Březen 2014

Komentáře

Transkript

Březen 2014
Ročník XVI., č. 3
Cena: 10,- Kč
www.senozaty.cz
březen 2014
SENOŽATSKÉ NOVINY
Senožaty
Nečice
Tukleky
Otavožaty
Napadlý sníh březnový oseníčku nehoví.
Březnové slunce má krátké ruce.
Svatý Josef, s tváří milou,
končí zimu plnou silou.
Dobrý den, řekne sněženka
za tenkou okenicí sněhu.
Dobrý den, řekne potůček
a vyrazí ven z břehu.
Pak stébla trávy zelené
napřímí se a vstanou
a sníh se kamsi vytratí
s tichounkým na shledanou…
(Josef Brukner)
Komu lahodí pokrm ze lži,
toho ústa nakonec naplní štěrk.
(Z Přísloví krále Šalomouna)
Dětský karneval
březen 2014
Zprávy z 39. zasedání
Zastupitelstva obce Senožaty
Ve středu 26. února 2014 se
uskutečnilo v pořadí třicáté deváté zasedání Zastupitelstva obce
Senožaty.
Zastupitelé schválili přidělení
bytu v nemovitosti č. p. 33 v Senožatech paní Nikole Kakosové a pronájem bytu číslo jedna v nemovitosti
č. p. 80 v Senožatech slečně Kristýně
Šeblové, s platností od 1. února 2014.
Starosta obce informoval o jednáních s majiteli pozemků v lokalitě,
kde v současné době naše obec provozuje sběrný dvůr. Zastupitelstvo
hodlá zpřísnit a hlavně dát lepší řád
přijímání odpadů. Za tímto účelem
chceme pozemky, na kterých se nachází sběrný dvůr, koupit, v případě,
že nedojde k domluvě se stávajícími
majiteli, bude sběrný dvůr přemístěn
na jiné místo. V tomto kalendářním roce chceme projektově připravit další parcely
v lokalitě Za Sady, určené k výstavbě
rodinných domů. Z tohoto důvodu
budou, v některých případech již
jsou, vyvolána jednání o koupi, případně směně pozemků a výstavbě
inženýrských sítí. Prozatím se jeví
jako finančně hodně náročné vybudování splaškové kanalizace, která
by měla být uložena v pozemcích
několika majitelů, a úsek je skutečně
příliš dlouhý. Ve spolupráci s firmou
VOKA budou hledány alternativy,
jak tuto situaci vyřešit jednodušším
a především levnějším způsobem.
Mezi obcí Senožaty a firmou
E.ON Distribuce, a. s. byla schválena
smlouva o zřízení věcného břemene
na akci: Senožaty – zahuštění kabelového vedení nízkého napětí, kabelového vedení vysokého napětí,
uzemnění, sloupy pro vedení nízké-
ho napětí, kabelové pilíře a monolitická trafostanice. Jedná se o uložení,
případně výstavbu elektr. zařízení
v obecních pozemcích od trafostanice před základní školou k trafostanici
naproti novostavbě manželů Piklových. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve
výši 22 460,- Kč.
Byl vysloven souhlas se záměrem
prodat pozemek parcelní číslo 1100/
45 o výměře 761 m2 v katastrálním
území Senožaty. Jedná se o pozemek
určený k výstavbě rodinného domu
v lokalitě Za Sady, který obci nazpět
prodali manželé Vlčkovi.
Ředitel školy pan Miroslav Šimek
byl pověřen v termínu do 14. 3. 2014
zažádat o dotaci z Fondu Vysočiny na
rekonstrukci osvětlení v tělocvičně
základní školy.
Jednohlasně bylo schváleno instalování bronzových destiček na
památku deportovaným a zavražděným členům rodiny Frankenbuschovy v průběhu druhé světové války.
Destičky budou zabudovány do
nově vytvořeného chodníku před
domem č. p. 82 v Senožatech, kde
rodina Frankenbuschova žila. Toto
bude realizováno v podzimních měsících letošního roku.
V závěru jednání byl zastupitelstvem obce vysloven důrazný nesouhlas s připravovanou alternativou
výstavby vysokorychlostní železniční
tratě v katastru naší obce.
Příští zasedání zastupitelstva
obce se uskuteční ve středu 26. 3.
2014 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Senožatech.
Zdeněk Vaněk
Foto: ZV
1
SENOŽATSKÉ
Otazky
a odpovědi
Otázka:
Při akci zateplování školy došlo
i k výměně oken v tělocvičně. Muselo
NOVINY
k tomuto kroku dojít a budou nová
okna nějakým způsobem chráněna?
