Technologie chovu ryb Technologická specifika chovu ryb

Komentáře

Transkript

Technologie chovu ryb Technologická specifika chovu ryb
Technologická specifika chovu ryb
Technologie chovu ryb
• Rybá
ářství
áno jako uvě
ědomě
innost, která
Ryb
ství je definová
definov
uv
domělá ččinnost,
která je
Rybářství
definováno
uvědomělá
založ
žena na rů
ůzně
ím využ
žívání ppřirozených
řirozených nebo
zalo
rrůzně
zně intenzivní
intenzivn
vyu
založena
intenzivním
využívání
ccílevědomým
ílevě
ě
domým
chovem
vytvoř
ř
ených
zá
á
sob
vodní
í
ch
lev
vytvo
vytvořených zzásob vodn
vodních
organizmů
římé nebo nepř
římé výž
živě
lově
organizmů k př
ppřímé
nep
vý
ivě ččlověka.
lověka.
nepřímé
výživě
• Lov ryb (capture
capture))
((capture)
Ing. Tomáš
Tomáš Vítek, Ph.
Ph. D.
– Moř
řský a jezerní
Mo
jezerní rybolov
Mořský
• Chov ryb = akvakultura (aquaculture
aquaculture))
((aquaculture)
–
–
–
Kromě
řské
asy, korýš
ši, mě
ěkkýš
Kromě ryb i další
další vodní
vodní organismy (moř
(mo
ské řřasy,
korý
m
kkýši)
(mořské
korýši,
měkkýši)
V rybní
ících = rybní
íkářství
rybn
rybn
ství
rybnících
rybníkářství
Ve speciá
ální
řízení
ůtoč
ční
speci
lních zař
za
zeních – klece, prů
pr
točné ččii recirkulač
recirkula
speciálních
zařízeních
průtočné
recirkulační
systé
émy
syst
systémy
– Obhospodař
ř
ová
á
n
í
rybá
á
ř
ských
reví
í
r
ů
=
rybá
á
ř
ství
í
v
tekoucí
ích
Obhospoda
ov
ryb
rev
ryb
stv
tekouc
Obhospodařování rybářských revírů rybářství tekoucích
vodá
ách
vod
vodách
2
Technologická specifika chovu ryb
• intenzivně narůstající lidská populace
– http://galen.metapath.org/popclk.html
– 1999 = 6 miliard, 2012 = 7 miliard
– Zvyšující se potřeba ryb pro konzum
• Stagnace lovu ryb
– nutnost limitů, ochrany
• Dynamický rozvoj chovu ryb
– Pokrývá potřebu pro lidský konzum z více než 45% (FAO,
2010)
– Dotační politika EU
• Společná rybářská politika EFF 2014 - 2020
• podpora intenzivní akvakultury
4
3
Technologická specifika chovu ryb
Technologická specifika chovu ryb
Chovný cyklus
Chovný cyklus
• uzavř
uzavřený
• Remontní
Remontní a generač
generační ryby
– Všechny vě
věkové
kové kategorie
– Včetně
etně reprodukce
– Remontní
Remontní ryby (selekce), generač
generační ryby
– Chová
Chovány v rybní
rybnících, v př
případě
padě kapra speciá
speciální
lní mateč
matečné
rybní
ných produkč
rybníky, jinak v polykulturá
polykulturách v běž
běžných
produkčních
rybní
rybnících
– Pstruh duhový – intenzivní
intenzivní chovy – podobně
podobně jako u trž
tržních
ryb, pouze menší
menší hustota obsá
obsádky
• Otevř
Otevřený
– Pouze ně
některé
které věkové
kové kategorie
– Chovná
Chovná část (remontní
(remontní a generač
generační ryby, plů
plůdek)
– Výkrmová
Výkrmová část (juvenilní
(juvenilní a subadultní
subadultní ryby)
• Plů
Plůdek
– U kaprovitých a vě
většiny dravců
dravců po rozplavá
rozplavání vysazen do
rybní
rybníků, lze poč
počáteč
teční odkrm v intenzivní
intenzivních podmí
podmínká
nkách
líhně
hně
– U sumce (candá
(candáta) intenzivní
intenzivní odchov plů
plůdku i juvenilní
juvenilních ryb
– Lososovití
Lososovití – intenzivní
intenzivní chovy (recirkulace
(recirkulace,, prů
průtoč
točné systé
systémy)
5
6
Technologická specifika chovu ryb
