manuál - CEBORA

Komentáře

Transkript

manuál - CEBORA
Návod k obsluze zařízení
MIG 3840..5040/T DP
HST CEBORA CZ/2003.update 2005-287..289
OBSAH NÁVODU K OBSLUZE STROJ CEBORA MIG 38..5040/T DoublePulse
- Úvod
- Charakteristika
- Vysvtlivky a technické údaje
- Bezpenostní a zabezpeovací systémy stroje
- Instalace stroje na pracoviti
- Volitelné vybavení - pipojení
- Popis ovládacích prvk - jejich vznam
I) Ovládací prvky na elním a zadním panelu stroje - popis funkcí
II) Ovládací prvky na digitálním ovládacím panelu stroje - popis funkcí
III) Druhá vrstva MENU stroj CEBORA 38..5040 DOUBLE PULSE
... a) Ovládání chladícího agregátu GR 52
... b) Automatick hork start - funkce HSA
... c) Funkce DOUBLE PULSE
... d) Kopírování vlastních nastavení
... e) Robotické funkce
IV) Dalí pokroilé funkce a specializované vybavení
... a) Programování - ukládání vlastních parametr
... b) Ovládání stroje prostednictvím kontrolních prvk
... c) Speciální hoák TBI PLANETEN
... d) Upgrade firemního SOFRWARE
- Píprava ke svaování a praktické svaování metodami MIG a MAG
I) Píprava ke svaování metodou MIG/MAG
... a) Pipojení svaovacího hoáku
... b) Volba vhodnch podávacích kladek
... c) Podávací kladky píprava - vmna
... d) Pipojení plynové hadice
... e) Pipojení kostícího kabelu
... f) Zavedení elektrody - svaovacího drátu
... g) Nastavení prtoku ochranného plynu
II) Praktické svaování metodami MIG a MAG
... a) MIG/MAG svaování impulzním obloukem
... b) MIG/MAG svaování kontinuálním obloukem s vyuitím synergie
... b) MIG/MAG svaování kontinuálním obloukem
- Píprava ke svaování a praktické svaování metodou TIG DC
I) Píprava ke svaování metodou TIG DC
... a) Pipojení svaovacího hoáku
... b) Pipojení plynové hadice
... c) Pipojení kostícího kabelu
... d) Nastavení prtoku ochranného plynu
II) Praktické svaování metodou TIG DC dotykovm startem
- Píprava ke svaování a praktické svaování obalenou elektrodou
I) Píprava ke svaování obalenou elektrodou
... a) Pipojení svaovacího a kostícího kabelu
II) Praktické svaování obalenou elektrodou
- Potíe pi práci se strojem
I) Funkní závady hláené kontrolkami
II) Digitáln hláené závady na multi. displeji - neodstranitelné obsluhou
III) Digitáln hláené závady na multi. displeji - odstranitelné obsluhou
IV) Funkní závady vizuáln zjistitelné
- Defektní svaování
- Údrba stroje - zacházení se strojem
- Likvidace stroje po skonení ivotnosti
- Bezpenostní pravidla a opatení
3
3
3
4
4
4
4
5, 6
7, 8, 9, 10
11, 12
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14, 15, 16, 17
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15, 16
16, 17
17
17, 18
17
17
17
17
17, 18
17
18
18
18
18
18, 19, 20
18
18, 19
19, 20
20
20, 21
21
21
22, 23, 24
§ Dalí doplující informace o strojích CEBORA naleznete na www.hstcebora.cz
- Technick list. Stránka o strojích která pojednává o konstrukn-technologickém eení.
- Náhradní díly stroje a podavae svaovacího drátu
- Informace o UPGRADE SOFTWARE. Poslední dostupné programy.
-2-
Váen zákazníku
- Dkujeme Vám, e jste se rozhodl ve své volb pro Hi-Tech profesionální techniku
CEBORA. HST TECHNOLOGIC s.r.o. jako vhradní dovozce techniky CEBORA do
eské republiky spolu s regionálními zástupci CEBORA udlá ve pro vai spokojenost v
prbhu celé ivotnosti zaízení. Stroje MIG 3840 a 5040 PULSE jsou nejmodernjí
invertorové zdroje Hi-Tech konstrukce. Ovládání stroje vychází z posledních studií
ergonomie a pokrauje tak v aplikaci více vrstvého ovládání CEBORA 2000RANGE.
Industriální provedení Vám pinese mimo excelentních svaovacích vlastnosti i vysokou
spolehlivost.
- Víme, e budete respektovat vechny vstrahy a omezení uvedené v tomto návodu a
vyvarujete se tak zbytench komplikací technického i bezpenostního charakteru.
Návod k obsluze svaovacího stroje
TIG INVERTER 38..5040 DOUBLE PULSE
V tomto návodu k obsluze naleznete postupy pi instalaci stroje na pracoviti, popis stroje a
jeho ovládacích prvk a vznam jednotlivch funkcí. Dále zde naleznete informace o
zpsobech doplnní stroje písluenstvím, ale i popis základních nedostatk pi práci vetn
eení vzniklch problém. V poslední kapitole jsou popsána bezpenostní opatení a
vstrahy pi pouívání stroje.!!! Prostudujte si velice detailn vechny dalí práv platné
pedpisy hovoící o bezpenosti práce. Provozovatel zaízení je mimo jiné povinen
vyhledávat rizika, které pi provozu zaízení vznikají. Vodítkem me bt také tento návod.
Charakteristika
- Tento stroj je elektrické zaízení umoující vysoce kvalitní svaování metodou MIG a
metodou MAG, v obou pípadech s vyuitím pulsujícího oblouku. Navíc stroj disponuje
vstupem pro metodou TIG DC (pouze s dotykovm startem) a vstupem pro svaování
metodou MMA.
- Konstrukce stroje se opírá o technologii INVERTER. Vraz INVERTER lze peloit do
etiny jako mni“. K transformaci síového naptí pro úely svaování nedochází pouze
prostednictvím vinutého transformátoru. Technologie inverter pouívá elektronickou úpravu
vstupního naptí, kdy se vyuívá vyí úinnosti elektrickch dj pi vysokch frekvencích a
naptí. Tím mou bt transformátor a tlumivka vznamn redukovány a vsledkem je nízká
hmotnost zaízení a také vysoká elektrická úinnost.
- Tento stroj je navíc pln digitalizován. Vekeré funkce ídí mikroprocesor a sloit systém
periferních zaízení, které s mikroprocesorem bhem práce spolupracují.
Vysvtlivky a technické údaje
- Na zadním panelu stroje je umístn vrobní títek. Ten obsahuje dleité informace o
vrobku a o pouití zaízení. Naleznete zde nejdleitjí informace
o charakteristice a
technickch parametrechstroje.
EN 60 974/1EN 50199 - Mezinárodní norma, podle této je stroj zkonstruován a certifikován.
N°
- Vrobní íslo, je nutno uvádt pi kadém dotazu na stroj.
- Frekvenní mni - INVERTER a tífázov transformátor a
usmrova.
MIG/MAG
- Vhodné pro svaování metodou MIG a metodou MAG.
SMAW/MMA
- Vhodné pro svaování obalenou elektrodou.
TIG
- Vhodné pro svaování metodou TIG.
U0
- Sekundární naptí naprázdno.
X
- Zatíitelnost stroje. Vyjaduje procento asu bhem 10-ti minut, kdy
me stroj pracovat bez pehátí pi daném vkonu X. To je nazváno zatovatelem stroje.
I2
- Tok sváení - svaovací proud.
U2
- Sekundární naptí pi sváecím proudu I2.
U1
- Nominální naptí pívodu.
3 50/60Hz
- Tífázov pívod 50 a 60Hz.
I1 max.
- Maximální hodnota absorbovaného proudu.
I1 eff.
- Maximální hodnota absorbovaného proudu vzhledem k zatíení.
IP 23C
- Ochrann stupe krytu.Mimo jiné íká, e není vhodné pro práci v
deti. Také udává nebezpeí prniku cizích pedmt do stroje.
- Oznaení pro práci v prostorách s rizikem. Hodnot 3 - viz. IEC 664.
-3-
Bezpenostní a zabezpeovací systémy stroje
Jitní proti tepelnému petí
ení stroje..Stroj má nkolik systém tepelné ochrany proti
petíení silovch prvk. idla jsou umístna na chladiích polovodi, usmrova, na
transformátoru a tlumivce. Petíení kteréhokoli prvku se projeví peruením svaování. Také
chladící agregát je vybaven idlem indikující nedostaten chladící vkon.
Bezpenostní kontakt reagující na otevení boního krytu..Stroj je vybaven
kontaktem, kter peruí innost stroje v pípad, e je oteven kryt prostoru podávání
svaovacího drátu. Se strojem tak nelze pracovat.
Jitní proti ztrát tlaku chladící kapaliny..V pípad, e se objeví závada v
hydraulickém systému stroje, bezpenostní systém kter je umístn v erpadle, vydá
povel zdroji k ukonení práce.
Kontrolní systém..Stroje mají systém kontroly grafick (pomocí rozsvcovanch kontrolek)
a systém digitální, kter podává detailní informaci ve form íselného kódu o velkém
mnoství závad stroje, vstupní energie a chybné obsluhy stroje. Podrobné informace jsou
zpracovány do pehledového seznamu v kapitole "Potíe a problémy - funkní závady".
Blokování technologickch funkcí..Pro pípad obsluhy mén kvalifikovanou obsluhou
me technolog nastavit svaovací hodnoty a ovlada zamknout proti nerelevantním
zásahm.
Instalace stroje na pracoviti
- Dbejte obecn na dobré zacházení se strojem. Tak dosáhnete trvale dobrch vsledk.
- Svaovací stroj se umisuje do vtrané místnosti. Prach, pína a ostatní neádoucí faktory
pronikající do pístroje, mohou zabránit správné ventilaci chladícího vzduchu a me proto
docházet k pehívání a k zamezení správné funkce stroje. Stroj umisujte na stabilní
podloky. Zabráníte pádm a pokozením stroje.
- Stroj ustavte na pracoviti tak, aby vtrací otvory nebyly zakryty ani nemly v okolí 30cm
ádnou pekáku, která by ve svém dsledku zhorila úinnost chlazení vkonovch prvk.
!!! Elektroinstalaci stroje smí provést pouze kvalifikovaná osoba. Pi uívání i pípadnch
zásazích do stroje mjte vdy na pamti ,e bezpenost záleí pedevím na Vás a na
znalosti vech platnch pedpis. VDY VAK ROZHODUJE ZDRAV LIDSK
ROZUM, protoe ádné pedpisy nemohou nahradit zodpovdnost a svdomitost pi
obsluze sváeky.
- Pokud budete mnit síovou zástrku dbejte na volbu dostaten dimenzované zástrky.
- Ped jakmkoli zásahem stroj vdy odpojte ze sít.
!!! Mjte na pamti, e kad zásah do zapojení stroje nezpsobilou osobou me
znamenat váné nebezpeí elektrického oku.
- Nikdy nepouívejte stroje bez boních a vrchního krytu. Tak zajistíte bezpenost proti
elektrickému oku, ale i správnou funkci stroje.
- Nepouívejte v ádném pípad pipojení zemnícího vodie k vodovodnímu potrubí.
- Nespojujte svaovanou souást pímo s uzemnním.
Volitelné vybavení - pipojení
Tato zaízení jsou urena pouze pro spojení s vybranmi modely svaovací techniky
CEBORA. Doplková zaízení nejsou vhodná pro stroje jinch vrobc.
Propojovací kabely..Standardn je moné vybírat z propojení o délce 5m a 10m. Na
zvlátní pání je moné vyrobit i kabely delí. Z technickch dvod je maximální délka 25m.
Dálkové ovládání pímo z rukojeti hoáku..CEBORA MIG INVERTER 3840..5040
PULSE podporuje dva zpsoby ovládání pímo z rukojeti hoáku.
1. Ovládání otonm voliem - potenciometrem. Tento zpsob je velmi oblíben pro svou
pesnost a jednoduchost volby poadovaného parametru.
2. Ovládání logikou UP/DOWN. Tento zpsob je akní, ale je teba více sváeské
zrunosti a znalosti konkrétního zdroje. Je moné dodat mnoho druh uspoádání tlaítek.
TIG svaovací hoák..Stroje umoují svaování metodou TIG stejnosmrnm proudem
dotykovm startem. Vzhledem k vysokému vkonu zdroj je vhodné osazovat vodou
chlazené hoáky. Pípoje hoáku jsou speciální, vdy se obracejte na zastoupení CEBORA.
MMA kabely pro svaování obalenou elektrodou..Pouití stroje pi svaování obalenou
elektrodou je velmi vhodné, je moné pouít jakékoli dostaten dimenzované kabely.
Kontrolní - ovládací systémy..Nejbnjí kontrolní - ovládací systémy jsou popsány v
písluné kapitole dále. Moné je instalovat i velmi speciální zakázkové systémy.
-4-
Popis ovládacích prvk - jejich vznam
Ovládací prvky na elním a zadním panelu stroje - popis funkcí
BA.... Centrální spojka. Zde se pipojuje svaovací hoák MIG a pípoj TIG.
