zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
'*#
W
vt
MESTO TEPLA
Masarykovo náměstíč.p. L43,364 61Teplá, Karlovarskýkraj
Výzva k podánínabídkyna veřejnou zaká t l v í ě u
Zadánítéto veřejnézakázky na provedenístavebníchpracípro stavbu:
Ýú
,....-i.-
uoŠro - 8
28f{
n
Á
'I
probíhávsouladu s $ 25 zákona č. L37l2oo6 sb., o veřejnýchzakázkách,
znent
pozdějších
podIimitníhořízení.
předpisů,formou zjednodušeného
1. ldentiflkační
údaiezadavatele
Název: Město TepIá
Sídlo:Masarykovonáměstíč'p.143,364 61 Tep|á |č:oo255o5o, D|Č:C7oo255o50
Statutárnízástupce:Mgr. Jana Čížková,
starostaměsta,te|:353 776222, mobi|:725 o5lo43
e-maif: [email protected]
, fax:353 L7624L, Web:www.tepla.cz
Komerční
banka,a.s.,pobočkaKar|ovyVary, čís|o
účtu:
9005-4Lzo34l/otoo
2. !nformaceo druhu' předmětu a termínuzhotoveníveřeinézakázkv:
Úče|empředmětnépodlimitníveřejné zakázky na stavebnípráce je RekonstrukceKoste|asv. Ji|jí
v Teplé. 1. etapa zahrnujekomp|etníopravu fasády, která je rozč|eněna
na jednot|ívé
části'Popis
jednot|ivýchčástíje uveden v zadávacídokumentaci.opravy ambitu uvnitř koste|anejsou součástí
tétozakázky.
Koste|sv. Jiljí,na p.p.č.l, k.ú.Tep|á je majetkem Kanonie premonstrátůTep|á a město Teplá má
Koste| sv. Ji|jíve výpůjčce
d|e sm|ouvyze dne 3L.5.2oL2.Koste|sv. Ji|jí je zapsanýv Ústředním
seznamu ku|turníchpamátek čn pod rejstříkorným
čís|em354t7/4-1067a je takésoučástíměstské
památkovézóny Teplá.
Termínzhotovenízakázky jeod o1.6.2014 a nejpozději do 30.10.2016
3. Zadánízakázkva ieiíposkvtnutí
oznámení bude uveřejněno na internetorných
stránkách zadavate|ewww.tep|a.cz dne 7.4.2oI4
výzvou a na portá|u www.vhodneuvereineni.cz.Zadavate| zasí|á zadávací dokumentaci pěti
zájemci mohou Zadávacídokumentaci získatu
os|ovenýmzájemcůmjako součásttétov'ýzvy.Da|ší
zadavate|ezas|ánímpřih|áškyk rukám starostkyna emai|:[email protected]|a'cz
. Místo p|něníveřejné
zakázky je veřejně přístupné.
lC:00255050,
DIC:C200255050,
Mariánské
Lázněa's.,č.ú.9005-4tzo34lloLoo
bankovní
spojení:
Komerční
banka
fax:353 L76241
www.tepla.cz,
[email protected],
176228(stavební
úřad),
176220(ústředna),353
t76223(pop|atky,
účtárna),353
te|efon:353
(matrika),
(ekonom)
353776230
353 L76226
j r t , llt
l it
|Ú.Vl
./[
IT
4. Lhůtaa místopro podání nabídek
Uchazečipodajísvé nabídkyosobně nebo doporučenoupoštoutak, aby v sekretariátuMěstského
úřaduvTeplé,Masarykovonáměstíč.p.I43,3646L Tep|áby|ynejpozdějidne 23. dubna 2ot4do
12:00 hodin. otevíráníobá|ek proběhne dne 28. dubna 2oL4 ve 13:00 hodin. Uchazečůmje
umožněnozúčastnit
se aktu otevírání
obá|ek.
5. Požadavkva podmínkvpro zpracovánínabídkv
Nabídkabude zpracovánav českémjazyce,podána v jednom vyhotovenív za|epenéobá|ce,na které
bude nápis Neotvírat,, Nabídka-Teplá - Kostel sv. Jiljí- rekonstrukce 1. etapa., .
Nabídkabude uchazečemsvázána např. šňůrkoua autorizovánanapř. pře|epkounebo pečetí
s podpisem.
6. Požadavkvna prokázání kvalifikačníchpředpokladů
- Wpis z obchodníhorejstříkučíjiné
evidencene staršínež90 dní( prostá kopie )
- dok|ad o oprávnění k podnikání podle zv|áštníchprávních předpisův rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejnézakázky,zejménadok|adprokazující
přís|ušné
živnostenské
oprávněníčiIicenci (
prostá kopie )
- doklad osvědčující
odbornou způsobilostdodavate|enebo osoby,jejímžprostředníctvím
odbornou
způsobí|ost
zabezpečuje_ stavbyvedoucího,(autorizaced|e zákona č. 360/1992 Sb. pro pozemní
stavby).Uchazečdok|ádá toto osvědčení
v prostékopii. Zároveň uchazečdoložíproh|ášení,
že se
jedná o kmenovéhozaměstnanceuchazečenebo že má s touto osobou uzavřenousmlouvu o
budoucíspolupráci.
- čestné
proh|ášenípří|ohač.4
7. Způsobhodnocenínabídeka hodnotícíkritériadle s 78
jsou uvedenyv zadávacídokumentaci.
Údaje o hodnotících
kritériích
Zadavate|si vyhrazujeprávo nevybratžádnouz podanýchnabídeknebo v'ýzvuzrušit.
B|ižší
informace k tétoveřejné zakázceposkytne starostka města Mgr. Jana čížková,
te|'725 051 o43,
email:starosta @tepla.cz
V Tep|édne 7. dubna2014
Mgr. Jana Čížtová
l
\rY\'ĚŠENo:
SEJh{UTO:
A
starostkaměsta
I
í'|".
r\.0..,l
|lll,llh
- B.0t.201[
|í,]
Ťd\
Přih|áškado Veřejnézakázky na stavebnípráce
- 1. etapa,,
,,Teplá. Kostelsv.Jiljí- rekonstrukce
Zdiemce
(obchodnífirma nebo
název):
Sídlo
(ce|á adresa včetněPSČ):
Právní forma:
!dentifikační
číslo:
Daňovéidentifikačníčíslo:
Statutárnízástupce:
Kontaktníosoba:
Telefonníspoiení:
E-mai!:
razítkoa podpisuchazeče
\
,