem intelektuálnìjší. Pravda, svatý Petr sepsal jen dva apoštolské listy, svatý Pavel rozvinul teologii v poèetnìjších
epištolách, a proto se stal hlavním patronem katolického tisku a patronem teologù a
duchovních správcù – byl totiž nejen uèený teolog, ale i vynikající praktik duchovní
správy, laskavý i pøísný. Díky Skutkùm apoštolským a jeho vlastním listùm víme o nìm
nejvíc ze všech apoštolù – aèkoliv byl vyvolen za apoštola až jaksi nadpoèetnì, ale
se zjevnou nadpøirozenou autorizací. – Ze
všech jeho patronátù a doporuèení k prosbám jako úèinného pomocníka mì zaujaly
dva tituly: jako èlovìk bohatých duchovních sklizní a zároveò muž prací rukou se
živící bývá vzýván za plodnost polí (na která mùže shlížet i z našeho kostelního okna) a
hlavnì též proti strachu, který v nebezpeèném novovìku je jistì svíravìjší než za Pavlova pozemského pùsobení. A snad ještì
aktuálnìjší je prosba, kterou básnicky formuloval francouzský nositel jeho jména Paul
Claudel, obrácený k Bohu stejnì prudkým a
náhlým náporem milosti jako Šavel z Tarsu:
Ò
nouzi – jednoho ze ètyø, jejichž liturgická památka zùstává v univerzálním církevním kalendáøi – je jisté tolik, že byl biskupem v Sebaste, na rozhraní Arménie a Kapadocie
(dnes Turecko). K biskupskému úøadu byl
podle legend povolán jako lékaø, vynikající
milosrdnou láskou. Za jednoho z posledních
pronásledování køes•anù v øímské øíši byl
po delším vìznìní a ukrutném muèení s•at.
Stalo se to roku 316, tedy již tøi roky po vydání Konstantinova Milánského ediktu o
svobodì køes•anù, který ovšem ve vzdálenìjších konèinách øíše nebyl místními vladaøi ještì respektován. Muèedníkovy relikvie jsou uloženy a uctívány na mnoha místech.
Svatý Blažej prý zachránil ve vìzení –
podle jiné legendy až cestou na popravištì
– jednoho chlapce od smrti zadušením rybí
kostí, která uvízla v hrdle. Máme všichni
mnoho dùvodù, abychom prosili sv. pomocníka, abychom mohli stále volnì dýchat bez
škrtidla høíchù a špatného svìdomí, a abychom bez obtíží a s radostí mohli požívat a
vychutnávat Boží dary pokrmu ve støídmosti
a vdìènosti a byli ušetøeni následkù nenasytnosti a poživaènosti.
Pøipravil Mojmír Trávníèek
Známe svùj kostel? - 14. èást
„Já také Spasiteli,
já tì prosím skrze nìho, jenž byl s•at,
smiluj se – dej, a• nezemøou v své nevíøe –
nad tìmi všemi, jež mám rád,
a• zaslechnou jak já tvùj hlas,
ach døíve než
soud bude vynesen: Ó Pavle, já jsem Ježíš,
jehož pronásleduješ!“
Vedle vitráže se znázornìným sv. Pavlem je
vitráž se spolupatrony Evropy sv. Cyrilem a
Metodìjem, kteøí také patøí k apoštolùm s
bohatou žní. Ve velké vizi apoštolského pùsobení na Moravì vidìl jejich pøíchod básník Jan Zahradníèek takto:
„Vy vpravo a vlevo
rozhrnující temnoty dìjin,
až øeøaví už rozlohy nebes
a ikona Slunce,
Kristus Pantokrator se k Moravì blíží,
k jejím øekám dychtícím
napájet køtitelnice,
k jejím kamenùm sbírajícím se
v køíže a chrámy,
k nám, k nám až do této hodiny,
do této zemì.“
Je to vidìní pøesné a napøíè dìjinami: vzpomeòme, kolik základních kamenù nových
kostelù se z Moravy sneslo na Velehrad pøi
návštìvì Svatého Otce Jana Pavla II., vzpomeòme na stavbu kostela v naší farnosti v
Karolince – událost ojedinìlou v mnoha
generacích, ale poøád v linii dávné misionáøské cesty soluòských bratøí.
Apoštolské „dvorstvo krásné“ souvisí
také s oním završením oltáøní stavby, medailonem sv. Matìje. Zajímavým zpùsobem doplòuje onu apoštolskou sestavu: je-li sv. Petr
prvním z apoštolù, je sv. Matìj bezesporu
„poslední“ apoštol, „náhradník“, øeklo by se
dnešním jazykem, nastupující na místo zrádce. Dùležitá pøipomínka! Nepøímo se nám
pøipomíná Jidáš, zrádce. Nesmíme zapomínat na zrady v Církvi. A musíme mít nìjakou
úèast na jejich odèiòování a nahrazování.
Také to je aktuální poselství tohoto muèedníka!
Galerie vybraných svìtcù však pokraèuje
a uzavírá se i na stìnách presbyteria.
Pokud mlèíš, MLÈ z lásky, jestliže mluvíš, mluv z lásky.
Ò Bùh je nám blíže než my sami sobì. Ï
-2-
(pokraèování pøíštì)
Pøipravil Mojmír Trávníèek
Ï
v
Farní zpravodaj Nového Hrozenkova a Karolinky * cerven 2011
…ROZHOVOR…ROZHOVOR…ROZHOVOR…ROZHOVOR…ROZHOVOR…ROZHOVOR…
Misionáø z Moravy v Mexiku
Misionáø P. Ludvík Málek SVD se narodil
8. prosince 1970 v Uherském Hradišti. Celé
své dìtství a dospívání prožil spolu se svým
mladším bratrem v Újezdci u Luhaèovic. Zde
také zaèal chodit do základní školy, kterou
ukonèil v Uherském Brodì. Po skonèení školní docházky nastupuje na SOU v Brnì – obor
èalouník pro provozovnu Valašský døevoprùmysl Fryšták – Luhaèovice. Po vyuèení
pracuje v Luhaèovicích a zároveò studuje
na Støední døevaøské škole v Brnì, kterou
ukonèil v roce 1990 maturitou. Na podzim
roku 1990 nastoupil vojenskou službu, kterou vykonával u pohranièní policie.
Po návratu z vojenské služby pracuje v
oboru, ale již v létì 1992 vstupuje do øeholní
misijní spoleènosti – Spoleènosti Božího Slova (Societa Verbi Divini – SVD) na Slovensku. Nastupuje do noviciátu, který vykonával ve Vidiné u Luèence a potom absolvoval
dvouleté studium filozofie v Bratislavì. V
roce 1995 odchází do misijního domu St.
Gabriela v Rakouském Mödlingu, kde pokraèuje ve studiu teologie.
29. záøí 1999 se na celý život zasvìtil Bohu,
skládáním Vìèných slibù: èistoty, chudoby
a poslušnosti. Pøi skládání tìchto slibù dostal misijní urèení na Kubu. 10. øíjna 1999
pøijal jáhenské svìcení. Jáhenskou službu
vykonával ve Vídni, ve farnosti, kterou mìl
na starosti øeholní øád karmelitánù. Svátost
knìžství pøijal 13. kvìtna 2000 v kostele misijního domu St. Gabriel v Mödlingu, z rukou arcibiskupa Johna Bukovského SVD.
14. záøí 2000, na slavnost Povýšení Svatého
Køíže odlétá do Mexika, aby se nauèil španìlštinu a potom mohl vycestovat na Kubu,
žít a plnit své misijní poslání.
Zaèátkem kvìtna pøijel na dovolenou po
tøech letech misijní práce ze svého místa
pùsobení, kterým je již 11 let Mexiko. Místem jeho misijního urèení byla Kuba, ale
tam mìl možnost vycestovat pouze jedenkrát pøed osmi lety. Pobyl tam pouhé tøi
mìsíce a zemi musel opustit kvùli diplomatickým vztahùm mezi Kubou a Èeskou Republikou. S P. Ludvíkem jste se již mohli
setkat v dobì jeho minulé dovolené v roce
2008, kdy byl kazatelem na poutní slavnosti v Karolince. Také letos pøijal pozvání a bude kazatelem o poutní slavnosti v
Karolince v nedìli 17. èervence 2011.
Snad se tam v budoucnu budu moci vrátit. Na Kubu - cukrový ostrov, kde jsem dával biblické kursy v našich farnostech a tak
sdílel bohatost Písma Svatého a pøedevším
jsem se snažil rozdávat nadìji a radost z
Božího Slova. Na Kubì jsem se setkal s lidmi velmi vzdìlanými, dobrosrdeènými a pøedevším s lidmi, kteøí se dokázali podìlit o
všechno co mìli a vždy udìlali více, než se
od nich oèekávalo. Mexiko nebylo mým misijním urèením, ale pøesto pùsobím v Mexiku rád a jsem spokojený v mé misijní práci.
Jaká je Vaše misijní èinnost v Mexiku?
Spoèívá v tom, že vyuèuji Písmo Svaté.
Jak na univerzitách, tak i ve farnostech, kde
ale pøedevším pracují naši misionáøi. V první
øadì pùsobím jako profesor Biblické Hebrejštiny na papežské universitì v Mexiko City,
kde také pøednáším Knihy Lyrické, Knihy
Mudroslovné a Biblickou Spiritualitu Starého Zákona. Na øeholním institutu vyuèuji
Dìjiny Izraele, Pentateuch a Hermeneutiku
(nauka o metodách správného chápání a
výkladu textù) Starého Zákona. V neposlední