BB.... Konektor pipojení hoáku. Zde se pi svaování MIG/MAG a TIG pipojí konektor
hoáku. Konektor hoáku se pipojuje pouze pokud je pouíván hoák s regulací vkonu
nebo pepínáním program. Vodie spínacího tlaítka vedou paraleln také do centrální
spojky, proto je moné pouívat jakékoli bné hoáky vybavené standardní
EUROKONCOVKOU.
BC.... Drák pro odkládání svaovacího hoáku MIG. Hoák se odkládá prostrením hubice
hoáku drákem. Drák je moné dodat i samostatn, napíklad pro montá na svaovací stl
nebo jinam na pracovit.
BD.... Datov konektor. Zde se pi svaování vemi metodami (MIG/MAG, TIG, MMA)
pipojuje konec datového vodie opateného shodnm konektorem. Vodi je souástí
svazku propojovacích kabel. Po pipojení je dleité otáením pevleené matice
konektor zafixovat. Zásadn matici dotahujte pouze rukou, ne násilím!
-5-
BE.... Plynová pípojka. Zde se pipojuje hadika plynu, kterou obsahuje svazek
propojovacích kabel. Hadiku je vhodné utsnit svorkou.
BF..... Silov rychlokonektor s polaritou +. Zde se pi svaování metodou MIG/MAG
pipojuje silov vodi opaten shodnm rychlokonektorem, kter je souástí svazku
propojovacích kabel. Pi svaování metodou MMA a TIG pipojen bt nemusí.
BG.... Otvor pro provleení hadiek hydraulického systému chlazení MIG hoáku.
BH.... Rychlokonektory pípoje hadiek chlazení. Hadiky jsou souástí svazku
propojovacích kabel. Pi pipojování je velmi dleité propojit hadiky se stejnmi
barvami. ervené s ervenou a modré s modrou. Hadiky se provléknou otvorem BG a
pipojí se do spojek BH na pední dolní ásti skíky podavae.
BI...... Rychlokonektory pípoje hadiek chlazení svaovacího hoáku. Zde se pipojují
hadiky, které vedou ze svaovacího hoáku. Pi pipojování je velmi dleité propojit
hadiky se stejnmi barvami. ervené s ervenou a modré s modrou.
BJ..... Dvíka. Tato dvíka zakrvají prostor podavae svaovacího drátu. Pokud nejsou
dvíka zavena a zajitna, stroj nebude pracovat a na displeji
O bude blikat informace Opn.
BL..... Plastov kryt cívky drátu. Otevení se provádí zataením v míst oznaeného
vezu.
BM.... Trn s brzdou. Zde se vkládá cívka svaovacího drátu. Pokud se jedná o cívku typu
K 300, je nutné vloit navíc adaptér. estihrannm roubem uvnit trnu se seizuje síla, která
bude brzdit odvíjející se cívku. Nikdy brzdu neseizujte na píli velk brzdn úinek.
Podávání drátu by bylo trvale zbyten zatíené. Brzda má pouze tu funkci, vas zastavit
rotaci cívky s drátem tak, aby drát neudlal smyku. Mírné provení není na závadu.
BO.... Rychlokonektor s polaritou -. Zde se pi svaování vemi zpsoby metody
MIG/MAG pipojuje kostící vodi. Pi svaování metodou TIG se zde zapojí svaovací
hoák. Pi svaování metodou MMA se pipojí svaovací vodi, nebo kostící vodi a to v
závislosti na druhu pouívanch elektrod.
BP.... Poítaové rozhraní RS 232 - konektor (nkteré verze jsou vybavené rozhraním
USB). Prostednicvím tohoto konektoru se provádí upgrade softwaru stroje.Jakékoli zásahy
ze strany uivatele jsou nepípustné!!! Dbejte na dobré utsnní tohoto konektoru gumovm
krytem, aby nedolo ke zneitní konektoru.
BQ.... Rychlokonektory pípoje hadiek chlazení TIG hoáku. Zde se pipojují hadiky, které
vedou z TIG svaovacího hoáku. Pi pipojování je velmi dleité propojit hadiky se
stejnmi barvami. ervené s ervenou a modré s modrou. Pi svaování ostatními metodami
jsou rychlospojky neobsazené.
BR.... Silov rychlokonektor s polaritou +. Zde se pi svaování metodou MIG/MAG a TIG
pipojuje zaátek silového vodie opateného shodnm rychlokonektorem. Silov vodi je
souástí svazku propojovacích kabel. Pi svaování metodou MMA se zde pipojí
svaovací, nebo kostící kabel. (Viz. svaování MMA)
BS.... Datov konektor. Zde se pi svaování vemi zpsoby pipojuje zaátek datového
vodie opateného shodnm konektorem. Tento vodi je souástí svazku propojovacích
kabel. Po pipojení je dleité otáením pevleené matice konektor zafixovat. Zásadn
matici dotahujte pouze rukou, ne násilím!
BT.... Rychlokonektory pípoje hadiek chlazení, které jsou souástí svazku propojovacích
kabel. Pi pipojování je velmi dleité propojit hadiky se stejnmi barvami. ervené s
ervenou a modré s modrou.
BW... Otvor pro nalévání chladícího média. Jako chladící médium pouívejte zásadn
speciální chladící kapalinu BINZEL BTC 15. S touto kapalinou se dosahuje vrazn vyí
ivotnosti erpadla, navíc má dobré penosové vlastnosti, není mineralizovaná a je
mrazuvzdorná do teploty -15°C. Rozhodn nedoporuujeme kapalinu edit. Kapalinu dodá
kad poven prodejce techniky CEBORA.
BX.... Kontrolní przor. Hladinu chladící kapaliny je teba udrovat mezi ryskami MIN a MAX
Nad ryskou MAX je funkce erpadla nemoná, protoe se ve vratném potrubí vytvoí
vysok protitlak (na tuto závadu není schopen stroj reagovat chybovm hláením), pokud je
hladina trvale píli nízká, hrozí nebezpeí pokození erpadla.
BY.... Ploina pro umístní tlakové lahve s ochrannm plynem. Ploina je dimenzována i pro
nejvtí lahve. Pi ukládání lahve je teba postupovat opatrn a zamezit pádm lahve z
vtí vky. Ploina není konstruována pro umístní dvou lahví.
BZ.... Poutací emeny pro zajitní tlakové lahve. Lahev je nutné vdy pipoutat obma
emeny. Pi pokození poutacích emen vdy vymte emen za nov. Pípadné tepení
konc emen je moné opravit zastiením a opatrnm opálením konce nap. zapalovaem.
Je jasné, e musí bt dodreny vekeré bezpenostní pedpisy.
-6-
Ovládací prvky na digitálním ovládacím panelu - popis funkcí
A....... Indikace kritického nastavení. Me bt aktivní pouze v reimu synergického
svaování. Je neovlivnitelná obsluhou. Pokud tato kontrolka svítí je pravdpodobné, e se
práv nalézáte v kritickém míst synergické kivky a oblouk me bt nestabilní s vyím
rozstikem. Pro opravu zmte parametry nebo pouijte jin prmr drátu.
B....... Zadání tlouky svaovaného materiálu. Volbu lze provést tlaítkem E. Pokud
kontrolka svítí, je moné ovladaem N zvolit vkon zdroje. Hodnota, kterou displejO indikuje,
musí bt shodná s tloukou svaovaného materiálu. Vechny dalí parametry zdroj
automaticky navolí. (Nefunguje v manuálním reimu).
C....... Indikace rychlosti podávání svaovacího drátu. K monosti volby se lze dostat
tlaítkem E. Pokud kontrolka svítí, je moné ovladaem N rychlost podávání drátu nastavit.
Tato funkce se vyuívá pokud máte v technologickém postupu exaktn vyíslen údaj
rychlosti podávání svaovacího drátu. V synergickch reimech vak není bné ídit vkon
tímto parametrem. V manuálním reimu jde vak vedle proudové hodnoty, kterou indikuje
kontrolka D o parametr podstatn pro nastavení vhodnch svaovacích hodnot.
D....... Indikace svaovacího proudu. K monosti volby se lze dostat tlaítkemE. Pokud
kontrolka svítí, je moné ovladaem N vkonovou hodnotu v Ampérech nastavit. Tato funkce
se vyuívá pokud máte v technologickém postupu exaktn vyíslen údaj o vkonu v
Ampérech. V synergickch reimech vak není bné ídit vkon tímto parametrem. V
manuálním reimu jde vak vedle hodnoty rychlosti podávání svaovacího drátu, kterou
indikuje kontrolka C o parametr podstatn pro nastavení vhodnch svaovacích hodnot. Po
ukonení svaování lze na této pozici odeíst skuten svaovací proud v Ampérech. To e
jsou parametry skuten indikovány, potvrzuje kontrolka F.
E....... Úsekov voli. Tímto voliem lze pepínat mezi volbami B, C a D.
-7-
F........ Indikátor uloení svaovacích hodnot. Pokud svítí po ukonení svaování, zobrazují
displeje O a P svaovací hodnoty v Ampérech - displej O a ve Voltech - displej P.
G....... Indikátor blokování stroje. Tato kontrolka svítí pokud je generátor nebo jin silov
prvek petíen (ventilátory pracují stále). Svítí také, pokud tlak v hydraulickém systému
poklesne pod minimální mez.
H....... Blokaní indikátor. Pokud stiknete tlaítko AO a poté velice krátce stisknete tlaítko I,
tak tuto funkci aktivujete - kontrolka H se rozsvítí. Potom stroj reaguje pouze na povely
pocházející z oblasti AY. Ukonení blokace lze provést stejnm zpsobem jako aktivace.
I........ Úsekov voli. Tímto voliem lze pepínat mezi volbami J, K a L.
J....... Indikace svaovacího naptí. K monosti volby se lze dostat tlaítkem E. Pokud svítí,
je moné ovladaem Q vkonovou hodnotu ve Voltech nastavit. Tato funkce se vyuívá
pokud máte v technologickém postupu exaktn vyíslen údaj o vkonu ve Voltech. V
synergickch reimech vak není bné ídit vkon tímto parametrem. V manuálním reimu
jde vak vedle hodnoty rychlosti podávání svaovacího drátu, kterou indikuje kontrolka
Co
parametr podstatn pro nastavení vhodnch svaovacích hodnot. Po ukonení svaování lze
na této pozici odeíst skutené svaovací naptí ve Voltech. To e jsou parametry skuten
indikovány, potvrzuje kontrolka F.
K....... Indikace charakteru svaovacího oblouku. K monosti volby se lze dostat tlaítkem
I.
Pokud svítí, je moné ovladaem Q charakteristiku oblouku nastavit. Displej P zobrazuje
exaktní hodnotu. Pi hodnot 0 je sváeka v reimu, kter byl vybrán programátoremve
vrobním závod. Pokud bude za souasného otáení voliem Q displej P zobrazovat
záporné hodnoty, bude se oblouk zkracovat. Naopak pi regulaci v pozitivní oblasti se bude
oblouk prodluovat - bude se pohybovat v bezskratové oblasti.
L....... Indikace mkkosti svaovacího oblouku - impedance. K monosti volby se lze dostat
tlaítkem I. Pokud svítí, je moné ovladaem Q mkkost oblouku nastavit. Displej P
zobrazuje exaktní hodnotu. Pi hodnot 0 je sváeka v reimu, kter byl vybrán
programátorem ve vrobním závod. Pokud bude za souasného otáení voliem Q
displej P zobrazovat záporné hodnoty, bude se oblouk stávat tvrdím. Naopak pi regulaci
v pozitivní oblasti se bude oblouk zmkovat.
M...... Indikace programového reimu. Pokud svítí, není moné zadávat svaovací
parametry. Podrobnosti naleznete v odstavci o programování - tlaítko AO.
N...... Oton digitální ovlada. Prostednictvím tohoto ovladae se regulují písluné
(detailn je popsáno u jednotlivch funkcí) parametry.
O...... Multifunkní displej.
- V reimu nastavování (kontrolka D) zobrazuje proud - Ampéry.
- Po ukonení svaování (aktivní kontrolkaF) zobrazuje skuten svaovací proud - Ampéry.
- V reimu nastavování (kontrolkaB) zobrazuje milimetry.
- Pokud neexistuje v pamti stroje práv volen program, zobrazí kódovou znakuNO-Prg.
- V reimu ovládání funkcí chladícího systému zobrazuje kódovou znaku
H2O.
- Pokud jsou oteveny, nebo nejsou dobe zajitny dvíka BJ, kódovou znaku OPn.
- Ve funkci slueb zobrazuje kódové znaky H2O a CAL.
- Pokud se stroj nachází v nefunkním stavu, zobrazuje tento displej kódovou znakuErr.
P....... Multifunkní displej.
- V reimu nastavování (kontrolkaJ) zobrazuje naptí- Volty.
- Po ukonení svaování (aktivní kontrolkaF) zobrazuje skutené svaovací naptí - Volty.
- V reimu nastavování (kontrolkaK) zobrazuje charakteristiku - délku oblouku.
- V reimu nastavování (kontrolka L) zobrazuje impedanci - tvrdost oblouku.
