Zlonický zpravodaj

Komentáře

Transkript

Zlonický zpravodaj
Zlonický zpravodaj
KVĚTEN 2015
SLOVO STAROSTY
Je neděle, 19. dubna 2015. V
neděli se pracovat nemá.
Jenomže já v týdnu nemám čas.
Plním funkci Lázeňského šviháka.
Původně jsem se chtěl rozepsat o
tom, jak jsem se stal pacientem
vrcholného operačního pracoviště
II. Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze, ale to jsem zavrhl, koho
by to taky zajímalo.
Jako Lázeňský švihák taky
nejsem nejlepší. Nemám hůlku,
nenosím klobouk, nechodím po
tanečcích. Místo toho provádím
tréninkové pochody kolem Labe a
měřím si čas a kilometry. Den ode
dne jsem lepší a lepší. No a při
těch
pochodech
přemýšlím.
Přemýšlím o tom, jak těžké to
mají neuvolnění starostové.
Chodí do práce, starají se o své
rodiny, věnují se svým koníčkům a
k tomu se starají o své obce.
Teď jsem na tom obdobně.
Jsem blízko a zároveň daleko.
Dnes
máme
sice
hodně
technických možností, jak se
spojit se svými blízkými i se svými
spolupracovníky, ale není to ono.
Rozhodování tzv. na dálku je
takové
odtažité,
neosobní.
Alespoň pro mě. Ale vím, že je
nutné a že už brzo skončí. Také
jsme ověřili, že se dovedeme na
úřadě zastoupit, že je chod obce
zabezpečen
a
o
občana
postaráno.
Pokud půjde všechno jak má,
budu
na
Čarodějnice
ve
Břešťanech děkovat brigádníkům
za dobře odvedenou bezplatnou
práci při stavbě sportoviště. S
ostatními se těším na shledanou
na III. Slavnostech městyse
Zlonice, které se budou již
tradičně konat 8. května na
fotbalovém hřišti SK Zlonice.
Na shledání se opravdu těší
Antonín Chochola, starosta
VÝPIS USNESENÍ Z RADY
Výpis usnesení z Rady městyse
Zlonice č. 7/2015 ze dne 01.04.
Rada městyse Zlonice schválila:
 provedení
rekonstrukce
chodníku v ulici Máchova
firmou p. Zdeňka Beránka,
Šlapanice 55, za 175 000,Kč vč. DPH
 zprávu o hospodaření MŠ
Zlonice za rok 2014 se ziskem
202 496,37 Kč, který bude
použit na úhradu nákladů
spojených s pořízením nových
herních prvků z akátového
dřeva
a
postupuje
do
Zastupitelstva v červnu 2015
 rozšíření veřejného osvětlení o
3 ks ve Tmáni a vybudování
sloupku na elektřinu u hřiště
ve Tmáni



zvýšení poplatku za projednání
přestupku z 500,- Kč na 1000,Kč ze strany MěÚ Slaný a
uděluje souhlas s dodatkem č.
3 k veřejnoprávní smlouvě na
úseku
přestupků
mezi
Městysem Zlonice a městem
Slaný, Velvarská 136
smlouvu o nájmu nebytových
prostor mezi Městysem Zlonice
a ZKO Zlonice, K Vypichu e.č.
07, zastoupenou Zdeňkou
Havlínovou, na parc. č. st. 830
v k.ú. Zlonice, za 1,- Kč ročně na
dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 2 měsíce a platbou
nájemného
vždy
k 31.01.
daného roku
výměnu bytu p. J.V.
Výpis usnesení z Rady městyse
Zlonice č. 8/2015 ze dne 15. 04.
2015
Rada městyse Zlonice
neschvaluje:
 žádost firmy Elektromontáže
stavby s.r.o., Smečenská
1009, 274 01 Slaný o snížení
penále za nedodržení
termínu dokončení stavby –
pokládka povrchu příjezdové
cesty ke dvoru
Rada městyse Zlonice schvaluje:
 návrh firmy ENEPROTECH
s.r.o., Hřebíkova 1864/2,
Praha 4, na odstoupení
Městyse
Zlonice
od
objednávky na zajištění
dotačního managementu
2|Stránka
VÝPIS USNESENÍ Z RADY


