OZNÁMENÍ

Komentáře

Transkript

OZNÁMENÍ
Městský úřad Pelhřimov
odbor výstavby
Č.j:
OV/269/2011-4
Pelhřimov, dne: 21.3.2011
Žadatelé:
Mojmír Rohleder (nar. 11.3.1950), Skrýšov 59, 393 01 Pelhřimov
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A
POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 4.3.2011 podal Mojmír Rohleder (nar. 11.3.1950), Skrýšov 59, 393 01 Pelhřimov žádost o změnu
územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o změnu stavby před jejím dokončením: Novostavba garáže
a dílny včetně přípojky NN na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 120/1, 120/2, pozemkové parcely
parcelní číslo 690/1 (ostatní plocha), 690/4 (zahrada), 690/6 (ostatní plocha) a 690/10 v kat. území Skrýšov
u Pelhřimova. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní řízení o změně umístění stavby a řízení o ZSPD.
Změna územního rozhodnutí o umístění stavby řeší změnu umístění novostavba garáže a dílny.
Změna stavby před jejím dokončením řeší:
- změnu způsobu budoucího užívání stavby tj z hospodářského objektu na rodinný dům
- změnu stavebníka – stavebníkem bude Mojmír Rohleder (nar. 11.3.1950), Skrýšov 59, 393 01 Pelhřimov
- prodloužení lhůty k dokončení stavby – termín do: 31.12.2014
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1, § 94 a § 118 stavebního zákona zahájení spojeného územního
řízení o změně umístění stavby a řízení o změně stavby před jejím dokončením a současně nařizuje veřejné ústní
jednání na den
26.4.2011 (úterý) v 12:30 hodin
se srazem účastníků na odboru výstavby MěÚ Pelhřimov, Solní 1814 - zasedací místnost č. 17.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu v Pelhřimově, odboru výstavby
(návštěvní dny: Pondělí a středa od 8:00 do 17:00) a při veřejném ústním jednání.
Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby usnesením ze dne 21.3.2011 rozhodl, že územní řízení
o změně umístění stavby se v souladu s ustanovením § 78 stavebního zákona a podle § 140 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") spojuje s řízením o změně stavby
před jejím dokončením a žádost bude projednána ve společném řízení.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek;
k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat,
předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Str. 1
Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání
územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně
přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního
jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na
architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost
nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno
a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá,
jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví.
K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného
odkladu námitku neuplatnil.
Ivana Kotlíková
úředník stavebního oddělení
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce úřadu MěÚ Pelhřimov, po dobu 15-ti dnů, 15. den je dnem
doručení. Dokument je vyvěšen na webových stránkách MěÚ Pelhřimov (www.mupe.cz).
Datum vyvěšení: ………………………
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Datum sejmutí: …………………………
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
Razítko:
Str. 2
Rozdělovník
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou na doručenku:
Mojmír Rohleder, Skrýšov 59, 393 01 Pelhřimov
Blanka Rohlederová, Skrýšov 59, 393 01 Pelhřimov
Město Pelhřimov zast.hospodář.odb., Solní 1814, 393 01 Pelhřimov
Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou:
Pavel Drechsler, Skrýšov 55, 393 01 Pelhřimov
Bohumila Drechslerová, Skrýšov 55, 393 01 Pelhřimov
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice
Zdeněk Musel, Skrýšov 43, 393 01 Pelhřimov
Ludmila Muselová, Skrýšov 43, 393 01 Pelhrimov
Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace, Myslotínská 1740, 393 88 Pelhřimov
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4
Ing. Luděk Vítek, Skrýšov 63, 393 01 Pelhřimov
Naděžda Vítková, Skrýšov 63, 393 01 Pelhřimov
Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou na doručenku:
Mojmír Rohleder, Skrýšov 59, 393 01 Pelhřimov
Blanka Rohlederová, Skrýšov 59, 393 01 Pelhřimov
Město Pelhřimov zast.hospodář.odb., Solní 1814, 393 01 Pelhřimov
Pavel Drechsler, Skrýšov 55, 393 01 Pelhřimov
Bohumila Drechslerová, Skrýšov 55, 393 01 Pelhřimov
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice
Zdeněk Musel, Skrýšov 43, 393 01 Pelhřimov
Ludmila Muselová, Skrýšov 43, 393 01 Pelhrimov
Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace, Myslotínská 1740, 393 88 Pelhřimov
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4
Ing. Luděk Vítek, Skrýšov 63, 393 01 Pelhřimov
Naděžda Vítková, Skrýšov 63, 393 01 Pelhřimov
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Pelhřimov, Kancelář starosty, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Městský úřad Pelhřimov, odbor ŽP, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov
Osadní výbor Skrýšov, Mojmír Rohleder, Skrýšov 59, 393 01 Pelhřimov
Policie ČR, KŘ Jihomoravského kraje, ÚO vnější služby, DI, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov
VODAK Humpolec, s.r.o, Pražská 544, 396 30 Humpolec
Na dodejku:
Ing. Jaroslav Rybář, Palackého 48, Projekt Centrum v.o.s., 393 01 Pelhřimov
Podatelna: Pražská 127, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 351 469, e-mail: [email protected], www: www.mupe.cz
Str. 3

Podobné dokumenty

Soutěž Pelhřimov

Soutěž Pelhřimov zveřejňovány soutěžní výtvory. Veřejnost bude moci soutěžní výtvory ohodnotit kliknutím na „To se mi líbí“. Hlasovat můžete i přímo v Senior Pointu Pelhřimov. 3. Předání cen Slavnostní předání cen ...

Více