DĚTI POBYT ZDARMA

Komentáře

Transkript

DĚTI POBYT ZDARMA
DĚTIPOBYT
ZDARMA
SPECIÁL
již18letsVámi...
ČernáHora
Bulharsko
Řecko
Turecko
14001
volejte
volánízacenumístníhohovoru
Klubovéhotely
KOMPLEXZLATNAOBALA
ČERNÁHORA
cenaod6.690,HOTELOLYMPICCLUB
Váženíklienti,
dovolujisiVásvúvodunašehokatalogusrdečněpozdravitapopřáthodněúspěchůvpráciveVašempodniku.
Katalogléto2012SPECIÁLjeurčenprávěproVásavycházímezezkušenostizroku2011,kdysnámiodjelina
dovolenounejenzaměstnanciaodborářivelkýchpodniků,aleicelékolektivy.
Váženíklienti,
rádVásinformujioskutečnosti,žeKOVOTOURPLUSs.r.o.patříjiž18letmezinejstabilnějšícestovníkancelářevČeskérepublice.DleúdajůAČCKAbylazařazenamezidesetnejvětšíchčeskýchcestovníchkanceláří.
Samozřejmostí, jako každoročně, je Pojištění proti úpadku cestovní kanceláře dle zákona 159/1999 Sb.
uČesképodnikatelsképojišťovny,a.s.ViennaInsuranceGroup.
Osobně jsem si jistý, že pocit Vašeho bezpečí a klidu podpoří i skutečnost, že naše společnost má navíc
sjednánoPojištěníodpovědnosticestovníkanceláře.
SpoděkovánímVámvšem,kteřínáspodpořili,jemictíVámoznámit,žejsmevloňskémroceobdrželivýznamnéoceněníVelkécenycestovníhoruchu,atovkategoriiNejlepšícestovníkancelář2010.
Odbornáporotaiširokáveřejnosthodnotiladletřechzákladníchkritérií:profesionalitazaměstnanců,webové
stránkyapřehlednostkatalogu.
ČERNÁHORA
Váženíklienti,
vícepotřebnýchinformacíprovýběrVašídovolenénalezneteuvnitřtohotokatalogunebonatelefonnímčísle
našehocallcentranatel.14001,kdesedozvíteveškeréinformaceodnašichproškolenýchzaměstnanců.
Bližšíinformaceaobjednávkynatel.čísle:14001
volánízceléČRzacenumístníhohovoru.Bližšíinformacetakévevašíkancelářizávodníhovýboruodborového
svazu.
cenaod7.990,HOTELZLATIBORCLUB
PřejiVámhodnězdraví,štěstíaživotníchúspěchů.
Pevněvěřím,žeKOVOTOURPLUSs.r.o.ješťastnouvolbouproVašidovolenouatěšímsenadalšívzájemnou
spolupráci.
Shlubokouúctou
PetrKostkaobchodníředitel
ČERNÁHORA
KlubovéhotelyKOVOTOURPLUS
cenaod7.990,KORALIALLINCLUSIVECLUB
ČERNÁHORA
cenaod9.999,2
Toužíteprožítdovolenoujinak?Vyzkoušejtedovolenouplnouzábavy,pohybuarelaxacevatraktivnímklubovémkomplexuZlatnaObalavČernéHoře,klubovýchhotelechOlympicClub,ZlatiborClubanovětaké
vKoraliALLINCLUSIVEClubu.VBulharskunabízímeklubovýhotelIrisClubaTropicsClubanaKrétěhotel
JasuKriti..
PoslánímacílemklubujezpestřeníVašídovolenéadovolenéVašichdětíozábavu,aktivnípohybovéprogramy,relaxačníprogramyčioanimačnídenníavečerníprogramy.
Podvedenímnašichzkušenýchanimátorů,profesionálníchtrenérůamasérůmůžetevyzkoušetazúčastnitse
těchtoprogramůurčenýchprovšechnyvěkovékategorie.
Bohatýizábavnýcelodenníanimační,sportovníarelaxačníprogram
-celodennícvičebníprogramprovšechny:nášprofesionálnítrenérmáproVáspřipravenspeciálnícvičební
apohybovýprogram,kterýsilzevybratzširokénabídkyprovšechnyvěkovékategorie.Rannífitnesscvičení,ranníaerobnícvičení,odpolednífitnesscvičení,zumba,aquaaerobicvbazénuivmoři,cvičenívmořipro
všechnyvěkovékategorie,turnajevevolejbale,tenisu,kopanéinohejbalu(všerozdělenoapřizpůsobenovýkonuavěku).NáštrenérVámbudekslužbámtakévrámciporadenstvíohledněformováníVašípostavyčiindividuálníhojídelníhoacvičebníhoplánu.
-denníprogramyproděti:dětskýminiklub„Plusíčko“včeštině,hlídánídětí,soutěženapláži,možnostzapůjčenísportovníchaspolečenskýchher,karneval,turnajevmíčovýchhrách.
-večerníanimačníprogramyprovšechny:promítánícelovečerníchfilmů,zábavnésoutěžeahryvrámciklubovýchvečerů,karaokesoutěž,zábavnátanečníapěveckávystoupení,diskotéky.
-sportovníarelaxačnímasážeodprofesionálníhomaséra.
Dalšívýhodyklubu:zvýhodněnécenyvýletů,slevyvevybranýchobchodecharestauracích,možnostzapůjčenísportovníchpotřebaspolečenskýchher,exkluzivnípostaveníklientůKOVOTOURPLUSnejenvrámcihotelu,aletakénaveřejnýchmístechazařízeních.
