Zpravodaj_leden 2015

Komentáře

Transkript

Zpravodaj_leden 2015
Veselský zpravodaj
leden 2015
Opět se utkali svobodní a ženatí
Hokejový zápas mezi ženatými a svobodnými se odehrál 31.12. 2014 s téměř vyrovnaným
výsledkem 5:4 pro ženaté.
...pokračování na str. 3
Veselský zpravodaj vydává 1 x měsíčně Obecní úřad Veselá.
Starší čísla:www.obecvesela.cz
Tiskne: Vydavatelství 999 Pelhřimov.
Obecní úřad Veselá - tel: 565 437 154, [email protected]
Redaktoři: Jana Machová: 722 070 679, Marie Machová: 720 149 499, Jan Pazderka: 734 681 868
Ročník XXVIII.
Zasedání ZO 28.12.
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání - všechny
úkoly z minulého zápisu byly splněny. ZO bere na
vědomí.
2. Vodní hospodářství – p. Václav Hrnčíř podal informace o stavu za r. 2014:
• průměrný stav spotřeby za měsíc je cca 1000 m3,
• byly provedeny 4 opravy vodovodních přípojek a
výměna drtě ve vodojemu firmou VTS Počátky, je
nutná oprava přípojky u horních bytovek a uzávěru u
dolní bytovky,
• zbývá vyměnit 8 ks vodoměrů (stávající vodoměry
jsou „krátké“ = zastaralý typ nebo jsou nutné stavební
úpravy – Jednota, č. p. 43, 8, 71, 15, 31, 82, hřbitov) a
předělat hlavní přípojku u č. p. 11 – závada, únik vody
– provede se na jaře,
• stavy vodoměrů ke konci roku 2014 bude zjišťovat
B. Bušek. ZO bere na vědomí.
3. Lesní hospodářství za měsíc prosinec 2014 – B.
Bušek předložil hospodaření v obecních lesích za měsíc prosinec – těžby a pěstební činnost:
• těžba 35 m3 – provedl Heřmánek, Bušek.
• prodáno firmě BOMEWOOD a Urban Žirovnice.
ZO bere na vědomí.
4. Jednání s firmou JEDNOTA s. d. Kamenice nad
Lipou – jednání se zúčastnila starostka a místostarosta
Bušek:
• průměrný měsíční obrat cca 148.000 Kč (loni
cca186.000 Kč),
• je nutné instalovat novou techniku z důvodu zavedení elektronické pokladny,
• Jednota s.d. žádá obec o příspěvek na provoz.
F. Kolář navrhuje odkoupení budovy a budovu pronajímat soukromému subjektu.
Usnesení: obec nebude přispívat na provoz. Bude
se dále hledat řešení – i s možností odkoupení budovy
do vlastnictví obce. Hlasování: 9-0-0.
5. Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Veselá – přednesl F. Peroutka:
• výroční schůze se uskuteční v pátek 2. ledna 2015
• sbor má 74 členů
• v roce 2014 nebyl žádný aktivní zásah
• sbor se zúčastnil soutěží v okolních obcích a uspořádal
zájezd ve spolupráci s MS Veselá
• 13. 2. 2015 se ve Veselé uskuteční okrsková schůze
okrsku Počátky
• 14. 3. 2015 schůze okresních sborů okresu Pelhřimov
ve Veselé
• 22. 8. 2015 soutěž o Pohár starostky obce
ZO bere na vědomí.
6. Rozpočtový výhled na rok 2016/17 – starostka přednesla návrh rozpočtového výhledu na roky 2016/17.
Zastupitelé s návrhem rozpočtového výhledu souhlasí.
Hlasování: 9-0-0
7. Rozpočet na rok 2015 - ZO projednalo návrh vyrovnaného rozpočtu na r. 2015 po jednotlivých položkách.
ZO souhlasí s rozpočtem na r. 2015 ve výši 3.659.600
Kč – hlasování: 9-0-0.
8. Dotace na Program obnovy venkova Vysočiny
– zastupitelé projednali návrhy na financování akce z
POVV: oprava části cesty „K Týnavě“ a oprava cesty „Do Napajedel“. Starostka podala návrh na opravu
cesty „K Týnavě“. Michal Hrnčíř podal protinávrh na
opravu části cesty „Do Napajedel“.Hlasování o protinávrhu:2-4-3.
Usnesení: bude opravena část cesty „K Týnavě“ – hlasování: 6-1-2.
9. Nařízení o zákazu podomního a domácího prodeje
na území obce č. 1/2014 – starostka přečetla návrh nařízení o zákazu podomního a domácího prodeje. Jedná
se o nabídku zboží a služeb bez předchozí objednávky a
pochůzkový prodej mimo prodejnu. ZO souhlasí s navrženým nařízením s platností od 1. 2. 2015 – hlasování:
9-0-0.