- V reimu programového svaování zobrazuje íslo vybraného programu.
- V reimu ovládání funkcí chladícího systému zobrazuje kódovou znaku:
... OFF - chlazení je vypnuté. Pouívá se pi práci s plynem chlazenmi hoáky.
... On-C - erpadlo bude pracovat nepetit.
... On-A - chladící systém bude pracovat v automatickém reimu. Zdroj bude ovládat sepnutí
i otáky erpadla. Tento reim preferujte, protoe sniuje spotebu elektrické energie, ale
také sniuje opotebení erpadla. Pouze pi porue automatiky zvolte reim On-C a
zavolejte servis CEBORA.
- Pokud neexistuje v pamti stroje práv volen program, zobrazí kódovou znakuNO-Prg.
Detailní informace o funkci programování naleznete v písluné kapitole dále.
- Pokud se stroj nachází v nefunkním stavu (displej O, zobrazuje kódovou znaku Err),
indikuje tento displej íslo chyby.
Q...... Oton digitální ovlada. Prostednictvím tohoto ovladae se regulují písluné
(detailn je popsáno u jednotlivch funkcí) parametry.
-8-
R....... Soubor kontrolek technologickch voleb. Svítící kontrolka indikuje práv zvolenou
metodu svaování.
1. Technologie MIG a MAG, impulzní oblouk. Parametry jsou piazovány synergicky.
2. Technologie MIG a MAG, kontinuální oblouk. Parametry jsou piazovány synergicky.
3. Technologie MIG a MAG, kontinuální oblouk. Parametry jsou voleny manuáln.
4. Technologie TIG. Parametry jsou voleny manuáln.
5. Technologie MMA. Parametry jsou voleny manuáln.
S....... Kontrolka indikuje zvolení dvoutaktního reimu ovládání stroje tlaítkemAJ. Svaování
trvá po celou dobu, kdy je stisknuto tlaítko na hoáku.
T....... Kontrolka indikuje zvolení tytaktního reimu ovládání stroje tlaítkem AJ. Svaování
zapone krátkm stiskem tlaítka na hoáku a trvá nepetrit a do dalího stisknutí a
následného uvolnní tlaítka. Tlaítko tedy není nutné dret stisknuté co je vhodné
pedevím pi dlouhch svarech, ale také pi svaování v náronjích polohách.
U....... Kontrolka indikuje zvolení speciálního reimu ovládání stroje tlaítkemAJ. Funkce je
vyuitelná hlavn pro svaování hliníku a slitin hliníku. Zkuen sváe vyuije funkci tém
vdy. Tato funkce, pokud je zvolena, dává monost volby tí úrovní svaovacího vkonu v
jednom základním nastavení stroje a to ve dvou reimech:
3 LEVEL - runí ovládání úrovní vkonu..Slouí pi pracích, kdy není jednoznaná
opakovatelnost. Tedy zejména pi svaování nesériového typu, bné je napíklad
nastavení úrovní proudu 135% pi statru, 100% pi svaování (implicitní), 60% vyvaení
kráteru pi ukonení svaování. Práce s tlaítkem probíhá tak, jak je zobrazeno obrázkem
3LEVEL MANUÁLN. Svaování zapone na startovacím vkonuAB stiskem tlaítka na
hoáku. Uvolnním stisku tlaítka se hodnota startovacího vkonu
AB spojí s vkonem
svaování, kter je zvolen jako hlavní svaovací vkon (ovladaN) bhem asu, kter se
nastavuje pi svítící kontrolceAC. V této chvíly svaování probíhá a tlaítko na hoáku není
teba dret. Pokud tlaítko zmáknete znovu, hlavní svaovací vkon se spojí s vkonem
AD
bhem asu, kter je nastaven pi svítící kontrolceAC. Poté stroj pokrauje ve svaování
vkonem AD a do uvolnní tlaítka, kdy se svaování peruí. Hodnoty vkonovch úrovní
ale mohou bt také obrácené... Tato funkce je nastavená implicitn ve vnitním MENU stroje.
Více informací si pette v následujícím odstavci pojednávajícím o podobné funkciHSA.
HSA funkce - automatické ovládání úrovní vkonu.. Slouí k perfektnímu nastavení
opakovatelnosti vroby pi sériovém svaování. Funkci vyvoláte stisknutím tlaítkaAP a
následném stisknutí tlaítka E (tlaítko AP musíte dret stále). Tím je oteveno vnitní MENU
stroje. Otáením ovladae N bude displej O zobrazovat rzné znaky, je teba nalézt
znaku HSA (vznamy dalích znaek jsou popsány dále). OvladaemQ vyberete znak
ON, znaky zobrazuje displej P. Pokud svítí OFF, je funkní nastavení "RUNÍHO
OVLÁDÁNÍ ÚROVNÍ VKONU". Svaování zapone na startovacím vkonu AB stiskem
tlaítka na hoáku (tlaítko je teba uvolnit - stroj se nachází ve tytaktní logice ovládání).
Stroj automaticky odmí as v rozsahu 0,1 - 10 sec., nastaven na poziciAC. Po této dob
pejde bhem asu AD na svaovací vkon N. Svaování trvá do okamiku stisknutí tlaítka
hoáku, kdy stroj svaování ukoní.
Stisknuté
Uvolněné
AC
Stisknuté
Uvolněné
Čas - AC
AC
Zde je moment změny stisknutí tlačítka
Graficky znázorněná funkce 3 LEVEL MANUÁLNĚ
AD
Zde je moment stisknutí tlačítka hořáku
Graficky znázorněná funkce HOT START AUTO
V....... Kontrolky aktivované ovladaem AK. Prmr svaovacího drátu, kter je uveden
vpravo od svítící kontrolky musí bt shodn s pouitm prmrem svaovacího drátu.
W...... Kontrolky aktivované ovladaem AL. Druh svaovaného materiálu, kter je uveden
-9-
vpravo od svítící kontrolky musí bt shodn s pouitm pídavnm materiálem. Pro úplné
pochopení vnujte pozornost odstavci níe " UPGRADE FIREMNÍHO SOFTWARE".
1. FE - Bná uhlíkatá ocel. Dalí podvbr typu pídavného materiálu a ochranného plynu
se ovládá tlaítkem AX.
2. Al - Slitiny Hliníku. Dalí podvbr typu pídavného materiálu a ochranného plynu se
ovládá tlaítkem AX.
3. SS - Vysocelegovaná ocel (Stainles Steel). Dalí podvbr typu pídavného materiálu a
ochranného plynu se ovládá tlaítkem AX.
X.........SP - Speciální programy. Dalí podvbr typu pídavného materiálu a ochranného
plynu se ovládá tlaítkem AX.
Y....... Kontrolka asu pedfuku“ ochranného plynu aktivovaná ovladaem AH s moností
regulace v rozsahu 0 - 10sec. Pi hodnot Auto je sváeka v reimu, kter byl vybrán
programátorem ve vrobním závod. Pi nastaveném dlouhém asu, je nutno poítat práv
s touto prodlevou, neli stroj zahájí svaování.
Z....... Kontrolka asu dofuku“ ochranného plynu aktivovaná ovladaem
AH s moností
regulace v rozsahu 0 - 30sec. Dostaten dofuk je podstatn pro ochranu konce svaru.
AA.... Kontrolka hodnoty pibliovací rychlosti aktivovaná ovladaemAH s moností
regulace v rozsahu 0 - 100% rychlosti podávání drátu pi svaování. Tato funkce je
mimoádn vznamná pro klidné a mkké starty bez rozstiku. Pi hodnot Auto je sváeka
v reimu, kter byl vybrán programátorem ve vrobním závod.
AB.... Kontrolka hodnoty startovacího vkonu aktivovaná ovladaemAH s moností regulace
v rozsahu 1 - 200% nastaveného hlavního svaovacího vkonu. Vkon se volí ovladaemN.
AC.... Kontrolka asové hodnoty zmny vkonu. VkonAB se po uvolnní tlaítka na hoáku
v regulovatelném ase 1 - 10 sec zmní na hodnotu hlavního svaovacího vkonu, kter se
volí ovladaem N. Stejn tak funguje mezi vkonem N a AD.
AD.... Kontrolka hodnoty ukonovacího vkonu aktivovaná ovladaem AH s moností
regulace v rozsahu 1 - 200% nastaveného hlavního svaovacího vkonu. DisplejP zobrazuje
exaktní hodnotu. Pi hodnot 0 je sváeka v reimu, kter byl vybrán programátorem ve
vrobním závod. Pokud bude za souasného otáení voliem Q displej P zobrazovat
záporné hodnoty, bude se oblouk zkracovat. Naopak pi regulaci v pozitivní oblasti se bude
oblouk prodluovat - bude se pohybovat v bezskratové oblasti.
AE.... Kontrolka hodnoty dohoení“ oblouku aktivovaná ovladaemAH s moností regulace
v rozsahu 0 - 200ms. Pokud svítí, je moné ovladaem AH nastavit délku drátu
vystupujícího z proudové piky po ukonení svaování. Kladná hodnota zpsobí, e
bude drát delí. Pi hodnot Auto je sváeka v reimu, kter byl vybrán programátorem ve
vrobním závod.
AF.... Kontrolka hodnoty horkého“ startu aktivovaná ovladaemAH s moností regulace v
rozsahu 0 - 100%. Pouívá se pouze pi svaování obalenou elektrodou - MMA.
AG.... Kontrolka dynamické chrakteristiky oblouku aktivovaná ovladaem AH s moností
regulace v rozsahu 0 - 100%. Pouívá se pouze pi svaování obalenou elektrodou MMA.
AH.... Úsekov voli. Lze pepínat mezi volbami Y, ZY, AA, AB, AC, AD, AE, AF a AG.
AI...... Úsekov voli. Voliem lze pepínat mezi volbami úseku R.
AJ..... Úsekov voli. Voliem lze pepínat mezi volbami S, T a U.
AK.... Úsekov voli. Voliem lze pepínat mezi volbami prmru svaovacího drátuV.
AL.... Úsekov voli. Tímto voliem lze pepínat mezi volbami úseku W a také volby X.
AM.... Voli podsekcí menu. Tímto voliem lze pepínat mezi technologickmi vstupy.
AN 1. Displej podsekních voleb. Zobrazuje aktuální technologick vstup (informace ve).
AN 2. Displej podsekních voleb. Zobrazuje aktuální technologick vstup (informace ve).
AO.... Ovlada pro programové funkce stroje. Podrobn v sekci PROGRAMOVÁNÍ.
AP.... Vstup programovch funkcí stroje. Podrobn v sekci PROGRAMOVÁNÍ.
AQ.... Ovlada samostatného sepnutí plynového ventilu. Slouí pi poteb nastavení
ideálního prtoku ochranného plynu. Po sepnutí tohoto tlaítka bude plynov ventil oteven
po dobu 30sec. Pokud tlaítko stisknete znovu, plynov ventil se ihned uzave.
AR.... Ovlada najídní svaovacího drátu do pracovní polohy. Po dobu drení bude
podava podávat svaovací drát rychlostí 8m/min. Jiná funkce není sputna.
AS.... Kontrolka správného pipojení hoáku s funkcemi regulace.
AT.... Kontrolka indikující reim programového svaování. Pokud se sváeka nachází v
tomto reimu, nelze nastavovat ádné parametry stroje. Pro nastavení je teba opustit reim.
Druhá vrstva MENU stroj CEBORA 38..5040 DOUBLE PULSE
Ovládání chladícího agregátu GR 52
- 10 -
MIG 38..5040/T PULSED disponuje pokroilm sowtvarovm ovládáním innosti agregátu
chlazení GR 52, kter je umístn vespod kompletu. Agregát je nedílnou souástí
technologického celku a vytváí tak se zdrojem, vozíkem a podavaem praktick funkní
celek.
Protoe je vkon stroj znan, lze pedpokládat, e budete uívat pro práci vodou
chlazené hoáky, ale i mení plynem chlazené hoáky. Proto lze innost agregátu
GR 52 ídit:
- Stiknte tlaítko AO a poté krátce stisknte tlaítko E. Otáejte ovladaem N, a displej O
zobrazí kód H2O. Otáením ovladaem Q potom mete vybrat jednu z funkcí:
OFF - erpadlo v GR 52 bude v neinnosti - reim pro plynem chlazené hoáky.
On-C- erpadlo v GR 52 bude pracovat nepetrit.
On-A - erpadlo v GR 52 bude pracovat v automatickém reimu a bude ízené zdrojem na
základ reálné poteby chladit.Tento reim upednostujte protoe etí energii i erpadlo.
- Po zvolení zamleného reimu stiknte opt tlaítkoAO a poté krátce stisknte tlaítko E.
- Pi porue automatického reimu zvolte reim On-C a spojte se se servisem CEBORA.
Automatick hork start - funkce HSA
Podrobnosti o funkci naleznete ve v popisu funkce 3LEVEL / HSA - kontrolka U.
Funkce DOUBLE PULSE
MIG 38..5040 PULSED disponuje moností svaování technologií DOUBLE PULSE. Tato
funkce není standardn dodávána se strojem 3840, ale je moné ji po objednání softwarov
otevít. Funkce má zásadní vznam zejména pro dosaení perfektního vzhledu svaru.
Zjednoduen lze íci, e principem je vhodné piazení pulzování rychlosti podávání
svaovacího drátu k uritému pulzování vstupního vkonu zdroje.
- Stiknte tlaítko AO a poté krátce stisknte tlaítkoE.
- Otáejte ovladaem N, a displej O zobrazí kód Fdp (Frekvence DOUBLE PULSE).
Displej P zobrazuje hláení OFF. Otáením ovladae Q potom mete vybrat pracovní