VeškerévýhodyKLUBUKOVOTOURPLUSmůžetevyužítletosvevšechtermínech,kterénabízíme!
NeváhejteaprožijtekrásnourelaxačníiaktivnídovolenouvklubovýchhotelíchKOVOTOURPLUS.
CALLCENTRUM-VOLEJTEzceléČRtelefon14001.Volánízacenumístníhohovoru.
Klu
www.kovotour.cz
HOTELIRISCLUB
BULHARSKO
Snámisetančí
zumbakaždýden!
cenaod11.490,BULHARSKO
HOTELTROPICSCLUB
cenaod11.490,KRÉTA
HOTELJASUKRITIBEACHCLUB
KlubovázábavavkomplexuZlatnaObala
Připříležitosti18.narozenin
CKKOVOTOURPLUSjeproVáspřipravena
sleva18%
cenaod17.690,-
zceléhokatalogu,platnádo30.4.2012+
dětiaždo15let
POBYTZDARMA
KlubPlusíčko
facebook.com/ckkovotourplus
RezervaceON-LINE24hodindenněnawww.kovotour.cz
3
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
dovolenáza
10%
HOTELZLATIBOR
HotelZlatibor
švédskéstoly
snídaně
ivečeře
NejnižšícenyvČR,
týdenvhoteluspolopenzí
Cenyod
Hotelovýpokoj
klimatizace
SATTV
7.990,-
ČANJ
VelmiznáméturistickéletoviskoČanjsenacházívmořskézátočiněmeziPetrovacemaměstemBar,7km
severozápadněodletoviskaSutomore.PřímovcentruležíplážBisernaObala,kterájedlouhá1100m
ajepokrytápískempřipomínajícímperleť.Tatoplážpatříknejpěknějšímplážímnačernohorskémpobřeží.Vtétooblastijetéměř265slunečníchdní,protosejítakéříká„slunečnípobřežíJadranu“.Čanj
jetakéznámýsvoupříjemnoupromenádousrestauracemiakavárnami,kterásenacházívborovémháji
vbezprostředníblízkostipláže.ProvyznavačesportuletoviskoČanjnabízítakébohatémožnostisportovníhovyžití–vodnísporty,víceúčelovéhřištěproházenou,košíkovou,volejbalčimaloukopanou.VtěsnémsousedstvíČanjesenacházíKraljičinapláž,přístupnápouzezmoře–jednaznejkrásnějšíchplážína
černohorskémpobřeží.
KlubPlusíčko
EXKLUZIVITA
KOVOTOUR
PLUS
HotelZlatiborClub
POLOHA:hotelsenacházínejvýšezevšechhotelůČanjskériviéryblízkosvahůpohoříRumija.Díkytétopříhodnépozicijezhotelukrásnýpanoramatickývýhlednaokolníhory,plážeaJadran.PochodníčkusedostanetenahlavnípromenádupodélČanjsképláže,kdesenacházejírestaurace,bary,obchůdkyasportovníhřiště.
VYBAVENOST:recepce,aperitivbar,restauracesterasouakrásnýmvýhledemdookolí,posezeníseSATTV,
parkovacíplocha,obchůdky.
UBYTOVÁNÍ:dvoulůžkovépokojesmožností1přistýlkyasvlastnímsoc.zařízením,klimatizace,SATTV,lednice,balkon.
STRAVOVÁNÍ:polopenze–snídaněavečeřeformoušvédskýchstolů.
PLÁŽ:krásnápísečnápláž,vzdálená200modhotelu.Možnostpronájmulehátekaslunečníkůnapláži.NedalekosetakénacházípřekrásnáKraljičinapláž,kteroumůžetenavštívitvrámcinašeholodníhovýletu.Sprchy
napláži.
SPORTAZÁBAVA:službyKlubovéhohoteluZCELAZDARMA.3hřištěnamíčovéhry,volejbalovéhřiště,vodnísportynapláži,spoustabarů,restaurací,obchůdkůaatrakcínaplážovépromenádě.
PlážvČanji
4
NÁŠNÁZOR:populárníhotel,kterýdoporučujemerodinámsdětmi,párůmčiostatníklientele.
CALLCENTRUM-VOLEJTEzceléČRtelefon14001.Volánízacenumístníhohovoru.
Čanj-ČernáHora
8a15denníleteckézájezdy
PROGRAMKLUBOVÉHO
HOTELUKOVOTOURPLUS
Vážení,
právě jsme absolvovali týdenní pobyt v Černé
Hoře, v hotelu Zlatibor. Chceme touto cestou
vyslovitpoděkováníaoceněnízakvalitnípřístup
a každodenní ochotu Vašemu delegátovi. Ještě
nikdyjsmesenesetkalistakkvalitnímservisem,
kterýknádhernédovolenéjistěpatří.
• bohaté animační programy pro děti idospělévčeštině
• sportovní a relaxační program
• soutěže a sportovní turnaje
Moc děkujeme a přejeme hodně
dalšíchspokojenýchzákazníků.
• miniklub pro děti Plusíčkovčeštiněkaždý
den(hlídánídětí,programproděti,karneval,
diskotéky)
ZdeněkaDagmarLýskovi
• zumba, aerobic
• zábavné hry, kreativní činnosti a kulturní programy
• večerní animační programy a představení provšechny
• karaoke, pěvecké vystoupení
• stardance (taneční večery)
• promítání filmů pro děti i dospělé
• sportovní a relaxační masáže
doporučujeme
včasnýnákup
• zvýhodněné ceny výletů
• slevy ve vybraných restauracích a obchodech
ZátokavČanji
AUTOKAROVÉZÁJEZDY-HOTELZLATIBORCLUB
AUTOKAROVÉZÁJEZDY-HOTELZLATIBORCLUB
10DENNÍZÁJEZDY(7NOCÍ)
17DENNÍZÁJEZDY(14NOCÍ)
Kód:C12130
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12130
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12130
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12120
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12120
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12120
termín
1/2+1
CENAKČ
01.06.-10.06.