k akcím „Sběrný dvůr a
Separace
sběru
Městys
Zlonice“ v programech OPŽP a
souhlasí s postoupením firmě
PROMITENS spol. s.r.o. Praha
2, Bělehradská 858/23
firmu PROMITENS spol. s.r.o.
Praha 2, Bělehradská 858/23 k
vypracování
závěrečného
vyhodnocení
akcí
ZVA:
„Základní
škola
Městys
Zlonice“, „Knihovna Městyse
Zlonice – čp. 545“ a „Kulturní
centrum Městys Zlonice – čp.
546“
změnu
zůstatkové
ceny
majetku na zbytkovou cenu 0,Kč u majetku, který se nebude
prodávat; u ostatního majetku
(prodejného – bytové domy,
auta) ponechá zbytkovou cenu
ve výši 5% z původní ceny –
návrh
postupuje
do
Zastupitelstva v červnu 2015
Zlonický zpravodaj
III. Slavnosti městyse Zlonice – 8.5.2015
Městys Zlonice vás zve na „III. Slavnosti městyse Zlonice“, které se budou po
celý den konat v areálu sportovního klubu SK Zlonice.
Program
9:00
9:05
9:30
10:00
10:30
10:40
11:20
11:30
12:00
12:45
13:15
13:45
14:15
Rada městyse Zlonice bere na
vědomí :
 Finanční
dar
od
České
pojišťovny, a.s. Kladno ve výši
10 000,- Kč na akci „III. Slavnosti
městyse Zlonice“,
 Oznámení Vávry Davida - o
pořádání zábavy v Restauraci
„Dělňák“ dne 18.04.2015 od
21.00 do 02.00 hodin
14:45
15:15
15:45
16:20
16:30
zahájení, slovo starosty
vystoupení dětí MŠ Zlonice
vystoupení žáků ZŠ Zlonice
první fotbalový zápas
mužstev B1 a B3
vystoupení mažoretek
druhý fotbalový zápas
mužstev A1 a A3
cvičení rodičů s dětmi
třetí fotbalový zápas
mužstev B2 a B3
ukázka výcviku psů
čtvrtý fotbalový zápas
mužstev A2 a A3
ukázka výcviku hasičů
pátý fotbalový zápas
mužstev B1 a B2
šestý fotbalový zápas
mužstev A1 a A2
ukázka – Policie ČR
fotbalový zápas o 3. – 4.
místo
fotbalový zápas o 1. – 2.
místo
vyhlášení výsledků
fotbalového turnaje,
předání cen
slavnostní zakončení
Fotbalové zápasy sehrají mužstva
staré gardy, hasičů, policistů,
hokejistů, mužstvo TJ SOKOL
Zlonice a mužstvo futsalistů.
Od 14,00 do 16,00 hod. budou
v areálu SK Zlonice připraveny
velkoformátové šachy, kde si
každý účastník může vyzkoušet své
umění.
Železniční
muzeum
Lisovice
zajišťuje kyvadlovou přepravu
historickým autobusem na trase
Lisovice – Zlonice – Lisovice, první
odjezd do Lisovic v 10:00 hod.,
poslední ve 14:00 hod.
Po celou dobu pořádání Slavností
Městyse
Zlonice
bude
v prostorách hřiště SK Zlonice :
 vystavena technika a veteráni
 výtvarné workshopy pro děti –
malování, hry, soutěže v době
od 9:00 do 12:00 hod.
 různé možnosti sportovního a
kulturního vyžití, skákací hrad
Současně je po celý den zajištěno
občerstvení.
Případná
vyhrazena.
změna
programu
Srdečně
zveme
spoluobčany!!
všechny
OZNÁMENÍ OBČANŮM
Noví zaměstnanci OÚ Zlonice
Na základě výběrových řízení
nastoupili k 1. 4. 2015 na OÚ
Zlonice noví zaměstnanci :
V. Pískač – vedoucí úseku správy
a údržby majetku;
Ing. I. Pagačová – účetní;
J. Žebro – řidič, pracovní obsluha
strojů
Chcete si pronajmout obecní byt?
V této době jsou nabízeny 3 volné byty : čp. 6 – přízemí (3+1 s přísl.), čp. 276 –
1. podlaží (2+1 s přísl.) a čp. 357 (3 pokoje, koupelna).
Podrobnosti, jak postupovat v případě vašeho zájmu, najdete na úřední desce
nebo na www.zlonice.cz.
Nezapomeňte, že termín doručení písemné žádosti v zalepené obálce
s označením „Výběrové řízení čp… byt č. …“ na Úřad městyse Zlonice je do
13.05.2015 do 15.00 hodin.
M. Srbková
3|Stránka
Zlonický zpravodaj
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE
