Lineární antikva

Komentáře

Transkript

Lineární antikva
•
Typografické názvosloví upravuje
norma č. 88 0111 Písmo, písmařství,
písmolijectví
•
Iniciálka (větší počáteční písmeno)
•
Kaligrafie (krasopis nebo způsob tvorby písma)
•
Kuželka písma (stupeň velikosti písma – bodový rozměr
•
Litera (jeden písmový znak)
•
Obraz písmového znaku (tvar; př. psaný, tištěný, ..)
•
Písmař
•
Písmeno
•
Písmo
•
Písmový znak (grafický záznam hlásky, slabiky, slova)
nohy písmena)
•
Akcent (rozlišovací, diakritické znaménko)
•
Divis (spojovník)
•
Druh písma (písmo téhož tvarového řádu)
•
Duktus (poměr tloušťky tahů písmen k výšce)
•
Interpunkční znaménka
•
Kapitálky (písmena velké abecedy)
•
Kapitály (původně římská tesaná písmena)
•
Kurzíva (vyznačovací písmo s kresbou skloněnou doprava)
•
Latinka (abecední znaky latinského rukopisu)
•
Majuskule (písmena velké abecedy, verzálky)
•
Minuskule (písmena malé abecedy – „minusky“)
•
Modifikace písma (modernizace písma)
•
Polotučné písmo (vyznačovací písmo výrazného duktu)
•
Rodina písma (souhrn písem téhož řezu)
•
Řez písma (tvarový charakter písma)
•
Spojovník (divis)
•
Tilda (značka ve tvaru vlnovky ~; nahrazuje opakované heslo
nebo jeho část)
•
Tučné písmo (vyznačovací písmo zvlášť výrazného duktu)
•
Velikost písma (velikost písmových znaků na kuželce písma)
•
Verzálka (majuskule – písmena velké abecedy)
•
Základní písmo (stojaté písmo středního duktu)
Didotův typometrický systém
•
•
Měrná soustava používaná v Evropě od konce 18.
století,
Francois Didot odvodil z pařížské stopy (32,48 cm),
kterou rozdělil na 864 bodů a definoval tzv.
typografický bod: 0,3759 mm a označuje se tečkou
za číslem nebo malým písmenem „b“ (př. 8•, 8b).
Systém pica [pajka]
•
Angloamerický typometrický systém (někdy nazývaný
monotypový),
•
odvozen z anglické stopy (30,48 cm,.
•
jednotkou je bod (pt), dvanáct bodů je 1 pica.
1 palec = 72,27 points.
I.
Latinková písma
II.
Nelatinková písma
ii.
Pravosměrná (slovanská, řecká)
iii.
Levosměrná (orientální)
iv.
Ostatní písma (exotická)
Tisková písma se třídí do deseti skupin:
1)
Renesanční antikva
2) Barokní antikva
3) Klasicistická antikva
4) Tučná antikva
5) Egyptienka
6) Bezserifová písma
7) Skripty
8) Zdobená písma
9) Lomená písma
10)Nelatinková písma
•
Renesanční antikva (Horley, Cloister, Centaur,
Bembo, Poliphilus, Garamond, Plantin, Caslon,
Figural, Praha, Menhart antikva, Perpetua)
•
Barokní antikva (Baskerville, Fournier, Times New
Roman)
•
Klasicistická antikva (Didot, Bodoni, Walbaum,
Teimerova antikva, Century)
•
Tučná antikva (Falstaff, Normande, Liliom)
•
Egyptienka (Beton, Memfis, Rockwell)
•
Bezpatková písma (Vega, Maršův grotesk,
Sondergrotesk, Pražské kamenné, Orion, Univers,
Helvetica, Futura, Gill Sans, Cantoria, Optima)
•
•
•
•
Skripty (Česká unciála, Post antikva, Arabela,
Ariston, Flott, Diskus, Palace script)
Zdobená písma (Fournier-le-Jeune, Empiriana
světlá, Memfis Luna, Monument, Prisma, Futura
Black, Gill Sans Shadow, Herold, Cooper Black,
Manuskript)
Lomená písma (textura, rotunda, švabach,
fraktura, civilité a široké gotické písmo)
Nelatinková písma (všechna slovanská písma
(graždanka, bulharské, srbské), řecké písmo, písma
orientální a exotická)
•



