Stáhnout - ABS Jets

Komentáře

Transkript

Stáhnout - ABS Jets
2011
Výroční zpráva / Annual report
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
1
Rok 2011 se pro společnost
ABS Jets nesl v duchu pokračujících
investic a rekonstrukcí. Tou
nejvýznamnější byla výstavba nového
ABS Jets hangáru N o rozloze téměř
6000 m2. Velký dík patří akcionářům
společnosti za vloženou důvěru
a zaměstnancům ABS Jets za jejich profesionalitu a vysoké pracovní
nasazení, s nímž každý den přispívají
k plnění strategických cílů společnosti.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
2
Obsah
4 Úvodní slovo předsedy představenstva
5 Charakteristika společnosti
7 Organizační struktura
8 Ekonomické činnosti společnosti
16 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
17 Cíle společnosti a podnikatelský záměr pro rok 2012
19 Čestné prohlášení
20 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ABS Jets, a.s.
22 Rozvaha
26 Výkaz zisku a ztráty
28 Přehled o peněžních tocích cash–flow
30 Příloha účetní závěrky
41 Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami
za účetní období 2011
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
3
Úvodní slovo
předsedy představenstva
Na další dva roky byl prodloužen
kontrakt se společností Embraer,
na základě kterého je ABS Jets
českým a slovenským prodejním distributorem letounů této společnosti.
V roce 2011 jsme dovezli jeden letoun
Embraer Phenom 300 a doufám, že
nebyl zdaleka posledním.
Vážení kolegové,
obchodní partneři a akcionáři, přátelé.
Stručně se pokusím zhodnotit rok 2011.
Bezpochyby největší událostí byla dostavba
a uvedení do provozu nového hangáru
N. Hangárovací a provozní zázemí naší
společnosti se prakticky zdvojnásobilo a je
jasné, že ABS Jets a její akcionáři touto
investicí projevili nezdolnou víru v budoucnost – budoucnost byznysu letectví,
středoevropského trhu i naší společnosti
jako takové. Sám jsem byl velmi mile
překvapen tím, jak kvalitně, pěkně a včas
byl nový hangár proveden, za což děkuji
na tomto místě všem dodavatelům.
Druhou velkou akcí, která v roce 2011
v naší společnosti proběhla, byla emise
Eurobondů, kterou byly přefinancovány
prakticky všechny naše bankovní úvěry.
Emise dluhopisů v řádu stamilionů
korun je velmi sofistikovaná finanční
operace a děkuji všem, kteří se zasloužili
o její zdárný průběh, v neposlední řadě
finančnímu oddělení naší společnosti.
Na další dva roky byl prodloužen kontrakt se společností Embraer, na základě
kterého je ABS Jets českým a slovenským
prodejním distributorem letounů této
společnosti. V roce 2011 jsme dovezli jeden letoun Embraer Phenom 300
a doufám, že nebyl zdaleka posledním.
podporuje provoz jednoho letounu Gulfstream bázovaného v Moskvě a získala
několik mezinárodních ocenění .
Doufám, že v roce 2012 bude stabilní
rozvoj společnosti pokračovat a provoz
všech složek bude tak jako dosud hladký,
kvalitní a bez mimořádných událostí.
Děkuji všem zaměstnancům za dobrou
a obětavou práci. Akcionářům, obchodním partnerům a klientům pak děkujeme
za důvěru. Vynasnažíme se, abychom si ji
zasloužili i v roce 2012.
Společnost také vybudovala provozní
a handlingovou bázi v Bratislavě, nově
Ing. David Kyjovský, MBA
Předseda představenstva
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
4
Charakteristika společnosti
Vznik společnosti:
ABS Jets, a.s. („společnost”) vznikla 30. června 2004.
Předmět podnikání:
Předmětem podnikání společnosti je:
provozování obchodní letecké dopravy,
vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční
změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky,
poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Praha – Ruzyně Jih,
zahrnující technické a provozní odbavení letadel na odbavovací ploše, odbavení
cestujících a jejich zavazadel,
služby při předletové přípravě a monitorování letu,
hostinská činnost,
zprostředkování obchodu a služeb,
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování i jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Vlastnická struktura společnosti platná a účinná k 31. prosinci 2011:
ARTHUR, BRADLEY & SMITH LTD 50 % akcií
BRIDGEHILL LIMITED 25 % akcií
J&T Bank (Switzerland) Ltd. 25 % akcií
Sídlo společnosti: Sídlo organizační složky v zahraničí:
ABS Jets, a.s. K Letišti – Hangár C 161 00 Praha 6 Česká republika ABS Jets, a.s., organizačná zložka
Letisko M.R. Štefánika
823 11 Bratislava
Slovenská republika
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
5
Identifikační číslo: Zápis v obchodním rejstříku:
271 63 628 vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9421
Členové představenstva k 31. prosinci 2011:
Ing. David Kyjovský, předseda
Vladimír Peták, člen
Mgr. Zdeněk Dvořák, člen
Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2011:
Ing. Petr Horský, předseda
Ing. Markéta Bobková, členka
Ing. Stanislav Kučera, člen
Změny v obchodním rejstříku:
V průběhu roku 2011 byly provedeny v obchodním rejstříku následující změny:
Dne 1. 8. 2011 byla zapsána změna sídla společnosti,
Dne 13. 6. 2011 byl proveden výmaz Ing. Kateřiny Šedé z funkce členky dozorčí rady (po její rezignaci ke dni 27. 5. 2011),
Dne 13.6.2011 byl proveden zápis pana Vladimíra Petáka do
funkce výkonného ředitele organizační složky ke dni 1.1.2011,
Dne 1. 8. 2011 byl proveden zápis Ing. Markéty Bobkové
do funkce členky dozorčí rady (po jejím zvolení na VH dne
21. 6. 2011)
Organizační struktura k 31. prosinci 2011:
viz Příloha č. 1
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
6
Představenstvo
Valná hromada
Organizační
struktura
Dozorčí rada
Kancelář Generálního ředitele
Vedoucí řízení jakosti
a bezpečnosti
Vedoucí Security
Flight Safety Officer
Asistent
Generálního
ředitele
Koordinace
Letů
Obchodní
rozvoj
Personální
manažer
Vedoucí
správy
objektu
Vedoucí
vnitřní bezpečnosti
(BOZP a PO)
IT
Recepce
Údržba
objektu
Ostraha
MIS manažer
Generální ředitel
(Odpovědný vedoucí)
Právník
společnosti
PART 145
Controlling
EU OPS
Technický
ředitel
Ředitel
letového provozu
(FOM)
Ředitel
pozemního
provozu (GOM)
Vedoucí údržby
letadel na trati
Plánování
posádek
Handling PRG
Stanice traťové
údržby BTS
Provozní
základna
BTS
Handling BTS
Vedoucí
technické
podpory
Vedoucí pilot
typu Legacy
Operační
dispečink (OPS)
Plánování údržby
a inženýring
Vedoucí pilot
typu Learjet
Vedoucí
údržby letadel
na základně
Vedoucí pilot
typu Bravo
Vedoucí
zachování letové
způsobilosti
Řízení zachování
letové
způsobilosti
Vedoucí
výcviku posádek
Finanční
ředitel
Obchodní
ředitel
Koordinátor
výcviku posádek
Vedoucí účetní
Marketing
PR
Správa majetku
Projektové řízení
Podpora třetím
stranám
Prodej a smluvní
zajištění služeb
TOP
management
Vedoucí
palubního
personálu
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
7
Ekonomické činnosti
společnosti
Aircraft Management
Správa a provoz letadel v privátním vlastnictví, poradenství
Správa a provoz letadel v privátním
vlastnictví je jednou z hlavních činností
společnosti a službou, kterou nabízíme
již od počátku existence ABS Jets. Díky
letitým zkušenostem tak máme viditelný
a nezpochybnitelný náskok vůči konkurenci, a to jak v rozsahu, tak i v kvalitě
poskytovaných služeb.
Kromě správy a provozu letadel poskytuje ABS Jets také poradenské služby
při výběru a koupi nových letadel. Naše
poradenské služby jsou poskytovány
komplexně, od samotného doporučení
o vhodnosti daného typu letounu až po
jeho konfiguraci, objednání, zajištění
financování, převzetí a dovozu na mateřskou základnu.
Jedním z hlavních strategických a dlouhodobých cílů společnosti je stabilní
rozšiřování flotily o nejméně jeden nový
letoun ročně. V roce 2011 jsme tento cíl
splnili již během třetího čtvrtletí, kdy se
naše flotila rozrostla o další letoun typu
Gulfstream s bází v Moskvě.
Intenzivní jednání s předním světovým
výrobcem Embraer, vedená od počátku
roku 2011, potvrdila pozici společnosti ABS Jets coby leadera trhu privátní
letecké přepravy a vyústila v prodloužení smlouvy na prodej letadel tohoto
brazilského výrobce v České republice
a na Slovensku o další 2 roky. Podpisem
ASR (Authorized Sales Representative)
smlouvy zahájila společnost ABS Jets
cílené aktivity spojené se zastoupením
leteckého výrobce v regionu střední
a východní Evropy a s propagací business
jetů a soukromé letecké přepravy vůbec.
