v češtině

Komentáře

Transkript

v češtině
Zpráva za rok 2008
HBH Projekt spol. s r. o.
Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby
OBSAH:
Profil společnosti HBH Projekt
Úvodní slovo
1
O společnosti
2
Organizační struktura
6
Dceřiné společnosti
6
Ekonomické údaje
7
Ateliéry a jejich činnosti
8
Významné reference
12
Společnost HBH Projekt v roce 2008
Události roku 2008
16
Přehled zakázek dokončených v roce 2008
17
Významné stavby uvedené do provozu v roce 2008
18
Výsledky hospodaření za rok 2008
24
Ing. Radovan Hrnčíř,
ředitel a jednatel společnosti
Ing. Ivan Budík,
jednatel společnosti
a ředitel ekonomického útvaru
Ing. Otakar Hornoch,
ředitel útvaru projektové
a inženýrské přípravy
Úvodní slovo
Není běžné, aby obchodní společnost
s ručením omezeným podávala zprávu
o výsledcích svého hospodaření.
Přesto jsme se rozhodli – u příležitosti
18. výročí založení naší firmy – tento krok
učinit, a oslavit tak dospělost společnosti
společně s našimi klienty, spolupracovníky
i vlastními zaměstnanci, tedy všemi, na nichž
nám záleží. Publikací chceme doložit, že
HBH Projekt je firma, která po bouřlivém
vývoji dozrála a disponuje početným
týmem vysoce vzdělaných a kvalifikovaných
pracovníků, na které se naši klienti mohou
obrátit s jakýmkoli zadáním z oblasti
přípravy staveb pozemních komunikací, a že
je to firma se silným ekonomickým zázemím
a výbornými referencemi. Tedy že jde
o partnera, na něhož se lze spolehnout.
Věřím, že tímto krokem zahájíme novou
tradici a budeme postupem let připisovat
nové úspěšné kapitoly, nejenom v první –
prezentační části zprávy, ale i ve druhé,
pojednávající o ekonomických výsledcích
uplynulého roku.
Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti
|1
Profil společnosti HBH Projekt
Jsme stále napřed
Silnice, po kterých budete jezdit zítra, jsou obrazem
toho, co si my umíme představit dnes.
Společnost HBH Projekt jsme původně zakládali
kvůli účasti v privatizačním procesu brněnského
Dopravoprojektu. Pochopili jsme, že máme poprvé
možnost vytvářet svoji budoucnost výhradně výsledky
naší vlastní práce. Chtěli jsme, aby byla nejlepší.
Dnes je to 18 let a za tu dobu firma urazila obrovský
kus cesty snad ve všech myslitelných směrech.
Být stále napřed se stalo naším
hnacím motorem
Od začátku jsme chtěli projektovat zejména dálnice.
Projekční příprava dálnic a rychlostních silnic
představuje svým rozsahem (investičním nákladem)
i technickou komplikovaností odbornou špičku –
nejvyšší výzvu, se kterou se může stavební inženýr –
specialista z oboru dopravních a inženýrských staveb,
setkat.
Věděli jsme, že jen málo firem svojí kvalitou
a počtem specialistů dokáže obsáhnout a zvládnout
komplikace projektové přípravy stavby o několika
stovkách stavebních objektů. Nám se to podařilo
a jako jedna z prvních soukromých firem jsme
se začali již od roku 1993 podílet na projektování
2|
dálnic na Moravě. Příprava staveb dálnic a později
i rychlostních silnic je od té doby nosným
programem kanceláře. Podíl našich tržeb i zisku
z činností souvisejících s přípravou těchto velkých
staveb dnes přesahuje 90 %.
Být stále napřed vyžaduje vytrvalost
a vynalézavost
Rostoucí komplikovanost a rozsah projektové
přípravy staveb dálnic a rychlostních silnic a stále
kratší čas vyhrazený pro přípravu těchto staveb nám
nedovolí polevit.
Abychom byli schopni pružně reagovat na
požadavky klientů (státních investorských organizací
i stavebních firem), musíme disponovat nejedním
kolektivem schopným odborně zvládnout pokud
možno celou škálu projekčních činností a potřebných
specializací, ale hned několika takovými týmy.
Personální růst, neustálé rozšiřování profesních
specializací ve firemní struktuře a postupné
omezování množství subdodávek na nezbytné
minimum provází naši společnost po celou dobu
O společnosti
její existence. Vznik specializovaných ateliérů například
pro vodohospodářské objekty, elektroobjekty, dopravně-inženýrské služby, problematiku ochrany životního
prostředí a především odborný kredit, který si naši
specialisté získali, svědčí o správnosti nastoupené cesty.
Jako generální projektant velkých liniových staveb
si rovněž můžeme vybrat partnery, na jejichž práci
budeme hrdí.
Být stále napřed znamená razit cestu
neprobádaným územím
V oblasti mostního stavitelství, jež bezesporu
představuje špičku v technických i technologických
řešeních staveb pozemních komunikací, se naše
kancelář v uplynulých 18 letech výhradně orientovala
na spolupráci s kolektivem našich předních mostařů –
firmou Stráský, Hustý a partneři.
Jsou to naši partneři na straně investorů a dodavatelů
staveb, kteří nás svými požadavky inspirují
k neustálému růstu a rozšiřování naší působnosti.
Vznikla tak celá řada prvotřídních progresivních mostních
konstrukcí, jimiž se mohou stavby projektované naší
firmou právem pyšnit.
Nikdy jsme se nepřestali zajímat o vývoj trhu a širší
okolnosti formující cestu, kterou urazilo celé naše
odvětví. Proto jsme byli několikrát přitom, když projekční
kanceláře začaly nabízet i činnosti dříve neznámé
a pro nás zcela nové. Díky tomu jsme dnes úspěšnými
dodavateli inženýrských služeb a služeb technického
dozorování staveb.
Vysoký standard mostních konstrukcí byl oceněn řadou
cen a uznání. Naposledy to bylo ocenění Stavba roku 2008
a Dopravní stavba roku 2007 pro zavěšený most na dálnici
D47 přes Odru a Antošovická jezera.
Být stále napřed znamená rovněž
udávat směr
Protože naši lidé jsou ambiciózními vyznavači
technického pokroku, vysoká úroveň a originalita
řešení byla pro nás vždy profesionální prioritou.
Zaměstnáváme špičkové odborníky, které práce baví.
V oblasti tunelového stavitelství spolupracujeme
s českou pobočkou švýcarské společnosti Amberg
Engineering. Spolupráce přinesla řešení pro dálnici D47
v Klimkovicích, kde byl navržen a v roce 2008 zprovozněn
tunel délky 1100 m, který, jak věříme, bude oceněn
v soutěžích vyhlašovaných v roce 2009.
Důraz na pokroková řešení nás přivedl k návrhu
prvního vysokého dálničního násypu zbudovaného
z bloků extrudovaného polystyrenu. Toto řešení šetří
zábory pozemků, neboť násyp je velmi lehký, a proto
nepotřebuje jinak nutné přitěžovací lavice a také
|3
Profil společnosti HBH Projekt
Neobvykle horizontální systém řízení a malé pracovní
skupiny v naší společnosti umožňují pružnou vnitrofiremní
komunikaci, snadné zavádění změn a způsobují, že mají
lidé k sobě blízko. Přes strmý růst velikosti firmy se
našim kolegům daří pěstovat přátelské osobní vztahy.
Vedení firmy se snaží podpořit všechny mimopracovní
společné aktivity zaměstnanců, naslouchat jejich přáním,
a co nejvíce tak přispívat k jejich spokojenosti.
téměř nesedá. Přesypaný most na dálnici v tělese
tohoto násypu je významně užší a nevznikne jinak
obvyklý dlouhý tmavý tunel procházející pod dálnicí
a přitěžovacími lavicemi. Stavba dálnice D1 v úseku
Vyškov – Mořice, jejíž částí tento násyp byl, získala
ocenění Stavba Jihomoravského kraje roku 2005
a nominaci na titul dopravní stavby roku.
Pořád nás to baví
Jakkoli rychle běžíme, nepřestáváme se
ohlížet na ostatní
Nesmírně si vážíme osobního nasazení a kreativity
našich lidí. Víme, že díky nim vládne v naší firmě vlídná
a neformální atmosféra.
Díky osobnímu nasazení předních inženýrů společnosti
se po řadu let angažujeme též na akademické půdě.
Ve spolupráci s Ústavem pozemních komunikací
VUT FAST v Brně a Katedrou dopravního stavitelství
ek
98
pr
oj
19
19
91
–
za
lo
ž
en
ífi
rm
y
to – za
vá v
ní ed
dl en
e
ČS sys
19
N tém
a
9
EN
vz 8
ř
ni
IS íze
k –z
O ní
je a
90 k
jí lo
pr že
01 val
až ní
:2 ity
sk dc
00
19
é eř
1
po in
99
bo é
čk sp
–
y ole
vz
čn
ni
k
os
po
20
ti
bo
SH
00
čk
B
y
a.
