MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA ROZHODNUTÍ

Komentáře

Transkript

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA ROZHODNUTÍ
MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
Odbor: životního prostředí
Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE Č.j.:
MMH/72975/2016-7
NAŠE Sp.zn.:
S/OŽP/72975/V-STP/Krz/2016
POČET LISTŮ DOPISU:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
4
Ing. Krzyžánková Jana
596 803 366
596 803 350
DATUM:
19.9.2016
Obec Horní Suchá
Sportovní 3/2
735 35 Horní Suchá
[email protected]
Prodloužení vodovodu na ul. Průjezdní - propojení ul.Těrlické s ul.Souběžnou
ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
Výroková část
Magistrát města Havířova - odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle 15 odst. 4 vodního zákona a § 15
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, žadateli
Účastníkovi řízení ( § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Obec Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá,
IČ 005 75 917
I.
vydává
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
stavební povolení
k provedení stavby vodního díla „Prodloužení vodovodu na ul. Průjezdní - propojení ul.Těrlické s
ul.Souběžnou“, v kraji Moravskoslezském, obci Horní Suchá, katastrálním území Horní Suchá, na pozemcích
parc. č. 2561/3 (orná půda), parc. č. 2573/2 (ostatní plocha), parc. č. 2736/1 (ostatní plocha), parc. č. 3150/3
(ostatní plocha) v katastrálním území Horní Suchá, HGR – 3212 – Flyš v povodí Ostravice.
1.Základní údaje o povolované stavbě:
Navržený vodovod DN 80 ul.Průjezdní bude propojovat stávající vodovod DN 100 v ul.Těrlické na nově
provedený vodovod v ul.Souběžné DN 80. Celková délka bude cca 393m z DN 80PE 100 RC.
2. účel užívání povolení stavby vodního díla:
- § 55 odst. 1 písm c) stavby vodovodních řádů a vodárenských objektů včetně úpraven vody
3. členění vodního díla na stavební objekty
stavební objekt SO .....................vodovodní řad.......................................... 393m
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Tel: 596 803 111
Fax.: 596 803 350
e-mail: [email protected]
ID datové schránky:7zhb6tn
Zn. S/OŽP/72975/V-STP/Krz/2016
II.
str. 2
stanovuje podmínky
pro provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního
zákona
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodržena také ustanovení českých technických norem - ČSN 73 6005 –
prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 3050 – Zemní práce, ČSN 33 21 60 Předpisy
pro ochranu sdělovacího vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN,
ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče, TPG 702 04 – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším
provozním tlakem do 100 barů včetně a ČSN EN 1594.
3. Stavebník povede stavební deník, který je na požádání povinen předložit kontrolním orgánům.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena",
který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace
stavby.
5. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:
a) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná,
Ostravská 883/8, 733 01 Karviná pod č.j. HSOS-0682-2/2016 ze dne 19.2.2016
b) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
pod zn. S-KHSMS 1341/2016/KA/HOK č.j. KHSMS 1341/2016/KA/HOK ze dne 3.2.2016
6. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
a) Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím
k příslušným ČSN). Před zahájením stavby je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a
nadzemních sítí technických zařízení u příslušných správců, aby nedošlo k jejich případnému
poškození, a dodrží podmínky jednotlivých správců sítí. Při provádění zemních prací nebo jiných prací,
které mohou ohrozit plynárenské zařízení, vedení podzemní komunikační sítě, energetického zařízení a
ostatní inženýrské sítě, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto
vedení a zařízení stavebními pracemi.
b) Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět stavební práce, s polohou vytýčených
vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o
nebezpečí možného úrazu.
c) V případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení nebo trafostanice, popř. po
vytýčení bude zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné písemně požádat
o souhlas s činností v ochranném pásmu.
d) Pracovníci provádějící zemní práce na staveništi budou prokazatelně (formou písemného záznamu)
upozorněni na možnou odchylku mezi skutečným uložením jednotlivých sítí a polohovými údaji
ve výkresové dokumentaci.
e) V případě obnažení jakékoliv sítě bude správcem pověřený pracovník neprodleně kontaktován a přizván
ke kontrole příslušné sítě a před záhozem.
f) O všech kontrolách bude vyhotoven protokol včetně písemného stanoviska o provedené kontrole
příslušného pověřeného pracovníka správce sítě.
g) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností budou práce
zastaveny a věc oznámena příslušnému správci sítě.
h) Stavebník prostřednictvím pověřeného zhotovitele je oprávněn v provádění prací pokračovat až
po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného pověřeným zaměstnancem správce sítě.
i) Při provádění zemních prací v blízkosti sítí musí být postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky
uložení nebo prostorového uspořádání.
j) Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou
opatrností tak, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení v majetku SmVaK Ostrava, a.s.
k) Při provádění zemních prací v blízkosti sítí musí být postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky
uložení nebo prostorového uspořádání.
l) Odkryté vedení musí být zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení.
m) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu zařízení a kontrola zařízení.
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Tel: 596 803 111
Fax.: 596 803 350
e-mail: [email protected]
ID datové schránky:7zhb6tn
Zn. S/OŽP/72975/V-STP/Krz/2016
str. 3
n) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranná pásma sítí.
o) Zhotovitel při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečí případný přejezd