Marketingový program zaměřený na
podporu prodeje bizjetů zahrnoval sérii
prezentačních dní business jetů Embraer
v Čechách i na Slovensku, stejně jako
širokou mediální podporu. Rostoucí oblibu business jetů Embraer potvrdil i nákup prvního letadla typu Phenom v ČR
a SR, ke kterému došlo v září roku 2011.
Koupě a prodej Phenomu 300 pozitivně
přispěly k dalšímu rozvoji služeb několika
firemních úseků ABS Jets – zejména
údržby, letového úseku a plánování letů.
Neustálou optimalizací portfolia nabízených služeb vyvíjí ABS Jets stále nové
postupy pro optimalizaci nákladů na
provoz bizjetů stávající flotily, stejně tak
jako pro každé další budoucí letadlo ve
správě společnosti.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
8
Díky novému modernímu zázemí, které
umožňuje naši rychlejší expanzi, a synergickému
efektu, kterého dosahujeme z obou našich
stěžejních činností – provozování business jetů
a poskytování servisních služeb – očekáváme
další nárůst v následujících letech.
Aircraft Maintenance
Údržba letadel
V reakci na zvyšující se poptávku po
údržbě business jetů provozovaných společností ABS Jets došlo k rozšíření úseku
údržby o vlastní lakovnu a k dokončení
výstavby dílny kompozitových oprav.
Vše proběhlo dle stanoveného plánu, tj.
ve druhém čtvrtletí uplynulého roku.
Současně byly zahájeny a dokončeny
další investice do zkvalitnění prostor
technického úseku včetně rekonstrukce
východní haly hangáru C, který je nově
celý využíván pouze pro údržbu, a dokončení a uvedení do provozu zbrusu
nového hangáru N. Tyto kroky prakticky zdvojnásobily kapacitu určenou pro
využívání potřeb technického úseku.
K rozšíření poskytovaných služeb
technické údržby významně přispěl
i nový letoun ve flotile, Phenom 300,
díky němuž získala společnost ABS Jets
oprávnění k provádění údržby na letounech tohoto typu.
Významným krokem ve vývoji údržbového střediska ABS Jets bylo zřízení
podpory údržby našim klientům na
letišti Boryspil v Kyjevě. Poskytováním
maintenance support přímo v Kyjevě se
významně přibližujeme našim klientům
z východní Evropy.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
9
Executive Handling
Komplexní služby handlingu nabízí
společnost ABS Jets již od roku 2007.
Primárním cílem v roce 2011 bylo zlepšení služeb poskytovaných pro vlastní
flotilu v domovské základně na letišti
v Praze Ruzyni. S rozšiřováním flotily
a domovské základny souviselo také
rozšíření poskytovaných služeb handlin-
gu nejen na pražském letišti, ale také na
letišti M. R. Štefánika v Bratislavě.
Executive Handling Bratislava
Executive Handling Praha
Výrazným zlomem ve vývoji společnosti
ABS Jets v roce 2011 bylo dokončení
výstavby nového hangáru N na letišti
Praha Ruzyně. Nastěhování do nových
prostor otevřelo dveře novým možnostem rozšíření společnosti na poli
handlingu. Nákup vlastní techniky pro
zimní údržbu a úklid hangáru zajistil soběstačnost handlingového úseku, zřízení
podpůrné pozice staničního dispečera
pak umožnilo další zlepšení poskytovaných služeb. Zároveň byla v roce 2011
prodloužena licence pro poskytování
handlingových služeb, a to až do roku
2014.
Pro Executive Handling v Bratislavě
bylo v roce 2011 klíčovou událostí
otevření nových vlastních kancelářských
prostor na Letišti M. R. Štefánika.
Investice do nových vlastních prostor
nám v budoucnu umožní další rozvoj
a zkvalitňování handlingových služeb
v Bratislavě, v souladu s rostoucí poptávkou našich klientů v tomto regionu.
Četná účast na všech významných
mezinárodních výstavách a efektivní
propagace handlingu a hangárování
v průběhu celého roku 2011 přispěla
k nárůstu počtu klientů o 15 % oproti
předchozímu roku. Handling ABS Jets
se tak vyšvihl mezi absolutní špičku
v rámci poskytovatelů těchto služeb
v evropském měřítku a jedničku na
pražském ruzyňském letišti.
Díky novému hangáru i dalším investicím se ABS Jets stala leaderem na trhu
střední a východní Evropy nejen mezi
operátory bizjetů, ale také mezi poskytovateli handlingových služeb.
Klíčové momenty pro
Executive Handling Praha v roce 2011:
prodloužení licence handlingu do r. 2014
otevření nového ABS Jets hangáru N
nákup vlastní techniky pro zimní údržbu a úklid hangáru
zřízení pozice staničního dispečera na handlingu
navýšení počtu rotací (navýšení počtu externích klientů)
účast na mezinárodních výstavách a podpůrné marketingové aktivity
Klíčové momenty pro
Executive Handling Bratislava v roce 2011:
prodloužení licence handlingu do r. 2014
rozšíření vlastního zázemí o nové vlastní kanceláře
další zkvalitnění poskytovaných služeb v Bratislavě
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
10
Aircraft Sales
Úsek prodeje letadel zahájil rok 2011
jednáním o prodloužení smlouvy ASR
(Authorized Sales Representative)
o obchodním zastoupení pro prodej
business jetů značky Embraer v regionu
ČR a SR.
V duchu nové dlouhodobé obchodní
a marketingové strategie byl v roce 2011
poprvé implementován marketingový plán
zaměřený na podporu prodeje business
jetů. Intenzivní prezentace bizjetů formou
prodejně-prezentačních dní a demo letů,
dlouhodobá spolupráce s mediálními partnery, efektivní mediální podpora a public
relations společně vyústily v první a nikoli
poslední uskutečněný prodej letadla typu
Phenom 300 v ČR a SR.
V rámci zvyšování povědomí o značce
ABS Jets a informování cílové skupiny
o výhodách létání bizjety byla zahájena
intenzivní spolupráce se společností
Embraer při demo letech určených pro
novináře.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
11
Flight Planning
Předletová příprava, plánování a monitoring letů
V oblasti předletové přípravy, plánování
a monitoringu letů se rok 2011 nesl především v duchu zdokonalování pracovních
procesů na úseku plánování letů. Stávající
licence pro plánování letů byla prodloužena
do roku 2014.
Tým našich letových dispečerů byl rozšířen o nové posily, což nám v budoucnu
umožní posílit náš současný nonstop provoz a přijímat větší množství poptávek od
našich klientů nejen z řad našich akcionářů a stávajících klientů, ale i od externích
provozovatelů z celého světa. Díky prezentaci našich služeb v zahraničí a účasti na
mezinárodních výstavách a konferencích
se nám podařilo dosáhnout významného
nárůstu v počtu našich klientů.
Potvrzením kvality služeb našeho úseku
plánování letů jsou i probíhající jednání
s jedním z největších světových výrobců
business jetů ohledně exkluzivity v dodávání služeb plánování letů pro demo flotilu
tohoto výrobce.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
12
Letový úsek
V roce 2011 letový úsek ABS Jets trvale
zaměstnával pro báze Praha a Bratislava 39 členů posádek - 27 pilotů a 12
palubních průvodčích - z toho pro 5
letadel Embraer Legacy 600 19 pilotů a 9
palubních průvodčích, pro Learjet 60 XR
4 piloty a 2 palubní průvodčí, pro Cessnu Citation Bravo 4 piloty a 1 palubní
průvodčí. V listopadu byl zahájen výběr
posádek pro letadlo Embraer Phenom
300 pro rok 2012.
V průběhu roku posádky bezpečně
odlétaly 3648 letových hodin a 2176
letů. Letadla ABS Jets v komerčním
provozu denně odlétala v průměru víc
jak 10 letových hodin a každé 2 hodiny
provedla vzlet nebo přistání. Při náhodných kontrolách našich letadel místním
Leteckým úřadem v zahraničí nebyl
zjištěn a zaznamenán žádný nález.
Splnění požadavků schválených výcvikových programů letového personálu
vyžadovalo zorganizování 230 pozemních
školení a výcviků na simulátoru. Každý pilot ABS Jets strávil na učebně nebo samostudiem na počítači v průměru za rok 75
hodin, palubní průvodčí 40 hodin, piloti
odlétali na simulátorech při pravidelném
výcviku a přezkoušeních každých 6 měsíců
dohromady za rok více než 250 hodin.
V roce 2011 pokryli všechny výcviky
a přezkoušení na simulátorech pro letadla
Legacy vlastní instruktoři a examinátoři.
Závěry z vyhodnocování Letových zapisovačů byly průběžně promítány do výcviku
posádek. Byl zahájen rozsáhlý proces
standardizace provozních a výcvikových
postupů mezi všemi typy provozovaných
letadel.
V roce 2011 jsme poprvé zavedli nový,
nadstandardní systém výcviku součinnosti
celé letové posádky (piloti+letušky) v nouzových situacích např. ztráta přetlaku,
požár na palubě nebo nouzová evakuace.
