Shrnutí gramatiky členů v němčině v PDF

Komentáře

Transkript

Shrnutí gramatiky členů v němčině v PDF
Němčina mit Jitka:
Jak na členy
https://www.youtube.com/watch?v=r7xfT1GvEjc
-
německá podstatná jména jsou trojího rodu:
mužského (der = r)
ženského (die = e)
středního (das =s)
Určení členu podle přirozeného rodu:
-
mužského rodu jsou pojmenování mužského pohlaví (der Mann, der Junge)
-
ženského rodu jsou pojmenování ženského pohlaví (die Frau, die Mutter –
pozor na výjimky das Mädchen, das Fräulein)
Určení členu podle přípony nebo podle náležitosti ke skupině:
mužského rodu jsou:
- mužská povolání (der Mechaniker, der Arzt, der Student)
- měsíce v roce, dny v týdnu, roční období (der Januar, der Dienstag, der Frühling)
- názvy světových stran (der Osten, der Süden)
-podstatná jména s příponou: -ig (der König), -ling (der Lehrling), -ismus (der
Organismus)
ženského rodu jsou:
- ženská povolání – přípona -in (die Mechanikerin, die Ärztin, die Studentin)
-podstatná jména s příponou -ei (die Bäckerei), -heit (die Freiheit), -keit (die
Möglichkeit), -schaft (die Mannschaft), -ung (die Wohnung), -ion (die Station), -ur (die
Natur), -ie (die Chirurgie), -ik (die Politik), -anz (die Toleranz), -enz (die Intelligenz),
-tät (die Realität)
1
středního rodu jsou:
- podstatná jména s příponou -chen a -lein (das Mädchen, das Fräulein)
- zpodstatnělé infinitivy (das Schreiben, das Reisen)
- slova anglického původu na –ing odvozená od sloves (das Bowling, das Marketing,
das Meeting)
Rod mnoha slov převzatých z cizích jazyků se řídí rodem významově příbuzného,
většinou obecnějšího německého slova:
die Metro podle die U-Bahn, der Cancan podle der Tanz, der Camembert podle der
Käse, das Golf podle das Spiel
Zdroje:
BERGLOVÁ, Eva, Eva FORMÁNKOVÁ a Miroslav MAŠEK. Moderní gramatika
němčiny: výklad, cvičení, klíč. 2., přeprac. a rozš. vyd. Plzeň: Fraus, 2002, 311 s.
ISBN 80-7238-144-x.
DRMLOVÁ, Dana. Německy s úsměvem - nově. 2., dopl. a upr. vyd. Plzeň: Fraus,
2009, 431 s. ISBN 978-80-7238-891-2.
GOTTSTEIN-SCHRAMM, Barbara, Susanne KALENDER a Franz SPECHT. Deutsch
als Fremdsprache: Übungsgrammatik A1-B1. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, c2011, 223
s. ISBN 978-3-19-051555-4.
2

Podobné dokumenty

104

104 Vzdělávací oblast (klíčová slova)

Více