Stáhnout

Komentáře

Transkript

Stáhnout
Výroční zpráva
2015
Veolia Energie Kolín, a.s.
Obsah
1.
Identifikační a obecné údaje společnosti
1.1. Základní údaje 1.2. Charakteristika společnosti
1.3. Orgány společnosti
1.4. Ostatní skutečnosti
2
2. Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího majetku
2.1. Úvodní slovo
2.2. Hlavní hodnoty
3. Účetní závěrka k 31. prosinci 2015
14
4. Zpráva o vztazích
40
5. Zpráva auditora
51
2
3
4
4
5
5
7
1
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
1. Identifikační a obecné údaje
společnosti
1.1. Základní údaje
Název společnosti
Veolia Energie Kolín, a.s.
Sídlo společnosti
Kolín V., Tovární 21, PSČ 28063
Právní forma
akciová společnost
Identifikační číslo
451 48 091
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1523.
Datum vzniku
4. května 1992
Základní kapitál
218 796 200 Kč
AKCIE
156 283 ks akcie na jméno v zaknihované podobě
ve jmenovité hodnotě 1 400 Kč
ISIN CZ0005125260
Veolia Energie Kolín, a.s.
která dříve působila pod názvem Dalkia Kolín, zásobuje
tepelnou energií dodávanou v páře i teplé vodě velké
průmyslové klienty, úřady, školy i většinu obyvatel města
Kolín. Dodávky zajišťuje rovněž ve městě Vlašim. Mezi
její další činnosti patří výroba elektrické energie a poskytování podpůrných služeb.
2
1.2. Charakteristika společnosti
Kolínská elektrárna patřila mezi první elektrárny v Československu a vždy byla jedním z nejvýznamnějších podniků ve městě.
Její historie se začala psát v roce 1911, kdy vznikla parní elektrárna. Se stavbou nynějších budov a komína se započalo v roce
1930 a v polovině roku 1932 již byla nová elektrárna spuštěna. V roce 1948 došlo ke znárodnění podniku, který se stal součástí Elektrárny Holešovice (České energetické závody). V 60. letech bylo rozhodnuto o zániku kolínské elektrárny a její nahrazení
velkými elektrárnami vybudovanými v severních Čechách. Od roku 1960 tak byly postupně zlikvidovány všechny tři kondenzační turbíny a elektrárna přešla na teplárenský provoz.
Dne 4. května 1992 vznikla akciová společnost Elektrárna Kolín, jejíž majetek byl privatizován z vlastnictví státu prostřednictvím první vlny kupónové privatizace. Vedení společnosti následně rozhodlo o návratu k výrobě elektrické energie.
V prosinci 2006 se vlastníkem 90,3 % akcií Elektrárny Kolín stala společnost Dalkia Česká republika, a.s. (dnes Veolia Energie
ČR, a.s.), která se v roce 2007 odkupem zbývajících 9,7 % akcií stala jejím 100% akcionářem. K 1. lednu 2009 došlo ke změně
obchodní firmy společnosti na Dalkia Kolín, a.s. a k 1. lednu 2015 na současnou obchodní firmu Veolia Energie Kolín, a.s.
Veolia Energie Kolín, a.s. (dále také jen Veolia Energie Kolín nebo společnost) je 100% dceřinou společností Veolie Energie ČR,
a.s., která je jedním z nejvýznamnějších výrobců tepla a elektřiny v ČR. Vlastníkem skupiny Veolia je světová jednička v oblasti
služeb pro životní prostředí – skupina Veolia Environnement.
Společnost v průběhu let postupně investovala značné prostředky do ekologizace provozu a realizovala řadu opatření pro
zlepšení životního prostředí ve městě. Vybudovala např. dvě čistírny odpadních vod či uzavřený okruh technologických vod,
především na splavování škváry a strusky. Opatřeními na kotlích výrazně snížila emise škodlivých plynů CO2 a NOx a přechodem na kvalitní nízkosírnaté palivo omezila produkci kysličníku siřičitého. Elektrostatické odlučovače zásadním způsobem
redukovaly produkci emisí popílku. V roce 2010 byla postavena nová skládka a vykládka paliva, které přispěly ke zlepšení
ovzduší a kvality života obyvatel ve městě.
Veolia Energie Kolín se v současné době zabývá především výrobou a distribucí tepla a výrobou a prodejem elektrické energie. Tyto činnosti v roce 2014 tvořily 99 % jejích výkonů. Od 1. ledna 2008 společnost poskytuje také podpůrné služby pro
ČEPS. V září 2012 získala společnost novou smlouvu na pronájem tepelného hospodářství ve městě Vlašim, které se nachází
ve vzdálenosti přibližně 55 km od Kolína. Tepelné hospodářství provozuje Veolia Energie Kolín od 1. ledna 2013 a zahrnuje
jednu centrální plynovou kotelnu o výkonu 9 MW společně s kotelnou na biomasu o výkonu 1 MW a teplovodní rozvody
o délce 5,3 km a 7 dalších plynových kotelen.
3
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Obrat
427 562 tis. Kč
POČET ZAMĚSTNANCŮ
Prodej tepla
Prodej elektřiny
Investice
65
868 891 GJ
56 789 MWh
28,026 mil. Kč
1.3. Orgány společnosti
Členové správní rady k 31. prosinci 2015
Ing. Martin Brůha (předseda správní rady a statutární ředitel)
Ing. Josef Novák (člen správní rady)
Ing. Reda Rahma (člen správní rady)
1.4. Ostatní skutečnosti
K datu 1. ledna 2015 došlo ke změně obchodní firmy na Veolia Energie Kolín, a.s. a ke změně obchodní firmy jejího jediného
akcionáře na Veolia Energie ČR, a.s.
S účinností od 30. června 2015 došlo k ukončení členství ve správní radě pana Ing. Rostislava Krempaského, Ph.D.
K datu 1. července 2015 se předsedou správní rady a statutárním ředitelem společnosti stal pan Ing. Martin Brůha, který
v této funkci nahradil pana Ing. Redu Rahmu na základě rozhodnutí jediného akcionáře přijatého v působnosti valné hromady dne 21. dubna 2015. Pan Ing. Reda Rahma zůstal členem správní rady.
Struktura akcionářů a základního kapitálu společnosti Veolia Energie Kolín, a.s.
Jediný akcionář
Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Identifikační číslo: 451 93 410
Společnost Veolia Energie Kolín nemá žádnou organizační složku v zahraničí, nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu
a vývoje. Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na její hospodaření. Společnost nemá
k 31. prosinci 2015 v držení vlastní akcie a nevlastní žádný podíl v jiné společnosti.
4
2. Zpráva statutárního
orgánu o podnikatelské
činnosti společnosti
a stavu jejího
majetku
2.1. Úvodní slovo
Vážení akcionáři, obchodní partneři,
dámy a pánové,
dovolte, abychom vám podali informace
o vývoji akciové společnosti Veolia Energie Kolín,
její podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku
za uplynulé období.
Tržby Veolia Energie Kolín, a.s. z prodeje tepla, elektřiny
a podpůrných služeb v roce 2015 činily 425 491 tis. Kč, což
představuje ve srovnání s rokem 2014 nárůst o 3,3 %.
Tržby z prodeje vyrobeného a nakoupeného tepla včetně nevráceného kondenzátu dosáhly v roce 2015 výše 330 951 tis. Kč.
Ve srovnání s předešlým rokem to znamená nárůst o 3,5 %, který byl
způsoben především vlivem klimatu, kdy vliv denostupňů (ukazatel
závislý na venkovních teplotách) byl vyšší o 5,9 %.
Veolia Energie Kolín, a.s. v roce 2015 pokračovala v poskytování podpůrných
služeb. Pátým rokem poskytovala podpůrnou službu – MZ(15), což vygenerovalo
tržby ve výši 6 798 tis. Kč. Celkové tržby z prodeje silové elektřiny, regulační energie,
odchylek a podpůrných služeb v roce 2015 činily 94 540 tis. Kč. Ve srovnání s předešlým rokem to znamená nárůst o 2,5 %. Vliv na objem tržeb byl především v nižších
cenách a množství za podpůrné služby, v nižší ceně silové elektřiny. Naopak pozitivní vliv
vůči roku 2014 byl ve vyšším objemu dodávky silové elektřiny v diagramu, a to cca o 10,3
GWh.
Biomasy bylo v roce 2015 spáleno 2 741 t v podobě zbytkové hmoty z těžby dřeva v lokalitě Vlašim.
V roce 2015 došlo k významnému poklesu hospodářského výsledku před zdaněním vůči roku 2014.
Hospodářský výsledek před zdaněním v roce 2015 byl nižší než v roce 2014 o 30,1 %.
K pozitivním aspektům patří to, že nedochází k odpojování našich klientů od sítí dálkového vytápění.
5
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
V roce 2015 jsme pokračovali ve významném objemu investic do našeho majetku s cílem další optimalizace výroby a distribuce energií a s cílem minimalizace vlivu naší činnosti na okolí. Celkový objem investic v roce 2015 dosáhl
výše 28,03 mil. Kč. Nejvýznamnější investicemi v roce 2015 byla modernizace rozvodny 22 kV a instalace nového kouřového ventilátoru kotle K8,.
Investovali jsme také do modernizací vybraných částí parovodní sítě.
Také v následujícím období bude Veolia Energie Kolín, a.s. stavět
své podnikatelské aktivity na výrobě a prodeji tepla a elektřiny. V oblasti výroby elektřiny se budeme snažit o zvyšování
podílu výroby energií v kogeneraci.
Děkujeme všem našim zákazníkům, partnerům,
akcionářům a zaměstnancům za spolupráci a jejich
přínos k plnění našich společných cílů.
Ing. Martin BrůhaIng. Rostislav Krempaský, Ph.D.
předseda správní rady
výkonný ředitel
a statutární ředitel
6
2.2. Hlavní hodnoty
Při své činnosti se společnost opírá o základní hodnoty společné pro skupinu Veolia: orientace na zákazníka, inovace, odpovědnost, respekt a solidarita.
ODPOVĚDNOST
Veolia si klade za cíl aktivně se podílet na budování udržitelně se rozvíjející společnosti. Je klíčovým hráčem na trhu služebpro životní prostředí, a v této své roli proto každodenně přijímá odpovědnost za naplňování obecných zájmů, k nimž patří
především:
- podpora harmonického rozvoje území;
- zlepšování životních podmínek obyvatel
dotčených její činností a ochrana životního
prostředí;
- rozvoj podnikatelských dovedností
zaměstnanců, zlepšování osobní bezpečnosti při práci (prevence pracovních úrazů)
a vytváření zdravého pracovního prostředí.
SOLIDARITA
Vzhledem k tomu, že Veolia svou podnikatelskou činností slouží společným i sdíleným
zájmům, uplatňuje se solidarita jako jedna
z jejích základních hodnot ve vztazích, které
Veolia navazuje se všemi stakeholdery.
Solidarita se konkrétně projevuje v řešeních, jimiž skupina Veolia dokáže zajistit
základní služby všem. Jde o jeden ze
základních prvků společenské odpovědnosti firmy.
RESPEKT
Respektování je vůdčím principem jednání všech
zaměstnanců skupiny Veolia. Odráží se v dodržování
právních předpisů, vnitřních předpisů skupiny a v projevování úcty vůči ostatním.
INOVACE
Výzkum a inovace tvoří jádro strategie skupiny Veolia při vytváření udržitelných řešení a služeb pro zákazníky, životní prostředí a celou společnost.
ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA
Veolia tuto hodnotu uplatňuje především snahou o stále vyšší efektivitu a kvalitu svých služeb. Veolia prosazuje transparentnost a etická pravidla jako podmínku pro budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Veolia svým zákazníkům naslouchá
a dodává vhodná a inovativní řešení odpovídající jejich technickým, ekonomickým, ekologickým požadavkům.
7
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Naše služby
Výroba a prodej tepla a elektřiny
Veolia Energie Kolín má k dispozici tři zdroje: Elektrárna Kolín, Výtopna Východ a Kolín Hydro. Instalovaný elektrický výkon
v parních strojích je 18,26 MWe a ve vodních turbínách 0,945 MWe. Instalovaný tepelný výkon na zdroji Elektrárna Kolín je
169,15 MWt, na zdroji Výtopna Východ Kolín 42,82 MWt, na zdroji Výtopna Pila Vlašim 9,949 MWt a na blokových kotelnách
Vlašim 6,215 MWt .
V roce 2015 Veolia Energie Kolín prodala 804 203 GJ tepelné energie ve městě Kolín, 64 688 GJ tepelné energie ve městě
Vlašim a dodala do sítě 56 789 MWh elektrické energie.
Veolia Energie Kolín provozuje:
• v Kolíně 28.000 metrů parních sítí a 300 metrů sekundárních sítí,
• ve Vlašimi 5.275 metrů primárních teplovodních sítí.