øadì jsem také profesorem Biblické Hebrejštiny na teologické škole, kde je pøítomna
vìtšina protestantských vyznání.
Jak jste se k tomuto poslání vyuèovat
jiné dostal?
K pøednášení na universitì jsem se dostal
tím zpùsobem, že jsem si tam dokonèoval
licenèní studium z Písma Svatého a rektor
university pøišel za provinciálním pøedstaveným a osobnì ho prosil, aby mì dali povolení k pøednášení na universitì. Provinciální rada souhlasila a od té doby vyuèuji
Písmo Svaté nejen na papežské universitì,
ale také na výše uvedených školách. A mé
profesorské poslání mezi studenty je také
misijní prioritou naší mexické provincie.
Pùsobíte také jako misionáø mezi obyèejnými lidmi?
Mimo mého pùsobení na vysokých školách, vyuèuji a sdílím Písmo Svaté mezi lidmi
ve farnostech, kde dávám biblické kursy a
spolupracuji na biblickém vzdìlávání. V našem knihkupectví Verbum, které se stalo místem dialogu a støetnutí rùzných kultur a náboženských vyznání, poøádáme biblické a
liturgické vyuèování. Na vesnicích, které
navštìvuji bìhem roku, pøipravuji pomocí
biblických kursù katechety pro vyuèování
náboženství a snažím se získat lásku k BožíChtìl byste radìji pùsobit v místì svého mu Slovu, aby se ho nauèili nejenom èíst,
misijního urèení na Kubì než v Mexiku? ale také podle nìho žít a pøedávat ho dalším
lidem.
Ò
Máte pøedstavu kolik misionáøù Spoleènosti Božího Slova pùsobí nyní v Mexiku?
V souèasné dobì pùsobí v Mexiku nìco
málo pøes šedesát misionáøù SVD ze všech
kontinentù svìta. Ze slovenské provincie
byli do Mexika vysláni následující misionáøi: nejdøíve to byl P. Ján Kušnír, který v Mexiku pracoval pìt let a lidé a spolubratøi na
nìho s láskou a vdìèností vzpomínají. Já
pùsobím v Mexiku od roku 2000, ale také
jsem mìl možnost vykonávat misijní práci
na Kubì alespoò tøi mìsíce. Potom pøijel P.
Radoslav Kottra, který po velmi krátkém
pobytu v Mexiku a studování španìlštiny
odletìl na misie na Kubu a teprve tohoto
roku se zaøadil mezi èleny mexické provincie
P. Lukáš Mizerák, který se nyní v Mexiku
pøipravuje studováním španìlštiny na svoji
misijní èinnost na Kubì.
V Mexiku misijní práce spoèívá ve tøech
oblastech: ve farnostech na venkovì mezi
domorodými obyvateli, potom ve farnostech
ve mìstech a pøedevším v rùzných apoštolátech, které jsou známkou naší misijní spirituality jako napøíklad biblický apoštolát, spolupráce s laickými misionáøi a podpory misijní myšlenky v místní Církvi. Pro tuto misijní
práci potøebujeme hodnì duchovních povolání a to není vždy jednoduché. A• jsou
pøíèiny nedostatku duchovních povolání
jakákoliv, v Mexiku mùžeme vždy poèítat s
obìtavými a dobrosrdeènými lidmi, kteøí
nezištnì pomáhají ve službì k Bohu a bližnímu. Jsou to pøedevším laiètí misionáøi, kteøí
se ztotožòují s naší misijní prací a naší spiritualitou a potom se snaží horlivì, nìjakou
dobu nebo celý svùj život, rozsévat Boží
Slovo a rozdávat Boží lásku dál.
Je v Mexiku hodnì nových duchovních
povolání?
Také v Mexiku poci•ujeme úbytek duchovních povolání a snažíme se proto o
podporu duchovního dorostu. Nyní máme
jen deset studentù teologie, kteøí studují na
øeholním institutu, kde také já pøednáším.
Noviciát je v souèasné dobì uzavøen a filosofii studují jen dva naši kandidáti. Snad se
to v brzké dobì zmìní. Prosme proto Pána
žní, aby poslal dìlníky na svou žeò. Vždy•
Boží dílo ve svìte je zodpovìdností všech.
Kolik Mexièanù se hlásí ke katolické
víøe?
Je pravdou, že v Mexiku je hodnì lidí, kteøí se hlásí ke katolické víøe. A to právem, protože velmi dùležitou úlohu pøi tom hraje
Boha nelze milovat bez lásky k bližnímu a bližní nelze milovat bez lhostejnosti k sobì. Ï
Ò Boha zapírá pouze ten, komu záleží na tom, aby neexistoval. Ï
-3-
v
Farní zpravodaj Nového Hrozenkova a Karolinky * cerven 2011
…ROZHOVOR…ROZHOVOR…ROZHOVOR…ROZHOVOR…ROZHOVOR…ROZHOVOR…
pøítomnost Panny Marie Guadalupské, která je nedílnou souèástí víry v Mexiku a pøispívá tak neustále k upevnìní víry mezi vìøícími lidmi.
Jak funguje v Mexiku Církev?
Je svobodná a také je úplnì odlouèena
od státu. Na tomto místì je dùležité podtrhnout, že Církev žije jen z milodarù, které dostává od svých vìøících. Naše øeholní spoleènost si v tomto pøípadì pomáhá. Tak napøíklad, nìkteré farnosti našich knìží, které
jsou ve mìstech materiálnì podporují naše
farnosti v oblastech mezi chudými.
Sdílejí tak bratrskou lásku a materiálnì pomáhají druhým farnostem. Je to vyjádøení
podpory jednoty spoleèenství Církve a snaha dávat dál z bohatství Kristovy lásky.
Je v Mexiku tøeba nových misionáøù?
Osobnì si myslím a jsem pøesvìdèen, že
Mexiko potøebuje nové misionáøe pro svou
evangelizaci. Za tìch mnoho let, co uplynuly od dobytí a kolonizace se udìlalo mnoho
misijní práce, avšak je ještì nedostateèná a
mùže se v mnohém vylepšit. Na zaèátku se
evangelizace pohybovala mezi køížem a meèem, což znamená, buï se uvìøilo v Ježíše
Krista a pøijala se víra v jediného Boha nebo
opaèným zpùsobem se zemøelo smrtí meèem.
Víra byla urèitým zpùsobem vnucována a
víceménì se žila ze strachu. Nyní se už hodnì zmìnilo, ale je potøebná nová evangelizace, která není strachem, ale láskou a nadìjí
pro vìøící lidi.
Mohl byste øíci, jací jsou Mexièané jako
vìøící?
Vìøící èlovìk v Mexiku se vyznaèuje velkou zbožností, úctou k Bohu a dokáže pro
Nìho pøinést velké obìti. Také má ve velké
úctì knìze, s kterým se dokáže podìlit a dát
mu i to nejposlednìjší. Zároveò je také dobrosrdeèný, štìdrý a velmi solidární. Pøedevším dokáže obìtovat pro Boha nejen svùj
èas, ale také i materiální potøeby.
Kam byste mne v Mexiku poslal jako
turistu?
Návštìvník Mexika by mìl rozhodnì na
vlastní oèi spatøit hlavní mìsto Mexiko City,
které se vyjímá svou rozlohou, vždy• jedna
z hlavních tøíd je dlouhá kolem 30 kilometrù
a pøítomností mnoha lidí - 23 miliónù obyvatel. V hlavním mìstì je pak k zhlédnutí místní
katedrála, která je postavena v blízkosti archeologického nalezištì Templo Mayor –
Velký Kostel, který patøil do øíše Aztékù.
Nedaleko centra se nachází Bellas Artes –
Národní divadlo, kde mùže navštívit folklorický ballet - pøedstavuje zpìvy, tance
Ò
a kulturní tradice z celého Mexika. Také se
doporuèuje navštívit museum antropologie,
kde se seznámíte s dìjinami, kulturou a lidovými zvyky a obyèeji mexického národa. Také
tam mùžete obdivovat rùzné archeologické
památky z indiánských dob. V neposlední
øadì mùžete navštívit nejvìtší poutní místa
na svìtì – Panny Marie Guadalupské, které
leží na severu hlavního mìsta. Zde si mùže
každý kdo chce obnovit nebo utvrdit svoji
víru, nebo podìkovat za pøijatá dobrodiní a
prosit o další pomoc. A to nejen pøímo v mariánské basilice, ale také i v pøilehlé zahradì,
která je souèástí poutního místa.
Mimo hlavní mìsto v Teotihuacán je krásné navštívit bývalé Aztécké mìsto, kde mùžete vylézt na pyramidu Slunce a odtud obdivovat okolní krajinu. Necelých 300 kilometrù od hlavního mìsta se nachází další
indiánské místo: Tajín, které patøilo Olmekùm a kde je jedno z prvních pohøebiš• ve
formì pyramidy. Na jihu zemì v Oaxaca leží
indiánské mìsto Monte Albán, které zase
patøilo Zapotekùm a ještì více na jih ve spolkových zemích v Chiapas a v Yukatan se
mùžou obdivovat archeologické vykopávky z doby Májù a to v jejich bývalých mìstech: Palenque a Chechen Itzá.
Vy máte možnost podnikat výlety po Mexiku?
Pøed nìkolika mìsíci jsem se dvìma spolubratry navštívil bývalé františkánské misie. Tam jsme obdivovali pìt kostelù ze 17
