Stručné netechnické shrnutí PRECHEZA změna 2010

Komentáře

Transkript

Stručné netechnické shrnutí PRECHEZA změna 2010
Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti
Nosným programem PRECHEZA a. s. je výroba oxidu titaničitého – bílého anorganického pigmentu.
Provoz titanové běloby – jako suroviny pro výrobu titanové běloby se používá ilmenit – minerál obsahující
oxidy titanu a železa FeO . TiO2 a kyselina sírová. Ilmenit se rozloží kyselinou sírovou, ze vzniklého roztoku se
krystalizací oddělí železo ve formě síranu železnatého, odželezený titanový roztok se zhydrolyzuje, přefiltruje,
naimpregnuje, znovu odfiltruje, kalcinuje, pomele se, vytřídí, eventuelně povrchově upraví, vysuší, pomele a
vyrobený bílý pigment na bázi oxidu titaničitého se zabalí a expeduje k zákazníkům.
Provoz kyseliny – vyrábí kyselinu sírovou spalováním kapalné síry a absorpcí SO3 v kyselině sírové. Dále
provoz zajišťuje odželeznění titanového roztoku, separuje zelenou skalici (síran železnatý heptahydrát).
Výrobna kyseliny sírové je vybavena nejlepšími dostupnými technikami a plní limity dle platné legislativy a
stávajícího Integrovaného rozhodnutí. Pro vyhřívání spalovací pece na síru a technologického zařízení po delší
zastávce je lehký topný olej nahrazen zemním plynem. Současně spaliny z pece na síru a z ekonomizéru jsou
odvedeny do 100 m komínu výrobny kyseliny sírové, aby se při najíždění výrobny zlepšil rozptyl spalin a snížila
se možnost zvýšení imisního znečištění emisemi SO2 v Přerově a blízkém okolí na možné minimum.
Provoz železitých pigmentů a monohydrátu - vyrábí termickým rozkladem zelené skalice v rotačních pecích
anorganické červené pigmenty na bázi oxidu železitého. Kalcinát se pomele, rozplaví, vypere od
vodorozpustných solí, vytřídí na hydroseparaci, upraví podle požadavků zákazníka, vysuší na rotačních
sušárnách, znovu vytřídí, pomele, zhomogenizuje, zabalí se a expeduje k zákazníkům. Některé druhy barevných
anorganických pigmentů se vyrábí standardizací a mísením již hotových výrobků. Dále se vyrábí monohydrát
síranu železnatého jako minerálního doplněk potravy pro dobytek a přídavek železa při výrobě cementu.
Energetika – zajišťuje zásobování provozů PRECHEZA a. s. elektrickou energií, plynem a teplem. Provádí
údržbu rozvodných sítí elektro, pára plyn.
Provoz vodního hospodářství – zajišťuje dodávky vod všeho druhu a zpracování použitých technologických
vod z technologie. Vody kyselé a zasolené z technologií provozů PRECHEZA a.s. jsou neutralizovány po
separaci na dvoustupňové neutralizaci – vypouštěné znečištění je v souladu s vodohospodářským rozhodnutím.
Pevné látky po odstředění a kalolisování jsou výrobky, bílý sádrovec PREGIPS - sádrovec pro stavební účely, a
barevný sádrovec PRESTAB – materiál pro rekultivace.
Výzkum a rozvoj, centrální laboratoře – provádí rozvoj a výzkum společnosti, řešení strategie dalšího rozvoje
společnosti, analýzy výrobků a nových výrobků, analytiku v ochraně životního prostředí, zpracovává
projektovou dokumentaci pro nové nebo rekonstruované provozní soubory jednotlivých provozů společnosti.
Provoz v převážně ranní jednosměnný. Jedna laboratoř pracuje v nepřetržitém provozu.
Hospodářské služby – zajišťují pronájem a správu budov a pozemků a péči o ně v areálu PRECHEZA a.s.,
zajišťují sběr nebezpečných a komunálních tříděných odpadů v a.s. a jejich předávání oprávněné odpadové
společnosti.
Emise do ovzduší:
SOx (oxidy síry) jsou odlučovány na mokrých elektrostatických odlučovačích, mokrých venturiho pračkách a na
zařízení SULFACID, kde probíhá chemisorpce SO2 na SO3 až na kyselinu sírovou, která se vrací zpět do procesu
výroby. Na provoze železitých pigmentů se z odpadních plynů s obsahem SO2 a SO3 vyrábí kyselina sírová,
která je dále využívána jako surovina pro výrobu na provoze kyseliny sírové.
TZL jsou odlučovány z hlavních zdrojů znečišťování ovzduší v několika stupních – cyklony, suché
elektrostatické odlučovače, mokré venturiho pračky. U ostatních jsou technologie osazeny látkovými filtry
s vysokou účinností. Všechny odloučené materiály se vracejí zpět do výrobního procesu.
Emisní limity vypouštěného znečištění do povrchových vod a emise do ovzduší jsou plněny v souladu s platnou
legislativou ČR a směrnicí EU ( 92/112/EEC) Dle posledního měření z 13. 11. 2009 při výkonu 163 kt/rok byla
měrná emise 1,072kg SO2/ 1 t MH kyseliny sírové.
Odpady – jedná se prakticky o bezodpadovou technologii. Odpady vznikají hlavně při přepracování již
hotových výrobků – obaly, nezpracovatelné pigmenty bez nebezpečných vlastností, odpady ze strojní údržby
(upotřebené minerální oleje, sorbenty, odpadní kovy a nekovy). Tyto odpady jsou zneškodňovány v souladu
s platnou legislativou v odpadovém hospodářství
Strana 1 (celkem 1)

Podobné dokumenty