Odpověď:
Projekt na úsporu energie v budově školy řeší celý objekt, tedy i včetně
tělocvičny. Při vypracování energetického auditu bylo jednoznačně konstatováno, že budou vyměněna všechna
okna v celé budově, tedy i v tělocvičně.
Skleněné výplně v rámech u tělocvičny
jsou z tvrzeného skla, na kterém je ještě
bezpečností fólie, která pouhým okem
není viditelná. Výplně by měly vydržet
i silnější zásah míčem, ke kterému může
dojít při sálové kopané. Z těchto důvodů nebudou okna ničím chráněna.
ZV
Zateplení školy začíná být znát
I
oken bylo rozebráno postavené pojízdné lešení, hala i přilehlé prostory
byly na víkend vyklizeny, po neděli
zedníci opět postavili lešení a práci dokončili, dokonce s mírným předstihem
oproti plánu. A následoval úklid. Hned
po odchodu inspekce jsme se pustili
do vyklízení sborovny a učitelé se přestěhovali do klubovny, v níž jsou mimo
jiné momentálně nastěhovány knihy
ze žákovské knihovny. Bylo to docela
zajímavé.
Nepříjemná je výměna oken na
chodbách, způsobuje dost prachu
a špíny a stále je co uklízet. Vítaná je
pomoc obecního úřadu, konkrétně
paní Hany Paulíkové, která chodí ob
týden pomáhat s úklidem. Výsledek
všeho tohoto snažení určitě bude stát
za to. Vlastně se projevuje už nyní. Stačí
jen pohled na teploměr v místnostech
Foto: ZŠ Senožaty
v únoru pokračovaly práce na zateplení školní budovy. Byla dokončena výměna oken na jižní straně a na
řadu přišly další prostory. Samozřejmě
je s tím spojena řada problémů, ale
to už k tomu patří. Museli jsme obětovat žákovskou knihovnu v prvním
patře a učebnu 6. ročníku ve druhém
patře, aby bylo kde skladovat okna,
samozřejmostí je vyklízení tříd a kabinetů, na přelomu ledna a února došlo
na ředitelnu a vedlejší klubovnu, kde
bylo nutné provést výměnu současně,
do toho se nahlásila školní inspekce,
ale ta byla nakonec naštěstí posunuta
o 14 dní. Přesto bylo třeba poněkud
pozměnit harmonogram prací, a tak
došlo na okna na dolní chodbě. Zároveň tou dobou byla měněna okna v tělocvičně, i když tuto práci bylo nutné
přerušit kvůli karnevalu – po výměně
Dočasná sborovna v době stavebních úprav při výměně oken
březen 2014
se starými okny a v místnostech s okny
novými – rozdíl je 3 – 4 °C (samozřejmě
ve prospěch nových). Vede to pochopitelně k tomu, že v některých místnostech bývá přetopeno nebo naopak je
v těch druhých zima. Ale až bude hotovo, vše se zase srovná. Klesla i spotřeba
koksu a briket, na čemž se podílí i letošní velmi mírná zima, a tak můžeme
oproti minulým rokům čekat i úsporu
na topení.
Během února proběhlo i několik
akcí pro žáky. Konalo se okresní kolo
pěvecké soutěže Pelhřimovský minizvonek, jehož se zúčastnila za naši
školu Terezie Piklová, proběhlo okresní
kolo Olympiády v českém jazyce (Yveta
Dvořáková, Václav Dvořák), 14. února
jsme uspořádali školní kolo recitační
soutěže, z něhož ti nejlepší postoupili
do oblastního kola v Humpolci. Zde byl
velice úspěšný Lukáš Burda ze 6. třídy, který postoupil do okresního kola,
a velmi dobře si vedla i Nikola Dumnyčová z téhož ročníku, která byla vyhodnocena na 3. místě a stala se náhradnicí pro okresní kolo. 25. února navštívili
žáci 2. stupně Humpolec, kde zhlédli
pořad agentury Pohodáři o Ománu,
o dva dny později se konalo školní kolo
Pythagoriády a poslední únorový den
byla v pelhřimovské plavecké škole
zahájena výuka plavání pro naše žáky
3. a 4. ročníku.
V polovině února se s námi rozloučila a odešla na mateřskou dovolenou
paní učitelka Kateřina Finková. Místo ní
nastoupila absolventka Pedagogické
fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích Mgr. Michaela Košánová.
