Solutions from Materials Technology

Komentáře

Transkript

Solutions from Materials Technology
Realizační divize Grouting
Anwendungsdivision Grouting
Kotvení
Utěsnění
Zpevnění
Stabilizace
Solutions from Materials Technology
Ankerung
Abdichtung
Verfestigung
Stabilisierung
Minova Bohemia s.r.o.
realizační divize Grouting
Minova Bohemia s.r.o.
Anwendungsdivision Grouting
Realizační divize Grouting se zaměřuje na provádění speciálních technologií, určených pro podzemní
a pozemní stavitelství. Speciální práce jsou naši pracovníci schopni provádět v extrémních podmínkách
(ve výškách, pod vodou, v zaplynovaném prostředí),
proto jsme schopni pružně a rychle řešit i havarijní
situace, při kterých by mohlo
dojít k ohrožení
osob a majetku.
Důraz klademe na vysokou
technickou úroveň naší práce.
Spolupracujeme
s projektanty,
odborníky vysokých škol, výzkumných ústavů
a
zkušebních
pracovišť. Technická
řešení
konzultujeme s
výrobci a dodavateli speciálních materiálů i
se specializovanými firmami, které se touto problematikou zabývají.
Námi prováděné práce vyžadují přísné dodržování
technologické kázně. Proto jsou všechny prováděné
práce vedeny zodpovědnými techniky, kteří jsou
schopni bezprostředně řešit vzniklé problémy, okamžitě reagovat na změny podmínek a navrhnout případné změny projektové dokumentace nebo technologického postupu. Veškeré práce provádíme v souladu se zásadami systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 :
2001 a environmentu dle ČSN EN ISO 14001.
Die Anwendungsdivision Grouting orientiert sich
auf die Durchführung der für Tiefbau und Hochbau
bestimmten Spezialtechnologien. Unsere Arbeiter
sind fähig die Spezialarbeiten in Extrembedingungen
(in der Höhe, unter dem Wasser, in der vergasten
Umgebung) durchzuführen, deshalb sind wir bereit
beweglich und schnell
auch die Havariesituationen zu lösen, bei
denen zur Gefährdung
von
Personen
und
Vermögen
kommen
könnte.
Der Nachdruck wird auf
ein hohes technisches
Niveau unserer Arbeit
gelegt. Wir arbeiten mit
den Projektanten, Fachmänner von den Hochschulen, Forschungsinstituten und Prüfstellen zusammen. Die technischen
Lösungen werden mit
den Produzenten und
Lieferanten von Spezialmaterialien sowie mit den
spezialisierten Firmen, die sich mit dieser Problematik
beschäftigen, konsultiert.
Die von uns durchgeführten Arbeiten erfordern
eine strenge Einhaltung der technologischen
Disziplin. Deshalb werden alle durchgeführte
Arbeiten von den verantwortlichen Technikern geleitet, die bereit sind die entstandenen Probleme unmittelbar zu lösen, sofort auf die Bedingungsänderung
zu reagieren und die eventuellen Änderungen von
Projektierungsdokumentation oder technologischem
Verfahren vorzuschlagen.
Alle Arbeiten werden im Einklang mit
Grundsätzen des Qualitätssystems gemäß ČSN-EN ISO
9001 : 2001 und Environment gemäß ČSN EN ISO
14001 durchgeführt.
HLAVNÍ ČINNOSTI
Injektáže
•
•
•
•
•
Stabilizace horninového prostředí
Těsnící a zpevňující injektáže s použitím chemických injekčních hmot a hmot na cementové bázi
Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti
Zpevňování základů a podzákladí objektů, zlepšování geotechnických vlastností zemin a hornin
Speciální injekční práce ve vodohospodářských