–
SH
ko
s.
B
up
a.
ě
s.
fir
2
vO
em
sl 00
st
ní
už 0
ra
bu
eb –
vě
d
o ro
ov
in zš
y
že iř
ný uje
rs m
ko e
20
u po
01
či rt
nn fo
–
os lio
vz
t
na
ni
k
ši
ch
pr
ac
20
ov
te 0
iš
ch 2
tě
ni –
HB
ck z
a
éh č
H
o íná
vO
do m
st
zo e
ra
v
ru y
20
vě
k
zo 0
in on
ve á
vá 3
st va
ní –
or t č
vl na
a in
ivu š
(T n
i
DI os
st kv
av al
) ti
i
e
fi
20
b ka
n
sl 0
a ci
ož 3
ži ro
vo z
ku –
tn šiř
fir za
í p uj
m lo
ro em
y n žil
st e
a i js
ře o
Sl m
dí po
ov e
su
en or
g
sk a
u niz
ač
ní
Zodpovědný přístup našich pracovníků k plnění úkolů nám
umožňuje vytvářet maximálně svobodné a inspirativní
ovzduší, které stimuluje aktivitu a všem kolegům
umožňuje osobní růst.
V roce 2000 jsme zakoupili firemní budovu v Brně,
Kabátníkově ulici č. 5 a navýšili jsme základní jmění
společnosti na 15 mil. Kč.
4|
V říjnu 2003 byl uveden do provozu úsek silnice R35 Slavonín – Přáslavice (stavba 3509),
který byl postaven dle projektů zpracovaných ve skupině HBH (stupně DSP a RDS).
Dílo získalo titul Stavba roku za vytvoření ojedinělého souboru dopravních staveb citlivě
posazených v krajině se zřetelem ke zpracování betonových konstrukcí a dále titul
Dopravní stavba roku 2004 a Cenu ministra dopravy ČR.
O společnosti
VŠB TU v Ostravě se rádi podílíme na přípravě studentů
výukou, přednáškami či vedením diplomových prací
a účastí v komisích při státních závěrečných zkouškách
a obhajobách. Důkazem, že se nám dlouhodobě daří
oslovit a inspirovat ty nejlepší z posluchačů, je počet
absolventů, kteří se každoročně stávají našimi novými
kolegy.
A kamkoli směřujeme, snažíme se,
aby to bylo kupředu
Naše pozornost v oblasti sponzoringu se dlouhodobě
upírá především na podporu školství, mládeže
a tělovýchovy. Přispíváme pořadatelům několika
odborných konferencí a studentských soutěží, sportovním
oddílům a školám.
Při jednání s našimi partnery vždy hájíme řešení
rozumná, hospodárná a elegantní. Snažíme se, aby
velké dopravní stavby nebyly ohromnými a nákladnými
pomníky svých tvůrců, ale především užitečnými
služebníky veřejnosti.
Zvláštní pozornost věnujeme podpoře bezpečnosti
silničního provozu. V této oblasti se zejména zásluhou
pracovníků ateliéru dopravního inženýrství účastníme
celoevropských projektů zaměřených na bezpečnost
dětí.
Svojí činností usilujeme o to, aby se technická kvalita naší
veřejné dopravní infrastruktury vyrovnala nejvyšší evropské
úrovni a aby vznikala díla, která budou sloužit bezvadně
po mnoho desetiletí a budou dokladem špičkové úrovně
našich lidí a inspirací dalším generacím inženýrů.
se
vú
20
04
ku –
Sl sta
av vb
on a 3
ín 50
–P 9
20
řá ryc
sl hl
06
av os
ic tn
–
e
HB
je í si
H
st lni
av ce
Pr
bo R
oj
ek
u 35
20
ro
tm
vl 0
ku
á
a
kt st 6
př
er ní –
e
s
á ke H
10
se m BH
0
za sp s
za
e
bý ol s
m
vá eč tá
ěs
pr no vá
tn
an
oj sti m
ek L aj
ců
20
o
I
t
ov NK rit
pr 0
á
n
vn 6
ní PR ím
íh –
m O
o o
m JE
vy rig
os K
le in
tů T,
hč á
l
en ní
éh te
o ch
2
ná ni
ČS 00
sp ck
be N 7
u éř
z eš
zp EN –
EP e
eč I za
S ní
no SO ved
vČ
st 14 li
R
i p 0 js
rá 01 me
ce :2
s
OH 005 yst
20
é
a
S
kt 0
AS Sy m ř
er 7
s
18 té íze
á
se – a
00 m ní
1: říz jak
za kvi
19 e os
bý zic
99 ní ti
vá e
do sp
o
pr le
2
av čn
ní os
Do 00
m ti
pr 8
ip A
av –
rů DI
p
ní ř
zk AS
st ev
um ,
av za
by li
y
j
s
Pr m
o
e
2
je o
kc lo
za 00
e m
HB mě 8
ou
–
s
ck
H tn p
př a ře
ou
ek nc po
fir
ro ů v čt
m
či e en
u
l3 s ý
k
00 u po
pi č
ně et
Uvědomujeme si, že výsledky naší práce budou v sídlech
i krajině patrné po dlouhé desítky let. Bereme vážně toto
privilegium a přistupujeme velmi zodpovědně ke své roli při
vytváření těch největších staveb, jaké v naší době vznikají.
V roce 2006 firma HBH projekt zaměstnávala již přes
100 stálých pracovníků v devíti odborných ateliérech. 90 %
z nich jsou vysokoškolsky vzdělaní specialisté.
V roce 2006 bylo úspěšně realizováno tělěso násypu
vylehčeného polystyrenem (EPS) na stavbě 0133 dálnice D1
(Vyškov – Mořice). Stavba provedená podle naší projektové
dokumentace byla oceněna titulem Stavba Jihomoravského
kraje a získala nominaci na titul Dopravní stavba roku.
|5
Profil společnosti HBH Projekt
Organizační struktura
Valná hromada
společníků
Ředitel společnosti
Sekretariát
Útvar dozorování
staveb
Útvar projektové
a inženýrské přípravy
Obchodní útvar
a řízení jakosti
Ekonomický útvar
Organizační složka
Slovensko
Ředitel útvaru
Ředitel útvaru
Ředitel útvaru
Ředitel útvaru
Ředitel organizační složky
Sekretariát
Ateliér silnic a dálnic I
Právní oddělení
Sekretariát
Pobočka Bratislava
D1 – TDS Nezamyslice
Ateliér silnic a dálnic II
Zakázkové oddělení
Ekonomický úsek
Ekonomický úsek
D47 – TDS Lipník
nad Bečvou
Ateliér silnic a dálnic III
Oddělení grafiky
a vizualizací
Ateliér silnic a dálnic
D47 – TDS Hladké
Životice
Ateliér vodohospodářských staveb
Oddělení informačních
technologií
Ateliér dopravního
inženýrství
D47 – TDS Klimkovice
Ateliér ekologie
Oddělení správy majetku
Pobočka Banská Bystrica
D47 – TDS Ostrava-Hrušov
Ateliér ochrany a tvorby
krajiny
Obchodní a zakázkové
oddělení
Sil. I/11 – TDS Český
Těšín
Ateliér inženýrských
služeb Brno
Ateliér dopravních staveb
Ateliér inženýrských
služeb Ostrava
Ateliér inženýrských
služeb
Ateliér elektro
Ateliér dozorování staveb
Ateliér dopravního
inženýrství Adias
Dceřiné společnosti
HBH Projekt
spol. s r. o.
Link projekt s. r. o.
ADIAS s. r. o.
Dopravní stavby
PROJEKCE s. r. o.
HBH Projekt spol. s r. o.
– org. zložka Slovensko
Navrhování mostů a inženýrských konstrukcí
Dopravní inženýrství
Projekce dopravních
staveb
Projekce dopravních staveb a inženýrská činnost
SHB, akciová
společnost
Projekce dopravních
staveb
Pobočka Praha
Pobočka Ostrava
ENVIROAD s. r. o.