Odcházející paní učitelce děkuji za dosavadní vykonanou práci a nové bych
chtěl popřát, aby se jí na naší škole dařilo a líbilo.
M. Šimek
2
SENOŽATSKÉ
VRT
kratka pro vysokorychlostní trať,
která se týká přímo nás, Senožáků.
V dnešní době tolik skloňovaná VRT, co
nám přinese a co nám vezme.
Přinese… nic, protože nejbližší nádraží od nás bude + - 20 km a věřím
tomu, že než pojede kdokoliv od nás do
Velkého Rybníka na nádraží, aby se dostal do Prahy, tak radši pojede autobusem anebo autem, protože za dobu, co
by se dostal po silnici na nádraží, bude
autem po dálnici pomalu u Benešova,
nehledě na cenu jízdenky.
Co nám vezme… pokud povede
trať po povrchu, sebere nám krásnou
přírodu, klid, zvěř, ptáky, to, že budeme chodit podle nějaké zdi, která po-
Z
NOVINY
vede okolo kolejí, jako slepice okolo
plotu a hledat díru, která nás pustí na
houby do panských anebo jen tak na
procházku do Otavožat nebo kamkoliv
jinam.
Pokud povede pod zemí tunelem,
přijdeme o spodní vody ze studní a kdo
ví o co jiného. Ať tak nebo tak, je to
obrovský zásah do přírody. Už nám
vzali Želivku, dříve to u řeky žilo a obec
z toho profitovala, nyní je u řeky I. stupeň ochrany a zákaz vstupu, teď ještě
budeme mít VRT.
Ještě kdo to zaplatí, už nyní má ČR
dluh cca 1,68 bilionu Kč a cena této
stavby je odhadována okolo 200 mld.
(100 mld. našich a 100 mld. z EU). Pokud se nedodrží termín výstavby, tak
možná nic nedostaneme a zaplatíme to
sami. Druhá věc je, že žijeme v Čechách,
kde jsou tzv. vícepráce, novodobý výraz, jak zamaskovat předražení, po ví-
cepracích se možná částka vyšplhá někam úplně jinam.
Jestliže se někdo někam podepsal,
že se ČR zavazuje EU, že do roku 2050
vystaví VRT, tak to bylo bez nás, nás se
nikdo neptal.
Kolik lidí dnes využívá dráhu? České
dráhy prodávají celá nádraží, protože
nejsou využitá, tak proč tento výmysl.
Proč nemodernizují stávající koridory,
proč stát nepodpoří ekologičtější auta
a lepší kvalitu silnic?
Myslím, že je povinnost nás všech
se proti tomu postavit a vyslovit nesouhlas s touto výstavbou, která nám nic
příznivého nepřinese.
Každý z nás může pro Senožaty a celou oblast udělat to, že svým podpisem
petice vysloví nesouhlas se stavbou.
Držím Senožatům, nám všem a celé
Vysočině palce.
Pavel Pikl
Valná hromada TJ Sokol 2014
V
sobotu 22. února se konala valná hromada místní tělovýchovné
jednoty. Letos se sokolové sešli v restauraci Na Zastávce. Jelikož se jedná
o valnou hromadu, která je ze stanov
povinná, její program bývá každým
rokem podobný. Letos i díky velké marodce dorazilo 35 členů ze 188. Nutno
dodat, že 55 členů se řadí do kategorie
nezletilých, tedy jejich nepřítomnost ve
restauraci ve večerních hodinách se dá
předpokládat.
Celou schůzi zahájili členové slavnostním přípitkem. V tomto roce totiž
naše jednota slaví 95 let od svého založení. Všichni si toto malé jubileum
mohou připomenout a oslavit na výročním sokolském plese, který se uskuteční v tělocvičně místní školy v sobotu
15. března. K zábavě zahraje skupina
Onšovanka a vstupné je dobrovolné.
Všichni občané, ať jsou či nejsou členové Sokola, jsou srdečně zváni. Stejně
tak na pochodovou akci 22. března, kdy
je zahájení turistické sezóny a půjde se
na vrchol Šanořína (543 m n. m.).
Schůze poté pokračovala zprávou
předsedy jednoty pana Mareše o činnosti jednoty a výkonného výboru
v roce 2013. Z ní se členové mohli dozvědět mimo jiné to, že zanikla organizace Český svaz tělesné výchovy (ČSTV)
a místo ní vznikla nová s názvem Česká
březen 2014
unie sportu. Pokračuje tím
tak stabilizace organizace
sportu v České republice po
bankrotu sázkové kanceláře Sazka, se kterým se nesla i degradace jména ČSTV.