Technologická specifika chovu ryb
Chovný cyklus
druh chovaných ryb
• Trž
Tržní ryby
• Kaprovití
Kaprovití
– Kaprovití
Kaprovití
– Kapr, lí
lín – umě
umělá reprodukce, generač
generační ryby na vysoké
vysoké
úrovni domestikace, plemená
plemenářská
ská prá
práce, cí
cílem produkce
trž
tržních ryb
– Reofilní
Reofilní ryby – umě
umělá reprodukce, ryby pro reprodukci
odlovová
odlovovány v rybá
rybářských reví
revírech, cí
cílem produkce
násadové
sadového matriá
matriálu
• Rybní
Rybníky
• Plů
Plůdkové
dkové výtaž
výtažníky, hlavní
hlavní rybní
rybníky
– Dravci
• obvykle rybní
rybníky v polykulturá
polykulturách s kaprem a dostatkem
potravní
potravních ryb
• lze i v recirkulací
recirkulacích,
ch, ná
nároč
ročné na kvalitu vody
• Dravci
– Lososovití
Lososovití
• intenzivní
intenzivní chovy
• Klecové
Klecové chovy, prů
průtoč
točné systé
systémy (FTS), recirkulač
recirkulační systé
systémy
(RAS)
– Štika, sumec – umě
umělý výtě
výtěr, ryby pro výtě
výtěr chová
chovány
v polykulturá
polykulturách v rybní
rybnících
– Candá
Candát, okoun – přirozený či poloumě
poloumělý výtě
výtěr, bez
domestikace a plemená
plemenářské
ské prá
práce
7
8
Růst produkčního potenciálu
Technologická specifika chovu ryb
druh chovaných ryb
řízená
zená reprodukce ryb
• Přirozený výtě
výtěr
• Lososovití
Lososovití
– Pstruh obecný, lipan podhorní
podhorní
– Zcela zá
závislý na podmí
podmínká
nkách poč
počasí
así
– Nebezpeč
Nebezpečí úhynů
hynů vlivem teplotní
teplotních změ
změn, kyslí
kyslíkových
deficitů
deficitů, predá
predátorů
torů
– Tvrdá
Tvrdá selekce, zí
získá
skáme kvalitní
kvalitní a odolný plů
plůdek
– Prová
Prováděn u mé
méně významných rybí
rybích druhů
druhů
– doplň
doplňkově
kově u kapra, lí
lína, candá
candáta
• v ČR pouze produkce ná
násadové
sadového materiá
materiálu
• Inkubace a poč
počáteč
teční odchov plů
plůdku v kontrolovaných
podmí
podmínká
nkách
• Po rozkrmení
rozkrmení vysazení
vysazení do odchovných potoků
potoků (u lipana
příkopové
kopové rybní
rybníčky)
• Vysazení
Vysazení dvouletých ná
násad do reví
revírů (u lipana roč
roček)
– Pstruh duhový, siven americký
• Poloumě
Poloumělý výtě
výtěr
• produkce trž
tržních ryb, generač
generační ryby
• umě
umělý výtě
výtěr, odkrm plů
plůdku
• intenzivní
intenzivní technologie
– Kombinace př
přirozených podmí
podmínek a umě
umělého výtě
výtěrové
rového
substrá
substrátu
– jikry př
přeneseny do kontrolovaných podmí
podmínek, nebo do
rybní
rybníka
9
10
Růst produkčního potenciálu
Růst produkčního potenciálu
řízená
zená reprodukce ryb
řízená
zená reprodukce ryb
• Výž
Výživa generač
generačních ryb
• Umě
Umělý výtě
výtěr
–
–
–
– Využ
Využití
ití kontrolovaných podmí
podmínek
– Částeč
stečná nezá
nezávislost na poč
počasí
así, lze dosá
dosáhnout té
téměř 100%
přežití
ití
– nároč
ročné na kvalitu vody, technologické
technologické prvky, znalosti a
zkuš
zkušenosti chovatele
– Výhodné
Výhodné u druhů
druhů, u kterých jsou k dispozici kvalitní
kvalitní
generač
generační ryby vysoké
vysoké hodnoty
– Jediná
Jediná mož
možnost v podmí
podmínká
nkách ČR pro produkci býlož
býložravých
ryb
Liší
Liší se od trž
tržních ryb
Cílem je produkce kvatilní
kvatilních pohlavní
pohlavních buně
buněk
Optimá