Posuzování vlivů na
životní prostředí
6|
Organizační struktura, dceřiné společnosti, ekonomické údaje
Ekonomické údaje
Základní obratové charakteristiky
[mil. Kč]
Relativní podíl jednotlivých činností
na obratu společnosti [%]
300
0,2
34,4
0,3
41,5
0,1
25,3
0,4
16,4
1,0
8,0
16,0
250
2,8
80,4
75,0
200
5,8
68,8
3,1
9,7
10,0
150
52,6
48,2
100
50
1999
2000
Obrat
2001
2002
Subdodávky
2003
2004
2005
Vlastní výkony
2006
2007
2008
2004
Osobní náklady
2005
Projekce ČR
2006
Projekce SR
Dozorování staveb
Přepočtený počet zaměstnanců
2007
2008
Inženýring
Ostatní
Výrobnost [tis. Kč]
vlastní výkony na jednoho pracovníka
147,8/29
133,2/9
1509,8
106,8/1
96,9
1044,1
843,1
837,0
778,7
56,6
752,1
570,1
40,1
26,8
29,0
1999
2000
32,9
2001
HBH Projekt CZ
1028,8
974,7
75,1
405,4
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
HBH Projekt SK
|7
Profil společnosti HBH Projekt
Ateliéry silnic a dálnic
Ateliér vodohospodářských staveb
Ateliéry a jejich činnosti
Ateliéry silnic a dálnic
Ateliér vodohospodářských staveb
Zpracovávají všechny stupně projektové dokumentace
dálničních a silničních staveb především na území Moravy,
ale i v ostatních regionech ČR i na Slovensku.
Zajišťuje komplexně problematiku vodního hospodářství,
která souvisí s výstavbou silnic a dálnic. Zabývá se rovněž
ochranou životního prostředí z hlediska čistoty vod a půdy
a úpravou odtokových poměrů.
Ve třech brněnských silničních ateliérech firmy
v současnosti pracuje 36 odborných projektantů, z nichž
6 je autorizovanými inženýry v oboru dopravních staveb.
Jejich hlavní činností je komplexní zpracování realizační
dokumentace nejvýznamnějších dálničních tahů páteřní
sítě ČR – dálnice D1 a D47 a projektová příprava výstavby
významných tahů rychlostních silnic a silnic I. třídy,
zejména jejich čtyřpruhových úseků. V neposlední řadě
se pracovníci ateliérů věnují tvorbě územně plánovacích
podkladů všech stupňů a také studijní činnosti pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR i pro Národnú diaľničnú
spoľočnosť a. s.
V rámci organizační složky Slovensko pracuje na pobočkách
v Bratislavě a Banské Bystrici 12 projektantů pozemních
staveb, z nichž 4 jsou autorizovanými inženýry. Podílejí
se na projektové přípravě rychlostních silnic pro Národní
dálniční společnost a samozřejmě zpracovávají všechny
stupně projektové dokumentace pro silnice I., II. a III. třídy
na Slovensku.
8|
Předmětem činnosti ateliéru jsou zejména přeložky
inženýrských sítí (vodovodů, kanalizací, meliorací),
přeložky a úpravy toků, návrhy odvodnění komunikací,
čištění odpadních vod a vypouštění do vod povrchových.
Ochrana životního prostředí proti úniku závadných látek
do vod a půdy, čištění kontaminovaných vod ropnými
látkami a zachování stávajících odtokových poměrů
v krajině je zajišťováno navrhováním retenčních nádrží
různého charakteru a odlučovačů ropných látek. Ateliér
zpracovává projektovou dokumentaci všech stupňů.
Ateliér tvoří v současné době kolektiv sedmi
kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdělaných odborníků
z oboru vodního hospodářství, z nichž dva jsou
autorizovanými inženýry v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství.
Na pracovišti v Bratislavě působí dva projektanti
vodohospodářských staveb, z nichž jeden je autorizovaným
inženýrem v oboru vodního hospodářství.
Ateliéry a jejich činnosti
Ateliér ekologie
Ateliér ochrany a tvorby krajiny
Ateliér ekologie
Ateliér ochrany a tvorby krajiny
Vyhodnocuje dopady stavebních záměrů a koncepcí
na životní prostředí v různých stupních předprojektové
a projektové přípravy.
Spolupracuje při přípravných a projektových pracích
liniových staveb a zpracovává subdodávky pro další
organizace v oblasti ochrany a tvorby krajiny.
V ateliéru ekologie se zpracovávají tyto typy dokumentací:
Oznámení a Dokumentace EIA podle §6 a §8 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na
životní prostředí (SEA) podle §10i zákona č. 100/2001
Sb., Posouzení vlivů záměrů a koncepcí dle §45i
(NATURA 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, Biologické hodnocení dle §67 zákona
č. 114/1992 Sb., Posouzení vlivů záměrů a koncepcí na
krajinný ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb.
V ateliéru ochrany a tvorby krajiny se provádějí terénní
průzkumy a zpracovává se projektová dokumentace
těch stavebních objektů, které spadají do sféry ochrany
a tvorby krajiny. Jedná se zejména o tyto činnosti: návrh
vegetačních úprav a náhradní výsadby, návrh rekultivací,
dendrologické průzkumy a inventarizace dřevin
určených ke kácení, výpočty odvodů za odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu, výpočty poplatků za odnětí
lesních pozemků a výpočty náhrad škod způsobených na
lesích, územní systémy ekologické stability – jejich návrhy
a posuzování vlivu liniových staveb na jednotlivé prvky
ÚSES, včetně návrhů opatření, komplexní pozemkové
úpravy – provádění průzkumných prací a návrhy plánů
společných zařízení.
Dalšími činnostmi je zajištění přírodovědných průzkumů,
dozorování staveb v rozsahu zákona č. 114/1992 Sb.
(tzv. ekodozor), zpracování Migračních studií a dalších
expertiz.
Na Slovensku zpracováváme dokumenty podle zákona
č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie (EIA) a další zprávy a přílohy týkající se
životního prostředí.
Ateliér ekologie disponuje celkem 11 interními pracovníky
v Brně a Bratislavě, (1 autorizace dle zákona č. 100/2001
Sb., 3 autorizace pro Biologické hodnocení dle zákona
č. 114/1992 Sb. a 2 autorizace pro Posouzení vlivů na
soustavu Natura 2000 podle zákona č. 114/1992 Sb.)
a řadou externích specialistů.
V ateliéru nyní pracují tři inženýři se zaměřením na
krajinné inženýrství, zemědělství nebo lesnictví. Mezi nimi
je autorizovaný projektant územních systémů ekologické
stability a držitel autorizace ke zpracování dokumentace
a posudků posuzování vlivů na životní prostředí. Pracovníci
ateliéru rovněž absolvovali kurz posuzování vlivu
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území
na krajinný ráz.
Pracoviště v Banské Bystrici dále disponuje jedním
inženýrem vzdělaným v oboru krajinářské architektury,
který se podílí na zpracovávání dendrologických
průzkumů, návrzích vegetačních úprav a náhradní
výsadby.
|9
Profil společnosti HBH Projekt
Ateliéry inženýrských služeb
Ateliéry dopravního inženýrství Adias
Ateliéry inženýrských služeb
Ateliéry dopravního inženýrství
Zajišťují v rámci firmy výkon inženýrských činností
a komplexní přípravu staveb. Spolupracují na přípravě
projektů silnic a dálnic a staveb souvisejících s výstavbou
a opravami dálniční a silniční sítě v rámci celé ČR.
Vykonávají konzultační a projektovou činnost v oblasti
dopravního inženýrství a městského dopravního
urbanizmu.
Pracovní náplní ateliérů je zajištění inženýrské činnosti
pro všechny stupně projednávání pozemních komunikací.
Zejména se jedná o majetkoprávní přípravu před stavbou
i po jejím dokončení. Dále zajištění příslušných povolení
pro stavby čerpacích stanic pohonných hmot, středisek
správy a údržby, realizace a provozování technologických
zařízení po dobu výstavby, výměny povrchů silničních
komunikací a vypořádání staveb po jejich dokončení,
včetně zřízení věcných břemen. Mezi činnosti ateliérů
patří projedání rekonstrukcí a realizací staveb dálnic
a rychlostních silnic, staveb silnic I., II. a III. třídy a staveb
místních komunikací.
Ateliér inženýrských služeb v Brně je tvořen čtyřmi
pracovními skupinami s celkem 12 zkušenými pracovníky,
ateliér inženýrských služeb v Ostravě je tříčlenný.
Ateliér inženýrských služeb v Banské Bystrici disponuje
dvěma pracovníky, kteří zabezpečují výkon inženýrské
činnosti na stavbách na Slovensku a rovněž spolupracují
s brněnským ateliérem na přípravě staveb v ČR.
Brněnský ateliér dopravního inženýrství Adias vznikl
začleněním firmy Adias do struktury společnosti HBH
projekt. Pracovníci brněnského i bratislavského ateliéru
vypracovávají generely dopravy, průzkumy mezioblastních
vztahů a dopravní modely, průzkumy a návrhy řešení
dopravy v klidu, průzkumy a návrhy řešení MHD. Nedílnou
součástí práce ateliérů jsou také výpočty kapacit
různých typů křižovatek. Ateliéry jsou správci několika
krajských a městských dopravních modelů. Významnou
oblast činnosti tvoří také posuzování efektivity výstavby
komunikací metodou HDM, pasportizace komunikací
a dále hlukové a exhalační studie.
