Výroční zpráva 2011

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2011
Karlin Studios o.s.
výroční zpráva 2011
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Poslání organizace
Umělecké ateliéry a organizace
Rekapitulace výstavního programu galerie Karlin Studios
Finanční zpráva
Organizační struktura
Poděkování
Identifikační údaje organizace a kontaktní údaje
Přílohy
Chronologický seznam výstav a akcí v roce 2011
Přiznání k dani z příjmu právnických osob od 1.1.2011 do 31.12.2011
Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2011
Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2011
Adam Vačkář: ONOMATOPOEIA
1. Poslání organizace
Občanské sdružení Karlin Studios je neziskovou organizací založenou v roce
2005. Oblast působení je stanovami vymezena na propagaci kvalitního soudobého umění a podporu jeho rozšíření v co nejširším společenském a kulturním okruhu. Činností sdružení je pořádání výměnných projektů, setkání umělců a přátel umění, navázání kontaktů mezi umělci z různých států,
kontakt a spolupráce s jinými subjekty v oblasti kultury a umění, pořádání
kulturních akcí, zejména výstav, festivalů, setkání, vernisáží, vystoupení a
vydávání uměleckých publikací.
2. Umělecké ateliéry a organizace
Po rekonstrukci tovární haly v Karlíně, pronajaté od M2 Real Estate, a.s., vznikl v roce 2005 unikátní komplex uměleckých ateliérů a galerií Karlin Studios,
který se stal prvním svého druhu v Praze.
V prostorách tohoto multifunkčního kulturního centra se nachází 17 ateliérů,
které jsou pronajímány odbornou porotou vybraným etablovaným i mladším
umělcům. V současné době to jsou: Alena Anderlová, Josef Bolf, Radeq Brousil, Pavla Gajdošíková, Amande In, Tomáš Lahoda, Alice Nikitinová, Eugenio
Percossi, Daniel Pitín, Milan Salák, Adam Štech, Jan Šerých, Štěpánka Šimlová,
Kamila Ženatá, Ivan Vosecký, Vladimír Skrepl, Tomáš Němec, Filip Turek.
Jeden z ateliérů je využíván Centrem pro současné umění FUTURA pro celoroční rezidenční program, do kterého zve talentované zahraniční umělce
pro dvou až tří měsíční tvůrčí pobyty. Dále Karlin Studios poskytují prostor
dokumentačnímu centru Nadace pro současné umění, které vlastní jeden z
nejrozsáhlejších archivů českých výtvarných umělců, a dvěma galeriím: Entrance, spravované samostatným občanským sdružením, a Karlin Studios,
spravované naším sdružením.
3. Rekapitulace výstavního programu galerie Karlin Studios
V letošním roce galerie Karlin Studios uspořádal 2 samostatné a a 7 skupinových výstavy vybraných na základě otevřeného výběrového řízení odbornou porotou.
Program v lednu otevřel projekt autorek Terezy Velíkové a Lenky Vítkové,
výstava - projekce s názvem Chůze. Chůze je spíše o procesu, než o konkrétně daném tématu, kterým se stává sám proces. Chůze je něco samozřejmého, něco, co probíhá jakoby mimoděk, ale díky čemu jsme schopni se
dobrat něčeho podstatného, zkrátka se přemístit z místa na místo.
Milan Mikuláštík kurátorsky připravil skupinovou výstavu s názvem Čí je to
město?, která kriticky reagovala na situaci ohledně architektury a urbanismu Prahy. Cílem projektu nebylo na aktuální téma reagovat pouze kladením otázek, ale především snaha přinést tolik potřebné odpovědi, alternativy a snad i řešení, jak neuspokojivý stav zlepšit. Celou výstavu „Čí je
to město?“ doprovázely během jejího čtrnáctidenního trvání happeningy,
performance a organizované procházky na místa diskutabilních developerských projektů, které na místě komentovali přední odborníci na architekturu a urbanismus.