přes zařízení sítí uložením panelů v místě přejezdu zařízení.
p) Vodovodní řad bude před záhozem zaměřen v souřadnicí JTSK a výškově v Bpv.
7. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2017.
8. Před zahájením užívání vodního díla požádá investor o kolaudační souhlas. Stavbu lze užívat jen na základě
kolaudačního souhlasu.
9. K žádosti o kolaudační souhlas bude doložena smlouva o provozování vodovodního řadu.
10. Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebude zahájena do 2
let od nabytí právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou
žádost stavebníka, podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního
povolení.
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
který musí být dle § 68 odst. 2 správního řádu uveden ve výrokové části rozhodnutí je:
Obec Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá, IČ 00575917
Odůvodnění
Magistrát města Havířova - odbor životního prostředí obdržel dne 15.8.2016 žádost investora stavby Obec
Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá, kterou zastupuje VS projekt, s.r.o., Na Obvodu 45/1100, 703
00 Ostrava-Vítkovice o stavební povolení na stavbu vodního díla „Prodloužení vodovodu na ul. Průjezdní propojení ul.Těrlické s ul.Souběžnou. Tímto dnem bylo zahájeno řízení.
Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími
doklady, a to:
- souhlas vydaný Obecním úřadem v Horní Suché, stavebním úřadem, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá pod
č.j. OÚHS/2672/2016/Bl ze dne 23.8.2016, územní rozhodnutí pod zn. OÚHS/263/2016/Mi ze dne 18.5.2016
- smlouva o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu, smlouva o vstupu na pozemek, o podmínkách zřízení
stavby a podmínkách jejího provozu na pozemku p.č. 2749/1, 2564/3, 2564/1, 2564/4, 2574, 2567/1, 2577/9,
2742, 2743/2, 2743/2, 2735/1, 2580/2, 2731/2, 2677, 2565, 2573/1, 2578, 2579, 2733, 2564/2, 2749/1, 2573/2,
2561/3, 2569, 2570, 2580/1, 2566, 2564/5, 2697, 2749/1 v k.ú. Horní Suchá,
- výpisy z katastru nemovitostí,
- vyjádření O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha pod č.j. 516542/15, souhlas České
telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 s PD pro SP ze dne 17.8.2016
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha pod zn. E00592/16
- plná moc pro VS Projekt, Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice ze dne 5.3.2015
- stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., 28.řijna 1235/169, 709 00 Ostrava pod zn.
9773/V016449/2016/PA ze dne 10.8.2016 a pod zn. 9773/V005226/2015/ZA ze dne 5.58.2015 a pod zn.
9773/V018505/2015/PA ze dne 27.11.2015 a pod zn. 9773/V019788/2015/PA ze dne 17.12.2015
- sdělení ČEZ ICT Services a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha pod zn. 0200396251 ze dne 8.1.2016
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín pod zn. 0100509849 ze dne 8.1.2016
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 brno pod zn. 5001058972 ze dne
13.2.2015 a pod zn. 5001234218 ze dne 27.1.2016
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava pod
č.j. KHSMS 1341/2016/KA/HOK ze dne 3.2.2016
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná,
Ostravská 883/8, 733 01 Karviná pod č.j. HSOS-0682-2/2016 ze dne 19.2.25016
- sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, 28.řijna 117,
702 18 Ostrava pod zn. ŽPZ/5989/2016/Chro ze dne 126.2.2016
- doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 9.9.2016
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Tel: 596 803 111
Fax.: 596 803 350
e-mail: [email protected]
ID datové schránky:7zhb6tn
Zn. S/OŽP/72975/V-STP/Krz/2016
str. 4
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (správní řád) oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným správním úřadům veřejnou vyhláškou č.j. MMH/72975/2016-2 spis zn. S/OŽP/72975/VSTP/Krz/2016 ze dne 16.8.2016. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od
ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně upozornil, že k později
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. V souladu
s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vodoprávní úřad sdělil účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit
k podkladům stavebního povolení, a to do 5 dnů, tedy jedenáctý až patnáctý den od doručení oznámení.
Ve stanovených termínech nebyly podány a uplatněny žádné námitky a stanoviska.
Stanoviska sdělili:
a) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná,
Ostravská 883/8, 733 01 Karviná pod č.j. HSOS-0682-2/2016 ze dne 19.2.2016
b) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
pod zn. S-KHSMS 1341/2016/KA/HOK č.j. KHSMS 1341/2016/KA/Hok ZE DNE 3.2.2016
Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem stanoven v souladu s § 109 stavebního zákona následovně:
Účastníci řízení dle § 27 odst.1 správního řádu:
Obec Horní Suchá – žadatel a vlastník pozemků p.č. 2736/1 a 3150/3 v k.ú. Horní Suchá
Účastníci řízení (§27 odst. 2 správního řádu) :
- Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se stavební povolení ke zřízení
vodního díla doručuje v souladu s ustanovením §25 odst. 1 a §32 odst. 3 správního řádu rovněž
veřejnou vyhláškou.
- vlastníci níže uvedených pozemků nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a
osoby, které mají jiné věcné právo k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn (včetně inženýrských sítím ) umístěného na pozemcích parc. č. 2561/3 , parc. č. 2573/2 ,
parc. č. 2736/1 , parc. č. 3150/3 v k.ú. Horní Suchá
-
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být stavebním rozhodnutím přímo dotčeno – tj. vlastníci sousedních
pozemků sousedící se stavbou dotčenými pozemky dle výrokové části a správci inženýrských sítí:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby,
s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
-
Obec, na jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních
poměrů nebo životního prostředí: Obec Horní Suchá,
V rámci celého řízení bylo zjištěno:
a) Projektová dokumentace vodního díla „Prodloužení vodovodu na ul. Průjezdní - propojení ul.Těrlické s
ul.Souběžnou“ byla vypracována oprávněnou fyzickou osobou Ing.Ivo Hejný, osvědčení o autorizaci ze