Potvrzením kvality poskytovaných služeb
letového úseku bylo udělení ceny asociace
NBAA Commercial Business Flying Safety
Award za 8 let provozu a 19 938 letových
hodin bez jakékoliv nehody nebo poškození zavazadel či zranění osob a ocenění
Pilot Safety Award pro vedoucího letového
úseku, Ing. Štefana Kukuru.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
13
Charter&Brokerage, Travel Management
Oddělení Charter&Brokerage a Travel
Managementu prošla v roce 2011 výraznou restrukturalizací, obměnou ve smyslu
personálního obsazení a optimalizací
jednotlivých procesů zacílených na zefektivnění poskytovaných služeb. Pozitivnímu trendu v rostoucí poptávce po našich
službách, který jsme v uplynulém roce
zaznamenali, odpovídalo i rozšíření týmu
obchodníků a částečná restrukturalizace
obchodního oddělení.
Rostoucí poptávce napomohly také zvýšené aktivity v oblasti propagace charterového létání pro korporátní klientelu,
jako např. veletrhy Lodě na vodě, BMW
Czech Polo Open 2011 aj., stejně jako
cílená spolupráce s ekonomickými a lifestylovými médii zaměřená především na
porovnání konečných cen při létání bizjety
s obyčejnými lety v business třídě aerolinek. V neposlední řadě přispěla k dobrým
obchodním výsledkům i výraznější prezentace flotily ABS Jets prostřednictvím
internetové aplikace Avinode.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
14
Od mezinárodně uznávané asociace NBAA
jsme získali Commercial Business Flying Safety
Award za 8 let a 19 938 letových hodin bez
jakékoliv nehody nebo poškození zavazadel či
zranění osob.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
15
Zpráva o podnikatelské
činnosti společnosti
Ochrana životního prostředí
Lidské zdroje
ABS Jets se vždy snaží provozovat svoji
obchodní činnost s maximální ohleduplností a s minimalizací dopadů na životní
prostředí.
Personální činnost v roce 2011 byla
realizována v souladu s platnou legislativou v této oblasti. V roce 2011 došlo
k posílení oddělení lidských zdrojů
s cílem zabezpečit stabilní růst a rozvoj
zaměstnanců společnosti. K 31.12.2011
měla společnost ABS Jets 183 zaměstnanců.
Veškeré zařízení a pozemní vybavení,
které je v ABS Jets využíváno při údržbě
letadlové techniky, je užíváno v souladu
s uživatelskými příručkami a s ohledem
na ochranu životního prostředí. Jsou
dodržovány platné normy a legislativa.
Pravidelně jsou prováděny audity dodržování všech norem a jsou prováděny
nejen státem pověřenými složkami, ale
i na vlastní žádost objednanými externími subjekty a pracovníky.
Společnost ABS Jets nemá vlastní zdroj
pitné ani užitkové vody, jejich dodávka
je součástí nájemní smlouvy. Odpady,
ropné produkty a další specifické látky
společnost likviduje dodavatelským
způsobem. Tím je zajištěna maximální
kontrola a kvalita prováděné likvidace
odpadových látek.
Svůj přístup k životnímu prostředí chápe
ABS Jets jako přirozenou součást společenské odpovědnosti a v tomto duchu se
snaží jít příkladem.
V průběhu roku 2011 investovala ABS
Jets do vzdělání svých zaměstnanců přes
8 102 tis. Kč. Z toho téměř 3 959 tis.
Kč tvořily pravidelné výcviky letového
personálu a 1 194 tis. představoval
výcvik technického personálu. Společnost dále věnovala pozornost kromě
zefektivňování profesní struktury
zaměstnanců i vytváření nových pracovních míst. V souvislosti s navazováním
pracovních vztahů se studenty vysokých
škol jim byla poskytnuta možnost získat
praxi a prohloubit si tak svoje znalosti. Neméně důležitým přínosem pro
zaměstnance bylo také zlepšování jejich
pracovního prostředí.
spívá na produkty penzijního připojištění.
Stejně jako většina firem na trhu, i ABS
Jets si uvědomuje, že nejdůležitějším
zdrojem a potenciálem pro zlepšování
služeb a tím i další růst společnosti je
kvalifikovaná pracovní síla.
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost v roce 2011 nevynaložila žádné náklady na aktivity v oblasti výzkumu
a vývoje.
V rámci sociálního programu společnost podporuje kulturní, sportovní
a vzdělávací zájmy zaměstnanců a při-
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
16
Cíle společnosti
a podnikatelský záměr pro rok 2012
Nejvýznamnější cíle společnosti ABS Jets pro rok 2012
lze stručně charakterizovat následujícími body:
intenzivní získávání nových externích klientů pro služby handlingu,
dispečinku a údržby
dále rozšiřovat flotilu ABS Jets
minimálně o jeden letoun ročně
nárůst objemu charter & brokerage transakcí a zvýšení tržního
podílu na evropském charterovém
trhu
vyjednání výhodnějších podmínek
u dodavatelů služeb
zviditelnění ABS Jets na celosvětovém trhu a zvýšení povědomí
o značce
otevření nových stanic údržby
v zahraničí
získání licence pro údržbu na další
typy business jetů a rozšíření těžké
údržby také na velká letadla značky
Bombardier
zvyšování kvalifikace našich
zaměstnanců
Zvyšování kvality a komfortu
pracovního prostředí pro
zaměstnance
zvýšení tržního podílu FBO
na letišti v Praze
rozšíření služeb poskytovaných
organizační složkou v Bratislavě
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
17
I v roce 2012 tedy alfou a omegou naší
činnosti bude především zkvalitňování
a rozšiřování poskytovaných služeb, rozšiřování kvalifikace našich zaměstnanců
a intenzivní získávání nových klientů
a obchodních kontaktů.
Podnikatelský záměr pro rok 2012
ABS Jets patří mezi vůbec nejrychleji rostoucí společnosti v oblasti soukromé letecké přepravy na trhu střední a východní
Evropy. V rámci zachování a dalšího
prohlubování tohoto trendu a výsadního
postavení ABS Jets si naše společnost
musí klást vždy ty nejvyšší cíle.
Trh, na němž působíme, se neustále
vyvíjí a roste. Společnost ABS Jets je jedním z hlavních iniciátorů tohoto růstu
a zároveň jeho nedílnou součástí. Pouze
maximální nasazení, neustálé rozšiřování
a zkvalitňování poskytovaných služeb
jsou tím, co nám pomůže obstát a ještě
posílit naši pozici navzdory tvrdé světové
konkurenci.
Jsme si vědomi, že ke splnění těchto
cílů nestačí pouze další optimalizace
a zdokonalování našich vnitřních procesů, ale také otevřenost a srozumitelná
komunikace společnosti navenek. Proto
bychom v následujícím roce rádi kladli
důraz také na propagaci a zviditelnění
ABS Jets na celosvětovém trhu, ať už
prezentací v médiích či formou aktivní
účasti na konferencích a veletrzích.
V nadcházejícím roce chceme intenzivně
pracovat na získávání nových externích
klientů především pro služby handlingu,
dispečinku a údržby, což by nám mělo
umožnit i plánované otevření několika
nových stanic údržby v zahraničí.
V oblasti údržby se rovněž budeme
soustředit na snížení rizika diverzifikací
na trhu těžké údržby jejím rozšířením
i na velká letadla z produkce společnosti
Bombardier. Naši licenci pro údržbu
bychom rádi rozšířili také o nový typ
letounu Phenom 300, jehož prodej jsme
v minulém roce úspěšně zprostředkovali.
Z hlediska obchodů máme stanoveny
jasné cíle – každý rok chceme prodat
alespoň jedno malé letadlo, případně
jeden velký letoun během následujících
dvou let. Stejně tak je naším cílem rozšiřovat portfolio našich externích klientů
nejméně o jedno nové letadlo svěřené do
naší správy každý rok. Tento cíl se nám
již stabilně daří plnit, a to od roku 2010.
Významným cílem v roce 2012 pro nás
také bude maximální vytížení současné
charterovací kapacity a směřování všech
aktivit charterového oddělení k získání
většího podílu na evropském charterovém trhu.
Po důležitých investicích do nových
hangárovacích a administrativních
kapacit, jež jsme zrealizovali v roce 2011,
chceme i letos pokračovat v rekonstrukcích hangáru C v Praze a dále investovat
do rozšíření služeb poskytovaných v naší
pobočce v Bratislavě. Tak jako v uplynulém roce plánujeme i v tom letošním
dále snižovat letadlové náklady majitelů
a zvyšovat náš tržní podíl FBO na našem
domovském letišti Praha Ruzyně.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
18
Čestné prohlášení
ABS Jets, a.s. prohlašuje, že veškeré informace a údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány.
V Praze dne 14. 6. 2012
Ing. David Kyjovský, MBA
Předseda představenstva
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
19
Zpráva
nezávislého auditora
pro akcionáře společnosti
ABS Jets, a.s.
Účetní závěrka
Na základě provedeného auditu jsme dne 17. dubna 2012 vydali k účetní závěrce,
která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ABS Jets, a.s., tj. rozvahy
k 31. prosinci 2011, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za rok 2011
a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod
a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti ABS Jets, a.s. jsou uvedeny
v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu
účetní jednotky
za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti ABS Jets,
a.s. je odpovědný za sestavení účetní
závěrky, která podává věrný a poctivý
obraz v souladu s českými účetními
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní
systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě
provedeného auditu výrok k této účetní
závěrce. Audit jsme provedli v souladu se
zákonem o auditorech, Mezinárodními
auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické
požadavky a naplánovat a provést audit
tak, abychom získali přiměřenou jistotu,
že účetní závěrka neobsahuje významné
nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských
postupů, jejichž cílem je získat důkazní
informace o částkách a skutečnostech
uvedených v účetní závěrce. Výběr
auditorských postupů závisí na úsudku
auditora, včetně vyhodnocení rizik,
že účetní závěrka obsahuje významné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou. Při vyhodnocování těchto rizik
auditor posoudí vnitřní kontrolní systém,
který je relevantní pro sestavení účetní
závěrky podávající věrný a poctivý obraz.