DEN ZEMĚ v ZŠ ZLONICE
ž tradičně se ZŠ
Zlonice zapojila do
oslav Dne Země
sběrovou akcí, kterou pořádal
Školní parlament pod vedením
paní učitelky R. Kosové. Tentokrát
se ve dnech 19.4. – 21.4. 2015 na
školním dvoře vážilo a počítalo
opravdu ve velkém. Papír, víčka,
baterie a staré elektrospotřebiče
přiváželi nejen žáci a jejich rodiče,
ale i lidé, kteří už ve škole vlastní
děti nemají.
Všem zúčastněným velice
děkujeme! Nesmíme zapomenout
ani na velmi důležité aktéry - J.
Štrupla, M. Dosoudila, V.
Krailovou a E. Vajshajtlovou, kteří
pomáhali vykládat, ukládat a
nakládat
dovezený
sběr.
Dobrovolně obětovali každý
kolem 15 hodin ze svého volného
času … a ještě ke všemu dokázali
všechny přítomné nakazit veselou
náladou .
Děkujeme samozřejmě i všem
ostatním žákům, zaměstnancům
školy a pedagogům, kteří v rámci
této akce pomáhali …
Celkem bylo na školní dvůr
během 3 dnů přivezeno 12 099
kg papíru, 243,6 kg baterií, 228,8
kg plastových víček a 1 038 kusů
elektrospotřebičů.
Za peníze, které ZŠ za sběr získá,
budou pořízeny potřeby a
pomůcky pro žáky.
DŮLEŽITÁ ZPRÁVA!!!
Přípravná třída
Vážení rodiče, se změnou
školského zákona dochází ke
změnám
v pravidlech
pro
zřizování přípravných tříd. Nyní
dává školám možnost zřizovat
přípravnou třídu nejen pro děti
sociálně znevýhodněné, ale pro
všechny děti, u kterých je
předpoklad, že zařazení do
přípravné třídy vyrovná jejich
vývoj, přednostně děti, kterým
byl povolen odklad povinné školní
docházky.
Jelikož ke změně dochází na
poslední chvíli před podáváním
žádosti o zřízení přípravné třídy
na školní rok 2015/2016, vyzývám
všechny zájemce o zařazení do
přípravné třídy ze stran rodičů,
aby co nejdříve kontaktovali školu
a to nejpozději do 7. 5. na
telefonu 312 591 108 či na
e-mailu [email protected]
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Základní umělecká škola
SLANÝ, pobočka Zlonice
úspěších našich dětí
jsem psala již před
časem, avšak nedá mi
se s vámi nepodělit o další
radost…
Od roku 2009, kdy jsme se
osmělili postavit se do jedné řady
OZNÁMENÍ OBČANŮM
s velkými městy, jsme získali již
řadu ocenění.
V roce 2009 se konalo Okresní
kolo celostátní soutěže ve hře na
dřevěné dechové nástroje. Ze
Zlonic se této soutěže zúčastnila
dvě děvčata ve hře na zobcové
flétny, získala 3. místo a čestné
uznání.
Tato soutěž probíhá pravidelně
vždy po 3 letech. V roce 2012
Zlonice vyslaly již 4 děvčata. Ta
v různých kategoriích získala hned
tři 1. místa a jedno 3. místo
v okresním kole.
V následujícím
roce
byla
vypsána
Celostátní
soutěž
v komorních hrách. Do okresního
kola postoupily obě zlonické
skupiny hráčů. Mladší získali 2.
místo, starší 1. místo s postupem
do krajského kola. Zde děvčata
obstála velmi krásně - 3. místo.
Letos
proběhla
Celostátní
soutěž ve hře na zobcové flétny
znovu. Školní kolo se uskutečnilo
v lednu ve Slaném. Ze Zlonic jsem
vybrala na soutěž čtyři děvčata,
všechna byla bez výhrad poslána
reprezentovat školu do okresního
kola na Kladno. Slečny Helena
Barszczová a Alena Studničková
zde získaly 2. místo, Viktorie
Balogová a Rozálie Nová dokonce
1. místo s postupem do krajského
kola. To se uskutečnilo 23. 3. 2015
v Kolíně. Malá Rozárka v obrovské
konkurenci obsadila 3. místo!
Viktorka bohužel onemocněla a
nemohla
se
tedy
soutěže
zúčastnit.
Všem „svým“ dětem chci tímto
poděkovat
za
vzornou