7990
13.07.-22.07.
8990
24.08.-02.09.
8990
01.06.-17.06.
14990
13.07.-29.07.
15890
24.08.-09.09.
15890
08.06.-17.06.
8290
20.07.-29.07.
8990
31.08.-09.09.
8490
08.06.-24.06.
14990
20.07.-05.08.
15890
31.08.-16.09.
15390
15.06.-24.06.
8490
27.07.-05.08.
8990
07.09.-16.09.
7990
15.06.-01.07.
14990
27.07.-12.08.
15890
07.09.-23.09.
14890
22.06.-01.07.
8490
03.08.-12.08.
8990
14.09.-23.09.
7990
22.06.-08.07.
15390
03.08.-19.08.
15890
14.09.-30.09.
14890
29.06.-08.07.
8990
10.08.-19.08.
8990
21.09.-30.09.
7990
29.06.-15.07.
15890
10.08.-26.08.
15890
06.07.-15.07.
8990
17.08.-26.08.
8990
06.07.-22.07.
15890
17.08.-02.09.
15890
AKCEDÍTĚPOBYTZDARMA:dítě2-12letnapřistýlce
Cenazaosobuzahrnuje:7/14xubytování,7/14xpolopenzi,dopravuluxusnímautobusem,pobytovoutaxu,službyprůvodcepodobucesty,pojištěníprotiúpadkudlezákona159/99Sb.
Cenanezahrnuje:pojištěníléčebnýchvýloh-možnostdokoupenívizinformacenastr.18.
Příplatky:Příplatekza1lůžkovýpokoj+670Kč/os./noc.
Sleva:Vpřípaděvlastnídopravy-2790Kč/os.
SPECIÁLNÍCENYPROAUTOKAROVÉZÁJEZDY-7nocí:dítědo2let-ZDARMA,dítě2-12letna1.přistýlce:2790Kč,osobanad12letna1.přistýlce:6990Kč.
LETECKÉZÁJEZDY-HOTELZLATIBORCLUB
LETECKÉZÁJEZDY-HOTELZLATIBORCLUB
8DENNÍZÁJEZDY(7NOCÍ)
15DENNÍZÁJEZDY(14NOCÍ)
Kód:C12130
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12130
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12130
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12130
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12130
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12130
termín
1/2+1
CENAKČ
02.06.-09.06.1
11990
14.07.-21.07.
13990
25.08.-01.09.
13490
02.06.-16.06.1
19690
14.07.-28.07.
21690
25.08.-08.09.
20990
09.06.-16.06.
12990
21.07.-28.07.
13990
01.09.-08.09.
13490
09.06.-23.06.
20690
21.07.-04.08.
21690
01.09.-15.09.
20990
16.06.-23.06.
12990
28.07.-04.08.
13990
08.09.-15.09.
12790
16.06.-30.06.
20690
28.07.-11.08.
21690
08.09.-22.09.
20490
23.06.-30.06.
13490
04.08.-11.08.
13990
15.09.-22.09.
11990
23.06.-07.07.
20990
04.08.-18.08.
21690
15.09.-29.09.2
20490
22.09.-29.09.2
11490
30.06.-14.07.
21690
11.08.-25.08.
21690
07.07.-21.07.
21690
18.08.-01.09.
21690
30.06.-07.07.
13990
11.08.-18.08.
13990
07.07.-14.07.
13990
18.08.-25.08.
13990
AKCEDÍTĚPOBYTZDARMA:dítě2-12letnapřistýlce
Cenazaosobuzahrnuje:7/14xubytování,7/14xpolopenzi,letenku,transferzletištědopobytovéhomístaazpět,letištnítaxy,základnípalivovýpříplatek,pojištěnídlezákona159/99Sb.
Cenanezahrnuje:pojištěníléčebnýchvýloh-možnostdokoupenívizinformacenastr.18.
Příplatky:Příplatekza1lůžkovýpokoj+670Kč/os./noc
SPECIÁLNÍCENYPROLETECKÉZÁJEZDY-7nocí:dítědo2let-ZDARMA,dítě2-12letna1.přistýlce:6990Kč,osobanad12letna1.přistýlce:9990Kč.
1
kombinovanýzájezd-tamautokarem,zpětletecky,2kombinovanýzájezd-tamletecky,zpětautokarem
facebook.com/ckkovotourplus
RezervaceON-LINE24hodindenněnawww.kovotour.cz
5
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
dovolenáza
10%
HotelKorali
hotelpo
rekonstrukci
Hotelovýpokoj
klimatizace
PanoramatickýpohlednaSutomore
NejnižšícenyvČR,
týdenvhoteluALLINCLUSIVE
Cenyod
9.990,-
PlážvSutomore
ALLINCLUSIVE
KoraliALLINCLUSIVEClub
POLOHA: hotelový komplex Korali se nachází přímo u oblíbené sutomorské pláže, dlouhé necelých
1300m.CentrumSutomorejeodhotelovéhokomplexuvzdálenocca300metrů.Podélpláževedepromenáda,kteránabízínejenširokénákupnímožnosti,aleimnožstvímístníchrestauracíakavárenpřipravujících
místníspeciality.
VYBAVENOST:recepce,restauracese2terasami,bar,parkoviště,televiznímístnostvprostoruhlavnírecepce,trezornarecepci(zapoplatek),WIFInarecepci(zdarma).