Solovou výstavu Adama Vačkáře nazvanou Onomatopoeia hostila galerie Karlin Studios v měsících březen - duben. Tato instalace napodobovala
strukturu plynoucího času, genius loci současného okamžiku. Tvořila ji na
jedné straně prostorová geometrická struktura z kovových trubek a na
stěnách pak série plakátů s dadaistickými texty obsahujícími názvy chemických látek uváděných na obalech průmyslově vyráběných šamponů.
Dvojice Tamara Moyzes & Shlomi Yaffe připravila pod kurátorskou taktovkou Zuzany Štefkové výstavu s názvem Inte(g)race. Tamara Moyzes a
Shlomi Yaffe ve svých projektech často mluví z pozice prostředníků, pohybujících se na pomezí různých kultur. Oba vycházejí ze své osobní zkušenosti. Jako slovensko-izraelský pár, postupně pobývající na Slovensku, v
Izraeli a v České Republice, už o tom, jak se žije cizincům, vědí své. Po několika společných dílech, ve kterých se zabývali situaci cizinců v České republice (Welcome to Prague a Protokol), se dvojice vrrátila k tématu státní
příslušnosti a problémům s ní souvisejících, tentokrát z mezinárodní perspektivy. Výstava Inte(g)race byla dokumentací fiktivního projektu zapojení Izraele do Evropské unie. Tento provokativní plán předkládali umělci
obyvatelům Izraele a České republiky, jakožto návod na řešení konfliktu na
Blízkém východě, a v přímém přenosu konfrontovali obyvatele obou zemí s
jejich nadějemi a obavami, ideály i lhostejností.
„Art Has No History!“, skupinová výstava kurátorovaná Viktorem Čechem
a Lenkou Sýkorovou se zaměřila na otázku vnímání historie. Poukázala na
to, jak se současné tendence vnímání historie projevují v posledních letech
v okruhu umělců, kteří prošli „konceptuální lekcí“, jež se stala nedílnou součástí jejich pracovního procesu, avšak v nyní většinou pracují s výtvarným
materiálem a mnoha formami, které se vážou na výtvarnou tradici.
V červenci vystavila své práce v galerii Karlin Studios Lenka Klodová. Výstavy „Sociální potvora“ jako část souboru Fixace a relaxace, byla speciálně
zaměřená na pýchu a sebestřednost. Zájmem autorky bylo zhmotnit určité
neviditelné věci, které se týkaly každého člověka. Tyto jevy jsou poměrně
obyčejné a obecné. Právě pro svou všeobecnost v sobě mohou skrývat
velký prostor pro citovost a empatii a také pro zvláštní erotičnost. Vedle
vizualizace neviditelných vztahů se objevilo téma osoby umělkyně, která
zatěžuje své okolí břemenem, které nesou, aniž by chápali, proč je mají
nést. Pomáhají ji, aby mohla dělat projekty o tom, jak jí pomáhají.
Výstava Chléb a Sůl (kurítoři: Michal Novotný, Amande In) byla připravena
pro prostory staré tovární haly přeměněné na výstavní prostory a umělecké ateliéry Karlín Studios v roce 2005. Spíše než architektonické zvláštnosti
industriální architektury inspirovala výstavu historie této budovy. Její přeměna z čistě výrobního prostoru na místo experimentální tvorby.
Každý z jedenácti umělců, účastnících se výstavy, zaujímal jedinečný postoj
k definici práce.
Ve vystavených dílech se tak formálně zcela odlišně, ale zároveň velmi podobně, objevily otázky po „účelu“ a „dosažení“, po „každodennosti“ a „hodinovém“ rozměru práce, po jejím „finančním ohodnocení“ i „manuálním“ úsilí
s ní často spojeném. Spíše než nějakým manifestem jvšak byla díla těchto
umělců odrazem určité krize hodnot, nebo šířeji - ideálů.
Saulgrub, výstava pojmenovaná podle bavorské vesničky se odehrála v Karlin Studios v listopadu 2011. Kromě vítěze Ceny Jindřicha Chalupeckého Marka Thera se v rámci Saulgrub prezentovali Patrick Sedlaczek a dvě německé