V současné době je hlavním
garantem sportu v republice Český olympijský výbor.
ČUS bude servisní organizací pro kluby
a jednoty jako je ta naše. To by mělo
ve výsledku znamenat znovu možnost
čerpání peněz z různých fondů a ministerstev. S tím souvisí i nutnost prodloužit či obnovit nájemní smlouvy na
sportoviště v obci, které jednota využívá. Dále ve zprávě předseda připomněl
kulturní akce pořádané oddíly Sokola
v roce 2013, zejména tedy karnevaly
a zábavy.
Následovala zpráva o hospodaření
jednoty. Tu přednesla hospodářka jednoty paní Pinkasová. Všechny oddíly
hospodařily v uplynulém roce s kladným výsledkem. Hlavními zdroji příjmů jsou již zmiňované kulturní akce,
dotace a sponzorské dary. V loňském
roce přispěla nemalou částkou obec
na provoz a údržbu sportovišť. Ta má
obec ve vlastnictví a Sokol pronajaté.
Naši členové se o ně starají, aby byla
k dispozici široké veřejnosti. Jedná se
hlavně o kurty a fotbalové hřiště. Nut-
no říci, že tato spolupráce
funguje. Poděkování patří
i dalším, kteří finančně či
materiálově pomohli třeba při organizaci dětského karnevalu. Zprávu paní
Pinkasové poté potvrdil
předseda revizní komise
pan Josef Cibula, který
společně s paní Monikou Hrubešovou
a Michaelou Marešovou provedli důkladnou kontrolu účetních knih.
Dalším bodem schůze byly zprávy
o činnosti jednotlivých oddílů. Pan Šimek seznámil přítomné s děním v oddíle odbíjené. Volejbalistům se dařilo.
Z mistrovských zápasů si více než méně
odvážejí vítězství, a tak se v konečné
tabulce umísťují na stupních nejvyšších. Zajímavé je věkové složení, kdy
náctiletí doplňují třicátníky, ti doplňují
čtyřicátníky a v okamžicích nouze vše
napraví a usměrní zkušení matadoři
nad padesát. Zprávu pak doplnila paní
Jana Razimová o dění kolem žákovských družstev. I ty dělají radost, a to
nejen tím, že jsou početné, ale i výsledky. Jediný povzdech tak zazněl nad
účastí žen na trénincích. Dámy, svěřte
děti mužům a přijďte se v úterý večer
odreagovat.
Pokračování na str. 8
3
SENOŽATSKÉ
NOVINY
Senozatský detský maškarní karneval
V
tá tombola. Jsou to: Senagro Senožaty,
BROP – Pavel Ošťádal, Ráj čtyřkolek –
Pavel Musil, Pálenice – Vladimír Koten,
Milan Razima, Ing. Jaroslav Strachota,
Truhlářství – Jiří Pohan, Autoservis –
Ladislav Pohan, Truhlářství – Martin
Hrubeš, Vladimír Šiman, INEKO OPTIK
– Libor Kubeš, Zahradnictví – Jiří Havel,
MVDr. Pavel Kaňka, Mgr. Zdeněk Vaněk,
manželé Piklovi, manželé Dumnyčovi,
Kadeřnictví – Gabriela Hořejšová, Petr
Žák, PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D., Jana Jonášová, Instalatérství – Milan Křikava,
OÚ Syrov, LION PRODUCTS Humpolec,
SPOKAR Pelhřimov, SITO Starý Pelhřimov, Truhlářství – Václav Pinkas, Jan
Brothánek, Ing. Jiří Celler, Salon Relax
– Barbora Jarošová, Dana Pípalová, Miroslav Drda a členky oddílu cvičení žen.
ZV
Foto: ZV
sále tělocvičny Základní školy
v Senožatech se v sobotu 15. 2.
2014 uskutečnil dětský maškarní karneval. Pořadatelem akce byla TJ Sokol
Senožaty – oddíl cvičení žen ve spolupráci s oddílem kopané. V úvodu mohli
účastníci zhlédnout předtančení děvčat, která navštěvují kroužek aerobiku
pracující při ZŠ Senožaty, který vede
paní učitelka Jana Vaňková. Následovala promenáda masek, v průběhu které
pořadatelé vybrali 15 nejzdařilejších
kostýmů, které se následně předvedly
na pódiu a obdržely drobné ceny. Celou akcí provázela hudební skupina Vysočinka, jejíž členové zdařile vtáhli děti
do dění na sále a vytvořili velice příjemnou atmosféru.