Cílem tohoto posouzení je navrhnout
vhodné auditorské postupy, nikoli
vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých
účetních metod, přiměřenosti účetních
odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní
informace poskytují dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
20
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ABS Jets, a.s. k 31. prosinci 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.”
Zpráva o vztazích
Provedli jsme ověření věcné správnosti
údajů uvedených ve zprávě o vztazích
mezi propojenými osobami společnosti
ABS Jets, a.s. za rok končící 31. prosincem 2011. Za sestavení této zprávy
o vztazích a její věcnou správnost je
odpovědný statutární orgán společnosti.
Naší odpovědností je vydat na základě
provedeného ověření stanovisko k této
zprávě o vztazích.
Ověření jsme provedli v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard
vyžaduje, abychom plánovali a provedli
ověření s cílem získat omezenou jistotu,
že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Ověření
je omezeno především na dotazování
pracovníků společnosti a na analytické
postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů.
Proto toto ověření poskytuje nižší
stupeň jistoty než audit. Audit zprávy
o vztazích jsme neprováděli, a proto
nevyjadřujeme výrok auditora.
Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás
vedly k domněnce, že zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami společnosti
ABS Jets, a.s. za rok končící 31. prosincem 2011 obsahuje významné věcné
nesprávnosti.
Výroční zpráva
Provedli jsme ověření souladu výroční
zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je
odpovědný statutární orgán společnosti.
Naší odpovědností je vydat na základě
provedeného ověření výrok o souladu
výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky. Tyto
standardy požadují, abychom ověření
naplánovali a provedli tak, abychom
získali přiměřenou jistotu, že informace
obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve
všech významných ohledech v souladu
s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje
přiměřený podklad pro vyjádření našeho
výroku.
Podle našeho názoru jsou informace
uvedené ve výroční zprávě ve všech
významných ohledech v souladu s výše
uvedenou účetní závěrkou.
V Praze, dne 14. června 2012
KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Oprávnění číslo 71
Ing. Petr Sikora
Partner
Oprávnění číslo 2001
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
21
Rozvaha - aktiva
(nekonsolidovaná)
údaje v tis. Kč
k 31. prosinci 2011
Označ.
AKTIVA
řád.
Běžné účetní období
Brutto
Korekce
Netto
Netto
a
b
c
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)
001
703 426
- 43 808
659 618
445 106
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
B.
Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)
003
528 246
- 42 755
485 491
272 518
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)
004
23 907
- 3 534
20 373
9 638
B.I.1.
Zřizovací výdaje
005
67
- 67
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
3.
Software
007
6 332
- 1 388
4 944
4 925
4.
Ocenitelná práva
008
5.
Goodwill
009
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
4 379
- 2 079
2 300
2 039
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
13 129
13 129
2 674
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)
013
504 339
465 118
262 880
B.II.1.
Pozemky
014
74 134
74 134
74 134
2.
Stavby
015
384 089
- 25 148
358 941
121 928
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
45 991
- 14 073
31 918
15 848
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
017
5.
Dospělá zvířata a jejich skupiny
018
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
68
68
50 170
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
57
57
800
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
022
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)
023
B.III.1.
Podíly - ovládaná osoba
024
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
4.
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
027
5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
030
- 39 221
Min.účetní
období
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
22
Označ.
AKTIVA
řád.
Běžné účetní období
Min.účetní
období
Brutto
Korekce
Netto
Netto
a
b
c
1
2
3
4
C.
Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)
031
166 781
- 1 053
165 728
159 659
C.I.
Zásoby (ř.33 až 38)
032
37 757
37 757
33 502
C.I.1.
Materiál
033
37 607
37 607
33 499
2.
Nedokončená výroba a polotovary
034
3.
Výrobky
035
4.
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
036
5.
Zboží
037
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
150
150
C.II.
Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)
039
C.II.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
040
2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
041
3.
Pohledávky - podstatný vliv
042
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
043
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
6.
Dohadné účty aktivní
045
7.
Jiné pohledávky
046
8.
Odložená daňová pohledávka
047
C.III.
Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)
048
122 021
- 1 053
120 968
114 437
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
049
93 509
- 1 053
92 456
83 935
2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
050
3.
Pohledávky - podstatný vliv
051
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
052
5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
6.
Stát - daňové pohledávky
054
7 882
7 882
7 275
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
3 490
3 490
3 444
8.
Dohadné účty aktivní
056
15 583
15 583
5 682
9.
Jiné pohledávky
057
1 557
1 557
8 786
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)
058
7 003
7 003
9 741
C.IV.1.
Peníze
059
411
411
599
2.
Účty v bankách
060
6 592
6 592
9 142
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
D.I.
Časové rozlišení (ř.64+65+66)
063
8 399
8 399
12 929
D.I.1.
Náklady příštích období
064
8 369
8 369
7 709
2.
Komplexní náklady příštích období
065
3.
Příjmy příštích období
066
30
30
5 220
3
1 979
1 771
208
5 315
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
23
Rozvaha - pasiva
(nekonsolidovaná)
údaje v tis. Kč
Označ.
a
k 31. prosinci 2011
PASIVA
b
řád.
Běžné období
Minulé období
c
5
6
PASIVA CELKEM (ř.68+86+119)
067
659 618
445 106
A.
Vlastní kapitál (ř.69+73+79+82+85)
068
133 030
123 123
A.I.
Základní kapitál (ř.70+71+72)
069
74 000
74 000
A.I.1.
Základní kapitál
070
74 000
74 000
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3.
Změny základního kapitálu
072
A.II.
Kapitálové fondy (ř.74 až 78)
073
A.II.1.
Emisní ážio
074
2.
Ostatní kapitálové fondy
075
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
077
5.
Rozdíl z přeměn společností
078
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.80+81)
079
3 325
2 690
A.III.1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
080
3 325
2 690
2.
Statutární a ostatní fondy
081
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let (ř.83+84)
082
45 798
33 733
A.IV.1.
Nerozdělený zisk minulých let
083
45 798
33 733
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
084
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
085
9 907
12 700
B.
Cizí zdroje (ř.87+92+103+115)
086
519 469
321 146
B.I.
Rezervy (ř.88 až 91)
087
4 073
3 935
B.I.1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
088
2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
089
3.
Rezerva na daň z příjmů
090
4.
Ostatní rezervy
091
4 073
3 935
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
24
Označ.
a
PASIVA
b
řád.
Běžné období
Minulé období
c
5
6
397 598
13 714
10 656
B.II.
Dlouhodobé závazky (ř.93 až 102)
092
B.II.1.
Závazky z obchodních vztahů
093
2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
094
3.
Závazky - podstatný vliv
095
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
096
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
097
14 576
6.
Vydané dluhopisy
098
381 000
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
099
8.
Dohadné účty pasivní
100
9.
Jiné závazky
101
1 763
10.
Odložený daňový závazek
102
259
B.III.
Krátkodobé závazky (ř.104 až 114)
103
98 493
103 017
B.III.1.
Závazky z obchodních vztahů
104
55 085
67 714
2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
105
3.
Závazky - podstatný vliv
106
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
107
5.
Závazky k zaměstnancům
108
11 893
10 468
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
109
3 794
3 349
7.
Stát - daňové závazky a dotace
110
2 265
1 984
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
111
8 361
12 454
9.
Vydané dluhopisy
112
10.
Dohadné účty pasivní
113
14 836
6 560
11.
Jiné závazky
114
2 259
488
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci (ř.116+117+118)
115
19 305
200 480
B.IV.1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
116
2.
Krátkodobé bankovní úvěry
117
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
118
C.I.
Časové rozlišení (ř.120+121)
119
7 119
837
C.I.1.
Výdaje příštích období
120
7 044
837
2.
Výnosy příštích období
121
75
3 058
180 918
19 305
17 941
1 621
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
25
Výkaz zisku a ztráty – druhové členění
(nekonsolidovaný)
k 31. prosinci 2011
údaje v tis. Kč
Označ.
TEXT
číslo
Skutečnost v účet. obd.
řádku
běžném
minulém
1
2
a
b
c
I.
Tržby za prodej zboží
01
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
+
Obchodní marže (ř.01-02)
03
II.
Výkony (ř.05+06+07)
04
1 004 100
986 683
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
1 000 075
979 876
II.2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
II.3.
Aktivace
07
4 025
6 807
B.
Výkonová spotřeba (ř.09+10)
08
723 986
752 693
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
09
191 421
155 757
B.2.
Služby
10
532 565
596 936
+
Přidaná hodnota (ř.03+04-08)
11
280 114
233 990
C.
Osobní náklady (ř.13 až 16)
12
217 098
192 911
C.1.
Mzdové náklady
13
170 154
150 648
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
44 175
39 717
C.4.
Sociální náklady
16
2 769
2 546
D.
