Seznam DUMů - Naše škola

Komentáře

Transkript

Seznam DUMů - Naše škola
Seznam výukových programů
Pro I.stupeň ZŠ:
Český jazyk
Prvouka
Etická výchova
Přírodověda
Vlastivěda
Pro II.stupeň ZŠ:
Přírodopis
Dějepis
Fyzika
Zeměpis
Pracovní činnosti
Zdravotní výchova
Občanská výchova
Pro speciální školu:
Rozumová výchova
Čtení
Vlastivěda
Praktická škola I.stupeň
Pro I.stupeň ZŠ:
Český jazyk
Prvouka
Etická výchova
Přírodověda
Vlastivěda
Český jazyk
2.ročník
1.
Práce s větou a slovem
2.
Rozlišování měkkých a tvrdých slabik
3.
Samohlásky a souhlásky
4.
Slabičná stavba slova
3.ročník
5.
Čtení slabik a slov s dvojhláskami ou - au
6.
Čtení slov se dvěma souhláskami na začátku slova
7.
Čtení slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
8.
Čtení slov se slabikami se slabikotvorným r, l
9.
Krátké a dlouhé samohlásky
10.
Nácvik čtení slov s písmeny ď, ť, ň
11.
Nácvik čtení slov s uzavřenou slabikou na začátku a konci slova
12.
Nácvik čtení slov se dvěma uzavřenými slabikami
13.
Nácvik plynulého čtení uzavřené slabiky
14.
Tvoření a čtení víceslabičných slov
15.
Vyvození a čtení předložek
4.ročník
16.
Měkké souhlásky a slabiky
17.
Přísloví
18.
Tvrdé souhlásky a slabiky
19.
Význam slov, slova souznačná, protikladná, mnohoznačná
20.
Velikonoce (vhodné pro všechny ročníky)
Prvouka
1.ročník
1.
Lesní zvířátka v zimě
2.
Zelenina
3.
Naše rodina
4.
Ovoce
5.
Péče o ptactvo v zimě
2.ročník
6.
Polní plodiny-cukrová řepa
7.
Polní plodiny- kukuřice
8.
Polní plodiny- brambory
9.
Polní plodiny- mák
10.
Kůň
11.
Les a stromy
12.
Náš domov
13.
Roční období
14.
Domácí zvířata
15.
Kočka
16.
Koza
17.
Ovce
18.
Prase
19.
Kur domácí
20.
Hospodářská zvířata
Přírodověda
4.ročník
1.
Zvířata a životní prostředí
2.
Včela medonosná
3.
Užitkové rostliny
4.
Jarní byliny a dřeviny
5.
Jaro - čas mláďat
6.
Práce na zahradě a poli
5.ročník
7.
Půda
8.
Ropa a zemní plyn
9.
Tur domácí
10.
Uhlí
11.
Kočka domácí
12.
Králík domácí
13.
Kůň domácí
14.
Látky pevné, kapalné, plynné
15.
Pes domácí
16.
Vápenec a další nerosty
17.
Hmyz - nejznámější zástupci
18.
Voda
19.
Hmyz - hlavní znaky
20.
Prase domácí
Vlastivěda
4.ročník
1.
Voda na zemi
2.
Zdravá výživa
3.
Typy krajiny
4.
Určování světových stran
5.
České Švýcarsko
6.
Dopravní prostředky
7.
Režim dne
8.
Rozdíl mezi městem a vesnicí
9.
Rumburk a okolí
10.
Rumburk město
11.
Řeka Labe
12.
Povolání
13.
Správné stolování
5.ročník
14.
Jak to bylo, jak to je
15.
Naši sousedé
16.
Největší města v oblasti
17.
Pravěk
18.
Staří Slované
19.
Vánoce
20.
ČR-přírodní podmínky
Etická výchova
4.ročník
1.
Bezpečné chování
2.
Empatie
3.
Gesta, mimika
4.
Já a moje rodina
5.
Jak žije naše rodina
6.
Jaká pravidla platí ve sportu
7.
Jména
8.
Kamarád
9.
Kouzelná slovíčka
10.
Kyberšikana
11.
čem musíme říci dospělým
12.
Pomoc lidem s odlišností
13.
Pozdravy
14.
Práva a povinnosti dětí
15.
První pomoc
16.
Slušné chování
17.
Šikana
18.
Vánoce
19.
Věci, o kterých se těžko mluví
20.
Závislosti
Praktická škola II.stupeň
Pro II.stupeň ZŠ:
Přírodopis
Dějepis
Fyzika
Zeměpis
Pracovní činnosti
Zdravotní výchova
Občanská výchova
Dějepis
6.ročník
1.
Asýrie a Babylonie
2.
Doba bronzová
3.
Historické prameny
4.
Mezopotámie
5.
Vývoj člověka
6.
Starověk
7.
Starověká Čína
8.
Starověká Indie
9.
Starověké Řecko
10.
Starověký Egypt
11.
Starověký Řím
7.ročník
12.
Gotika
13.
Mistr Jan Hus
14.
Karel IV.
8.ročník
15.
Kryštof Kolumbus
16.
Marie Terezie
9.ročník
17.
Osvětim
18.
Sametová revoluce
19.
Atentát na Heydricha
20.
Kalendář 2. světové války
Fyzika
7.ročník
1.
Měření délky
2.
Měření času
3.
Gravitační síla
4.
Měření hmotnosti
5.
Měření objemu
6.
Spojené nádoby
7.
Změna skupenství látek
8.
Druhy látek a jejich vlastnosti