á
lní
í
Optim ln je dostatek př
přirozené
irozené potravy
• Ideá
Ideální
lní pomě
poměr živin, žádné
dné než
nežádoucí
doucí změ
změny
– Krmné
Krmné smě
směsi s vyvá
vyváženým pomě
poměrem proteinů
proteinů a tuku
• Pozor na oxidativní
oxidativní změ
změny tuku
• Dostatek esenciá
esenciální
lních aminokyselin (lze použ
použít i syntetické
syntetické)
– Použ
Používat čerstvé
erstvé smě
směsi, kvalitní
kvalitní obiloviny
– Použ
Použití
ití vitamí
vitamínů, antioxidantů
antioxidantů – premixy
– Kvalitní
Kvalitní výž
výživa se projeví
projeví v úspě
spěšnosti reprodukce i
dlouhově
dlouhověkkosti generač
generačních ryb
– Drahé
Drahé smě
směsi, př
přestož
estože nemají
nemají vysoký produkč
produkční efekt –
nejedná
nejedná se o rů
růstové
stové smě
směsi (growery
(growery))
11
12
Růst produkčního potenciálu
Princip humorá
humorální
lní regulace
řízená
zená reprodukce ryb
• Příprava generač
generačních ryb
– Generač
Generační ryby př
přemí
emístě
stěny do manipulač
manipulačních ná
nádrž
drží
• zamezit poraně
poranění ryb (kvalitní
(kvalitní plasty, HTT)
– Řízení
zením rež
režimu teploty vody, př
příp. i svě
světelné
telného rež
režimu
dosá
dosáhnout ovulace samic a spermiace samců
samců
– Intramuskulá
Intramuskulární
rní aplikace roztoku hypofýzy
• Obvykle v jedné
jedné dávce samců
samcům a ve dvou dá
dávká
vkách samicí
samicím
– Syntetické
Syntetické analogy gonadotropní
gonadotropních hormonů
hormonů
– příp. v kombinaci s dopaminergní
dopaminergními inhibitory (např
(např.
Kobarelin,
Kobarelin, Lecirelin)
Lecirelin)
13
Růst produkčního potenciálu
Růst produkčního potenciálu
řízená
zená reprodukce ryb
řízená
zená reprodukce ryb
• Umě
Umělý výtě
výtěr
• Umě
Umělý výtě
výtěr
– Anestezie generač
generačních ryb př
před manipulací
manipulací
– Vytlač
Vytlačová
ování jiker (suchá
(suchá metoda)
• Minimalizace stresu, poraně
poranění, zejm. u velkých ryb
• Různá
zná anestetika v zá
závislosti na druhu ryby, velikosti a poč
počtu
ryb, zkuš
zkušenosti a dostupnosti
• MS222, Quinaldin,
Quinaldin, Ethoxyquin,
Ethoxyquin, phenoxyethanol,
phenoxyethanol, hř
hřebí
ebíčkový
olej,…
olej,…
• Pozor na sprá
správné
vné dávková
vkování
• nutno opakovaně
opakovaně míchat lá
lázeň
zeň ve sprá
správné
vné koncentraci dle
přísluš
slušné metodiky
• Prová
Provádět test citlivosti
• Pouze jikry a čirá
irá ovariá
ovariální
lní tekutina, bez př
příměsi krve
• Zabrá
Zabránit kontaktu s vodou a př
předč
edčasné
asnému uzavř
uzavření
ení mikropyle –
dobř
dobře osuš
osušit tě
tělo ryb i ploutve
– Vytlač
Vytlačová
ování mlí
mlíčí
• metoda polyspermie – alespoň
alespoň tři samci na jednu dá
dávku jiker,
eliminace defektní
defektních samců
samců
• imobilizač
imobilizační roztoky – zabraň
zabraňují
ují předč
edčasné
asné aktivaci spermií
spermií
moč
močí (sumec, lí
lín)
• Někdy se samci usmrcují
usmrcují a po extirpaci jsou varlata pasí
pasírová
rována
přes sí
sítko (š
(štika)
• Zabrá
Zabránit kontaktu s vodou
15
16
Růst produkčního potenciálu
řízená
zená reprodukce ryb
• Umě
Umělý výtě
výtěr
– Osemeně
Osemenění
• Promí
Promísení
sení jiker a mlí
mlíčí na sucho bez vody
– Oplození
Oplození
• Aktivace spermií
spermií přídavkem vody
