Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Komentáře

Transkript

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011
Jihočeská hospodářská komora
Husova 9, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu)
Fax: 387 318 431
[email protected]
http://www.jhk.cz
Regioprojekt, s. r. o.
Pražská 223, 390 01 Tábor
Tel. + Fax: 381 253 094
Mobil: 777 876 768
[email protected]
http://www.regioprojekt.cz
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Obsah:
OBSAH:................................................................................................................................................... 2
NOVINKY: .............................................................................................................................................. 2
PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY:.......................................................................................................................... 2
1.
CESTOVNÍ RUCH ........................................................................................................................... 3
2.
INFRASTRUKTURA ......................................................................................................................... 7
3.
FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ ............................................................................................................... 9
4.
OBLAST INVESTICE, TECHNOLOGIE............................................................................................... 11
5.
INOVACE, PODPORA VAV ............................................................................................................ 16
6.
LIDSKÉ ZDROJE ........................................................................................................................... 22
7.
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ....................................................................................................... 34
8.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .................................................................................................................... 40
9.
REGIONÁLNÍ ROZVOJ ................................................................................................................... 44
O MONITORINGU DOTAČNÍCH TITULŮ A PROGRAMOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ................................................... 45
Novinky:
•
•
Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA – II. výzva – prodloužení
•
•
Program rozvoje venkova - III.1.3 Podpora cestovního ruchu - 13. kolo příjmu žádostí
Program MARKETING – Individuální projekty MSP podporující vstup MSP na zahraniční trhy –
II. výzva – prodloužení
Program rozvoje venkova - III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy - 13. kolo
příjmu žádostí
•
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce
a slaďování pracovního a rodinného života
•
Operační program Životní prostředí – XXVII. a XXVIII. Výzva
Připravované výzvy:
•
Říjen 2011 – Program rozvoje venkova – III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
2 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
1. Cestovní ruch
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem žádostí
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
III.1.3 Podpora cestovního ruchu – 13. kolo příjmu žádostí
Program rozvoje venkova ČR
Osa III. – 1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova
III.1.3 Podpora cestovního ruchu
Ministerstvo zemědělství ČR
Státní zemědělský intervenční fond
13. 5. 2011
14. 6. 2011 – 27. 6. 2011 do 13:00 hodin
Území České republiky v obci do 2000 obyvatel
Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky:
- nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, nadace
- zájmová sdružení právnických osob
- fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě
- nezemědělské podnikatelské subjekty (každá podnikající PO nebo FO,
pokud nepodniká v zemědělské výrobě). Subjekt v oblasti cestovního
ruchu, musí mít ke dni podání Žádosti o dotaci kratší než dvouletou historii
podnikání v této oblasti
Záměr b) ubytování, sport:
- fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě
- nezemědělské podnikatelské subjekty (každá podnikající PO nebo FO,
pokud nepodniká v zemědělské výrobě). Subjekt podnikající v oblasti
cestovního ruchu, musí mít ke dni podání Žádosti o dotaci kratší než
dvouletou historii podnikání v této oblasti
Způsobilé výdaje:
Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky:
- tvorba a obnova pěších a lyžařských tras (nejedná se o vleky a lanovky),
hippostezek, vinařských stezek a dalších tématických stezek (směrové
tabule, informační tabule, značení, odpočinková místa podél stezek,
budování a zpevnění mostků, lávek a povrchů, vyhlídky, zábradlí, úvaziště
pro koně a veškeré další stavební výdaje související s danou stezkou)
- nákup a výsadba doprovodné zeleně související s projektem
- nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % z výdajů, ze kterých je
stanovena dotace na projekt
- tištěné materiály propagující výstupy projektu
- projektová dokumentace: zpracování Žádosti o dotaci, studie
proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení
- technická dokumentace: projektová dokumentace ke stavebnímu řízení (tj.
dokumentace potřebná pro vydání stavebního povolení, pro územní
řízení, ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem), odborné
posudky ve vztahu k životnímu prostředí, výkaz výměr a položkový
rozpočet na stavební práce, stavební dozor, technický dozor stavebníka,
autorský dozor projektanta, geodetické a zaměřovací práce
záměr b) ubytování, sport:
- náklady na výstavbu malokapacitního ubytovacího či stravovacího
zařízení, náklady na modernizaci, rekonstrukci či přestavbu
malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení: ubytovací jednotky,
vnitřní komunikace, společenské prostory, kuchyň, jídelna, zázemí pro
výrobu a skladování, zázemí pro zaměstnance (např. šatna, sociální
zařízení, apod.), garáže, základní wellness (vířivka, sauna, pára)
(stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura
včetně přípojek, technická zařízení staveb)
3 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
- náklady na výstavbu půjčovny sportovních potřeb, náklady na
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
modernizaci, rekonstrukci či přestavbu půjčovny sportovních potřeb
včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance – např. půjčovny kol, lodí,
lyžařského vybavení, atd. (stavební materiál, stavební práce, bourací
práce, technická infrastruktura včetně přípojek, technická zařízení staveb)
- náklady na výstavbu sportovních zařízení, náklady na modernizaci,
rekonstrukci či přestavbu sportovních zařízení v areálech jak vnitřních tak
venkovních včetně oplocení a nezbytného zázemí pro zaměstnance –
např. hřiště, koupaliště, jízdárna, hippostanice atd. (nejedná se o
aquaparky a lázně)
(stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura
včetně přípojek, technická zařízení staveb)
- nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení
(nábytek, kuchyňské vybavení, elektrické spotřebiče)
- nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb a
pro sportovní zařízení
- náklady na výstavbu odstavných stání (parkovací místa, stání pro
karavany), úpravu povrchů, osvětlení a oplocení v areálu malokapacitního
ubytovacího zařízení, náklady na výstavbu příjezdové cesty
- náklady na výstavbu požárních nádrží v areálu malokapacitního
3
ubytovacího nebo stravovacího zařízení – do objemu 10 m
- nákup a výsadba doprovodné zeleně v souvislosti s projektem
- nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware,
software)
- nákup staveb a pozemků v souvislosti s projektem do 10 % z výdajů, ze
kterých je stanovena dotace na projekt
- projektová dokumentace: zadávací řízení
- technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr
a položkový rozpočet na stavební práce, stavební dozor, technický dozor
stavebníka, autorský dozor projektanta, dokumentace skutečného
provedení stavby po dokončení stavby
Dotace
Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky:
- projekty nesmí zakládat veřejnou podporu
- min. výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000,- Kč na projekt
- max. výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 1 500 000,- Kč na
projekt
- max. 90 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Záměr b):
- min. výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000,- Kč na projekt
- max. výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 000,- Kč na
projekt
- max. 50 % (malý podnik), 40 % (střední podnik), 30 % (velký podnik)
výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Celková alokace 350 mil. Kč
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/1/13;
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi2007/opatreni-osy-iii/podpora-cestovniho-ruchu/
4 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
Cestování dostupné všem
Národní program podpory cestovního ruchu – 1. kolo výzvy k předkládání
žádostí o dotace
Podprogram Cestování dostupné všem
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
28. 3. 2011
27. 5. 2011 do 16:00 hodin
Území české republiky
Podnikatelský subjekt, který musí splňovat tyto podmínky:
− Právnická (zapsaná v obchodním rejstříku) nebo fyzická osoba provozující
podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, případně jiného předpisu.
− Podnikatelský subjekt musí prokázat min. 2letou podnikatelskou činnost,
prokázat finanční zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu
Zásady pro žadatele.
Podporované aktivity:
1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a
hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél
pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras pro zvýšení
návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu
o výstavba/rekonstrukce odpočívadel podél turistických, vč. doprovodné
infrastruktury v přímé vazbě na cyklostezky, cyklistické trasy a
turistické stezky zvyšující atraktivitu stezek (např. dopravní hřiště,
cyklotrial, bikepark pro BMX a horská kola, skatepark pro
skateboarding, kolečkové a in-line brusle apod.)
o pořízení a umístění informačních stojanů a značek
o vybudování/vybavení/rekonstrukce
„centra služeb“ pro turisty
(cykloservis, půjčovna sportovních potřeb, turistické informace…)
o výstavba sociálního zařízení (WC – min. 1 bezbariérové pevné i
mobilní, sprcha) u odpočívadel, u parkovišť pro turistické trasy, u
poskytovatelů služeb v okolí turistických tras (občerstvení, restaurace,
ubytování)
o dovybavení prostor poskytovatelů služeb v okolí turistických tras
(občerstvení, restaurace, ubytování) o dětské koutky, sportoviště,
stojany na kola, místa pro odpočinek turistů atd.
o Marketing (propagace) vytvořeného produktu cestovního ruchu –
prezentace projektu formou webu a online propagace, účast na
veletrzích a výstavách, inzerce v tisku a tiskových médiích, semináře,
propagační akce, soutěže, popř. další schválené správcem programu.
2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity
nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v
blízkosti pěších tras naučných stezek, cyklotras a dálkových
mezinárodních cyklotras). Projekty vztahující se k dopravě musí být
zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky šetrných
forem cestovního ruchu (rozvoj ekologicky šetrné dopravy v místě
atraktivit, doprava do místa atraktivity a doprava v rámci atraktivity)
o zpřístupnění
atraktivit cestovního ruchu všem (vybudování
nájezdových plošin, schodolezů, výtahů atd.)
o pořízení tzv. „městských kol“ – rozmístění stojanů s koly v centrech
měst a poblíž atraktivit cestovního ruchu (možnost půjčení kola na
vratnou kauci)
o pořízení prostředků ekologicky šetrné dopravy provozovaných mezi
parkovištěm a atraktivitou, v místě atraktivity a do místa atraktivity
5 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
(cyklo/ski bus, povoz, výletní vláček, mikrobus atd.); alternativní forma
dopravy v místě atraktivity (např. lodičky)
o úprava/vybavení prostředků ekologicky šetrné dopravy o prvky
umožňující bezpečný a snadný nástup a výstup handicapovaným a
cestujícím s kočárky (zvedáky, plošiny, nájezdy apod.)
o zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro
zlepšení orientace a informovanosti po/o atraktivitách pro zrakově
postižené účastníky cestovního ruchu (sluchové a hmatové expozice,
nápisy a popisy v Braillovu písmu apod.)
o zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro
zlepšení orientace a informovanosti pro sluchově postižené účastníky
cestovního ruchu: vytvoření systému, který usnadní pohyb sluchově
postižených osob po atraktivitách cestovního ruchu, a který zkvalitní
jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity (grafické popisy expozic,
atd.)
o vytvoření systému, který usnadní pohyb ZTP osob po atraktivitách
cestovního ruchu, a který zkvalitní jejich zážitek z návštěvy dané
atraktivity.
o Marketing (propagace) vytvořeného produktu cestovního ruchu –
prezentace projektu formou webu a online propagace, účast na
veletrzích a výstavách, inzerce v tisku a tiskových médiích, semináře,
propagační akce, soutěže, popř. další schválené správcem programu.