století, které jsou zapsány na seznamu
Unesco a patøí tak ke svìtovému kulturnímu
dìdictví. Jedná se o kostely, které mají vstupní bránu velmi bohatì vyzdobenou a to jak
náboženskými tak i pøírodními motivy. Každá brána má svùj námìt a sloužila k vyuèování náboženství, duchovních pravd a hodnot. To byl velký úspìch, že hledali cesty k
šíøení Božího Slova pomocí umìní a místní
kultury.
Jak nyní trávíte svoji dovolenou?
Prožívám ji ve svém rodném kraji na Moravském Slovácku v kruhu mé rodiny, známých a pøátel. Nejen že trávím pìkné dny
zde na Moravì, ale také vypomáhám ve farnosti, kde vysluhuji svátosti a zároveò dávám pøednášky o misiích a o mé misijní èinnosti. Také navštìvuji mé spolubratry, kteøí
pracují nedaleko mého rodného místa a potom nìkteré okolní farnosti, kde podporuji
misijní èinnost Církve a snažím se povzbuzovat k horlivosti a vytrvalosti v køes•anském životì. Ve volném èase chodím na vycházky do okolních lesù, kde poznávám v
pøírodì Boží pøítomnost a kde si uvìdomuji,
jak velkou lásku a nadìji Bùh vložil do všeho co nás obklopuje, aby se nám dal poznat.
Kdy vám konèí dovolená a vracíte se zpìt
na své misijní pùsobištì? A co vás tam èeká
v nejbližším roce?
První týden v srpnu se vracím do Mexika,
protože už 15. srpna zaèíná vyuèování na
vysokých školách a já se musím dobøe pøipravit na nastávající školní rok. S pomocí
Boží to urèitì dobøe všechno dopadne. Také
mám jiné povinnosti, které na mne èekají.
Pøíští rok v Mexiku oslavíme 50 let našeho
misionáøského pùsobení a já mám za úkol
pøipravit celý liturgický rok jako rok setkání
s Písmem Svatým a to pomocí Lectio Divina,
to je ètení a modlitba s Božím Slovem, kde
lidé mohou snáze pøijít do styku s Pánem
Ježíšem pøítomným v Písmu Svatém. O rok
pozdìji v roce 2013 se chystá podobná oslava na Kubì, ale to bude jen 25 let misionáøského pùsobení. Mám pozvání, abych vyuèoval a pøednášel Písmo Svaté a tak pøispíval k šíøení Božího Slova mezi vìøícími. Doufám, že tentokrát mé vycestování na Kubu
bude o nìco snadnìjší než tomu bylo na
zaèátku.
Pøi jaké pøíležitosti jste se seznámil se
Spoleèností Božího Slova a kdy jste do ní
vstoupil?
Nejdøíve bych chtìl øíci, že jsem se hlásil
na studium na teologickou fakultu v Olomouci, kde jsem byl také pøijat v roce 1992.
Avšak téhož roku se mì dostala do rukou
kniha: Øeholní øády a kongregace v Èechách
a na Moravì, kde na jedné stranì byl napsaný èlánek od P. Arnošta Bindáèe SVD o naší
øeholní misijní spoleènosti a na druhé nemohl chybìt obrázek od našeho zakladatele
Svatého Arnolda Janssena, který mi utkvìl
v pamìti a neustále mì vybízel k rozhodnutí
být misionáøem ve Spoleènosti Božího Slova. Plnì jsem se rozhodl o nìkolik mìsícù
pozdìji, aèkoliv jsem nic moc nevìdìl o misijním poslání. Avšak výjev tváøe našeho
zakladatele a slova P. Bindáèe ve zmínìné
knize byly výraznou pobídkou na misijní èinnost. A tak pùsobím v misijní èinnosti až do
dnešního dne.
Jste v souèasné dobì jediným verbistou,
jež se narodil a vyrostl v Èeské republice
(P. Pavol Kobliha žil v ÈR pouze krátce po
narození). Není Vám to osobnì trochu líto
a co byste pøípadnì vzkázal mladým chlapcùm èi mužùm?
Je pravdou, že jsem zatím jediným verbistou z Èeské republiky, ale osobnì mohu øíci,
Kdo se nenechá pøemoci pravdou, bude pøemožen omylem.
Ò Miluj a potom mùžeš konat, co chceš. Ï
-4-
Ï
v
Farní zpravodaj Nového Hrozenkova a Karolinky * cerven 2011
…ROZHOVOR…Z NAŠÍ FARNOSTI…ROZHOVOR…Z NAŠÍ FARNOSTI…ROZHOVOR…
že se necítím být sám a ani mnì to tak nepøijde. Vždy• mám kolem sebe spoustu ochotných a obìtavých lidí skoro ze všech koutù
svìta, a• vìøících nebo nevìøících, kteøí za
mnou stojí; podporují mì
a neustále také povzbuzují v mé misijní práci. Takže
mi to není líto ani nejsem
nìjak zvláš• zklamán, protože mohu být jen rád a
vdìèen, že Bùh mì posílá
lidi, kteøí mì doprovází a
prokazují mì svou pøízeò
slovem i skutkem. Jen bych
vzkázal mladým chlapcùm,
že když uslyší Boží hlas ve
svém životì, aby se od Nìj
neodvraceli. Bùh neustále
volá mladé lidi ke své službì a záleží na každém z nich
jestli Jeho volání uslyší a
pøijmou Ho ve svém životì, a tak odpoví obìtavì a
nezištnì na nekoneènou
Boží lásku v souèasné
dobì. A pøedevším a• nezatvrzují své srdce a nemají strach, když je Bùh volá
ke službì. Je to nádherná,
obìtavá služba, která vyžaduje také sebezapírání a odøíkání, ale stojí to za to – sloužit
Bohu a bližnímu a snažit se pøemìòovat náš
svìt duchovními hodnotami, které vycházejí z Božího Slova a jsou neustále potøebné
pro náš každodenní život.
Chtìl byste nìco vzkázat lidem z hrozenkovské farnosti?
Na závìr bych Vám všem chtìl podìkovat za vaše modlitby a obìti, které pøinášíte
za nás misionáøe a které neustále potøebujeme. Chci Vás ujistit, že na Vás rád vzpomíP. Ludvík Málek SVD
nám jak pøi slavení Mše svaté tak i pøi modlitbách. Jsem rád, že se mùžeme navzájem
podporovat v našich každodenních úkolech.
A• Vám Bùh žehná a doprovází svou milostí. Upøímné a srdeèné Pán Bùh zapla•
S pozdravem se louèí a na Vás na
všechny v modlitbì vzpomíná
P. Ludvík Málek, SVD
pøipravila -IP-
Akademie pro maminky
Pod tímto názvem pøipravili na nedìli
15.kvìtna 2011 Orli z Nového Hrozenkova
kulturní vystoupení pro maminky, babièky a
pro všechny, kteøí si rádi poslechnou, co jejich dìti dovedou a co se nauèily. Do celého
vystoupení se zapojilo pøes sedmdesát dìtí.
Velké podìkování patøí všem vedoucím a
øeditelkám obou mateøských školek. Urèitì
je velice nároèné vybrat pro dìti takové básnièky, aby jim sedly a které by zvládly pøednášet obzvláštì pøed tak velkým publikem.
Velkým povzbuzením pro malé dìti byli starší úèinkující- Cimbálová muzika Kotula, dìti
z valašského souboru Vraneèka, dìti ze scholy, ale také dospìlí. V prùbìhu odpoledne
zaznìly básnièky, písnièky, øíkadla o maminkách, pro maminky, také jsme mohli vidìt
Ò
pohádku a nejvíce potìšily lidové tance v
doprovodu cimbálové muziky. V závìru zazpívala Petra Kováøová, hrozenkovská rodaèka a dlouholetá èlenka Orla, písnièky od
Heleny Vondráèkové a píseò Leonarda Cohena Hallelujah, která zaznìla i ve filmu Shrek.
Kulturním odpolednem provázeli manželé Ohryzkovi.
Po skonèení vystoupení dostali všichni
úèinkující od orelské jednoty sladkou odmìnu.
Všem Vám, kteøí nás podporujete pøi pøípravì a pomáháte v prùbìhu vystoupení ze
srdce dìkujeme a vìøíme, že nám budete
pomáhat i v dalších letech.
Za Orel Nový Hrozenkov
sepsal Pavel Ohryzek
Po stopách
èeských svìtcù
Ètvrtek 2. èervna, den jako každý jiný,
obloha byla hustì pokryta mraky a schylovalo se k dešti. Ke kostelu Panny Marie
Karmelské v Karolince se pomalu zaèaly
shromažïovat dìti a maminky s dìtmi.
Zaèala soutìž „Po stopách èeských svìtcù“, která se stala již tradicí.Tentokrát jsme
se vìnovali svìtcùm z 15. -17. stol. Mezi
nimi vynikali Jan Sarkander a Jan Nepomucký.
Na prvním stanovišti jsme se vìnovali
Dobì husitské a význaèným osobnostem
14. - 16. století. Byli to napøíklad Václav
III., Jindøich Korutanský, Rudolf Habsburský, Jan Lucemburský, Václav IV., Jiøí z
Podìbrad a další. Mezi nimi ovšem vynikal král èeský a císaø øímský Karel IV., který se velkou mìrou zasloužil o rozkvìt v
Èechách, a kterému byl velkým vzorem
svatý Václav.
Nakonec se nám poèasí vydaøilo a první stanovištì mohlo zùstat venku pøed kostelem. Dìti zde mìly za úkol vyprávìt o
významných osobnostech té doby, které