UBYTOVÁNÍ:standardnězařízenédvoulůžkovépokojesmožností1přistýlky,vlastnísoc.zařízení,klimatizace,SATTV,minibar,telefon,trezorabalkon.
STRAVOVÁNÍ:ALLINCLUSIVE(10:00-22:00)–snídaně,obědy,večeřeformoušvédskýchstolů,odpolední
snack,káva,čaj,alkoholickéanealkoholickénápojemístnívýroby
PLÁŽ:písečnáplážvhodnáprodětisenacházípřímouhotelu.Lehátkaaslunečníky(zapoplatek).Naplážise
nacházísprchysesladkouvodou,plážovérestauraceabary,tobogán.
SPORT A ZÁBAVA: hřiště pro míčové hry (volejbal, basketbal, fotbal), stolní tenis, plážový volejbal, vodní
sportynapláži(zapoplatek).
PlážvSutomore
6
NÁŠNÁZOR:standardnězařízenýhotelvhodnýproširokouklientelu.
CALLCENTRUM-VOLEJTEzceléČRtelefon14001.Volánízacenumístníhohovoru.
Sutomore-ČernáHora
PROGRAMKLUBOVÉHO
HOTELUKOVOTOURPLUS
Váženýpaneřediteli,
dnes jsem přijela ze zájezdu v Sutomore. Moc se
mi na zájezdu líbilo. Byla jsem velmi spokojená
s ubytováním, stravou i možností vybrat si
z mnoha výletů. Vaši zaměstnanci byli velmi milí,
vstřícní a vždy ochotní. Zaměstnanci hotelu jak
vrestauraci,takivevenkovníkavárně,knámbyli
takévelmipříjemní.RádascestovníkanceláříKovotour pojedu i příště. Přeji Vám mnoho dalších
spokojených rekreantů, zdraví,
osobní spokojenost a pohodu.
• bohaté animační programy pro děti idospělévčeštině
• sportovní a relaxační program
• soutěže a sportovní turnaje
Spřátelskýmpozdravem
Mgr.VěraHančíková
• miniklub pro děti Plusíčkovčeštiněkaždýden
(hlídánídětí,programproděti,karneval,
diskotéky)
• zumba, aerobic
• zábavné hry, kreativní činnosti a kulturní programy
• večerní animační programy a představení pro
všechny
• karaoke, pěvecké vystoupení
• stardance (taneční večery)
• promítání filmů pro děti i dospělé
• sportovní a relaxační masáže
• zvýhodněné ceny výletů
• slevy ve vybraných restauracích a obchodech
AUTOKAROVÉZÁJEZDY-HOTELKORALIALLINCLUSIVECLUB
AUTOKAROVÉZÁJEZDY-HOTELKORALIALLINCLUSIVECLUB
10DENNÍZÁJEZDY(7NOCÍ)
17DENNÍZÁJEZDY(14NOCÍ)
Kód:C12150
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12150
1/2+1
termín
CENAKČ
Kód:C12150
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12150
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12150
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12150
termín
1/2+1
CENAKČ
01.06.-10.06.
9990
13.07.-22.07.
10990
24.08.-02.09.
10990
01.06.-17.06.
19490
13.07.-29.07.
20490
24.08.-09.09.
20490
08.06.-17.06.
9990
20.07.-29.07.
10990
31.08.-09.09.
9990
08.06.-24.06.
19490
20.07.-05.08.
20490
31.08.-16.09.
19490
15.06.-24.06.
9990
27.07.-05.08.
10990
07.09.-16.09.
9990
15.06.-01.07.
19490
27.07.-12.08.
20490
07.09.-23.09.
19490
22.06.-01.07.
10990
03.08.-12.08.
10990
14.09.-23.09.
9990
22.06.-08.07.
20490
03.08.-19.08.
20490
14.09.-30.09.
19490
29.06.-08.07.
10990
10.08.-19.08.
10990
21.09.-30.09.
9990
29.06.-15.07.
20490
10.08.-26.08.
20490
06.07.-15.07.
10990
17.08.-26.08.
10990
06.07.-22.07.
20490
17.08.-02.09.
20490
AKCEDÍTĚPOBYTZDARMA:dítě2-12letbeznárokunalůžko
Cenazaosobuzahrnuje:7/14xubytování,7/14xallinclusive,dopravuluxusnímautokarem,pobytovoutaxu,službyprůvodcepodobucesty,pojištěníprotiúpadkudlezákona159/99Sb.
Cenanezahrnuje:pojištěníléčebnýchvýloh-možnostdokoupenívizinformacenastr.18.
Příplatky:Příplatekza1lůžkovýpokoj+940Kč/os./noc.
Sleva:Vpřípaděvlastnídopravy-2790Kč/os.
SPECIÁLNÍCENYPROAUTOKAROVÉZÁJEZDY-7nocí:dítědo2let-ZDARMA,dítě2-12letbeznárokunalůžko:2790Kč,dítě2-12letna1.přistýlce:6990Kč,osobanad12letna1.přistýlce:8990Kč.
LETECKÉZÁJEZDY-HOTELKORALIALLINCLUSIVECLUB
LETECKÉZÁJEZDY-HOTELKORALIALLINCLUSIVECLUB
8DENNÍZÁJEZDY(7NOCÍ)
15DENNÍZÁJEZDY(14NOCÍ)
Kód:C12150
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12150
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12150
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12150
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12150
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12150
termín
1/2+1
CENAKČ
02.06.-09.06.1
13990
14.07.-21.07.
15990
25.08.-01.09.
15690
02.06.-16.06.1
22990
14.07.-28.07.
25490
25.08.-08.09.
25190
09.06.-16.06.