Systémová dotace
Min. výše celkových uznatelných výdajů je 250.000,- Kč
Max. výše celkových uznatelných výdajů je 5.000.000,- Kč
Max. 50 % způsobilých výdajů projektu
Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2011-03-31
Celková alokace výzvy 72 mil. Kč
http://www.mmr.cz/getdoc/d9ca1bb0-26e1-4c0f-a170-a527874e341b/1-Vyzva-roku-2011
Kontaktní osoby:
Ing. Renata Štěfanová, tel.: 234 154 695, [email protected]
Ing. Bohuslav Dvořák, tel.: 234 154 725, [email protected]
Ing. Jana Šrajbová, tel.: 234 154 005, [email protected]
Zpět na obsah
6 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
2. Infrastruktura
Operační program Doprava
Ministerstvo dopravy vyhlásilo 9. července 2007 první výzvy pro předkládání projektů pro čerpání
prostředků z Operačního programu Doprava.
Vyhlášené výzvy se týkají těchto oblastí podpory:
1.1 – Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů
Typy podporovaných projektů:
modernizace tranzitních koridorů
pokračování výstavby dalších úseků sítě TEN-T
modernizace rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T
rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených do sítě TEN-T za účelem zajištění
požadovaných parametrů
realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé
složky životního prostředí a veřejné zdraví
Příjemce podpory: vlastníci / správci železniční infrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní
investorská organizace zřízená MD
1.2 – Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI
a rozvoj systémů
Typy podporovaných projektů:
projekty zaměřené na zavádění technologií pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
a řízení dopravy
projekty
zaměřené
na
zvýšení
bezpečnosti
provozu
novými
dokonalejšími
technologickými zařízeními
projekty zaměřené na zvyšování cestovní rychlosti, bezpečnosti cestování
projekty zaměřené na zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v osobní a nákladní dopravě
Příjemce podpory: vlastníci / správci dotčené infrastruktury, či státní investorská org. zřízená MD
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
Typy podporovaných projektů:
pokračování ve výstavbě dalších úseků sítě TEN-T
modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě
TEN-T
realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé
složky životního prostředí a veřejné zdraví a ke zvýšení bezpečnosti
realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí
provozu.
Příjemce podpory: vlastníci / správci dotčené infrastruktury
3.1 – Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T
Typy podporovaných projektů:
modernizace důležitých tratí a železničních uzlů, včetně budování přeložek
rekonstrukce dalších železničních tratí, vč. zajištění interoperability a budování přeložek
rekonstrukce a rozvoj přeshraničních úseků (na území ČR)
postupná elektrizace dalších železničních tratí
uvedení do optimálního stavu ostatních celostátních a vybraných regionálních tratí včetně
navázání na drážní systémy regionální a městské hromadné dopravy případně jejich kombinace
realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé
složky životního prostředí a veřejného zdraví
Příjemce podpory: vlastníci / správci železniční infrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní
investorská organizace zřízená MD
7 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
4.1 – Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T
Typy podporovaných projektů:
projekty zaměřené na zajištění kvalitní sítě silnic I. třídy
projekty zaměřené na modernizaci a odstraňování závad na silnicích I. třídy
projekty zaměřené na postupnou implementaci telematických systémů na silnicích I. třídy
projekty zaměřené na budování obchvatů a zklidňování dopravy v obydlené zástavbě
projekty zaměřené na zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních
a citlivých oblastech
projekty zaměřené na realizaci technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů již
dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví
projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu silnic I. třídy
Příjemce podpory: vlastníci / správci dotčené infrastruktury
6.2 – Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T
Typy podporovaných projektů:
projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci plavebních objektů na stávající vodní cestě
projekty zaměřené na rozvoj vodních částí přístavů
projekty zaměřené na vybavenost stávajících vodních cest chybějícími objekty pro vyšší
a bezpečnější využití vodních cest pro osobní vodní dopravu, rekreační i sportovní
projekty zaměřené na zlepšení stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy
řešením problémů splavnosti a bezpečnosti plavebního provozu na dopravně významných
vnitrozemských vodních cestách
Příjemce podpory: vlastníci / správci dotčené infrastruktury a Ředitelství vodních cest ČR
Velikost podpory u všech oblastí je max. 85 % uznatelných nákladů projektu.
Více informací na http://www.opd.cz/cz/Vyzvy.
Zpět na obsah
8 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
3. Financování podnikání
Název titulu
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem žádostí
Místo realizace
Příjemce podpory
Příspěvkový program Poskytování příspěvku na financování úroků
z úvěru
pro
předfinancování
projektů
cizích
subjektů
spolufinancovaných z evropských dotačních titulů
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
1. 4. 2011
30. 6. 2011 do 14:00 hodin
Jihočeský kraj
Právnické osoby:
- veřejnoprávní nebo
- ovládané veřejnoprávními právnickými osobami nebo
- založené nikoli k dosažení zisku (neziskové)
Obec (a její organizační složka) do 10 000 obyvatel, svazek obcí (členem
svazku obcí nesmí být obec nad 10 000 obyvatel), příspěvková organizace
obce či svazku obcí, Hospodářská komora vč. okresních a regionálních
komor, Agrární komora vč. okresních a regionálních komor, školská
právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku, veřejná a státní vysoká
škola, veřejná výzkumná instituce, veřejné neziskové ústavní zdravotnické
zařízení, obecně prospěšná organizace, zájmové sdružení právnických
osob, občanské sdružení, organizační jednotka sdružení pokud je
právnickou osobou, nadace a nadační fond, církve pokud jsou právnickou
osobou, akciová společnost (min. 80 % podíl veřejnoprávních osob na
základním kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní právnické osoby na
hlasovacích právech), společnost s ručením omezeným (min. 80 % podíl
veřejnoprávních osob na základním kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní
právnické osoby na hlasovacích právech), vysoká soukromá škola
Způsobilé výdaje: pouze úroky z úvěru u finanční instituce vlastnící
bankovní licenci nebo úroky z půjčky poskytnuté státním fondem, jež si cizí
subjekt vzal za účelem předfinancování projektu realizovaného v rámci
jednoho z evropských dotačních titulů, přičemž tyto úroky jsou v rámci
příslušného dotačního titulu považovány za nezpůsobilý výdaj.
Finanční příspěvek
Max. výše příspěvku na projekt 200 000,- Kč
Max. výše příspěvku 75 % ze způsobilých výdajů projektu
Celková alokace 3 000 000,- Kč
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS
Kontaktní osoby:
Ing. Jana Hajíčková, tel.: 386 720 409, [email protected]
Mgr. Michaela Koubová, tel.: 386 720 401, [email protected]
Program zvýhodněných regionálních úvěrů v Jihočeském kraji
Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro drobné a malé podnikatele
v Jihočeském kraji
Jihočeský kraj
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
1. 3. 2011
31. 12. 2011
Jihočeský kraj
Malý podnikatel – musí být oprávněn k podnikání na území České republiky
odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování
9 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
je realizován projekt
Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných regionálních
úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů drobných a malých
podnikatelů v Jihočeském kraji.
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Způsobilé výdaje:
- pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců
podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků
(u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
- pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- pořízení zásob, vč. drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem
podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek
- pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory
vykazován jako náklad/výdaj.
DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje pro financování
z poskytnutého úvěru.
Zvýhodněný regionální úvěr
Výše úvěru až 1 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. Doba splatnosti
úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je max. 5 let.
Úvěr je zajišťován směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou
nejméně jednou další fyzickou nebo právnickou osobou.
http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani/programzvyhodnenych-regionalnich-uveru-v-jihoceskem-kraji
Název titulu
Program PROGRES – III. výzva
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem žádostí
Místo realizace
Operační program Podnikání a inovace
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
5. 1. 2010
Příjemce podpory
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
5. 1. 2010 – 31. 12. 2011
Území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy
Malý a střední podnikatel – musí být oprávněn k podnikání na území České
republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž
uskutečňování je realizován projekt
Podporované aktivity:
Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických
činností podle CZ-NACE.
Pro žádosti podané od 3. ledna 2011 rozšíření okruhu podporovaných
ekonomických činností, a to o následující obory:
- Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu
využití (s výjimkou spalování odpadů), CZ-NACE 38
- Ubytování, CZ-NACE 55
- Stravování a pohostinství, CZ-NACE 56.
Způsobilé výdaje uhrazené z podřízeného úvěru:
- musí být vynaloženy pouze na pořízení a/nebo rekonstrukci
dlouhodobého hmotného majetku souvisejícího se vznikem či rozvojem
podnikání v rámci projektu
- DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje
Podřízený úvěr
Poskytován ve výši až 20 mil. Kč (max. však 75 % předpokládaných
způsobilých výdajů projektu) s pevnou úrokovou sazbou 3 % p.a. Doba
splatnosti podřízeného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je max. 9 let a
10 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Další informace
odklad splátek jistiny úvěru je max. 3 roky (období podřízenosti).
Intenzita veřejné podpory nesmí přesáhnout úroveň: max. 56 % (malý
podnik), 46 % (střední podnik).
Podřízený úvěr je zajišťován min. směnkou vystavenou příjemcem podpory
avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou.
Celková alokace 600 mil. Kč
http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani/programprogres-ve-zneni-vyzvy-ii
Zpět na obsah
11 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
4. Oblast investice, technologie
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem žádostí
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – 13. kolo příjmu
žádostí
Program rozvoje venkova ČR
Osa III. – 1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Ministerstvo zemědělství ČR
Státní zemědělský intervenční fond
13. 5. 2011
14. 6. 2011 – 27. 6. 2011 do 13:00 hodin
Území České republiky kromě hl. města Prahy. V případě záměru a) musí
být projekt realizován na území obce do 2000 obyvatel.
Fyzické a právnické osoby, které podnikají minimálně 2 roky v zemědělské
výrobě. V rámci záměru b), c) a d) nesmí žadatel spadat do kategorie
mikropodniků.
V rámci záměru b) může být příjemce i skupina osob sdružená smlouvou o
sdružení dle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která je ze 100 % tvořena fyzickými
a/nebo právnickými osobami, které podnikají v zemědělské výrobě.