reprezentaci a přeji jim mnoho
úspěchů i v běžném životě.
Miloslava Dragounová
Upozornění
Kontejnery na bio-odpad jsou umístěny ve Zlonicích v ulici Nádražní, Milíčova a
v pivovaru, v Břešťanech u hřbitova, ve Tmáni a ve Vyšínku u dětského hřiště.
Prosíme všechny občany, aby do těchto kontejnerů dávali pouze bio-odpad, což
je listí, tráva, plevel.
V žádném případě tam nepatří větve, suť, pytle, papír, PET lahve….
L. Hemzová, Místní poplatky
4|Stránka
Zlonický zpravodaj
MĚSTSKÁ POLICIE SLANÝ – DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ZLONICE
Čtvrtletní činnost MP 2015
1. Analýza v oblasti veřejného
pořádku
V oblasti veřejného pořádku
bylo za první čtvrtletí strážníky
zjištěno celkem 53 přestupků. Ve
vnitřní
struktuře
řešených
přestupků
proti
veřejnému
pořádku bylo ve větší míře
zastoupeno
porušení
obecně
závazné vyhlášky obce a vykázání
osob z místa.
V rámci dalších vykonávaných
aktivit,
souvisejících
s
problematikou veřejného pořádku,
bylo strážníky kontrolováno celkem
63 osob.
Na MP se obrátilo o pomoc, s
oznámením nebo jiným podnětem,
telefonicky nebo osobně celkem
244 občanů a po vyhodnocení
situace bylo učiněno 50 výjezdů.
2. Analýza v oblasti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu
Na úseku bezpečnosti
a
plynulosti provozu na pozemních
komunikacích strážníci zjistili 4
přestupky. Přestupky v dopravě
tvořily
méně
frekventovanou
kategorii v rámci všech zjištěných
přestupků.
3. Analýza v oblasti OZV obce
Hlídky MP přistupovaly k
důsledné kontrole dodržování
povinností
chovatelů
psů
vyplývajících z obecně závazné
vyhlášky obce o místním
poplatku ze psů (40x). Dále
provedly odchyt toulavého
zvířete (7x), z toho ve 4
případech byl pes vrácen
majitelům a ve 3 případech byl
pes předán do útulku Buštěhrad.
Hlídky MP prováděly dohledy na
přechodu pro chodce u ZŠ v ulici
Komenského (46x), kontroly
autobusových zastávek v době
odjezdů žáků nebo v nočních
hodinách (116x), dohled při
kulturních
akcích
(3x).
Příslušným úřadům byl strážníky
oznámen výskyt jedné
nepovolené skládky, zjištěné při
výkonu služby. K ochraně dětí
před zraněním a ohrožením
přenosnými chorobami se hlídky
zaměřily na vyhledávání a sběr
použitých injekčních stříkaček a
jehel
(3x),
zanechaných
osobami
aplikujícími
si
návykové látky.
Obecní
policie
při
zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku a plnění
dalších úkolů podle tohoto nebo
jiného zákona zejména přispívá k
ochraně a bezpečnosti osob a
majetku (nález kola, klíčů,
peněženek s doklady, registračních
značek,
aj.).
Hlídky
MP
usměrňovaly silniční provoz (1x),
asistenci ochrany pracovníků
městyse (1x), součinnost s PČR
(3x) a asistenci u dopravní nehody
(1x). Ve spádových obcích
provádějí namátkové vizuální
kontroly objektů (98x ).
Neumayer Lubomír, vel. směny
MP
INFORMACE OBČANŮM
Svoz nebezpečných
odpadů
Památník Antonína
Dvořáka
Mobilní svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu proběhne v
sobotu 9.5.2015
9,00 - 9,15
Vyšínek
9,20 - 9,35
Lisovice
9,40 - 9,55
Zlonice - nádraží
10,00 - 10,25 Zlonice - náměstí
10,30 - 10,45 Břešťany
10,50 - 11,00 Tmáň
Vážení občané,
dovolujeme si
vás informovat,
nepovolené
skládky,
zjištěné přiže
Památník Antonína Dvořáka má od
výkonu služby. K ochraně dětí
dubna novou adresu webových
stránek
www.padzlonice.cz.
Dřívější umístění stránek na
serveru
ic.cz,
které
bylo