frekvenci v rozsahu 0,5 - 5Hz, kterou indikuje displej P.
- Otote dále o jeden krok ovladaem N a displej O zobrazí kód ddP (Diference DOUBLE
PULSE). Otáením ovladae Q potom mete urit rozdíl rychlosti podávání svaovacího
drátu v rozsahu 0,1 - 3,0m/min. Tato hodnota bude odetena/pitena od standardní
podávací rychlosti a nejmení/nejvtí podávací rychlost bude tedy rozdílem tchto dvou
rychlostí.
- Otote dále o jeden krok ovladaem N a displej O zobrazí kód tdP (Time-as DOUBLE
PULSE). Otáením ovladae Q potom mete urit rozdíl rychlosti podávání svaovacího
drátu v rozsahu 25 - 75% (standardní nastavení je 50%). Tato hodnota udává as, po kter
bude trvat perioda nejmení podávací rychlosti.
- Otote dále o jeden krok ovladaem N a displej O zobrazí kód AdP (Adjust-nastavení
DOUBLE PULSE). Otáením ovladae Q potom mete nastavit as po kter bude zdroj
dodávat maximální nastaven vkon. Rozsah je - 9,9 a 9,9. Standardn je nastavení 0.
- Reim tohoto nastavení opustíte stisknutím tlaítkaAO (je teba stále dret) s následnm
stiskem tlaítka E.
...Praktické nastavení
vhodné dvojité pulzace
DdP = Diference podávací rychlosti 0,1 - 3m/min
(DOUBLE PULSE)
vyaduje mnoho
zkueností a vychází
zejména z poadavk
na vzhled svaru.
Diference podávací
rychlosti ddP nesmí
pesahovat technologicky vhodnou mez,
protoe se mní charatdP = Poměr času
kteristika oblouku. Pi
poměr 25 ku 75%
pestavení hlavní podávací rychlosti se mní
také poteba nastavení
Fdp = Frekvence 0,5 - 5Hz
DOUBLE PULSE.
Podle vzorce T=1/Fdp
- 11 -
Kopírování vlastních programovch nastavení
Stroje mají v ásti svaovacího zdroje mal pamov ip pro kopírování vlastních
program z ovladae. V ovladai - rozhraní jsou data ukládána pi bné práci se strojem.
Tato funkce má prioritn zálohovací charakter, protoe v pípad pokození ip v ovladai
(mechanickém nebo silnm elektromagnetickm impulsem) je moné obnovit vae nastavení,
které je pi vyuití této funkce zálohované ve zdroji.
- Stiknte tlaítko AO a poté krátce stisknte tlaítkoE.
- Otáejte ovladaem N, a displej O zobrazí kód CP (COPY). Displej P zobrazuje vdy
hláení - symbol "---".
- Otáením ovladae Q vyberte symbol "SAu" (SAVE-uloit), kterou indikuje displej P.
- Stisknte tlaítko AP a drte jej, dokud kontrolka AT nezan blikat. Kontrolka bliká a do
chvíle úplného zkopírování dat. Poté se ovlada opt nastaví do vchozí polohy.
Pokud potebujete data ze zdroje pouít a znovu je nahrát do ovladae, postupujte takto.
- Stiknte tlaítko AO a poté krátce stisknte tlaítkoE.
- Otáejte ovladaem N a displej O zobrazí kód CP (COPY). Displej P zobrazí hláení symbol "---".
- Otáením ovladae Q vyberte symbol "rES" (RECALL-vyjmutí), kterou indikuje displej P.
- Stisknte tlaítko AP a drte jej dokud kontrolka AT nezan blikat. Kontrolka bliká a do
chvíle úplného zkopírování dat. Poté se ovlada opt nastaví do vchozí polohy.
...Panel bude mít naten také funkce HSA a nastavení k innosti chladícího agregátu.
ROBOTICKÉ FUNKCE
MIG 38..5040 PULSED jsou pln digitální stroje vhodné i k pouívání ve spojení s
robotickmi systémy a systémy automatizace a mechanizace svaování. K dispozici je
poítaové rozhraní, které podporuje adu standardních komunikaních protokol. Také je
dodáván speciální podava svaovacího drátu typu PUSCH PUULL. Pokud Vás tato
monost zajímá, kontaktujte nae vvojové oddlení ve Vrchlabí. Pouít mete stránky
www.hstcebora.cz, nebo stránky www.hsttechnologic.cz.
Dal
í pokroilé funkce a specializované vybavení
Programování - ukládání vlastních parametr
MIG 38..5040/T PULSED umonuje uloení maximáln 100 vlastních program. Kad
program me obsahovat kompletní nastavení s vekermi doplkovmi funkcemi.
Uloení vybraného nastavení - programu
Pokud máte vybrané nastavení stroje, které chcete uloit do pamti (vdy musíte s danm
nastavením alespo krátce svaovat)stisknte tlaítko AP. Kontrolka M se rozsvítí, displej O
zobrazí kód Sto a displej P zobrazí íslo od 1 do 100. ísla 1 - 100 pedstavují pozice
jednotlivch program. Pokud íslo svítí, je to známka obsazení pozice njakm programem
(nov stroj má vechny programy volné). Pokud íslo bliká, je moné program obsadit
práv zamlenm uloením parametr. Vbr pozice provedete otáením ovladaem Q.
Ovladaem N vyberte indikaci Sto. Nabízena je jet indikace Del.Uloení se provede
stisknutím tlaítka AP na dobu delí neli 3 sec. Uloení je indikováno krátkm zvukovm
signálem a ukonením blikání ísla na displejiO (íslo bude trvale svítit).
Pepsání ji jednou uloeného nastavení - programu
Pokud chcete vymnit nkter program a máte práv vybrány a svaováním vyzkouené
parametry, stisknte tlaítko AP. Ovladaem Q vyberte obsazen (stále svítící) program.
Strisknte tlaítko AP, po chvilce se svítící íslo zmní na blikající (to doprovází zvukov
signál) a po dalí chvilce za stále stiskonutého tlaítka
AP se íslo zmní na stále svítící a
opt se ozve zvukov signál. Tím je pepsán pvodní program novm.
Vyvolání nastavení - programu
Pokud chcete pouít uloen program, stisknte na ktátk as tlaítko
AO. Displej O zobrazí
kód PRG a displej P zobrazí íslo od 1 do 100. Vyberte program otáením ovladaem Q.
Po vybrání se rozsvítí kontrolka M. Po 5 sec. od vbru zobrazí displeje O a P hodnoty
svaovacích parametr. Vechny navolené parametryB, C, D J, K a L si lze prohlédnout, ale
není moné je mnit.
Ukonení práce s programy
Dvakrát krátce po sob stisknte tlaítkoAO. Kontrolka M pestane svítit.
Ovládání stroje prostednictvím kontrolních prvk
- 12 -
MIG 38..5040/T PULSED umonují regulaci parametr svaování mnoha zpsoby
prostednictvím pizpsobeného písluenství. Popsaná písluenství jsou standardní.
Ho
áky s monostmi regulace z rukojeti logikou UP/DOWN
Hoáky UP/DOWN mají na rukojeti umístné ovládací prvky. Hoák je ukonen konektorem,
kter je teba zasunout a otáením pevleené matice zajistit do konektoru
BB. Osazení
vhodnm typem hoáku indikuje kontrolkaAS. V ádném pípad neosazujte stroj jinmi
hoáky. Hrozí pokození elektroniky stroje.
Hoák dvoutlaítkov + spínací tlaítko
Hoák reguluje vkon zdroje na levém tlaítku a charakteristiku oblouku
K) na
( pravém tlaítku.
Pokud se zdroj nachází v reimu programového svaování, je moné pepínat mezi
programy. V takovém pípad musí svítit kontrolkaM.
Hoák jednotlaítkov + spínací tlaítko
Hoák reguluje vkon zdroje nebo je moné pepínat mezi programy pokud se zdroj
nachází v reimu programového svaování.
Ho
áky s monostmi regulace z rukojeti POTENCIOMETREM
Hoáky typu POTENCIOMETR mají na rukojeti umístné ovládací koleko. Hoák je
ukonen konektorem, kter je teba zasunout a otáením pevleené matice zajistit do
konektoru BB.
V ádném pípad neosazujte stroj jinmi hoáky. Hrozí pokození elektroniky.
Hoák s jedním potenciometrem + spínací tlaítko
Hoák reguluje vkon zdroje otáením ovlaádacího koleka. Tato varianta je dodávána
pedevím s hoákem TBI PLANETEN.
Noní dálkov ovlada ART 193
Stroj je moné osadit noním proporcionálním ovladaem. Noním ovladaem je moné
regulovat v plném rozsahu svaovací vkon, od minima do hodnoty, kterou zvolíte
ovladaem N. Sepnutí stroje se provede tlaítkem na hoáku, tlakem na pedál pak lze
plynule regulovat vkon stroje. Tento zpsob je úelné pouít v reimech synergického
svaování nebo pi svaování metodami TIG a MMA.
Runí ovlada ART 187 - Stroj je moné osadit runím otonm ovladaem, kterm je
moné regulovat v plném rozsahu svaovací vkon, od minima do hodnoty kterou zvolíte
ovladaem N. Sepnutí stroje se provede tlaítkem na hoáku, otáením regulaního knoflíku
lze plynule regulovat vkon stroje. Tento zpsob je úelné pouít pi svaování metodami
TIG a MMA.
Speciální ho
ák TBI PLANETEN
Pi konstrukci silniních vozidel vyrábnch ze slitin hliníku, ale i pi bném svaování se
asto potkáme s plynulostí podávání svaovacího drátu, se zaneením podávacího
bowdenu a dalími komplikacemi, které provázejí MIG svaování hliníku a slitin hliníku. V
konstrukním oddlení HST TECHNOLOGIC s.r.o. jsme vyeili a k praktické pouitelnosti
pipravili digitální synchronizaci podávání svaovacího drátu u hoáku typu TBI PLANETEN
500A
s podavaem WF4-P. V praxi to pináí uivateli perfektní podávání hliníkovch drát do
vzdálenosti 14m. Systém vyaduje zásah do stroje v hlavní díln HST TECHNOOGIC ve
Vrchlabí a trvá cca. jeden den.
- Pouívání TBI PLANETEN hoáku je sice velice jednoduché a systém je velmi spolehliv,
jde vak o citlivé zaízení, pi jeho obsluze je nutno dodrovat pesn stanovená pravidla.
Po montái zdarma vykolí nai technici obsluhu k obsluze TBI PLANETEN hoáku.
Upgrade firemního SOFTWARE
MIG 38..5040/T PULSED je pln digitální stroj. Vekeré funkce jsou ízeny
mikroprocesorem a údaje o synergickch kivkách a vekerch dalích nastaveních jsou
uloeny v pamovch ipech. Protoe vvoj svaovacích metod a pouití materiál
podléhá neustálému vvoji, bude CEBORA stále pipravovat nové programy a nastavení.
Dotazem obdríte monosti upgrade vaeho stroje. Upgrade provede technik CEBORA
prostednictvím poítae pímo na díln. Aktuální monosti jsou na www.hstcebora.cz.
- 13 -
Píprava ke svaování a praktické svaování metodami MIG a MAG
Píprava ke svaování metodou MIG/MAG
Pipojení svaovacího hoáku
Moností pipojení hoáku je nepeberné mnoství, co se dotká druh. V základu je moné
rozdlit hoáky na chlazené vodou a chlazené plynem. Pokud pouíváte hoáky chlazené
vodou, nezapomete zapnout agregát vodního chlazení (více v kapitole "Ovládání
chladícího agregátu GR 52"). Stejne tak pi pouívání plynem chlazeného hoáku agregát
vypínejte.
- Spojte hoák s podavaem svaovacího drátu centrální spojkou BA.
- Pokud máte hoák s regulaními prvky, pipojte také konektor do místaBB.
- Pipojte hadiky chlazení (v pípad chlazeného hoáku) do spojek BI (více v kapitole
Ovládací prvky na elním a zadním panelu stroje - popis funkcí)
Volba vhodnch podávacích kladek
Podava WF 4-P je vybaven tykladkovm podavaem s velkm kroutícím momentem a
inkrementálním zptnovazebním idlem. Cel systém reaguje na mnící se odpory ve
vedení svaovacího drátu a udruje stále konstantní podávací rychlost. Kladky rozliujeme:
- Podle prmru pouívaného svaovacího drátu.
... Ocel a vechny feritické slitiny prmry 0,8mm, 1,0mm, 1,2mm, 1,6mm
...Navaovací materiály prmry 1,0mm, 1,2mm, 1,6mm, 2,0mm, 2,4mm
- Podle materiálu svaovacího drátu.
... Ocel a vechny feritické slitiny pouívají lichobníkovou dráku.
... Navaovací materiály je vhodné pouívat ve spojení s drákovanmi kladkami
... Aluminium a vekeré dalí hliníkové slitiny. Pouívají se kladky s plkulatou drákou a to
hnací kladky i hnané kladky.
Podávací kladky píprava - vmna
Jak ji bylo eeno, pro vechny materiály je nutné volit vhodné kladky. Vmna kladek je
velice prostá a nenároná na náadí. Vyjímku tvoí vmna kladek pro svaování hliníku.
Vmna kladek pi svaování Fe, CrNi a navaovacích materiál
Prmr vhodného drátu je vyraen na kadé stran kladky, kde se tato dráka nachází.