Způsobilé výdaje:
Záměr a) diverzifikace činností nezemědělské povahy
− nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny
určené pro nezemědělskou činnost (včetně nezbytného zázemí pro
zaměstnance) - stavební materiál, stavební práce, bourací práce,
rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k
provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb
− úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny určené pro
nezemědělskou činnost (zejména odstavná a parkovací stání, úprava
povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové
komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně v
souvislosti s projektem)
− nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k diverzifikaci do
nezemědělských činností
− montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu
způsobilého k užívání
− nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek)
− nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware,
software)
Záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
− bioplynová stanice: skladovací kapacity vstupního materiálu, technologie
homogenizace a hygienizace, fermentační technologie včetně
fermentoru, plynové hospodářství, kogenerační jednotka s příslušenstvím
(včetně např. ORC jednotky) včetně příslušné provozní budovy a
nezbytného zázemí pro zaměstnance, rozvody tepla pro vlastní
technologii, rozvody odpadního tepla pro další využití, elektroinstalace a
vyvedení výkonu, technologie odsíření, skladovací kapacity výstupu
kapalné a pevné frakce digestátu (včetně odvodnění), technická
infrastruktura ve vztahu k provoznímu příslušenství včetně přípojek,
technická zařízení staveb, mostní váha
− úprava povrchů v areálu bioplynové stanice: zejména odstavná a
parkovací stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační
plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba
doprovodné zeleně v souvislosti s projektem
− technologie čištění bioplynu za účelem použití pro pohon motorových
12 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
vozidel: technologie odsíření, technologie pro snížení obsahu CO2,
případně dalších nežádoucích příměsí, technologie pro hrubé sušení
bioplynu, technologie pro další využití odstraněného CO2 (např. k
pěstování biomasy)
− veřejná plnící stanice: kompresory, odlučovač olejových kapek a
kondenzátu, chladič/sušička včetně regenerace adsorbentu/čistička
plynu, tlakový zásobník stanice, výdejní stojan, zařízení pro kontrolu
kvality plynu (analyzátor CO2 a CH4, měření vlhkosti plynu a tlaku),
zařízení na odorizaci plynu, plynová přípojka na přívodní straně,
strojovna kompresoru a armatur, prostory a zázemí pro obsluhu,
přístřešek pro zásobník, přístřešek pro výdejní místo, příjezdová
komunikace
− montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu
způsobilého k užívání
Záměr c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně
kombinované výroby tepla a elektřiny
− nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba kotelny a
výtopny na biomasu včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance
(stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky
základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství,
technická zařízení staveb) včetně skladu paliva a příslušných technologií
(doprava paliva do kotle, kotel s příslušenstvím, odprášení kotle – čištění
spalin, zařízení na výrobu elektřiny, vyvedení výkonu, elektroinstalace,
kabeláž, rozvodna, transformátor, rozvody tepla, řízení provozu včetně
nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem hardware, software)
− úprava povrchů v areálu zařízení (zejména odstavná a parkovací stání,
úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové
komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně v
souvislosti s projektem)
− montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu
způsobilého k užívání
Záměr d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
− nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny na
výrobu tvarovaných biopaliv včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance
(stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky
základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství,
technická zařízení staveb) včetně příslušných technologií (technologie
skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace
biomasy, technologie sušení biomasy, technologie mixování a úpravy
biomasy, technologie lisování, technologie úpravy a expedice produktu,
elektroinstalace, řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní
techniky v souvislosti s projektem - hardware, software)
− úprava povrchů v areálu zařízení (zejména odstavná a parkovací stání,
úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové
komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně v
souvislosti s projektem)
− montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu
způsobilého k užívání
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace, společné pro všechny
záměry:
− projektová dokumentace: zadávací řízení
− technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz
výměr a položkový rozpočet na stavební práce, stavební dozor, technický
dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, dokumentace skutečného
provedení stavby po dokončení stavby
13 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
− nákup pozemků a staveb v souvislosti s projektem do 10 % z výdajů, ze
kterých je stanovena dotace
− DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
Přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na
podnikatelskou činnost
Min. výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000,- Kč na projekt
Max. výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 15 000 000,- Kč u
záměru a), d), a 75 000 000,- Kč u záměru b)
Max. výše dotace v záměru c) je 50 000 000,- Kč
Záměr b): max. 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Záměr a), c), d): max. 50 % (malý podnik), 40 % (střední podnik), 30 %
(velký podnik) výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Celková alokace 760 mil. Kč
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/1/11;
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi2007/opatreni-osy-iii/diverzifikace-cinnosti-nezemedelske/
Výzva – oblast intervence 3.1, aktivita c) Investiční podpora sociální
ekonomiky
Integrovaný operační program
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Aktivita c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb,
zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů
sociální ekonomiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
10. 4. 2009
30. 11. 2012 (datum konání první výběrové komise: 25. 8. 2009)
Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle
Konvergence, mimo region hl. m. Prahy.
- fyzické osoby (OSVČ)
- podnikatelské právnické osoby: s. r. o., a. s., k. s., družstvo, v. o. s. a
podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle
zvláštních předpisů
- nestátní neziskové organizace, a to obecně prospěšná společnost a
registrovaná (církevní) právnická osoba
Žadatel musí mít sídlo v ČR mimo hlavní město Prahy.
Podporované druhy činností:
- nové podnikatelské aktivity, jejichž cílem je zaměstnání osob ze
znevýhodněných cílových skupin za předpokladu, že v rámci projektu
bude zaměstnáno alespoň 30% osob (zaměstnanců) z těchto cílových
skupin
- nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných, které
jsou zároveň sociálně znevýhodněnou skupinou
- nové podnikatelské aktivity směřující k zajištění veřejných služeb v rámci
regionu, u kterých je minimálně 75% uživatelů veřejné služby tvořeno
cílovou skupinou znevýhodněných osob
Způsobilé výdaje:
- pořízení dlouhodobého hmotného majetku
- pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku
- výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení
14 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Název titulu
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
pracovníků
- náklady na nezbytnou publicitu projektu do výše 50 000,- Kč
- mzda projektového manažera – koordinátora projektu (maximální rozsah
pracovního úvazku 0,5, maximální výše mzdy 22 500,- Kč včetně
povinných odvodů na daně a pojištění za zaměstnance a
zaměstnavatele; pozn. v případě nižšího úvazku se uvedená maximální
částka mzdy poměrně krátí)
- daň z přidané hodnoty u neplátců DPH
- DPH, pokud příjemce neuplatňuje nárok na odpočet na vstupu
Nevratná přímá pomoc (dotace) prostřednictvím principu financování
ex-ante.
Princip financování ex-ante spočívá v průběžném předkládání originálních
faktur příjemcem zprostředkujícímu subjektu ke kontrole a průběžném
hrazení vzniklých nákladů příjemce z tzv. rozpočtového limitu otevřeného
u banky UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Max. 90 % způsobilých výdajů projektu.
Max. výše podpory je vymezená limitem de minimis (200.000 EUR)
Min. přípustná výše podpory na jeden projekt: 100.000,- Kč
Max. přípustná výše podpory na jeden projekt: 5.493.800,- Kč
Celková alokace 383.936.850,- Kč
Max. doba realizace projektu 2 roky (24 měsíců), nejpozději do 30. 6. 2015.
http://www.mpsv.cz/cs/6748
E-mail: [email protected]
Kontaktní osoba: Bc. Taťána Smolíková, oddělení implementace ESF a
IOP, tel.: 221 923 926, e-mail: [email protected]
Program na podporu rozvoje průmyslových zón
MPO ČR
CzechInvest
15. dubna, 15. června, 15. září
Průběžně (do vyčerpání prostředků státního rozpočtu)
Česká republika
Obce, svazky obcí, kraje, rozvojové společnosti, významní investoři.
Školení zajišťované určenou organizací, nákup technického vybavení,
programového vybavení, pořízení a příprava marketingových materiálů
průmyslových zón.
Dotace
Max. 400.000 Kč na úhradu až 80 % účelně vynaložených nákladů.
http://www.czechinvest.cz/web/pwci.nsf/pages/
9FE11131D9207297C1256EC200299A41?OpenDocument
Zpět na obsah
15 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
5. Inovace, podpora VaV
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
2.4 Partnerství a sítě
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
18. 4. 2011
25. 11. 2011 do 13:00 hodin
Projektové žádosti mohou být předkládány pouze v následujících termínech
vždy do 13:00 hodin v den ukončení příumu žádostí:
- 16. – 20. 5. 2011
- 21. – 25. 11. 2011
Regiony České republiky mimo území NUTS II hl. města Prahy
− vysoké školy
− vyšší odborné školy (tj. právnická osoba vykonávající činnost vyšší
odborné školy zapsaná ve školském rejstříku)
− veřejné výzkumné instituce
− výzkumné organizace
− nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, církve a
náboženské společnosti, nadace a nadační fondy)
Podporované aktivity:
Povinná klíčová aktivita každého projektu:
- podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými
organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem
Doplňkové aktivity:
- podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými
a vývojovými pracovišti a podnikatelských a veřejným sektorem formou
komunikačních a interaktivních platforem
- podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné
spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými
pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem
- příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem,
technologicky orientovaných klastrů apod.
- vznik a podpora kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání a VaV
institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor
Nevratná finanční pomoc (dotace)
Min. výše finanční podpory na 1 projekt 20 000 000 Kč
Max. výše finanční podpory na 1 projekt 60 000 000 Kč
Max. 100 % způsobilých výdajů projektu
Celková alokace pro výzvu 1 480 000 000 Kč
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladaniindividualnich-projektu-7
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Černíková, tel.: 234 814 240, e-mail:
[email protected]
16 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Program PROSPERITA – pokračování Výzvy II – část I.
Operační program Podnikání a inovace
Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Agentura pro podporu podnikání a investice - CzechInvest
15. 3. 2011
Příjem registračních žádostí: 1. 4. 2011 – 31. 7. 2011
Příjem plných žádostí: 1. 6. 2011 – 15. 3. 2012
Území České republiky mimo území hl. m. Prahy
Právnická osoba založená před 15. 3. 2011
- veřejná vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, kraj, obec, svazek obcí,
příspěvková organizace
- společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost, jejímž
zakladatelem a vlastníkem je veřejná vysoká škola, veřejná výzkumná
instituce či jednotka územní samosprávy
- obecně prospěšná společnost, jíž zakladatelem jsou veřejné vysoké školy,
veřejné výzkumné organizace nebo jednotky územní samosprávy a
současně jsou v její správní radě zástupci pouze veřejné vysoké školy,
veřejné výzkumné instituce či jednotky územní samosprávy
- sdružení právnických osob, jehož zakladateli a členy jsou pouze veřejné
vysoké školy, veřejné výzkumné instituce či jednotky územní samosprávy
Příjemce podpory pro aktivitu d) musí splnit dále jednu z podmínek:
− byl příjemcem podpory ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních
fondů ES na projekt podpořený v rámci Operačního programu Průmysl a
podnikání (OPPP), 1. priorita - Rozvoj podnikatelského prostředí,
opatření Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace, program
PROSPERITA,
− je provozovatelem objektu VTP/PI/CTT, na který byla udělena dotace v
rámci OPPP, program PROSPERITA.
Podporované aktivity:
a) Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků
b) Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií
c) Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů
d) Provozování
stávajícího
vědeckotechnického
parku
nebo
podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií (pouze
v režimu de minimis)
Podporovaná aktivita uvedená pod pism. b) má doplňkový charakter k výše
zmíněným aktivitám a), c), tj. k této aktivitě nelze podat samostatný projekt.
Dotace
Podpora na provozní (neinvestiční) způsobilé výdaje je poskytována
v rámci Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití
článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
V případě projektů obsahujících stavební práce může dotace činit 5 – 300
mil. Kč.
V případě projektů neobsahujících stavební práce může dotace činit 1 – 30
mil. Kč.
Dotace na aktivity a), b), c) a d) činí až 75 % způsobilých investičních i
neinvestičních výdajů projektu.
Celková alokace: 4 mld. Kč
http://www.czechinvest.org/prosperita-vyzva-ii-prodlouzeni
17 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Program PROSPERITA – pokračování Výzvy II – část II.
Operační program Podnikání a inovace
Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Agentura pro podporu podnikání a investice - CzechInvest
15. 3. 2011
Příjem registračních žádostí: 1. 4. 2011 – 31. 7. 2011
Příjem plných žádostí: 1. 6. 2011 – 15. 3. 2012
Území České republiky mimo území hl. m. Prahy
- společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní
společnost, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnost,
družstvo, příspěvková organizace, vysoká škola, veřejná výzkumná
instituce, zájmové sdružení právnických osob, svazek obcí, obec, kraj,
evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost a evropská
družstevní společnost
Příjemce podpory pro aktivitu i) musí splnit dále jednu z podmínek:
− byl příjemcem podpory ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních
fondů ES na projekt podpořený v rámci Operačního programu Průmysl a
podnikání (OPPP), 1. priorita - Rozvoj podnikatelského prostředí,
opatření 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace,
program PROSPERITA,
− je provozovatelem objektu VTP/PI/CTT, na který byla udělena dotace v
rámci OPPP, program PROSPERITA.