8.ročník
9.
Elektrická síla
10.
Elektrický obvod
11.
Elektrický proud
12.
Elektřina v autě
13.
Baterie
9.ročník
14.
Kompas
15.
Magnet
16.
Elektrárny
17.
Elektromagnet
18.
Zdroje světla
19.
Zrcadla
20.
Blesk
Občanská výchova
8.ročník
1.
Péče o děti bez rodiny
2.
Peníze a jejich funkce
3.
Rodina a její funkce
4.
Rozpad rodiny
5.
Vztah k postiženým
8. a 9. ročník
6.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
7.
Dospívání,sex a homosexualita
8.
Dospívání
9.
Hospodaření domácnosti
10. Láska
11. Látky poškozující zdraví
12. Pohlavní choroby
13. Přátelství mezi chlapci a děvčaty
14. Přátelství
9.ročník
15. Škodlivé vlivy prostředí-voda
16. Škodlivé vlivy prostředí -slunce,vzduch
17. Základy společenského chování
18. Demokratické uspořádání naší společnosti
19. Dorozumívání mezi lidmi
20. Pravidla silničního provozu
Pracovní činnosti
7.,8.,9.ročník
1.
Barman
2.
Brusič skla
3.
Cukrář
4.
Dřevo
5.
Hasič
6.
Horník
7.
Jeřábník
8.
Kadeřník
9.
Kominík
10.
Kuchař
11.
Montér výtahů
12.
Námořník
13.
Ošetřovatel
14.
Pekař
15.
Pomocný pracovník v lesnictví
16.
Řezník
17.
Tesař
18.
Truhlář
19.
Zedník
20.
Železo
Přírodopis
6.ročník
1.
Hmyz na polích
2.
Hmyz na zahradách a v sadech
3.
Hmyz v domácnosti
4.
Hmyz ve vodách a v okolí vod
5.
Hmyz žijící v lese
6.
Houby
7.
Ovocné keře
8.
Ovocné stromy
9.
Rostliny
8.ročník
10.
Obojživelníci
11.
Plazi 1.
12.
Plazi 2.
13.
Ptáci - dravci
14.
Ptáci - hrabiví
15.
Ptáci - šplhavci
16.
Ryby mořské
17.
Ryby sladkovodní
9.ročník
18.
Luskoviny
19.
Obilniny
20.
Olejniny
Zdravotní výchova
8.ročník
1.
Hygienické návyky
2.
Základy první pomoci
3.
První pomoc
4.
Bezpečnost a ochrana při práci
8. a 9.ročník
5.
Zásady správné výživy
6.
Alkohol a jiné drogy
7.
Halucinogenní drogy
8.
Hlavní období lidského života
9.
Konopí a jeho produkty
10.
Kouření I.
11.
Kouření II.
12.
Nebezpečí užívání alkoholu pro zdraví člověka
13.
Obecně o drogách
14.
Poruchy příjmu potravy
15.
Sebepoznání
16.
Skupina opiátů
17.
Skupina stimulačních drog
18.
Složky potravy a jejich význam
19.
Těkavé látky
20.
Základy péče o dítě
Zeměpis
6.ročník
1. Evropa-celkový přehled
2.
Amerika-celkový přehled
7.ročník
3. Jihomoravský kraj
4. Kraj Vysočina
5. Liberecký kraj
6. Zlínský kraj
7. Ústecký kraj
8. Praha
8.ročník
9.
Baltské státy
10. Dánsko
11. Finsko
12. Itálie
13. Itálie-města
14. Nizozemsko
15. Norsko
16. Rakousko
17. Rusko
18. Slovensko
19. Španělsko
9.ročník
20. Austrálie a Oceanie- celkový přehled
Speciální škola
Pro speciální školu:
Rozumová výchova
Čtení
Vlastivěda
Čtení
Vhodné pro všechny ročníky
1.
Písmeno A
2.
Písmeno B
3.
Písmeno C
4.
Písmeno D
5.
Písmeno E
6.
Písmeno F
7.
Písmeno G
8.
Písmeno H
9.
Písmeno CH
10.
Písmeno I
11.
Písmeno J
12.
Písmeno K
13.
Písmeno L
14.
Písmeno M
15.
Písmeno N
16.
Písmeno O
17.
Dvojhlásky OU, AU
18.
Písmeno P
19.
Písmeno R
20.
Písmeno U
Vlastivěda
Vhodné pro všechny ročníky
1.
Řemesla
2.
Lidské tělo - smysly
3.
Ovoce
4.
Zelenina
5.
Zvířata volně žijící
6.
Zimní sporty
7.
Materiály k výrobě předmětů
8.
Roční období
9.
Péče o zevnějšek - osobní hygiena
10.
Zvířata v ZOO
11.
Zvířata domácí a jejich mláďata
12.
Zahradní květiny
13.
Luční květiny
14.
Dopravní prostředky
15.
Náš byt
16.
Jedlé a jedovaté houby
17.
Jehličnaté stromy
18.
Listnaté stromy
19.
Ptáci
20.
Zdraví a nemoc
Rozumová výchova
Vhodné pro všechny ročníky
1.
Barvy
2.
Části těla
3.
Čísla
4.
Domácí zvířata
5.
Dopravní prostředky
6.
Dopravní výchova
7.
Geometrické tvary
8.
Naše smysly
9.
Nemoc
10.
Oblékání obouvání
11.
Ovoce
12.
Režim dne
13.
Roční období
14.
Rodina
15.
Rumburk
16.
Samohlásky
17.
Stravování-oběd
18.
Stravování - snídaně
19.
Stravování-večeře
20.
Zelenina

Podobné dokumenty