- Povolte regulátor pítlaku a zataením smrem ven z podavae uvolnte pítlak na tmeny
vrchních podávacích kladek.
- Zdemontujte plastové matice na hnacích kladkách.
- Vyjmte pvodní kladky a zalote kladky nové tak, e pera umístná na hnacích válecích
budou zapadat do dráek vyhotovench na kladkách.
- Zaroubujte zpt plastové pítlané matice.
- Pitlate tmeny vrchních kladek a tlakem dovnit podavae zajistte regulátor pítlaku.
Dbejte, aby byl pítlak nejnií mon s ohledem na provádnou práci a pouit materiál.
Vmna kladek pi svaování Al a slitin hliníku
Prmr vhodného drátu je vyraen na kadé stran kladky a odpovídá stran, kde se tato
dráka nachází. Kladky pro hliník mají ped íslem vyraené jet oznaení A. Pi vmn
tchto kladek zajistte istotu, prostor podavae vyfoukejte suchm tlakovm vzduchem.
- Povolte regulátor pítlaku a zataením smrem ven z podavae uvolnte pítlak na tmeny
vrchních podávacích kladek.
- Zdemontujte plastové matice na hnacích kladkách.
- Vyjmte pvodní kladky a zalote kladky nové tak, e pera umístná na hnacích válecích
budou zapadat do dráek vyhotovench na kladkách.
- Zaroubujte zpt plastové pítlané matice.
- Povolte matici (13mm) trnu vrchních (pítlanch) kladek.
- Vyroubováním trnu a jeho vysunutím uvolníte náboj vrchní kladky, kter vypadne. Pi tom
dejte pozor na ztrátu kalench vymezovacích podloek.
- Z náboje lze sejmout mezikruí, které je nutné vymnit za kladky s plkulatou drákou
(oznaeny symbolem A).
- Pi zptné montái dbejte na správné umístní podloek.
- Dotáhnte s citem roub trnu.
- Pitlate tmeny vrchních kladek a tlakem dovnit podavae zajistte regulátor pítlaku.
Dbejte, aby byl pítlak nejnií mon s ohledem na provádnou práci a pouit materiál.
- 14 -
Pipojení plynové hadice
- Plynovou hadici, která vychází na konci propojovacích kabel pipojte nastrením na
trubiku BE a dotáhnte svornou pásku.
- Ze svazku propojovacích kabel na opaném konci v bod BK vynívá hadice asi 1,5m
dlouhá. Tu nastrte na redukní ventil a dotáhnte svornou pásku.
Pipojení kostícího kabelu
- Vstup kostícího vodie je proveden rychlospojkou. Zasute kolík na kabelu do otvoru ve
spojce BO tak, aby se ep na kabelu nalézal pesn proti dráce ve stroji. Následnm
otoením po smru hodinovch ruiek spojení zajistte.
!!! Elektrick okruh se nesmí dostat do kontaktu s ochrannm vodiem (s vyjímkou
svaovaného materiálu).
- Pokud je svaovan materiál propojen s uzemnním prostednictvím ochranného vodie,
musí bt propojení co nejkratí a prez vodie musí odpovídat zptnému vodii toku
sváení. Vodi pipevnte ke svaovanému materiálu na stejném míst, jako zptn vodi a
to druhou zemnící svorkou.
Zavedení elektrody - svaovacího drátu :
- V souladu s kapitolou PODÁVACÍ KLADKY - VMNA zalote vhodné kladky.
- Zavete svaovací drát krátkm ohebnm bowdenem, dále ho prostrte podavaem tak,
aby drát spoíval v dráce podávacích kladek. Zastrte drát asi 5cm do trubiky, která je
umístna tsn za podávacími kladkami.
- Pitlate tmeny vrchních kladek a tlakem dovnit podavae zajistte regulátor BN.
- Seite pítlak podávacích kladek s citem tak, aby drát neklouzal, ale aby nebyl ani píli
dotaen.
- Sejmte plynovou hubici na konci hoáku a odroubujte prvlak.
- Zapnte stroj vypínaem BU.
- Stiskem tlaítka AR aktivujete podávání drátu. Pi najídní je podávací rychlost
nastavena na 8m/min.
!!! Nikdy se nedívejte pi najídní drátu do ústí trubky hoáku a ani jinak se nevystavujte
nebezpeí poranní od vyjídjícího drátu.
- Naroubujte správn prvlak a nasate plynovou hubici.
Nastavení prtoku ochranného plynu
- Redukní ventil nastavte na vhodn prtok. Prtok závisí na provádné práci. Je teba
vdy mit skuten prtok plynovou hubicí na konci hoáku. K tomu je teba mít jednoduch
prtokomr, protoe zejména pi dlouhch propojovacích kabelechnesouhlasí údaj na
redukním ventilu s údajem skuteného prtoku
.
Praktické svaování metodami MIG a MAG
Pod veobecn zaitmi pojmy MIG a MAG se skrvají zkratky anglickch slovMetal Inert
Gas a Metal Active Gas. V praxi jde o svaování odtavující-se elektrodou (elektrodou je v
tomto pípad svaovací drát) v ochranné atmosfée inertního nebo aktivního plynu. Inertní
plyn se vyznauje vlastnostmi, které nijak neovlivují jakost svarového kovu (napíklad
ARGON). Aktivní plyn se vdy projevuje ve svarovém kovu a podílí se tak pímo na
vsledcích svaování. Neslouí tedy tak jako inertní plyn pouze k ochran svarového kovu
ped prudkou oxidací pi svaování.
MIG/MAG svaování impulzním obloukem - pozice R1
- Pi svaování kontinuálním obloukem v reimu synergickém je k uritému vkonu (ovlada
N
a nastavení B, C a D) automaticky piazená rychlost podávání svaovacího drátu (ovlada
Q a nastavení K). Korekce (mkkost oblouku) je moné provádt ovladaemQ za
pedpokladu, e svítí kontrolka K. OBLOUK JE PERUOVAN
- PULZUJE!
- Svaování impulzním obloukem je zásadní vhodou této sváeky a ve svch dsledcích
odliuje stroj od konvenních stroj. Frekvence a pomry pulzace jsou automaticky
regulované hodnoty. Pi práci si mete vimnout, e zvuk pulzace (frekvence) se mní
podle nastaveného vkonu sama. Pi niích vkonech je frekvence nízká, se vzrstajícím
vkonem se frekvence pulzace zvyuje. Tato automatika vrazn ulehuje pouívání
svaovacího stroje a to i kdy nemusí automaticky zvolené hodnoty vdy 100% odpovídat
ideálnímu nastavení. Vdy jde o kompromis dan optimalizací pi vvoji svaovacích kivek.
- 15 -
Pedchozí generace stroj mly bn regulovatelnch 6 veliin ovlivujících pulzní oblouk,
ale praxe ukázala, e neschopnost obsluhy (plynoucí z velké komplikovanosti a komplexnosti
celé problematiky) nastavit tak sloité parametry postavila stroje "do kouta dílny".
Experimentujte s IMPEDANCÍ - funkce L. To je funkce jasná a její správné pouívání me
kvalitu svaování dále vylepit.
Impulzní oblouk pináí adu vhod:
- Pi svaování impulzním obloukem nedochází za pedpokladu správného nastavení k
rozstikování kovu, protoe se oblouk vdy nachází v bezskratovém reimu.
- Oblouk je velmi koncentrovan, protoe se skládá z vysokch hodnot krátkch impulz
energie. Tím je dosahováno podstatn vtího závaru.
- Posunové rychlosti hoáku jsou v oblasti vhodného pouití vyí a to a o 50%. To zvyuje
vznamn produktivitu práce. Pi svaování nízkmi vkony není ale rychlost svaování
vyí, dokonce me bt v nkterch pípadech i nií (pod 150A).
- Monost pouívání vyích prmr svaovacího drátu. To zlepuje kvalitu svaru, protoe
se pi stejném obsahu (cm3) odtavení odtavuje mení plocha povrchové vrstvy
svaovacího drátu. Vtí prmr svaovacího drátu zárove zlepuje ovladatelnost oblouku.
- Malé tepelné zatíení svarové oblasti, srovnáme-li s konvenní metodou.
Pi svaování FE ocelí (uhlíkaté oceli) je tato vhoda patrná v oblasti stedních hodnot
svaovacího vkonu cca. 150 - 300A. Pod 150A má pouití impulzního oblouku mal nebo
ádn vznam. Nad 300A lze i konvenním zpsobem svaovat v reimu "sprchového
penosu". Impulzní oblou má ale vdy vhodu vyího závaru.
Pi svaování Stainles Steel ocelí (nerezové materiály) je vhoda zásadní. Absence rozstiku
a ulpívajících kuliek je jasn patrná v celém vkonovém rozsahu.
Pi svaování AL (Aluminium) a slitin hliníku je vsledek zcela neporovnateln s konvenní
sváekou. Nejen, e oblouk nerostikuje kov, ale díky prudkm zmnám naptí navozuje
podobn deoxidaní efekt jako stídav oblouk pi svaování metodou TIG.
SPECIÁLNÍ materiály jako napíklad CuSn, CuSi, AlBz jsou v bném kontinuálním reimu
svaitelné spíe amatérsky. Práv zde dává impulzní oblouk dobré monosti kvality svaru.
ada speciálních program je k dispozici, ale z kapacitních dvod nejsou nahrány. Pokud
nenaleznete správn program, nebo jeho alternativu, neváhejte kontaktovat nae technology.
Pro impulzní oblouk je nevhodné:
- Pouívat ochranné plyny s vysokm obsahem CO2 (podíl CO2 nad 22 hmotnostních díl).
- Pouívat ochranné plyny zvyující aktivn teplotu va svaru pi vkonech pod 280A.
Napíklad plyny s obsahem H2 a obsahem 02 v kombinaci s Argonem.
- Dalí tíslokové plyny mohou vyvolávat vady svaru, nebo skryté vady. I kdy je jejich
pouívání v ad pípad pínosné, je nutné vdy peliv posoudit jejich vhodnost.
- Není píli vhodné svaovat nesousledn. Lepí je sousledn postup svaovacího hoáku.
Impulzní oblouk má i nkteré nevhody:
- Oblouk má vraznou tendenci pimikat se na silnjí magnetické pole. To se projevuje pi
svaování "dlouhm obloukem", a zejména pi svaování v poloze 2F/PB (polohy podle
ISO 6947) a podobnch situacích.
- patná schopnost "vyvaovat" mezery. To je dáno vysokou energií oblouku, kter stále
proniká do materiálu a netvoí povrchové vrstvy.
- Svaování v polohách je ztíené. Zejména polohy 4F/PD, 3F/PG (polohy podle ISO
6947) jsou obtín realizovatelné a vyadují velkou sváeskou zkuenost.
MIG/MAG svaování kontinuálním obloukem s vyuitím synergie - pozice R2
- Pi svaování kontinuálním obloukem v reimu synergickém je k uritému vkonu (ovlada
N
a nastavení B, C a D) automaticky piazená rychlost podávání svaovacího drátu (ovlada
Q a nastavení K). Korekce (mkkost oblouku) je moné provádt ovladaemQ za
pedpokladu, e svítí kontrolka K. Tato korekce je v principu odchylováním vkonu zdroje od
programov nastavené rychlosti podávání drátu. OBLOUK NENÍ PERUOVAN!
- U této sváeky pouívejte tento reim pi svaování uhlíkatch ocelí (FE) zejména
pi svaování nízkmi vkony, pi svaování tenkch materiál, pi vyvaování mezer a
- 16 -
otvor.
- Dalí aplikace vyadující kontinuální zpsob svaování, jsou sloitjí, jde napíklad o
nkteré tvrdonávary, plátovací vrstvy apod. Tato rozsáhlá problematika ale neme bt
obsahem návodu k obsluze. Pokud potebujete poradit, s dvrou se obracejte na nae
technology.
MIG/MAG sva
ování kontinuálním obloukem - pozice R3
- Pi svaování kontinuálním obloukem funguje sváeka jako bn konvenní stroj s
plynulou regulací svaovacímu vkonu. Vkon zdroje je moné nastavit ovladaemQ
(zobrazuje displej O) a k nmu je teba piadit ovladaem N (zobrazuje displej O)
správnou rychlost svaovacího drátu. Nastavení je exaktní a citlivé.
- U této sváeky pouívejte tento reim p
i velmi speciálních aplikacích. Jiná monost
není napíklad pi svaování trubikovmi dráty 2,0mm a 2,4mm, protoe úchylka kterou
mete vyvolat na pozici K, nepostauje pro správné odladní ze stávajících program. V
praxi není moné dosáhnout ani pi maximální záporné úchylce dost malé podávací rychlosti.
P
íprava ke sva
ování a praktické sva
ování metodou TIG DC
P
íprava ke sva
ování metodou TIG DC
P
ipojení sva
ovacího ho
áku
Pouívejte vhradn origální hoáky, které jsou zapojené podle podporovanch funkcí a mají
správné koncovky. V základu je moné rozdlit hoáky na chlazené vodou a chlazené
plynem. Pokud pouíváte hoáky chlazené vodou, nezapomete zapnout agregát vodního
chlazení (více v kapitole "Ovládání chladícího agregátu GR 52"). Stejne tak pi pouívání
plynem chlazeného hoáku agregát vypínejte.