Podporované aktivity:
e) Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků
f) Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií
g) Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů
h) Zakládání a rozvoj sítí Business Angels
i) Provozování
stávajícího
vědeckotechnického
parku
nebo
podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií
Podporovaná aktivita uvedená pod písm. f) má doplňkový charakter k výše
zmíněným aktivitám e), g), tj. k této aktivitě nelze podat samostatný projekt.
Dotace
Podpora na investiční způsobilé výdaje je poskytována v souladu s
Nařízením Komise (ES) č. 800/2008.
Podpora na provozní (neinvestiční) způsobilé výdaje je poskytována
v rámci Nařízení (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87
a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
V případě projektů obsahujících stavební práce může dotace činit 5 – 300
mil. Kč.
V případě projektů neobsahujících stavební práce může dotace činit 1 – 30
mil. Kč.
Dotace max. 50 % (malý podnik), 40 % (střední podnik) a 30 % (velký
podnik) způsobilých výdajů projektu. Celková alokace: 4 mld. Kč
http://www.czechinvest.org/prosperita-vyzva-ii-prodlouzeni
18 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Program INOVACE – Projekt na ochranu práv
vlastnictví – II. výzva
Operační program Podnikání a inovace, prioritní osa 4
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Agentura pro podporu podnikání a investice - CzechInvest
4. 5. 2009
průmyslového
Příjem registračních žádostí: 1. 6. 2009 – 31. 5. 2011
Příjem plných žádostí: 1. 9. 2009 – 31. 8. 2011
Území České republiky mimo území hl. m. Prahy.
Pro určení území realizace projektu je rozhodující sídlo nebo bydliště
příjemce podpory, případně adresa pracoviště příjemce podpory, v rámci
jehož činnosti předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl.
- malý a střední podnik
- veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb., o
veřejných výzkumných institucích, v platném znění
- vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání zřízené podle
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění
- fyzická osoba dle zákona 40/1964 Sb. Občanský zákoník, plně způsobilá
k právním úkonům, která je občanem ČR
Podporované aktivity:
j) Podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR.
k) Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů v ČR a
zahraničí, užitných vzorů (pouze v případě, že byla současně
s přihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a
zahraničí, průmyslových vzorů v zahraničí a ochranných známek
v zahraničí.
Způsobilé výdaje:
- služby oprávněných zástupců spojené s řízením o udělení patentu, zápisu
průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky
- překlady dokumentace pro účely řízení o udělení patentu, zápisu
průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky v zahraničí
- správní poplatky hrazené příslunímu úřadu ochrany průmyslového
vlastnictví do doby udělení či zapsání průmyslového práva
Dotace
Výše dotace 10.000 – 1.000.000,- Kč
Max. 45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby
Max. 55 % pro malé a střední podniky spolupracující s vysokými školami a
veřejnými výzkumnými institucemi
Max. 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce
Podpora je poskytována podle pravidla de minimis. Tuto podporu lze
příjemci poskytnout jen za předpokladu, že takto poskytnutá podpora spolu
s veškerou podporou dle pravidla de minimis poskytnutou příjemci za
období tří let nepřesáhne částku 200 000 EUR.
Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2015.
Celková alokace: 0,05 mld. Kč
http://www.czechinvest.org/projekty-na-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnic
tvi-vyzva-ii; http://www.mpo.cz/dokument48304.html
19 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
POTENCIÁL – III. výzva
Název titulu
Operační program Podnikání a inovace
Prioritní osa 4 – Inovace
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Agentura pro podporu podnikání a investice – CzechInvest
4. 1. 2010
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem registračních žádostí: 26. 2. 2010 – 30. 9. 2011
Příjem plných žádostí: 27. 4. 2010 – 30. 11. 2011
Území České republiky mimo území hl. m. Prahy
Příjem žádostí
Místo realizace
Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající dle zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, nebo fyzickou osobou s místem podnikání
na území ČR zapsanou v obchodním rejstříku dle zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník.
Musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované
ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.
Příjemce podpory
Podporované aktivity:
a)
založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a
inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného
vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra
Dotace
Výše dotace 1 – 100 mil. Kč
Max. 56 % (malý podnik), 46 % (střední podnik), 36 % (velký podnik)
způsobilých výdajů projektu
Celková alokace 3 mld. Kč
Doba realizace projektu max. 3 roky od data přijatelnosti projektu,
nejpozději do 30. 6. 2014
http://www.czechinvest.org/potencial-vyzva-iii
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
7. Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace
Dne 22. prosince 2006 vyhlásila Evropská komise první výzvy 7. rámcového programu pro výzkum,
technologický rozvoj a demonstrace.
Programy: Spolupráce
Myšlenky
Lidé
Kapacity
Euratom
Programy Evropského společenství
50,521 mld. EUR
Spolupráce
32,413 mld.EUR
Zdraví
6,1 mld. EUR
Potraviny, zemědělství a rybolov, biotechnologie
1,935 mld. EUR
Informační a komunikační technologie
Nanovědy,
technologie
nanotechnologie,
9,05 mld. EUR
materiály
a
Energetika
nové
výrobní
3,475 mld. EUR
2,35 mld. EUR
Životní prostředí (včetně změny klimatu)
1,89 mld. EUR
Doprava (včetně letectví)
4,16 mld. EUR
Sociálně-ekonomické a humanitní vědy
0,623 mld. EUR
Vesmír
1,43 mld. EUR
20 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Bezpečnost
1,4 mld. EUR
Myšlenky
7,51 mld. EUR
Lidé
4,75 mld. EUR
Kapacity
4,097 mld. EUR
Výzkumné infrastruktury
1,715 mld. EUR
Výzkum ve prospěch malých a středních podniků
1,336 mld. EUR
Regiony znalostí
0,126 mld. EUR
Výzkumný potenciál
0,34 mld. EUR
Věda ve společnosti
0,33 mld. EUR
Soudržný vývoj politik výzkumu
0,07 mld. EUR
Činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce
0,18 mld. EUR
Nejaderné akce Společného výzkumného střediska
1,751 mld. EUR
Program Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM)
2,751 mld. EUR
Program EURATOM
1,31 mld. EUR
Více informací na http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm, http://www.czelo.cz/7rp/.
Zpět na obsah
21 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
6. Lidské zdroje
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem žádostí
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního
a rodinného života
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování
pracovního a rodinného života
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
16. 5. 2011
23. 5. 2011 – 31. 8. 2011 do 14:00 hodin
Území České republiky mimo hl. m. Prahy
- uzemní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány
a jimi zřízené nebo založené organizace
- nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)
- školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a
školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku)
- vysoké školy
- sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální
dohody ČR, a jejich členské základny (Svaz průmyslu a dopravy ČR,
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR,
Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace samostatných
odborů)
- hospodářská komora
- podnikatelské subjekty: obchodní společnost (veřejná obchodní
společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a
akciová společnost), výrobní družstvo, osoba samostatně výdělečně
činná nebo státní podnik
Výzva je zaměřena na zlepšení situace v těchto oblastech trhu práce:
- Horizontální a vertikální rozdělení trhu práce podle pohlaví
- Míra platové nerovnosti žen a mužů
- Přístup zaměstnavatelů ke slaďování pracovního a rodinného života
- Odbourávání genderových stereotypů na trhu práce.
Podporované aktivity:
a) Motivace zaměstnavatelů v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a
slaďování pracovního a rodinného života:
− uskutečňování politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v
podnicích (např. formou rodinných a genderových auditů, soutěží atd.).
− zavádění systémů řízení lidských zdrojů zahrnujících flexibilní formy
organizace práce a jejich uplatňování v praxi. V rámci těchto činností lze
čerpat mzdové příspěvky na pracovní místa pro osoby s malými dětmi a
osoby pečující o závislého člena rodiny umožňující flexibilní formy
organizace práce.
− podpora vzniku a provozu služeb péči o děti pro zaměstnance/kyně za
účelem jejich setrvání v zaměstnání (lze podpořit pouze jako součást
komplexnějšího projektu zaměřeného na motivaci zaměstnavatelů).
Služby péče o děti lze v rámci této výzvy provozovat na základě zákona
č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání nebo dle zákona č. 455/1991 Sb, o živnostenském
podnikání, případně na základě legislativy platné v době realizace
projektu.
− vývoj a ověřování dalších inovativních programů a opatření směřujících k
prosazování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a
22 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
rodinného života v zaměstnavatelské sféře (snižování míry platové
nerovnosti žen a mužů, snižování horizontálního a vertikálního rozdělení
trhu práce podle pohlaví, odbourávání genderových stereotypů, zavádění
měřitelných standardů pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů,
zavádění principů diversity managementu s ohledem na rovné příležitosti
žen a mužů, genderové rozpočtování atd.). V rámci těchto činností lze
podpořit tvorbu pracovních míst a mzdové příspěvky pro osoby
znevýhodněné na trhu práce vyjmenované v cílových skupinách
jednotlivců této výzvy.
b) Tvorba a realizace komplexních programů na podporu zahájení a rozvoj
samostatné výdělečné činnosti s využitím inovativních metod, zapojením
doprovodných opatření a nástrojů na slaďování pracovního a rodinného
života pro ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou
výdělečnou činnost.
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem žádostí
Místo realizace
Příjemce podpory
c) Místní partnerství a tematické sítě zaměřené na snižování horizontálního
a vertikálního rozdělení trhu práce podle pohlaví, snižování platové
nerovnosti žen a mužů, slaďování pracovního a rodinného života,
odbourávání genderových stereotypů na trhu práce, komplexní podporu
obětem diskriminace na trhu práce na základě pohlaví, včetně platové
diskriminace, advokační aktivity směřující ke snížení genderové
diskriminace na trhu práce.
Nevratná finanční pomoc - dotace
Min. výše podpory na jeden projekt 1.500.000,- Kč
Max. výše podpory na jeden projekt 8.000.000,- Kč
Max. 100 % způsobilých výdajů projektu
Celková alokace pro výzvu 450.000.000,- Kč
http://www.esfcr.cz/vyzvu-c-76-k-predkladani-grantovych-projektu-rovne
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA – II. výzva - prodloužení
Operační program Podnikání a inovace
Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest
1. 5. 2011
Příjem registračních žádostí: 1. 6. 2011 – 15. 3. 2012
Příjem plných žádostí: 1. 7. 2011 – 15. 6. 2012
Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy
1. Právnická nebo fyzická osoba vymezená dle § 2, odst. 2 písm. a), b)
a c) Obchodního zákoníku, která živnostenské oprávnění odpovídající
některému z podporovaných CZ-NACE, přičemž činnost dle
podporovaného CZ-NACE aktivně vykonává a zabezpečuje projektem
v tomto
programu
vzdělávání
primárně
pro
zaměstnance
v podporovaných oborech (podle CZ-NACE)
2. Právnická nebo fyzická osoba, která má živnostenské oprávnění
odpovídající CZ-NACE 85.59 (ostatní vzdělávání j.n.) a zabezpečuje
vzdělávání pro zaměstnance podnikatelů s živnostenským oprávněním
v oblasti odpovídající některému z podporovaných CZ-NACE
3. Obecně prospěšná společnost nebo občanské sdružení, které
zabezpečují vzdělávání pro zaměstnance podnikatelů s živnostenským
oprávněním v oblasti odpovídající některému z podporovaných CZNACE a mají živnostenské oprávnění odpovídající CZ-NACE 85.59
(ostatní vzdělávání j.n.)