Mezi pracovníky brněnského sedmičlenného ateliéru
je autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a od
roku 2008 nově též akreditovaný auditor, díky nimž došlo
k rozšíření činnosti ateliéru i na projekty související
s bezpečností silničního provozu, bezpečnostní audity,
bezpečnostní inspekce, analýzy a návrhy řešení
nehodových lokalit, ale také projekty a aktivity zaměřené
do oblasti zvyšování bezpečnosti dětí v silničním provozu.
Bratislavský ateliér dopravního inženýrství tvoří čtyři
pracovníci, z nichž dva jsou autorizovanými inženýry
s dlouholetou praxí a současně akreditovanými auditory
pro projekty související s bezpečností dopravy.
10 |
Ateliéry a jejich činnosti
Ateliér elektro
Ateliér dozorování staveb
Ateliér elektro
Ateliér dozorování staveb
Vypracovává projekty přeložek a přípojek silových vedení
elektřiny vysokého a nízkého napětí, sdělovacích vedení
metalických a optických, projekty trafostanic a soustav
veřejného osvětlení.
Zajišťuje výkon služeb technického dozoru investora přímo
v místě realizace silničních a dálničních staveb.
Nejmenší ateliér firmy vznikl před dvěma lety příchodem
pracovníků, kteří vesměs již v minulosti s HBH
spolupracovali, neboť se ukázalo, že z hlediska kooperace
jednotlivých profesí při projektování rozsáhlých liniových
staveb je vlastní tým specialistů v oboru pro firmu
optimálním řešením. V současné době je činnost ateliéru
personálně zajištěna autorizovaným inženýrem v oboru
technologická zařízení staveb a dvěma samostatnými
konstruktéry.
Ateliér dozorování staveb uzavírá v rámci společnosti
komplexní nabídku služeb projektové a inženýrské
činnosti v oboru dopravních a inženýrských staveb.
Vlastní pracovníci ateliéru, jejichž počet se pohybuje
kolem padesáti, jsou schopni na vysoké profesní úrovni
zabezpečit technický dozor ve všech činnostech, které se
při realizaci dopravních a inženýrských staveb vyskytují.
Tuto skutečnost podtrhuje fakt, že mezi zaměstnanci jsou
autorizovaní inženýři v oborech dopravní stavby, pozemní
stavby, mosty, vodní hospodářství a krajinné inženýrství
a technologická zařízení staveb. Kromě těchto špičkových
odborníků jsou členy týmu i specialisté na kvalitu výrobků
a materiálů, cenovou a rozpočtovou oblast a dohled na
dodržování všech ekologických zásad při výstavbě. Ateliér
se podílí na dozorové činnosti při výstavbě význačných
dopravních staveb na Moravě, a to převážně dálničních
a rychlostních komunikací.
| 11
Profil společnosti HBH Projekt
Významné reference
Stavba, úsek
IZ
EIA DÚR DSP DZS RDS
IČ
TDI
Dálnice D1
0133, Vyškov – Mořice
„
„
„
„
„
„
0134.1 / I. etapa, Mořice – Vrchoslavice
„
„
„
„
„
„
0134.1 / II. etapa, Vrchoslavice – Kojetín
„
„
„
„
„
„
0134.2, Kojetín – Kroměříž-západ
„
0134.3, Kroměříž-západ – Kroměříž-východ
„
0135, Kroměříž-východ – Říkovice
„
0136, Říkovice – Přerov
„
„
0137, Přerov – Lipník nad Bečvou
„
„
Rozšíření dálnice D1
„
01312, Brno-východ – Holubice
„
0191, Starý Lískovec – Brno-jih, MÚK Brno-centrum
01171, Kývalka – Bosonohy
„
01153.1, Devět křížů – Kývalka
„
Dálnice D47 a související stavby
„
4704, Lipník nad Bečvou – Bělotín
„
4705, Bělotín – Hladké Životice
„
4706, Hladké Životice – Bílovec
„
I/57, Hladké Životice – obchvat
„
„
SSÚD, Mankovice
4707, Bílovec – Ostrava (Rudná)
„
„
„
„
„
„
4709.1 / I. stavba, Hrušov – Vrbice
„
„
„
„
„
„
4709.1 / II. stavba, Vrbice – Bohumín
„
„
„
„
„
„
4709.2, Bohumín – státní hranice ČR/PR
„
„
„
„
„
„
I/56, Ostrava – prodloužená Místecká I. stavba
„
I/56, Ostrava – prodloužená Místecká II. stavba
„
„
I/67, Skřečoň – Bohumín obchvat
„
I/11, Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava
Rychlostní silnice R35
3508, 1. etapa, Křelov – Slavonín
„
3508, 2. etapa, Křelov – Slavonín
„
3509, Slavonín – Přáslavice
„
„
„
„
„
„
„
3510, 1. etapa, Přáslavice – Velký Újezd
„
3510, 2. etapa, Přáslavice – Kocourovec a přivaděč Přáslavice
„
12 |
„
„
Významné reference
Stavba, úsek
IZ
EIA DÚR DSP DZS RDS
IČ
TDI
Silnice I/35
Lešná – Palačov
„
Valašské Meziříčí – Lešná, 1. etapa
„
„
„
Valašské Meziříčí – Lešná, 2. etapa
„
„
„
„
Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa
„
„
„
„
„
„
Rychlostní silnice R55
5501, Olomouc – Kokory
„
„
5502, Kokory – Přerov
„
„
„
5503, Hulín – Skalka
5506, Napajedla – Babice
„
„
„
5507, Babice – Staré Město
„
5508, Staré Město – Moravský Písek
„
5509, Moravský Písek – Bzenec
„
„
„
5510, Bzenec – Bzenec-Přívoz
„
„
„
5511, Bzenec-Přívoz – Rohatec
„
„
„
5512, Rohatec – Lužice
„
5513, Lužice – Břeclav
„
„
„
„
Rychlostní silnice R52
5204, Pohořelice – Ivaň a středisko SSÚRS Pohořelice
„
„
„
„
5205, Ivaň – Perná
„
„
„
„
5206, Perná – Drasenhofen
„
„
Slovenská dálnice D1
„
Jánovce – Jabloňov*
„
Rychlostní silnice R49
„
4901, Hulín – Fryšták
Silnice I/46
„
Olomouc – východní tangenta
Rychlostní silnice R43
4302, Kuřim – Černá Hora
„
„
4303, Černá Hora – Svitávka
„
„
4304, Svitávka – Velké Opatovice
„
4305, Velké Opatovice – Staré Město
„
* DSP: dokumentácia na stavebné povolenie – DSP, DZS: dokumentácia na ponuku – DP
Legenda:
„
„ IZ
„ EIA
Projektování
Investiční záměr
Posouzení vlivu stavby na živ. prostředí
„ DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí
„ DSP Dokumentace pro stavební povolení
„ DZS Dokumentace pro zadání stavby
„ RDS
„ IČ
„ TDI
Realizační dokumentace stavby
Inženýrská činnost
Technický dozor investora
| 13
Společnost HBH Projekt
v roce 2008
| 15
Společnost HBH Projekt v roce 2008
Události roku 2008
Obchodní úspěchy a akvizice
Rok 2008 byl pro firmu HBH Projekt
především rokem významných
reorganizačních a akvizičních aktivit.
V průběhu roku se personálně
i technicky rozvíjela organizační složka
na Slovensku a postupně se etablovala
na místním trhu.
Paralelně s tím probíhala transformace
společnosti ADIAS s. r. o. do ateliéru
dopravního inženýrství ADIAS ve
struktuře mateřské společnosti.
Přitom společnost ADIAS s. r. o. zůstala
formálně zachována pro pokračování
obchodních případů započatých před
touto transformací.
A konečně v závěru roku 2008 došlo
k nákupu 100% obchodního podílu
ve společnosti Dopravní stavby
PROJEKCE s. r. o. Praktická integrace
této společnosti, včetně přechodu
zaměstnanců k novému zaměstnavateli,
probíhá až v novém kalendářním
a účetním období, proto tato změna není
zachycena v údajích roku 2008.
V roce 2008 jsme uspěli v několika
velmi zajímavých veřejných obchodních
soutěžích. Získali jsme zakázky na
technický dozor investora na pěti
stavbách dálnice a rychlostních silnic
v okolí Hulína a také na stavbách
souvisejících s koncovým úsekem
dálnice D47 u státní hranice ČR/PR
(Ostrava-Hrušov).
V oblasti projektování jsme uspěli
v soutěžích na zpracování téměř
všech stupňů dokumentace. Budeme
tak zpracovávat DÚR staveb na
rychlostní silnici R55 (stavby 5508,
5511) a na rozšíření dálnice D1
(v okolí Brna), DSP na silnici I/57
Semetín – Bystřička, 2. stavba
a zadávací dokumentace pro realizaci
stavby silnic I/35 Val. Meziříčí – Lešná,
2. a 3. etapa a I/51 Hodonín, obchvat.