Daně a poplatky
17
1 412
1 791
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
14 190
9 017
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)
19
1 313
898
III.1
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
914
685
III.2
Tržby z prodeje materiálu
21
399
213
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)
22
1 210
977
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
1 210
977
F.2.
Prodaný materiál
24
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
25
- 43
- 1 725
IV.
Ostatní provozní výnosy
26
4 132
10 757
H.
Ostatní provozní náklady
27
7 973
7 046
V.
Převod provozních výnosů
28
I.
Převod provozních nákladů
29
*
Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)
30
43 719
35 628
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
26
Označ.
TEXT
číslo
Skutečnost v účet. obd.
řádku
běžném
minulém
1
2
a
b
c
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
J.
Prodané cenné papíry a podíly
32
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)
33
VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
34
VII.2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
VII.3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
K.
Náklady z finančního majetku
38
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
X.
Výnosové úroky
42
50
228
N.
Nákladové úroky
43
22 417
10 243
XI.
Ostatní finanční výnosy
44
9 118
9 153
O.
Ostatní finanční náklady
45
17 621
17 571
XII.
Převod finančních výnosů
46
P.
Převod finančních nákladů
47
*
Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)
48
- 30 870
- 18 433
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)
49
2 942
4 495
Q.1.
-splatná
50
2 475
4 209
Q.2.
-odložená
51
467
286
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)
52
9 907
12 700
XIII.
Mimořádné výnosy
53
R.
Mimořádné náklady
54
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)
55
S.1.
-splatná
56
S.2.
-odložená
57
*
Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)
58
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
59
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)
60
9 907
12 700
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)
61
12 849
17 195
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
27
Přehled o peněžních tocích
(nekonsolidovaný)
údaje v tis. Kč
Označ.
TEXT
P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
k 31. prosinci 2011
Skutečnost v účet. obd.
běžném
minulém
9 741
8 069
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z:
Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním
43 719
35 628
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
14 443
4 591
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv
14 190
9 017
A.1.2.
Změna stavu:
- 43
- 4 718
A.1.2.1.
goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
A.1.2.2.
rezerv a opravných položek v provozní oblasti
- 43
- 4 718
A.1.3.
Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
296
292
A.1.4.
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A*.
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami
58 162
40 219
A.2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
- 1 754
14 741
A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení
1 454
- 600
A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení
1 047
17 029
A.2.3.
Změna stavu zásob
- 4 255
- 1 688
A.2.4.
Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami
56 408
54 960
A.3.
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
- 21 706
- 6 257
A.4.
Přijaté úroky
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
A.7.
Ostatní finanční příjmy a výdaje
A.8.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
50
228
- 3 978
- 11 349
- 8 503
- 8 418
22 271
29 164
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
28
Označ.
TEXT
Skutečnost v účet. obd.
běžném
minulém
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.
Nabytí stálých aktiv
- 228 373
- 52 260
B.1.1.
Nabytí dlouhodobého hmotného majetku
- 215 997
- 46 565
B.1.2.
Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku
- 12 376
- 5 695
B.1.3.
Nabytí dlouhodobého finančního majetku
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
914
685
B.2.1.
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
914
685
B.2.2.
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
-227 459
-51 575
202 450
24 083
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
C.2.1.
Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu
C.2.2.
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům
C.2.3.
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
C.2.4.
Úhrada ztráty společníky
C.2.5.
Platby z fondů tvořených ze zisku
C.2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy
C.***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
202 450
24 083
F.
Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
-2 738
1 672
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
7 003
9 741
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
29
Příloha účetní závěrky
(nekonsolidovaná)
1. Zásadní účetní postupy
používané společností
(a) Dlouhodobý hmotný
a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, která
zahrnuje cenu pořízení (vč. cla), náklady
na dopravu a další náklady s pořízením
související.
Společnost účtuje o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku na majetkových účtech. Do hmotného majetku
se zařazují předměty, které představují
samostatné movité věci, jejichž ocenění
je od 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší
než jeden rok, a do nehmotného majetku
předměty, které představují samostatné
nehmotné věci, jejichž ocenění je od
60 tis. Kč a mají provozně technické
funkce delší než jeden rok. Hmotný majetek, jehož pořizovací cena je od 20 tis.
Kč do 40 tis. Kč s dobou použitelnosti
delší než jeden rok, eviduje společnost
jako drobný majetek s dobou odepisování 24 měsíců. V následující tabulce jsou
uvedeny metody a doby odpisování podle
skupin majetku:
Majetek
Počet let (event. od – do)
Budovy, haly a stavby
30
Stroje, přístroje a zařízení
2-5
Dopravní prostředky
Prostředky výpočetní techniky
Nehmotný majetek
4-10
2-5
3-10
Majetek vytvořený vlastní činností je
oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady
a výrobní režii vztahující se k výrobě
majetku. Úroky a další finanční náklady
se aktivují během pořizování tohoto majetku, tj. do doby uvedení majetku
do používání. Pak jsou součástí finančních nákladů.
Nehmotný a hmotný dlouhodobý
majetek získaný bezplatně se oceňuje
reprodukční pořizovací cenou a účtuje se
ve prospěch účtu ostatních kapitálových
fondů (neodpisovaný) a na majetkové
účty proti účtům oprávek (odpisovaný).
Přechodné znehodnocení dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku se vyjadřuje pomocí opravných položek, které
jsou spolu s odpisy uvedeny ve sloupci
korekce rozvahy.
Odpisování:
Dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek se odpisuje na základě pořizovací
ceny a předpokládané doby životnosti –
viz tabulka, rovnoměrně měsíčně, první
odpis se uplatňuje v měsíci následujícím
po datu zařazení do používání.
(b) Zásoby
Materiál je oceňován v pořizovacích
cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu
pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání
do výrobního areálu. Úbytek materiálu je
oceňován metodou FIFO.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
30
(d) Přepočty cizích měn
Společnost používá pro přepočet
transakcí v cizí měně denní kurz ČNB.
V průběhu roku účtuje společnost
pouze o realizovaných kurzových ziscích
a ztrátách.
(c) Stanovení opravných položek
a rezerv
Dlouhodobý hmotný majetek
Společnost tvoří opravné položky
k dlouhodobému hmotnému majetku
na základě porovnání zůstatkové hodnoty budov a pozemků s jejich tržním
oceněním.
Pohledávky
Společnost stanoví opravné položky
k pochybným pohledávkám na základě
vlastní analýzy platební schopnosti svých
zákazníků a věkové struktury pohledávek.
Zásoby
Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je
přechodně vyšší než prodejní cena zásob
snížená o náklady spojené s prodejem.
Rezervy
Rezerva na nevybranou dovolenou je
k rozvahovému dni tvořena na základě
analýzy nevybrané dovolené za dané
účetní období a průměrných mzdových
nákladů včetně nákladů na sociální
zabezpečení a zdravotní pojištění dle
jednotlivých zaměstnanců.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou
k rozvahovému dni přepočítávána podle
kurzu devizového trhu vyhlášeného
ČNB. Nerealizované kurzové zisky
a ztráty jsou zachyceny ve výsledku
hospodaření.
(e) Výzkum a vývoj
Společnost nevynakládá náklady na
výzkum a vývoj.
(f) Najatý majetek
Společnost účtuje o najatém majetku
tak, že zahrnuje leasingové splátky do
nákladů rovnoměrně ve věcné a časové
souvislosti po dobu trvání nájmu. Při
ukončení nájmu a uplatnění možnosti
odkupu je předmět leasingu zařazen do
majetku společnosti v kupní ceně.
(g) Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá
ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.
Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím
daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za
minulá období.
V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů,
případná výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát-daňové pohledávky.
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou
hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších
dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné
pro období, ve kterém budou daňový
závazek nebo pohledávka uplatněny.
O odložené daňové pohledávce se účtuje
pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že
bude v následujících účetních obdobích
uplatněna.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
31
Rostoucí poptávka
a dynamika celého odvětví
indikuje ještě rychlejší
růst segmentu business
aviation v následujících
letech.
(h) Klasifikace závazků
Společnost klasifikuje část dlouhodobých
závazků, záloh, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem
k datu účetní závěrky, jako krátkodobé.
Dlouhodobé finanční výpomoci jsou vykázány v pozici Jiné dlouhodobé závazky.
(i) Pohledávky
Pohledávky se účtují ve své nominální
hodnotě, postoupené pohledávky v ceně
pořízení. K datu sestavení účetní závěrky
se dočasné snížení hodnoty pochybných pohledávek účtuje pomocí tvorby
opravných položek účtovaných na vrub
nákladů, které jsou v rozvaze vykazovány
ve sloupci korekce.
(j) Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově
rozlišené, tj. do období, s nímž časově
i věcně souvisejí.
V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu
rezerv a opravných položek na krytí
všech rizik, ztrát a znehodnocení, která
jsou ke dni sestavení účetní závěrky
známa.
(k) Účetnictví organizační složky
Účetnictví organizační složky je vedeno
odděleně na Slovensku v EUR. Obraty
všech účtů se přebírají jednou měsíčně a přepočítávají se denním kurzem
ČNB používaným v příslušném měsíci
v účetnictví české účetní jednotky. Aktiva a pasiva v EUR jsou k rozvahovému
dni přepočítána kurzem devizového
trhu vyhlášeným ČNB. Kurzové rozdíly
vyplývající z přepočtu rozvahy a výkazu
zisku a ztráty k rozvahovému dni jsou
účtovány do výkazu zisku a ztráty.