Pořadatelé děkují všem sponzorům,
díky nímž mohla být uspořádána boha-
únor 2014
4
SENOŽATSKÉ
NOVINY
Šanořín
V
sobotu 22. února si vyšlápla na
turistickou trasu pětičlenná skupinka. V osm hodin se u tenisových kurtů sešly paní Davidová A., Josková L.,
Kelíšková J., Kulovaná A. a já. Netradičně jsme vyrazily k Šanořínu. Netradičně proto, že většinou vybíráme tento
cíl v květnu. Tentokrát to byla nutnost,
neboť za měsíc – 22. 3. – zajišťujeme
otevírání turistické sezony na Pelhřimovsku. Čekáme turisty z Humpolce,
Hněvkovic, Pacova a Pelhřimova. Ale
počítáme i s místními, o tom se zmíním
na konci svého příspěvku.
Od kurtů vedly naše kroky k Červovu mlýnu, zkratkou kolem rybníčka do
Syrova. Před námi boží muka. Prohodily jsme pár slov s paní Malečkovou,
kterou vylákal štěkající pes do okna. Ze
silnice se odbočilo hned první cestou
doleva. Bydlí tady Kůrkovi, s panem domácím jsme se chvilku také zastavily na
kus řeči.
Foto: IS
I. Strnadová u triangulačního bodu
Šanořín – u posedu a na posedu
březen 2014
Dál stále po cestě, míjíme křížek,
další rybníček, kolem křovisek, po louce, v lese srázem dolů, přes potok a zase
stoupání. To nás provázelo až na lesní
cestu. Točíme doleva, míříme na kraj
lesa. Po jeho okraji přicházíme již na
vrchol Šanořína. Zastavujeme se u posedu, dvě z nás si neodpustí pohled
z něj do kraje. Máme to tu rády. A tak
se kocháme…je tu hezky v každé roční
době. Kudy dál? Po krátké poradě jdeme až na roh louky a lesa, paní Josková
již předtím našla triangulační bod – oficiální vrchol Šanořína. Uvádí se 542 m
n. m. (Někde 543 m). Fotíme se přímo
u něj. Zpět na kraj lesa, přes loučku,
po levé straně máme celý Onšov jako
na dlani. A samozřejmě „Onšovskou
hůru,“ která nás vítala již při příchodu
na Šanořín. Další lesík, kousek přes pole
a přicházíme na rozježděnou blátivou
cestu. Procházíme kolem Nových Dvorů, někdo tu asi bydlí, venku stojí auto.
Následuje otevřená krajina s dalekými
výhledy, blížíme se ke Krčmě. U křížku
u silnice se točíme doprava, čeká silniční úsek až do Syrova. Poslední část
trasy je shodná se začátkem – ze Syrova
zkratkou ke mlýnu a zpět do Senožat.
U tenisových kurtů jsme v poledne,
to už svítí i sluníčko. V nohách takových
12 km, tempo bylo vycházkové, cestou
několik zastavení.
Ujasnily jsme si, kudy povedeme
březnovou trasu, střední část budeme
muset vyznačit fábory, aby se nám někdo v terénu nezamotal a nebloudil…
A nyní naše pozvánka.
Turisté KČT Senožaty zvou srdečně členy ostatních sportovních
oddílů, ale i další občany Senožat
a okolí na akci „Vystup na Šanořín.“
Akce je spojena s otevřením jarní
turistické sezony na Pelhřimovsku,
s 95. výročím založení TJ Sokol Senožaty a s akcí „Vystup na svůj vrchol.“
(Jedná se o nový tříletý cyklus
akcí, kterým KČT podpoří výstavbu
Bezručovy turistické chaty na Lysé
hoře v Beskydech. Odbory a oblasti
uspořádají akci s výstupem na některý z vrcholů ve svém okolí a účastníci
přispějí na stavbu Bezručovy chaty
částkou 10 Kč.)
Kdo máte chuť se v předjaří
protáhnout a vyjít si na Šanořín,
přijďte mezi nás.
KDY? 22. března 2014 (sobota)
KDE? Sraz v 8: 30 u Sousedské
hospůdky (registrace v předsálí)
Cíl: Sousedská hospůdka
Startovné: 10 Kč
Dobrovolný příspěvek 10 Kč na
výstavbu Bezručovy chaty (viz výše)
Trasa?
