Villa Vallila, z. ú

Komentáře

Transkript

Villa Vallila, z. ú
Villa Vallila, z. ú
Villa Vallila, z.ú.
Praha 3, Přemyslovská 23, 130 00
tel: 724 219 334
Komunitní dům:
Červeny Újezd u Votic
tel. 317 802 106, 739 664 919
e-mail: [email protected], www.vallila.cz
č. ú.: 27-3563450287/0100
„Jestliže chce
me lidem s m
entálním post
a stát se poku
ižením pomoc
d možno nezá
i růst
vislými, je třeb
dělat‘ ale také
a nejen pro ně
‚s nimi žít‘. Te
‚něco
prve prostřed
života v komun
nictvím každ
itě, prostředni
odenního
ctvím lásky a
uvědomovat
přijetí si začíná
svou hodnotu,
člověk
že je milován,
a tedy láskyh
odný.“
Jean Vanier, za
kladatel hnut
í Archa
Valilla_letak_final_tisk.indd 1-3
10/04/16 19:10
Villa Vallila
bčanské
6 jako o ovat
9
9
1
e
c
o
ud
žena v r
em vyb
byla zalo illa Vallila s cíl
il
ž
u
slo
íV
sdružen í dům, který by votním
n
r
it
d
n
z
i se a
komu
v pro lid
o
m
o
d
jako
ním.
postiže
chráněné bydlení
Služba chráněného bydlení je poskytována formou
komunitního bydlení nebo samostatného bydlení
v oddělených bytech. Je určena lidem, kteří potřebují
pomoc a podporu v každodenním životě.
Odlehčovací služba
Pobytová odlehčovací služba je poskytovány lidem
se zdravotním postižením, kteří jsou v péči rodiny
nebo osoby pečující v rozsahu víkendových, týdenních
nebo i dlouhodobějších pobytů.
Poslání
Umožnit lidem s postižením žít plnohodnotným životem
v přirozených podmínkách lidského společenství a za tímto
účelem provozovat komunitní dům Villa Vallila v Červeném
Újezdě u Votic. Poskytovat potřebnou podporu při začlenění
do běžného prostředí v oblasti pracovní i společenské.
Cílová skupina
Mladí lidé se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.
Sociálně terapeutická dílna
Sociálně terapeutická dílna je zaměřena na trénink
pracovních dovedností, rozvoje pracovních schopností
a posilování pracovních návyků.
Kulturní aktivity
Villa Vallila z. ú. se rovněž podílí na kulturním životě
místní obce i širšího okolí. Ve Ville nebo na její prostorné
zahradě se konají divadelní představení a různé slavnosti,
pravidelně jsou pořádány benefiční a adventní koncerty.
lení,
ěné byd
n
á
r
h
c
by
dílnu
lní služ
je sociá terapeutickou dporu
u
t
y
k
s
o
iálně
t a po
llila p
Villa Va cí službu a soc přístup, respek v komunitním
a
í
v
n
o
ln
á
č
uá
tov y peutické
odleh
a individ by jsou posky
n
tera
m
e
z
a
ociálně
. Služ
s důr
s
je
v
h
o
a
v
z
h
o
c
or
yte
ou všec ím
osobníh mostatných b Votic. Podstat
en
iž
t
s
o
a
u
s
s p
domě, v rveném Újezdě provázení lidí voji.
e
do
roz
dílně v Č ných služeb je ofesionálním
r
a
p
v
poskyto , duchovním a
ím
v osobn
Valilla_letak_final_tisk.indd 4-6
10/04/16 19:10

Podobné dokumenty