• Aktivita spermií
spermií pouze ně
několik desí
desítek vteř
vteřin, v zá
závislosti na
druhu ryby a teplotě
teplotě vody
• Oplozovací
Oplozovací roztoky prodluž
prodlužují
ují aktivitu spermií
spermií
• Po aktivaci ponechat cca 2 min bez pohybu, ná
následně
sledně prové
provést
odlepková
odlepkování
18
Růst produkčního potenciálu
řízená
zená reprodukce ryb
• Ošetř
etření
ení generač
generačních ryb po výtě
výtěru
– Desinfekč
Desinfekční koupel
• Krá
Krátkodobá
tkodobá ponoř
ponořovací
ovací
• Zabrá
Zabránit bakteriá
bakteriální
lní a plí
plísňové
ové infekci povrchových zraně
zranění
– Aplikace ATB
• Obvykle se nepouž
nepoužívá, u vysoce ceně
ceněných generač
generačních ryb lze
využ
využít
• Intramuskulá
Intramuskulární
rní aplikace, dle pokynů
pokynů veteriná
veterinární
rního lé
lékař
kaře
– Přemí
emístit ryby do manipulač
manipulačních ná
nádrž
drží, v optimá
optimální
lních
podmí
podmínká
nkách vody a v př
přítmí
tmí
• Minimalizovat stres
• Poraně
Poraněné a poš
poškozené
kozené ryb separovat
20
Technologická
Technologická specifika
Inkubace jiker
• Odlepková
Odlepkování
– U lososovitých se neprová
neprovádí
– Někteř
kteří dravci (š
(štika) stač
stačí promýt studnič
studniční vodou
– Kaprovití
Kaprovití
• silně
silně lepkavé
lepkavé jikry
• Promývat suspenzí
suspenzí jílu, mastku – časově
asově nároč
ročné
• Lze použ
použít také
také kravské
kravské mlé
mléko (neodstř
(neodstředě
eděné)
• Enzymatické
Enzymatické odlepková
odlepkování (např
(např. hyaluronidá
hyaluronidáza)
za) –
časově
asově nená
nenároč
ročné, finanč
finančně nákladné
kladné
22
Technologická
Technologická specifika
Inkubace jiker
• Nasadit na lahve či apará
aparáty
–
–
–
–
–
Ihned po odlepková
odlepkování
Zajistit dostateč
dostatečný př
přísun kyslí
kyslíku
Minimalizovat otř
otřesy
v rané
rané fázi embryogeneze jikry nejcitlivě
nejcitlivější na poš
poškození
kození
Manipulace a př
přemí
emístě
stění mož
možné až ve stadiu oč
očních bodů
bodů
23
Technologická
Technologická specifika
Inkubace jiker
• Inkubač
Inkubační lahve
– Nejrozší
Nejrozšířřeně
enější Zugské
Zugské
– Chasseovy lahve
• V souč
současnosti má
málo využ
využívané
vané, okrajově
okrajově u štiky
– Kannengeiterovy lahve
• Vhodné
Vhodné pro nejcitlivě
nejcitlivější druhy ryb
– Velkokapacitní
Velkokapacitní inkubač
inkubační lahve typu Dně
Dněpr
• Pro amura a tolstolobika,
tolstolobika, jejichž
jejichž jikry silně
silně bobtnají
bobtnají
• Lze použ
použít i pro kapra, a to vč
včetně
etně eleuterembryoná
eleuterembryonální
lní fáze
25
Technologická
Technologická specifika
Inkubace jiker
• Inkubač
Inkubační apará
aparáty
– Nejč
Nejčastě
astěji u pstruha a sivena,
sivena, kde probí
probíhá dlouhá
dlouhá inkubace
v řádu mě
měsíců
– Jikry jsou rozmí
rozmístě
stěny vedle sebe, nutno pravidelně
pravidelně
odtraň
odtraňovat poš
poškozené
kozené - rychle se šíř
šířící saprolegnió
saprolegnióza
– Ruckel – Vackovy apará
aparáty
• Vhodné
Vhodné i pro vykulený plů
plůdek
– Vertiká
Vertikální
lní apará
aparáty
27
Technologická
Technologická specifika
Inkubace jiker
• Poloumě
Poloumělý výtě
výtěr
– Použ
Použití
ití hní
hnízd
• Koř
Kořenový systé
systém ostř
ostřice (Carex
(Carex sp.)
sp.)
