Evangelium

Komentáře

Transkript

Evangelium
4. neděle postní C
PODOBENSTVÍ O MARNOTRATNÉM SYNU
Podle Lk 15, 1 – 3. 11 - 32
Za Pánem Ježíšem chodilo mnoho lidí, aby si ho poslechli. Mezi nimi byla i
spousta hříšníků. Farizeové se kvůli tomu zlobili a říkali si: „Pán Ježíš kamarádí
s hříšníky!“
Pán Ježíš jim proto pověděl tento příběh: „Jeden bohatý člověk měl dva syny.
Jednoho dne řekl mladší syn otci: „Otče, chci si začít dělat věci po svém. Dej mi
peníze, které mám zdědit.“ Otec mu tedy peníze dal.
Netrvalo dlouho a mladší syn všechny své peníze vzal, odešel do daleké
země a tam je všechny utratil. Neměl nic, za co by si koupil jídlo. Začal si hledat práci
a našel ji u jednoho hospodáře. Ten ho poslal pást prasata. Mladší syn měl takový
hlad, že by jedl i lusky, které byly připravené pro prasata, ale nemohl si je vzít,
protože ani ty mu nikdo nedal.
Jak hlídal prasata, začal nad sebou přemýšlet a řekl si: „Udělal jsem velkou
hloupost. Neměl jsem odcházet z domova. Vždyť i služebníci, kteří slouží mému otci,
se mají lépe než já. Vrátím se domů, omluvím se svému otci a řeknu mu: „Otče,
zachoval jsem se velmi špatně. Už si nezasloužím, abych byl tvým synem. Prosím,
vezmi mě jako svého služebníka.“
Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a přiběhl mu naproti. Syn mu řekl: „Otče,
zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych byl tvým synem.“
Ale otec přikázal služebníkům: „Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho,
dejte mu na ruku prsten a boty na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A
hodujme a veselme se, protože tento můj syn se vrátil!“ A začali se veselit.

Podobné dokumenty

10 - 06.03.2016 - Římskokatolická farnost sv. Mořice Olomouc

10 - 06.03.2016 - Římskokatolická farnost sv. Mořice Olomouc řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!’ Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec...

Více

Scénář pro průběh praktické práce s Biblí pro děti

Scénář pro průběh praktické práce s Biblí pro děti  rozhodne se, že vstane a půjde ke svému otci  u otce vyznává, že zhřešil proti Bohu i proti otci; nezaslouží si nazývat se jeho synem a prosí, aby jej otec přijal jako jednoho ze svých služebník...

Více

Z dnešního evangelia

Z dnešního evangelia tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!’ Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a...

Více

O slavnosti v otcovskékm domě

O slavnosti v otcovskékm domě už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.´ I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn ...

Více