•




•



Dynamická antikva
(zahrnuje renesanční antikvy)
od 2. pol. 15. století – 1. pol. 18. století, renesanční vzory
serify mají prohnutý klínový náběh ke dříku
jednostranné horní serify minusek vždy šikmé
Přechodová antikva
(zahrnuje barokní antikvy)
2. pol. 18. století, barokní vzory
stejný poměr rukopisného a kresebného principu
serify méně prohnutý náběh
jednostranné horní serify minusek nejsou tak šikmé
Statická antikva
(vychází z klasicistické antikvy)
2. pol. 18. století a začátek 19. století, klasicistické vzory
dominuje kresebný princip
serify jsou vodorovné a tenké
•




•




•


Lineární písmo serifové
vychází z egyptienek 19. století
sloučení antikvových a lineárních písem
šířková proporce nediferencována, stínování nevýrazné
osa oblých tahů vždy svislá, výrazné serify
Lineární písmo bezserifové statické
grotesky 19. století
kresební schéma klasicistické antikvy
šířková proporce nediferencována
osa stínování málo výrazná a svislá
Lineární písmo bezserifové konstruované
konstruktivismus 20. let
písma koncipována do geometrického tvaru
•



•




•



Lineární písmo bezserifové dynamické
navazuje na dynamickou – rukopisnou antikvu
šířková proporce diferencovaná
mírné rozdíly v tloušťce tahů
Lineární antikva
sloučení antikvových a lineárních písem
nejednotná šířková proporce
patrné rozdíly v tloušťce tahů
konce tahů mírně rozšířené nebo ukončené malými serify
Kaligrafická písma
vychází z kultivovaných kaligrafických skriptů
výrazné rozdíly v tloušťce tahů
dynamické/přechodové/statické/volně kaligrafované
Písmová osnova
Účaří
•
Základna písmové osnovy, na níž jsou postaveny
obrazy písmových znaků
Přetah
•
Přesah oblých písmen (o, p, c, d, b, ..)
Konstrukce tiskového písma
Dřík písmena
•
hlavní, svislý/šikmý tah písmena, nikoliv oblý
Serif (patka)
•
příčné zakončení tahu písmena (vodorovné, svislé,
šikmé)
Ductus
•
tloušťka tahů písmen v poměru k jejich výšce
•
písma zeslabeného duktu – tenké, slabé
•
písma zesíleného duktu – polotučné, tučné, velmi
tučné
Stupeň písma
•
Je velikost kuželky a nikoliv výška samotného
písmového znaku.
Kuželka
•
Je bodový rozměr nohy písmena; syn. stupeň
velikosti písma. V kovové sazbě se tisklo
z kovových hranolů řazených vedle sebe.
Čtverčík
•
Čtverec, jehož rozměr určuje výška kuželky
a udává se v bodech.
Kerning
•
Vyrovnávání – úprava mezer
Ligatura – slitky
•
Určité kombinace jsou tištěny jako jeden speciální
symbol – ligatura. Typicky se jedná o kombinace
ff, fi, fl, ffi a ffl.
Parchanty (sirotek, vdova)
•
•
•
•
•
Osamocený první nebo poslední řádek
odstavce na stránce.
Sirotek – východový řádek (tzn. poslední
řádek odstavce) vychází na první řádek stránky
nebo první řádek sloupce.
Vdova – první řádek odstavce vychází na
poslední řádek stránky nebo sloupce.
Vdova se někdy toleruje, sirotka se zbavujeme
vždy.
Zvětšením nebo zmenšením mezislovních
mezer v části textu nebo na celé stránce nebo
změnou dělení, se parchantům vyhneme.
•
•
•
•
Dělí se výhradně víceslabičná slova na hranici dvou
slabik.
Dělení je přípustné nejdříve po prvních dvou
písmenech slova a přejdou-li na další řádek nejméně
tři písmena (včetně interpunkce).
Slova složená dělíme přednostně v tzv. švu: cukrovar, maso-pust, kolo-běžka…
U dvou slov, která jsou spojena divisem, musí být