2. Změna vykázání ve srovnatelném účetním období
Společnost nezměnila oproti minulému
roku způsob vykazování.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
32
3. Dlouhodobý majetek
(a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Software
Jiný dlouhodobý nehm.
majetek
Nedokončený
nehmotný majetek
Celkem
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2011
67
5 146
3 646
2 674
11 533
Přírůstky
--
1 186
733
10 455
12 374
Úbytky
--
--
--
--
--
Přeúčtování
--
--
--
--
--
Zůstatek k 31. 12. 2011
67
6 332
4 379
13 129
23 907
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2011
67
221
1 607
--
1 895
Odpisy
--
1 167
472
--
1 639
Oprávky k úbytkům
--
--
--
--
--
Přeúčtování
--
--
--
--
--
Zůstatek k 31. 12. 2011
67
1 388
2 079
--
3 534
Zůstatková hodnota 1. 1. 2011
0
4 925
2 039
2 674
9 638
Zůstatková hodnota 31. 12. 2011
0
4 944
2 300
13 129
20 373
(b) Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Stroje a
zařízení
Doprav.
prostř.
Drobný
majetek
Nedok.
hmotný
majetek
Zálohy
Celkem
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2011
74 134
139 921
13 548
8 386
2 936
50 170
800
289 895
Přírůstky
--
196 837
13 449
4 314
1 428
--
57
216 085
Úbytky
--
--
-100
- 1 346
-195
--
--
-1 641
Přeúčtování
--
47 331
2 771
800
--
-50 102
-800
--
74 134
384 089
29 668
12 154
4 169
68
57
504 339
Zůstatek k 1. 1. 2011
--
17 993
4 475
2 218
2 329
--
--
27 015
Odpisy
--
7 155
2 925
1 838
633
--
--
12 551
Oprávky k úbytkům
--
--
-11
-183
-151
--
--
-345
Přeúčtování
--
--
--
--
--
--
--
--
Zůstatek k 31. 12. 2011
Oprávky
Zůstatek k 31. 12. 2011
--
25 148
7 389
3 873
2 811
--
--
39 221
Zůstatková hodnota 1. 1. 2011
74 134
121 928
9 073
6 168
607
50 170
800
262 880
Zůstatková hodnota 31. 12. 2011
74 134
358 941
22 279
8 281
1 358
68
57
465 118
Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2011
patří výstavba Hangáru N v hodnotě 218 064 tis. Kč, technické
zhodnocení Hangáru C v celkové hodnotě 23 384 tis. Kč, pořízení
mobilních obytných buněk pro bázi v Bratislavě v hodnotě 8 538 tis.
Kč a pořízení mobilního přístřešku pro zakrytí zadní části letounu
v hodnotě 3 159 tis. Kč.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
33
4. Najatý majetek
(a) Finanční leasing
Společnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků a strojů a zařízení následovně:
2011
Leasingové splátky
celkem
Zaplaceno k 31. 12. 2011
Splatno do 1 roku
Splatno od 1 do 5 let
Splatno v následujících
letech
--
Osobní vozy
2 829
2 291
388
150
Stroje a zařízení
8 068
3 849
1 346
2 873
--
10 897
6 140
1 734
3 023
--
Celkem
2010
Leasingové splátky
celkem
Zaplaceno k 31. 12. 2010
Splatno do 1 roku
Splatno od 1 do 5 let
Splatno v následujících
letech
Osobní vozy
3 096
1 991
467
638
--
Stroje a zařízení
5 196
1 744
1 030
2 150
272
Celkem
8 292
3 735
1 497
2 788
272
(b) Operativní leasing
Společnost má najatý jeden osobní automobil. Roční náklady týkající se tohoto nájmu
v roce 2011 činily 444 tis. Kč (2010 – pronajat jeden automobil za 364 tis. Kč).
(c) Dlouhodobý pronájem
Společnost má na základě dlouhodobého
smluvního kontraktu, uzavřeného na dobu
určitou do 19. července 2036, pronajatý pozemek pod hangárem N. Celkové náklady za
rok 2011 činily 5 804 tis. Kč (2010 – 6 058
tis. Kč).
Dále má společnost uzavřenu smlouvu
o dlouhodobém pronájmu na parkoviště
před hangárem C a o pronájmu pozemku,
na kterém jsou umístěny mobilní obytné
buňky v Bratislavě. Celkové náklady na tyto
pronájmy v roce 2011 činily 1 057 tis. Kč
(2010 – 706 tis. Kč).
5. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze
V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2(a), účtovala
společnost část dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
do nákladů v roce jeho pořízení. Celková kumulovaná pořizovací
hodnota tohoto dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
který je ještě v používání, je následující:
Zůstatek k 31. 12.
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
Celkem
2011
2010
10 084
6 462
246
--
10 330
6 462
6. Zásoby
Na základě inventury provedené k 31. prosinci 2011 byl zjištěn
stav náhradních dílů, včetně vedlejších nákladů pořízení, v hodnotě 37 607 tis. Kč (2010 – 33 499 tis. Kč).
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
34
7. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
(a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 93 509
tis. Kč (2010 – 85 169 tis. Kč), ze kterých 29 529 tis. Kč
(2010 – 36 945 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě
splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám
k 31. prosinci 2011 činila 1 053 tis. Kč (2010 – 1 234 tis. Kč).
(b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí
55 085 tis. Kč (2010 – 67 714 tis. Kč), ze kterých
19 537 tis. Kč (2010 – 14 608 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.
kladů na pronájem letounu ve výši 2 093 tis. Kč (2010 – 0 tis.
Kč), nákladů na předplatné navigačních databází pro letouny
ve výši 1 853 tis. Kč (2010 – 1 847 tis. Kč), časové rozlišení
nákladů na leasing automobilů a strojů ve výši 1 715 tis. Kč
(2010 – 1 976 tis. Kč) a ostatních nákladů ve výši 2 709 tis. Kč
(2010 – 3 886 tis. Kč)
12. Základní kapitál
Základní kapitál
Zůstatek k 1. 1. 2011
72 akcií o nominální hodnotě 1 000 000 Kč
72 000
4 akcie o nominální hodnotě 500 000 Kč
8. Krátkodobé přijaté zálohy
Krátkodobé přijaté zálohy eviduje společnost v celkové výši
8 361 tis. Kč (2010 – 12 454 tis. Kč). Převážnou část představují zaplacené zálohy na objednané lety.
Opravná položka k pohledávkám
Tvorba
Rozpuštění/použití
Zůstatek k 31. 12. 2011
72 akcií o nominální hodnotě 1 000 000 Kč
72 000
4 akcie o nominální hodnotě 500 000 Kč
2 000
Základní kapitál
74 000
13. Přehled o změnách vlastního kapitálu
9. Opravné položky
Zůstatek k 1. 1. 2011
2 000
Zůstatek k 31. 12. 2011
(a) Přehled pohybů vlastního kapitálu (v tis. Kč)
Základní
kapitál
1 234
1 053
- 1 234
1 053
10. Dohadné účty aktivní a pasivní
Dohadné účty aktivní ve výši 15 583 tis. Kč (2010 –
5 682 tis. Kč) zahrnují zejména výnosy z údržby letounů
a prodeje letů.
Dohadné účty pasivní ve výši 14 836 tis. Kč (2010 – 6 560 tis.
Kč) zahrnují náklady na pronájem letounů.
Zůstatek k 1. 1. 2011
Náklady příštích období zahrnují zejména časové rozlišení ná-
Nerozdělený zisk
Zákon.
rezervní
fond
Celkem
123 123
74 000
12 700
33 733
2 690
Příděly fondům
--
-12 700
12 065
635
--
Zisk za rok 2011
--
9 907
--
--
9 907
74 000
9 907
45 798
3 325
133 030
Zůstatek k 31. 12. 2011
(b) Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období
Zisk běžného období
Příděl do zákonného rezervního fondu
9 907
495
Úhrada ztráty minulých let
Nerozdělený zisk
11. Náklady příštích období
Zisk
běžného
období
-9 412
K datu sestavení účetní závěrky společnost o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2011 nerozhodla.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
35
14. Rezervy
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou
Celkem
Zůstatek k 1.1.2011
3 935
3 935
Tvorba
4 006
4 006
Čerpání
-3 868
-3 868
Zůstatek k 31.12.2011
4 073
4 073
V roce 2011 byla rezerva na daň z příjmů ve výši 2 374 tis.
Kč (2010 – 3 979 tis. Kč) snížena o zaplacené zálohy na daň
z příjmů ve výši 5 825 tis. Kč (2010 – 6 118 tis. Kč) a výsledná
pohledávka byla vykázána v položce Stát-daňové pohledávky.
15. Dlouhodobé přijaté zálohy
Společnost přijala dlouhodobé zálohy v souvislosti s provozem
letadel ve výši 14 576 tis. Kč (2010 – 10 656 tis. Kč).
16.