• Syntetické
Syntetické materiá
materiály
– Vhodné
Vhodné pro candá
candáta
• samec ochraň
ochraňuje hní
hnízdo s jikrami
– Umí
Umístit do ná
nádrž
drže
• poč
počet hní
hnízd odpoví
odpovídá poč
počtu samců
samců
– Ve stadiu oč
očních bodů
bodů hní
hnízda př
přené
enést do vhodné
vhodného rybní
rybníka
nebo do lí
líhně
hně
29
Růst produkčního potenciálu
poč
počáteč
teční odchov plů
plůdku
speciální zařízení k chovu ryb
• Vykulený plů
plůdek - kaprovité
kaprovité ryby
– Otevřené
– Přeplouvá
eplouvání do kolí
kolíbek, kde probí
probíhá eleuterembryoná
eleuterembryonální
lní
fáze ve stá
stádiu zavě
zavěšení
ení
– Lepkavé
Lepkavé útvary na hlavě
hlavě – zavě
zavěšení
ení na substrá
substrát (vě
(větvič
tvičky,
uhelon)
uhelon)
– Rozplavá
Rozplavání po ně
několika dnech, prvotní
prvotní naplně
naplnění plynové
plynového
měchýř
chýře
– Malý žloutkový vá
váček, rychlý př
přechod na exogenní
exogenní výž
výživu
– Výž
Výživa zpoč
zpočátku živou potravou (tř
(tříděný zooplankton,
larvy Artemia salina),
salina), krmit v nadbytku
– Postupný př
přechod na suchou dietu = coco-feeding
• Intenzivní
Intenzivní přítok
přítok aa odtok
odtok vody ze
ze systému
systému
• Průtočné
Průtočné systémy
systémy se žlaby
žlaby či
či jinými nádržemi
nádržemi (chov
(chov pstruha
pstruha aa sivena)
• Klecové
Klecové systémy.
systémy. Využívány
Využívány k produkci mořských ryb, lososa, pstruhů
pstruhů
(marikultury, jezera,
jezera, nádrže)
nádrže)
– Částečně uzavřené
• Pouze
Pouze malá část
část vody
vody je vyměňována,
vyměňována, zbytek je používán opakovaně
opakovaně
• Recirkulační
Recirkulační akvakulturní
akvakulturní systémy (chov lososovitých
lososovitých ryb, dravců,
dravců,
jeseterů)
– Uzavřené
• Přítok
Přítok nahrazuje pouze ztráty při
při výparu, čištění
čištění
•• Nejintenzivnější systémy
systémy
• Sila,
Sila, RAS (pstruh, sumečci,
sumečci, sumci)
sumci)
31
32
Růst produkčního potenciálu
speciální zařízení k chovu ryb
• Čištění a úpravy vody
–
–
–
–
–
Sedimentační nádrže
Mechanická filtrace (zachycení pevných nečistot)
Biologická filtrace (odstranění toxických forem N)
Desinfence (ÚV záření, ozon, či kombinace obou)
Temperace, aerace či oxygenace (průtokový ohřev či chlazení,
difuséry, aerátory, kyslíkové svazky, generátory kyslíku)
• Čerpadla a rozvodné potrubní systémy
• Odchovné nádrže
– Materiál zdravotně nezávadný (sklolaminát, plasty, HTT –
impregnovaná textilie, beton)
– Tvar respektující druh a věkovou kategorii ryby (kruhové,
hexagonální, žlaby)
33
34
Chovné nádrže v RAS
kruhové nádrže PET – chov okrasných ryb a úhoře
35
36
Chovné nádrže v RAS
venkovní systém HTT
Chovné nádrže v RAS
vnitřní HTT systém k chovu juvenilních ryb
37
38
Chovné nádrže v RAS
přestavba PP nádrží na nápoje
Chovné nádrže v RAS
vnitřní hexagonální HTT nádrže
39
40
Čistění vody v RAS malého objemu
Růst produkčního potenciálu
jednoduchý biofiltr pro menší zatížení
speciální zařízení k chovu ryb
• Umělé systémy = krmení
–– Chybí