spojovník jak na konci prvního, tak na začátku dalšího
řádku:
Dám Vám leták pouze tehdy, chcete-li se zúčastnit naší soutěže.
V tom případě Vás odkážu na slovník česko-anglický.
•
•
•
•
Rozdělujeme tam, kde lze rozeznat slabičnou předponu:
pod-stavec, na-dýchat, nej-lépe, roz-ohnit se…
Na hranici mezi základem slova a koncovkou nebo příponou
začínající na souhlásku: nejlep-ší, zaspa-li, nadměr-ný…
Jestliže je stavba slova nezřetelná, je možno dělit slovo na
kterékoli jeho slabičné hranici, např.: zam-knout i zamknout, nad-chnout i na-dchnout; bás-ně i bá-sně;
cit-ron i ci-tron; dok-tor i do-ktor; hr-dlo i hrd-lo; myšlenka i my-šlenka; se-stra, ses-tra i sest-ra; vlastnos-ti
i vlastno-sti; čes-ký i če-ský; všich-ni i vši-chni; pras-kat
i pra-skat atd.
Limitní je tři dělení pod sebou (za dělení se považuje
i interpunkce), maximum je pak šest. Neplatí pro velmi úzkou
sazbu.
Dělit se nesmí
•
–
–
•
•
•
–
–
•
•
Na konci řádku nesmí zůstat:
jedno písmeno: o-kolo, u-pravit,
jednohlásková předložka s S, k K, v V, z Z, o O nebo spojky
A, i I.
Pokud rozdělením vznikne slovo pejorativního významu: nádržka, spisova-tele, kni-hovna, se-kunda.
Čísla se zkratkami jednotek: 155-m, 200-Kč, 20-ha.
Data vysázená číslicemi: 12. 7. 1982, 12. července 1982.
pokud musíme datum rozdělit, musíme jej vypsat: 12. července.
stejně pak u jednotek: 200 ko-run.
Nedělíme zkrácené jméno a příjmení nebo zkrácený titul
a jméno: A. Lustig, Mgr. Kopecký.
Nedělíme zkratky: t. č., s. r. o, a. p.
Dělení slov ve Wordu
•
•
•
•
Dělení slov v textovém editoru obstarává
počítačový algoritmus.
Za slova, kde si nepřejeme dělit, vkládáme
nerozdělitelnou mezeru, která spojí patřičné slovo
s následujícím a nemůže na jejím místě dojít
k zalomení řádku (Ctrl+shift+mezerník).
U čísel a jednotek sázíme mezeru s neměnnou
velikostí.
V případě, že počítač slovo špatně rozdělí, vložíme
znak podmíněného dělení.
Mezislovní mezery
•
Při zarovnání nezahrnovat jen jeden řádek, ale v zájmu co
nejlepšího výsledku upravit mezery na několika řádcích nad
sebou, tím se vyhne tzv. řekám.
•
Př. Adobe InDesign takový algoritmus dělení zahrnuje.
Řeky
•
Jev, kdy mezislovní mezera vychází v několika řádcích
přibližně na stejném místě pod sebou. To má za následek
vznik bílého pruhu a nehezký, děravý vzhled sazby.
Řeky
Interpunkce – . , ; : ? !
•
•
•
•
. , ; : ? ! se sází za předcházející slovo, za nimi
následuje mezislovní mezera.
Následují-li dvě interpunkční znaménka po sobě,
neoddělují se od sebe mezerou.
Při sazbě matematických výrazů se tečka (krát),
dvojtečka (děleno) a další oddělují mezerou z obou
stran.
Tečka je určena především k vyznačení konce věty,
nesází se ze zásady u nadpisů a popisků
obrazových reprodukcí.
Interpunkce – . , ; : ? !
Příklady:
•
•
•
Napsal jsem větu a zakončil ji tečkou. Nyní napíši
„přímou řeč“: „Ano, to je ona slíbená věta!“
Rád si pochutnám na pravé domácí slanině,
vyuzené klobásce atd.
Jsem si více než jistý, že sto metrů neuběhnu za
méně než 5,5 sekund.
•
Naši zdolali těžkého soupeře 2:1.
•
Paralympik dokončil závod v čase 22:12,56.
•
Spojovník (divis)
–
spojuje nebo rozděluje slova
–
je dlouhý 1/3 čtverčíku, sází se vždy bez mezer těsně k
přiléhajícím slovům (β-rozpad).
•
Pomlčka na půlčtverčík (N-dash)