16 |
V oblasti posuzování vlivů staveb
na životní prostředí jsme zvítězili
v soutěžích na zpracování dokumentací
EIA pro rychlostní silnici R55
(stavby 5501, 5502, 5512, 5513).
Ateliér dopravního inženýrství uspěl
s nabídkou na zpracování dopravního
průzkumu IAD kraje Vysočina a také
modelu silniční dopravy pro výhledovou
síť Jihomoravského kraje.
Dokončené stavby
Několik význačných staveb, které
jsme v minulých letech projektovali
a při jejichž realizaci jsme vykonávali
technický dozor investora, bylo v roce
2008 uvedeno do provozu. Během
roku jsme se tak mohli zúčastnit
slavnostního otevření hned tří úseků
dálnice D47 (D1) a jednoho úseku
rychlostní silnice R35.
Sponzoring
Finančně jsme podpořili vydání knihy
Silniční mosty a lávky. Reprezentativní
fotografická publikace, jejímž
editorem je Ing. Milan Vaisar,
prezentuje chronologický přehled
130 konstrukčně a technologicky
pozoruhodných realizací mostů v ČR
postavených za posledních 100 let.
Řada z nich byla projekčně připravena
v našich ateliérech.
Tradičně jsme přispěli na činnost
TJ SOKOL Řečkovice a konání
cyklistického závodu Zlaté kolo
Vysočiny a opakovaně podporujeme
také činnost občanského sdružení
Epona, které si klade za cíl pomáhat
handicapovaným formou hipoterapie.
Věda a výzkum
V roce 2008 se naši pracovníci
podíleli na několika vědeckých
a výzkumných projektech a účastnili
se řady odborných konferencí.
Z nejvýznamnějších uveďme
příspěvek doc. Ing. Jaroslava Žáka na
mezinárodní konferenci Eurekabuild
v Zagrebu, který prezentoval výsledky
výzkumu konaného v rámci projektu
GAČR 103/08/1278 Aspekty životního
prostředí a udržitelného rozvoje
v mostním a silničním stavitelství,
jehož je firma HBH Projekt
spoluřešitelem.
Bezpečnost dopravy
Naše firma se podílela také na
projektu European Police Association.
Finančně jsme podpořili vydání
omalovánek „Děti v silničním
provozu“, zaměřených na zvýšení
bezpečnosti dětí.
Kolektiv ateliéru dopravního
inženýrství Adias byl zase
pořadatelem soutěže Krok za krokem
na cestě do školy ve spolupráci
s kanceláří Brno Zdravé město,
Policií ČR a dalšími partnery.
Mimopracovní firemní aktivity
Firemní společenský život měl
své vrcholy ve dvou celofiremních
setkáních. První se konalo v lednu ve
Ski hotelu v Novém Městě na Moravě,
druhé pak v září v Kácově u Sázavy.
Hlavním cílem obou setkání bylo při
sportovních aktivitách umožnit bližší
poznání zaměstnanců z různých
pracovišť.
V závěru roku pak byl pořádán obvyklý
vánoční večírek. Tentokrát jsme již
podruhé bilancovali uplynulý rok
v brněnském Technickém muzeu.
Nové kanceláře
Na konci roku byly dokončeny
stavební úpravy našich nových
kanceláří v Brně na Hrnčířské ulici
č. 3. Z naší hlavní budovy se tam
přesunuli pracovníci ekonomického
útvaru, ateliéru inženýrských
služeb Brno a ateliéru dopravního
inženýrství Adias.
Události roku 2008, přehled zakázek
Přehled zakázek
dokončených v roce 2008
Projektování
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Dálnice D1, 0136, Říkovice – Přerov – DSP/DZS
Rozšíření dálnice D1, 01312, Brno-východ – Holubice – DÚR
Rozšíření dálnice D1, 01911, Starý Lískovec – Brno-jih,
MÚK Brno-centrum – EIA
Rozšíření dálnice D1, 01171, Kývalka – Bosonohy – DÚR
Rozšíření dálnice D1, 01153.1, Kývalka – Devět křížů – DÚR
Dálnice D47, 4707, Bílovec – Ostrava (Rudná) – stavba RDS
Dálnice D47, 4709.1, II. etapa, Vrbice – Bohumín – stavba RDS
Rychlostní silnice R35, 3508.1, Křelov – Slavonín – RDS
Rychlostní silnice R55, 5506, Napajedla – Babice – DÚR
Rychlostní silnice R55, 5508, Staré Město – Moravský
Písek – DÚR
Rychlostní silnice R52, 5204, Pohořelice – Ivaň
a středisko SSÚRS Pohořelice – DÚR
Rychlostní silnice R52, 5205, Ivaň – Perná
Slovenská dálnice D1, Jánovce – Jabloňov – DSP/DP
Inženýrská činnost
„
„
„
„
„
Silnice I/50: Nesovice křižovatka – ÚR
Dálnice D1, stavba 0134.1/II. etapa: Velká odpočívka
Křenovice – SP
Dálnice D1, stavba 0133 Vyškov – Mořice: dopravní
informační systém – Povolení stavby
Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník n. B. – ÚR (změna)
Dálnice D47, stavba 4704 Lipník n. B. – Bělotín: Rampy
pro otáčení vozidel údržby – ÚR
Stavební dozor
„
„
Dálnice D47, 4709.1, I. etapa, Hrušov – Vrbice
Silnice I/11 Český Těšín – obchvat
| 17
Společnost HBH Projekt v roce 2008
Významné stavby uvedené
do provozu v roce 2008
K významným stavbám, uvedeným do provozu v roce 2008, které byly postaveny podle
projektů, na kterých jsme se podíleli, patří úseky dálnice D47 (D1), konkrétně stavby
4707; 4709.1, I. stavba a 4709.1, II. stavba. Dále stavba 3508.1 na rychlostní silnici R35
a Most u plynárny v Olomouci.
Významné stavby uvedené do provozu v roce 2008
Projektování
Dálnice D47 [D1]
Stavba 4707
Bílovec – Ostrava (Rudná)
V květnu 2008 byla dána do provozu stavba 4707 dálnice D1 v úseku mezi
obcí Bílovec a mimoúrovňovou křižovatkou Ostrava Rudná. Úsek začíná
východně od obce Bravantice, kde bude navazovat na dosud nedokončenou
stavbu 4706. Dále směřuje táhlým složeným pravotočivým obloukem mezi
obce Bravantice a Josefovice, které míjí severně. Niveleta stoupá od začátku
úseku ve sklonu 1,17 % a následně klesá 1,97 % do údolí potoka Polančice.
Město Klimkovice obchází trasa po jeho severozápadním a západním okraji.
Dále směřuje do prostoru Václavovic, prochází územím mezi Polankou nad
Odrou a její částí Janová. V prostoru mezi Oderským dolem a Svinovem
stavba navazuje na již provozovaný úsek 4708. Vedení trasy dálnice
v maximální míře respektuje stávající zástavbu, územní systém ekologické
stability a krajinný ráz.
Stavební dozor
Základní informace:
Délka: 11 677 m
Kategorie: D 28,0/120
Plocha vozovek: 336 460 m2
Mimoúrovňové křižovatky
Počet: 2
Přeložky silnic
Délka: 10 280 m
Mostní objekty
Celková délka mostů: 1494 m
Stavba patří k technicky komplikovaným úsekům trasy dálnice. Jedná se
o dlouhý úsek se dvěma mimoúrovňovými křižovatkami (MÚK Bravantice
a MÚK Klimkovice), dvěma velkými dálničními odpočívkami a celkem
17 mosty o celkové délce 1494 m. Nejsložitější částí úseku je dálniční
tunel s tunelovými rourami délky 1077 m, resp. 1088 m, který byl navržen
s ohledem na ochranu životního prostředí města Klimkovice a jejich
lázeňského sanatoria. Tunely byly navrženy jako částečně hloubené,
v převážné části však ražené tzv. Novou rakouskou tunelovací metodou ve
flyšových horninách táhlého výběžku Oderských vrchů, jímž trasa příčně
prochází. Technologické vybavení, řízení dopravy a bezpečnost provozu
v tunelech byla realizována dle nejmodernějších evropských standardů.