je zaujaly a køídou namalovat nìco z jejich
života na dlažbu. Seznámili jsme se i s lidmi, kteøí v tomto období pùsobili jako hlava Katolické církve.
Na druhém stanovišti, které bylo tématicky vìnováno Janu Nepomuckému, se
dìti seznámily s tímto svìtcem a mìly za
úkol zodpovìdìt vlastními slovy rùzné vìrouèné otázky.
Na tøetím stanovišti, vìnovaném Janu
Sarkanderovi, luštily dìti rùzné hádanky
formou bludištì apod. U tìch vìtších se
oèekávala modlitba vlastními slovy.
Také mezi nás tradiènì zavítaly dìti z
Halenkova a úspìšnì se zúèastnily soutìže.
Vìtšina z tøiceti soutìžících dìtí se na
závìr zúèastnila mše svaté, sloužené P.
Markem Poláèikem SVD, a také se zapojila
do zpìvu se scholou.
Nejvíce se o soutìž zasloužila uè. Martina Havlová ml. Podìkování také patøí
panu Pavlu Valigurovi z Nového Hrozenkova, panu Josefu Škrabánkovi z Velkých
Karlovic, paní uèitelce Jarce Kopecké z
Halenkova. V neposlední øadì také paní
Renátì Kaštánkové a dalším maminkám,
které na soutìži doprovázely své dìti a
hodnì nám tím pomohly.
Pøipravil Bedøich Jan Dohnal
Ò K Bohu se nepøibližujeme kroky, ale láskou Ï
Mìrou jakou v tobì roste láska, roste i tvá krása, protože láska je krásou duše.
-5-
Ï
v
Farní zpravodaj Nového Hrozenkova a Karolinky * cerven 2011
…Z NAŠÍ FARNOSTI…Z NAŠÍ FARNOSTI…Z NAŠÍ FARNOSTI…Z NAŠÍ FARNOSTI…
Hradní tóny 2011 a hrozenkovská schola
vydaøila. Pár schol odzpívalo (Lideèko, Brumov- Bylnice, Zlín, Bojkovice) a pøišli jsme
na øadu my. Zpívali jsme 3 písnièky (Svoje
jméno, Jako strom a Vinný kmen) a my si
myslíme, že písnièka „Jako strom“ se nám
velice vydaøila. Cestou domù se nám nic zlého nestalo - sláva, sláva, sláva! Trochu jsme
zmokli, ale to nevadí nejsme pøece z cukru!
Byl to super výlet, pøíštì jedem zas.
Alenka a Anièka
Výlet do Brumova
Alžbìta Rafajová
V sobotu 18. èervna jsme už ponìkolikáté jeli s hrozenkovskou scholou na soutìž
schol „Hradní tóny“ do Brumova-Bylnice.
Ráno jsme dodìlávali naše nová scholácká trièka, abychom si je mohli vzít do Brumova. Ve vlaku byla legrace, zpívali jsme
jen tak z radosti písnièky a bylo to super.
Projíždìli jsme tunely, pan prùvodèí byl moc
hodný a nevadil mu náš zpìv. Když jsme
pøijeli do Brumova èekaly nás veliké-pøeveliké schody. Vyšli jsme nahoru a za chvíli
zaèal program. První schola, která vystupovala, byla ze Štítné nad Vlárou. My jsme zatím šli zkoušet písnièky. Zkouška se nám
Co znamená Noc kostelù?
Navštívit duchovní stavby v netradièní
dobu a nahlédnout do míst, která nejsou bìžnì pøístupná. Program vìtšinou zaèíná v 18
hodin v pátek.
Naleznete otevøené dveøe a brány kostelù
ve vašem okolí, pozvání k objevování krásy
køes•anských výtvarných a architektonických pokladù. V mnoha kostelech je doprovodný veèerní a noèní program, také pøíležitost k rozhovoru. Je to spoleèná akce mnoha církví, farností a øádù, akce, která se od
roku 2003 pro svou oblíbenost neustále rozšiøuje do dalších míst a zemí.
Podle koordinátora Štìpána Hadaèe navazuje èeská Noc kostelù na projekt, který
již nìkolik let funguje v Rakousku a Nìmecku. Tradice pøitom vznikla vlastnì omylem.
Kostelník ve Vídni jednou veèer zapomnìl
zavøít dveøe a do kostela zaèali pøicházet lidé.
Když si toho všiml, rozsvítil svíce, provedl
je a nakonec si øekl, že to vùbec není špatný
nápad otevøít kostel v tuto nezvyklou dobu.
Smyslem akce je pozvat do církevních staveb širokou veøejnost. Nevybírá se žádné
vstupné a øada kostelù pøi této pøíležitosti
zpøístupní i prostory, které jsou bìžnì uzavøené.
Noc kostelù má svou tradici od roku 2009
i v Èeské republice (v roce 2009 probìhla
Ò
první Noc kostelù v Brnì). Aèkoli v roce 2010
otevøelo dveøe mnohem ménì kostelù než
letos, navštívily je tisíce lidí.
V pátek 27. kvìtna 2011 v kostele Panny
Marie Karmelské v Karolince probìhla akce
Noc kostelù již podruhé. Od 18 hodin nám
dìti z Karolinky pomocí pantomimy pøiblížily životy pìti svìtcù, a to sv. Vojtìcha, sv.
Cyrila a Metodìje, sv. Anežky a sv. Ludmily.
Dìti, které na tuto pantomimu pøišly, mìly
možnost si zasoutìžit o drobné ceny.
Poté jsme mìli možnost vyslechnout varhaní koncertík deseti žákù ZUŠ Karolinka.
Nejmladší z varhaníkù navštìvuje teprve tøetí
tøídu ZŠ. Správce farnosti P. Marek Poláèik
SVD mìl promluvu na téma køest. Po této
promluvì žákynì ZUŠ Karolinka Zuzana
Kocurková zazpívala svìtoznámá díla hudebních skladatelù za varhanního doprovodu paní uèitelky Martiny Havlové ml. a
houslového doprovodu paní uèitelky Anny
Šrámkové. Následovala pøednáška kaplana
farnosti P. Rastislava Kršáka SVD na téma
rozlišování duchù a program byl zakonèen
tichou adorací pøi svíèkách s nasvícením
Nejsvìtìjí svátosti oltáøní.
Akci navštívili i lidé, kteøí bìžnì do kostela nechodí.
Pøipravil Bedøich Jan Dohnal
Ráno brzy vyjíždíme
s Hrozenkovem se louèíme
Ve vlaku je pohoda
tìšíme se do Brumova
Prùvodèí je velmi milý
tráví s námi volnou chvíli
A když pak vlak zastaví
celá schola se k hradu vypraví
Valíme se do kopeèka
a dýcháme dokoleèka
Všichni se moc tìšíme
jak své hlasy pøedstavíme
Na mši všichni zazpíváme
a o Bohu si promluvíme
Pak koneènì nastane chvíle
kdy se k mikrofonùm postavíme
Z úspìchu jsme nadšeni
publikum to ocení
Ještì na chvály zùstaneme
s vlajeèkami zamáváme
A když koneènì odcházíme
k vlaku se znovu vypravíme.
Na Vsetínì se zastavíme
se zmrzkou si poradíme
Do parku si zajdeme
na skluzavkách sklouzneme
A tak tento výlet konèí
máváme autobusu zvenèí
Ò Èlovìk je takový jaké jsou jeho lásky. Ï
Láska je Boží dar až do takového extrému, že láska sama je Bùh ve své osobì.
-6-
Ï
v
Farní zpravodaj Nového Hrozenkova a Karolinky * cerven 2011
…Z NAŠÍ FARNOSTI…Z NAŠÍ FARNOSTI…Z NAŠÍ FARNOSTI…Z NAŠÍ FARNOSTI…
Všem za tento dar dìkujeme a o další akci,
o které jsme zaèali v rámci spolupráce spomeèník. Maminka Hanka jen podotkla: „Jen leènì uvažovat, napíšeme pøíštì.
Jedno milé odpoledne
Konec roku 2009 a zaèátek roku 2010 se aby to nebylo nìco jiného...“. To František
Zájezd na svatý Hostýn
vyznaèoval tím, že se postupnì trousily pra- se zase mìl náramnì hezky ke kvìtinì na
Jak je každým rokem zvykem, tak i letos se
covnice za svými vedoucími a oznamovaly chodbì. Pøisoudily jsme mu, že bude zahradníkem nebo možná i zahradním architektem. 19. kvìtna konal poutní zájezd pro seniory
jim, že už dlouho pracovat nebuna svatý Hostýn poøádadou, protože oèekávají radostnou
ný Charitou Svaté rodiny
událost. Je to jistá vìc, že narození
Nový Hrozenkov. Na zápotomka je radostná událost, a tak
jezd odjíždìly 2 autobusy
se chtì nechtì musely radovat i
a úèastnilo se 79 poutníkù
vedoucí. Ony se ovšem radovaly
od Velkých Karlovic až po
chtì, protože jsou vzdìlané a dobHovìzí. Poèasí bylo ukázøe ví, co je to dlouhodobé stratekové, sluneèné – ani horgické plánování, a že kádrová reko ani zima. A všichni mìli
zerva, kterou si vychovají od koradost z toho, že mohli „pøilébky je k nezaplacení! A tak i pøes
jít“ s tím, co mají na srdci k
menší starosti se shánìním náhradPannì Marii. Zájezd se vyních pracovníkù byla radost oboudaøil a všichni se vraceli
stranná.
povzbuzeni do dalších
Jen pro pøedstavu, v roce 2010
všedních dnù.
se narodilo maminkám pracujících
u nás 5 dìtí, v roce 2011 zatím jedno
Den matek
dì•átko.
Dne 10. kvìtna se u pøícharitní dìti jsou zlaté
Paní øeditelka Danuše Martinkoležitosti Dne matek uskuvá, která neustále nìco vymýšlí,