–
rozsah čísel, např. „Kapitoly 12–15“.
–
seskupování jmen: Schwarzschildův–de Sitterův prostoročas.
•
Pomlčka na čtverčík (M-dash) „―“
•
Matematické minus
•
Pomlčka na čtverčík (M-dash) „―“
•
Přestávka v řeči
–
Pomlčka se odděluje základní mezislovní mezerou, nesmí stát
na začátku řádku (na konci ano), interpunkce se sází hned za
pomlčku bez mezery.
Př. Mám rád maso — to jsem celý já — ale co na to mé tělo za
pár let?
Slezte z toho lustru Donalde, vidím vás, nebo —!
•
Celá peněžní jednotka
Pomlčka zastupuje dvě nuly výhradně u celých čísel
a sází se bez mezery za desetinnou čárku. Označení
měny se sází před hodnotu, pokud se jedná o celé
číslo, následuje za ní.
Správně:
Dostal jsem kapesné 50 Kč.
Ostravské klobásy koupíte za Kč 85,—.
Zbylo mi jen Kč 22,50.
Chybně:
Nemohu si dovolit dát za 10° pivo 28,— Kč.
Mám totiž v peněžence Kč 22,50,—.
•
Pomlčka ve smyslu od do, až, versus…
Sází se zásadně bez mezer, nesmí být na začátku
ani na konci řádku. Pokud tak řádek vychází
a nemáme možnost, jak se tomuto vyhnout, je
nutné nahradit pomlčku slovním výrazem.
Příklady:
Otevřeno 8.00—20.00 hodin
V současnosti vážím 70—90 kilogramů.
Na zápas Česko—Maďarsko jsem nebyl vůbec zvědavý.
Vždy jsem miloval dvojici Laurel—Hardy.
•
•
Interpunkce na klávesnici
Na klávesnici lze pomlčku vyvolat klávesovou
zkratkou:
Windows:
čtverčíková pomlčka Alt+0151,
půlčtverčíková Alt+0150.
Mac:
čtverčíková pomlčka Option+Shift+půlčtverčíková Option+-.
Výpustka, tři tečky, trojtečka
Trojtečka je samostatný znak. Tři tečky oddělené
tenkou mezerou se používají v krajním případě —
pokud konkrétní font znak neobsahuje.
Ve Windows kombinací kláves Alt+0133.
•
Uvozovky
•
Stupně
Příklady:
Venku je necelých 7 °C
Nejvíce mu chutná na 12° pivo (dvanáctistupňové)
Otcova facka mne zasáhla v úhlu 45 °
Otcova facka mne zasáhla v 45° úhlu
Má milá se mi večer nastavila pod úhlem 75°26'40"
•
–
–
Lomítko
sází se bez mezer k přiléhajícím výrazům
pokud odděluje výrazy ve výčtu, odděluje se z obou stran
mezerami
Příklady:
Jel jsem na motocyklu rychlostí 65 km/h.
Školu jsem opustil ve školním roce 2000/2001.
http://www.typomil.com/sazba/interpunkce.htm.
Ale:
Naše nabídka: šunka / ovarové koleno / líčko /jaternicový prejt
•
–
–
Kompozice
uspořádání textu, grafiky, fotografie či architektury ve
vymezené ploše nebo prostoru
určuje proporční vztahy jednotlivých prvků tak, aby spolu
vzájemně harmonovaly
ukázka středové kompozice
•
Text v ploše
–
Vzdálenost od horního a dolního okraje formátu papíru má být
větší než mezera mezi slovy
–
Řádkový proklad je větší než vzdálenost textu od okraje
formátu
•
Text v ploše - správný způsob sazby
•
Text v ploše – jednořádkový text
•
Zlatý řez – konstrukce
Matematické vyjádření zlatého řezu: na jednotkové úsečce
najděte takové x, aby platilo, že (1−x)/x = x/1.
Z toho po vyřešení rovnice vyplývá, že x = (√5−1)/2
x = 0,618...
•
–
–
–
Zlatý řez
Pro praxi stačí zapamatovat zaokrouhlené číslo 0,62.
Libovolnou úsečku pak rozdělíme v poměru 0,62 : 0,38
a dominantní prvek kompozice umístíme do vzniklého poměru.
Zlatý řez je možno sestrojit pro každou stranu obdélníka,
v průsečících získáme „zlatý bod“ — ideální místo pro přesné
umístění dominanty.
•
Zlatý řez
•
Optický střed
•
Optický střed stránky