14990
21.07.-28.07.
15990
01.09.-08.09.
15690
09.06.-23.06.
24490
21.07.-04.08.
25490
01.09.-15.09.
25190
16.06.-23.06.
14990
28.07.-04.08.
15990
08.09.-15.09.
14990
16.06.-30.06.
24490
28.07.-11.08.
25490
08.09.-22.09.
24490
23.06.-30.06.
15690
04.08.-11.08.
15990
15.09.-22.09.
14790
23.06.-07.07.
25190
04.08.-18.08.
25490
15.09.-29.09.2
23790
22.09.-29.09.2
14790
30.06.-14.07.
25490
11.08.-25.08.
25490
07.07.-21.07.
25490
18.08.-01.09.
25490
30.06.-07.07.
15990
11.08.-18.08.
15990
07.07.-14.07.
15990
18.08.-25.08.
15990
AKCEDÍTĚPOBYTZDARMA:dítě2-12letbeznárokunalůžko
Cenazaosobuzahrnuje:7/14xubytování,7/14xallinclusive,letenku,transferzletištědopobytovéhomístaazpět,letištnítaxy,základnípalivovýpříplatek,pojištěnídlezákona159/99Sb.
Cenanezahrnuje:pojištěníléčebnýchvýloh-možnostdokoupenívizinformacenastr.18.
Příplatky:Příplatekza1lůžkovýpokoj+940Kč/os./noc.
SPECIÁLNÍCENYPROLETECKÉZÁJEZDY-7nocí:dítědo2let-ZDARMA,dítě2-12letbeznárokunalůžko:6990Kč,dítě2-12letnapřistýlce:10490Kč,osobanad12letna1.přistýlce:12490Kč.
1
kombinovanýzájezd-tamautokarem,zpětletecky,2kombinovanýzájezd-tamletecky,zpětautokarem
facebook.com/ckkovotourplus
RezervaceON-LINE24hodindenněnawww.kovotour.cz
7
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
PohlednaplážvkomplexuZlatnaObala
dovolenáza
10%
CvičenínapláživSutomore
Ubytovacípavilony
EXKLUZIVITA
KOVOTOUR
PLUS
hitsezóny
2012
NejnižšícenyvČR,
týdenvkomplexuspolopenzí
Cenyod
6.690,-
KomplexZlatnaObala
PohlednaZlatnouObalu
animační
program
POLOHA:příjemnýklubovýkomplexležícívjižníčástiměstečkaSutomore,jen1kmpěšíchůzeodcentraletoviskaSutomore,kterélemujevelkýpočetbarů,restaurací,rybíchrestaurací,plážovýchbarů,zlatnictví,butiků,minimarketůadiskoték.Ležívesvahovitémterénu,vjednomznejzelenějšíchkoutůpoloostrovaRatac.
KomplexZlatnaObalazískalnázevpodlepřilehléidylické„Zlaté“pláže,kterásestáváčarokrásnoupřizápadu
slunce,kdysevodyMediteránuzačnouzabarvovatdonádhernétřpytivězlatavébarvy.ČekáVáshřejivýsvět
křišťálověprůzračnévody,oblázkovýchplážíaupravenýchplochnaopalování,relaxováníazábavu.RozsáhlýkomplexZlatnaObalajerozdělendojednotlivýchpavilonů,kteréserozprostírajíkolemcentrálníbudovy,
kdesenacházírecepce,bary,kavárna,restaurace,odkudjepřekrásnývýhlednamoře,okolníhoryakvečerunapřekrásnýzápadslunce.Jednotlivépavilonyjsoupropojenyspoluscentrálnírecepcíacentrálníbudovoucestičkamiseschodištiatovnádhernézeleni.Vblízkostikomplexusenacházítakénudistickápláž,která
sepoodkryjepřímopodútesy,nakterýchjsoupozůstatkystarobyléhoopevnění.NadZlatnouObalousetyčí
zeleníporostlépohoříRumija.
VYBAVENOST:2recepce,trezornarecepci,restauracesterasou,bar,plážovýbar,kavárna,aperitivbar,minimarket,ambulance,hlídanéparkoviště(zdarma),soukromáplážpouzeprohotelovéhosty,plážovýservis(za
poplatek),půjčovnaaut,animačníprogramyKOVOTOURPLUSprodětiidospělé.
švédskéstoly
snídaně
ivečeře
Pokoj
UBYTOVÁNÍ:jednolůžkové,dvoulůžkové,třílůžkovéačtyřlůžkovépokojevjednotlivýchpavilonechsvlastnímsoc.zařízenímaledničkou.Všechnypokojedisponujíbalkonemčiteráskouajsouorientoványnamořskoustranu.Apartmány(2+2):1velkámístnostsmanželskoupostelíarozkládacímgaučempro2osoby,SAT
TV,lednička,vlastnísoc.zařízení,terasa,apartmánymajívýhlednamořskoustranu.Apartmánnemákuchyni.
Apartmánjemožnéobsaditminimálně3amaximálně4osobami.Doporučujemevždyumístitnapřistýlkyděti.
Poloapartmány(2+2):1velkámístnostsdvoulůžkovoupostelíarozkládacímgaučempro2osoby(doporučujemeumístitnapřistýlkyděti),lednice,SATTV,psacístůl,vlastnísoc.zařízení.Poloapartmánnemákuchyni.
Všechnypoloapartmánymajívýhlednamořskoustranu.Obsazenímin.3amax.4osobami.
STRAVOVÁNÍ:vcentrálníklimatizovanérestauraci,polopenze–snídaněavečeřeformoušvédskýchstolů.
PLÁŽ: oblázkovo-písečná, v bezprostřední blízkosti objektu, s možností plážového servisu za poplatek.