- Spojte hoák se zdrojem spojkou BA.
- Pokud máte hoák s regulaními prvky, pipojte také konektor do místaBB.
- Pipojte silov pívod do spojky umístné na zrdoji BO.
- Pipojte hadiky chlazení (v pípad chlazeného hoáku) do spojek BI (více v kapitole
Ovládací prvky na elním a zadním panelu stroje - popis funkcí)
P
ipojení plynové hadice
- Plynovou hadici, která vychází na konci propojovacích kabel pipojte nastrením na
trubiku BE a dotáhnte svornou pásku. Ze svazku propojovacích kabel na opaném konci
v bod BK vynívá hadice asi 1,5m dlouhá. Tu nastrte na redukní ventil a dotáhnte
svornou pásku.
P
ipojení kost
ícího kabelu
- Vstup kostícího vodie je proveden rychlospojkou. Zasute kolík na kabelu do otvoru ve
spojce BO tak, aby se ep na kabelu nalézal pesn proti dráce ve stroji. Následnm
otoením po smru hodinovch ruiek spojení zajistte.
!!! Elektrick okruh se nesmí dostat do kontaktu s ochrannm vodiem (s vyjímkou
svaovaného materiálu).
- Pokud je svaovan materiál propojen s uzemnním prostednictvím ochranného vodie,
musí bt propojení co nejkratí a prez vodie musí odpovídat zptnému vodii toku
sváení. Vodi pipevnte ke svaovanému materiálu na stejném míst, jako zptn vodi a
to druhou zemnící svorkou.
Nastavení prtoku ochranného plynu
- Redukní ventil nastavte na vhodn prtok. Prtok závisí na provádné práci. Je teba
vdy mit skuten prtok plynovou hubicí na koncihoáku. K tomu je teba mít jednoduch
prtokomr, protoe zejména pi dlouhch propojovacích kabelechnesouhlasí údaj na
redukním ventilu s údajem skuteného prtoku
.
Praktické sva
ování metodou TIG DC dotykovm startem
Pod veobecn zaitm pojmem TIG se skrvajá zkratka anglickch slov Tungsten Inert Gas.
V praxi jde o svaování neodtavující se elektrodou (elektrodou je v tomto pípad
wolframová elektroda) v ochranné atmosfée inertního plynu.
- Pi svaování metodou TIG DC je nutné, navolit ovladamAI pozici R4.
- Svaování zapone stisknutím tlaítka na svaovacím hoáku a lehkm dotykem a
následnm oddálením hrotu elektrody o svaovan materiál.
- 17 -
V reimu TIG svaování fungují vechny kivkyS, T, U, které volíte ovladaem S. V pozici U
je funkce podobná MIG funkci HSA. Regulace více hladin vkonu je provedeno asovou
konstantou. Funkce pedfuku plynuAB a dofuku plynu Z je pln funkní.
Dalí funkce nejsou v tomto reimu svaování funkní.
Píprava ke svaování a praktické svaování obalenou elektrodou
Píprava ke svaování obalenou elektrodou
Pipojení svaovacího kabelu a pipojení kostícího kabelu
Pouívejte kabely s kvalitní izolací a dobe dimenzované. Je nutné si uvdomit, e nejvyí
vkon (u modelu 5040) je 500A. Pi takovém vkonu jsou adekvátní kabely minimáln
75mm2m spíe ale 95mm2. Pi pouívání kabel s malm prezem hrozí pokození
sváeky nebo dokonce poár zpsoben proudovm petíením kabelu.
- Spojte kabely se zdrojem spojkami BO (pól -), nebo BR (pól +). Urení polarity vychází z
poteb konkrétních svaovacích elektrod.
Praktické svaování obalenou elektrodou
Pi svaování obalenou elektrodou mete vyuívat funkciAF - Hork start. Dále mete
regulovat charakteristiku oblouku - LED AG.
- Pi svaování obalenou elektrodou je nutné navolit ovladamAI pozici R5.
- Pi svaování obalenou elektrodou pouívejte nastavení na pozicích AF a AG.
Potíe pi práci se strojem
MIG 38..5040/T PULSE jsou vybaveny propracovanm systémem hláení závad stroje i
vnjích vliv. Závady jsou hláeny prostednictvím kontrolek, nebo digitáln.
Funkní závady hláené kontrolkami
Kontrolka G svítí, stroj nesvauje
- Je oteven boní kryt BJ prostoru podávání svaovacího drátu zavete a zajistte kryt.
- Hladina kapaliny (przor BX) v nádrce je nízká. Doplte kapalinu BTC 15.
- Není uzaven cel obvod hydraulického systému a kapalina se nevrací do nádrky.
Zkontrolujte vechna spojení a správnost zapojení hadiek. Zkontrolujte, zda není svaovací
hoák ucpan, nebo jinak vadn.
Náhlé vysazení stroje se svítící kontrolkou G
- Dolo k petíení stroje, je nutno pokat nkolik minut, ne se silové prvky ochladí.
- Dolo k úniku chladící kapaliny. Zkontrolujte stav hydraulického systému, odstrate závadu a
doplte chladící kapalinu.
Digitáln
hláené závady na multifunkním displeji - neodstranitelné obsluhou
Displej O zobrazuje hláení Err -chyba a displej P hlásí íslo chyby.
1 - Interní RAM chyba.
2 - EEPROM chyba. Zablokování zpsobené chybou softwaru.
5 - Komunikaní chyba na I2C – BUS. Komunikaní chyba mezi mikroprocesorem a
EEPROM pamtí, v uloení dat ovládacího panelu, na ídící desce.
6 - Komunikaní chyba na CAN-BUS, zjitná ídící deskou. Komunikaní chyba mezi ídící
deskou a ídící jednotkou motoru , nebo mezi ídící deskou a ovládacím panelem.
7 - Chyba hardware na sdlovacím vedení CAN-BUS. Porucha (peruení, zkrat, netsnost
izolace k zemi, atd.) na sdlovacím vedení CAN-BUS, zjitná ídící deskou.
8 - Komunikaní chyba na CAN BUS mezi ovládacím panelem a ídící jednotkou motoru.
9 - Komunikaní chyba na CAN-BUS mezi ovládacím panelem a ídící deskou. Komunikaní
chyby na vedení CAN BUS, zjitné ovládacím PANELEM.
10 - Chybjící naptí a proud ve vstupu zdroje. Tato situace je moná pouze s
pokozenm inverterem (nevyvíjí stídavé naptí na primárním obvodu transformátoru).
11 - Petíení pi vstupu zdroje. ídící deska zjistila petíení ve vstupu zdroje.
13 - Chyba komunikace mezi ídícím obvodem a kondenzátorovou deskou.
14 - Chyba napájecího naptí mikroprocesoru na ídící desce.
15 - Naptí stejnosmrného proudu pi vstupu kondenzátorové desky se nachází pod
vypoítanou hodnotou podle zjitnch hodnot kadou jednotlivou fází síového naptí.
16 - Naptí pi vstupu kondenzátorové desky pod minimem povolené hodnoty.
- 18 -
17 -Naptí stejnosmrného proudu nesprávn rozdleného mezi DC kondenzátory
18 - Naptí stejnosmrného proudu nesprávn rozdleného mezi DC kondenzátory
19 - Chybjící komunikace mezi ídící deskou a kondenzátorovou deskou.
20 - Absence zabezpeovacího (blokovacího) signálu na TA desce.
25 - Chyba na EPLD BUS v ídcí desce.Tento kód vyvolává rzné problémy, které mohou
nastat v ízení IGBT Inverteru.
27 - Chyba FLASH pamti na ídící desce.
30 - Nesprávné nastavení minimálního prahového proudu na ídící desce.
41 - Konektorová deska chybjící nebo odpojená.
42 - Chyba v signálu motorového kodéru. Signál poskytnut kodérem vestavnm do
motoru je uívan jako zptná vazba otáek pro nastavení rychlosti motoru . Signalizuje, e
signál poskytnut kodérem je nevhodn a tudí je rychlost motoru neovladatelná.
43 - Komunikaní chyba s konektorovou deskou.
44 - CAN BUS komunikaní chyba zjitná ídící jednotkou motoru.
99- Displej O hlásí OFF. Hláení je normální pi vypínání stroje. Pokud se vyskytuje i v
jinch pípadech, jde o závadu napájení DC kondenzátor.
Digitáln hláené závady na multifunkním displeji - odstranitelné obsluhou
52 - trG“ na displeji O. Zvlátní závada, která me mít celou adu píin. Nkteré jsou
odstranitelné obsluhou, nkteré ne. Protoe je teba provést v reimu MIG a TIG TEST
STARTOVACÍHO POVELU a to není jednoduché, volejte vdy servis CEBORA.
53 - trG“ na displeji O. Tlaítko na hoáku je stlaené zatímco se stroj nachází ve stavu
petíení. Petíení indikuje LEDG a hláení odpovídají vstrahám 73 a 74 na ovládacím
panelu. Tyto vstrahy jsou automaticky ukoneny, kdy se teplota vrátí do povolench limit.
Tato funkce, která ve svém dsledku vyvolává chybu, ochrauje zdroj od náhlého sputní
zpsobeného náhodnm resetováním. Aby se obnovil správn provoz, odstrate
startovací povel (stisknutí tlaítka hoáku).
54 - Zkrat mezi hoákem a vrobkem pi startu. Pi uvedení stroje do chodu stroj ovuje
provozní stav provedením krátkého testu pipojením naptí naprázdno. Zatímco probíhá
tento test, je dleité, aby se hoák nedotkal vrobku nebo pracovního stolu. Bhem testu
mohou bt zjitny následující situace:
- pítomné vstupní naptí a pítomn vstupní proud = Chyba 54 - píina
- pítomné vstupní naptí a nepítomn vstupní proud = Správn provoz
- nepítomné vstupní naptí a pítomn vstupní proud = Chyba 54 - píina
- nepítomné vstupní naptí a nepítomn vstupní proud = Chyba 10 se rozsvítí po 54.
56 - Spojení nakrátko (zkrat) pi vstupu trvajícím píli dlouho. Pirozen, e zkrat je pi
svaování bn, vdy jde pímo o princip elektrického svaovacího oblouku. Chyba 56
vak signalizuje, e zkrat pekroil limit (pi svaování nikdy netrvá stále). Tato situace
me bt zpsobená zkratem vytvoenm mezi prvlakem a plynovou hubicí na
MIG hoáku, vzniklá uloeninami kovovch rozstikovch ástic. V MMA reimu to
také me pocházet z peruení v detekním vedení vstupního naptí . Zídkav me bt
tato chyba hláena bez píiny ve popsané. V takovém pípad volejte servis
CEBORA.
57- Mot“ na displeji O. Nadmrn proud motoru podavae drátu. ídící deska pro ízení
motoru je vybavená omezovacím obvodem napájecího proudu pro motor. Tento obvod
zabrauje petíení motoru podavae. Toto petíení je hlavn zpsobené
mechanickmi píinami, jako pína v pevodech motoru, mezi podávacími
kladkami, vada v podávání kladky (me bt prasklá), bowden hoáku je velmi
zanesen pilinami z drátu nebo je proden, svaovací hoák je zlomen, hrdlo v
hoáku me bt zúeno atd. Zídkav (po mnoha letech provozu) stroj závadu hlásí
pokud je motor podavae u konce své ivotnosti a petuje sám sebe. V takovém
pípad volejte servis CEBORA.
58 - Hláení nekompatibility mezi jednotlivmi komponenty sváeky. Provedli jste patrn
vmnu podavae za jin podava, kter není kompatibilní. Tato situace me nastat také pi
vmn ovládacího panelu.
61 – Naptí fáze L1 je píli nízké. Zkontrolujte kvalitu napájení.
62 – Naptí fáze L1 je píli vysoké. Zkontrolujte kvalitu napájení.
63 – Naptí fáze L2 je píli nízké. Zkontrolujte kvalitu napájení.
64 – Naptí fáze L2 je píli vysoké. Zkontrolujte kvalitu napájení.
65 – Naptí fáze L3 je píli nízké. Zkontrolujte kvalitu napájení.
66 – Naptí fáze L3 je píli vysoké. Zkontrolujte kvalitu napájení.
- 19 -
73 - Led G svítí. Vysoká teplota skupiny diod v INVERTERU. Je teba vykat, ne
li se
stroj ochladí. Obnovení provozu probhne automaticky. Stroj nevypínejte!
74 – Led G svítí. Vysoká teplota IGBT skupiny. Je teba vykat, ne
li se stroj ochladí.
Obnovení provozu probhne automaticky. Stroj v takovém stavu nevypínejte!
75 - Displej O hlásí H20. Tlak chladícího média je píli nízk. Zkontrolujte úbytek kapaliny
prhledem BX. Pokud je hladina v poádku (mezi ryskami MIN a MAX, zkontrolujte
správné pipojení hadiek (podrobnosti v pedchozích kapitolách), pípadné piskípnutí
atd. Pokud není zjevná píina, m
e bt vadné erpadlo. V takovém pípad volejte
servis CEBORA.
76 - Displej O hlásí H20. Spojení mezi zdrojem a chladící jednotkou je chybné.
Zkontrolujte usazení zdroje na agregátu GR 52. Pemlejte zda nedolo k otesm,
nebo neodborné manipulaci a volejte servis CEBORA.
80 - Displej O hlásí OPn. Kryt podavae BJ svaovacího drátu je oteven. Zkontrolujte
dobré dovení dvíek.
Funkní závady vizuáln zjistitelné