1. Senožaty – Syrov – Šanořín – Nové
Dvory – Krčma - Syrov – Senožaty – asi
12 km
2. Senožaty – Syrov – Šanořín – Nové
Dvory – Krčma – Kalná Hať – Hořice –
Hroznětice – Senožaty – asi 18 km
Irena Strnadová
5
SENOŽATSKÉ
NOVINY
Výstava floristických prací
V
sobotu 22. února bylo možné
navštívit v Sousedské hospůdce
v Senožatech prodejní výstavu floristických prací Jitky Havlové, studentky
3. ročníku České zahradnické akademie
v Mělníku. Na všech Jitčiných výtvorech
byl zřejmý její úžasný cit pro kompozici
a barvu. Byla opět ochotná odpovědět
na pár otázek pro čtenáře SN.
Co se ve Tvé tvorbě v oblasti floristiky za uplynulý rok změnilo?
Díky praxím a soutěžím jsem se naučila spoustu nových věcí a nasbírala plno
nových nápadů.
Jaké máš odezvy od okolí na svoji
tvorbu?
Většinou se mé práce líbí, snažím se
vytvářet stále nové dekorace v různých
provedeních. Aby si každý vybral podle
svého.
Kam chodíš pro inspiraci?
Prohlížení v časopisech mě moc nebaví. Nejraději se chodím koukat do různých obchodů (převážně květinek nebo
do obchodů s dárkovým zbožím), kde vidím různé typy vazeb, použité materiály
a další.
LS
Foto: LS
Kolik návštěvníků přišlo v sobotu
na výstavu?
Výstavy se zúčastnilo kolem 60ti návštěvníků.
www.truhlarstvipohan.cz
e-mail: [email protected]
tel. 606 168 299, 721 327 254,
606 433 483
Nabídka palubek na březen:
Klasik BC 12,5 mm – 113 Kč/m2
Klasik AB 15 mm – 169 Kč/m2
Klasik AB 19 mm – 199 Kč/m2
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Lazury a impregnace na dřevo zn. Remmers.
Lepidla, ředidla, tech. benzín, mont. pěny, spoj. a kotevní
materiál. Široká nabídka dveří (masiv, folie, CPL),
dveřní zámky, kliky, kování…
Dřevěné brikety, balení 10 kg – 53 Kč / bal.
Cena briket je včetně DPH.
březen 2014
SENOŽATSKÝ BAZÁREK
Ráda bych vás pozvala na bazárek, kde můžete koupit
nebo i prodat dětské věci – oblečení, boty, hračky,
sportovní věci, knížky…
28. 3. a 29. 3. 2014 v hasičské klubovně
Pátek 28. 3. 15.00 – 17.00 – odběr zboží k prodeji
Sobota 29. 3. 9.00 – 13.00 – prodej
15.00 – 16.00 – výdej neprodaného zboží
V případě zájmu o prodej je nutné mě
telefonicky kontaktovat:
mob. 739 383 556 Ilona Hrubešová
6
SENOŽATSKÉ
NOVINY
Významné životní jubileum
v březnu oslavuje:
Strejček Jindřich, Tukleky
70 let
Švec Ladislav, Senožaty
65 let
Lukeš František, Senožaty
60 let
Hošek Miroslav, Senožaty
55 let
Joska Josef, Senožaty
50 let
Nerad Jaroslav, Senožaty
50 let
TJ Sokol Senožaty zve všechny na
VÝROČNÍ PLES
,
který se koná ku příležitosti 95. výročí založení místní
tělovýchovné jednoty. Ples se uskuteční
v sobotu 15. března od 20 hodin
v tělocvičně místní školy.
K poslechu a tanci hraje ONŠOVANKA.
Vstupné dobrovolné, tombola, společenský oblek nutností.
Vzpomínková kniha o historii a činnosti
radiotechnického vojska v Čechách
„Volací znak SALAKUŠKA“
Po dlouhém čekání vychází vzpomínková kniha o historii a činnosti RTV
v Čechách pod názvem „Volací znak
SALAKUŠKA“.
Autor knihy Martin Káňa souhlasí se
zveřejněním výňatků z knihy o historii
vzniku vojenské jednotky v Senožatech.
Jednotka vznikla v roce 1952 jako
4. radiotechnická stanice v sestavě
158. hlp. První radiolokátor P-3a byl
zasazen na kopec do místa, známého
později jako bojové stanoviště „Malé“.
Týlová část se v době vzniku nacházela
Jednotka Senožaty
Vznik:
Otevřený název:
v budově Hostince u Palánů, č. p. 24,
v Senožatech (Loc: 49°34´2.47´´N,
15°11´50.161´´E).