poskytováno zdarma, bylo ze
strany provozovatele zrušeno.
Doufáme, že přesun stránek
nebude pro naše návštěvníky
komplikací.
Dětské hřiště
Přihlášení na dětské hřiště
Během městských slavností dne 8.
5. 2015 bude možnost zaplacení
členského příspěvku na nové
období nebo přihlášení se na
dětské hřiště ve Zlonicích. Najdete
nás ve stanu, kde budou probíhat
výtvarné
workshopy.
Bližší
informace na telefonním čísle
723 764 295 nebo písemně na
[email protected]
5|Stránka
POSTAVME SI DOMEČEK
s „Miluškou“
U příležitosti Mezinárodního dne
rodiny vás Centrum péče o děti
Miluška, Husova 273, Zlonice zve
na Den otevřených dveří
v sobotu dne 16. 5. od 14:00
hod.; souběžně si vás při této
příležitosti dovolujeme pozvat
v tento den od 14:00 hod. na
setkání dětí, maminek, tatínků a
jejich přátel pod názvem
„POSTAVME SI DOMEČEK“
Program:
* seznámení s centrem
* stavba domečku s dětmi
* hravé odpoledne
* povídání s pohádkou
* diskuse nad tématy rodičů,
sdílení zkušeností
* podvečerní táborák, volná
zábava
V centru je pro účastníky k
dispozici:
* vybavená herna s hračkami
* koutek na přebalování
* vnitřní i venkovní posezení
* pro bezpečí dětí uzavřený areál
* pískoviště, skluzavka, houpací
lavička
* zdravé mlsání, nabídka
biopotravin
* bufet s možností zakoupení
občerstvení i špekáčků na
opékání
Akce probíhá do večerních
hodin za každého počasí.
Vstupné pro příchozí zdarma.
Srdečně vás zveme.
Za pořádající Pavla a Hana
Bolfikovy.
Zlonický zpravodaj
KALENDÁRIUM
3.5., 18:00 hod. – koncert – klavír,
trubka, zpěv (chansony,
muzikálové
melodie,
populární i lidové písně) –
PAD
8.5., 9:00 – 16.30 hod. – III.
Slavnosti městyse Zlonice –
areál SK Zlonice
8.5., 14:00 hod. – zahájení výstavy
„Ivan a Libuše Teršovi“ –
keramika,
porcelán,
restaurátorské práce - fara
12.5., 9:00 – 16:00 hod. – prodej
oblečení a spotřebního
zboží – sokolovna Zlonice
16.5., 14:00 hod. – Den otevřených
dveří v Centru péče o děti
Miluška
21.5., 15:00 hod. – Zlonický Zvonek
– soutěž pro žáky ZŠ Zlonice
– PAD
26.5., 17:00 hod. – beseda
s herečkou a galeristkou
Terezou
Pokornou
–
knihovna Zlonice
28.5., 17:00 hod. – Jarní koncert ZŠ
Zlonice – PAD
6.6., 17:00 hod. – koncert
pěveckého sboru Zvoneček
z Prahy – s „Dvořákovským
programem“ – kostel
Historie a současnost
Na význačných budovách a
rodných domech zlonických
osobností jsou nové cedule - to
jste si jistě všimli.
Pokud jste si dali čas na
přečtení textu, poznali jste, že
přibyla dvě jména :
Václav Koukolíček (na čp. 41
proti faře) a Václav Marvan (na
Velké hospodě).
Všem zúčastněným se dostalo
uznání od potomků kulturního
pracovníka
V.
Marvana i z
Městského úřadu v Rokycanech,
kde řadu let žil a tvořil sochař V.
Koukolíček.
O sochaři Koukolíčkovi je
zpracována brožura (autorem je
M. Hora). Připomíná jeho mládí
i nepovolený pomník A. Dvořáka
(návrh
sochy
si
můžete
prohlédnout v Památníku A.
Dvořáka ve Zlonicích).
Libuše Novotná
Vlastivědný kroužek Zlonicka
ZKO Zlonice
POZOR - změna!
Výcvik probíhá každou neděli od
13.00 hod. v ulici K vypichu nebo
se můžete podívat na naše
internetové stránky :
www.zkozlonice.webnode.cz,
kde naleznete akce, které pořádá
naše ZKO.
Iveta Podrabská
PLOCHÁ DRÁHA
V letošním roce oslaví plochodrážní sport ve Slaném výročí 65-ti let nepřetržité aktivní sportovní činnosti. K tomuto