Chybí přirozená
přirozená potrava
potrava
–– Kompletní
Kompletní krmné
krmné směsi
směsi –– obvykle
obvykle peletovné
peletovné (výroba
(výroba extruzí)
extruzí)
–– Nutno
Nutno naplnit
naplnit veškeré
veškeré nutriční
nutriční požadavky
požadavky ryb
ryb (esenciální
(esenciální živiny,
živiny, specificky
specificky
účinné
látky,
energie)
Mechanická
filtrace
(zachycení
účinné látky, energie) Mechanická filtrace (zachycení pevných
pevných nečistot)
nečistot)
• Faktory krmení
–– Krmná
Krmná směs
směs
•• Rozdíly
Rozdíly dle
dle druhu
druhu ryby,
ryby, věkové
věkové kategorie,
kategorie, odchovné
odchovné technologie
technologie
–– Technika
Technika krmení
krmení
•• Zajistit
Zajistit příjem
příjem veškerého
veškerého předloženého
předloženého krmiva
krmiva
–– Zdravotní
Zdravotní stav
stav ryb
ryb
•• Zamezit
Zamezit dietetickým
dietetickým problémům
problémům (tuková
(tuková degenerace,
degenerace, nespecifická
nespecifická rezistence)
rezistence)
–– Přírůstek
Přírůstek
•• Konverze
Konverze krmiva
krmiva (FCR),
(FCR), retence
retence proteinu,
proteinu, tuku
tuku
–– Kvalita
Kvalita svaloviny
svaloviny
•• Dietetická
Dietetická ii senzorická
senzorická kvalita
kvalita potraviny
potraviny
41
42
vybavení
vybavení líhně
hně – poč
počáteč
teční odchov plů
plůdku
poč
počáteč
teční odchov plů
plůdku
• Vykulený plů
plůdek - kaprovité
kaprovité ryby
• Vykulený plů
plůdek – lososovité
lososovité ryby
– Kolí
Kolíbky pro eleuterembrya
–
–
–
–
–
–
–
–
• anticor vlož
vložky do žlabů
labů
• Seš
Sešitý uhelon s vysokou hustotou
• Vklá
Vkládjí
djí se vě
větvič
tvičky pro zavě
zavěšení
ení
– nebo stadium zavě
zavěšení
ení ve vznosu ve velkokapacitní
velkokapacitních
apará
aparátech
• Dotateč
Dotatečná cirkulace vody zajiš
zajišťují
ující pasivní
pasivní pohyb plů
plůdku př
před
rozplavá
rozplaváním
– Krmí
Krmítka automatická
automatická pásová
sová
• pohá
poháněná hodinovým strojkem
• umožň
ujíí kontinuá
umožňuj
kontinuální
lní krmení
krmení
Dlouhá
Dlouhá fáze vá
váčkové
kového plů
plůdku
Po vykulení
m stadiu ontogeneze
vykulení ve vyšší
vyšším
Neprobí
Neprobíhá fáze zavě
zavěšení
ení
Zpoč
Zpočátku zů
zůstá
stává plů
plůdek na RuckelRuckel-Vackových apará
aparátech
Pozdě
Později přelovení
elovení do odkulovací
odkulovacích žlabů
labů
Krmení
Krmení od poč
počátku suchou dietou
Kontinuá
Kontinuální
lní krmení
krmení pomocí
pomocí pásových krmí
krmítek
Časově
asově i finanč
finančně nároč
ročná fáze odchovu
43
Specifika čistě
istění vody př
při chovu ryb
Specifika čistě
istění vody př
při chovu ryb
Úprava vody pro rybí
rybí líheň
heň
Úprava vody pro rybí
rybí líheň
heň
• Hlavní
Hlavní zásady
• Zdroje vody
– Potř
Potřeba vody pro lí
líheň
heň není
není vysoká
vysoká ve srovná
srovnání
s ná
následným odchovem
– Povrchová
Povrchová voda z rybní
rybníka
•
•
•
•
•
•
• Obvykle stač
stačí přítok kolem 5 l/s
• Často není
není nutné
nutné vodu recirkulovat,
recirkulovat, postač
postačí prů
průtoč
točný systé
systém