teènilo setkání babièekhned mìla inspiraci a vymyslela, že usku- No, nevím, jak to tedy s tìmi kádrovými re- maminek z Domu pokojného stáøí v Novém
teèníme setkání vedoucích, maminek a „cha- zervami dopadne.
Hrozenkovì a dìtí z mateøské školy také z
Když jsme po akci probíraly, jak je možné,
ritních dìtí“do 4 let.
Nového Hrozenkova. Setkání zahájila øediSetkání se uskuteènilo 2. èervna 2011 v že dìti byly tak hodné, vyvstaly dva názory. telka mateøské školy-støed Vìra Zbranková.
nových prostorách terénních služeb (Osobní Maminky tvrdily, že „charitní dìti jsou zlaté“ Poté mìly dìti pøipravené pásmo milých básasistence, Charitní peèovatelské služby a a vedoucí zase, že to bylo „zlatým prostøe- nièek a také babièkám-maminkám zazpívaly.
Charitní ošetøovatelské služby) v Karolin- dím“. Oba názory se ovšem nevyluèují, spí- Pásmo ukonèila zábavná hraná scénka.
še naopak, protože vše souvisí se vším.
ce.
Nakonec babièky dostaly od dìtí vlastZávìrem tohoto povídání chci popøát naHlavním organizátorem akce byla asistentnoruènì vyrobené pøání a malou voòavou
ka Jana Valentová. Zajistila dáreèky, dobro- šim maminkám hodnì radosti ze svých rato- kytièku. Naše babièky neskrývaly z tohoto
ty k obèerstvení a pøipravila vše potøebné. lestí, jejich dìtem krásné a radostné dìtství, setkání velkou radost a dojetí.
Maminky a dìti se dostavily v hojném paní øeditelce hodnì dobrých nápadù a nám
Pøipravily pracovnice
poètu 20 = 10 + 10. Na jednu maminku pøi- všem hodnì sil a optimismu do další práce.
Charity Nový Hrozenkov
padlo jedno dítì, protože dvojèátka ani víVelikonoèní prodejní
cerèátka se nikomu nenarodila.
výstava pro Charitu
Úvod patøil paní øeditelce, která pøítomné
Pozvánka na Orelskou pou•
Pravidelnì,
v dobì Velikonoc, pøipravují
pøivítala a pøedala milé dáreèky dìtem i mana svatý Hostýn
minkám. A pak už bylo hodnì toho, co si žáci pod vedením uèitelek Výtvarné výchovy
na
Základní
škole
v
Karolince
výrobky
Jednota Orla v Novém Hrozenkovì zve rodipovídat. Odpoledne bylo veselé, rušné a
pøíjemné. Dìti se chtìly ukázat a témìø neza- na prodejní výstavu. Finanèní prostøedky èe a dìti na celonárodní Orelskou pou• na sv.
plakaly. Když už to ale vypadalo, že zaplá- získané z tohoto prodeje pak putují na dob- Hostýn, která se koná ve dnech 20. a 21. srpna
èou, tak je tety vedoucí, které si je samozøej- roèinné úèely. V letošním roce se rozhodli 2011. V sobotu je pøipraven doprovodný promì chtìly pochovat, hned radìji vracely ma- vìnovat výtìžek akce Charitì Nový Hrozen- gram: veèerní mše svatá, bìh do kopce - bìžeckov. Konkrétnì na zajištìní aktivit seniorù z ká soutìž pro všechny kategorie, svìtelná køíminkám a bylo zase dobøe.
žová cesta, zpívání na schodech. Vrcholem orelU starších dìtí jsme mohly pozorovat, ja- terénu.
V úterý 31. kvìtna 2011 probìhlo v Zá- ské pouti je nedìlní bohoslužba za pøítomnosti
kým smìrem se ubírají jejich zájmy a èím by
pøípadnì mohly být. Vašíka hodnì zajímaly kladní škole v Karolince slavnostní pøedání nìkterého z èeských biskupù. Mùžete se zapoklíèe a zámky, a to ne poprvé. Co jsme se tohoto výtìžku. Hlavní organizátorkou této jit i do sobotního pìšího putování z Trojáku na
kdysi nahledaly klíèù od skøíòky v kanceláøi, akce byla Mgr. Eva Kašparová. Finanèní sv. Hostýn. Bližší informace budou na orelské
když za námi s maminkou Hankou pøišli. obnos ve výši 5013 Kè pøedal øeditelce Cha- nástìnce u kostela.
Zvou vedoucí Orla
Usoudily jsme, že by to tedy mohl být zá- rity Nový Hrozenkov Ing. Danuši Martinkové øeditel školy Mgr. Petr Šrámek.
ZPRÁVY Z CHARITY
Ò Pane, radovat se v tobì, z tebe a pro tebe, to je opravdová blaženost, jiné není.
Ò Dobøe umí žít ten, kdo se umí dobøe modlit. Ï
-7-
Ï
v
Farní zpravodaj Nového Hrozenkova a Karolinky * cerven 2011
…Z MISIÍ…Z NAŠÍ FARNOSTI…Z MISIÍ…Z NAŠÍ FARNOSTI…Z MISIÍ…
Oslava svátku sv.Josefa v Praze
Nedávno jsem se vypravil po Èeské republice s vietnamským knìzem verbistou P.
Janem Køtitelem Hung The Nguyen. Dùvodem této cesty byla oslava svátku sv.Josefa
v Praze a s ní spojené získávání potøebných
informací pro pøípravu video dokumentu o
pùsobení dvou vietnamských verbistù v
Èeské republice. P. Jozef Khang Thanh Dao
a P. Jan Køtitel Hung The Nguyen pøišli z
Vietnamu do Èeské republiky v èervnu roku
2007. Žijí v komunitì verbistù v Novém Hrozenkovì a od té doby misijnì pùsobí mezi
vietnamskou komunitou a slouží na místech.
P. Josef pùsobí v Olomouci a Ostravì, kde
pravidelnì navštìvuje vietnamské komunity, slouží pro nì mše sv., pøipravuje je na
pøijetí svátostí a vyuèuje katechizmus. P. Jan,
se kterým jsem cestoval do Prahy, má své
pastoraèní pùsobení v Brnì, Pardubicích a
èásteènì i v Praze, kde ještì pùsobí další
vietnamský knìz - redemptorista. V Èeské
republice žije poèetná vietnamská komunita, èítající odhadem asi 60 tisíc Vietnamcù,
pøièemž tøetina z nich z Vietnamu pøišla v
posledních pìti letech. Více než tisícovka
jsou praktikující katolíci.
Naše cesta zaèala v Novém Hrozenkovì,
odkud spolubratøi vyjíždí do mìst k vietnamským vìøícím. První naší zastávkou bylo
Brno, kde P. Jan sloužil v sobotu veèer mši
svatou v kostele sv. Cyrila Metodìje ve farnosti Brno-Židenice. Byl jsem mile pøekvapen, když jsem na mši svaté vidìl mladé vietnamské rodiny s dìtmi.
„Znamená to pro nás velmi mnoho, že zde
máme dva verbisty, knìze z Vietnamu. Jsme
velmi rádi a jsme za to velice vdìèni, že pro
nás každou sobotu slouží sváteèní mši svatou“, øekla po mši Marie Hoa Wu Thi Vich,
která zde žije již devìt let. Po mši svaté jsme
byli pozváni do jedné vietnamské rodiny na
veèeøi. Samozøejmì že nechybìla rýže, ryba,
kuøe, vepøové a mnoho zeleniny. V nedìli
ráno jsme odjeli do Pardubic, kde P. Jan sloužil nedìlní mši svatou v kostele sv. Bartolomìje. Zúèastnilo se jí asi 25 Vietnamcù, ze
kterých 90% bylo ve vìku od 20 do 30 let.
Po spoleèném vietnamském obìdì jsme odcestovali do Prahy. Tam jsme nejprve zašli
na vietnamský trh, kde mnoho Vietnamcù
ještì pracovalo – prodávalo. Mše svatá zaèínala v 16 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího. Pøivítal nás redemptorista P. Francis
Huang, který na zaèátku mše svaté vedl procesí se sochou sv. Josefa. Této slavnosti se
zúèastnilo mnoho mladých vietnamských
rodin. Po mši svaté na faøe následovalo pohoštìní pro všechny z kostela, a opìt zde
nechybìlo tradièní vietnamské jídlo. Slavnost patrona vietnamských vìøících pro nì
zajisté znamenala velmi mnoho, protože se jí
zúèastnili vìøící dokonce z Ostravy, Chebu
a Dìèína. Tato cesta ve mì zanechala ten
nejlepší dojem, protože jsem se setkal s lidmi
pøinášejícími pro svoji víru veliké obìti a kteøí upøímnì milují Pána Boha a své bližní.
Text Martin Štefanec
(pøeloženo a upraveno –IP-)
Jak žije Hafera z Nového Hrozenkova?
4. bøezna 2011 byla zaregistrována na Ministerstvu vnitra jako Obèanské sdružení
Hafera z Nového Hrozenkova. Z Nového
Hrozenkova proto, že se stalo, že si nás pletou se Starým Hrozenkovem. My ale reprezentujeme náš region, tak aby nedocházelo
k zámìnì všude tam, kde se s Haferou dostaneme.
Jako vždy – není málo akcí ani aktivit:
Spoleènì se slovenským mìstem Trstená
jsme pøipravili mikroprojekt ,,Zbližujeme sa
prostredníctvom spevu a tanca“, kde žadatelem je mìsto Trstená, zástupcem pøeshranièního partnera je P. Marek Poláèik SVD.
Projekt je financován z prostøedkù EU a
má za cíl vytvoøení a posílení kontaktù, které