Naplážisenalézásprchasesladkouvodou.
SPORTAZÁBAVA:službyKlubovéhokomplexu,zábavnícentra(diskotéky,bary,restaurace,kolotoče,herny)
asportovníklubypřímovcentruSutomore.VkomplexujeVámZDARMAplněkdispozicinášbodyfitness
trenérazkušeníanimátoři.
Poloapartmán
8
Apartmán
NÁŠNÁZOR:romantickémísto,umístěnévzeleniskrásnouplážípouzeprohostykomplexuZlatnaObala.
NavíctentoklubovýkomplexposkytneVámiVašírodiněcelouřaduvýhod.Vhodnéprorodinnoudovolenou.
CALLCENTRUM-VOLEJTEzceléČRtelefon14001.Volánízacenumístníhohovoru.
Sutomore-ČernáHora
Váženýpanejednateli,
chtěljsemVámpoděkovatzahezkoudovolenou,kteroujsemprožilminulýtýdenvČernéHořevhotelovém
komplexuZlatnaObala.KvolbědelegátůVámmohujengratulovat.Jejichnasazeníastarostoklientyvašícestovníkancelářebylypříkladné.Každovečerníprogramprodětiidospělébylskvělý,dokonalezorganizovaný.
Děkujiapřejihezkýden
Dr.JiříKučera
P.S.ByljsemopravduvelicemilepřekvapenúrovníslužebcestovníkancelářeKovotour
Plus.Buduvásdoporučovat!
AUTOKAROVÉZÁJEZDY-KOMPLEXZLATNAOBALA
AUTOKAROVÉZÁJEZDY-KOMPLEXZLATNAOBALA
10DENNÍZÁJEZDY(7NOCÍ)
17DENNÍZÁJEZDY(14NOCÍ)
Kód:C12140
termín
1/2,1/3,1/4
CENAKČ
Kód:C12140
termín
1/2,1/3,1/4
CENAKČ
Kód:C12140
termín
1/2,1/3,1/4
CENAKČ
Kód:C12140
termín
1/2,1/3,1/4
CENAKČ
Kód:C12140
termín
1/2,1/3,1/4
CENAKČ
Kód:C12140
1/2,1/3,1/4
termín
CENAKČ
01.06.-10.06.
6690
13.07.-22.07.
7990
24.08.-02.09.
7990
01.06.-17.06.
12090
13.07.-29.07.
13390
24.08.-09.09.
13390
08.06.-17.06.
6890
20.07.-29.07.
7990
31.08.-09.09.
7490
08.06.-24.06.
12290
20.07.-05.08.
13390
31.08.-16.09.
12890
15.06.-24.06.
6990
27.07.-05.08.
7990
07.09.-16.09.
6990
15.06.-01.07.
12390
27.07.-12.08.
13390
07.09.-23.09.
12390
22.06.-01.07.
7490
03.08.-12.08.
7990
14.09.-23.09.
6990
22.06.-08.07.
12890
03.08.-19.08.
13390
14.09.-30.09.
12390
29.06.-08.07.
7990
10.08.-19.08.
7990
21.09.-30.09.
6690
29.06.-15.07.
13390
10.08.-26.08.
13390
06.07.-15.07.
7990
17.08.-26.08.
7990
06.07.-22.07.
13390
17.08.-02.09.
13390
AKCEDÍTĚPOBYTZDARMA:dítě2-12letnapřistýlce
Cenazaosobuzahrnuje:7/14xubytování,7/14xpolopenzi,dopravuluxusnímautobusem,pobytovoutaxu,službyprůvodcepodobucesty,pojištěníprotiúpadkudlezákona159/99Sb.
Cenanezahrnuje:pojištěníléčebnýchvýloh-možnostdokoupenívizinformacenastr.18.
Příplatky:Příplatekza1lůžkovýpokoj+350Kč/os./noc,příplatekzapoloapartmán+100Kč/os./noc,příplatekzaapartmán+200Kč/os./noc.
Sleva:Vpřípaděvlastnídopravy-2790Kč/os.
SPECIÁLNÍCENYPROAUTOKAROVÉZÁJEZDY-7nocí:dítědo2let-ZDARMA,dítě2-12letna3.lůžku:2790Kč,dítě2-12letna4.lůžku:2790Kč,osobanad12letna3.a4.lůžku:6290Kč.
LETECKÉZÁJEZDY-KOMPLEXZLATNAOBALA
LETECKÉZÁJEZDY-KOMPLEXZLATNAOBALA
8DENNÍZÁJEZDY(7NOCÍ)
15DENNÍZÁJEZDY(14NOCÍ)
Kód:C12140
termín
1/2,1/3,1/4
CENAKČ
Kód:C12140
termín
1/2,1/3,1/4
CENAKČ
Kód:C12140
termín
1/2,1/3,1/4
CENAKČ
Kód:C12140
termín
1/2,1/3,1/4
CENAKČ
Kód:C12140
termín
1/2,1/3,1/4
CENAKČ
Kód:C12140
1/2,1/3,1/4
termín
CENAKČ
02.06.-09.06.1
10990
14.07.-21.07.
12590
25.08.-01.09.
11990
02.06.-16.06.1
16990
14.07.-28.07.
18790
25.08.-08.09.
17990
09.06.-16.06.
11490
21.07.-28.07.
12590
01.09.-08.09.
11990
09.06.-23.06.
17690
21.07.-04.08.
18790
01.09.-15.09.
17990
16.06.-23.06.
11490
28.07.-04.08.
12590
08.09.-15.09.
11490
16.06.-30.06.
17690
28.07.-11.08.