Gratulace našim spoluobčanům
Hronová Marie, č. p. 20
Hávová Marie, č. p. 69
Kuklová Ivana, č. p. 52
Kolář František, č. p. 83
Ing. Novák Jaroslav, č. p. 93
Kukla Jaroslav, č. p. 77
Svobodová Růžena, č. p. 60
2. 1. 1946
5. 1. 1949
18. 1. 1956
19. 1. 1952
25. 1. 1946
27. 1. 1955
30. 1. 1935
69 let
66 let
59 let
63 let
69 let
60 let
80 let
Zasedání ZO...
(dokončení ze strany 2)
10. Návrh vyhlášky o odpadech – starostka seznámila ZO se změnou zákona o odpadech platnou od 1.1.
2015 – jedná se o podložení komplexního zajištění
odpadového hospodářství v každé obci. Do příštího
zasedání ZO bude zpracován návrh vyhlášky na komplexní řešení odpadů v obci – připraví starostka. ZO
bere na vědomí.
11. Žádost o napojení novostavby RD manželů
Fremundových – manželé Fremundovi žádají obec
o souhlas s napojením jejich novostavby RD (parcela
č.150/20) na obecní komunikaci, kanalizační řad a
vodovodní řad. ZO souhlasí – hlasování: 9-0-0.
12. Rozšíření veřejného osvětlení – ZO projednalo
umístění jednotlivých lamp veřejného osvětlení v úseku od dolní čekárny k č. p. 64. ZO bere na vědomí.
13. Oprava střechy KD – Michal Hrnčíř zajistil firmu na opravu střechy nad OÚ (zatékání). ZO bere na
vědomí.
14. Nákup dataprojektoru – starostka předložila návrh typu dataprojektoru ke koupi. Dataprojektor bude
sloužit při zasedáních ZO a jiných menších schůzích.
Jedná se o dataprojektor v hodnotě 6490 Kč (bez
DPH) od firmy ELZY Počátky. ZO souhlasí – hlasování: 9-0-0
15. Výpověď nájmu nebytových prostor – pohostinství – nájemce František Kolář podal výpověď nájmu
nebytových prostor – pohostinství - s půlroční výpovědní lhůtou do 30. 6. 2015. ZO bere na vědomí.
16. Poděkování pracovníkům obce, členům SPOZ,
odchozím členům ZO, odchozímu zpracovateli Veselského zpravodaje – starostka poděkovala pracovníkům
obce a odchozím členům SPOZ (Sbor pro občanské
záležitosti) - PhDr. Petr Mazanec, Marie Pražanová,
Marie Sochorová, Věra Jelínková, odchozím členům
ZO Ing. Jaroslavu Novákovi č. p. 93, Ing. Bohumilu
Valešovi, Jaroslavu Aldorfovi st. a odchozímu zpracovateli Veselského zpravodaje Mgr. Janu Mazancovi.
Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve
čtvrtek 29. ledna 2015 od 19 hodin.
Udržujte v pořádku poštovní
schránky
V rámci roznosu zpravodaje do schránek je zapotřebí mít
je dobře otevíratelné, snadno přístupné a chráněné před
deštěm. Nedojde tak k případnému promočení či poškození listů zpravodaje. Mít v pořádku poštovní schránky
je též vhodné i pro volební období, kdy se roznášejí volební lístky. Redakce děkuje za pochopení.
Z výroční schůze hasičů
Náš SDH má nyní 76 členů z toho 62 mužů a 14 žen.
Z toho nejstarším členem je Jaroslav Trávníček, čp.11,
kterému bude 91 let a členem našeho sboru bude 67 let.
Plán činnosti SDH Veselá na rok 2015
- rozvíjet práci výboru SDH, schůzovou a organizátorskou činnost
- aktivně pracovat v okrsku Počátky
- ůčast na soutěžích v požárním sportu
- provádět běžnou údržbu, ošetřování a doplnění výzbroje a výstroje
- návštěvy členů SDH – jubilantů nad 60 let, kulatá
výročí
Konkrétní akce :
24. 1. 2015 - Hasičský ples, hudba ROTACE Humpolec
13. 2. 2015 v 17:00 - organizace a účast na VVH
okrsku Počátky ve Veselé
8. 3. 2015 - Dary ženám hasičů a členkám SDH k
svátku MDŽ
14. 3. 2015 - pomoc a účast na Shromáždění delegátů
SDH okresu Pelhřimov ve Veselé
8. 5. 2015 - Mše svatá na svátek patrona hasičů sv.
Floriána
květen 2015 - účast na okrskové soutěži ve Veselé
24. 7. 2015 - Předpouťová diskotéka
26. 7. 2015 - Pouťový fotbal „Ženatí vs. Svobodní“
22. 8. 2015 - 19. ročník soutěže požárních družstev „O
pohár starostky obce Veselá“
září 2015 - Zájezd, termín a kam budu upřesněno