1
Průměrné °D,
2
3
4
5
7
8
9
10
Dosažené °D v roce 2015
Inovace
Investice
Celkový objem investic Veolie Energie Kolín v roce 2015 dosáhl výše 28,026 mil. Kč v tomto členění:
Rozvojové investice
Investice do obnovy
Ekologické investice
Obchodní investice
Ostatní investice
8
8 114 tis. Kč
16 139 tis. Kč
1 580 tis. Kč
51 tis. Kč
2 142 tis. Kč
11
351
525
270
381
222
245
12
0
0
0
61
6
0
0
4
29
83
185
188
343
393
427
518
570
444
Srovnání průměrných denostupňů
s dlouhodobým průměrem za jednotlivé měsíce
12
Nejvýznamnějšími investicemi Veolie Energie Kolín v roce 2015 byly:
• D
okončení modernizace hlavní rozvodny 22 kV, přes kterou je realizováno vyvedení elektrického výkonu do sítě ČEZ Distribuce. Tato investice byla dokončena v srpnu roku 2015 a zajistí tak spolehlivost klíčového zařízení teplárny. Finanční náklad
na tuto akci v roce 2015 byl cca 8 mil. Kč.
• Instalace nového kouřového ventilátoru kotle K8, který zajistí stabilitu výkonu kotle K8 v celém výkonovém rozsahu. Finanční náklad na tuto akci v roce 2015 byl cca 8 mil. Kč.
Stejně jako minulý rok Veolia Energie Kolín investovala do modernizací vybraných částí parovodní sítě – v roce 2015 se
jednalo o částku cca 3 mil. Kč. Cílem rekonstrukcí parovodní sítě je zejména zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti, dále snížení
nároků na opravy a snížení ztrát z vedení.
Podíl jednotlivých druhů investic (v tis. Kč)
1 580
2 142
51
8 114
16 139
Rozvojové investice – R
Investice do obnovy – O
Ekologické investice – E
Obchodní investice – T
Ostatní investice – HaNIM
Zákazníci
Obchodní činnost
U tepelných sítí byly provedeny další částečné rekonstrukce stávajících parovodů. V Kolíně má společnost v oblasti prodeje
tepelné energie 186 odběratelů a 278 odběrných míst. V bytové sféře opět došlo k poklesu spotřeby tepla vlivem zateplování budov a zavedení úsporných opatření. V terciární sféře pokračoval pokles spotřeby tepla. Hlavní příčinou je zateplování
objektů. Ve Vlašimi má společnost v oblasti prodeje tepelné energie 89 odběratelů a 187 odběrných míst. V bytové sféře
opět došlo k poklesu spotřeby tepla vlivem zateplování budov, zavedení úsporných opatření a přímé regulace dodávek tepla
z domovních předávacích stanic v instalovaných objektech. V terciární sféře pokračoval pokles spotřeby tepla. Hlavní příčinou
je postupné zateplování objektů.
V roce 2016 se má začít s výstavbou bytového domu Residence Street. S investorem bytového projektu podepsala Veolia
Energie Kolín smlouvu o dodávkách tepelné energie ze své sítě dálkového tepla.
V oblasti prodeje elektřiny koncovým zákazníkům prodloužila společnost smlouvu s Pekářstvím Jan Hankovec a podepsala
smlouvy s Oblastní nemocnicí Kolín, a.s., společností Manag a.s. a se společností Toyota Pegueot Citroen Automobile CZ.
Cílem obchodní strategie Veolie Energie Kolín pro následující období je i nadále zajišťovat kvalitní technický a obchodní servis
pro stávající klienty a aktivní činností získat nové zákazníky pro dodávku tepla a elektřiny. I nadále bude společnost využívat
a nabízet své znalosti a zkušenosti v oblasti provozování energetických zařízení dalších vlastníků.
9
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
288 281
310 281
371 917
319 668
330 951
128 388
67 519
90 212
97 521
92 263
94 540
Tržby za elektřinu a podpůrné
služby v tis. Kč
343 617
Tržby za teplo a nevrácený
kondenzát v tis. Kč
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2 235
2 020
2 396
2 805
2 305
2 071
Ostatní provozní výnosy v tis. Kč
2010
2011
2012
2013
2014
2015
„S ohledem na životní prostředí neustále zvyšujeme množství tepla a elektřiny vyrobené v kogeneraci a současně zvyšujeme množství využívaných obnovitelných zdrojů energie.“
Vývoj tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb
2010–2015
Členění tržeb roku 2015 v %
0,5 %
474 273
357 834
402 902
472 243
414 236
427 562
22,1 %
2010
2011
2012
2013
2014
2015
tis. Kč
10
77,4 %
Tržby za teplo a nevrácený kondenzát
Tržby za elektřinu a podpůrné služby
Ostatní provozní výnosy
Odpovědnost
Integrovaný systém řízení
V průběhu roku 2015 proběhly ve Veolii Energie Kolín dva interní audity a jeden externí audit dle evropských norem ISO 9001,
ISO 14001 a ISO 18001, které potvrdily funkčnost všech systémů jak v oblasti životního prostředí, tak v oblasti kvality a bezpečnosti práce. V roce 2015 bylo rozhodnuto vedením společnosti, že společnost bude certifikována také dle normy ČSN ISO
50001, která řeší zejména úspory energií.
Při realizaci nových zařízení jsme věnovali pozornost rovněž bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Na dodržování bezpečnosti
klade společnost neustále velký důraz a v uplynulém roce se stejně jako v letech minulých zapojila do mezinárodního týdne
bezpečnosti, který každý rok celosvětově vyhlašuje skupina Veolia.
Také v roce 2015 jsme pokračovali v naplňování Politiky udržitelného rozvoje skupiny Veolia Energie v České republice. Naší
prioritou v oblasti ochrany životního prostředí je neustálé snižování vlivu naší činnosti na okolí, zejména v oblasti produkce
emisí a odpadů.
V roce 2015 bylo provedeno periodické školení zaměstnanců z oblasti BOZP a PO, dále bylo provedeno periodické školení
požárních hlídek včetně praktického nácviku hašení požáru. Jako každoročně byla provedena roční kontrola BOZP a PO dle
zákoníku práce.
2013
2014
56
353
1 107
18
36
331
1 123
16
50
330
1 123
8
57
2012
2015
151 325
178 525
176 220
174 997
CO (t)
159 785
NOx (t),
303
1 092
9
54
328
1 235
2011
SO2 (t),
209 130
2010
TZL (t),
13
56
432
1 339
13
Vývoj produkovaných emisí
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CO2 (t)
11
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Lidské zdroje
V pracovním poměru bylo v roce 2015 ve společnosti Veolia Energie Kolín zaměstnáno v průměrném přepočteném počtu
65 zaměstnanců. Převládají zaměstnanci se středním odborným vzděláním s výučním listem bez maturity (65 %), druhou
největší skupinou jsou zaměstnanci s úplným středním vzděláním s maturitou (29 %). Do budoucna je cílem Veolie Energie
Kolín posílit skupinu zaměstnanců, kteří dosáhli maturitní zkoušky.
Z pohledu věkové struktury tvoří zaměstnanci nad 40 let téměř 71 % všech zaměstnanců, i když jsme v roce 2015 pokračovali
v trendu snižování věkového průměru.
V roce 2015 se nám podařilo v rámci hodnocení technickohospodářských zaměstnanců nastavit každoroční elektronický systém individuálních hodnotících rozhovorů, z nichž vychází stanovení cílů, jejich vyhodnocení a další rozvoj zaměstnanců, které se následně promítají do motivační složky mzdy. Hodnotící rozhovory probíhají i u dělnických profesí vždy v tříleté periodě.
Struktura zaměstnanců dle vzdělání
Struktura zaměstnanců dle věku
5 %
6 %
12 %
17 %
29 %
38 %
65 %
SOU
ÚSO/ÚSV
VŠ
12
28 %
20–29 let
30–39 let
40–49 let
50–59 let
nad 60 let
Vývoj průměrného přepočteného stavu
zaměstnanců 2010–2015
Struktura zaměstnanců
dle délky zaměstnání
29 %
38 %
64
62
69
66
65
do 5 let
6–10 let
11–20 let
21 a více let
101
21 %
12 %
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Průměrný přepočtený stav
Solidarita
Společnost Veolia Energie Kolín podporuje ve městě Kolíně různé sportovní a společenské aktivity a pomáhá organizacím
sdružujícím handicapované spoluobčany. Nejvýznamnější oblastí je každoroční podpora sportu, jedná se o hokejový klub
a hlavně Basketball Club Kolín, který devátým rokem hraje nejvyšší basketbalovou soutěž v České republice a současně sdružuje velké množství dětí a mládeže Kolínska.
Společnost podpořila další kulturní a společenské akce jako festival Kmochův Kolín, festival Southern Rock and Blues Kolín.
V oblasti sociální společnost opět podpořila sdružení vozíčkářů Srdíčko, sponzorovala sociální vůz v Kolíně a věnoval finanční
dar Nadačnímu fondu Veolia.
13
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
3. Účetní závěrka
k 31. prosinci 2015
14
Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát
Za rok končící 31. prosincem
V tis. Kč
Bod
2015
2014
Výnosy
Náklady na prodej
Hrubý zisk
6
7
427 562
(352 368)
75 194
414 236
(323 729)
90 507
Správní náklady
Provozní hospodářský výsledek
8
(39 824)
35 370
(41 681)
48 826
Finanční výnosy
Finanční náklady
Zisk před zdaněním
9
9
203
(3 362)
32 211
78
(2 806)
46 098
Daň z příjmů
Zisk za účetní období
10
(6 583)
25 628
(9 408)
36 690
Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.
15
1
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Nekonsolidovaný výkaz o úplném výsledku
Za rok končící 31. prosincem
V tis. Kč
2015
2014
Zisk za účetní období
Zaměstnanecké požitky – pojistně
matematické zisky (položka bez
možnosti reklasifikace do výkazu
zisků a ztrát)
Změna reálné hodnoty zajišťovacích
instrumentů
Ostatní úplný výsledek po zdanění
25 628
36 690
(19)
19
11
--
(8)
19
Úplný výsledek za účetní období
25 620
36 709
*Zdanění je popsané v bodě 10
Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.
16
2
Nekonsolidovaný výkaz finanční pozice
K 31. prosinci
V tis. Kč
Aktiva
Pozemky, budovy a zařízení
Nehmotný majetek
Dlouhodobá aktiva celkem
Bod
Zásoby
Krátkodobé daňové pohledávky
Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky
Deriváty
Peníze a peněžní ekvivalenty
Oběžná aktiva celkem
Aktiva celkem
2015
2014
11
12
822 696
-822 696
864 847
79
864 926
14
10, 15
16
17
18
13 971
8 739
75 332
14
1 471
99 527
922 223
15 816
6 756
80 757
-499
103 828
968 754
218 796
13 150
208 455
440 401
218 796
13 139
182 846
414 781
21
13
1 286
90 320
91 606
1 252
91 124
92 376
20
23
21
22
329 013
58 074
87
3 042
390 216
481 822
922 223
388 425
70 134
38
3 000
461 597
553 973
968 754
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Fondy tvořené ze zisku a ostatní fondy
Nerozdělený zisk
Vlastní kapitál celkem
Závazky
Zaměstnanecké požitky
Odložené daňové závazky
Dlouhodobé závazky celkem
Úvěry a půjčky
Závazky z obchodního styku a ostatní závazky
Zaměstnanecké požitky
Rezervy
Krátkodobé závazky celkem
Závazky celkem
Vlastní kapitál a závazky celkem
Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.
Za společnost:
Ing. Martin Brůha
(statutární ředitel)
Datum: 1. dubna 2016
17
3
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Nekonsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu
V tis. Kč
Základní
kapitál
Rezervní
fond
Ostatní Zajištění
kapitálové peněžních
fondy
toků
Zůstatek k
218 796
43 759
2 713
31. prosinci 2013
Zisk za účetní období
---Ostatní úplný výsledek
Zaměstnanecké požitky –
pojistně matematické
---zisky (ztráty)
Ostatní úplný výsledek
---celkem
---Úplný výsledek
Transakce s vlastníky vykázané přímo ve vlastním kapitálu
Dividendy vyplacené
-(33 331)
-akcionářům
Příděl do ostat. kapitál.
-(10 426)
10 426
fondů
Příděl do nerozděl. zisku
(2)
--Zůstatek k
-218 796
13 139
31. prosinci 2014
Zisk za účetní období
---Ostatní úplný výsledek
Zaměstnanecké požitky –
pojistně matematické
---zisky (ztráty)
Změna reálné hodnoty
---zajišťovacích instrumentů
Ostatní úplný výsledek
---celkem
---Úplný výsledek
Transakce s vlastníky vykázané přímo ve vlastním kapitálu
Dividendy vyplacené
---akcionářům
Zůstatek k
-218 796
13 139
31. prosinci 2015
Nerozdělený
zisk
Celkem
--
369 303
634 571
--
36 690
36 690
--
19
19
--
19
19
--
36 709
36 709
--
(223 168)
(256 499)
--
--
--
--
2
--
--
182 846
414 781
--
25 628
25 628
--
(19)
(19)
11
--
11
11
(19)
(8)
11
25 609
25 620
--
--
--
11
208 455
440 401
Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.