jubileu připravil Autoklub v AČR Slaný finálový závod mezinárodního mistrovství ČR dvojic. Další akce bude nejvyšší
tuzemská soutěž družstev, a to extraliga, která se po letech vrací k systému čtyřčlenných týmů ( AK Markéta Praha,
AMK ZP Pardubice, Grepl PDK Mšeno, AK Slaný). Dále budou diváci na slánském oválu svědky juniorských mítinků
nastupující generace mladých závodníků a rovněž memoriálu A. Vildeho - mezinárodního utkání dvojic.
Co nejsrdečněji zveme ke sledování napínavých soubojů nejen příznivce sportu levotočivých zatáček.
Antonín Vilde, AK v AČR Slaný
6|Stránka
Zlonický zpravodaj
OSOBNOSTI A JEJICH VÝROČÍ
Osobnosti, jejichž výročí si
připomeneme v letošním
roce.
Eduard Ingriš (1905 – 1991) zlonický
rodák,
hudebník,
cestovatel a mořeplavec. Absolvent
pražské
konzervatoře,
autor
skladby Niagara, kterého snad není
třeba více představovat.
Jan Nedvěd (1893 – 1975) stavitel, památkář, spoluzakladatel
Vlastivědného kroužku Zlonic.
Památky na něj máme v podobě
mnoha domů ve Zlonicích.
Jmenujme alespoň některé :
sokolovna, Občanská záložna,
mateřská školka, obecní nájemní
dům.
Navrhl
také
úpravu
zlonického špitálu na Památník
Antonína Dvořáka.
bratři Vladimír Kepka (1925 –
1998) a Zdeněk Kepka (1930) sklářští výtvarníci, zloničtí rodáci.
Leptání a pískování skla se vyučili u
svého otce Karla ve Zlonicích,
společně založili dílnu na pískování
skla v Kostelci nad Labem. Zdeněk
v roce
1982
emigroval
do
Německa, kde dosud žije.
Václav Koukolíček (1900 – 1967) sochař, zlonický rodák, absolvent
kamenosochařské školy v Hořicích.
Pro Zlonice navrhl sochu Antonína
Dvořáka,
kterou
se
ovšem
nepodařilo realizovat. V Památníku
Antonína Dvořáka se zachoval její
návrh. V roce 1963 proběhla
výstava jeho děl přímo ve Zlonicích.
Josef Toman (1805 – 1879) - učitel
a hudebník, ředitel kúru ve
Zlonicích.
Karel Müchl (1830 – 1904) - od
roku 1873 ředitel panství Kinských,
významně se podílel na rozvoji
našeho městečka a okolí. Byl
jmenován
čestným
občanem
Zlonic.
Václav Müller (1800 – 1871) významný puškař 19. století, v roce
1832 se stal knížecím dvorním
puškařem rodiny Kinských. Patřil
k osobním
přátelům
K.
H.
Borovského. Stejnému řemeslu se
věnoval i jeho syn Miroslav.
Václav Roštlapil (1856 – 1930) zlonický rodák, architekt. Podle
jeho návrhu byla postavena budova
Strakovy akademie v Praze.
Z knihy Zlonice 1705 – 2005
některá známá jména připomněl
kronikář Josef Neuman
KVÍZ – POZNÁTE, Z JAKÝCH FILMŮ JSOU? VÝSLEDKY KVÍZU NALEZNETE NA POSLEDNÍ STRANĚ ZPRAVODAJE
Hlášky z filmů aneb
Odkud je znáte?
1) … Na pupínky ti dám pudr,
protože jsem MUDr …
2) … Tati, a prděj taky hadi ?...
3) … Děkuji Vám paní má, teď budu
mít řády dva …
4) … Hliník se odstěhoval do
Humpolce …
5) … Já jsem malej, ale šikovnej…
6) … Taky mohli dát dva kousky,
když je to pro chorého …
7) … Já že jsem tajtrdlík? Za prvé
nevím, co to je, a za druhé mě to
uráží …
8) … Padouch nebo hrdina, my jsme
jedna rodina …
9) … Pane vachmajstr, vy jste hlava!
Ty mizero, ty mě neznáš, ale až mě
poznáš, já tě donutím až k pláči …
10) … Našli mí rádcové, našli,
našli?...
11) … Ty mlč, ty tomu tak rozumíš.
Máš místo mozku z piva kostku …
12) … Mě by jenom zajímalo, kde
udělali soudruzi z NDR chybu …
13) … Vy jste se zase kochal, pane
doktore ….
14) … Tak kdepak je ten prďola, co
tady čepuje to pivo? ...
15) … Táto, ty jsi se zul. To je
smrad, že by jeden pad´…
16) … Já znám široko daleko