Celkový počet mostů: 17
z toho na dálnici: 10
nad dálnicí: 6
na ostatních komunikacích: 1
Tunel Klimkovice
Délka – pravý tubus: 1 076,83 m
Délka – levý tubus: 1 088,09 m
Kategorie: T9,5/80
Kubatura výrubu: 367 200 m3
Zemní práce
Objem výkopů: 2 240 000 m3
Objem násypů: 542 000 m3
Generální projektant
HBH Projekt spol. s r. o.
pro úsek 136,0–142,7 km
PRAGOPROJEKT, a. s.
pro úsek 142,7–147,7 km
Zhotovitel stavby
Sdružení D 4707
Vedoucí člen sdružení Skanska DS a. s.,
členové STRABAG a. s., Subterra a. s.,
Metrostav a. s.
| 19
Společnost HBH Projekt v roce 2008
Projektování
Dálnice D47 [D1]
Stavba 4709.1, I. stavba
Hrušov – Vrbice
Stavba 4709.1/ I. etapa představuje střední část ostravského úseku dálnice
D47 (D1), realizovaného v průmyslovém intravilánu města. Její trasa prochází
jedním z nejkomplikovanějších území, kterými naše dálnice vedou. Jedná se
o záplavové území Odry a Ostravice, území v minulosti využívané k důlní činnosti
s četnými výstupy důlního plynu, kontaminované na povrchu chemickými
látkami, postižené doznívajícími poklesy od poddolování. Vedení trasy muselo
respektovat plavební profil budoucího průplavu D-O-L, což se projevilo na
délkách přemostění obou toků. K vybudování násypů byly téměř výlučně použity
druhotné suroviny, které vznikly při těžbě uhlí (hlušina) a při zpracování železa
(struska). Jedním z významných ekologických dopadů stavby dálnice bylo
odstranění cca 6 mil. m3 těchto odpadů uložených na haldách po celém městě,
odkud byly převezeny po železničních vlečkách do trasy dálnice.
Inženýrská činnost
Stavební dozor
Základní informace:
Délka: 4 460 m
Kategorie: D 28,0/120
Plocha vozovek: 176 460 m2
Mimoúrovňové křižovatky
Počet: 1
Mostní objekty
Celková délka mostů: 756 m
Celkový počet mostů: 8
z toho na dálnici: 4
Trasa dálnice je vedena na území Ostravy úzkým koridorem vymezeným
z jedné strany řekou Odrou a z druhé strany zástavbou městských částí
Přívoz a Hrušov, kterou tvoří průmyslové areály. Před koncem úseku, kde
dálnice prochází územím Bohumína (místní část Vrbice), je dálniční těleso
umístěno na okraj Vrbického jezera.
Stavba zahrnuje jednu dálniční mimoúrovňovou křižovatku a rovněž přeložku
silnice I/58 v délce cca 2,2 km, která plní funkci dálničního přivaděče.
Mimoúrovňová křižovatka Vrbice je navržena jako rozštěpová, kterou bude
tvořit ve výhledu 10 větví a je doplněna rondelem pro napojení silnice I/58
na dálnici D 47 a výhledovou rychlostní silnici R 67. Nejvýznamnějším
inženýrským objektem stavby je most přes Ostravici. Jedná se o předpjatý
jednokomorový trám o čtyřech polích, tvořený ocelovým truhlíkem se
spřaženou monolitickou deskou o rozpětí hlavního pole 100,5 m.
nad dálnicí: 1
na ostatních komunikacích: 3
Zemní práce
Objem výkopů: 137 000 m3
Objem násypů: 1 320 000 m3
Generální projektant
HBH Projekt spol. s r. o.
Zhotovitel stavby
Sdružení Dálnice Hrušov
Vedoucí člen sdružení STRABAG a. s.,
odštěpný závod Ostrava, členové
ODS – Dopravní stavby Ostrava, a. s.,
Alpine stavební společnost CZ, s. r. o.
20 |
Významné stavby uvedené do provozu v roce 2008
Projektování
Dálnice D47 [D1]
Stavba 4709.1, II. stavba
Bílovec – Ostrava (Rudná)
Inženýrská činnost
Stavební dozor
Trasa této stavby prochází územím ostravské průmyslové aglomerace.
Na začátku úseku překračuje poprvé Odru a Antošovické jezero a dále
je vedena územím Bohumína dlouhým obloukem, kterým obchází
zástavbu Antošovic. Následně kříží podruhé řeku a podchází dvoukolejnou
elektrifikovanou železniční trať. Výškové vedení dálnice je ovlivněno dvojím
křížením Odry a s výjimkou krátkého zářezového úseku pod mostem na
železnici a na silnici I/58 je celá trasa dálnice umístěna na násyp.
Základní informace:
Stavba zahrnuje výstavbu jedné dálniční MÚK (Vrbice), přeložku silnice
I/58 v délce cca 0,6 km (příjezd k novému hraničnímu přechodu Bohumín/
Chałupki) a přeložku dvoukolejné železniční tratě Bohumín – Chałupki v délce
cca 1,4 km. Součástí stavby je oboustranná dálniční odpočívka Antošovice.
Nejvýznamnějšími inženýrskými objekty jsou oba mosty, jimiž dálnice
překonává Odru: zavěšený most přes řeku Odru a Antošovické jezero v km
160,000 a mostní estakáda přes řeku Odru v km 163,000.
Dálniční odpočívky
Délka: 4 200 m
Kategorie: D 28,0/120
Plocha vozovek: 186 510 m2
Mimoúrovňové křižovatky
Počet: 1
Počet: 2
Mostní objekty
Celková délka mostů: 1318 m
Celkový počet mostů: 9
z toho na dálnici: 5
Zavěšený most přes řeku Odru a Antošovické jezero v km 160,000 tvoří dva
mosty, každý pro jeden jízdní pás dálnice. Most je navržen jako dálniční
segmentová estakáda se spřaženou mostovkovou deskou o 14 polích,
předepnutá volnými kabely. Hlavní a dvě přilehlá pole jsou zavěšena na
středový pylon. Pylon je ocelobetonový, výšky 48,6 m. V zavěšené části jsou
mosty spojeny deskou v jeden konstrukční celek. Celková délka přemostění
je 606 m, rozpětí hlavního pole je 105 m.
nad dálnicí: 3
na ostatních komunikacích: 1
Zemní práce
Objem výkopů: 81 000 m3
Objem násypů: 860 000 m3
Generální projektant
HBH Projekt spol. s r. o.
Zhotovitel stavby
Sdružení D47091/2
Vedoucí člen sdružení Stavby silnic
a železnic, a. s., závod Pardubice,
členové Skanska DS a. s., Pražské
silniční a vodohospodářské stavby, a. s.
| 21
Společnost HBH Projekt v roce 2008
Projektování
Rychlostní silnice R35, stavba 3508.1
Stavba 3508.1
Křelov – Slavonín
V polovině roku 2008 byla uvedena do provozu jedna z posledních dvou
dosud nerealizovaných staveb rychlostní silnice R35 v úseku mezi Olomoucí
a Lipníkem nad Bečvou, stavba 3508.1. Tato stavba, která tvoří část
obchvatu města Olomouc, začíná provizorním napojením na silnici I/35
u nákupního centra Globus, pokračuje kolem olomouckého letiště a končí
napojením na mimoúrovňovou křižovatku se silnicí R46 u Slavonína, kde
trasa R35 pokračuje již zprovozněným úsekem následující stavby 3509
Slavonín – Přáslavice.
Inženýrská činnost
Základní informace:
Délka: 2 750 m
Kategorie: R 22,5/120, R 26,5/120
Plocha vozovek: 112 450 m2
Mimoúrovňové křižovatky
Počet: 1
Protihlukové stěny
Vlastní křižovatka Slavonín na hranici mezi oběma stavbami byla navržena
jako čtyřlístková, doplněná o semidirektní rampu ve směru Ostrava – Brno.
Oba hlavní tahy, R35 i R46, jsou doprovázeny souběžnými kolektory pro
napojení propojovacích větví.
Stavba 3508.1 sestává ze 2,75 km hlavní trasy R35 a 2,0 km kolektoru. Celkem
stavba zahrnuje 77 stavebních objektů. K dokončení západního obchvatu
Olomouce tak zbývá postavit stavbu 3508.2 – poslední úsek dlouhý 3,25 km.
Celková délka: 1 275 m
Přeložky silnic
Celková délka: 4 200 m
Mostní objekty
Celková délka mostů: 264 m
Celkový počet mostů: 4
z toho na rychlostní silnici: 1
na ostatních komunikacích: 3
Zemní práce
Objem výkopů: 210 200 m3
Objem násypů: 234 900 m3
Generální projektant
HBH Projekt spol. s r. o.
Zhotovitel stavby
Sdružení pro výstavbu R 3508
Křelov – Slavonín
Vedoucí člen sdružení Skanska DS a. s.,
závod Olomouc, členové STRABAG a. s.,
Dálniční stavby Praha, a. s.
22 |
Významné stavby uvedené do provozu v roce 2008
Silnice III/00351
Olomouc – Most u plynárny
dopravní část
Součástí 1. etapy protipovodňových opatření na řece
Moravě v Olomouci po povodních v roce 1997 bylo
vybudování odlehčovacího obtokového kanálu na levém
břehu řeky v prostoru od ulice Wittgensteinovy po
ulici Velkomoravskou. Stavba byla rozdělena na dvě
části, vodohospodářskou, kterou investovalo Povodí
Moravy s. p. a kterou projektovala projekční kancelář
Pöyry Environment a. s. (bývalý Aquatis a. s. Brno),
a dopravní, kterou investoval Olomoucký kraj spolu se
Statutárním městem Olomouc a generálním projektantem
byl HBH Projekt spol. s r. o.