18
4
Nekonsolidovaný přehled o peněžních tocích
Za rok končící 31. prosincem
V tis. Kč
Bod
Peněžní toky z provozní činnosti
Zisk před zdaněním za účetní období
Odpisy stálých aktiv
Změna stavu opravných položek a rezerv
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
Nerealizované kurzové zisky a ztráty
Ostatní nepeněžní operace
Peněžní tok z provozní činnosti
Změna stavu pohledávek
Změna stavu krátkodobých závazků
Změna stavu zásob
Zaplacená daň z příjmů a doměrky za minulá období
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
11,12
9
Peněžní toky z investiční činnosti
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Provozní volné peněžní prostředky
Peněžní tok z finanční činnosti
Vyplacené úroky
Přijaté úroky
Vyplacené dividendy
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů
Peněžní prostředky k 1. lednu
Peněžní prostředky k 31. prosinci
9
18
2015
2014
32 211
64 293
(3 294)
(9)
2 952
(3)
2 837
98 987
5 428
1 359
1 845
(9 369)
98 250
46 098
57 884
36
-2 128
(34)
-106 112
14 010
(6 263)
(5 296)
(21 715)
86 848
(34 923)
9
(34 914)
63 336
(44 968)
-(44 968)
41 880
(2 952)
--(2 952)
(2 129)
-(256 499)
(258 628)
60 384
(216 748)
(387 926)
(327 542)
(171 178)
(387 926)
Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.
19
5
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
1.
Všeobecné informace
Veolia Energie Kolín, a.s. (“společnost“) je společnost se sídlem v České republice. K 1. lednu 2015 byla
společnost Dalkia Kolín, a.s. přejmenována na Veolia Energie Kolín, a.s., tato změna byla zapsána do
obchodního rejstříku ke stejnému datu.
Adresa společnosti: Kolín V., Tovární 21, PSČ 280 63, IČO: 451 48 091.
Hlavním výrobním programem společnosti je výroba a distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, výroba
a rozvod tepelné energie.
Jediným akcionářem společnosti je Veolia Energie ČR, a.s. (do 31. prosince 2014 Dalkia Česká
republika, a.s.). V průběhu roku 2015 nedošlo ke změně akcionářské struktury.
V průběhu roku 2015 došlo ke změně ve složení statutárních orgánů společnosti. K datu 30. června 2015
došlo k ukončení členství ve správní radě pana Ing. Rostislava Krempaského. Novým členem správní rady
se stal pan Ing. Martin Brůha s účinností od 1. července 2015. K 30. červnu 2015 došlo také k ukončení
předsednictví ve správní radě a tedy i funkce statutárního ředitele pana Ing. Redy Rahmy a novým
předsedou správní rady a rovněž statutárním ředitelem se stal pan Ing. Martin Brůha s účinností
od 1. července 2015.
Organizační struktura
Společnost byla od 1. ledna 2011 plně integrována do řídící složky Region Čechy mateřské společnosti
Veolia Energie ČR, a.s., která plně řídí chod společnosti po stránce obchodní, technické, provozní,
personální a ekonomické.
2.
Pravidla pro sestavení účetní závěrky
a)
Prohlášení o shodě
Účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (International
Financial Reporting Standards, IFRS) ve znění přijatém EU a v souladu se zákonem o účetnictví
a předpisy platnými v České republice k 31. prosinci 2015. Valná hromada společnosti Veolia Energie
Kolín, a.s. jako statutární orgán rozhodla, že společnost bude s účinností od 1. ledna 2013 používat
mezinárodní účetní standardy pro účtování a sestavení účetní závěrky podle § 19a odst. 7 zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví.
Účetní závěrka byla schválena k vydání statutárním ředitelem dne 1. dubna 2016.
b)
Pravidla pro sestavení účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavená v českých korunách, které jsou funkční měnou, a zůstatky jsou zaokrouhleny
na nejbližší tisíce. Účetní závěrka byla sestavena na základě historických cen s výjimkou rezervy
na zaměstnanecké požitky, které jsou oceněny v reálné hodnotě.
Způsob stanovení reálné hodnoty je popsán v bodě 4.
c)
Použití odhadů a předpokladů
Při přípravě účetní závěrky v souladu s IFRS provádí vedení společnosti odhady a určuje předpoklady,
které k datu účetní závěrky mají vliv na aplikaci účetních postupů a na vykazovanou výši aktiv a pasiv,
výnosů a nákladů. Tyto odhady a předpoklady jsou založeny na bázi historických zkušeností a různých
dalších faktorů, které jsou považovány za přiměřené za podmínek, na jejichž základě se odhady
o zůstatkových hodnotách aktiv a pasiv provádí a které nejsou zcela evidentní z jiných zdrojů. Skutečné
výsledky se od odhadu mohou lišit.
Tyto odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Opravy účetních odhadů jsou zohledněny
v období, ve kterém jsou tyto odhady revidovány, pokud se tato revize týká pouze tohoto období, nebo
v budoucích obdobích, kterých se revize týká.
6
20
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
Zejména informace o významných odhadech, nejistotách a kritických úsudcích při použití účetních
postupů, které mají nejvýznamnější dopad na částky vykázané v účetní závěrce, jsou popsány v účetních
postupech 3 g), 3 h) a bodech 21 a 22.
d)
Změny v účetních postupech
(i) Neaplikované standardy
Pro účetní období počínající 1. lednem 2015 vchází v účinnost celá řada nových standardů, novelizací
standardů a interpretací, které ještě nebyly aplikovány při sestavování této nekonsolidované účetní
závěrky. U žádné z těchto změn se neočekává významný dopad na nekonsolidovanou účetní závěrku.
Ty, které mohou být relevantní pro společnosti, jsou uvedeny níže.
IFRS 9, zveřejněna v červenci 2014 nahradí stávající směrnice v IAS 39 Finanční nástroje: účtování
a oceňování. IFRS 9 zahrnuje revidovaný návod na klasifikaci a oceňování finančních nástrojů, včetně
nového modelu očekávaných úvěrových ztrát pro výpočet snížení hodnoty finančních aktiv, a nové
obecné požadavky na zajišťovací účetnictví. To také přináší pokyny pro uznávání a odúčtování finančních
nástrojů z IAS 39. IFRS 9 je účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2018, dřívější přijetí je
povolené. Společnost vyhodnocuje potenciální dopady na své účetnictví vyplývající z aplikace IFRS 9.
IFRS 15 vytváří ucelený rámec pro určení, zda, kolik a kdy se účtuje o výnosech. To nahradí stávající
směrnici pro účtování výnosů, včetně IAS 18 Výnosy, IAS 11 Smlouvy o zhotovení a IFRIC 13
Zákaznické věrnostní programy. IFRS 15 je účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2018, dřívější
přijetí je povoleno. Společnost vyhodnocuje potenciální dopady na své účetnictví vyplývající z aplikace
IFRS 15.
Pro následující nové nebo novelizované standardy se neočekává, že budou mít významný dopad na
nekonsolidovanou účetní závěrku společnosti.
IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci
Novelizace IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky
Novelizace IFRS 11 Společná uspořádání – Účtování o nabytí účastí na společných činnostech
Novelizace IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka a IAS 28 Investice do přidružených a společných
podniků – Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem
Novelizace IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení a IAS 38 Nehmotná aktiva - Objasnění přijatelných
metod odepisování a amortizace
Novelizace IAS 27 Individuální účetní závěrka – Metoda ekvivalence v individuální účetní závěrce
(ii) Aplikované standardy
Společnost přijala novelizaci IAS 19 – Zaměstnanecké požitky - s datem první aplikace k 1. lednu 2015.
Povinná účinnost pro EU nastala 1. února 2015.
3.
Účetní postupy
Dále popsané účetní postupy byly použity konsistentně ve všech účetních obdobích vykázaných v této
účetní závěrce.
a)
Cizí měny
Transakce v cizích měnách
Transakce v cizí měně se přepočítávají pevným kurzem, který je stanoven podle kurzu České národní
banky, platným první den měsíce uskutečnění transakce. Peněžní aktiva a pasiva v cizí měně jsou
k rozvahovému dni přepočtena na koruny směnným kurzem České národní banky platným v tento den.
Kurzové rozdíly z přepočtu aktiv a pasiv v cizí měně jsou účtovány ve výkazu zisků a ztrát.
b)
Finanční nástroje
(i) Nederivátové finanční nástroje
Nederivátové finanční nástroje představují obchodní a ostatní pohledávky, hotovost a peněžní
ekvivalenty, úvěry a půjčky, obchodní a ostatní závazky.
7
21
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
Peněžní prostředky zahrnující peněžní hotovost, bankovní vklady a prostředky zapojené do cash poolu
jsou součástí peněz a peněžních ekvivalentů v rámci přehledu o peněžních tocích. Na základě smluvních
podmínek společnost prezentuje ve výkazu finanční pozice aktivní zůstatek cash poolu v rámci peněžních
prostředků a peněžních ekvivalentů. V případě, že vznikne závazek z cash poolu, je vykázán v položce
úvěry a půjčky. Pro účely výkazu přehledu o peněžních tocích je jak aktivní tak pasivní zůstatek na cash
poolových účtech součástí peněžních prostředků.
Pohledávky, závazky, půjčky a úvěry jsou oceňovány na úrovni jejich současné/zůstatkové hodnoty
s využitím efektivní úrokové sazby, a to při respektování principu významnosti. Hotovost a peněžní
ekvivalenty jsou oceňovány jmenovitými hodnotami.
Pohledávky jsou finančními aktivy nederivátové povahy s fixními či předem stanovenými platbami, které
nejsou obchodovány na aktivním trhu. Pohledávky jsou prvotně oceněny a následně vykazovány
v hodnotě snížené o opravné položky (viz bod 3 f).
Ostatní nederivátové finanční nástroje jsou prvotně oceněny reálnou hodnotou včetně vedlejších
pořizovacích nákladů, pokud se nejedná o ty, které se přeceňují na reálnou hodnotu prostřednictvím
výkazů zisků a ztrát. Pokud reálná hodnota nemůže být spolehlivě určena, použije se pořizovací cena.
Ocenění těchto aktiv je případně následně upravováno o ztráty ze snížení hodnoty (viz bod 3 f) nebo
prostřednictvím opravných položek, a to v závislosti na typu finančního nástroje.
(ii) Vlastní kapitál
Základní kapitál je tvořen plně splacenými vklady akcionářů. Dividendy jsou vykázány jako závazek
v období, ve kterém bylo o jejich výplatě rozhodnuto.
c)
Pozemky, budovy a zařízení
(i) Vlastní majetek
Složky pozemků, budov a zařízení jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o oprávky (viz dále) a ztráty
ze snížení hodnoty (viz bod 3 f). Ocenění majetku vlastní výroby zahrnuje cenu materiálu, práce
a proporcionální část režijních výrobních nákladů.
Pokud se některý z pozemků, budov nebo zařízení skládá z významných složek s různou dobou životnosti,
jsou tyto složky odpisovány samostatně.
(ii) Najatý majetek
Nájemní dohody, kterými se na společnost přenáší veškerá rizika a výhody spojené s vlastnictvím, jsou
klasifikovány jako finanční leasingy. Budovy a zařízení nabyté pomocí finančního leasingu jsou
vykazovány jako finanční aktivum v menší z hodnot, jež je výsledkem porovnání reálné hodnoty tohoto
aktiva a současné hodnoty minimálních leasingových splátek v době zahájení leasingu. Ocenění se
následně snižuje o oprávky (viz dále) a ztráty ze snížení hodnoty (viz bod 3 f). Splátky operativního
leasingu jsou vykazovány v souladu s účetním postupem 3 j.
(iii) Vládní dotace
Vládní dotace na pořízení investic jsou účtovány na počátku v reálné hodnotě na účet závazků, a to
v okamžiku, kdy existuje přiměřená jistota, že budou obdrženy, a že společnost splní podmínky s dotací
související. Dotace snižují pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.
(iv) Následné výdaje
Výdaje na výměnu části položky zařízení, která je vykazována samostatně, včetně výdajů na nezbytné
kontroly a generální opravy jsou aktivovány do pořizovací ceny, pouze pokud zvyšují budoucí
ekonomické užitky generované danou položkou pozemků, budov a zařízení a tyto výdaje lze objektivně
ocenit. Výdaje související s každodenní údržbou pozemků, budov a zařízení jsou vykázány přímo
v nákladech běžného období.
22
8
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
(v) Odpisy
Odpisy se účtují do výkazu zisků a ztrát rovnoměrně po očekávanou dobu použitelnosti budov a zařízení.