dne 28.2.1995, číslo 15113, vydané ČKAIT mč. 1101067, č. zak 14/058.
Projektová dokumentace stavby vodního díla řeší:
Navržený vodovod DN 80 ul.Průjezdní bude propojovat stávající vodovod DN 100 v ul.Těrlické na nově
provedený vodovod v ul.Souběžné DN 80. Celková délka bude cca 393m z DN 80PE 100 RC.
Orientační určení polohy vodovodního řadu:
začátek
X - 1107966.73
Y - 456324.00
konec
X - 1107910.90
Y - 455951.75
b)
Stavebník v souladu s ustanovením § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona prokázal, že má právo k výše
uvedeným pozemkům, které jej opravňuje zřídit na nich předmětnou stavbu.
Toto právo prokázal výpisy z katastru nemovitostí a doklady. Doklady jsou uloženy u vodoprávního úřadu.
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Tel: 596 803 111
Fax.: 596 803 350
e-mail: [email protected]
ID datové schránky:7zhb6tn
Zn. S/OŽP/72975/V-STP/Krz/2016
c)
str. 5
K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Obecní úřad Horní Suchá, stavební úřad, Sportovní 3/2, 735 35
Horní Suchá pod č.j. OÚHS/263/2016/Mi ze dne 18.5.2016 územní rozhodnutí. Souhlas výše uvedeného
místně příslušného stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění s předmětnou stavbou vodního díla
byl vydán pod č.j. OÚHS/2672/2016/Bl ze dne 23.8.2016.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních
vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním
zákonem a zvláštními předpisy.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Upozornění:
• Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné
technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o
technických požadavcích pro vodní díla.
• Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů podle
vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
• Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů ve smyslu § 160 stavebního
zákona - stavba vodního díla není jednoduchou stavbou.
• Vodní dílo může být provozováno pouze osobou, která má povolení Krajského úřadu k této činnosti
podle zvláštních předpisů.
• Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
• Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) odvolání, ve kterém se uvede, v jakém
rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství se sídlem v Ostravě, podáním učiněným u Magistrátu města
Havířova.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
Magistrát města Havířova. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
„otisk úředního razítka“
Ing. Jana K r z y ž á n k o v á ,elektronicky podepsáno
referent odboru životního prostředí
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000
Kč byl zaplacen bankovním převodem dne 9.9.2016.
Příloha:
ověřená projektová dokumentace k vyzvednutí spolu s potvrzením o nabytí právní moci.
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Tel: 596 803 111
Fax.: 596 803 350
e-mail: [email protected]
ID datové schránky:7zhb6tn
Zn. S/OŽP/72975/V-STP/Krz/2016
str. 6
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
1. Magistrát města Havířova, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město - 2 vyhotovení
2. Obecní úřad Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní suchá - 2 vyhotovení
- vyhotovení s žádostí o vyvěšení tohoto oznámení v místě obvyklém (na úřední desce) formou veřejné
vyhlášky po dobu 15 dnů podle § 25 odst. 3 správního řádu. Po uplynutí uvedeného období se výše uvedení
žádají, aby byly ihned vyplněny níže uvedené údaje a tento přípis zaslán zpět.
Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Havířova a na úřední desce Obecního úřadu
Horní Suchá se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.
Vyvěšeno dne: ............................................................... Sejmuto dne: ...........................................................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Rozdělovník:
Účastníci řízení, kterým se doručuje oznámení o zahájení řízení jednotlivě dle §144 odst.6 správního řádu.
1. Stavebník – žadatel (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, současně vlastník stavby):
Obec Horní Suchá, IDDS: w3cbd55 doručeno prostřednictvím VS Projekt s.r.o., IDDS: 89tbcgc
2. Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a vlastník dotčených příslušných pozemků
(§27 odst. 2 správního řádu):
Obec Horní Suchá, IDDS: w3cbd55
3.
Dotčené orgány – (doručeno DS)
Obecní úřad Horní Suchá, stavební úřad IDDS: w3cbd55
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, IDDS: spdaive
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28.řijna 117, 702 18 Ostrava
4. Na vědomí
Obec Horní Suchá, IDDS: w3cbd55
Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad - Janáková Marta, Svornosti č.p. 86/2, HavířovMěsto, 736 01 Havířov 1
Doručí se veřejnou vyhláškou:
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle § 27
odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. osoby, které mohou být
rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech, toto oznámení zahájení řízení dle §144 odst.1 a 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.
5. Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se oznámení o zahájení řízení ve věci
stavebního povolení ke zřízení vodního díla doručuje v souladu s ustanovením §25 odst.1 a §32 odst. 3
správního řádu rovněž veřejnou vyhláškou.
6. Vlastníci níže uvedených pozemků nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a osoby,
které mají jiné věcné právo k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn
(včetně vlastníků staveb technické infrastruktury): pozemky parc. č. 2736/1, 2573/2, 2561/3 a 3150/3 v k.ú.
Horní Suchá
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Tel: 596 803 111
Fax.: 596 803 350
e-mail: [email protected]
ID datové schránky:7zhb6tn
Zn. S/OŽP/72975/V-STP/Krz/2016
str. 7
7. Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být přímo dotčeno – včetně vlastníků staveb technické infrastruktury jako jsou:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS:qa7425t
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Tel: 596 803 111
Fax.: 596 803 350
e-mail: [email protected]
ID datové schránky:7zhb6tn