Dopravní řešení, zpracovávané ve firmě HBH Projekt,
předpokládalo demolici stávajícího betonového
obloukového mostu ze začátku 20. století na ulici
Wittgensteinově, který zejména svým šířkovým
uspořádáním nevyhovoval současným požadavkům dopravy.
Náhradou za něj byl vybudován nový spojitý předpjatý
dvoupolový obloukový most délky 126,6 m s rozpětími polí
54,6 a 27,3 m, jehož extrémně nízká stavební výška, daná
požadovaným převedením vod Q 100 = 650 m3 a současně
limitovaná niveletou stávajícího úrovňového železničního
přejezdu, vyžadovala náročná statická řešení, včetně
Projektování
Inženýrská činnost
Stavební dozor
návrhu krakorcového vyložení nultého pole, kotveného
zemními kotvami do podložních vrstev sedimentů řeky
Moravy. Projekční kancelář Stráský, Hustý a partneři
s. r. o. zde odvedla vynikající práci, která je vizitkou úrovně
mostního stavitelství v Olomouckém kraji.
Dopravní řešení spočívalo v komplexní rekonstrukci
ulic Wittgensteinovy s železničním přejezdem,
Tovární, Holické a Babičkovy, včetně jejich technické
infrastruktury, vybudování dvou okružních křižovatek,
nového parkoviště, přístupové účelové komunikace na
nově vzniklý ostrov, včetně dalšího mostu přes obtokový
kanál. Dále v rekonstrukci a ozelenění ploch veřejného
prostranství, zejména před památkově chráněným
objektem pevnosti tzv. Salzerovy reduty.
Generální projektant
HBH Projekt spol. s r. o.
Zhotovitel stavby
Sdružení Morava – Olomouc
Vedoucí člen sdružení Tchas, spol. s r. o.,
člen sdružení Skanska DS a. s.,
Závod 75 Olomouc
| 23
Společnost HBH Projekt v roce 2008
Výsledky hospodaření
za rok 2008
Rok 2008 byl z hlediska dosaženého ekonomického výsledku společnosti určitě
nejúspěšnějším rokem vůbec.
Výsledky hospodaření za rok 2008
Ekonomický komentář pro předběžnou výroční zprávu
HBH Projekt spol. s r. o.
Hrubý obrat, vlastní výkony, celková aktiva i osobní
náklady společnosti dosáhly rekordní výše v celé naší
historii. Rovněž údaj o přepočteném počtu zaměstnanců
společnosti HBH Projekt je nejvyšší od založení společnosti.
Vývoj všech výše zmíněných veličin za uplynulých 10 let je
přehledně uveden v tabulce.
Na realizovaných tržbách společnosti v roce 2008 činil podíl
projektových prací 53 % (oproti 48 % v roce 2007), inženýrská
činnost vykázala cca 3 % (oproti 10 % v roce 2007) a podíl
dozorování staveb poklesl ve sledovaném roce 2008 z 43 %
v roce 2007 na 34 %. Slovenská organizační složka vykázala
součinností podíl na celkovém obratu firmy ve výši cca 10 %.
V personální oblasti zažívá naše firma setrvalý růst.
V průběhu roku došlo k nárůstu fyzického počtu
zaměstnanců mateřské firmy z 159 dle stavu
k 31. 12. 2007 na 187 k 31. 12. 2008. Z uvedeného počtu
je 34 zaměstnanců z organizační složky Slovensko.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil v roce 2008
celkem 147,8 osob, oproti 133,2 v roce 2007. Roste rovněž
odborná kvalifikace našich zaměstnanců, z celkového
fyzického počtu našich spolupracovníků je celkem
40 našich kolegů autorizovanými inženýry nebo techniky,
někteří z nich i ve více oborech. V průběhu roku 2008
rozšířilo naše řady 35 nových kolegů a kolegyň (včetně
bývalých zaměstnanců firmy ADIAS s. r. o.) a opustilo nás
8 našich dosavadních zaměstnanců. Domníváme se, že
tak vysoké procento vysoce kvalifikovaných odborníků
v kombinaci s nízkou fluktuací dostatečně jasně vypovídá
o mimořádné pozornosti věnované tomu nejcennějšímu,
tj. lidskému kapitálu naší firmy.
Vývoj klíčových ekonomických ukazatelů [mil. Kč]
[ mil. Kč]
2008
2007
2006
2005
2004
Hrubý obrat
317,2
176,0
186,1
223,7
155,0
Vlastní výkony
152,1
75,9
111,5
94,5
62,9
Celková aktiva
223,2
146,8
137,0
142,4
120,7
Osobní náklady
117,0
73,0
55,2
47,5
35,3
Přepočtený počet zaměstnanců za rok 2008
147,8
133,2
106,8
96,9
75,1
[ mil. Kč]
2003
2002
2001
2000
1999
Hrubý obrat
90,6
119,0
52,1
40,5
23,9
Vlastní výkony
42,6
60,5
25,6
24,5
10,9
Celková aktiva
62,5
79,6
29,7
18,8
10,3
Osobní náklady
24,7
18,0
12,6
9,8
8,3
Přepočtený počet zaměstnanců za rok 2008
56,6
40,1
32,9
29,0
26,8
| 25
Společnost HBH Projekt v roce 2008
Rozvaha – HBH Projekt spol. s r. o.
[tis. Kč]
Aktiva celkem
Pohledávky za upsané vl. jmění
Stálá aktiva
nehmotný investiční majetek
Běžný rok
Minulý rok
223 191
146 845
0
0
73 115
54 909
2 813
766
hmotný investiční majetek
33 983
32 825
finanční investice
36 319
21 318
z toho: podíl. cen. papíry a vklady
36 319
21 318
Oběžná aktiva
v podn. s rozhodujícím vlivem
144 995
88 363
zásoby
31 821
11 122
dlouhodobé pohledávky
21
0
krátkodobé pohledávky
70 581
40 870
finanční majetek
42 572
36 371
5 081
3 573
223 191
146 845
103 245
90 011
základní kapitál
15 000
15 000
kapitálové fondy
11 105
11 105
1 504
1 514
62 391
75 650
Ostatní aktiva
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
fondy tvořené ze zisku
hosp. výsledek minulých let
hosp. výsledek účet. období
13 245
–13 258
119 946
56 812
673
146
dlouhodobé závazky
12 303
957
krátkodobé závazky
80 359
40 709
bankovní úvěry a výpomoci
26 611
15 000
0
0
0
22
Cizí zdroje
rezervy
z toho: dlouhodobé bank. úvěry
Ostatní pasiva
26 |
Výsledky hospodaření za rok 2008
Výkaz zisku a ztrát – HBH Projekt spol. s r. o.
[tis. Kč]
Běžný rok
Minulý rok
317 238
176 036
316 831
170 358
407
5 678
0
0
Výkon. spotř. a nákl. na prod. zb.
165 184
100 132
Přidaná hodnota
152 054
75 904
Osobní náklady
116 954
72 997
1 147
1 111
13 305
12 541
217
1 105
527
–51
0
0
1 201
670
Výkony a prodej zboží
z toho: trž. za prod. vl. výr., služ. a zb.
Změna stavu vnitr. zás. vl. výr.
Aktivace
Daně a poplatky
Odpisy nehm. a hm. inv. majetku
Tržby z prodeje majetku
Zúčtování rezerv, opr. položek
a čas. rozl. provozních výnosů
Tvorba rezerv, opr. položek
a čas. rozl. provozních výnosů
Jiné provozní výnosy
Jiné provozní náklady
3 162
3 511
18 377
–12 430
0
0
0
0
Výnosy z finančního majetku
175
87
Jiné finanční výnosy
375
381
1 782
1 379
–1 232
–911
Provozní hosp. výsledek
Zúčtování rezerv a opr. položek
do finančních výnosů
Tvorba rezerv a opravných
položek na finanční náklady
Jiné finanční náklady
Hosp. výsledek z fin. operací,
včetně daně z příjmu z běž. čin.
Daň za běžnou činnost
Hosp. výsledek za běž. čin.
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Mimořádný hosp. výsledek
3 549
-83
13 596
–13 258
0
0
351
0
–351
0
Hosp. výsledek za účet. období
13 245
–13 258
Hosp. výsledek před zdaněním
16 794
–13 341
| 27
Společnost HBH Projekt v roce 2008
Firmy ve skupině HBH
V rámci skupiny HBH se výkony jednotlivých firem oproti roku 2007 opět zlepšily, jak ukazují výsledky hospodářské skupiny
uvedené na dalších stranách. Podíl jednotlivých dceřiných firem na obratu celé skupiny dokumentuje následující graf.