vytvoøí základ trvalé pøeshranièní spolupráce mezi obyvateli partnerských regionù a
místními skupinami na stranách obou partnerù prostøednictvím kulturní výmìny, setkávání a výmìny mezi umìleckými soubory, uskuteèòováním umìlecké èinnosti a kulturních a spoleèenských akcí. Blíže o projektu Vás budeme informovat prùbìžnì.
Nejvìtší akcí Hafery bude Valašská svadba podle J.O. Vraneckého , na kterou se pøipravujeme už témìø rok. Uskuteèní se 13. a
14. srpna 2011 v Památníku Antonína Strnadla. Chtìli bychom, aby se do této akce
Ò
zapojila široká novohrozenkovská veøejnost,
oslovili jsme již dechovou hudbu z Nového
Hrozenkova, cimbálovou muziku Milana
Mlèáka, valašský soubor Vraneèka, obèanské sdružení Rozina, zveme i ke spolupráci
Vás všechny, kdo máte zájem se na této akci
podílet.
Ráda bych požádala i Vás o spolupráci.
Celý projekt by mìla natáèet Èeská a slovenská televize. My, úèinkující, jsme si poøídili nebo poøizujeme bílé kroje, ale není jich
nazbyt. Proto prosím, máte – li doma jakoukoliv èást kroje a jste ochotni nám ji darovat
èi zapùjèit, prosíme, abyste nám je pøinesli
buï na faru nebo do mateøské školy ve Vranèi, nebo do Brodské.
O záštitu a finanèní podporu jsme požádali Zlínský kraj, který naší žádosti vyhovìl,
takže záštitu nad celým projektem pøevzal
hejtman Zlínského kraje Stanislav Myšák a
námìstek hejtmana pro kulturu a cestovní
ruch Ing. Jindøich Ondruš. To je pro náš
mìstys velká èest a pro Haferu velký závazek a zodpovìdnost.
Samozøejmì musím zmínit i velkou podporu mìstyse N. Hrozenkov a jeho vedení.
Na konci léta nás èeká Aldamáš v Dolní
Beèvì za spolupráce s cimbálovou muzikou
Javoøina.
V rámci tohoto projektu pøipravujeme
„Svatováclavské dni“, kdy ve dnech 24.-25.
záøí probìhne více duchovních koncertù
sborù ze Slovenska i Èeské republiky.
Jak je vidìt, Hafera ušla kousek cesty a
jsem si jistá, že velký kus j e pøed námi.Velmi
oceòuji zodpovìdnost a aktivní pøístup
všech èlenù Hafery. Jsme jako jedna velká
rodina a nemáme mezi sebou konflikty, což
je rovnìž obdivuhodné, pøi tak velkém poètu lidí. Mimochodem, když nastoupíme nìkde na podium, posmìšnì nás nazývají
,,Alexandrovci v sukních.“ Je nám ale spolu
dobøe a když zaèneme zpívat, je to takový
parádní adrenalin a padá z nás tíha všedních dnù. Jsme vìtšinou zasloužilé maminky a Hafera je pro nás to pravé,,Fitnes.“
Nácvik každé písnì je jako novorozenì,
které postupnì dorùstá k velké radosti a potìše všech, celé rodiny.
A když se svým dítìtem mùžete pochlubit
a podìlit se s ostatními, tu radost pak vnímá
každý.
Dìkuji proto všem, kteøí Hafeøe fandí a
vìøí jí. Dìkuji také za trpìlivost všech rodinných pøíslušníkù, bez nichž bychom nemohli
uskuteèòovat naši èinnost.
sepsala Jitka Plátková
,,Najvyšší Hafera“
Ïábel má moc nad tìmi, kdo pohrdají Božími zákony.
Ò Modlitba je rozhovor duše s Bohem. Ï
-8-
Ï
v
Farní zpravodaj Nového Hrozenkova a Karolinky * cerven 2011
…Z NAŠÍ FARNOSTI…Z NAŠÍ FARNOSTI…Z NAŠÍ FARNOSTI…Z NAŠÍ FARNOSTI…
Sestra Lukrecie – Štìpánka Tkadleèková
Milosrdná sestra sv. Køíže
Modlitba
za LIDOVÉ MISIE
ve farnosti
Narodila se 15. kvìtna 1926 v Novém Hrozenkovì è.p. 135, na Èubovì u silnice. Její
rodièe Jan a Rosalie (rozená Valigurová) mìli
celkem 8 dìtí.
Již pøed vstupem do kláštera byla tøi roky
zamìstnána v klášteøe v Napajedlích.
Do kláštera Milosrdných sester svatého
Køíže v Kromìøíži pøišla 1. záøí 1945 a nejprve
se pùl roku zauèovala na povolání ošetøovatelky v nemocnici v Kromìøíži. Pøípravu
na noviciát zaèala 5. ledna 1947 v klášteøe v
Kromìøíži s novým jménem sestra Lukrecie.
První øeholní sliby složila 6. ledna 1948, vìèné sliby v Broumovì 6. ledna 1956.
Od ledna 1948 do 2. záøí 1950 pùsobila v
Knìžském semináøi v Olomouci. Od záøí 1950
do 30. èervna 1960 pracovala v nemocnici v
Kromìøíži jako ošetøovatelka. Poté co odmítla spoleènì s dalšími sestrami jít k volbám, byla pøevedena „za trest“ 1. èervence
1960 do psychiatrické léèebny v Kromìøíži
jako ošetøovatelka. Spoleènì s dalšími sestrami bydlela v domì pøímo v areálu psychiatrické léèebny, protože klášterní dùm byl
tehdy zabaven. V této dobì byly na sestry
vytváøeny silné tlaky a snaha o jejich pøetáhnutí „do civilu“. Pracovníku, kterému by
se to podaøilo, byla nabídnuta odmìna
10.000Kè. Od 18. èervence 1962 do 9. ledna
1985 pracovala jako ošetøovatelka v ústavu
sociální péèe pro mládež na Sv. Hostýnì.
V lednu 1985 pøišla do Olomouce, kde do
16. èervence 2002 zastávala odpovìdné po-
vinnosti sákristiánky na dómì sv. Václava v
Olomouci. Spoleènì s další sestøièkou mìla
na starosti úklid, výzdobu, kvìtiny…
Jako nemocná pøišla 16. èervence 2002 do
Charitního domova v Choryni a odtud po
operaci kolen 15. listopadu 2003 do kláštera
v Kromìøíži. Své zdravotní potíže snáší s
veselou myslí.
Sestra Lukrécie je ve svých 85 letech èilá,
velice pøemýšlivá a o aktuálním dìní nejen
doma ale i ve svìtì dobøe informovaná sestøièka. Naši farnost naposledy navštívila
pøi svìcení kostela Panny Marie Karmelské v Karolince. Zajímala se o prùbìh jeho
stavby, vzpomínala na P. Studeného a vìdìla o Verbistech pùsobících v naší farnosti. Vzpomnìla si na P. Jozefa Streèku a byla
informována i o knìžích pùsobících v okolních farnostech. Ale pøedevším ji velice zajímala oprava hrozenkovského kostela. Pohybuje se na invalidním vozíku (má operovány obì kolena). Podle sestry Juliány by
na invalidním vozíku mohla i závodit, jak
bravurnì zvládá otoèky, rozjezdy…
V klášteøe pomáhá pravidelnì v prádelnì a zapojuje se do spoleèného øeholního
života.
Se sestrou Lukrécií jste se první dvì èervnové nedìle mohli setkat ve farním kostele,
kdy byla na návštìvì u svých pøíbuzných.
Svátost køtu pøijali
a novými farníky se stali
Svátost manželství uzavøeli
Do vìènosti nás pøedešli
v Novém Hrozenkovì
Ludmila Orságová (1923) roz. Zapalaèová
z Nového Hrozenkova
Duchu Svatý, Stvoøiteli,
ty sestupuješ od poèátku Boží církve
na Kristovy uèedníky,
abys osvítil jejich rozum,
zapálil srdce, upevnil víru
a posvìtil jejich život.
Prosíme tì, sestup bìhem misijních
dnù na naši farnost
a naplò nás svými dary.
Osvìcuj v pochybnostech,
otevøi naše srdce na dar Božího
slova, vysvoboï nás z chyb,
pozdvihuj z høíchù a sjedno• nás
vzájemnou køes•anskou láskou.
Dej, a• podpoøeni tvou milostí nalezneme bìhem misií nový život.
A• žijeme ve vzájemné jednotì a
lásce jako jedna rodina Božích dìtí.
A• vydáváme svìtu pravdivé
svìdectví o dobrém Bohu.
A• dojdeme do š•astné vìènosti, kde
budeme stále velebit
Boží Trojici:
Našeho nebeského Otce
za dar stvoøení,
jeho syna Ježíše Krista
za dar vykoupení a tebe,
Ducha Svatého, za dar posvìcení
Pøipravila Jana Vítková
Redakènì upraveno –IPna vìky vìkù. AMEN.
10. dubna – Viktorie Èaníková
a Juraj Jochec
30. dubna
Martin Orság a Petra Veselá
8. kvìtna – Denisa Marie Vengláøová,
Kryštof Kocùrek, Petr Mikula, Vít Surý,
Jan Petr Martinec, Filip Hanièák
a Josef Šarman
4. èervna
Zdenìk Valíèek a Hana Š•astná
Petr Šimek a Markéta Ráèková
15. kvìtna – Jakub Hájek, Lukáš Hájek,
Vladimír Orság a Tomáš Jílek
12. èervna – Tadeáš Tureèek, Vít Vendl,
Vilém Vendl, Šimon Podešva, Robert
Šulák, Marie Bajzová, Vojtìch Bajza
11. èervna
Vladimír Vitásek a Pavlína Kocurková
Jiøí Chudìj a Adéla Fojtíková
v Karolince
11. èervna
Roman Novosad a Zdeòka Maòáková
v mìsíci dubnu
Rozalie Urbanová (1921)
z Nového Hrozenkova
Alois Vachala (1930) z N. Hrozenkova
Pavel Kalinec (1957) z N. Hrozenkova