18790
08.09.-22.09.
17690
23.06.-30.06.
11990
04.08.-11.08.
12590
15.09.-22.09.
9990
23.06.-07.07.
17990
04.08.-18.08.
18790
15.09.-29.09.2
17690
22.09.-29.09.2
9990
30.06.-14.07.
18790
11.08.-25.08.
18790
07.07.-21.07.
18790
18.08.-01.09.
18790
30.06.-07.07.
12590
11.08.-18.08.
12590
07.07.-14.07.
12590
18.08.-25.08.
12590
AKCEDÍTĚPOBYTZDARMA:dítě2-12letnapřistýlce
Cenazaosobuzahrnuje:7/14xubytování,7/14xpolopenzi,letenku,transferzletištědopobytovéhomístaazpět,letištnítaxy,základnípalivovýpříplatek,pojištěnídlezákona159/99Sb.
Cenanezahrnuje:pojištěníléčebnýchvýloh-možnostdokoupenívizinformacenastr.18.
Příplatky:Příplatekza1lůžkovýpokoj+350Kč/os./noc,příplatekzapoloapartmán+100Kč/os./noc,příplatekzaapartmán+200Kč/os./noc.
SPECIÁLNÍCENYPROLETECKÉZÁJEZDY-7nocí:dítědo2let-ZDARMA,dítě2-12letna3.lůžku:6990Kč,dítě2-12letna4.lůžku:6990Kč,osobanad12letna3.a4.lůžku:9990Kč.
1
kombinovanýzájezd-tamautokarem,zpětletecky,2kombinovanýzájezd-tamletecky,zpětautokarem
facebook.com/ckkovotourplus
RezervaceON-LINE24hodindenněnawww.kovotour.cz
9
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
„VUlcinuzačínánejdelšíanejširšíplážJadranu„Velika
Plaža“.Dvanáctkilometrůtohonejjemnějšíhopískua
křišťálověčistéhomoře,vdálimohutnéhoryAlbánie….
Nádhernáscenérie,kteroumusítezažít!“
Doporučuje:ZlatýchlapeczNagana,DavidMoravec
HOTELOLYMPICCLUB
PohlednaUlcinj
doporučujeme
včasnýnákup
Dobrývečer,
chtěla bych Vám dodatečně poděkovat za hezkoudovolenou,kteroujsmesmanželemasynem
strávili v Černé Hoře ve městě Ulcinj. Byli jsme
velmi spokojeni s hotelem Olympic, Strava byla
výborná,mořekrásnéačisté.Dovolenoujsmesi
užili a odpočinuli si. Velký dík patří delegátům a
všem,kteříseonásstarali.Přejemevšemhodně
štěstíaspoustuspokojenýchturistůaněkdyvbudoucnunashledanou.
HezkýpozdravzTřince
posílárodinaChristova.
Okolíhotelu
ULCINJ
HotelOlympic
klimatizace
SATTV
SpojeníneobvykléštědrostiamagickémocipřírodyvyvrcholilonasamémjihuČernéHoryexplozí
přírodníchkrás.Nesčetnézátokyaútesy,písčitépláže,„vášnivédoteky“řekyBojanysmořem,
malebnáAdaavelkolepéStaréměsto(Starigrad),brilantnízálivyvmístechValdanosaKruče,z
UlcinjevytvářejíjedinečnéměstoMediteránu.Velkápláž,nejdelšíanejkrásnějšínačernohorském
pobřeží(dlouhácca13kmaširoká60m),sivysloužilanázevVelká–UlcinjskáCopacabana.Kvalita
pískujemimořádnáaprovelkýobsahminerálůsedoporučujerevmatikůmaosobámskloubovým
onemocněním.Naplážijepůjčovnarůznýchsportovníchpotřeb.Můžesezdesurfovat,Iyžovatna
voděapod.Dvěpříjemnámístakekoupání,kterájsousoučástíVeliképláže-„Tropikana“a„Majami“,jsoudržiteliModrévlaječky,aleiřadadalšíchsplňujeveškerépodmínkyprozískánítohoto
prestižníhoocenění.Dálesesměremkseverozápaduřadíjednazadruhou,plážeValdanos,Mala
plaža,Ženskaplaža,Vučajama(Vlčínora)aj.Ulcinjjeměstosbouřlivouminulostíabohatoutradicí,
kterépřírodaobdařilatéměř20kmpísčitýchpláží.Vpřekrásnémpřírodnímprostředíjekoupánía
odpočineknatěchtoplážíchneopakovatelnýmzážitkem.
HotelOlympicClub
Hotelovýpokoj
Ulcinjskápláž
10
švédskéstoly
snídaně
ivečeře
POLOHA: hotelOlympicležípřímoupřekrásnéulcinjsképláže,obklopenvzeleni,ajevzdálencca4km
odcentra-historickéhoměstaUlcinj.
VYBAVENOST:recepce,restauracesterasou,kavárna,aperitivbar,konferenčnísál,WIFInarecepci(zdarma),parkoviště.
UBYTOVÁNÍ:klimatizovanédvoulůžkovépokojesmožností1přistýlky,svlastnímsoc.zařízením,SATTV,ledničkouabalkonem.
STRAVOVÁNÍ:polopenze–snídaněavečeřeformoušvédskýchstolů.
PLÁŽ:vbezprostředníblízkostihotelu(cca50m),písečná,tzv.Velikápláž(dlouhácca12kmaširoká60m),
naplážimožnostpronajmutíslunečníkůalehátek.Ulcinjskáplážsevyznačujesvýmiléčivýmiúčinkypísku,
zbarvenýmdočernébarvy.Blahodárněpůsobínarevma,kloubovéakožníonemocnění.