sochařky Nicoll Ullrich a Ulrike Mundt.
I KNOW WHAT YOU DON‘T SEE, výstava 20 berlínských umělců, připravena
kurátorským týmem CAPRI Berlin byla koncipována jako kemp, ve kterém
nalézáme karavany i plátěná křesílka. Kempování velmi dobře ukazuje naši
ambivalentní představu o přírodě. Příroda značí něco, co jsme ztratili a co
stále hledáme, do čeho už nepatříme. Tato specifická instalace vytvořila
prostředí pro umělecká díla, která často pracují s prototypy a klišé, zpochybňují úhel pohledu diváků i samotných umělců.
4. Finanční zpráva
Celkové náklady občanského sdružení Karlin Studios v roce 2011 činily 1 818
405,5 Kč při celkových výnosech 1 834 865,77 Kč. Podrobně o celkových výdajích v následující tabulce:
Celkové náklady Karlin Studios, o.s. v roce 2010
položka
Materiál - instalace výstav
Čistící prostředky
Kancelářské potřeby
Plyn
Elektřina
Opravy a udržování
Náklady na reprezentaci
Kopírování
Poštovné
Honoráře umělci
Účetní služby
Doprava
Náklady na produkci
Odvoz odpadu
Fotodokumentace
Pronájem prostor
Telefony
Inzerce, propagace
Úklid a ostraha prostor galerie
Nájemné prostor
Kurzové ztráty
Mzdové náklady
Bankovní poplatky
Ostatní drobné náklady
Pojistné
CELKEM
77 197
9 217
6 602
224 963,16
226 699,19
14 453,00
6 909,00
11 648,00
1 096,00
19 389,20
28 400,00
24 437,00
252 000,00
7 224,00
3000,00
25 230,00
1200,00
20 945,00
208 172,00
548 100,00
2 116,13
47 060,00
7 065,82
11 690,00
4 592,00
1 818 405,50
kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Z veřejných rozpočtů jsme letos získali grantovou podporu od Magistrátu
hl. m. Prahy ve výši 400 000,00 Kč a Ministerstva kultury ČR 300 000,00 Kč.
Ostatními výnosy z projektu byly příjmy z nájemného za jednotlivé prostory (slouží k provozu objektu a platbu nájemného jeho majiteli) či z dobrovolného vstupného.
Celkové výnosy v letošním roce vypadaly takto:
Celkové výnosy Karlin Studios, o.s. v roce 2011
položka
Nájem prostor – ateliéry
Dary – ČNFB
Dobrovolné vstupné
Úroky
Provozní dotace – MHMP
Provozní dotace – MKČR
Celkem
Chléb a sůl, Baptiste Debombourg, 2011
kč
1 053 225,00
70 000,00
11 619,00
21,77
400 000,00
300 000,00
1 834 865,77
5. Organizační struktura
Celoroční výstavní program galerie Karlin Studios zajišťuje tým Centra pro
současné umění FUTURA ve složení: Alberto Di Stefano, jednatel FUTURA,
o.s, Michal Novotný, výkonný ředitel, kurátor, Amande In, koordinátorka
rezidenčních programů na částečný úvazek a Klára Adamcová, manažer a
produkční.
6. Poděkování
Partnerem projektu Karlin Studios je M2 Reality Estate, a.s.
Celoroční výstavní program v letošním roce podpořili Magistrát hlavního
města Prahy a Ministerstvo kultury České republiky.
Mediální podporu zajistili Radio 1, Artyčok.tv, Radio Wave, Artmap, Protišedi.
cz. Všem těmto naším partnerům patří náš velký dík.
7. Identifikační údaje organizace a kontaktní údaje
název organizace:
Karlin Studios, o.s.
číslo a datum registrace:
registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne
21. 11. 2005 pod číslem VS/1-1/62 341/05-R
sídlo organizace:Bartoškova 1448/26, 140 00, Praha4,
Česká republika
adresa kanceláře:Holečkova 49, Praha 5, 150 00,
Česká republika
statutární zástupce:Alberto Di Stefano
telefon:
+420 / 251 511 804
e-mail:
[email protected]
IČO:
270 12 417
webové stránky:
www.karlinstudios.cz
číslo účtu:
266 123 39 / 0800
banka:
Česká spořitelna
IBAN:
CZ74 0800 000 000 2661 2339
BIC:GIBACZPX
8. Přílohy
Chronologický seznam výstav a akcí v roce 2011
1. Tereza Velíková a Lenka Vítková: Chůze