Umístění dominantního objektu do geometrického středu
působí nepříjemně (objekt v rámci stránky „padá“ – jeví
se níže než uprostřed).
Všeobecné zásady
•
neobvyklé fonty a ozdobná písma jsou nevhodné
•
většina prohlížečů je nedokáže zobrazit
•
čitelné písmo, podporované, sjednocené
•
lze použít libovolné názvy fontů, jednotlivé názvy
oddělit čárkou, prohlížeč vybere ten, který má
k dispozici
body {font-family:Arial, Helvetica, Verdana}
Obecná rodina písma
•
•
určuje obecný charakter typu písma
názvy fontů by měly pocházet z kategorie uvedené
obecné rodiny
•
5 obecných rodin:
1.
serif: patkové písmo (Times New Roman)
2.
sans-serif: bezpatkové (Arial, Verdana, Helvetica)
3.
monospace: neproporciální (Cour i e r PS , Courier New)
4.
cursive: ozdobná kurzíva (Comis Sans)
5.
fantasy: ozdobné písmo (Western)
Přepínání mezi písmy ve Wordu
•
Verzálky (velká písmena)
TATO VĚTA JE NAPSÁNA VERZÁLKAMI
•
–
Kapitálky (velká písmena psaná velikostí malých,
kromě prvního písmene)
klávesová zkratka Ctrl+Shift+K
TATO
VĚTA JE NAPSANÁ KAPITÁLKAMI
Přepínání mezi písmy ve Wordu
•
•
•
text napsaný verzálkami (Shift – problém u znaků
s diakritikou; Caps Lock)
změna již napsaného textu (označit do bloku
a klávesová zkratka Shift + F3)
Klávesová zkratka Shift + F3 přepíná tři stavy:
1.
první písmeno věty či slova velké (verzálky), ostatní
malé (minusky)
2.
všechna písmena velká (verzálky)
3.
všechna písmena malá (kapitálky)
•
bakalarska_prace_verze_01
•
bakalarska_prace_2011_09_12
Proč?
•
V aplikacích neznajících angličtinu dochází k nečitelnosti znaků
•
Možnost špatné interpretace názvů
•
Základní programovací jazyk většiny SW je angličtina
•
Angličtina nemá ve své znakové sadě diakritiku
•
Neplatí absolutně, ale je vhodnější diakritiku nepoužívat
•
Uživatel může používat OS s jiným kódováním
Předhistorické období
•
•
•
•
Kresba
Piktogramy
Ideogramy
Fonogramy
Historické období
•
•
•
Ručně psaná, kreslená písma
Vznik kovových tiskových písem a tisku
Moderní písmová tvorba
Piktogram
•
•
•
první vývojový stupeň
znázorňoval celou větu
jeskynní malba
Ideogram
•
•
druhý vývojový stupeň
znak vyjadřoval hlásky, pojmy, ideu
Fonogram
•
•
poslední, nejdokonalejší stupeň
grafický nebo akustický záznam zvuku, hlásky
Počátky …
•
Eufrat, Tigrid, Nil, Veliká řeka a Žlutá řeka
•
sídla vyspělých kultur
Egypt (4000 př.n.l. – 3. st.n.l.)
•
Hieroglyfy (posvátné rytiny)
•
každý znak vyjadřoval slovo, slabiku i souhlásku
•
determinant – doplňující znak = lepší čitelnost
•
zpočátku svislé znaky, kolem r. 2000 př.n.l. vodorovné
•
zjednodušení hieroglyfů – hieratické (kněžské) písmo
•
6. st. písmo démotické (lidové)
•
2200-1500 př.n.l. papyrusové svitky
Mezopotámie (asi 3000 př.n.l. – 1. st.n.l.)
•
Sumerové – klínové písmo
•
psaní seříznutým rákosem do hliněné destičky
•
pečetní válečky – stvrzení pravosti destiček
•
klínové písmo převzali Chetité (3. tisíciletí př.n.l.)
•
písmo rozluštil český vědec Bedřich Hrozný 1879-1952 (nápisy
na hliněných tabulkách, královský palác v Turecku)
Fénické písmo (Sýrie, 1300 př.n.l.)
•
„severosemitská abeceda“ 22 hláskových znaků
•
čtení a psaní zprava doleva, mezi slovy nejsou mezery
Čínské písmo (27. st.př.n.l.)
•
původ v obrázcích
•
znak zachycuje jednoslabičné slovo a symbol pro výslovnost