4. Sdružení právnických osob nebo podnikatelská, oborová,
odvětvová nebo profesní komora, které jsou zřízené dle Obchodního
23 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem žádostí
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
zákoníku nebo dle jiného právního statutu, zabezpečují vzdělávání pro
zaměstnance svých členů majících živnostenské oprávnění odpovídající
některému z podporovaných CZ-NACE a mají živnostenské oprávnění
odpovídající CZ-NACE 85.59 (ostatní vzdělávání j.n.)
5. Právnická osoba, která nemůže doložit minimálně 2 uzavřená účetní
období bezprostředně předcházející roku podání registrační
žádosti, může být příjemcem dotace, pokud je v nadpolovičním
vlastnictví subjektu, který může doložit min. 2 uzavřená účetní období
bezprostředně předcházející roku podání registrační žádosti, přičemž se
může jednat i o zahraniční subjekt a má živnostenské oprávnění
odpovídající některému z podporovaných CZ-NACE nebo CZ-NACE
85.59 (ostatní vzdělávání j.n.) a zabezpečuje vzdělávání pro
zaměstnance
podniků
s živnostenským
oprávněním
v oblasti
odpovídající některému z podporovaných CZ-NACE
Podporované aktivity:
Výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace prostor určených pro
vzdělávání a jejich vybavení, zařízení školícími pomůckami a programy a
zařizovacími předměty.
Dotace
Min. výše dotace na jeden projekt 500 tis. Kč
Max. výše dotace na jeden projekt 100 mil. Kč
Max. 50 % (malý podnik), 40 % (střední podnik), 30 % (velký podnik)
způsobilých výdajů projektu
Celková alokace pro tuto výzvu 1 mld. Kč
http://www.czechinvest.org/skolici-strediska-vyzva-ii-prodlouzeni
Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
29. 4. 2011
5. 5. 2011 – 15. 8. 2011 do 12:00 hodin
Celé území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy
- obce a organizace zřizované obcemi
- místní a občanské iniciativy – jedná se o místní partnerství (volná
sdružení obcí, samospráv, sociálních partnerů či neziskového sektoru)
- nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, církevní právnické osoby)
- vzdělávací a poradenské organizace (právnické a fyzické osoby) jejichž
převažujících předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích nebo
poradenských služeb a které mají alespoň 1 uzavřené daňové období
Podporované aktivity:
- podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové
skupiny k zaměstnání a jeho udržení a k dalšímu profesnímu vzdělávání
- podpůrné služby (zejména poradenské služby, včetně bilanční
diagnostiky, pracovní diagnostiky, ergo-diagnostiky apod.) k usnadnění
přístupu k zaměstnání a k jeho udržení a přispění k průběhu a
úspěšnému dokončení dalšího profesního vzdělávání
- podpora tvorby a realizace komplexních programů zaměstnanosti za
spolupráce místních iniciativ, sociálních partnerů a dalších
spolupracujících organizací s využitím nových a netradičních metod
podporujících zaměstnanost a zapojením doprovodných opatření
- podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových
24 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem žádostí
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
nákladů zaměstnavatelům a tvorba pracovních míst pro příslušníky
cílových skupin, včetně pracovních míst na zkoušku, pro získání
pracovních zkušeností (zejména pracovních dovedností a návyků)
- podpora udržitelnosti pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním
vyloučením ohrožené.
Nevratná finanční pomoc – dotace
Min. výše podpory na jeden projekt 500 000,- Kč
Max. výše podpory na jeden projekt 6 000 000,- Kč
Max. 100 % způsobilých výdajů projektu
Celková alokace pro výzvu 395 193 054,- Kč
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-gp-3-3-integrace-socialnevyloucenych-1
Kontaktní osoby:
PhDr. Josef Vošmik, tel.: 221 923 193, [email protected]
Ing. Katarína Berounová, tel.: 221 923 372, [email protected]
Mgr. Anna Burjánková, tel.: 221 923 378, [email protected]
Bc. Michal Laštovka, tel.: 221 923 370, [email protected]
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji II
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
26. 4. 2011
29. 8. 2011 – 12. 9. 2011 do 15:00 hodin
Jihočeský kraj
- školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a
školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku)
- vysoké školy
- sdružení a asociace škol
- právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
- města, obce a svazky obcí
- oborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová
sdružení
- hospodářská komora
- zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují
plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP
VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity
- nestátní neziskové organizace
Podporované aktivity:
A) Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných
oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se
v těchto oborech
Podporovány budou pouze projekty zaměřené na následující podaktivity.
Žadatel zvolí alespoň jednu z uvedených podaktivit, v rámci jednoho
projektu je možné podaktivity kombinovat.
I. Podaktivity zaměřené na cílovou skupinu žáků středních škol
navštěvujících obory uvedené v příloze výzvy č. 1 - Podporované
technické a přírodovědné obory:
− tvorba nových či inovovaných výukových materiálů zaměřených na
rozvoj technických a přírodovědných oborů zejména při praktickém
vyučování nebo výuce odborných předmětů (včetně všeobecných
předmětů)
25 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
− jazykově integrovaná výuka (začleňování a využívání cizích jazyků
do výuky odborných předmětů) metodou CLIL, tvorba výukových
materiálů (pracovní sešity, metodické listy atd.) pro jednotlivé
odborné předměty vyučované v cizích jazycích
II. Podaktivity zaměřené na cílovou skupinu žáků středních škol
nenavštěvujících obory uvedené v příloze výzvy č. 1 - Podporované
technické a přírodovědné obory:
− tvorba nových či inovovaných výukových materiálů zaměřených na
rozvoj v těchto vzdělávacích oblastech (zejména při laboratorních a
praktických cvičeních):
o biologie
o fyzika
o chemie
o matematika
o zeměpis
− jazykově integrovaná výuka metodou CLIL, tvorba výukových
materiálů (pracovní sešity, metodické listy atd.) pro jednotlivé
předměty vyučované v cizích jazycích v těchto vzdělávacích
oblastech:
o biologie
o fyzika
o chemie
o matematika
o zeměpis
III. Podaktivity zaměřené na cílovou skupinu žáků základních škol:
− rozvoj technických a přírodovědných (pracovních) činností na
základních školách včetně podpory manuální zručnosti
− spolupráce základních škol se středními školami technického či
přírodovědného zaměření nebo zaměstnavatelskou sférou směřující
k motivaci žáků vzdělávat se v technických a přírodovědných
oborech
− zajištění exkurzí žáků základních škol u zaměstnavatelů a tam, kde
mohou následně nalézt uplatnění a další aktivity zaměřené na
motivaci žáků ke vzdělávání v technických a přírodovědných oborech
− tvorba nových či inovovaných výukových materiálů zaměřených na
rozvoj předmětů v těchto vzdělávacích oblastech (vzdělávacích
oborech):
o Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)
o Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
o Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)
B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce
(včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem
spolupráce
Podporovány budou pouze projekty zaměřené na následující podaktivity.
Žadatel zvolí alespoň jednu z uvedených podaktivit, v rámci jednoho
projektu je možné podaktivity kombinovat.
I. Podaktivity mohou být zaměřené pouze na cílovou skupinu žáků
středních škol navštěvujících obory uvedené v příloze výzvy č. 1 Podporované technické a přírodovědné obory:
− spolupráce mezi školami a zaměstnavatelskou sférou - zajištění
exkurzí, stáží a odborných praxí žáků středních škol u
zaměstnavatelů
− rozšíření praxí pro žáky odborných škol u zaměstnavatelů s
technickými profesemi
− spolupráce středních škol a zaměstnavatelů při inovaci ŠVP
− zabezpečení stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů a
navazující aplikace nově získaných poznatků ve výuce;
26 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem žádostí
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
− účast zaměstnavatelů v odborném vzdělávání
Nevratná finanční pomoc (dotace)
Min. výše dotace 2 000 000,- Kč
Max. výše dotace 15 000 000,- Kč
Max. 100 % způsobilých výdajů projektu
Celková alokace pro výzvu 110 000 000,- Kč
http://opvk.kraj-jihocesky.cz/index.php?p=p_345
Kontaktní osoby:
Mgr. Vladimíra Kotenová, [email protected], tel.: 386720366
Ing. Jana Kostíková, [email protected], tel.: 386720159
Mgr. Eva Kuncipálová, [email protected], tel.: 386720130
Ing. Olga Fraňková, [email protected], tel.: 386720318
Ing. Barbora Fuhrmannová, [email protected], tel.:
386720317
Ing. Jaroslava Císlerová, [email protected], tel.: 386720359
Dotazy týkající se klíčových aktivit projektu:
RNDr. Anna Straková, [email protected], tel.: 386720834
Ing. Hynek Čížek, [email protected], telefon: 386 720 900
Ing. Lucie Reitingerová, [email protected], tel.: 386720832
Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Jihočeském kraji II
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
26. 4. 2011
29. 8. 2011 – 12. 9. 2011 do 15:00 hodin
Jihočeský kraj
- školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a
školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku)
- vysoké školy
- sdružení a asociace škol
- právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
- organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže
- města, obce a svazky obcí
- nestátní neziskové organizace
Podporované aktivity:
− uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích
metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby
individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací
− zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování
bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání
− rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních,
speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami
− vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem
ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit
− včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním
znevýhodněním
− vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR
− podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných,
zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného
27 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem žádostí
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího
vzdělávání
Nevratná finanční pomoc (dotace)
Min. výše dotace 1 000 000,- Kč
Max. výše dotace 15 000 000,- Kč
Max. 100 % způsobilých výdajů projektu
Celková alokace pro výzvu 30 000 000,- Kč
http://opvk.kraj-jihocesky.cz/index.php?p=p_345
Kontaktní osoby:
Ing. Bohuslav Švehla, [email protected], tel.: 386720151
Ing. Mgr. Martin Plucha, [email protected], tel.: 386720189
Ing. Petr Kos, [email protected], tel.: 386720429
Mgr. Petra Pletková, [email protected], tel.: 386720414
Bc. Lenka Cháberová, [email protected], tel.: 386720413
Ing. Jaroslava Císlerová, [email protected], tel.: 386720359
Dotazy týkající se klíčových aktivit projektu:
RNDr. Anna Straková, [email protected], tel.: 386720834
Ing. Hynek Čížek, [email protected], telefon: 386 720 900
Ing. Lucie Reitingerová, [email protected], tel.: 386720832
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihočeském
kraji II
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
26. 4. 2011
29. 8. 2011 – 12. 9. 2011 do 15:00 hodin
Jihočeský kraj
- školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a
školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku)
- vysoké školy
- sdružení a asociace škol
- ostatní vzdělávací instituce (tj. ostatní právnické osoby s předmětem
činnosti v oblasti vzdělávání)
- města, obce a svazky obcí
- hospodářská a agrární komora
- zaměstnavatelé, organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová
sdružení; pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění
v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK,
nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity
- nestátní neziskové organizace
Podporované aktivity:
− podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení v oblasti kurikulární reformy
− podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích
− podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení v oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel
− podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení pro využívání ICT ve výuce
− podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro
udržitelný rozvoj
28 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
− zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro
nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení
− zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v
oblasti řízení a personální politiky
Nevratná finanční pomoc (dotace)
Min. výše dotace 2 000 000,- Kč
Max. výše dotace 15 000 000,- Kč
Max. 100 % způsobilých výdajů projektu
Celková alokace pro výzvu 40 000 000,- Kč
http://opvk.kraj-jihocesky.cz/index.php?p=p_345
Kontaktní osoby:
Ing. Bohuslav Švehla, [email protected], tel.: 386720151
Ing. Mgr. Martin Plucha, [email protected], tel.: 386720189
Ing. Petr Kos, [email protected], tel.: 386720429
Mgr. Petra Pletková, [email protected], tel.: 386720414
Bc. Lenka Cháberová, [email protected], tel.: 386720413
Ing. Jaroslava Císlerová, [email protected], tel.: 386720359
Dotazy týkající se klíčových aktivit projektu:
RNDr. Anna Straková, [email protected], tel.: 386720834
Ing. Hynek Čížek, [email protected], telefon: 386 720 900
Ing. Lucie Reitingerová, [email protected], tel.: 386720832
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo průběžnou výzvu k předkládání
individuálních projektů ostatních v rámci OP LZZ, Prioritní osy 2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj,
oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.