Jaroslav Tydlaèka (1950)
z Nového Hrozenkova
v mìsíci kvìtnu
Josef Haferník (1923) z Frýdku-Místku
Rostislav Plánka (1935) z Karolinky
Marie Štulerová (1931) roz. Malinová
z Nového Hrozenkova
19. èervna – Barbora Koøenková
Ò Kdyby pro nás byl pochopitelný, tak by to nebyl Bùh.
Ï
Ò Je tøeba nenávidìt bludy a mít srdce otevøené pro bloudící. Ï
-9-
v
Farní zpravodaj Nového Hrozenkova a Karolinky * cerven 2011
…KALENDÁRIUM…Z NAŠÍ FARNOSTI…KALENDÁRIUM…Z NAŠÍ FARNOSTI…
Knìžské svìcení
V sobotu 18. èervna byli v Nitøe pro službu v
misiích Spoleènosti Božího Slova na knìze
vysvìceni P. Johny George Ambattu SVD (misijní urèení Slovensko), P. Kamil Koèan SVD
(misijní urèení Zimbabwe), P. Martin Madassery SVD (misijní urèení Papua-Nová Guinea) a P.
Ján Mátik SVD (misijní urèení Venezuela). S
èokoládovými knìzi, pocházejícími z Indie, P.
Johnym a P. Martinem jste se mohli blíže seznámit na stránkách našeho Farního zpravodaje.
Zmìny v komunitì verbistù
V komunitì verbistù v Novém Hrozenkovì
s námi žil P. Jaroslav Batóg SVD, správce farnosti Velké Karlovice, který zde na Valašsku
pùsobil 10 let. P. Jaroslav od 3. èervence odchází na nové místo svého pùsobení do Uhøínìvsi u Prahy, kde naše provincie Spoleènosti
Božího Slova otevírá novou komunitu. Spoleènì s ním odchází i jeden z našich vietnamských spolubratrù P. Jan Køtitel Hung The
Nguyen, který tu bydlel 4 roky. Tato nová komunita byla vytvoøena proto, aby P. Jan nemìl
na dojíždìní tak daleko ke svým vietnamským
komunitám, kterým slouží. Po odchodu P. Jaroslava z Velkých Karlovic na jeho místo nastupuje hrozenkovský kaplan P. Rastislav Kršák
SVD, který byl v naší farnosti necelý rok a pùl.
Našim knìžím dìkuji za jejich pomoc v pastoraci, kdy jsme si vzájemnì mohli vypomáhat a
vyprošuji jim hodnì Božích milostí do jejich
nových zaèátkù na nových místech pùsobení.
K nám do farnosti pøijde na rok praxe, tak jako
jsem zde byl kdysi i já, od 8. záøí náš student Br.
Tomáš Gerboc SVD. Br. Tomáš se narodil 9.
øíjna 1983 ve Sninì na Východním Slovensku,
po ukonèení gymnázia studoval v Trnavì historii. Po ukonèení studia v roce 2007 vstoupil
do Spoleènosti Božího Slova. Po roce noviciátu ve Vidinej od roku 2008 studuje v Bratislavì
filozofii a teologii. Pøed dvìma týdny složil státní bakaláøské zkoušky a již se tìší na rok praxe u
nás. Jeho zálibami jsou knihy a historie. Kromì
toho rád hraje fotbal a hokej. V posledních letech organizoval setkání ministrantù a pomáhal s pøípravou dìtských mší svatých. Jelikož
Br. Tomáš není zatím knìzem, tak mì nebude
moci vypomáhat pøi knìžských povinnostech,
ale vìøím že i on jako mùj pomocník najde v
pastoraci své uplatnìní a vìøím, že ho laskavì
pøijmete mezi sebe, tak jako jste kdysi pøijali i
mne.
Biømování
Poutní slavnost ve V. Karlovicích
Naší biømovanci se nìkolik mìsícù pøipravovali na pøijetí svátosti biømování. Termín udìlení této svátosti je stanoven na 30. øíjna 2011 pøi
mši svaté v 9.15 hod. Zároveò o dva týdny
pozdìji od soboty 12.listopadu do nedìle 20.
listopadu budou v naší farnosti probíhat lidové misie. Misie tu budou po 10 letech a budou
nám je dávat èeští redemptoristé. Program lidových misií bude uveden v pøíštím èísle Farního
zpravodaje. Chci vás však požádat o pomoc.
Misie, jako èas vnitøní obnovy èlovìka mají
sílu jedinì tehdy, když budou promodlené. Je
to vždy èas, kdy je tøeba hodnì Boží milosti k
obrácení a ta pøichází vždy jako odpovìï na
naše modlitby. Proto prosím, modlete se za lidové misie, abychom nezùstali lhostejni k výzvám k naší promìnì, abychom mìli odvahu
zaèít žít i náš náboženský život lépe s novou
silou a zvláštì se prosím, modlete za ty hledající
a zbloudilé, kteøí od Boha odešli, nebo se ztratili, aby i oni v tomto týdnu pocítili to, že Bùh
èeká i na nì. Toto bude možné jenom s vaší
pomocí moji drazí, proto vás prosím i o vaše
modlitby a zkuste vaše tìžkosti a bolesti obìtovat za naše farní lidové misie. Za tuto vaší pomoc vám ze srdce dìkuji.
Letos pøipadne poutní slavnost v kostele
Panny Marie Snìžné ve Velkých Karlovicích
na nedìli 7. srpna 2011. Mše svaté budou slaveny v 8 a 10.30 hodin, pobožnost bude v 15
hodin, jako kazatel je pozván generální vikáø
Josef Nuzík.
Farní pou•
Na vícedenní farní pou• se letos vydáme od
pátku 19. srpna do nedìle 21. srpna 2011. Navštívíme farnosti, ve kterých pùsobí P. František Baroš, rodák z Nového Hrozenkova, mìsto
Opavu, mariánské poutní místo Zlaté Hory, Bílou Vodu, kde byl v dobì komunismu internaèní klášter øádových sester a zajedeme i kousek
za hranice do Polska do Nysy, kde je misijní
dùm Spoleènosti Božího Slova a klauzurní sestry. Kromì tìchto míst navštívíme i další poutní
místa. Cena zájezdu je 1400 Kè pro dospìlé a
1000 Kè pro dìti. Cesta autobusem letos nebude nároèná co do délky, a proto budeme mít
možnost navštívit více poutních míst v krásné
pøírodì Jesenicka.
Pøíprava snoubencù
Nejbližší termín pro pøípravu snoubencù
pøed pøijetím svátosti manželství je 3.- 4. záøí
2011. Prosím snoubence, aby se ke sòatku naSetkání lidí dobré vùle
V úterý 5. èervence 2011 vás u pøíležitosti hlásili minimálnì 3 mìsíce pøedem a pøípravu si
oslav Svátku našich vìrozvìstù svatých Cyri- naplánovali tak, aby ji stihli absolvovat.
la a Metodìje srdeènì zveme na „5. setkání lidí
Poøad bohoslužeb
dobré vùle“ na høebeni Javorníkù. Od chaty
v období letních prázdnin
Kohútka pùjdeme prùvodem v 10.45 hod k døe- pondìlí - Karolinka
18.00 hod
vìnému køíži, kde v 11 hod budeme slavit mši úterý - Velké Karlovice
18.00 hod
svatou. Odpoledne bude u chaty Kohútka od støeda - Nový Hrozenkov 18.00 hod
13 hod do 16 hod probíhat folklórní program. ètvrtek - Karolinka
18.00 hod
Doprava bude zajištìna kyvadlovì od 9.00 pátek - Velké Karlovice
18.00 hod
hod od kostela v Novém Hrozenkovì, na za- sobota - Nový Hrozenkov 18.00 hod
stávkách ve Vranèi se bude zastavovat.
nedìle - Karolinka
7.30 hod
Koncert sboru Mária
Nový Hrozenkov
9.15 hod
Ve ètvrtek 7. èervence ve filiálním kostele v
Mše svaté pro dìti
Karolince probìhne po mši svaté koncert dìtMše svaté pro dìti v Novém Hrozenkovì v
ského pìveckého sboru Mária z Trstené. Ten- 11 hodin nebudou v dobì letních prázdnin slouto sbor u nás již mìl koncert v Novém Hrozen- ženy! První dìtská mše svatá bude sloužena v
kovì v záøí 2009 a v èervenci 2010 v Karolince. nedìli 4. záøí 2011.
Poutní slavnost v Karolince
Další èíslo farního zpravodaje vyjde 16. øíjna
Poutní slavnost ve filiálním kostele Panny
2011,
své textové pøíspìvky odevzdávejte proMarie Karmelské v Karolince oslavíme nedìli
sím
do
pondìlí 3. øíjna 2011.
17. èervence 2011, mše svaté v 7.30 hod a 11.00
hod, kazatelem bude P. Ludvík Málek SVD, miP. Marek Poláèik, SVD
sionáø v Mexiku (viz. rozhovor str. 3-5).
správce farnosti
Farní zpravodaj No
vého Hrozenkova a Karolinky
Vydavatel a adresa redakce: Øímskokatolická farnost Nový Hrozenkov, www.farnostnovyhrozenkov.cz
Brodská 460, 756 04 Nový Hrozenkov, e-mail redakce: [email protected]
Èíslo pøipravila a vydání zajistila redakèní rada: Ingrid Petøeková, Mojmír Trávníèek, P. Marek Poláèik SVD
fotodokumentace do farního zpravodaje archiv obèanù NH, použity myšlenky sv. Augustina
Toto èíslo 2011/2 vychází o poutní slavnosti - narození sv. Jana Køtitele, 26. èervna 2011.
Náklad 350 ks. Neprodejné, pro vnitøní potøebu farnosti. Dobrovolný pøíspìvek 10,- Kè (náklady na tisk).
- 10 -