Jelikož se tam všichni příslušníci
jednotky nevešli, byl zbytek umístěný
pod stany v místech, kde bylo později
vybudováno velké bojové stanoviště,
v místě zvaném „Pištorův statek“ (Loc:
49°33´18.223´´N, 15°11´29.675´´E).
Podle časopisu „Jihočeský Zenitčík“
(časopis o RTV, který byl založen také
v roce 1952) byl již v září 1952 dokončován první z ubytovacích baráků K-20,
v místech velkého bojového stanovi-
1952
319. radiotechnická hláska,
542. radiotechnická hláska,
542. radiotechnická rota,
532. radiotechnická rota,
532. středisko radiolokačního průzkumu,
422. středisko radiolokačního průzkumu
Dislokace:
Senožazy
GPS souřadnice, první boj. st.: Loc: 49°33´32.036´´N, 15°11´57.405´´E
březen 2014
ště, kde byl později (1970) vybudován
monoblok pro sloužící směnu. V článku
„Již na začátku byly úspěchy!“, uvedeného v tomto časopise, vzpomíná jeden z tehdejších příslušníků jednotky
Senožaty, prap. Oldřich Štěpánek: „Do
Senožat jsem byl převelen z Prahy – Karlína v září 1952. V té době se dokončovala
stavba budovy K-20, vojáci se přestěhovávali z hostince ze Senožat od Polánů do
této budovy. Nebyla dokončena kuchyň,
proto kuchyňský blok byl na tzv. Pištoráku (zbytkový statek), kde z malé komůrky
byla udělána kuchyň se sporákem vyrobeným z cihel a vedle v místnosti upravena jídelna.
Velitelem roty byl por. Krňák, zástupce čet. abs. Hlubuček. Rota byla
vyzbrojena 1 přístrojem P-3a, s velitelem npor. Fráno a poradcem por. Gavrilovem. Já jsem byl v té době zařazen
jako kuchař, takže jsem působil hlavně
na „Pištoráku“. Přes velmi provizorní
kuchyň jsme vařili pro por. Gavrilova
zvlášť, dle jeho receptů – ščivabšo, pirohy, atd. – zásadně nejedl knedlíky.
Kuchyňský blok na rotě byl budován před Vánocemi roku 1952, takže
štědrovečerní večeři jsme připravovali
již v nové kuchyni a tím jsme opustili
„Pištorák“.
Pokračování příště
7
SENOŽATSKÉ
Pokračování ze str. 3
Valná hromada
TJ Sokol 2014
Pan Mareš poté pokračoval děním
okolo kopané. To už nebyla tak veselá
zpráva. Vylíčil přítomným strasti jednotlivých zápasů, kdy některé byly
vskutku úsměvné. Každopádně jsou
fotbalisté i přes sestup, který je loni
potkal, optimističtí. Tenisté ústy pana
Schwarze informovali o tom, že i letošní rok nachystají tenisový kurt tak, aby
jej mohli využívat všichni tenisu chtiví
sportovci. Také upozornil, že oddíl tenisu se na rekreační úrovni věnuje také
vodáctví a cyklistice.
Paní Vaňková má na starosti oddíl
cvičení. Připomněla pozitivní fakt, že
dětí, které mají zájem o tento druh pohybových aktivit bylo tolik, že vznikly
tři skupiny. Faktem je, že s blížením se
NOVINY
k pubertě zájem opadá, ale i tak můžeme mít z oddílu cvičení jenom radost.
Mimochodem, oddíl cvičení se nejvíce
přibližuje činnosti, kterou vykonávali
naši předci při zakládaní jednoty před
devadesáti pěti lety. Tehdy to však bylo
cvičení v podání výhradně mužů.
Paní Strnadová, jako vedoucí turistického oddílu, připomněla akce,
kterých se naši turisté účastnili v uplynulém roce. Vzpomněla i fakt, že ti věkem nejzkušenější členové zvládnou
takovou měsíční porci kilometrů, před
kterou nezbývá, než smeknou klobouk.
Po informacích z jednotlivých oddílů následovala diskuze. V ní jako první
vystoupil starosta obce pan Vaněk.
Mimo jiné poděkoval všem, kteří se
aktivně podílejí na sportovních a volnočasových aktivitách. Zejména těm,
kteří svůj čas věnují dětem. Dále připomněl akce, které obec udělala a které
chystá na zlepšení možností, jak aktivně využít volný čas. Diskuze se poté
směrovala k tomu, jak zatraktivnit sport
a pohyb pro všechny občany a děti.
Diskuze bylo tentokráte poměrně květnatá. Mimo jiné se diskutující zabývali
modernizací zázemí kolem tělocvičny.