Emise dluhopisů
Celkový objem emise
Zpětný odkup
Zůstatek k 31. 12. 2011
počet ks
nominální hodnota 1ks
celkem
150
3 000
450 000
23
3 000
69 000
127
3 000
381 000
Dne 30. září 2011 vydala společnost dluhopisy ve formě na doručitele v zaknihované podobě, které byly přijaty k obchodování
na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. Jde o pětileté
obligace s pevným úrokovým výnosem 6,5 % p.a. v celkovém
objemu 450 milionů korun splatné v roce 2016. Kupony dluhopisu jsou vypláceny pololetně, vždy v březnu a v září. Nominální
hodnota jednoho dluhopisu činí 3 miliony korun.
Emise je vydána podle českého práva a na území ČR formou
veřejné nabídky.
Prostředky získané emisí dluhopisů byly použity na splacení
bankovního úvěru, ze kterého byla financována výstavba ABS
Jets centra. Zpět odkoupené dluhopisy tvoří rezervu na další
rozvoj společnosti.
S ohledem na §19a odst. 2 zákona o účetnictví společnost
nesestavovala účetní závěrku podle mezinárodních účetních
standardů upravených právem Evropské Unie.
17. Bankovní úvěry
2011
Splatnost
Splátkový
kalendář
Úrok. sazba
Úvěr A
30. 6. 2016
čtvrtletní
3M Pribor
+4%
--
--
--
--
--
Úvěr B
1. 8. 2012
3M Pribor
+7%
18 942
18 942
--
--
363
18 942
18 942
--
--
363
Celkem
Zůstatek
31. 12. 2011
Splatno do
1 roku
Splatno od 1
do 5 let
Splatno
v násl. letech
Nevypoř. úrok
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
36
2010
Splatnost
Splátkový kalendář
Úrok. sazba
Úvěr A
30. 6. 2016
čtvrtletní
3M Pribor + 4 %
178 000
--
178 000
Úvěr B
1. 8. 2011
3M Pribor + 7 %
17 941
17 941
--
--
195 941
17 941
178 00
2 918
Celkem
Zůstatek
31. 12. 2010
Úvěry jsou zajištěny následovně:
Úvěr A
Splatno do 1 roku
Zůstatková hodnota
zajištění
Zástavní právo k nemovitostem, směnečné ujednání, zástavní právo k pohledávkám, zástavní právo k věcem movitým
Celkem
V roce 2011 společnost čerpala Úvěr A
ve výši 189 500 tis. Kč (2010 – 178 000
tis. Kč). Tento úvěr byl použit k výstavbě nového ABS Jets centra. Úroky
Splatno
od 1 do 5 let
z tohoto úvěru byly za rok 2011 celkem
ve výši 13 912 tis. Kč (2010 – 2 918
tis. Kč). Úvěr spolu s úroky byl splacen
30. září 2011.
Splatno
v násl. letech
2 918
Zůstatek úvěru
31. 12. 2011
31. 12. 2010
--
--
178 000
--
--
178 000
V případě Úvěru B se jedná o kontokorentní úvěr, jehož celkový úvěrový rámec
činí 25 000 tis. Kč. Úvěr je zajištěn
biancosměnkou.
18. Nebankovní úvěry
2011
Splatnost
Splátkový kalendář
Úvěr 1
16. 5. 2013
měsíční
Úvěr 2
8. 8. 2013
měsíční
112
77
35
Úvěr 3
9. 6. 2013
měsíční
582
377
205
Úvěr 4
1. 10. 2012
měsíční
100
100
--
Úvěr 5
1. 10. 2014
měsíční
518
154
364
Úvěr 6
23. 11. 2012
měsíční
111
111
--
Úvěr 7
24. 6. 2013
měsíční
--
--
--
Úvěr 8
15. 4. 2015
měsíční
455
123
332
Úvěr 9
1. 12. 2014
měsíční
871
271
600
Úvěr 10
15. 3. 2014
měsíční
Celkem
Zůstatek
31. 12. 2011
126
Splatno do 1 roku
Splatno od 1 do 5 let
72
54
317
134
183
3 192
1 419
1 773
Nesplacený úrok k nebankovním úvěrům činí k 31. prosinci 2011 347 tis. Kč.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
37
2010
Splatnost
Splátkový kalendář
Zůstatek
31.12.2010
Splatno do 1 roku
Úvěr 1
16.5.2013
měsíční
183
101
Úvěr 2
8.8.2013
Úvěr 3
9.6.2013
měsíční
193
100
93
měsíční
936
478
458
Úvěr 4
1.10.2012
měsíční
212
144
68
Úvěr 5
1.10.2014
měsíční
671
248
423
Úvěr 6
23.11.2012
měsíční
224
139
85
Úvěr 7
24.6.2013
měsíční
449
222
227
Úvěr 8
15.4.2015
měsíční
568
189
379
3 436
1 621
1 815
Celkem
19. Informace o tržbách
Splatno od 1 do 5 let
82
2011
2010
Tržby za lety
331 889
346 353
Tržby z prodeje služeb
64 258
54 322
Ostatní
603 928
579 201
Celkem
1 000 075
979 876
20. Informace o spřízněných osobách
(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsaných v bodě 8, jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů
k podnikům ve skupině.
Pohledávky k 31. 12.
Závazky k 31. 12.
2011
2010
2011
ABS PROPERTY LIMITED
3 779
1 510
--
2010
261
ABS PLANE LIMITED
4 834
3 379
--
3 303
JET ONE LEGACY LIMITED
3 376
916
--
6 570
Arthur Bradley & Smith, a.s.
6 928
1 462
298
319
806
1 321
--
--
19 723
8 588
298
10 453
Aero Group, a.s.
Celkem
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
38
(b) Transakce se spřízněnými osobami
Tržby za služby za rok
ABS PROPERTY LIMITED
ABS PLANE LIMITED
Náklady na služby za rok
2011
2010
2011
2010
44 172
42 244
23 176
83 681
33 194
25 268
14 783
14 944
JET ONE LEGACY LIMITED
36 008
32 666
78 486
109 979
Arthur Bradley & Smith, a.s.
27 240
23 274
11 338
12 313
7 533
9 485
--
--
148 147
132 937
127 783
220 917
Aero Group, a.s.
Celkem
Společnost využívá a prodává služby spřízněným stranám v rámci běžné obchodní činnosti podniku.
Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly uskutečněny za běžných tržních podmínek.
(c) Faktický koncern
Společnost nemá s akcionářem ARTHUR, BRADLEY & SMITH LTD uzavřenu ovládací smlouvu.
Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.
21. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2011 a 2010:
2011
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
2010
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
Počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění
Sociální náklady
175
151 119
40 555
8
19 035
3 620
151
183
170 154
44 175
2 769
Počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění
2 618
Sociální náklady
153
134 953
36 076
8
15 695
3 641
2 400
146
161
150 648
39 717
2 546
22. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí
3 794 tis. Kč (2010 – 3 349 tis. Kč), z kterých 2 685 tis. Kč
(2010 – 2 370 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabez-
pečení a 1 109 tis. Kč (2010 – 979 tis. Kč) představují závazky
ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po
lhůtě splatnosti.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
39
23. Stát – daňové závazky a dotace
Daňové závazky činí 2 265 tis. Kč (2010 – 1 984 tis. Kč).
Tato částka představuje především sražené zálohy na daň
z příjmů zaměstnanců společnosti ABS Jets, a.s., které nebyly
do 31. prosince 2011 odvedeny do státního rozpočtu. Žádné
z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.
24. Daň z příjmů
(a) Splatná
Splatná daň z příjmů představuje odhad daně za zdaňovací období 2011 ve výši 2 374 tis. Kč (2010 – 3 979 tis. Kč) a upřesnění
odhadu daně za zdaňovací období 2010 ve výši 101 tis. Kč.
(b) Odložená
Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky:
Pohledávky
Dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek
Pohledávky
Závazky
Rozdíl
2011
2010
2011
2010
2011
2010
--
--
-1 189
-622
-1 189
-622
156
83
--
--
156
83
Rezervy
774
747
--
--
774
747
Odložená daňová pohledávka/
(závazek)
930
830
-1 189
-622
-259
208
V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (g) byly pro
výpočet odložené daně použity daňové sazby platné pro období,
ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny
tj. pro rok 2012 a následující - 19 % (2010 – pro rok 2011
a následující - 19 %).
25. Závazky nevykázané v rozvaze
26. Významná následná událost
Společnost eviduje bankovní záruku vystavenou ve výši
30 000 GBP ve prospěch společnosti AIR BP LIMITED
platnou do 20. března 2012 a bankovní záruku ve výši
150 000 USD ve prospěch společnosti ENI S.p.A. platnou
do 31. prosince 2011.
K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti
známy žádné významné následné události, které by ovlivnily
účetní závěrku k 31. prosinci 2011.
3. května 2012
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní
jednotkou
Ing. David Kyjovský, MBA
Předseda představenstva
Vladimír Peták
Člen představenstva
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
40
Zpráva statutárního orgánu společnosti
o vztazích mezi propojenými osobami
za účetní období 2011
(dále jen „Zpráva“)
vyhotovená ve smyslu ust. § 66a odst. 9 ObchZ v platném znění
ODDÍL I.
OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING
I. Ovládaná osoba:
ABS Jets, a.s.
Se sídlem:
K Letišti-Hangár C, Praha 6 Ruzyně, PSČ 161 00
IČ: 271 63 628
DIČ :CZ27163628
Zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, odd. B,
vložka 9421
(dále jen „ovládaná společnost“)
Ovládaná společnost je obchodní společností, jež se zabývá
zejména provozováním obchodní letecké dopravy. Podrobně je
předmět podnikání specifikován ve Stanovách společnosti.