Oprávnění žadatelé: vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další výzkumné organizace
Uzávěrka: 25. 11. 2011 ve 13:00 hodin
Více informací na
projektu-ostatnich-2
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem žádostí
Místo realizace
Příjemce podpory
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-prubezne-vyzvy-individualnich-
Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa 2 Aktivní politiky trhu práce
Oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanost
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
30. 3. 2011
1. 4. 2011 – 15. 7. 2011 do 12:00 hodin
Celé území České republiky
Vzdělávací a poradenské instituce:
− právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a
školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku (včetně vysokých
škol)
− fyzické osoby, které vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví
jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích
nebo poradenských služeb a které mají alespoň 1 uzavřené daňové
období.
Organizace sociálních partnerů – jedná se o sociální partnery definované
Radou hospodářské a sociální dohody ČR a jejich členské základny, tj.
29 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Předmět podpory
Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace samostatných
odborů, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a
podnikatelských svazů ČR.
Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, církevní právnické osoby)
Podporované aktivity:
− Motivační aktivity - pro zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a
v požadavcích volných pracovních míst na trhu práce. Jedná se také o
motivační aktivity při přípravě k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného
nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení pracovních
návyků, které podporují motivaci a aktivizaci cílové skupiny k zaměstnání
a jeho udržení.
− Poradenské činnosti a poradenské programy – rozvoj a podpora
poradenských činností a poradenských programů, které jsou
poskytovány za účelem zjišťování a posouzení osobnostních a
kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro
zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob
se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti.
− Bilanční a pracovní diagnostika – podpora souladu mezi schopnostmi,
vzdělávacím a pracovním potenciálem jednotlivce a reálností jeho
uplatnění na trhu práce. Diagnostika může být využívána pouze v
opodstatněných případech a v cenách místně obvyklých, musí směřovat
k psychodiagnostickému zhodnocení a posouzení pracovních a
psychických předpokladů osoby z cílové skupiny ve vztahu k
potenciálnímu pracovnímu uplatnění a musí být vedena osobou, která
má pro tuto činnost kvalifikaci (specializovaný psycholog). Výstupem je
pak závěrečná zpráva z diagnostiky.
− Rekvalifikace – rozvoj a podpora osob při získávání nové kvalifikace a
zvýšení, rozšíření nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího
udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání
kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která doposud žádnou
kvalifikaci nezískala. Rekvalifikaci mohou provádět pouze vzdělávací
zařízení, která disponují odpovídajícími akreditovanými vzdělávacími
programy (viz § 108 zákona č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů).
− Zprostředkování zaměstnání - podpora činností, které souvisejí s:
o vyhledáváním zaměstnání pro fyzickou osobu, která se uchází o práci,
a s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové
pracovní síly (§ 14 odstavec 1 písmeno a) zákona 435/2004 Sb.);
o poskytováním poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních
příležitostí (§14 odstavec 1 písmeno c) zákona 435/2004 Sb.).
Zaměstnání mohou zprostředkovávat pouze oprávněné subjekty (viz §
14 odstavec 3 zákona č. 435/2004 Sb.).
− Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu
mzdových nákladů zaměstnavatelům – podpora vytváření nových
pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny nebo umístění příslušníků
cílové skupiny na volná pracovní místa.
− Zajištění odborné praxe pro příslušníky cílových skupin pro získání
pracovních zkušeností, dovedností a návyků. Odborná praxe musí být
součástí rekvalifikace a musí být prováděna v zařízení zaměstnavatelů.
V rámci projektu jsou v odůvodněných případech způsobilé tyto náklady
spojené s realizací praxe - náklady na odborného pracovníka, který
zabezpečuje odbornou praxi u zaměstnavatele (kapitola 1 rozpočtu),
náklady na použitý materiál, ochranné pracovní pomůcky či hygienické
prostředky. Mzdové příspěvky pro cílovou skupinu po dobu praxe není
možné hradit z rozpočtu projektu.
− Doprovodná a podpůrná opatření v podobě:
30 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
příspěvků na péči o osobu blízkou (hlídání dětí, hlídání zdravotně
postižených)
o příspěvků na veřejnou dopravu, popř. osobní dopravu z důvodů
vyššího stupně zdravotního postižení
o ubytování a stravování účastníků projektu;
o příspěvků na doprovod;
o náhrady rodičovského příspěvku;
o příspěvků na zdravotní průkazy;
a dalších doprovodných aktivit, které umožňují začlenění na trh práce.
Nevratná finanční pomoc – dotace
Min. výše podpory na jeden projekt 500.000,- Kč
Max. výše podpory na jeden projekt 6.000.000,- Kč
Max. 100 % způsobilých výdajů projektu
420.000.000,- Kč
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-v-ramcioblasti-7
Kontaktní osoby vyhlašovatele:
Ing. Pavlína Kožíšková, tel.: 221 923 364, [email protected]
Ing. Ilona Volková, tel.: 221 923 255, [email protected]
Ing. Renata Živná, [email protected]
o
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem žádostí
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
Podpora
zaměstnanců
působících
v podniku
ohroženém
strukturálními změnami
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 1 Adaptabilita
Oblast
podpory:
1.2
Zvýšení
adaptability
zaměstnanců
restrukturalizovaných podniků
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace programů
ESF
5. 3. 2010
Průběžně do vyčerpání celkové částky, nejdéle do 31. 8. 2012 do 12 hodin
Projekt může být zaměřen na cílové skupiny z celého území České
republiky, s výjimkou hl. m. Prahy. Pro určení územní příslušnosti cílové
skupiny je rozhodující převažující místo výkonu práce.
Projekt by v zásadě měl být realizován v regionu, ze kterého pochází cílová
skupina, avšak v odůvodněných případech (např. dopravní obslužnost)
může být projekt realizován i na území hl. m. Prahy.
- Profesní a podnikatelská sdružení (včetně oborových sdružení)
- Hospodářská komora a Agrární komora České republiky a jejich obvodní
komory zřizované podle zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře
ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů
- Sociální partneři – subjekty definovaní Statutem Rady hospodářské a
sociální dohody a jejich členské základy, tj. Českomoravská konfederace
odborových svazů, Asociace svobodných odborů, Svaz průmyslu a
dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
ČR
Podporované aktivity, typy činností:
- další profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené zejména na
prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace pro
další uplatnění na trhu práce, včetně získání a prohlubování klíčových
dovedností, které zvyšují zaměstnatelnost na trhu práce (informační
technologie, jazyková příprava, komunikační dovednosti apod.)
- aplikování moderních forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických
potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na nové pracovní uplatnění na
31 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem žádostí
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
trhu práce pro konkrétní pracovní pozici
- pracovně-profesní poradenství k zaměstnání směřující k uplatnění se na
trhu práce
- poskytování mzdových příspěvků zaměstnavatelům, kteří zaměstnají
propuštěné znevýhodněné zaměstnance
- uplatňování pružných forem organizace práce při získání dalšího
pracovního uplatnění
- podpora zahájení podnikatelské činnosti přípravou nových podnikatelů
(poradenství, rekvalifikace, odborná praxe – podnikatelské inkubátory)
Nevratná finanční pomoc – dotace
Min. výše podpory 500 000,- Kč na jeden realizovaný projekt
Max. výše podpory 10 000 000,- Kč
Max. 100 % způsobilých výdajů projektu
Celková alokace 300 519 242,- Kč
Max. délka trvání projektu je 2 roky (24 měsíců), jeho realizace musí být
ukončena nejpozději do 31. 8. 2014
http://www.esfcr.cz/vyzva-k-predkladani-grantovych-projektu-op-lzz-vramci-2
Kontaktní osoby:
Ing. Milan Kvapil – tel.: 221 923 377, [email protected]
Mgr. Pavlína Tošnerová – tel.: 221 923 252, [email protected]
Ing. Michaela Švojgrová – tel.: 221 923 373, [email protected]
Sociální ekonomika
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb a sociálního
začleňování
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb a sociálního
začleňování
16. 2. 2009
2. 3. 2009 – 30. 11. 2012 do 12:00 hodin
Území České republiky kromě hl. m. Prahy
Fyzické osoby (OSVČ) a tyto formy podnikatelských právnických osob:
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní
společnost, komanditní společnost, družstvo a podnikatelské právnické
osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů.
Nestátní neziskové organizace: obecně prospěšná společnost a evidované
(církevní) právnické osoby.
Žadatel musí vyvíjet nové podnikatelské aktivity na volném trhu na základě
nového
živnostenského
oprávnění/jiného
oprávnění
k podnikání
definovaného příslušným přepisem.
Podporované aktivity:
I. nové podnikatelské aktivity, jejichž cílem je zaměstnání osob ze
nevýhodných cílových skupin za předpokladu, že v rámci projektu bude
zaměstnáno alespoň 30% osob (zaměstnanců) z těchto cílových skupin
II. nové podnikatelské aktivity osob samotně výdělečně činných (bez
zaměstnanců), které jsou zároveň sociálně znevýhodněnou skupinou
III. nové podnikatelské aktivity směřující k zajištění/podpoře veřejných
služeb v rámci regionu, u kterých je minimálně 75% uživatelů veřejné
služby tvořeno cílovou skupinou znevýhodněných osob.
Novou aktivitou se rozumí buď podnikatelská aktivita nově vzniklého
subjektu nebo podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již
32 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
existujícího.
V rámci výše uvedených okruhů aktivit budou podporovány následující typy
činností:
- vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny
- vytvoření a zachování pracovních míst pro vedoucí zaměstnance a
zaměstnance zajišťující specifickou podporu zaměstnaným z cílových
skupin (asistent/ka, psycholog/psycholožka…)
- vzdělávání všech zaměstnanců sociálního podniku (např. manažerské
techniky, kurzy pro obsluhu strojů…)
- marketing sociálního podniku (kampaně na podporu prodeje, reklama…)
Nevratná finanční pomoc – dotace
Min. výše podpory 100 000 Kč, max. výše podpory získané z OP LZZ
4 940 600 Kč.
Max. 100% způsobilých výdajů.