Pozemky se neodpisují. Očekávaná doba použitelnosti majetku je následující:
Budovy, haly a stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Ostatní aktiva
d)
30 - 40 let
4 - 20 let
4 roky
Nehmotná aktiva
Nehmotná aktiva nabytá společností jsou oceněna pořizovací cenou sníženou o oprávky (viz dále) a ztráty
ze snížení hodnoty (viz bod 3 f). Zakoupený software, který nedílně souvisí s funkčností příslušného
zařízení, se kapitalizuje jako součást daného zařízení.
Odpisy
Odpisy se účtují do výkazu zisků a ztrát rovnoměrně po očekávanou dobu použitelnosti nehmotného
majetku od data jejich uvedení do užívání. Očekávaná doba použitelnosti nehmotného majetku je
následující:
Software
Ostatní
e)
4 - 5 let
4 - 5 let
Zásoby
Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou nebo čistou realizovatelnou hodnotou, a to vždy tou, která je nižší.
Čistá realizovatelná hodnota je odhadnutá prodejní cena v běžném podnikání snížená o odhadnuté
náklady na dokončení a předpokládané náklady spojené s prodejem aktiva. Cena zásob je stanovena
použitím metody průměrných cen a zahrnuje kupní cenu a ostatní náklady spojené s nákupem jako
dopravné, skladné apod.
K datu sestavení účetní závěrky prověřuje společnost účetní hodnoty zásob. Snížení hodnoty zásob
na úroveň čisté realizovatelné hodnoty oproti pořizovací ceně je vykazováno ve výkazu zisků a ztrát
v období, kdy bylo snížení ocenění zjištěno.
Emisní povolenky
Povolenka na emise skleníkových plynů (dále „emisní povolenka“ nebo „EUA“), kterou společnost
vykazuje jako zásobu, představuje právo provozovatele zařízení, které svým provozem vytváří emise
skleníkových plynů, vypustit do ovzduší v daném kalendářním roce ekvivalent tuny oxidu uhličitého.
V účetních výkazech jsou přidělené emisní povolenky oceněny pořizovací cenou, tj. nulovou hodnotou.
Nakoupené povolenky jsou oceňovány pořizovací cenou či v tržní ceně v případě, že nákup zahrnuje
finanční derivát. Spotřeba emisních povolenek je účtována metodou váženého aritmetického průměru.
K rozvahovému dni společnost dále posuzuje, zda neexistují indikátory možného snížení hodnoty
emisních povolenek. Pokud takové indikátory existují, společnost ověřuje, zda zpětně získatelná hodnota
emisních povolenek je nižší než jejich zůstatková hodnota. Případné snížení hodnoty emisních povolenek
je zúčtováno do výkazu zisků a ztrát. Pokud je spotřeba emisních povolenek v daném účetním období
vyšší než počet povolenek, které má společnost k dispozici k rozvahovému dni, je vykázána rezerva
ve výši hodnoty povolenek, které společnost bude muset nakoupit na veřejném trhu v následujícím
účetním období. Tato rezerva je oceněna tržní hodnotou chybějících emisních povolenek k rozvahovému
dni.
Spotřeba emisních povolenek a taktéž výnosy z jejich prodeje jsou vykazovány v Nekonsolidovaném
výkazu zisků a ztrát v rámci pozice Náklady na prodej.
f)
Snížení hodnoty
(i) Finanční aktiva
U finančního aktiva dochází ke snížení hodnoty tehdy, pokud existují objektivní náznaky, že nastala
skutečnost či skutečnosti s negativním dopadem na budoucí peněžní toky z tohoto aktiva.
9
23
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
Ztráta ze snížení hodnoty u finančního aktiva oceněného zůstatkovou hodnotou je vypočtena pomocí
efektivní úrokové sazby jako rozdíl mezi jeho účetní hodnotou a současnou hodnotou odhadovaných
budoucích peněžních toků diskontovaných původní efektivní úrokovou sazbou. Jednotlivá významná
finanční aktiva jsou testována na snížení hodnoty individuálně. Ostatní finanční aktiva jsou posuzována
souhrnně ve skupinách, které sdílí podobné rysy úvěrového rizika. Veškeré ztráty ze snížení hodnoty jsou
účtovány do výkazu zisků a ztrát. Ztráta ze snížení hodnoty je zrušena tehdy, pokud lze zrušení objektivně
vztáhnout ke skutečnosti, která nastala po zaúčtování ztráty ze snížení hodnoty. Zrušení ztráty ze snížení
hodnoty je účtováno do výkazu zisků a ztrát.
(ii) Nefinanční aktiva
K datu sestavení účetní závěrky prověřuje společnost účetní hodnoty nefinančních aktiv, s výjimkou
zásob (viz bod 3 e) a odložených daňových pohledávek (viz bod 3 k), aby zjistila, zda neexistují indikace,
že mohlo dojít ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové indikace, je odhadnuta zpětně
získatelná hodnota majetku.
Ztráta ze snížení hodnoty je zaúčtována, pokud je účetní hodnota aktiva vyšší než jeho zpětně získatelná
hodnota. Penězotvorná jednotka je nejmenší identifikovatelná skupina aktiv, která generuje peněžní toky,
které jsou nezávislé na jiných aktivech a skupinách aktiv. U aktiva, které negeneruje nezávislé peněžní
toky, se zpětně získatelná hodnota stanovuje pro penězotvornou jednotku, ke které dané aktivum patří.
Ztráty ze snížení hodnoty zaúčtované v souvislosti s penězotvornými jednotkami snižují účetní hodnotu
aktiv poměrným způsobem.
Výpočet zpětně získatelné hodnoty
Zpětně získatelná hodnota aktiva nebo penězotvorné jednotky je určena reálnou hodnotou sníženou
o náklady na prodej nebo jejich užitnou hodnotou podle toho, která je vyšší. Pro zjištění užitné hodnoty
jsou odhadované budoucí toky diskontovány na jejich současnou hodnotu s použitím diskontní sazby před
zdaněním, která odráží aktuální tržní ocenění časové hodnoty peněžních prostředků a rizik specifických
pro dané aktivum. U aktiva, které negeneruje nezávislé peněžní toky, se zpětně získatelná hodnota
stanovuje pro penězotvornou jednotku, ke které dané aktivum patří.
g)
Zaměstnanecké požitky
Závazek společnosti z titulu zaměstnaneckých požitků je částka budoucích požitků, na které mají
zaměstnanci nárok výměnou za své služby v běžném a minulých obdobích. Je vypočten za použití metody
plánovaného ročního zhodnocení požitků. Diskontní sazba se stanoví jako výnos z dlouhodobých státních
dluhopisů v České republice. Veškeré pojistně-matematické zisky a ztráty jsou účtovány do výkazu zisků
a ztrát v období, kdy nastanou, s výjimkou zisků a ztrát u požitků po skončení pracovního poměru, které
jsou účtovány do vlastního kapitálu.
Závazky z titulu příspěvků na plány definovaných příspěvků jsou účtovány jako náklad do výkazu zisků
a ztrát v období, kdy jsou splatné. Změny plánu definovaných příspěvků týkajících se odměn při odchodu
do důchodu, klasifikovaných jako požitky po ukončení pracovního poměru, jsou amortizovány
rovnoměrně do výkazu zisků a ztrát do doby, kdy zaměstnanci nastal nárok na výplatu tohoto požitku.
h)
Rezervy
Rezerva se vykáže v rozvaze, pokud má společnost smluvní nebo mimosmluvní závazek, který je
důsledkem minulé události, a je pravděpodobné, že vypořádání tohoto závazku povede k odtoku
prostředků. Pokud je dopad diskontování významný, rezervy se stanovují diskontováním očekávaných
budoucích peněžních toků sazbou před zdaněním, která odráží současné tržní ohodnocení časové hodnoty
peněz a specifická rizika daného závazku.
(i) Soudní spory
Rezerva na soudní spory se vykáže, jakmile je pravděpodobné, že vypořádání právních nároků vůči
společnosti povede k odtoku prostředků.
(ii) Ostatní rezervy
Ostatní rezervy zahrnují rezervy, které jsou tvořeny na rizika plynoucí z hlavní činnosti společnosti.
Rezervy na ostatní rizika byly prověřeny a upraveny na základě nejlepších odhadů vyplývajících ze
změny předpisů a odhadů.
10
24
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
i)
Výnosy
Prodej tepla, elektřiny a zboží
Výnosy z prodeje tepla, elektřiny a zboží jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát, jakmile dojde k převodu
významných rizik a výhod spojených s vlastnictvím na kupujícího.
j)
Náklady
(i) Splátky operativního leasingu
Splátky operativního leasingu jsou vykazovány ve výkazu zisků a ztrát rovnoměrně po dobu trvání
leasingového vztahu.
(ii) Finanční náklady a výnosy
Finanční náklady a výnosy zahrnují úroky z půjček stanovené metodou efektivní úrokové sazby, úroky
z investovaných prostředků a diskontování rezerv.
k)
Daň z příjmů
Daň z příjmů zahrnuje splatnou a odloženou daň. Daň z příjmů je vykázána ve výkazu zisků a ztrát
s výjimkou daně, která se vztahuje k položkám vykázaným přímo ve vlastním kapitálu.
Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený ze zdanitelných příjmů běžného roku s použitím daňových
sazeb platných k prvnímu dni účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň se vypočte s použitím rozvahové metody a vychází z dočasných rozdílů mezi účetní
a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím daňové sazby platné pro období, ve kterém se předpokládá,
že daňová pohledávka či závazek budou uplatněny.
K datu sestavení účetní závěrky prověřuje společnost účetní hodnotu odložené daňové pohledávky.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících
účetních obdobích uplatněna.
Stanovení odložené daně vyjadřuje daňové důsledky v závislosti na způsobu, jímž společnost hodlá
na konci vykazovaného období realizovat nebo vypořádat účetní hodnotu svých aktiv a pasiv. Pro
investiční majetek oceňovaný reálnou hodnotou platí předpoklad, že účetní hodnota investičního majetku
se vždy realizuje prodejem, pokud tento předpoklad nemůže být vyvrácen.
l)
Nové standardy IFRS a interpretace IFRIC, jež dosud nevstoupily v platnost
Pro rok končící 31. prosincem 2015 nejsou ještě účinné nové standardy IFRS a interpretace IFRIC.
Společnost v současné době zvažuje možné dopady nových a alternativních standardů, jež nevstoupily
v platnost v roce končícím 31. prosincem 2015 a které nebyly použity při přípravě této účetní závěrky.
Společnost předpokládá, že žádný z těchto standardů nebude mít významný vliv na účetní závěrku.
Výjimkou je standard IFRS 9 Finanční instrumenty zveřejněný v červenci 2014, který nahradí stávající
směrnice v IAS 39 Finanční nástroje, účtování a oceňování. IFRS 9 zahrnuje revidovaný návod na
klasifikaci a oceňování finančních nástrojů, včetně nového modelu očekávaných úvěrových ztrát pro
výpočet snížení hodnoty finančních aktiv a nové obecné požadavky na zajišťovací účetnictví. Také přináší
pokyny pro uznávání a odúčtování finančních nástrojů z IAS 39. IFRS 9 je účinný pro účetní období
začínající 1. ledna 2018 a dřívější přijetí je povoleno. Společnost vyhodnocuje potenciální dopady na své
účetnictví vyplývající z aplikace IFRS 9.
Dále standard IFRS 15, který objasňuje vykazování výnosů z pohledu, do kterého období patří a v jaké
výši. Tento standard nahradí stávající směrnici pro účtování výnosů, včetně IAS 18 – Výnosy, IAS 11 –
Dlouhodobé zakázky a IFRIC 13 – Zákaznické věrnostní programy. Standard nabývá účinnosti
1. ledna 2018 a dřívější přijetí je povoleno. Společnost v současné době vyhodnocuje potenciální dopady
použití IFRS 15 ve svém účetnictví.
11
25
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
4.
Odhad reálné hodnoty
Některá účetní pravidla společnosti vyžadují stanovení reálné hodnoty jak pro finanční tak pro nefinanční
položky aktiv a pasiv. Reálné hodnoty jsou stanoveny buď měřením, nebo popisem podle následujících
metod.
(i) Obchodní a ostatní pohledávky
Reálná hodnota obchodních a ostatních pohledávek je stanovena na základě současné hodnoty budoucích
peněžních toků diskontovaných tržní úrokovou mírou k rozvahovému dni.
(ii) Deriváty
Reálná hodnota termínovaných smluv s emisními povolenkami a certifikáty a forwardových smluv
zajišťujících kurzové riziko je stanovena jako diskontovaný rozdíl mezi smluvními cenami a tržní
forwardovou cenou.
(iii) Nederivátové finanční závazky
Reálná hodnota je pro účely vykázání v příloze kalkulována jako současná hodnota budoucí platby
nominální hodnoty a plateb úroků diskontovaných tržní úrokovou mírou k rozvahovému dni.