Svaovací drát má nepravideln posun, nebo se vbec neposunuje
- patn zvolené kladky, nasate kladky správn.
- Bowden ve svaovacím hoáku je ucpan a je teba ho vymnit.
- Pítlak podávacích kladek je nedostaten, pitáhnte regulaní roub. Nedohánjte tak ale
patn prchod svaovacího drátu hoákem. Dolo by k nedmrnému zatíení podávání.
Svaovací drát se namotává v prostoru podavae
- Mal prmr prvlaku na hoáku. Me bt také ucpan bowden ve svaovacím hoáku.
- Pi svaování slitin Al je tento jev ast zejména pi svaování dráty 0,8mm. V takovém
pípad doporuujeme pouívat krátké svaovací hoáky bez záhyb a s kvalitním
teflonovm bowdenem a dalí vbavou.
Defektní svaování
Stroj vtinu problém, které mohou vést ke zhorení kvality svaování indikuje. Proto je
moné oekávat, e se se zhorením kvality svaru bez pedchozí indikace problému
nesetkáte. Pesto je nkolik stav, které stroj nedokáe rozeznat.
Pórovitost uvnit nebo vn svaru - trhliny ve svaru.
- Ochrann plyn je zaven, nebo není pipojena hadice.
- Oblouk je negativn ovlivnn chybn zvolenm ochrannm plynem.
- Nedostaten pívod ochranného plynu. Me bt zpsoben patnm seízením prtoku
plynu nebo ucpáním plynové hubice, pípadn otvor mezikusu na nm je hubice
upevnna. Ve svaovací zón me bt také prvan, kter odfukuje ochrann plyn.
- Nedostatené pedhívání plynu /pi pouití CO2/ a následné zamrzání redukního ventilu.
- Zkorodovan svaovací drát.
- patn zvolen pídavn materiál, kter nemá správné vlastnosti k promísení lázn.
- Neistoty na svaovaném materiálu v oblasti svaru.
Boní rhy - vrubovitost
- Nadmrná rychlost svaování.
- Nesprávn nastavené svaovací hodnoty.
- Píli mkk oblouk v pípad pulzního svaování.
Nadmrné prmty svarového kovu
- Vkon stroje nedostauje pro tuto práci.
- Rychlost podávání je vzhledem k vkonu zbyten vysoká.
- Nedostatené uzemnní nebo pechodové odpory v zemnícím kabelu. Zkontrolujte kostící
kabel. Podívejte se také na dobr kontakt ve spojce BO.
Velk rozstik roztaveného kovu
- patn nastavené svaovací hodnoty.
- Zbyten vysoká padávací rychlost zpsobená volbou malého prmru svaovacího
drátu.
- Nekvalitní dráty, nebo neist materiál.
- Nekvalitní nebo nevhodn ochrann plyn.
Neklidné hoení oblouku
- 20 -
- Pi svaování drátem 0,6 a 0,8mm je nastaven vysok vkon a vysoká rychlost podávání
drátu. Zvolte drát o vtím prmru. Snííte tak rychlost podávání.
- Oblouk je negativn ovlivnn chybn zvolenm ochrannm plynem.
- Nedostatené uzemnní nebo pechodové odpory kabelu. Zkontrolujte kostící kabel.
- Svaovací hoák je star a patn penáí vkon.
- Bowden ve svaovacím hoáku je ucpan a je teba ho vymnit.
- Pítlaná kladka není dost pitaena.
Údrba stroje - zacházení se strojem
Zakoupili jste si stroj, kter je ve tíd PROFESIONÁLNÍ techniky. Stroj je moné v rámci
jeho technickch parametr a charakteristik zatíit vrobním svaováním. Nepetujte vak
stroj! Pokud se asto rozsvcí kontrolkaC a stroj pestává na as pracovat, nasate na
takovou práci stroj silnjí. Pi stabilním petování se vrazn sniuje ivotnost a
spolehlivost stroje. !!! Stroj je elektrické zaízení podléhající v souladu s normami v nkterch
pípadech pravidelnm revizím. Vzhledem k faktu, e se legislativa me zmnit, sledujte
stále platné normy.
Bná pée
- Je vhodné pravideln odstraovat ze stroje nánosy prachu a neistot.
- Povrch zaízení udrujte vlhkm hadrem namoenm ve slabém roztoku bného
saponátu.
- Je moné profukovat ventilaní vstupy tlakovm vzduchem o tlaku do 6bar. Vzduch musí
bt ale zbaven vody a olej. Pi itní dbejte na ochranu dchacích cest.
- Prostor podavae svaovacího drátu je dleité udrovat v istot. Pedevím je nutno
pravideln vyfoukávat prostor kladek a pítlaného segmentu. Zanesen podava je
píinou nepravidelností podávání.
- Pi vmn podávacích kladek obas provete lehké promazání stynch ploch. Pro tento
úel postauje i separaní spray, kterm se bn udruje prvlak a hubice hoáku. Vdy
ale dbejte na to, aby nedolo k potísnní dráek kladek mazadlem. Kladky by potom
prokluzovaly.
!!! Nikdy nepouívejte k oiování stroje rozpoutdla.
!!! Zásadn neistte neodborn vnitek stroje. Hrozí pokození elektroniky.
Pée o hoák a svaovací kabely
Stroj je zaízení, které potebuje pouze bnou péi. To neplatí pro svaovací hoák a
kostící kabel, kter je velmi exponovanm pracovním nástrojem a proto se rychle
opotebovává.
- Spotební díly podléhají pravidelnm vmnám. Tyto ásti je nutné stále kontrolovat a
inné díly udrovat v bezchybném stavu.
- Ihned vymujte opotebené díly.
- Poruenou izolaci ihned opravte.
- Nepracujte s píli starmi a ji funkn problematickmi hoáky. Takové vymte za nové.
Likvidace stroje po skonení ivotnosti
Protoe se bhem ivotnosti stroje (12 - 20let) me legislativa, která upravuje nakládání se
starmi stroji zmnit od dnení podoby. Proto zstaneme u pouek, které budou v platnosti
jist i v budoucnosti a smují k zachování ochrany ivotního prostedí.
- Stroj je sloen z velkého potu souástek a není proto píli vhodné likvidovat stroj
svépomocí, protoe je pro laika obtíné urit materiálovou bázi.
- Stroj není rozhodn vhodné likvidovat bez roztídní podle komponent.
- Mnoho díl stroje poskytují zdroj druhotnch surovin a náklady na likvidaci stroje tak mohou
zcela vyváit píjmy z prodeje druhotné suroviny, zejména mdi, bronzu, olova a stíbra,
nebo reciklovatelnch plastickch hmot.
- Stroj obsahuje také mnoho souástek, které jsou uritelné jako elektronick odpad
nevhodn zaadit do bného odpadu.
!!! Pi demontái musí bt stroj odpojen od sít vytaením síové zástrky.
Rozhodn vak platí to, e star stroj mete likvidovat bezplatn odevzdáním na kterékoli
poboce HST TEHCNOLOGIC s.r.o. To platí i pro jiné stroje CEBORA, bez ohledu na
pvod a stáí stroje.
- 21 -
Bezpenostní pravidla a opatení
Této kapitole vnujte maximální pozornost, protoe pouze dslednm respektováním
vekerch omezení pedejdete úrazm a pokozením zdraví, které me chybná nebo
nedbalá obsluha pivodit sob ale i jinm osobám. Zvenou pozornost vnujte
upozornním, které se dotkyjí ochrany zraku, protoe zde se tato sváeka vrazn odliuje
od jinch bzn pouívanch stroj.
- Stroj se smí pouívat pouze pro svaování kov metodou MIG a metodou MAG. Také je
moné pouívat stroj pi svaování metodou TIG DC a svaování obalenou elektrodou.
- Stroj není uren k ádnm jinm úelm. Zejména pak ne k rozmrazování potrubí, neme
pracovat jako nabíjeka ani jako generátor proudu pro jakékoli jiné úely.
- Pouívat zaízení smí v eské republice pouze osoba s píslunm sváeskm
vzdláním a s platnou zkoukou. Je nepípustné pouívání stroje neobeznámenou osobou,
která nespluje vechny podmínky.
- Stroj nelze zapojovat do generátorovch soustav s jinmi svaovacími zdroji.
- Technologická spojení s jinmi zaízeními pro svaování, musí bt odborn provedená, s
drazem na znalost konstrukce a technicko-technologického eení tohoto zaízení.
Nikdy
neexperimentujte bez perfektní znalosti celé problematiky.
Ohe a vbuch s nebezpeím vzniku ohn
!!! Pi svaování musí bt v blízkosti sváecího pracovit funkní revidované protipoární
zaízení. Pi pípadném haení berte do úvahy, e sváeka je elektrick stroj pod naptím.
- Poár me vzniknout psobením elektrickch vboj, odletujících ásteek, nebo horkch
tles - svaence.
- V okolí sváecího pracovit se nesmjí nalézat holavé látky, ani holavé pedmty.
- Neprovádjte svaování nádob po holavinách.
- Nikdy nesvaujte v blízkosti pracující autogenní soupravy.
- Vdy nechejte svaenec ped stykem s holavmi látkami nejprve vychladnout.
- Nesvaujte v místnostech s koncentrací holavch par nebo vbuného prachu.
- Nemjte pi svaování v kapsách holavé látky a pedmty.
!!! Zkontrolujte pracovit jet min. 30minut po skonení svaování.
Vbuchy bez prvotního následku ohn
!!! Pouívejte lahve s platnou kontrolou, nesmazávejte íslo, název, ani oznaení lahve.
- Nikdy nesvaujte v blízkosti tlakovch nádob.
- Vyhnte se kontaktu svaovacího oblouku, ale i elektrickému kontaktu s plátm lahve.
- Nepouívejte pokozené lahve.
- Lahve nezvedejte za ventil.
- Neplte znovu lahve, ani nepepoutjte plyn v lahvích a nesmujte plyny v lahvích.
- Ventily nepromazávejte tuky ani oleji.
- Zablokované ventily tlakovch lahví, nikdy neuvolujte násilím.
- V ádném pípad nepipojujte hadici pro pívod plynu pímo k ventilu na lahvi. Pouijte
redukní ventil.
- Udrujte redukní ventily v perfektním poádku.
- Pouívejte takové redukní ventily, je jsou ureny pro plyn, kter pouíváte.
- Vadn redukní ventil neopravujte, ale obrate se na specializovanou opravnu.
- Plynové hadice udrujte v dobrém stavu a pi pokození hadice vymte. Dbejte, aby
nevznikaly záhyby.
- 22 -
Elektrick ok - úraz elektrickm proudem
!!! Tento pístroj je elektrické zaízení s vánm nebezpeím poranní nebo smrti v
dsledku neodborného zasahování do zaízení nebo v dsledku nedbalosti osob, které
picházejí se zaízením do styku.
!!! Stroj se smí pouívat pouze pro svaování kov metodou TIG DC a metodou MMA obalená elektroda.
- Pi vmn spotebních ástí na TIG svaovacím hoáku vdy vypnte stroj hlavním
vypínaem.
- Perute ihned práci, ucítíte-li elektrick vboj.
- Pi jakémkoli zásahu do stroje vytáhnte síovou zástrku.
- Neuívejte stroj s rozkrytovanou konstrukcí.
- Zamezte styku stroje s vodou.
!!! Nevyazujte z innosti ochrann a bezpenostní systém stroje.
- Nepracujte ve vlhkém prostedí a nemjte na sob vlhké aty.
- Nedotkejte se svaence.
- Udrujte v perfektním poádku pívodní i svaovací kabely.
- Propojujte pracovní plochu i svaenec s uzemnním.
- Pouívejte vhradn originální náhradní díly.
!!! Opravy stroje smí provádt pouze osoba kvalifikovaná a obeznámená s problematikou.
Popáleniny vzniklé pi svaování
- Pouívejte vdy ochranné pomcky pro sváee. Chrání ped odletujícím roztavenm
kovem,ped horkmi tlesy, ale i ped nebezpenm záením.
!!! Nikdy nesvaujte v odvech, je byly zneitny barvami a dalími holavinami.
- Popáleniny me zpsobit i ultrafialové záení, které pi svaování vzniká. Záení me
zpsobit i velmi váné zdravotní komplikace. Snate se proto chránit si v kadém okamiku
sváení vechny ásti tla. Podrobnji tte dále...
Zplodiny vznikající pi svaování
!!! Na souasném trhu je irok vbr velmi kvalitních prostedk slouících k ochran
sváee a pomocného personálu. Investujte do nákupu kvalitních ochrannch pomcek.
Investujte do svého zdraví!!!
- Pracujte v místnostech s dostatenou ventilací, nejlépe, je-li místnost vybavena odsáváním
pímo ze svaovacího místa.
- Není-li moné zajistit dostaten písun istého vzduchu, pouívejte respirátory. Velmi
vhodnm eením je také pívod istého vzduchu z okolního prostedí (zejména pi
svaování v nádobách).
- Odstrate ze svaence vekeré nánosy barev,odmaova atd.. Mohou se z nich
uvolovat toxické plyny.
- Nemáte-li kvalitní respirátor, nesvaujte kovy obsahující olovo, grafit, chrom, zinek, kadmium
a berylium.
- Elektrickmi vboji vzniká ozón (O3), kter me ji v malé koncentraci vyvolat podrádní
- 23 -