Max. délka trvání projektu 2 roky (24 měsíců), nejpozději do 31. 8. 2015.
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-op-lzzsocialni
Kontaktní osoba: Mgr. Svatava Škantová, tel.: 221 923 920, e-mail:
[email protected]
Zpět na obsah
33 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
7. Přeshraniční spolupráce
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Příjem žádostí
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
MARKETING – Individuální projekty MSP podporující vstup MSP na
zahraniční trhy - II. výzva - prodloužení
Operační program Podnikání a inovace
Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest
1. 5. 2011
Příjem registračních žádostí: 1. 6. 2011 – 15. 9. 2011
Příjem plných žádostí: 1. 7. 2011 – 31. 10. 2011
Území České republiky mimo území hl. m. Prahy
Podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků
(MSP) uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, a to
podnikající fyzická nebo podnikající právnická osoba.
Musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované
ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.
Podporované aktivity:
Individuální projekty MSP podporující vstup MSP, jejich vlastních výrobků a
služeb na zahraniční trhy.
Způsobilé výdaje:
Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí:
- pronájem, zařízení a provoz stánku
- doprava vystavovaných exponátů na veletrh a výstavu v zahraničí a
zpět, vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem
Marketingové a propagační materiály:
- tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na
konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraniční propagujících příjemce
podpory a jeho produkty
Dotace
Min. výše podpory na realizaci individuálního projektu MSP je 0,3 mil. Kč
Podpora první účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraniční – max. 50
% způsobilých výdajů projektu
Podpora druhé a další účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí –
max. 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis
Podpora na dopravu výstavních exponátů, vč. balného a manipulace
v projektu – max. 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 300
tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraniční
Podpora tvorby marketingových propagačních materiál pro účely veletrhů a
výstav v projektu – max. 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis,
max. 200 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě
v zahraničí
Celková alokace pro tuto výzvu 300 mil. Kč
http://www.czechinvest.org/marketing-vyzva-ii-pokracovani
DISPOZIČNÍ FOND - Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR –
Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013
Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy
Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy
6. 6. 2008
Průběžně
Na české straně kraje Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a na bavorské
straně přilehlé zemské okresy v Horních Frankách, Horní Falci a Dolním
Bavorsku
34 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Příjemce podpory
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
- územní samospráva (kraj a jeho organizační složka, obce a její
organizační složka, městská část statutárního města a její organizační
složka, svazek obcí)
- příspěvková organizace (státu a organizačních složek státu, kraje, obce,
městské části statutárního města, svazku obcí)
- komory (hospodářská komora vč. okresních a regionálních komor, agrární
komora vč. okresních a regionálních komor)
- školská právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku (veřejná zřízená
státem, krajem nebo obcí, soukromá)
- vysoká škola (veřejná, státní, soukromá)
- veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení (veřejné zřízené státem,
krajem nebo obcí, soukromé)
- obecně prospěšná organizace
- zájmové sdružení právnických osob
- občanské sdružení a organizační jednotka sdružení (pokud je PO)
- nadace a nadační fond, církve
Povinností každého žadatele je mít zahraničního partnera(y) se sídlem ve
vymezeném území na bavorské straně, musí být shodné povahy jako
žadatel.
Neinvestiční projekty (People-to-people):
1. Kulturní výměny
a) školství, sport, zájmová sdružení (max. 3 000 EUR)
b) slavnosti, festivaly (max. 5 000 EUR)
2. Místní demokracie (max. 3 000 EUR)
3. Lidské zdroje (max. 3 000 EUR)
4. Plánovací a rozvojové studie (max. 60 tis. Kč)
5. Hospodářský rozvoj (max. 10 000 EUR)
6. Cestovní ruch (max. 10 000 EUR)
7. Životní prostředí (max. 10 000 EUR)
8. Marketing a komunikace (max. 10 000 EUR)
9. Spolupráce institucí (max. 10 000 EUR)
Malé investiční projekty: max. 21 250 EUR
1. Značení a vybavení turistických stezek
2. Informační značení měst a obcí
3. Malé projekty v oblasti životního prostředí
4. Obnova a výstavba malých památníků
Dotace
Rozsah dotace: min. 1 000 EUR, max. 21 250 EUR
Celkové výdaje: max. 25 000 EUR
Výše grantu max. 85% celkových způsobilých výdajů projektu
Doba trvání projektu max. 18 měsíců ode dne registrace projektu
Celková alokace pro region Šumava pro období 2007-2013 2.944.474 EUR
http://www.euregio.cz/euregio/index.php?page=25&id=266&lang=cz&r=0&t
ask=on
FOND MALÝCH PROJEKTŮ
Operační program Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007 - 2013
Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko
Sdružení Jihočeská Silva Nortica
Sdružení Jihočeská Silva Nortica
18. 6. 2008
Průběžně
Česká republika - Jihočeský kraj, kraj Vysočina a Jihomoravský kraj
Rakousko – území Horního a Dolního Rakouska a město Vídeň
35 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Příjemce podpory
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
Veřejnoprávní instituce nebo organizace zřizované veřejnoprávní institucí
nebo subjekty založené nikoli k dosažení zisku (neziskové)
Povinností každého žadatele je mít zahraničního partnera(y) v příslušném
příhraničním území (shodné povahy jako je žadatel nebo alespoň takového,
aby byl logickým partnerem pro projekt)
Podporované aktivity:
- obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví, např.
drobných památek včetně sakrálních staveb (křížové cesty, kapličky, boží
muka, smírčí kříže), fortifikací, historických, technických, turistických
objektů a významných prvků kulturní krajiny
- rozšíření, modernizace infrastruktury cestovního ruchu, např. cyklostezek
a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských tratí,
místních (lesních) cest a mostků (lávek) včetně vybavení mobiliářem
(mapy, informační tabule, odpočinková místa, přístřešky, atd.)
- zajištění celoroční turistické dostupnosti území
- rozvoj značení turistických atraktivit a tras
- podpora a propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu
(např. regionální kuchyně, regionálních řemesel)
- organizace společných kulturních akcí (festivalů, představení, výstav,
uměleckých dílen)
- podpora malých projektů místních společenství v oblasti společenské,
kulturní a volnočasové
- malé projekty zaměřené na integraci společenství v příhraničním území
- zpracování analýz, studií, strategií, programů atd. pro potřeby
socioekonomického rozvoje příhraničního území
- příprava plánů a dokumentace společných projektů (projektová
dokumentace, územní plány apod.)
- péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků,
zachování biodiverzity, monitoring ŽP)
- spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy (vzdělávací akce,
výměna zkušeností)
- tvorba společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného
varování
- propagace přeshraniční spolupráce a území (např. příprava publikací,
webových stránek, účast na výstavách a veletrzích cest. ruchu aj.) i mimo
podporované území
- organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných
dovedností a kvalifikací, jazykových znalostí včetně podpory zpracování
společných studijních programů
- přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna
mládeže, studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků včetně
drobné infrastrukturní projekty nutné pro naplnění cíle oblasti podpory
- podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovních akcí)
- podpora činností zachovávajících identitu a tradice místních komunit
- rozvoj informačních a komunikačních systémů (informační kiosky a boxy,
tvorba společných databází)
- spolufinancovány jsou aktivity týkající se využití ICT při realizaci výše
uvedených aktivit
- případně další relevantní přeshraniční aktivity naplňující priority OP
Česko-rakouská územní spolupráce v letech 2007 – 2013
Typy podporovaných projektů:
- neinvestiční projekty typu „people-to-people“
- malé infrastrukturní projekty
Dotace
Výše dotace: min. 2 000 EUR, max. 20 000 EUR
Náklady projektu celkem: 2 353 – 40 000 EUR
Výše dotace max. 85% celkových způsobilých výdajů projektu
36 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Další informace
Název titulu
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Název titulu
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory
Doba trvání projektu max. 18 měsíců ode dne registrace projektu
Celková alokace pro období 2007 – 2013 pro českou část činí 6.912.000
EUR
http://www.silvanortica.com/cz/?clanek=68
Jihočeská Silva Nortica, Jana Adamcová, tel.: 384 385 359, e-mail:
[email protected]
Operační program Cíl Evropská území spolupráce Česká republika –
Rakousko 2007 - 2013
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Národní orgán)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Národní orgán)
27. 3. 2008
Průběžně
Česká republika - Jihočeský kraj, kraj Vysočina a Jihomoravský kraj
Rakousko – území Horního a Dolního Rakouska a město Vídeň
Veřejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (kraje, obce, svazky
obcí a neziskové organizace)
Prioritní osy a oblasti podpory:
Prioritní osa 1 – socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer
know-how
1. Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi
2. Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času
3. Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace
4. Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace
Prioritní osa 2 – regionální dostupnost a udržitelný rozvoj
1. Doprava a regionální dostupnost
2. Životní prostředí a prevence rizik
3. Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce
Projekty musí mít významný pozitivní dopad na české a rakouské příhraničí
a zahrnovat alespoň jednoho českého a jednoho rakouského partnera.
Partneři jmenují ze svých řad tzv. vedoucího partnera, který zodpovídá za
projekt jako celek. Projekt také musí splňovat min. dvě ze čtyř kritérií
spolupráce stanovených Evropskou komisí. Těmi jsou: společná příprava,
společná realizace, společné financování a společný personál.
Finanční podpora
Celková alokace pro českou stranu 69 mil. EUR z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF)
Finanční podpora z ERDF max. 85 % celk. způsobilých výdajů rozpočtu
Min. výše požadovaného příspěvku ERDF musí být vyšší než 20.000 EUR
http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-rakousko
http://www.mmr.cz/vyhlaseni-operacniho-programu-cil-evropska-uzemnispoluprace-ceska-republika-rakousko-2007-2013
Program Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko 2007 - 2013
Ministerstvo pro místní rozvoj (Národní orgán)
Ministerstvo pro místní rozvoj (Národní orgán)
24. 1. 2008
Průběžně
na české straně kraje Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a na bavorské
straně přilehlé zemské okresy v Horních Frankách, Horní Falci a Dolním
Bavorsku
Vhodní žadatelé: veřejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru
37 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Název titulu
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
(kraje, obce, svazky obcí, neziskové organizace, apod.)
Projekty, které budou žádat o dotaci z programu, musí mít významný
pozitivní dopad pro české a bavorské příhraničí a zahrnovat jednoho
bavorského a jednoho českého partnera. Partneři ze svých řad jmenují
tzv. vedoucího partnera, který zodpovídá za projekt jako celek.
Projekt také musí splňovat minimálně dvě ze čtyř kritérií spolupráce
stanovených Evropskou komisí: společná příprava, společná realizace,
společné financování a společný personál.
Projekty pak mohou být předkládány v rámci těchto oblastí podpory:
- hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru
- cestovní ruch, volný čas a rekreace
- profesní vzdělávání a trh práce
- výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví
a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami
- sítě (Dispoziční fond)
- životní prostředí a ochrana přírody
- územní plánování a rozvoj venkovského prostoru
- doprava
- komunikační a informační systémy
Cílem programu je rozvoj česko-bavorského příhraničí jako společného
životního,
přírodního
a
hospodářského
prostoru,
posílení
konkurenceschopnosti oblasti a celkové zlepšení udržitelnosti životních
podmínek pro obyvatele.