(iv) Zaměstnanecké požitky
Reálná hodnota zaměstnaneckých požitků je kalkulována jako současná hodnota budoucích požitků,
na které mají zaměstnanci nárok výměnou za své služby v běžném a minulých obdobích. Diskontní sazba
se stanoví jako výnos z dlouhodobých státních dluhopisů v České republice.
5.
Řízení finančních rizik
Společnost je vystavena následujícím finančním rizikům:




kreditní riziko,
riziko likvidity,
tržní riziko,
provozní riziko.
Za ustavení a kontrolu pravidel pro řízení rizik ve společnosti celkově odpovídá statutární ředitel, který
kontroluje a schvaluje pravidla pro řízení rizik, jež jsou popsána níže. Oblast rizik je řízena interně ve
spolupráci s mateřskou společností. Statutární ředitel sleduje zejména postup sestavování
nekonsolidované účetní závěrky, hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a
případně systémů řízení rizik.
Kreditní riziko
Kreditní riziko je riziko finanční ztráty pro společnost v případě, že zákazník nebo protistrana v transakci
s finančním nástrojem nedodrží smluvní závazky.
Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky
Ohrožení kreditním rizikem je ovlivněno především individuálními charakteristikami každého zákazníka
a společnost se je snaží řídit a omezovat. Společnost má vytvořena pravidla, podle kterých platí, že než
jsou významnému zákazníkovi nabídnuty standardní platební a dodací podmínky, projde zákazník
individuálním hodnocením úvěrové schopnosti. Při tomto hodnocení se přihlíží k externím ratingům
a v některých případech k referencím od specializované firmy. Pro zákazníky jsou stanoveny kreditní
limity. Vyhodnocení zákazníků a plnění kreditních limitů provádí útvar vymáhání pohledávek. Zákazníci,
kteří nedodržují kreditní limit, mohou mít ukončenu dodávku na základě individuálního posouzení. Více
než 80 % zákazníků společnosti se společností obchoduje více než 4 roky a ztráty se přitom vyskytují
velmi zřídka. Pro sledování úvěrového rizika ve vztahu k zákazníkům jsou zákazníci rozděleni podle
jejich rizikových charakteristik. Rozlišuje se, zda jde o právnickou nebo fyzickou osobu, podle odvětví
a případně dřívější platební historie. Dodávky jsou realizovány proti zálohovým platbám, které se
pravidelně vyhodnocují. Zákazníci označeni jako vysoce rizikoví jsou zvlášť sledováni a v některých
případech je nabídnut splátkový kalendář na zajištění pohledávek.
12
26
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
Kreditní riziko vyplývající z pohledávek je zohledněno prostřednictvím opravných položek, které se
vytvářejí jednak k pohledávkám, které představují specifické riziko ztráty, a dále na ztrátu ke skupině
pohledávek, které představují podobné riziko. Dále viz bod 24.
Společnost drží k 31. prosinci 2015 peníze a peněžní ekvivalenty ve výši 1 471 tis. Kč (2014 – 499 tis.
Kč). Peníze a peněžní prostředky jsou drženy u bank s vysokým ratingem a v rámci cash poolu
s mateřskou společností.
Záruky
Společnost uplatňuje zásadu, že záruky poskytuje pouze ve výjimečných případech vyplývajících
z výběrových řízení a povinností daných legislativou.
Riziko likvidity
Riziko likvidity znamená možnost, že společnost nebude schopna dostát svým finančním závazkům
k termínům splatnosti. Přístup společnosti k řízení likvidity je zajistit dostatečnou likviditu k plnění
závazků podle splatnosti a nedopustit poškození dobrého jména společnosti.
K řízení nákladů na svoje výrobky a služby používá společnost metodu členění nákladů podle činností,
která umožňuje sledovat požadavky na peněžní toky a optimalizovat návratnost vložených prostředků.
Společnost má běžně zajištěn dostatek finančních prostředků ke krytí očekávaných provozních nákladů,
který je zajištěn zapojením do cash poolu v rámci skupiny Veolia. V rámci cash poolu může společnost
čerpat hotovostní úvěr až do výše 500 mil. Kč. Tímto přístupem společnost vylučuje potenciální dopad
případných nenadálých okolností.
Tržní riziko
Tržní riziko znamená potencionální možnost, že v tržních cenách, směnných kurzech, úrokových sazbách,
cenách akcií či cenách povolenek na emise skleníkových plynů nastanou změny, které negativně ovlivní
příjmy společnosti nebo hodnotu finančních nástrojů, které má společnost v držení.
Měnové riziko
V oblasti nákupu, prodeje a financování není společnost vystavena významnému měnovému riziku,
protože rozhodující část nákupu, prodeje a financování jsou sjednány v domácí měně.
Úrokové riziko
Společnost pokrývá částečně úrokové riziko vyplývající z pohybu úrokových sazeb tím, že financování je
zajištěno především prostřednictvím poskytnutého financování mateřskou společností. Toto financování
je vystaveno tržnímu riziku z titulu pohybu úrokových sazeb.
Provozní riziko
Společnost řídí výrobní riziko s cílem vyhnout se finančním ztrátám a škodám. Jedná se především
o postupné opotřebení vybavení a komponent společnosti, rizika spojená s odstávkami provozů, a rizika
spojená s pojištěním.
Postupné opotřebení vybavení a komponent
Vliv provozu, jakož i přírodních procesů (např. eroze a koroze) na technický stav některého vybavení
a určitých komponent výrobního zařízení, se neustále v průběhu času zvyšuje. Zároveň společnost
pokračuje ve významném projektu obnovy výrobního portfolia svých provozů za účelem jeho
modernizace tak, aby byla naplněna obchodní vize skupiny Veolia. Společnost má vypracovaný plán
obnovy svých zdrojů, jehož cílem je snížení spotřeby energie. Kromě přípravy obnovy svých provozů
na fosilní palivo vytváří společnost podmínky pro spalování biomasy. Společnost se snaží dodržovat své
postupy ohledně preventivní kontroly a údržby vybavení a komponent svých provozů, včetně oprav
a výměn, s cílem předcházet poruchovosti a ztrátám.
Rizika spojená s odstávkami provozů
Přes složitosti výrobních provozů se společnost snaží odstranit riziko neplánovaných odstávek nebo
s přesností předvídat jejich načasování či dopad zejména prováděním preventivních kontrol a oprav.
13
27
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
Pojištění rizik
Společnost má uzavřeny pojistné programy (např. pojištění majetku a strojního vybavení, pojištění
odpovědnosti za škodu) svých nejdůležitějších aktiv k pokrytí rizik hlavních pojistných událostí.
Řízení kapitálu
Statutární ředitel řídí politiku kapitálové struktury společnosti v souladu s požadavky investora se
zaměřením na vhodné zadlužení a sledování dividendové politiky. Cílem je dosažení vhodného poměru
cizích zdrojů k celkovým aktivům a dosažení plánovaných záměrů dividendové politiky. Jedná se
o hledání přiměřeného zadlužení, která závisí na tvorbě zisku, resp. cash flow, dodržení průměrných
nákladů na kapitál a pracovního kapitálu.
Dluh společnosti na vlastní kapitál na konci účetního období byl následující:
V tis. Kč
Závazky celkem
Peníze a peněžní ekvivalenty
Čistý dluh
Celkový vlastní kapitál
Finanční toky ze zajištění
Upravený vlastní kapitál
Dluh na upravený kapitál
6.
Tržby za prodej tepla
Tržby za prodej a přeprodej elektřiny a podpůrné
služby
Ostatní provozní výnosy
Celkem
Náklady na prodej
V tis. Kč
Osobní náklady
Odpisy
Náklady na prodané zboží bez elektřiny
Náklady na nakoupenou elektřinu
Spotřeba paliva
Spotřeba materiálu, energie a služeb
Změna stavu rezerv
Spotřeba emisních povolenek a změna stavu rezerv
na emisní povolenky
Celkem
8.
2014
553 973
(499)
553 474
414 781
-414 781
1,33
Výnosy
V tis. Kč
7.
2015
481 822
(1 471)
480 351
440 401
(11)
440 390
1,09
2015
330 951
2014
319 668
94 540
92 263
2 071
427 562
2 305
414 236
2015
(37 184)
(62 823)
(8 430)
(14 098)
(133 910)
(79 226)
(96)
2014
(36 642)
(56 282)
(6 492)
(4 299)
(132 463)
(77 778)
(755)
(16 601)
(9 018)
(352 368)
(323 729)
2015
(631)
(1 470)
(27 815)
(9 908)
(39 824)
2014
(679)
(1 602)
(27 926)
(11 474)
(41 681)
Správní náklady
V tis. Kč
Osobní náklady
Odpisy
Náklady na řízení
Náklady na materiál, služby, ostatní náklady
Celkem
14
28
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
9.
Finanční náklady a výnosy
V tis. Kč
10.
Úrokový výnos
Kurzový zisk
Finanční výnosy celkem
2015
-203
203
Úrokový náklad
Kurzová ztráta
Diskont rezerv
Ostatní finanční náklady
Finanční náklady celkem
(2 952)
(325)
(22)
(63)
(3 362)
2014
-78
78
(2 128)
(574)
(23)
(81)
(2 806)
Daň z příjmů
Vykázaná ve výkazu zisků a ztrát
V tis. Kč
Splatná daň
Běžný rok
Upřesnění daně vztahující se k předcházejícím obdobím
Odložená daň
Dopad změny v dočasných rozdílech a snížení daňové sazby
Daň z příjmů ve výkazu zisků a ztrát celkem
Odsouhlasení efektivní daňové sazby
V tis. Kč
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů vypočtená pomocí domácí sazby daně z příjmů
právnických osob
Vliv daňově neodpočitatelných nákladů
Vliv výnosů vyňatých/osvobozených od daně
Vliv změny sazby odložené daně
Vliv slev na dani
Upřesnění daně vztahující se k předcházejícím obdobím
Splatná daň celkem
Odložená daň celkem
Daň z příjmů ve výkazu zisků a ztrát celkem
2015
(7 520)
135
(7 385)
2014
(12 804)
(179)
(12 983)
802
(6 583)
3 575
(9 408)
2015
2014
32 211
46 098
(6 120)
(8 759)
(5 736)
4 336
--135
(7 385)
802
(6 583)
(4 897)
852
--(179)
(12 983)
3 575
(9 408)
Přeplatek na dani z příjmů ve výši 8 739 tis. Kč je vykázán v pozici krátkodobé daňové pohledávky
(2014 – 6 756 tis. Kč) a představuje odhad daně z příjmů právnických osob ve výši 7 520 tis. Kč (2014 –
12 804 tis. Kč) snížený o zaplacené zálohy na daň ve výši 16 259 tis. Kč (2014 – 19 560 tis. Kč).
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv,
případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné
pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.
Dopad položek ostatního úplného výsledku na odloženou daň:
Zaměstnanecké požitky - pojistně matematické zisky; před zdaněním (23) tis. Kč (2014 – 23 tis. Kč), daň
4 tis. Kč (2014 – (4) tis. Kč), po zdanění (19) tis. Kč (2014 – 19 tis. Kč).
Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů; před zdaněním 13 tis. Kč (2014 – 0 tis. Kč), daň
(2) tis. Kč (2014 – 0 tis. Kč), po zdanění 11 tis. Kč (2014 – 0 tis. Kč).
15
29
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
11.
Pozemky, budovy a zařízení
V tis. Kč
Pořizovací cena
Budovy a
stavby
Stroje a
zařízení
Nedokončené
investice
Celkem
23 202
599 187
473 449
104 904
1 200 742
---
60 550
--
85 183
(371)
(81 493)
--
64 240
(371)
23 202
659 737
558 261
23 411
1 264 611
23 202
659 737
558 261
23 411
1 264 611
---
453
(552)
28 543
(1 657)
(7 490)
(2 817)
21 506
(5 026)
23 202
659 638
585 147
13 104
1 281 091
Budovy a
stavby
Stroje a
zařízení
Nedokončené
investice
Celkem
--
138 011
200 810
3 524
342 345
--
23 089
34 701
--
57 790
--
--
--
--
--
--
--
(371)
--
(371)
--
161 100
235 140
3 524
399 764
--
161 100
235 140
3 524
399 764
--
24 306
39 908
--
64 214
--
--
--
--
--
--
(552)
(1 657)
(3 374)
(5 583)
--
184 854
273 391
150
458 395
Zůstatková hodnota
Pozemky
23 202
23 202
23 202
Stroje a
zařízení
272 639
323 121
311 756
Nedokončené
investice
101 380
19 887
12 954
Celkem
K 1. lednu 2014
K 31. prosinci 2014
K 31. prosinci 2015
Budovy a
stavby
461 176
498 637
474 784
Zůstatek
k 1. lednu 2014
Přírůstky/přeúčtování
Úbytky
Zůstatek
k 31. prosinci 2014
Zůstatek
k 1. lednu 2015
Přírůstky/přeúčtování
Úbytky
Zůstatek
k 31. prosinci 2015
Odpisy a ztráty ze
snížení hodnoty
Zůstatek
k 1. lednu 2014
Odpisy běžného roku
Ztráty ze snížení
hodnoty
Úbytky
Zůstatek
k 31. prosinci 2014
Zůstatek
k 1. lednu 2015
Odpisy běžného roku
Ztráty ze snížení
hodnoty
Úbytky
Zůstatek
k 31. prosinci 2015
Pozemky a
umělec. díla
Pozemky a
umělec. díla
858 397
864 847
822 696
Zajištění
K 31. prosinci 2015 společnost neeviduje majetek zatížen zástavním právem.