•
psaní svisle dolů, bambusové destičky, želví krunýře
•
1. st.př.n.l. – Cchaj Lun vynález papíru
•
r. 868 vynález deskotisku (papír, hedvábí)
Jižní Amerika …
•
Inkové – uzlové písmo
•
Střední Amerika, Mexiko – kodexy Aztéků (kresba z profilu
černou obrysovou linkou s dobarvením), Mayové (obrázkové
písmo umístěné do čtverce)
Řecké písmo (10. st.př.n.l.)
•
Řecké písmo archaické – vzniklo přetvořením
a vypuštěním některých znaků semitské abecedy
(souhlásky na samohlásky)
•
východní a západní řecká abeceda
•
východní – národní písmo Řeků, písmo slovanské
•
západní – vznik latinky
•
pravosměrné písmo
Latinské písmo
•
•
•
•
•
•
•
vzniklo ze západořeckých písem
bylo tvořeno 24 písmeny
psaní a čtení zleva doprava
psané texty papyrus, pergameny, zdi domů
v Pompejích
3. st.př.n.l. – římská kapitála (vysoká, silná
písmena)
1. st.n.l. – rustikála (štíhlý tvar)
8. st.n.l. – sjednocení říše římské, změna písma,
vznik malé abecedy (minuskula karolínská)
•
•
•
•
•
•
3. tisíciletí př.n.l. v Číně, výroba z konopí, později lněné
a hedvábné hadry
do Evropy se dostal prostřednictvím Arabů
první papírna na evropském kontinentě Játiva
(Španělsko)
od 16. st. vznikaly papírny v českých zemích (Zbraslav,
Turnov, Frýdlant)
vynález knihtisku (r. 1448 Johann Gutenberg, Mohuč),
nejstarší dochované dílo jednolistový kalendář
„Almanach auf das Jahr 1448“; nejznámějším dílem je
první tištěná bible „Gutenbergova Bible“
pozn. v Číně již r. 868 deskotisk (!)
•
•
•
Papyrus – vyráběl se z dřeně rostliny Cyperus papyrus, která
dorůstala v bažinách Nilu až do výšky 3 metrů
První štětec – byl ze zaječích chlupů, pochází z Číny
Nejstarší nález papíru z konopí se našel v čínské provincii
Šan-si 74 př. n. l.
•
Nejstarší tištěná kniha – „Diamantová sútra“, Čína r. 863
•
Filigrány – vodotisky, nejstarší z Bologne r. 1282
•
Číslice – nejdokonalejší zápis pochází z Indie 5. st. n. l. (0-9)
•
První ocelové pero – Čech Alois Senefelder koncem 18. st.
•
Kuličkové pero – dánský pastor Malling-Hause r. 1865
•
První psací stroj – Ch. L. Sholese r. 1867
Binární
•
•
•
•
dvojková soustava
používá pouze dvou číslic 0 a 1
soustava mocnin čísla 2
použití především ve výpočetní technice
Oktalová
•
•
osmičková soustava
používá cifry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7
Decimální
•
•
desítková soustava
používá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Hexadecimální
•
•
•
•
•
•
•
•
šestnáctková soustava
používá 16 číslic
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
písmena A-F reprezentují cifry s hodnotou 10-15
užití v informatice – adresy v operační paměti
16 = 24
značení dolním indexem H, hex nebo 16
E116, E1hex, E1H
http://demonstrations.wolfram.com/NumbersI
nVariousBases/
http://demonstrations.wolfram.com/DecimalT
oBinaryFloatingPointConversion/

Podobné dokumenty

Písma

Písma dekorativní: písma ornamentalizovaná tvarem, fantazijní novotvary 20. století, figurální, ... Typická písma: Fournier-le-Jeune, Empiriana světlá, Memfis Luna, Monument, Prisma, Futura Black, Gill S...

Více

Písmo

Písmo natočená doleva. Rozdíly v tloušťce mezi hlavními a spojovacími tahy jsou většinou malé. Šerify mají prohnutý klínový náběh ke dříku, jednostranné horní šerify minusek jsou vždy šikmé. Dynamická an...

Více