Finanční podpora
Max. 85 %
Přijímány budou projekty s celkovým rozpočtem nad 25 000 EUR.
http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-bavorsko/
výzvy
Program Čtvrtletní podpora projektů Česko–německé spolupráce
Česko-německý fond budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti
2004
čtvrtletně k 31. 12., 31. 3., 30. 6., 30. 9.
Česká republika
Žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým resp. českým
partnerem
Sblížení a porozumění mezi Čechy a Němci, zvýšení počtu vzájemných
setkání a možnost spolupráce, zejména směřující do budoucna. Oblasti
projektů:
• Mládež
• Školy a vzdělávání
• Sociální projekty a menšiny
• Stavební projekty
• Dialogy
• Ekologie
• Kultura
• Publikace, věda
• Stipendia Fondu budoucnosti
Dotace
Maximálně 50% celkových nákladů
http://www.fondbudoucnosti.cz
Ilona Rožková, tel.: 221 610 106, e-mail: [email protected]
38 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
Forma podpory
% spolufinancování
Velikost podpory
Další informace
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory
Předmět podpory
Forma podpory
% spolufinancování
Velikost podpory
Další informace
Malé granty
International Visegrád Fund – Mezinárodní Visegrádský fond
International Visegrád Fund – Mezinárodní Visegrádský fond
Mezinárodní Visegrádský fond
1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince
Česká republika, Maďarská republika, Polská republika a Slovenská
republika
fyzické a právnické osoby
Kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkumu, školství, výměny mladých
lidí, přeshraniční spolupráce, podpory turismu.
nenávratná dotace
50%
4.000 Eur
International Visegrad Fund, Kralovske udolie 8, 811 02 Bratislava
Slovak Republic
http://www.visegradfund.org/download/basic_small_CZ.doc
Standardní fondy
International Visegrád Fund – Mezinárodní Visegrádský fond
International Visegrád Fund – Mezinárodní Visegrádský fond
Mezinárodní Visegrádský fond
15. březen a 15. září - každoročně
Česká republika, Maďarská republika, Polská republika a Slovenská
republika
fyzické a právnické osoby
Kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkumu, školství, výměny mladých
lidí, přeshraniční spolupráce, podpory turismu.
nenávratná dotace
50%
více než 4 000 Eur
International Visegrad Fund, Kralovske udolie 8, 811 02 Bratislava
Slovak Republic
http://www.visegradfund.org/download/basic_standard_CZ.doc
Zpět na obsah
39 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
8. Životní prostředí
Operační program Životní prostředí – XXVII. a XXVIII. výzva
Dne 9. 5. 2011 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR XXVII. a XXVIII. výzvu k předkládání
žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.
XXVII. výzva:
Prioritní osa 1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA
POVODNÍ
Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní
1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protidrogové ochrany
1.3.2 – Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření
Prioritní osa 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ
Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
Oblast podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží
A
ODSTRAŇOVÁNÍ
STARÝCH
Prioritní osa 6 ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY
Oblast podpory 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
Oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity
Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur
Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
Oblast podpory 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické
činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
Celková alokace: 8,1 mld. Kč
Příjem žádostí: 16. 5. 2011 – 15. 7. 2011
XXVIII. výzva:
Prioritní osa 3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE
Oblast podpory 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení
využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
3.1.1 – Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
3.1.2 – Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE
3.1.3 – Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla
využívajících OZE
Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
3.2.1 – Realizace úspor energie
Příjem žádostí: 16. 5. 2011 – 19. 8. 2011
Více na http://www.opzp.cz/clanek/11/1635/xxvii-a-xxviii-vyzva-vyhlasene-pro-prioritni-osy-1-3-4-6/.
Název titulu
Program
Vyhlásil
Realizuje
Datum vyhlášení
Uzávěrka
Místo realizace
Příjemce podpory
Program EFEKT 2011
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů
energie pro rok 2011 – část A
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
22. 11. 2010
28. 2. 2011 (aktivita C.1 – 31. 12. 2010 a aktivita E.1 – 31. 5. 2011)
Území České republiky
A.1 – podnikatelé, obce, MČ
A.2 – podnikatelé, obce, MČ
40 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
A.3 – podnikatelé
B.1 – obce, MČ
B.2 – podnikatelé
B.3 – kraje, obce, MČ, podnikatelé, soc. a zdrav. zařízení
C.1 – podnikatelé, obce, MČ, zájmová sdružení
D.1 a D.2 – podnikatelé, obce, MČ, zájmová sdružení
E.1 – podnikatelé, školy, výzkumné organizace
Předmět podpory
Forma podpory
Velikost podpory
Další informace
Program EFEKT je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření
v oblasti výroby a spotřeby energie, na vyšší využívání obnovitelných a
druhotných zdrojů energie a na rozvoj kombinované výroby elektřiny, tepla
a chladu.
Podporované aktivity:
Oblast podpory Výroba energie z OZE
- A.1 Kogenerační jednotky na skládkový plyn a plyn z biologicky
rozložitelných komunálních odpadů
- A.2 Zařízení k využití tepelné nebo tlakové odpadní energie
- A.3 Malé vodní elektrárny
Oblast podpory Úspory energie
- B.1 Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací
soustavy
- B.2 Úspory energie ve výrobních průmyslových procesech a
teplárenství
- B.3 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově
Oblast podpory Energetické poradenství
- C.1 Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)
Oblast podpory Propagace, vzdělávání
- D.1 Výstava, kurz, seminář, konference v oblasti energetiky
- D.2 Publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie
Oblast podpory Mezinárodní spolupráce
- E.1 Účast v mezinárodních projektech
Dotace
Max. výše podpory:
- A.1, A.3, B.1 - 3000 tis. Kč, 40 % způsobilých výdajů
- A.2, B.2, B.3 - 2000 tis. Kč, 40 % způsobilých výdajů
- C.1, D.2 – 300 tis. Kč, 100 % způsobilých výdajů
- D.1 – 150 tis. Kč/den, 80 % způsobilých výdajů
- E.1 – 3000 tis. Kč, 50 % způsobilých výdajů
Celková alokace 30 mil. Kč
http://www.mpo-efekt.cz/cz
http://www.mpo.cz/dokument80962.html
Operační program Životní prostředí – XXIV. výzva
Dne 1. 11. 2010 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí XXIV. výzvu k předkládání žádostí
o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Prioritní osa 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
Oblast podpory 2.1 Zlepšování kvality ovzduší
2.1.1 – Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
− pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje
hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov
(např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními parametry)
2.1.2 – Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně
CZT
41 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
− výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování
stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve
stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na
teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého
tepelného výkonu
− rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u
jednotlivých zdrojů
2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
− výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či
komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů
− pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti
(např. samosběrné nebo kropící vozy), pořízení dalších technických zařízení ke snižování
prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo
mlžící zařízení).
2.1.4 – Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR
− výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém měřítku (zejména
monitorovací sítě, laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat) včetně
vybavení provozovatelů monitorovacích systémů
− investiční podpora výstavby a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti
ochrany kvality ovzduší, určených zejména pro komplexní hodnocení kvality ovzduší na území ČR
a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
Oblast podpory 2.2 Omezování emisí
− rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení
emisí NOx, SO2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce
spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým
− rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za
účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny imisní limity, emisní limity
(nebo technické a další podmínky provozu, které dle §19 zákona č. 86/2002 Sb.,emisní limity
nahrazují)
− záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC
do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či
termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek),
− technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší (v sektoru
zemědělství se jedná zejména o snížení NH3 ze stájí, chovu prasat a jímek na kejdu)
Celková alokace: 4 mld. Kč
Příjem žádostí: 1. 11. 2010 – 29. 7. 2011
Více
na
http://www.opzp.cz/clanek/254/1526/nabidka-dotaci-pro-zlepsovani-kvality-ovzdusi-asnizovani-emisi/
Státní fond životního prostředí
Ode dne 15. září 2006 obnovuje ministr životního prostředí příjem žádostí do národních programů
Státního fondu životního prostředí ČR:
A. Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie:
1.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody pro byty a
rodinné domy pro fyzické osoby
2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech
obcí, včetně bytových domů
3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody nebo výroby
elektřiny ve školství, zdravotnictví a objektech sociální péče
4.A. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby
8.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody v účelových
zařízeních
42 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
B. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie:
1.B Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní strategické kampaně
na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie
2.B. Podpora vydávání knižních publikací
Informace na www.sfzp.cz.
Zpět na obsah
43 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
9. Regionální rozvoj
Grantové programy a příspěvky Jihočeského kraje
Název programu
Příspěvkový program Podpora terénních sociálních služeb
Příspěvkový program na financování úroků z úvěru pro
předfinancování projektů
Grantový program na podporu tvorby územně plánovací
dokumentace obcí
Datum
vyhlášení
2. 5. 2011
31. 5. 2011
1. 4. 2011
30. 6. 2011
1. 1. 2011
31. 12. 2011
Uzávěrka
Více informací na http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS.
Název titulu
Investiční pobídky
Program
Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.
Vyhlásil
MPO
Realizuje
CzechInvest
Datum vyhlášení
1. 5. 2004
Uzávěrka
Průběžně
Místo realizace
ČR – okresy dle míry nezaměstnanosti
Příjemce podpory
Investoři z oblasti zpracovatelského průmyslu, investice min. 100 mil. Kč
a) sleva na dani z příjmů PO
b) hmotná podpora na vytváření prac. míst
c) hmotná podpora školení a rekvalifikace
Sleva na dani z příjmů PO
Nenávratná dotace
Min. investice od 100 mil. Kč (okresy s nejvyšší nez.) po 200 mil. (okresy
s nadprůměrnou nezaměstnaností)
Celková podpora max. 50 % (65% u MSP) z ceny investice do DHM a
DNM
a) úplná sleva až 10 let pro nové spol.,
částečná až 10 let pro expandující spol.
b) 200 tis. v okresech s nejvyšší nezaměstnaností v ČR
100 tis. v okresech s nez. O 25% vyšší než je průměr
c) 35% nákladů na školení
http://www.mpo.cz/CZ/Podpora_podnikani/
Podpora_investovani/default.htm
Předmět podpory
Forma podpory
% spolufinancování
Velikost podpory
Další informace
Zpět na obsah
44 z 45
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí
O Monitoringu dotačních titulů a programových příležitostí
Charakteristika:
Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí nemá povahu databáze, ale tvoří seznam
jednotlivých titulů rozdělených dle oblastí. Obsahuje především tituly vhodné pro podnikatele, kromě
oblasti zemědělství a speciálních programů pro neziskové organizace.
Aktualizace:
Aktualizace Monitoringu probíhá v pravidelných intervalech. Datum aktualizace je vždy uvedeno na
titulní straně. Novinky jsou uvedeny v červené barvě, tituly jsou v jednotlivých oblastech seřazeny dle
zeměpisného hlediska – od krajského rozsahu po evropské.
Vydavatel:
VYDAVATEL:
Jihočeská hospodářská komora, Husova 9, 370 01 České Budějovice
KONTAKTNÍ OSOBA:
Michaela Fouňová, tel.: 387 699 317, fax: 387 318 431, email: [email protected]
Zpracovatel:
ZPRACOVATEL:
REGIO projekt, s.r.o., Pražská 223, 390 01 Tábor, tel. 777 876 768
KONTAKTNÍ OSOBA:
Petr Kukla MBA, tel.: 381 253 094, fax: 381 253 094, email: [email protected]
45 z 45

Podobné dokumenty