Dotace
Společnost získala v roce 2015 dotaci na modernizaci sítě v Kolíně z programu MŽP ČR „EKO Energie“
ve výši 5 013 tis. Kč (2014 – dotace v celkové hodnotě 7 644 tis. Kč).
30
16
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
12.
Nehmotný majetek
V tis. Kč
Pořizovací cena
Software
Zůstatek k 1. lednu 2014
Přírůstky
Úbytky
Zůstatek k 31. prosinci 2014
1 966
--1 966
Nedokončené
investice
-----
Zůstatek k 1. lednu 2015
Přírůstky
Úbytky
Zůstatek k 31. prosinci 2015
1 966
--1 966
-----
1 966
--1 966
Software
Celkem
Odpisy
1 966
--1 966
Zůstatek k 1. lednu 2014
Odpisy běžného roku
Úbytky
Zůstatek k 31. prosinci 2014
1 793
94
-1 887
Nedokončené
investice
-----
Zůstatek k 1. lednu 2015
Odpisy běžného roku
Úbytky
Zůstatek k 31. prosinci 2015
1 887
79
-1 966
-----
1 887
79
-1 966
Software
173
79
--
Ostatní
----
Celkem
173
79
--
Zůstatková hodnota
K 1. lednu 2014
K 31. prosinci 2014
K 31. prosinci 2015
13.
Celkem
1 793
94
-1 887
Odložená daň
Odložené daňové pohledávky a závazky se vztahují k následujícím položkám:
V tis. Kč
Pozemky, budovy a
zařízení
Zásoby
Zásoby emisních
povolenek včetně
rezervy
Rezervy
Ostatní položky
Odložené daňové
pohledávky/(závazky)
Pohledávky
2015
2014
Závazky
2015
2014
Rozdíl
2015
2014
29
670
(92 617)
(94 228)
(92 588)
(93 558)
1 316
1 318
--
--
1 316
1 318
3 854
2 341
(3 854)
(2 201)
--
140
936
116
917
163
(98)
(2)
(104)
--
838
114
813
163
6 251
5 409
(96 571)
(96 533)
(90 320)
(91 124)
17
31
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
Pohyby v odložených daňových pohledávkách a závazcích v průběhu účetního období
V tis. Kč
Pozemky, budovy a
zařízení
Zásoby
Zásoby emisních
povolenek včetně
rezervy
Rezervy
Ostatní položky
Celkem
V tis. Kč
Pozemky, budovy a
zařízení
Zásoby
Zásoby emisních
povolenek včetně
rezervy
Rezervy
Ostatní položky
Celkem
14.
Zůstatek
k 1/1/2015
Vykázáno v
hospodářském
výsledku
Vykázáno ve
vlastním
kapitálu
Zůstatek k
31/12/2015
(93 558)
970
--
(92 588)
1 318
(2)
--
1 316
140
(140)
--
--
813
163
(91 124)
21
(47)
802
4
(2)
2
838
114
(90 320)
Zůstatek
k 1/1/2014
Vykázáno v
hospodářském
výsledku
Vykázáno ve
vlastním
kapitálu
Zůstatek k
31/12/2014
(97 206)
3 648
--
(93 558)
1 168
150
--
1 318
327
(187)
--
140
813
206
(94 692)
5
(43)
3 573
(5)
-(5)
813
163
(91 124)
Zásoby
V tis. Kč
Materiál
Emisní povolenky
Celkem
2015
13 971
-13 971
2014
15 021
795
15 816
K 31. prosinci 2015 byla zaúčtována opravná položka snižující hodnotu materiálu o 6 926 tis. Kč
(2014 – 6 938 tis. Kč).
Emisní povolenky
V roce 2005 byl v Evropské unii zaveden systém obchodování s emisními povolenkami. V následující
tabulce je uveden přehled pohybů množství v tisících jednotek. Emisní povolenky představují EUA
a CER. Jak je popsáno v bodu 3 e), povolenky alokované dle Národního alokačního plánu a nakoupené
povolenky jsou vykázány v aktivech společnosti v rámci zásob.
V tisících tun
Emisní povolenky k dispozici k 1. lednu 2014
Oprava spotřeby emisních povolenek v roce 2013
Oprava alokace emisních povolenek v roce 2013
Emisní povolenky alokované v roce 2014
Emisní povolenky prodané v roce 2014
Emisní povolenky nakoupené v roce 2014
Emisní povolenky využité v roce 2014 oproti emisím CO2
Emisní povolenky k dispozici 31. prosinci 2014
Množství
29
1
(16)
111
-63
(177)
11
18
32
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
Emisní povolenky k dispozici k 1. lednu 2015
Oprava spotřeby emisních povolenek v roce 2014
Oprava alokace emisních povolenek v roce 2014
Emisní povolenky alokované v roce 2015
Emisní povolenky prodané v roce 2015
Emisní povolenky nakoupené v roce 2015
Emisní povolenky využité v roce 2015 oproti emisím CO2
Emisní povolenky k dispozici 31. prosinci 2015
11
3
-77
-78
(169)
--
V účetní závěrce společnosti jsou vykázány povolenky na emise skleníkových plynů, které byly k datu
účetní závěrky zaevidovány na příslušném účtu rejstříku, spravovaného OTE.
15.
Krátkodobé daňové pohledávky
V tis. Kč
Daň z příjmů
Celkem
16.
2015
8 739
8 739
2014
6 756
6 756
Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky
V tis. Kč
Pohledávky z obchodního styku vůči
podnikům ve skupině
Pohledávky z obchodního styku – třetí
strany
Ostatní pohledávky
Celkem
2015
2014
9 842
6 213
65 294
74 349
196
75 332
195
80 757
K 31. prosinci 2015 jsou pohledávky z obchodního styku vykázány ve výši snížené o opravnou položku k
pohledávkám v částce 7 436 tis. Kč (2014 – 7 407 tis. Kč) vycházející z pravděpodobného snížení
hodnoty pohledávek vůči jednotlivým dlužníkům.
17.
Deriváty
V tis. Kč
Deriváty k povolenkám CO2
Celkem
18.
2015
14
14
2014
---
Peníze a peněžní prostředky
V tis. Kč
Běžné bankovní účty
Pokladní hotovost
Peníze na cestě
Peněžní prostředky celkem
Pohledávky z cash poolu
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Závazky v rámci cash poolu
Celkem peněžní prostředky dle přehledu o
peněžních tocích
2015
2014
1 423
48
-1 471
-1 471
(329 013)
146
53
300
499
-499
(388 425)
(327 542)
(387 926)
19
33
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
19.
Kapitál a ostatní fondy
Odsouhlasení pohybu kapitálu a ostatních fondů
Základní kapitál k 31. prosinci 2015 tvoří 156 283 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě
ve jmenovité hodnotě 1 400 Kč (2014 – 156 283 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě
ve jmenovité hodnotě 1 400 Kč).
Fondy tvořené ze zisku a ostatní fondy
V souvislosti s přijetím nového zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který plně nahradil
dosavadní Obchodní zákoník, s účinností od 1. ledna 2014, valná hromada společnosti rozhodla rozpustit
rezervní fond. Distribuce rezervního fondu mezi ostatní kapitálové účty je zaznamenána ve výkazu
Nekonsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu k 31. prosinci 2014.
Výše ostatních kapitálových fondů k 31. prosinci 2015 činí 13 139 tis. Kč (2014 – 13 139 tis. Kč), z toho
10 426 tis. Kč tvoří příděl z rezervního fondu v roce 2014.
20.
Úvěry a půjčky
Tento bod přílohy uvádí přehled smluvních podmínek, jež se vztahují na úročené úvěry a půjčky
společnosti. Podrobnější informace o úvěrovém a úrokovém riziku, jemuž je společnost vystavena, jsou
uvedeny v bodě 24.
Krátkodobé závazky
V tis. Kč
Cash pool – Veolia Energie ČR, a.s.
Úvěry a půjčky celkem
2015
2014
329 013
388 425
329 013
388 425
Společnost je zapojena do cash poolu s mateřskou společností Veolia Energie ČR, a.s.
K 31. prosinci 2015 měla společnost z titulu cash poolu s mateřskou společností čistý závazek ve výši
329 mil. Kč (2014 – 388 mil. Kč).
21.
Zaměstnanecké požitky
Z kolektivní smlouvy vyplývá závazek společnosti vyplácet zaměstnancům, kteří ve společnosti pracují
po pevně stanovenou dobu, stanovenou finanční částku.
Pohyby závazku z titulu plánu definovaných požitků
V tis. Kč
Závazek z titulu plánu definovaných požitků k 1. lednu
Vyplacené požitky
Náklady na běžné služby
Odpisy nákladů na minulé služby
Úroky
Pojistně-matematické (zisky) ztráty zaúčtované do vlastního kapitálu
Pojistně-matematické (zisky) ztráty zaúčtované do výkazu zisků a ztrát
Snížení závazku z titulu organizačních změn
Ostatní
Závazek z titulu plánu definovaných požitků k 31. prosinci
Dlouhodobé
Krátkodobé
2015
1 290
(44)
101
-23
23
(20)
--1 373
1 286
87
2014
1 280
(143)
100
-23
(26)
56
--1 290
1 252
38
20
34
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
Pojistně matematické předpoklady
2015
1,75%
2%
Diskontní sazba k 31. prosinci
Zvýšení platů
2014
2%
2%
Výše závazků z titulu definovaných požitků je vypočtena na základě pojistně matematického ocenění
podle pravidel standardu IAS 19. Tento standard vyžaduje použití „přírůstkové metody“ a rovněž
vyžaduje, aby byly použity objektivní a vzájemně kompatibilní pojistně-matematické předpoklady.
Přírůstková metoda byla použita pro stanovení současné hodnoty závazku a nákladů na běžné služby.
Demografické předpoklady: předpoklady úmrtnosti byly převzaty z tabulek úmrtnosti z roku 2014
pro muže a ženy, vydané Českým statistickým úřadem. Předpoklad invalidity byl převzat z tabulek
zdravotního postižení, které společnost sama sleduje. Předpoklad, že zaměstnanci odejdou ze společnosti
před dosažením důchodového věku, byl stanoven na základě předpokládaných odchodů zaměstnanců.
Stejné předpoklady byly použity pro výpočet rezervy na rok 2014.
Specifické předpoklady: společnost předpokládá, že existuje 80 % pravděpodobnost, že smlouvy
uzavřené na dobu určitou budou v budoucnu změněny na smlouvy s dobou neurčitou. Hodnota závazků
z definovaných požitků k 31. prosinci 2015 bere v úvahu příspěvek na sociální a zdravotní pojištění.
Popis rizik: společnost nemá samostatné plány aktiv k pokrytí závazků ze zaměstnaneckých benefitů.
Vezmeme-li v úvahu roční platby z plánu a povahu podnikání společnosti, neexistuje z tohoto titulu pro
společnost významné riziko.
Analýza citlivosti
Společnost provedla analýzu citlivosti velikosti rezervy na změnu pojistně-matematických předpokladů,
které mají vliv na velikost závazku z titulu definovaných požitků. Pokud by došlo ke změně jednoho
z příslušných pojistně-matematických předpokladů, přičemž by ostatní předpoklady zůstaly konstantní,
změnil by se závazek z definovaných požitků na níže uvedené částky - analýza citlivosti pro předpoklady
s nejvýznamnějším dopadem:
V tis. Kč
Nárůst diskontní
sazby + 0,25%
Nárůst inflace
+ 0,25%
Závazek z titulu definovaných požitků
k 31. prosinci 2015
Náklady na běžné služby následující rok
1 348
1 373
103
105
Ačkoliv tato analýza nezohledňuje časové rozdělení peněžních toků, které jsou v rámci plánu očekávány,
poskytuje informaci o velikosti závazku při změně jednotlivých předpokladů.
22.