Podíl jednotlivých firem skupiny na hrubém obratu v roce 2008 [v %]
Enviroad [1 %]
Link projekt [8 %]
Adias [0 %]
DS Projekce [3 %]
SHB [15 %]
HBH Projekt [75 %]
28 |
Výsledky hospodaření za rok 2008
SHB, akciová společnost
Společnost SHB, akciová společnost vykázala
za rok 2008 obrat ve výši 64 865 tis. Kč, a je tak
stále nejvýznamnější dceřinou firmou ve skupině
HBH. Přestože je to proti předcházejícímu roku
výrazný pokles, bylo lepší skladbou zakázek a vyšší
produktivitou práce dosaženo proti roku 2007 vyššího
zisku, a to 5 873 tis. Kč před zdaněním. Kolektiv
[tis. Kč]
Aktiva celkem
Majetek hmotný a nehmotný
Obrat
Hospodářský výsledek před zdaněním
zaměstnanců nedoznal zásadních změn a ke konci
roku 2008 měl 43 členů, z toho bylo 13 autorizovaných
inženýrů. Společnost si udržela své postavení na trhu
a je připravena být v následujících letech úspěšnou
firmou v oboru projektování dopravních staveb
a spolehlivým partnerem svých zákazníků.
Běžný rok
Minulý rok
41 478
49 336
2 591
2 197
66 291
88 459
5 873
2 385
Link projekt
Druhou nejvýznamnější dceřinou firmou skupiny
je společnost Link projekt s. r. o. s ročním obratem
35 897 tis. Kč. Rok 2008 hodnotíme jako pro firmu velmi
úspěšný. Byl především ve znamení „zabydlení“ značky
Link projekt na trhu speciální statiky a navrhování mostních
konstrukcí. V roce 2008 uskutečnila firma zvýšení personální
[tis. Kč]
kapacity o 28,3 % a její přepočtený počet zaměstnanců
dosáhl 24,5. Společnost tak nyní disponuje dostatečnou
kapacitou pro pokrytí požadavků na statiku a mosty ve
skupině HBH. I při zapracovávání nových zaměstnanců
dosáhla firma výrobnosti na osobu cca 1 mil. Kč
a přiměřeného zisku.
Běžný rok
Minulý rok
24 754
8 746
1 833
2 199
Obrat
35 897
11 230
Hospodářský výsledek před zdaněním
10 906
–1 307
Aktiva celkem
Majetek hmotný a nehmotný
| 29
Společnost HBH Projekt v roce 2008
O dalších dceřiných společnostech uvádíme pouze zkrácené výsledky hospodaření.
Dopravní stavby PROJEKCE s. r. o.
[tis. Kč]
Běžný rok
Minulý rok
10 617
7 899
224
321
14 478
12 026
2 831
235
Běžný rok
Minulý rok
3 489
2 524
489
125
4 636
3 813
863
290
Běžný rok
Minulý rok
Aktiva celkem
2 597
2 192
Majetek hmotný a nehmotný
1 459
0
Obrat
1 690
5 213
496
1 228
Aktiva celkem
Majetek hmotný a nehmotný
Obrat
Hospodářský výsledek před zdaněním
Enviroad s. r. o.
[tis. Kč]
Aktiva celkem
Majetek hmotný a nehmotný
Obrat
Hospodářský výsledek před zdaněním
Adias s. r. o.
[tis. Kč]
Hospodářský výsledek před zdaněním
30 |
Výsledky hospodaření za rok 2008
Rozvaha – souhrn za celou skupinu HBH
[tis. Kč]
Běžný rok
Minulý rok
306 126
217 542
0
0
79 851
59 891
4 941
3 319
hmotný investiční majetek
38 451
35 114
finanční investice
36 459
21 458
Aktiva celkem
Pohledávky za upsané vl. jmění
Stálá aktiva
nehmotný investiční majetek
z toho: podíl. cen. papíry a vklady
36 459
21 458
Oběžná aktiva
v podn. s rozhodujícím vlivem
219 552
152 099
zásoby
36 569
14 385
dlouhodobé pohledávky
21
0
krátkodobé pohledávky
106 218
77 988
76 744
59 726
6 723
5 552
306 126
217 542
153 469
122 217
základní kapitál
16 838
16 838
kapitálové fondy
11 916
11 695
1 746
1 756
90 997
103 558
finanční majetek
Ostatní aktiva
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
fondy tvořené ze zisku
hosp. výsledek minulých let
hosp. výsledek účet. období
Cizí zdroje
rezervy
32 172
–11 278
152 497
94 976
673
146
dlouhodobé závazky
12 354
1033
krátkodobé závazky
102 915
69 832
0
0
160
349
bankovní úvěry a výpomoci
z toho: dlouhodobé bank. úvěry
Ostatní pasiva
| 31
Společnost HBH Projekt v roce 2008
Výkaz zisku a ztrát – souhrn za celou skupinu HBH
[tis. Kč]
Běžný rok
Minulý rok
440 230
296 777
438 285
291 803
1 945
4 774
0
0
Výkon. spotř. a nákl. na prod. zb.
217 912
175 387
Přidaná hodnota
222 318
121 390
Osobní náklady
163 573
113 286
1 265
1 293
15 969
14 856
400
1 592
527
–177
0
0
1 720
986
Výkony a prodej zboží
z toho: trž. za prod. vl. výr., služ. a zb.
Změna stavu vnitr. zás. vl. výr.
Aktivace
Daně a poplatky
Odpisy nehm. a hm. inv. majetku
Tržby z prodeje majetku
Zúčtování rezerv, opr. položek
a čas. rozl. provozních výnosů
Tvorba rezerv, opr. položek
a čas. rozl. provozních výnosů
Jiné provozní výnosy
Jiné provozní náklady
4 817
4 385
38 287
–9 675
0
0
0
0
175
87
Jiné finanční výnosy
1 597
611
Jiné finanční náklady
1 945
1 545
–173
–847
Provozní hosp. výsledek
Zúčtování rezerv a opr. položek
do finančních výnosů
Tvorba rezerv a opravných
položek na finanční náklady
Výnosy z finančního majetku
Hosp. výsledek z fin. operací,
včetně daně z příjmu z běž. čin.
Daň za běžnou činnost
Hosp. výsledek za běž. čin.
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Mimořádný hosp. výsledek
5 591
767
32 523
–11 289
0
12
351
0
–351
12
Hosp. výsledek za účet. období
32 172
–11 289
Hosp. výsledek před zdaněním
37 763
–10 522
32 |
Jsme stále napřed
V roce 2009 vydala společnost HBH Projekt spol. s r. o.
Fotografie © Hana Hrnčířová a další zdroje
Fotografie na straně 9 je užita s laskavým svolením společnosti SKANSKA
Vyrobila © Omega Design, s. r. o., 2009
Kontakty
HBH Projekt spol. s r. o.
HBH Projekt spol. s r. o.
Sídlo firmy: Kabátníkova 5, 602 00 Brno
Tel.: 549 123 411, fax: 549 123 456
E-mail: [email protected], www.hbh.cz
Bankovní spojení: KB a. s., Brno-město,
č. ú.: 1557041-621/0100
IČ: 449 61 944
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3996
organizačná zložka Slovensko
Sídlo firmy – pobočka Bratislava
Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 255 642 595, fax: +421 255 642 597
E-mail: [email protected]
Pobočka Banská Bystrica
Partizanska 97, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 484 160 279, fax: +421 484 160 306
IČ: 31 815 332
Dopravní stavby PROJEKCE s. r. o.
Sídlo firmy: Železniční 4A,772 00 Olomouc
Tel.: 585 423 361, fax: 585 423 359
E-mail: [email protected], www.ds-projekce.cz
IČ: 255 18 101
Link projekt s. r. o.
Sídlo firmy: Makovského náměstí 2, 616 00 Brno
Tel.: 539 09 00 10, fax: 539 09 00 00
E-mail: [email protected], www.linkprojekt.cz
Bankovní spojení: KB a. s. Brno-město,
č. ú.: 35-4787200257/0100
IČ: 276 78 032
SHB, akciová společnost
Sídlo firmy: Štefánikova 21, 602 00 Brno
Tel.: 547 212 079, fax: 541 211 219
E-mail: [email protected], www.shb.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.,
č. ú.: 480410024/2700
IČ: 253 24 365
Enviroad s. r. o.
Sídlo firmy: Chelčického 4, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 114 465, 596 114 470, fax: 596 114 470
E-mail: [email protected]
Bankovní spojení: ČSOB a. s.,
č. ú.: 129882163/0300
IČ: 25394436
Praha
Ostrava
Olomouc
Brno
Banská Bystrica
Bratislava

Podobné dokumenty