28. 12. 2015 - Výroční valná hromada SDH
Pokračování hokeje z
úvodní strany
Zápas se uskutečnil tradičně na ledě pelhřimovského
zimního stadionu. Panovala příjemná atmosféra s bojovým duchem obou mužstev, která se velmi snažila
o vítězství, což se odrazilo na téměř rovném výsledku
utkání. Za ženaté nejvíce skóroval Martin Buchta s
třemi góly a po gólu měli Josef Hrnčíř a Petr Valek.
Ze svobodných zazářil Michal Hrnčíř, Martin Marek,
Ondřej Votápek a Zdeněk Kučera ml., každý střelil
jeden gól.
redakce
Úklid napadaného sněhu
Prosíme naše občany, kteří mají sílu a dobrou vůli,
zda by se spolupodíleli na úklidu sněhu před svými
domy. Děkujeme.
Obecní úřad
Veseláci na Javořici aneb 17. ročník silvestrovského
výstupu na vrchol
Pro některé z nás je 31. prosinec již několik let
spojen s výstupem na nejvyšší vrchol Českomoravské vysočiny, 837 m vysokou Javořici.
Letos se akce zúčastnilo 21 veselských
nadšenců, na kole tradičně Anička Marková s
Ondrou Lisým, Jirkou Másilkem a letos i s Pavlem Hlaváčkem. My ostatní po svých. Nejmladší účastnicí byla 1,5 letá Lucka Zmeškalová (v
kočárku), nejstarší pak paní Marie Nováková z
č. p. 15.
Většina z nás vycházela z Kališť, někteří z
Klátovce. Dostat se na vrchol znamenalo ujít
asi 5 km lehce stoupajícím terénem, pouze v
poslední části od Studánky Páně to bylo prudší.
Počasí nám přálo, akce se povedla, tak zase za
rok.
Dagmar Hlaváčková
O Vánocích se v kostele
koncertovalo
Blíží se masopust
Brzy bude zas masopustní čas, zastavte se, lidé
milí, užijme si spolu chvíli veselení, radování, bujarého počínání…Letos přijdem jako loni požertovat
zase s Vámi a za Vaši pohostinnost přinesem do
srdcí radost, s úsměvem i s kapelou projdem celou
Veselou.
Kdy?
V sobotu 14. února od 13. hodiny.
Abychom však letos potěšili naše „dolní Veseláky“,
kteří na nás loni čekali až do setmění, začneme
tentokrát náš průvod u rybníku Návesníku, dolním
koncem kolem paní starostky, dále pak od kulturního domu obvyklou trasou. Předem srdečně
děkujeme všem, kteří nám vyjdou vstříc. Našim
milým a obětavým masopustníkům oznamujeme,
že zapůjčování kostýmů se bude konat v KABOŠI
v úterý 10. února a v pátek 13. února vždy od 19.00
do 21.00 hodin.
Moc se těšíme na Vaši hojnou účast a srdečně Vás
zveme do průvodu!
Marie Bušková
První lednovou sobotu v odpoledních hodinách se
náš kostel rozezněl krásnými vánočními písněmi,
které nám přišla zazpívat dívčí skupina SisterBand z
Horní Cerekve s naším panem farářem Jaroslawem
Zygmuntem. Nádherný zpěv všechny posluchače
příjemně naladil na začátku letošního nového roku.
Aby měli naši přispěvovatelé do zpravodaje možMarie Bušková
nost poskytnout nám příspěvky, nápady či dotazy,
uvádíme e-mailové adresy redaktorů:
• Jana Machová - [email protected]
• Marie Machová - [email protected]
• Jan Pazderka - [email protected]

Podobné dokumenty

Farní zpravodaj na Květen 2016

Farní zpravodaj na Květen 2016 * Májové pobožnosti Neděle 1. května je prvním dnem měsíce května, se kterým jsou spojeny májové pobožnosti. První z nich bude právě 1. května v 16 hodin v Horní Cerekvi. Obecně budou pobožnosti k ...

Více

Pokušení Jaroslava Kolára

Pokušení Jaroslava Kolára rukopisnému kontextu, je situace poněkud jiná. Je možné, že se mezi formuláři daného kodexu najde další rýmovaný kus, což však nezpůsobí v hodnocení přítomnosti veršů mezi formulářovou prózou žádno...

Více

květen 2009 - Obec Veselá

květen 2009 - Obec Veselá 9. Poplatek za vyhlášení veřejným rozhlasem – ZO nově stanovenilo poplatek za vyhlášení veřejným rozhlasem pro podnikatelské subjekty (např. prodeje) ve výši 30 Kč. 10. Pozemkové úpravy – ZO projed...

Více