Podobné dokumenty

Prohlédnout - Farnost Nový Hrozenkov

Prohlédnout - Farnost Nový Hrozenkov Jsem toho názoru, že každý z nás je v nìèem více èi ménì šikovný. Jazyky patøily mezi mé pøednosti už na základní škole. Pozdìji jsem mìl hned nìkolik možností rozšíøit tuto paletu o další, a dnes ...

Více

2005 - rok oslav 950 let od první písemné zmínky o chrudimi

2005 - rok oslav 950 let od první písemné zmínky o chrudimi Letos se v naší republice uskuteèní již patnácté Dny evropského dìdictví (EHD – European Heritage Days), na které se tìší všichni milovníci historie, umìní a památek vèetnì turistù. Dny evropského ...

Více

Farní zpravodaj 2010/4 - Farnost Nový Hrozenkov

Farní zpravodaj 2010/4 - Farnost Nový Hrozenkov pøesvìdèení - když je tu obnovený kostel, znaNejdøíve jsem byl ustanoven za kaplana a mená to, že zde je živá víra a to smìøuje i k pozdìji za administrátora farnosti. Když roku obnovení duchovního...

Více

Náměty o sexu v bibli a poselstvích

Náměty o sexu v bibli a poselstvích A se jedná o jakoukoliv otázku, vždy záleží pøedevším na tom, co nám sdìluje, co žádá, jak soudí Bùh. A protože Bible je zjevení Boha, mùžeme její slova pøijímat jako slova samotného Boha.

Více

výroční zpráva 2014

výroční zpráva 2014 mne denně přesvědčují o tom, že si této práce váží a sami iniciativně navrhují nebo realizují efektivní řešení. Každý posekaný metr pozemku, každý vytěžený kubík usazenin, každý vzorek v laboratoři...

Více