Podobné dokumenty

document [] - Vysoké učení technické v Brně

document [] - Vysoké učení technické v Brně 3.3 Intuitivní dialogové programování Na stroji MORI SEIKI NL2000 je nainstalováno opera ní prost edí MAPPS druhé generace ve kterém je možné jednoduše nastavovat a ovládat stroj, ale i p ímo v pro...

Více

stavby pro kulturu a osvětu

stavby pro kulturu a osvětu českojazyčné fantazie. Za celým tímto anglosaským názvotvorným šílenstvím nevidím jen stále diskutovanou infiltraci anglizmů do hovorové češtiny (používá je každý z  nás, ovšem někteří již za úrovn...

Více

Školní a volnočasové aktivity vedoucí ke

Školní a volnočasové aktivity vedoucí ke zvláštnosti a u starších žák je t eba také zachovat p im enost p i vypráv ní. Jindy je možné p íb h ve form dopisu uschovat v u ebn i laboratoi a žáci jej po nalezení pomocí fyzikálních indicií int...

Více

společné prostory - 2009-12-09 - Högerova 15

společné prostory - 2009-12-09 - Högerova 15 V nU n l s p o Fc Y 6 m m ' . C Y 4 m m ' . 1C5Ym m ' [email protected]:scHRAcK.v c. ee0235 I prechodovy odpor-01 O Tfldaochdny: v n f t n r z . - 02 2o Pripojenlk6lry rozvadeeeCY6nm' T5A a b 1 4 1 -S C H R A...

Více

Prospekt 1Torch SL100

Prospekt 1Torch SL100 V tabulce č.1 získáte všechny informace, které potřebujete k výběru vhodného hořáku. Hořáky jsou seskupeny ve dvou výkonových řadách - SL60 a SL100. Zvolte vhodný výkon hořáku, typ připojení

Více

Deníky VLP září 2011

Deníky VLP září 2011 195/65 R15 TS830 91T 195/65 R15 TS830 91H 205/55 R16 TS830 91T 205/55 R16 TS830 91H MICHELIN 195/65 R15 ALPIN A4 91 205/55 R16 ALPIN A4 XL 94V 225/50 R17 ALPIN A4 XL 98V -

Více