Rezervy
V tis. Kč
Zůstatek k 1. lednu 2015
Rezervy vytvořené v průběhu roku
Rezervy využité v průběhu roku
Rezervy nevyužité v průběhu roku
Diskontování
Zůstatek k 31. prosinci 2015
Dlouhodobé
Krátkodobé
Ostatní
rezervy
3 000
42
---3 042
-3 042
Celkem
3 000
42
---3 042
-3 042
Společnost vytvořila v roce 2012 rezervu na možné penále od Energetického regulačního úřadu ve výši
3 mil. Kč. V roce 2015 byla vytvořena rezerva na odměny některých zaměstnanců. Tato roční odměna je
od roku 2015 nezaručenou (nenárokovou) částí mzdy.
21
35
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
23.
Závazky z obchodního styku a ostatní závazky
V tis. Kč
Závazky z obchodního styku vůči
podnikům ve skupině
Závazky z obchodního styku – třetí
strany
Ostatní závazky
Celkem
2015
2014
6 689
8 925
45 168
54 424
6 217
58 074
6 785
70 134
Mezi ostatními závazky byl v roce 2015 vykázán i závazek z titulu daně z přidané hodnoty ve výši
2 085 tis. Kč (2014 – 2 964 tis. Kč).
24.
Finanční nástroje
Kreditní riziko
Maximální vystavení kreditnímu riziku k datu závěrky bylo následující:
V tis. Kč
Pohledávky z obchodního
styku a ostatní pohledávky
Peněžní prostředky a
peněžní ekvivalenty
Celkem
Bod
Zůstatková hodnota 2015
Zůstatková hodnota 2014
16
75 332
80 757
18
1 471
499
76 803
81 256
Ztráty ze snížení hodnoty
Reálná hodnota pohledávek z obchodního styku, krátkodobých daňových pohledávek a ostatních
pohledávek k rozvahovému dni činila:
V tis. Kč
Do data splatnosti
0 – 90 dnů po datu splatnosti
90 – 180 dnů po datu splatnosti
180 – 360 dnů po datu splatnosti
Více než 1 rok po datu splatnosti
Celkem
Nominální
hodnota 2015
72 094
3 025
11
227
7 411
82 768
Snížení
hodnoty 2015
--25
7 411
7 436
Nominální
hodnota 2014
79 901
801
63
94
7 305
88 164
Snížení
hodnoty 2014
--19
94
7 294
7 407
Pohyb v opravných položkách na snížení hodnoty vzhledem k pohledávkám z obchodního styku
v průběhu roku byl následující:
V tis. Kč
Zůstatek k 1. lednu
Zúčtování, čerpání a tvorba
Zůstatek k 31. prosinci
2015
(7 407)
(29)
(7 436)
2014
(7 457)
50
(7 407)
22
36
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
Riziko likvidity
Níže jsou uvedeny platby jednotlivých závazků společnosti dle jejich splatností včetně odhadovaných
plateb úroků.
K 31. prosinci 2015
V tis. Kč
Cash pool
s mateřskou spol.
Závazky z obchodního
styku, daňové a ostatní
závazky
Celkem
K 31. prosinci 2014
V tis. Kč
Cash pool
s mateřskou spol.
Závazky z obchodního
styku, daňové a ostatní
závazky
Celkem
Účetní
hodnota
Smluvní
peněžní
toky
Do 6
měsíců
6-12
měsíců
1-2
roky
2-5 let
Nad
5 let
329 013
329 013
329 013
--
--
--
--
58 074
58 074
58 074
--
--
--
--
387 087
387 087
387 087
--
--
--
--
Účetní
hodnota
Smluvní
peněžní
toky
Do 6
měsíců
6-12
měsíců
1-2
roky
2-5 let
Nad
5 let
388 425
388 425
388 425
--
--
--
--
70 134
70 134
70 134
--
--
--
--
458 559
458 559
458 559
--
--
--
--
Měnové riziko
Měnové riziko nebylo identifikováno, jelikož nejsou sjednány obchody se zahraničními měnami.
Reálné hodnoty
V tis. Kč
Pohledávky z obchodního styku a
ostatní pohledávky
Daňové pohledávky
Peněžní prostředky a peněžní
ekvivalenty
Cash pool – Veolia Energie ČR, a.s.
Obchodní a ostatní závazky a
daňové závazky
Celkem
Bod
Zůstatková
hodnota
2015
Reálná
hodnota
2015
Zůstatková
hodnota
2014
Reálná
hodnota
2014
16
75 332
75 332
80 757
80 757
15
8 739
8 739
6 756
6 756
18
1 471
1 471
499
499
20
(329 013)
(329 013)
(388 425)
(388 425)
10, 23
(58 074)
(58 074)
(70 134)
(70 134)
(301 545)
(301 545)
(370 547)
(370 547)
V souladu se standardem IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování se pro stanovení reálné hodnoty používá
Úroveň 3 – vstupní údaje, které nevycházejí z objektivně zjistitelných tržních dat (objektivně nezjistitelné
vstupní údaje).
25.
Operativní leasing
Mezi nejvýznamnější uzavřené smlouvy na operativní leasing patří smlouva o nájmu a podnájmu
nemovitého a movitého majetku, který slouží k výrobě a distribuci tepla a teplé vody s Technickými
službami Vlašim do roku 2027, smlouva o nájmu a provozování technologie hydroelektrárny a podnájem
budovy hydroelektrárny s MVE Kolín s.r.o., nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor s Hurricane
Group a smlouvy na nájem dopravních prostředků s ČSOB Leasing, a.s.
23
37
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
26.
K 31. prosinci 2015 v tis. Kč
Nájemné – Technické služby Vlašim
Nájemné – hydroelektrárna MVE Kolín s.r.o.
Nájemné – nebytové prostory
Nájemné – osobní automobily
Celkem
Celkem
6 000
104 102
129
996
111 227
Do 1 roku Během 1-5 let
500
2 000
8 923
35 692
50
79
397
599
9 870
38 370
Nad 5 let
3 500
59 487
--62 987
K 31. prosinci 2014 v tis. Kč
Nájemné – Technické služby Vlašim
Nájemné – hydroelektrárna MVE Kolín s.r.o.
Nájemné – nebytové prostory
Nájemné – osobní automobily
Celkem
Celkem
6 500
126 249
179
916
133 844
Do 1 roku Během 1-5 let
500
2 000
9 967
39 868
50
129
366
550
10 883
42 547
Nad 5 let
4 000
76 414
--80 414
Spřízněné osoby
Transakce se spřízněnými osobami
Společnost je ovládaná nadnárodní společností Veolia Energie International SA a konečným vlastníkem
Veolia Environnement – VE SA. Společnost se účastní transakcí se svou mateřskou společností Veolia
Energie ČR, a.s. a dalšími společnostmi ve skupině.
Transakce s vedením společnosti
Vedení společnosti ani jejich přímí rodinní příslušníci nevlastní žádná hlasovací práva společnosti. Vedle
platů poskytuje společnost vedoucím pracovníkům osobní automobily a mobilní telefony ke služebním
a soukromým účelům.
Osobní náklady vedoucích pracovníků
V tis. Kč
Odměna zaměstnancům
Dlouhodobá plnění
Odměna zaměstnancům celkem
27.
2015
2 802
42
2 844
2014
2 854
57
2 911
Podniky ve skupině
Obraty nákupů a prodejů společností ve skupině
Běžné transakce mezi společností a její mateřskou společností a dalšími společnostmi ve skupině jsou
následující:
Prodejní transakce:
 Prodej vlastní elektřiny – dlouhodobé obchody
 Prodej vlastní elektřiny – krátkodobé obchody (bilaterální)
 Prodej nakoupené elektřiny – krátkodobé obchody (bilaterální)
Nákupní transakce
 Poradenské služby poskytnuté společnosti
 Dodávky elektřiny a distribučních služeb
 Generální a běžné opravy a údržba dlouhodobých aktiv
 Asistence při montáži dlouhodobých aktiv a technické revize
 Nájem kancelářských prostor
 Transakce s emisními povolenkami a certifikáty
Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly uskutečněny za běžných tržních podmínek.
Mezi spřízněné osoby se zahrnují všechny společnosti v rámci skupiny Veolia. Společnost vykazuje
pouze významné vztahy s těmito entitami.
24
38
Veolia Energie Kolín, a.s.
PŘÍLOHA K NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2015
V tis. Kč
Veolia Energie ČR, a.s.
AmpluServis, a.s.
VEETRA
Celkem
Nákupy
31 659
13 952
15 855
61 466
V tis. Kč
Veolia Energie ČR, a.s.
AmpluServis, a.s.
Celkem
2015
Prodeje
64 710
--64 710
2015
Pohledávky
Závazky
9 842
-9 842
4 406
2 283
6 689
2014
Nákupy
31 115
29 318
-60 433
2014
Pohledávky
6 213
-6 213
Prodeje
32 592
16
-32 608
Závazky
4 310
4 615
8 925
Společnost je zapojena do cash poolu s mateřskou společností Veolia Energie ČR, a.s. (viz bod 18 a 20).
V rámci pohledávek a závazků jsou vykázány i dohadné položky aktivní, resp. dohadné položky pasivní.
28.
Následné události
Koncem ledna 2016 vydal Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodnutí ve věci sporu společnosti
s Ředitelstvím vodních cest ČR, kterým byl potvrzen společnosti nárok na smluvní plnění (včetně
příslušenství), kompenzující újmu vyvolanou rekonstrukcí železničního mostu sousedícího s areálem
společnosti.. Přisouzená jistina je ve výši 36 159 tis. Kč. Proti rozsudku mohou být uplatněny mimořádné
opravné prostředky.
25
39
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
4. Zpráva o vztazích
40
Zpráva o vztazích
mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby)
zpracovaná
podle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), v platném znění,
statutárním orgánem společnosti Veolia Energie Kolín, a.s.
se sídlem Kolín V., Tovární 21, PSČ 28063
IČO: 451 48 091
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1523.
Obsah:
Preambule zprávy.
Určení a charakteristika propojených osob.
Úloha ovládané osoby, způsoby a prostředky ovládání a zhodnocení výhod a nevýhod
plynoucích ze vztahu mezi propojenými osobami.
IV.
Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami, posouzení vzniku újmy a jejího
vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK a přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob.
V.
Závěr.
I.
II.
III.
1/7
41
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
I.
Preambule
Zpráva je zpracována statutárním orgánem společnosti v souladu s ust. § 82 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních korporacích
(ZOK), v platném znění, dne 14. března 2016.
Správnost údajů uvedených ve zprávě byla předána k ověření auditoru KPMG Česká republika
Audit, s.r.o.
Zpráva je zpracována za účetní období roku 2015.
Ovládaná společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
II.
Určení a charakteristika propojených osob
Veolia Energie Kolín, a.s.
Kolín V., Tovární 21, PSČ 28063
451 48 091
B 1523 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost
Dále také jen Veolia Energie Kolín, popř. ovládaná či řízená společnost či společnost.
Ovládající společnosti a osoby ovládající ovládající společnosti
Obchodní firma:
Sídlo:
Spisová značka:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
B 318 vedená u Krajského soudu v Ostravě
451 93 410
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D´INVESTISSEMENTS
DIVERSIFIES 2 (zkratka: SPID 2)
36-38, avenue Kléber, 75116 Paris, Francouzská republika
399 345 206 R.C.S. Paris
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL
36-38, avenue Kléber, 75116 Paris, Francouzská republika
433 539 566 R.C.S. Paris
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE
36-38, avenue Kléber, 75016 Paris, Francouzská republika
403 210 032 R.C.S. Paris
akciová společnost
Propojené osoby
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
Energie Projekt ČR, s.r.o. (dříve Dalkia s.r.o.)
Praha 2, Americká č.p. 415
257 06 969
C 62955 vedená u Městského soudu v Praze
společnost s ručením omezeným
Ke změně obchodní firmy společnosti Dalkia s.r.o. na Energie Projekt ČR, s.r.o. došlo s účinností od
25. ledna 2016 na základě rozhodnutí jediného společníka přijatého v působnosti valné hromady o změně
zakladatelské listiny společnosti dne 22. ledna 2016.
2/7
42
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
JVCD, a.s.
Praha 2, Americká 36/415, PSČ 12000
601 93 204
B 2321 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc
476 77 511
B 872 vedená u Krajského soudu v Ostravě
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
AmpluServis, a.s.
Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ 70974
651 38 317
B 1258 vedená u Krajského soudu v Ostravě
akciová společnost
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (dříve Dalkia Industry CZ, a.s.)
Obchodní firma:
Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Sídlo:
278 26 554
Identifikační číslo:
B 3722 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Spisová značka:
akciová společnost
Právní forma:
Ke změně obchodní firmy společnosti Dalkia Industry CZ, a.s. na Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. došlo
s účinností od 1. března 2015 na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně
stanov společnosti dne 15. ledna 2015.
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
497 90 676
C 4776 vedená u Krajského soudu v Plzni
společnost s ručením omezeným
Veolia Komodity ČR, s.r.o. (dříve Dalkia Commodities CZ, s.r.o.)