všechny krávy, ale vás jsem tady
ještě neviděl …
17) … Nudíte se? Kupte si medvídka
mývala! ...
18) … To je dost, že´s nás taky
jednou vyvez. Že´s udělal něco pro
rodinu …
19) … No, nepotěšil jste mě, ani já
vás nepotěším …
20) … Člověk Vám musí závidět tu
vaší nesmrtelnou hlavu.
Proč nesmrtelnou?
Protože kde nic není, ani smrt
nebere …
7|Stránka
Zlonický zpravodaj
EKONOMICKÉ OKÉNKO – DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI
Příspěvek na živobytí
Je základní dávka pomoci v
hmotné
nouzi,
která
řeší
nedostatečný příjem osoby /
společně posuzovaných osob.
Okruh společně posuzovaných
osob je dán zákonem o životním a
existenčním minimu. Vzhledem k
tomu, že v praxi dochází k různým
situacím,
které
jsou
zcela
individuálního charakteru, má
orgán pomoci v hmotné nouzi
možnost z okruhu společně
posuzovaných
osob
některou
osobu vyloučit.
Nárok na příspěvek na živobytí
vzniká osobě či rodině, pokud po
odečtení přiměřených nákladů na
bydlení nedosahuje příjem této
osoby či rodiny částky živobytí.
Částka živobytí je stanovena pro
každou osobu individuálně, a to na
základě hodnocení její snahy a
možností. Pro stanovení živobytí
okruhu společně posuzovaných
osob se jednotlivé částky živobytí
osob sčítají. Částka živobytí se
odvíjí od částek existenčního
a životního minima.
Částka živobytí osoby se zvyšuje,
pokud zdravotní stav osoby
vyžaduje
podle
doporučení
příslušného odborného lékaře
zvýšené
náklady
na
dietní
stravování.
Částka živobytí u osoby, která
dluží na výživném pro nezletilé dítě
částku vyšší než trojnásobek
stanovené měsíční splátky, činí
částku
existenčního
minima,
případně zvýšenou z důvodu
dietního stravování.
Částka živobytí u osoby, která je
vedena v evidenci uchazečů o
zaměstnání a v posledních 6
kalendářních
měsících
před
podáním žádosti o dávku pomoci v
hmotné nouzi jí byl skončen
základní pracovně-právní vztah z
důvodu
porušení
povinnosti
vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k jí vykonávané
práci zvlášť hrubým způsobem
nebo s ní byl skončen jiný pracovní
poměr z obdobného důvodu, činí
částku
existenčního
minima
případně zvýšenou z důvodu
dietního stravování.
Částka živobytí u osoby, které je
poskytována zdravotní péče ve
zdravotnickém zařízení po celý
kalendářní měsíc, činí částku
existenčního minima případně
zvýšenou z důvodu dietního
stravování.
Výše příspěvku na živobytí se
stanovuje
jako
rozdíl
mezi
živobytím osoby či rodiny a jejich
příjmem, od kterého se odečtou
přiměřené náklady na bydlení.
(Přiměřené náklady na bydlení jsou
náklady na bydlení, maximálně
však do výše 30 %, v Praze 35 %,
příjmu osoby či rodiny).
Doplatek na bydlení
Je dávka pomoci v hmotné
nouzi, která společně s vlastními
příjmy občana a příspěvkem na
bydlení ze systému státní sociální
podpory
pomáhá
uhradit
odůvodněné náklady na bydlení.
Výše doplatku na bydlení je
stanovena tak, aby po zaplacení
odůvodněných nákladů na bydlení
(tj. nájmu, služeb s bydlením
spojených a nákladů za dodávky
energií) zůstala osobě či rodině
částka živobytí.
Nárok na doplatek na bydlení
má vlastník bytu, nebo jiná osoba,
která užívá byt na základě smlouvy,
rozhodnutí, nebo jiného právního
titulu a po splnění stavebně
technických standardů kvality
bydlení vlastník stavby pro
individuální či rodinnou rekreaci,
jejichž příjem/příjem společně
posuzovaných osob je po úhradě