– Zásadní
sadní pro úspě
spěch je kvalita vody
•
•
•
•
•
•
•
44
Dbá
Dbát na optimá
optimální
lní teplotu
Kyslí
Kyslík vě
většinou není
není limitní
limitní
Optimá
á
lní
í
tvrdost
(není
Optim ln
(není vhodná
vhodná příliš
liš tvrdá
tvrdá voda zejmé
zejména pro
poč
počáteč
teční stadia plů
plůdku)
Pozor na obsah Fe a Mn
Po oxidaci se tvoř
tvoří sraž
sraženina Fe2O3, resp. MnO2, která
která vytvá
vytváří
povlak na jikrá
jikrách či žaberní
aberním apará
aparátu plů
plůdku
Voda musí
musí být bez mechanických neč
nečistot
Bez organické
organické zátěže
ěže – minimalizovat bakteriá
bakteriální
lní oživení
ivení
Bývá
Bývá dostateč
dostatečně měkká
kká, prokyslič
prokysličená
ená
Může
ůže být i zdrojem planktonu
Na jař
jaře má
má téměř optimá
optimální
lní teplotu
Vysoká
Vysoká organická
organická zátěž
Zdroj bakteriá
bakteriální
lní infekce a parazitá
parazitární
rní invaze
Slož
Složité
ité a ná
nákladné
kladné čištění
– Povrchová
Povrchová voda z toku
• Dostatek kyslí
kyslíku, není
není tvrdá
tvrdá
• Bývá
Bývá příliš
liš chladná
chladná
• Nebezpeč
Nebezpečí zneč
znečištění, zejmé
zejména př
při bouř
bouřkách a př
přívalových srá
srážkách
45
Specifika čistě
istění vody př
při chovu ryb
Specifika čistě
istění vody př
při chovu ryb
Úprava vody pro rybí
rybí líheň
heň
Úprava vody pro rybí
rybí líheň
heň
• Zdroje vody
• Technologické
Technologické postupy
– Podzemní
Podzemní voda
•
•
•
•
•
•
•
•
46
– Úprava teploty
•
•
•
•
•
•
Velkou výhodou je minimá
minimální
lní organická
organická zátěž
Téměř bez pevných neč
nečistot
Vyšší
Vyšší obsah dusič
dusičnanů
nanů rybá
rybám nevadí
nevadí
Téměř bez patogenů
patogenů
V zimě
zimě má vhodnou teplotu, jinak je př
příliš
liš chladná
chladná
Nedotatek kyslí
kyslíku
Bývá
Bývá příliš
liš tvrdá
tvrdá, změ
změkčová
ování je ná
nákladné
kladné
Může
ůže obsahovat zvýš
zvýšené
ené množ
množství
ství Fe či Mn
Po vě
většinu sezony nutno př
přitá
itápět
Ohř
Ohřev lze částeč
stečně řešit kombincí
kombincí různýh zdrojů
zdrojů vody
Vytá
Vytápět vž
vždy vodu, nikdy okolní
okolní vzduch
Ponorná
Ponorná topí
topítka
Prů
Průtokové
tokové ohř
ohřívač
vače
Úsporu lze dosá
dosáhnout recirkulací
recirkulací, pak ale nutno mí
mít kvalitní
kvalitní biofiltr
(hlavně
(hlavně účinná
inná nitrifikace)
– Zvýš
Zvýšení
ení obsahu kyslí
kyslíku
• Buď
Buď není
není nutná
nutná, nebo postač
postačí aerace
• vhodně
vhodně využ
využívat biobloky,
biobloky, nebo jiné
jiné energeticky nená
nenároč
ročné
mechanismy
47
48
Specifika čistě
istění vody př
při chovu ryb
Specifika čistě
istění vody př
při chovu ryb
Úprava vody pro rybí
rybí líheň
heň
Úprava vody pro rybí
rybí líheň
heň
• Technologické
Technologické postupy
• Technologické
Technologické postupy
– Mechanická
Mechanická filtrace
– desinfekce
• Nejvýznamně
Nejvýznamnější fáze úpravy
• Předč
edčištení
tení - česla a sedimentač
sedimentační nádrž
drž
• Mechanický filtr pí
pískový tlakový – energeticky ná
nároč
ročné, nutno
často mě
měnit ná