Obchodní firma:
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Sídlo:
258 46 159
Identifikační číslo:
C 21431 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Spisová značka:
společnost s ručeným omezeným
Právní forma:
Ke změně obchodní firmy společnosti Dalkia Commodities CZ, s.r.o. na Veolia Komodity ČR, s.r.o. došlo
s účinností od 1. dubna 2015 na základě rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o změně
zakladatelské listiny společnosti dne 15. ledna 2015.
Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. (dříve Dalkia Powerline Sp. z o.o.)
Obchodní firma:
Morcinka 17, 43-417 Kaczyce, Polská republika
Sídlo:
141 189 229, Krajský rejstříkový soud v Bielsko Biala
Identifikační číslo:
společnost s ručeným omezeným
Právní forma:
Ke změně obchodní firmy společnosti Dalkia Powerline Sp. z o.o. na Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. došlo
s účinností od 30. března 2015 na základě rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o změně
zakladatelské listiny společnosti dne 17. března 2015.
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
Institut environmentálních služeb, a.s.
Praha 1, Pařížská 11, PSČ 11000
629 54 865
B 9967 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux
163-169 Avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre, Francouzská
republika
572 025 526, R.C.S. Paris
komanditní akciová společnost
Identifikační číslo:
Právní forma:
3/7
43
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE
36-38, Avenue Kléber, 750 16 Paris, Francouzská republika
433 934 809 R.C.S. Paris
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
recepce D, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
492 41 214
B 2098 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Praha 1, Pařížská 11, PSČ 11000
256 56 635
B 5297 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Olomouc, Tovární 41, PSČ 77900
618 59 575
B 1943 vedená u Krajského soudu v Ostravě
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 31768
252 05 625
B 574 vedená u Krajského soudu v Plzni
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
VODOSPOL s. r. o.
Ostravská 169, Klatovy IV, 339 01 Klatovy
483 65 351
C 3931 vedená u Krajského soudu v Plzni
společnost s ručením omezeným
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
Středočeské vodárny, a.s.
Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 27280
261 96 620
B 6699 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550
490 99 451
B 465 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
RAVOS, s.r.o.
Františka Diepolta 1870, Rakovník
475 46 662
C 19602 vedená u Městského soudu v Praze
společnost s ručením omezeným
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov
453 51 325
C 2378 vedená u Krajského soudu v Plzni
společnost s ručením omezeným
4/7
44
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
Královéhradecká provozní, a.s.
Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
274 61 211
B 2383 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
1. SčV, a.s.
Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 10000
475 49 793
B 10383 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
Česká voda – Czech Water, a.s.
Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
250 35 070
B 12115 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
Solutions and Services, a.s.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
272 08 320
B 11409 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
Veolia Support Services Česká republika, a.s.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
290 60 770
B 18573 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:
Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
247 15 964
C 63276 vedená u Krajského soudu v Ostravě
společnost s ručením omezeným
Pozn.: Grafická schémata skupiny ovládající a ovládané osoby, jakožto osob propojených, jsou uvedena
v přílohách č. 1 a 2 této Zprávy.
III.
Úloha ovládané osoby, způsoby a prostředky ovládání a zhodnocení výhod a nevýhod
plynoucích ze vztahu mezi propojenými osobami
Společnost Veolia Energie Kolín, a.s. je v rámci podnikatelského seskupení osobou řízenou
ve smyslu § 79 ZOK, kdy je podrobena jednotnému řízení v rámci jednotné politiky
a koncepčního řízení koncernu, z čehož pro řízenou osobu plynou především výhody z oblasti
know-how poskytovaného v rámci skupiny pro vykonávání činností podnikání ovládané osoby.
Ovládání řízené osoby je prováděno prostřednictvím jediného akcionáře při výkonu působnosti
valné hromady, který má vliv na prosazení svých zástupců, členů orgánů společnosti, a může
tímto způsobem ovlivňovat obchodní vedení společnosti.
Ze členství ve skupině Veolia neplynou společnosti žádná budoucí či dlouhodobá rizika,
statutárnímu orgánu nejsou známy žádné podstatné budoucí změny, které by mohly společnost
z titulu sounáležitosti ke skupině/koncernu jakkoli ohrozit.
5/7
45
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
IV.
Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami, posouzení vzniku újmy a jejího
vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK a přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob
A. Vztahy k ovládajícím společnostem a k osobám ovládajícím ovládající společnost
A1. Společnost Veolia Energie ČR, a.s.
Mezi společností Veolia Energie Kolín, a.s. a společností Veolia Energie ČR, a.s. jsou
uzavřeny:
Dodavatelské smlouvy:
- Smlouva na dodávku elektrické energie a smlouva na zúčtování odchylek,
Odběratelské smlouvy:
- Smlouva na dodávku elektřiny,
- Smlouvy o poskytování služeb,
- Smlouva o nakládání s finančními prostředky v rámci skupiny včetně prováděcích dodatků,
a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé.
Společnost Veolia Energie ČR, a.s. uzavírá za společnost Veolia Energie Kolín, a.s. pojistné
smlouvy, následně provádí refakturaci nákladů.
A2. Společnosti ovládající ovládající společnost
Nebyly uzavřeny či plněny žádné smluvní vztahy, činěna žádná právní jednání a opatření
k těmto společnostem a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění mezi společnostmi
ovládajícími ovládající společnost.
B. Vztahy k propojeným osobám
B1. Společnost AmpluServis, a.s.
Mezi společností Veolia Energie Kolín, a.s. a společností AmpluServis, a.s. jsou uzavřeny:
Dodavatelské smlouvy:
- Smlouva na nájmy nebytových prostor,
- Smlouva na dodávku OOPP a hygienických potřeb,
Odběratelské smlouvy:
- Smlouvy na expertní služby,
- Smlouvy na montáže a opravy,
- Smlouvy na chemické služby,
a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé.
Společnost Veolia Energie Kolín, a.s. provádí společnosti AmpluServis, a.s. refakturaci
nákladů spojených se stravováním, které odpovídají skutečným zprostředkovaným výdajům.
B2. Společnost Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Společnost Veolia Energie Kolín uzavřela se společností Veolia Komodity ČR, s.r.o. Smlouvu
o sdružených službách dodávky plynu s účinností smlouvy od 01.01.2016. V roce 2015 nebylo
z uvedené smlouvy uskutečněno žádné plnění.
6/7
46
B3. Společnost Institut environmentálních služeb, a.s.
Na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci v oblasti vzdělávání zaměstnanců poskytoval
Institut environmentálních služeb společnosti Veolia Energie Kolín vzdělávání jejich
zaměstnanců, evidenci vzdělávání v personálním systému a zpracování pravidelného reportingu
vzdělávání, a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé.
B4. Ostatní propojené společnosti
Nebyly uzavřeny či plněny žádné smluvní vztahy, činěna žádná právní jednání a nedošlo
k žádnému plnění či protiplnění mezi dalšími propojenými společnostmi v rámci koncernu.
C. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládajících osob
V roce 2015 nedošlo k žádným jednáním učiněným na popud nebo v zájmu ovládající osoby
nebo jí ovládaných osob, která by se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu
ovládané osoby, a ovládané osobě rovněž nebylo znemožněno uskutečnit určitá jednání
či strategická rozhodnutí z důvodu ovládání společnosti pramenící ze zájmů či z popudu
ovládajících osob.
V.
Závěr
Na základě informací statutárního orgánu a z výše uváděných údajů statutární ředitel
konstatuje, že v rozhodném období nevznikla ovládané společnosti újma ze vztahů s ovládající
osobou nebo ze vztahů mezi propojenými osobami. Statutární ředitel dále konstatuje, že zpráva
je úplná a že zveřejnění dalších informací, zejména pokud se týká rozšíření rozsahu nebo
hloubky údajů, podléhá režimu obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
V Praze dne 14. března 2016
Ing. Martin Brůha
Statutární ředitel
7/7
47
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Schéma ovládacích vztahů
VEOLIA ENVIRONNEMENT
Příloha č. 1 ke Zprávě o vztazích společnosti
Veolia Energie Kolín, a.s. mezi ovládající
osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou (propojené osoby)
99,95 %
VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL
10,01 %
SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET
D´INVESTISSEMENTS
DIVERSIFIES 2
63,03 %
Veolia Energie ČR, a.s.
100%
Veolia
Průmyslové
služby ČR, a.s.
100 %
Veolia Powerline
Kaczyce Sp. z o.o.
Energie
Projekt ČR, s.r.o.
99,99 %
100%
100 %
AmpluServis, a.s.
66 %
OLTERM & TD
Olomouc, a.s.
100 %
Veolia Energie
Kolín, a.s.
100 %
30 %
100 %
Veolia Komodity
ČR, s.r.o.
100%
JVCD, a.s.
Pozn:
- Dalkia Industry CZ, a.s. byla přejmenována na Veolia
Průmyslové služby ČR, a.s. ke dni 01. 03. 2015
- Dalkia Powerline Sp. z o.o. byla přejmenována na Veolia
Powerline kaczyce Sp. z o.o. ke dni 30. 03. 2015
- Dalkia Commodities CZ, s.r.o. byla přejmenována na
Veolia Komodity ČR, s.r.o. ke dni 01. 04. 2015
- Dalkia s.r.o. byla přejmenována na Energie Projekt ČR,
s.r.o. ke dni 25. 01. 2016
Veolia Energie
Mariánské Lázně,
s.r.o.
Institut
environmentálních
služeb, a.s.
Schéma ovládacích vztahů
VEOLIA ENVIRONNEMENT
Příloha č. 2 ke Zprávě o vztazích společnosti
Veolia Energie Kolín, a.s. mezi ovládající
osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou (propojené osoby)
99,99 %
VEOLIA EAU – COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX
99,99 %
VEOLIA CENTRAL &
EASTERN EUROPE
100%
VEOLIA ČESKÁ
REPUBLIKA, a.s.
100%
Středočeské
vodárny, a.s.
Česká voda Czech Water, a.s.
34%
32%
48
100%
Veolia Vedlejší produkty
ČR, s.r.o.
50.1%
Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s.
100%
Pražské vodovody
a kanalizace, a.s.
66%
Královehradecká
provozní, a.s.
100%
MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s.
100%
30%
Vodohospodářská
společnost Sokolov
s. r. o.
98%
Institut
environmentálních
služeb, a.s.
VODOSPOL
s.r.o.
100%
100%
1. SčV, a.s.
SOLUTIONS AND
SERVICES, a.s.
100%
100 %
2%
RAVOS s. r. o.
Veolia Support
Services Česká
republika, a.s.
Poznámky:
- Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. vstoupila do skupiny
Veolia dne 01. 05. 2015
- VEOLIA VODA S.A. byla přejmenována na VEOLIA
CENTRAL & EASTERN EUROPE (červen 2015)
- VODÁRNA PLZEŇ a.s. opustila skupinu Veolia k 31. 12. 2015
Schéma ovládacích vztahů
VEOLIA ENVIRONNEMENT
Příloha č. 3 ke Zprávě o vztazích společnosti
Veolia Energie Kolín, a.s. mezi ovládající
osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou (propojené osoby)
99,95 %
VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL
100 %
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Veolia Energia Kráľovský
Chlmec, s r.o.
80 %
100 %
75 %
100 %
80 %
100 %
Veolia Energia Poprad, a.s.
Veolia Energia Senec, a.s.
80 %
Veolia Energia Vráble, a.s.
75 %
Veolia Energia Brezno, a.s.
Veolia Energia Podunajské
Biskupice, s.r.o.
Veolia Energia Lučenec, a.s.
Biomass Energy
Corporation, a.s.
100 %
65 %
50 %
59 %
60 %
100 %
100 %
100 %
Veolia Energia Východné
Slovensko, s.r.o.
50 %
ENERGIA s.r.o.
(v konkurzu)
C-Shop, spol. s r.o.
C-bau, spol. s r.o.
SLOVEO a.s.
Veolia Energia Komfort
Košice, a.s.
Veolia Energia Žiar nad
Hronom, s.r.o.
RBS – Roľnícka spoločnosť
Brodské, s.r.o.
Veolia Utilities Žiar nad
Hronom, a.s.
49
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
5. Zpráva auditora
50
51
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
52
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 » Veolia Energie Kolín, a.s.
Tato výroční zpráva byla realizovaná vedením společnosti Veolia Energie Kolín a útvarem pro komunikaci společnosti Veolia
Energie ČR.
Maketa: Veolia, Veolia Environnement.
Fotografie: archiv skupiny Veolia.
Koncepce a realizace výroční zprávy: útvar pro komunikaci společnosti Veolia Energie ČR ve spolupráci s Agenturou API.
54
Sídlo společnosti:
Veolia Energie Kolín, a.s.
Tovární 21
280 63 Kolín
Zákaznická linka
800 800 860
www.veoliaenergie.cz
Výroční zpráva sestavena dne 1. dubna 2016.
Realizace a design: Agentura API s.r.o.

Podobné dokumenty