Podobné dokumenty

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Odbor správy a rozvoje majetku Magistrátu města Havířova v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr města vypůjčit čá...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Více

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA V E E J N Á V Y H L Á Š K A

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA V E  E J N Á V Y H L Á Š K A znění a to umístěním svislého dopravního značení B 28, B 29 s uvedením termínu a doby omezení. Navrhovatel zajistí umístění a údržbu přechodného dopravního značení. Magistrát města Havířova - odbor...

Více

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ Stavební úřad Obecního úřadu Horní Suchá, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, ...

Více

M stský ú ad Orlová

M stský ú ad Orlová – doručí se jednotlivě 1. stavebník: David Klimša, Pobialova č.p. 1432/23, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, zastoupený na základě plné moci p. Věrou Majorošovou, IČ 18455409, se sídlem U...

Více

5/2015 - Doubrava

5/2015 - Doubrava Miroslav Potyš, Prostřední Bludovice č.p. 426, 739 37 Horní Bludovice Ing. Květuše Szyroká, Doubrava č.p. 101, 735 33 Doubrava Hana Hofstätterová, Doubrava č.p. 797, 735 33 Doubrava Božena Bernatík...

Více

Bezejmenný LB přítok Sedlnice km 0000 – 1100, stavba

Bezejmenný LB přítok Sedlnice km 0000 – 1100, stavba z těchto zařízení. 22. Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní vedení v jejich blízkosti, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození t...

Více

ve ejná vyhláška

ve ejná vyhláška 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou částí projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:10000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním s...

Více