odůvodněných nákladů na bydlení
nižší než částka jeho
živobytí/částka živobytí společně
posuzovaných
osob.
Okruh
společně posuzovaných osob pro
účely doplatku na bydlení je stejný
jako pro účel příspěvku na
živobytí.
Podmínkou
nároku
na
doplatek na bydlení je získání
nároku na příspěvek na živobytí.
Doplatek na bydlení lze přiznat (s
přihlédnutím k celkovým sociálním
a majetkovým poměrům), i osobě,
které příspěvek na živobytí nebyl
přiznán, protože její příjem /
příjem společně posuzovaných
osob přesáhl částku živobytí osoby
/ společně posuzovaných osob, ale
nepřesáhl 1,3 násobek této částky.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
pamatuje i na specifické situace
spojené s bydlením. V případech
hodných zvláštního zřetele může
orgán pomoci v hmotné nouzi
doplatek na bydlení poskytnout do
části bytu, po splnění hygienických
podmínek a udělení souhlasu obce
do ubytovacího zařízení a po
splnění stavebně technických
standardů kvality bydlení do
jiného než obytného prostoru.
Jako případ hodný zvláštního
zřetele se vždy považuje ubytování
v pobytových sociálních službách
(např. azylový dům, domov pro
seniory, chráněné bydlení).
Výše doplatku na bydlení se
vypočte tak, že se od částky
odůvodněných nákladů na bydlení
připadajících
na
aktuální
kalendářní měsíc (snížené o
příspěvek na bydlení náležející za
předchozí
kalendářní
měsíc)
odečte částka, o kterou příjem
osoby/společně
posuzovaných
osob
(včetně
vyplaceného
příspěvku na živobytí) převyšuje
částku živobytí osoby / společně
posuzovaných osob.
8|Stránka
Zlonický zpravodaj
9. KVĚTEN 1945 – UKÁZKA Z PAMĚTNÍ KNIHY MĚSTEČKA ZLONIC
INZERCE
VÝSLEDKY KVÍZU
Správné odpovědi : 1. Na samotě u lesa, 2. S tebou mě baví svět, 3. Princezna se zlatou hvězdou na čele, 4. Marečku,
podejte mi pero, 5. Princezna ze mlejna, 6. Anděl na horách, 7. Byl jednou jeden král, 8. Limonádový Joe, 9. Poslušně
hlásím, 10. Pyšná princezna, 11. Slunce, seno, jahody, 12. Pelíšky, 13. Vesničko má středisková, 14. Jáchyme, hoď ho
do stroje, 15. Slunce, seno, erotika, 16. Léto s kovbojem, 17. Postřižiny, 18. Slavnosti sněženek, 19. Marečku, podejte
mi pero, 20. Zralé víno.
Vydavatel: Městys Zlonice, Náměstí Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice, IČ: 00235172. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MK ČR E 10564
ze dne 6. 3. 1995. Distribuce zdarma. Své příspěvky do následujícího vydání můžete zasílat vždy do 20. dne v měsíci na e-mail:
[email protected] Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit.

Podobné dokumenty

dokument ke stažení zde

dokument ke stažení zde Nové balíkové portfolio: balík „na poštu“ –avizuje se SMS nebo e-mailem adresátovi a nedoručuje se(příloha), balík „do ruky“- avizuje se SMS a doručuje doručovatelem, také je balík „ nadrozměr“ a b...

Více

Zlonický zpravodaj 10/2015

Zlonický zpravodaj 10/2015 firma, takže jsme vůbec netušili, jak se naši občané chovají. Teď se stydím za to, co jsme jim posílali za materiál. Rozvezli jsme nádoby na sběr i do koutů zapadlejších s nadějí, že bude tříděného...

Více

Zlonický zpravodaj 07/2015

Zlonický zpravodaj 07/2015 nohy. A těm větším? Nejspíš všude silný signál pro dobré spojení s ním nebo s ní . Vám všem přeji hezké léto a krásné prožití zasloužené dovolené … a nezapomeňte, že „všude dobře - tak co doma“. C...

Více