vernisáž: 19. 1. 2011, 18:00

termín výstavy: 20. 1. – 6. 2. 2011
2. Čí je to město?
kurátor: Milan Mikuláštík

vernisáž: 2. 3. 2011, 18:00

termín výstavy: 3. 3. - 16. 3. 2011
vystavující umělci: Toybox, Eva Jiřička, Tamara Moyzes, Kateřina Fojtíková, Kateřina Vídenová, Praguewatch.cz, Martin Zet, Milan Kozelka, Ivan Vosecký, Vít Svoboda, Richard Biegel, Josef Vomáčka, Osamu Okamura, Mario
Chromý, David Kubík, Radim Labuda, Ládví, Czakra, Jiří David, Vladimír Turner,
Epos 257, Punx23, Richard Wiesner, Stanislav Zámečník, Jan Pfeiffer, Tomáš
Svoboda, Michal Panoch, Tomáš Džadoň, Guma Guar, Letná sobě, Darina Alster, Tereza Damcová, Jan Fabián, Mariana Alasseur a další
3. Adam Vačkář: ONOMATOPOEIA

vernisáž: 23. 3. 2011, 18:00

termín výstavy: 24. 3. - 17. 4. 2011
4. Tamara Moyzes & Shlomi Yaffe: Inte(g)race

vernisáž: 27. 4. 2011, 18:00

termín výstavy: 28. 4. - 22. 5. 2011
5. ART HAS NO HISTORY!
kurátoři: Viktor Čech, Lenka Sýkorová

vernisáž: pátek 1. 6. 2011, 18:00

termín výstavy: 2. 6. - 26. 6. 2011
vystavující umělci: Jan Brož, Karíma Al-Mukhtarová, Luděk Rathouský,
Marek Meduna, Matyáš Chochola, Milan Salák, Patricie Fexová, Petr Krátký,
Vasil Artamonov–Alexey Klyuykov
6. Lenka Klodová: Sociální potvora

vernisáž: 7. 7. 2011, 18:00

termín výstavy: 8. 7. – 31. 7. 2011
7. Chléb a sůl
kurátoři: Michal Novotný, Amande In

vernisáž: 9. 8. 2011, 18:00

termín výstavy: 10. 8.– 11. 9. 2011
vystavující umělci: Edouard Boyer (FR), Didier Courbot (FR), Baptiste
Debombourg (FR), Peter Fitzpatrick (AUS), Ivars Gravlejs (LV ), Vojtěch Kouřímský (CZ), Anja Loughhead (AUS), Marianne Maric (FR), Antonio Rovaldi (I)
Daniel Savage (AUS), Jean-Luc Vilmouth (FR)
8. Saulgrub

vernisáž: 26. 10. 2011, 18:00

termín výstavy: 27. 10. - 20. 11. 2011

vystavující umělci: Nicoll Ullrich, Ulrike Mundt, Patrick Sedlaczek,
Mark Ther
9. I KNOW WHAT YOU DON’T SEE

kurátoři: Capri Berlin

vernisáž: 9. 12. 2011

termín výstavy: 10. 12. 2011. - 8. 1. 2012

vystavující umělci: Gert Bendel + Doerte Meyer, Ina Bierstedt, Bettina Carl, Daniela Comani, Ben Cottrell, Meike Doelp, Rabea Eipperle, Dietmar
Fleischer + Ilona Winter, Anna Gollwitzer, Geka Heinke, Irène Hug, Sofia Hultén, Iris Kettner, Andreas Koch, Nikolaus List, Susanne Lorenz, Alena Meier,Corinna Schnitt
Tereza Velíková a Lenka Vítková: Chůze
Přiznání k dani z příjmu právnických osob od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011
Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2011
Rozvaha (Bilance) ke dni 31. 12. 2011

Podobné dokumenty