II. Ovládající osoba:
Ovládající osoba ARTHUR, BRADLEY & SMITH LTD,
se sídlem London N3 1RL, 4th Floor, Lawford House, Albert
Place, Spojené království Velké Británie a Severního Irska,
reg. číslo: 3283855 (dále jen „ovládající osoba“) byla v účetním
období roku 2011 vlastníkem 50 % (slovy: padesát procent)
kmenových akcií na jméno.
Společnost J&T Bank (Switzerland) LTD., se sídlem
Talacker 50, CH-8001 Zurich, Switzerland, reg. číslo:
Ch-020.3006.972-1, byla v účetním období roku 2011
vlastníkem 25 % (slovy: dvacet pět procent) kmenových akcií
na jméno.
Společnost BRIDGEHILL LIMITED, se sídlem Spyrou
Kyprianou, 18, Flat/Office 301, P.C. 1075, Nicosia, Cyprus,
reg. číslo: HE 188322, byla v účetním období roku 2011
vlastníkem 25 % (slovy: dvacet pět procent) kmenových akcií
na jméno.
Akcionář
Druh a forma
akcií
Hlasovací
práva
1.
ARTHUR, BRADLEY & SMITH LTD
London N3 1RL, 4th Floor, Lawford House, Albert
Place, Spojené království Velké Británie a Severního
Irska
Reg. číslo: 3283855
kmenové akcie
na jméno
50 %
2.
J&T Bank (Switzerland) LTD.
Talacker 50, CH-8001 Zurich, Switzerland
Reg.číslo: Ch-020.3006.972-1
kmenové akcie
na jméno
25 %
3.
BRIDGEHILL LIMITED
Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, P.C. 1075,
Nicosia, Cyprus
Reg. číslo: HE 188322
kmenové akcie
na jméno
25 %
Ovládající osoba se zabývá zejména správou struktury propojených osob.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
41
4) ABS BRAVO LIMITED
3 Auburn Villas
Monkstown
Co. Dublin Irská republika
(dále jen „propojená osoba“)
2) AERO GROUP, a.s.
Se sídlem: Pobřežní 297/14, Praha 8,
PSČ 186 00 Česká republika
IČ: 27570797
Zápis: v OR vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 10876
(dále jen „propojená osoba“)
III. Propojené osoby:
1) Arthur Bradley & Smith a.s.
Se sídlem: Praha 8, Pobřežní 297/14,
PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 26145251
V průběhu účetního období 2011
vlastnila ovládající osoba 100 % (slovy:
sto procent) akcií propojené osoby, jež
se zabývá zejména pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez
poskytování jiných než základních
služeb. Podrobně je předmět podnikání
specifikován ve Stanovách společnosti.
3) ABS PROPERTY LIMITED
Zápis: v OR vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 6334
41 Central Chambers
Dame Court
Dublin 2 Irská republika
(dále jen „propojená osoba“)
(dále jen „propojená osoba“)
V průběhu účetního období 2011
vlastnila ovládající osoba 100 % (slovy:
sto procent) akcií propojené osoby, jež
se zabývá zejména poradenskou činností
v oblasti obchodu a služeb. Podrobně
je předmět podnikání specifikován ve
Stanovách společnosti.
Do 18. 5. 2011 vlastnila ovládající
osoba 100 % (slovy: sto procent) akcií
propojené osoby, dne 18. 5. 2011
zavřela smlouvu o úplatném převodu
akcií a všechny vlastněné akcie prodala
společnosti J&T Minorities Portfolio
Limited.
V průběhu účetního období 2011 vlastnila ovládající osoba 20 % (slovy: dvacet
procent) akcií propojené osoby.
5) ABS PLANE LIMITED
3 Auburn Villas
Monkstown
Co. Dublin Irská republika
(dále jen „propojená osoba“)
V průběhu účetního období 2011
vlastnila ovládající osoba 50 % (slovy:
padesát procent) akcií propojené osoby.
6) JET ONE LEGACY LIMITED
3 Auburn Villas
Monkstown
Co. Dublin Irská republika
(dále jen „propojená osoba“)
V průběhu účetního období 2011 vlastnila ovládající osoba 100 % (slovy: sto
procent) akcií propojené osoby.
7) JET TWO LEGACY LIMITED
3 Auburn Villas
Monkstown
Co. Dublin Irská republika
(dále jen „propojená osoba“)
V průběhu účetního období 2011 vlastnila ovládající osoba 100 % (slovy: sto
procent) akcií propojené osoby.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
42
ODDÍL III.
ROZHODNÉ OBDOBÍ
Tato Zpráva je zpracovávána za poslední
účetní období, tj. za období od 1. ledna
2011 do 31. prosince 2011.
ODDÍL IV.
SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ
MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
3. Diagram vazeb propojených osob
ARTHUR, BRADLEY
& SMITH LTD (UK)
ODDÍL II.
VZTAHY MEZI
PROPOJENÝMI OSOBAMI
1. Způsob ovládání:
Ovládající osoba disponuje 50 % hlasovacích práv na ovládané osobě.
2. Personální unie:
Statutárnímu orgánu ovládané osoby,
jednající s péčí řádného hospodáře, není
ke dni vypracování této Zprávy známa
žádná personální unie mezi ovládající
a ovládanou společností, ani mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými
osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou.
Arthur, Bradley
& Smith a.s.
(ČR)
ABS Jets, a.s.
(ČR)
ABS Property Limited
(Irsko)
ABS Bravo Limited
(Irsko)
ABS Plane Limited
(Irsko)
AERO GROUP, a.s.
(ČR)
JET ONE LEGACY
LIMITED
(Irsko)
JET TWO LEGACY
LIMITED
(Irsko)
* ABS Property Limited – pouze do
18. 5. 2011
Mezi ABS Jets, a.s., jakožto ovládanou osobou, a propojenými osobami:
společnostmi Arthur Bradley & Smith,
a.s. (ČR), ABS PROPERTY LIMITED
(Irsko), ABS PLANE LIMITED (Irsko),
a JET ONE LEGACY LIMITED
(Irsko) jsou uzavřeny zejména smlouvy o nájmu letadla [Contract for the
Lease of an Aircraft] a smlouvy o údržbě
letadla [AIRCRAFT MAINTENANCE
CONTRACT].
Mezi ABS Jets, a.s a propojenou osobou:
společností AERO GROUP, a.s. je
uzavřena Smlouva o nájmu nebytových
prostor a mandátní smlouva.
Představenstvo je názoru, že výše uvedené smlouvy a dohody byly uzavřeny na
základě běžných obchodních podmínek
a za ceny obvyklé v obchodním styku.
Detailní podmínky smluv a dohod podléhají ve smyslu § 17 Obch. z. v platném
znění obchodnímu tajemství.
K újmě u ovládané osoby nedošlo.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
43
ODDÍL V.
PRÁVNÍ ÚKONY UČINĚNÉ V ZÁJMU PROPOJENÝCH OSOB,
OSTATNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ
BYLA V ZÁJMU NEBO NA POPUD
PROPOJENÝCH OSOB PŘIJATA
NEBO USKUTEČNĚNA OVLÁDANOU OSOBOU,
PLNĚNÍ A PROTIPLNĚNÍ
Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě
nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z osob
tvořících holding.
1. Představenstvo společnosti je názoru,
že v rozhodném období byly uzavírány
obchody mezi propojenými osobami
v rámci běžné podnikatelské činnosti, za
obvyklých podmínek a za ceny obvyklé
v obchodním styku, tak jak bylo shora
uvedeno a není si vědomo žádných neobvyklých právních úkonů ani opatření
mezi propojenými osobami. Rovněž
mu není známo, že by propojené osoby
vzájemně nebo vědomě přijaly opatření
nebo plnění, která by přivodila újmu
propojených osob či ovládané osoby.
ODDÍL VII.
2. Z výše uvedených důvodů tato Zpráva neobsahuje:
Informace o projektech směřujících k získání kapitálového podílu ve vybraných obchodních společnostech, kde by stranou připravující akvizici byla ovládaná osoba;
Informace o obchodních a cenových podmínkách smluv.
ZÁVĚR
1. Tato Zpráva byla projednána a schválena dne 12. března 2012 na řádném zasedání
představenstva společnosti ABS Jets, a.s.
2. Tato Zpráva bude předložena k přezkoumání dozorčí radě společnosti a auditorovi,
který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem
k tomu, že ovládaná společnost vypracovává Výroční zprávu, bude k ní tato Zpráva
připojena a jako taková v zákonném termínu uložena do Sbírky listin vedené obchodním rejstříkem u Městského soudu v Praze.
ODDÍL VI.
V Praze dne 19. 3. 2012
DŮVĚRNOST INFORMACÍ
1. Za důvěrné jsou v rámci holdingu
považovány informace a skutečnosti,
které jsou součástí obchodního tajemství
ovládající, ovládané i dalších propojených osob a také ty informace, které
byly za důvěrné jakoukoliv osobou,
která je součástí holdingu, označeny.
Ing. David Kyjovský, MBA
Předseda představenstva
Vladimír Peták
Člen představenstva
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A B S J E T S 2 0 1 1
44

Podobné dokumenty