Tedy kabin, sprch a sociálních zařízení.
Tak, aby sloužily jak ke sportovní, tak
i ke společenské činnosti, které naše tělocvična plní.
Po květnaté diskuzi přednesl předseda návrh usnesení, které bylo záhy
schváleno, a tím schůze dospěla ke
svému konci. Potom následovalo občerstvení a volná zábava. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří na schůzi dorazili, kteří aktivně pomáhají v jednotlivých
oddílech a kteří jsou finančně, materiálově a duchovně vstřícní k sportu v naší
obci.
Ladislav Mareš, předseda jednoty
Fotbalové jaro klepe na dveře
F
otbalisté za sebou nemají nejlepší rok. V jarní části se jim podařilo
sestoupit do okresní třetí třídy. Je ale
pravdou, že za to hlavně může mimořádně pokažený podzim 2012. Ani
v nižší soutěži to nebyla procházka
růžovým sadem. Po relativně vydařeném začátku podzimu 2013 přišel velký
útlum, a tak to v celkovém součtu stačilo na střed tabulky, která čítá pouze
dvanáct účastníků, neboť okresní fotbal není zrovna v kondici, ostatně jako
kopaná celorepublikově. Ono čekat
Senožaty
Vyskytná
2:1
toho více za stávajícího personálního leností a počtem fotbalistů. Tedy čím
obsazení asi nelze.
dále se jede, tím méně jede fotbalistů
Zimní přestávka našim fotbalistům „Příklad: Na zápas do Petrovic (10 km)
skončí 5. dubna. Obsazení družstva se odjelo 15 fotbalistů. Kolik fotbalistů odpříliš nezměnilo. Kádr posílí Zdeněk Slá- jede na zápas do Nové Cerekve vzdálema z Božejova a restart kariéry oznámil né 30 kilometrů? Předpokládejme, že
Michal Burda. Posily jsou to potřebné panuje konstantní počasí :-).“ V tabulce
i proto, že se náš kádr dokáže za slun- uvádím rozpis zápasů pro jarní část. Je
ného počasí na domácí zápas sejít v se- zde uveden i výsledek z podzimní části.
dmnácti lidech. Za deště a chladna na
Ladislav Mareš
venkovní zápas v deseti, přičemž platí
nepřímá úměrTABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI
nost mezi vzdáRk.
5. 4. 15:00
0
-
Skóre
1. Hořepník
Tým
Záp +
11
9
0
2
47: 13
Body PK (Prav)
27
(12)
SO
2. Budíkov B
11
7
0
4
35: 26
21
(6)
Lukavec
Senožaty
1:5
13. 4. 15:00
NE
3. Želiv
11
6
0
5
33: 27
18
(3)
Senožaty
Petrovice
5:1
19. 4. 16:00
SO
4. Vyskytná
11
6
0
5
28: 30
18
(-3)
N. Cerekev
Senožaty
5:4
27. 4. 16:00
NE
5. Lukavec
11
5
2
4
24: 29
17
(-1)
Senožaty
Želiv
5:3
3. 5. 16:30
SO
6. Senožaty
11
5
1
5
36: 26
16
(-2)
Mnich
Senožaty
2:2
11. 5. 15:00
NE
7. Petrovice
11
5
0
6
27: 26
15
(-3)
Senožaty
H. Cerekev B
3:4
17. 5. 16:30
SO
8. Čejov B
11
5
0
6
27: 35
15
(0)
Hořepník
Senožaty
4:1
24. 5. 16:30
SO
9. N. Cerekev
11
4
1
6
21: 24
13
(-5)
Senožaty
Černovice B
4:0
31. 5. 16:30
SO
10. H. Cerekev B
11
4
1
6
23: 30
13
(-2)
Čejov B
Senožaty
0:6
7. 6. 16:30
SO
11. Mnich
11
3
2
6
18: 28
11
(-4)
Budíkov B
Senožaty
3:1
15. 6. 16:30
NE
12. Černovice B
11
3
1
7
18: 43
10
(-5)
Vydává 12x ročně OÚ v Senožatech. Redakce, korektury: Mgr. Irena Strnadová, grafické zpracování: Lucie Skálová.
Povoleno OkÚ Pelhřimov pod označením: MK ČR E 11396, tisk: OÚ Senožaty, nákladem 160 ks, cena 10,- Kč.
Datum uzávěrky je vždy 25. předcházejícího měsíce.
Své příspěvky zasílejte e-mailem na adresu: [email protected]
březen 2014
8

Podobné dokumenty