dílech např. kanalizační sběrače, vodní nádrže, štolové přivaděče pitné vody.
HAUPTTÄTIGKEITEN
Injektionsarbeiten
•
•
•
•
•
Stabilisierung des
Gebirgsmassivs
Abdichtungs- und
Verfestigungsinjektionen mit dem
Einsatz von chemischen
Injektionsstoffen und Stoffen
auf Zementbasis
Mauerwerkinjektion gegen Kapillarfeuchtigkeit
Verfestigung von Fundamenten der Bauwerke,
Verbesserung der geotechnischen Gebirgs- und
Bodeneigenschaften
Spezialinjektionsarbeiten in wasserwirtschaftlichen Werken z.B. Sammlern, Wasserbehältern,
Stollen für Trinkwasser.
Ankerung, Bodenvernagelung und Bohrung
•
•
•
•
Ankerung mit der Hilfe von Injektionsbohrankern,
Stabankern usw.
Bohrarbeiten bis 20 m bis o/ 80 mm
Kernbohrung bis 2 m bis o/ 100 mm
Sicherung von Abhängen und Wänden mittels
Vernagelung
Kotvení, hřebíkování a vrtání
•
•
•
•
Kotvení pomocí injekčních zavrtávacích kotev,
tyčových kotev apod.
Vrtné práce do 20 metrů do o/ 80 mm
Jádrové vrtání do 2 metrů do o/ 100 mm
Zajišťování svahů a stěn hřebíkováním
Pfähle und Mikropfähle
Piloty a mikropiloty
•
•
•
•
Mikropiloty injektované cementem do o/ 300 mm
Chemicky injektované mikropiloty do o/ 150 mm
Železobetonové piloty do o/ 450 mm
Zavrtávané a dynamicky injektované mikropiloty
TITAN
Sanace
•
•
•
•
•
•
•
Zpevňování zdiva a betonu injektáží a armovanou
injektáží
Reprofilace betonových a železobetonových konstrukcí
Tryskání konstrukcí (betonových, kamenných, ocelových) vysokotlakým vodním paprskem, mokré
pískování
Statické zajištění systémy nerezových šroubovic
Zklešťování budov lany a táhly
Stříkaný beton
Sanační omítky
•
•
•
•
mit Zement injektierte Mikropfähle bis o/ 300 mm
chemisch injektierte Mikropfähle bis o/ 150 mm
Stahlbetonpfähle bis o/ 450 mm
eingebohrte und dynamisch injektierte Mikropfähle TITAN
Sanierung
•
•
•
•
•
•
•
Mauerwerk- und Betonverfestigung mit Injektion
und Injektion mit eingelegten Stahlstangen
Reprofilation von Beton- und Stahlbetonkonstruktionen
Strahlen der Konstruktionen (Beton-, Stein-,
Stahlkonstruktionen) mit Hochdruckwasserstrahl,
nasses Sandstrahlen
Statische Sicherung mit den Systemen von
Edelstahlspiralen
Verfestigung von Gebäuden mit den Seilen und
Zugstangen
Spritzbeton
Sanierungswandputze
Stavební práce
•
•
•
•
•
•
•
Hydroizolace – bitumenové, nopové fólie, hydroizolační nátěry a stěrky
Pokládka geotextilií a geomříží
Opravy nádrží, šachet a jímek vyvložkováním plastovými deskami
Bourání betonu, železobetonu a skalních hornin
speciálními technologiemi (řezání, rozpínavé cementy, hydraulický klín)
Nátěry ocelových konstrukcí
Zednické práce
Zámečnické práce
Bauarbeiten
•
•
•
•
•
•
•
Hydroisolation – bituminöse und Noppfolien,
Hydroisolationsanspritze und Striche
Verlegung von Geotextilien und Geogittern
Reparaturen von Behältern, Schächten und
Sammelgefäßen durch Einlegen von Plastikplatten
Beton-, Stahlbeton- und Felsengesteinabbau mit
Spezialtechnologien (Schneiden, Quellzemente,
hydraulischer Keil)
Anstrich von Stahlkonstruktionen
Maurerarbeiten
Schlosserarbeiten
Minova Bohemia s.r.o.
divize Grouting
Lihovarská 10
716 03 Ostrava-Radvanice
Česká republika
Tel.: +420 596 232 801
Fax: +420 596 232 994
Držitel certifikátů
dle ČSN EN ISO 9001, 14001
e-mail: [email protected]
www.minova.cz