náplň
plň, musí
musí být minimá
minimálně
lně dva paralelně
paralelně
• Mikrosí
Mikrosítový filtr – výborný pro vě
většinu podmí
podmínek, zvolit
nejjemně
nejjemněší síto, čištění probí
probíhá automaticky, vhodný pro
nepř
nepřetrž
etržitý provoz
• V souč
současnosti v podstatě
podstatě nemož
nemožná chemická
chemická desinfekce
• Většina prepará
preparátů je zaká
zakázána kvů
kvůli toxicitě
toxicitě a reziduí
reziduím, ostatní
ostatní
nejsou účinné
inné
• Výkonné
Výkonné ÚV lampy – dimenzovat radě
raději na vyšší
vyšší prů
průtok než
než je
skuteč
skutečný
• V souč
současnosti i v kombinaci s ozonizací
ozonizací – pozor na zbytkový ozon
– Úprava tvrdosti
– Biologická
Biologická filtrace
• Ředě
edění studnič
studniční vody vodou povrchovou
• Změ
Změkčovač
ovače na principu reversní
reversní osmó
osmózy (iontomě
(iontoměnič
niče), je to
nákladné
kladné, pozor na výkon – cílem není
není destilovaná
destilovaná voda
• Obvykle se neprová
neprovádí
• Nutná
Nutná pouze př
při využ
využití
ití recirkulace
• Volit prověř
enéé dodavatele pro akvaristy, nepotř
prověřen
nepotřebujeme př
příliš
liš
velkou kapacitu filtru, rozhodně
rozhodně ne na úkor kvality filtrace
49
Zdroje tepla
50
Aerace a oxigenace
chovy lososovitých ryb
• Teplota
• Nasycení vody kyslíkem
– Zásadní význam ve všech technologiích
– Ryba = poikilotermní (heterotermní) organismus, všechny
fyziologické pochody včetně trávení závisí na teplotě
– Teplotní optimum lososovitých cca 8-20 °C
– Nízká teplota – snížení aktivity a příjmu potravy
– Vysoká teplota – stres, energetické ztráty na intenzivní
dýchání, nepřijímá potravu
– Nutno pravidelně měřit, nejlépe kontinuálně, upravit
krmnou dávku i hustotu obsádky
– V RAS lze řídit – ponorné či průtokové topení vody,
chlazení je problematické
– Souvislost se skutečnou koncentrací kyslíku ve vodě
– Závisí na teplotě, při vysoké teplotě problémy s
deficity
– V organicky zatížené vodě velká spotřeba na
rozkladné procesy
– Optimální hodnota blízko 100%, minimum na odtoku
kolem 80%
– Nízké hodnoty – stres, intenzivnější dýchání,
dlouhodobá hypoxie snižuje obranyschopnost
– Vysoké přesycení plyny nežádoucí – bubble disease
51
52
Aerace a oxigenace
Aerace a oxigenace
konstrukce
hlubokého airliftu (centrálního difuséru)
ko
využ
využití
ití nízkotlakých difusé
difusérů
• nízký ná
nárok na energetické
energetické vstupy 1,9 – 3,56
kWh na kg produkce
• Umí
Umístit do sprá
správné
vné hloubky a vhodné
vhodné polohy
• Zajiš
Zajišťují
ují cirkulaci vody, regulace prů
průtoku
• Výmě
Výměna plynů
plynů, aerace odstraně
odstranění CO2
• Pohyb elementů
elementů plovoucí
plovoucího biofiltru
• Čištění biofiltru
53
54
Aerace a oxigenace
Aerace a oxigenace
Hluboký airlift v provozu
Konstrukce plovoucího airliftu
55
56
Chovné nádrže
Chovné nádrže
Konstrukce odchovného žlabu pro chov pstruha v odtokové části
Odchovný žlab s vlastním difusérem a regulačním ventilem
57
Děkuji za pozornost
59
58

Podobné dokumenty