SPORTAZÁBAVA:službyKlubovéhohotelu,krytýbazén,sauna,posilovna,velkétravnatéfotbalovéhřiště,
hřištěnamaloukopanou(travnatéibetonové),tenisovékurtysosvětlením(možnohrátivečer,zapůjčenítenisovýchraket),hřištěnavolejbal,basketbal,házenou,stolnítenis,lesníiplážovéběžeckétratě,vodnísporty
napláži,windsurfing.VokolníchobchůdcícharestauracíchnajdetevždyněcoproVás.VeměstěUlcinjsenacházítaktéžspoustarestauracíastředisekkzábavě.
NÁŠNÁZOR:lokalitamávelkoupřednostvbezprostřednípřítomnostiVelikePlažestímnejjemnějšímpískem. Oblast se také vyznačuje každodenními mírnými větry v odpoledních hodinách. Příjemné místo pro
prožitípohodovédovolenéširokéklientelyvšechvěkovýchkategoriíiprorodinysdětmi.UlcinjsestalvelmivyhledávanýmcílemavynikajícípolohahoteluOlympicpřispívákespokojenostihostůcestovníkanceláře
KOVOTOURPLUS.
CALLCENTRUM-VOLEJTEzceléČRtelefon14001.Volánízacenumístníhohovoru.
Ulcinj-ČernáHora
ka
a
e….
PROGRAMKLUBOVÉHOHOTELUKOVOTOURPLUS
dovolenáza
10%
• bohaté animační programy pro děti i dospělé v češtině
• sportovní a relaxační program
• soutěže a sportovní turnaje
• miniklub pro děti Plusíčkovčeštiněkaždýden
(hlídánídětí,programproděti,karneval,diskotéky)
• zumba, aerobic, aqua aerobic hotelovém bazénu
• zábavné hry, kreativní činnosti a kulturní programy
• večerní animační programy a představení pro všechny
• karaoke, pěvecké vystoupení
• stardance (taneční večery)
• promítání filmů pro děti i dospělé
• sportovní a relaxační masáže
• zvýhodněné ceny výletů
• slevy ve vybraných restauracích a obchodech
NejnižšícenyvČR,
týdenvhoteluspolopenzí
Cenyod
8.490,-
AUTOKAROVÉZÁJEZDY-HOTELOLYMPICCLUB
AUTOKAROVÉZÁJEZDY-HOTELOLYMPICCLUB
10DENNÍZÁJEZDY(7NOCÍ)
17DENNÍZÁJEZDY(14NOCÍ)
Kód:C12180
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12180
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12180
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12180
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12180
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12180
termín
1/2+1
CENAKČ
01.06.-10.06.
8490
13.07.-22.07.
8990
24.08.-02.09.
8990
01.06.-17.06.
15490
13.07.-29.07.
15990
24.08.-09.09.
15990
08.06.-17.06.
8490
20.07.-29.07.
8990
31.08.-09.09.
8490
08.06.-24.06.
15490
20.07.-05.08.
15990
31.08.-16.09.
15490
15.06.-24.06.
8990
27.07.-05.08.
8990
07.09.-16.09.
8490
15.06.-01.07.
15990
27.07.-12.08.
15990
07.09.-23.09.
15490
22.06.-01.07.
8990
03.08.-12.08.
8990
14.09.-23.09.
8490
22.06.-08.07.
15990
03.08.-19.08.
15990
14.09.-30.09.
15490
29.06.-08.07.
8990
10.08.-19.08.
8990
21.09.-30.09.
7990
29.06.-15.07.
15990
10.08.-26.08.
15990
06.07.-15.07.
8990
17.08.-26.08.
8990
06.07.-22.07.
15990
17.08.-02.09.
15990
AKCEDÍTĚPOBYTZDARMA:dítě2-12letna1.přistýlce
Cenazaosobuzahrnuje:7/14xubytování,7/14xpolopenze,dopravuluxusnímautokarem,pobytovoutaxu,službyprůvodcepodobucesty,pojištěníprotiúpadkudlezákona159/99Sb.
Cenanezahrnuje:pojištěníléčebnýchvýloh-možnostdokoupenívizinformacenastr.18.
Příplatky:Příplatekza1lůžkovýpokoj+520Kč/os./noc
Sleva:Vpřípaděvlastnídopravy-2790Kč/os.
SPECIÁLNÍCENYPROAUTOKAROVÉZÁJEZDY-7nocí:dítědo2let-ZDARMA,dítě2-12letna1.přistýlce:2790Kč,osobanad12letna1.přistýlce:6990Kč.
LETECKÉZÁJEZDY-HOTELOLYMPICCLUB
LETECKÉZÁJEZDY-HOTELOLYMPICCLUB
8DENNÍZÁJEZDY(7NOCÍ)
15DENNÍZÁJEZDY(14NOCÍ)
Kód:C12180
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12180
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12180
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12180
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12180
termín
1/2+1
CENAKČ
Kód:C12180
termín
1/2+1
CENAKČ
02.06.-09.06.1
12990
14.07.-21.07.
14690
25.08.-01.09.
14690
02.06.-16.06.1
19990
14.07.-28.07.
21690
25.08.-08.09.
21690
09.06.-16.06.
13490
21.07.-28.07.
14690
01.09.-08.09.
13990
09.06.-23.06.
20490
21.07.-04.08.
21690
01.09.-15.09.
20990
16.06.-23.06.
13490
28.07.-04.08.
14690
08.09.-15.09.
13290
16.06.-30.06.
20490
28.07.-11.08.
21690
08.09.-22.09.
20290
23.06.-30.06.
13990
04.08.-11.08.
14690
15.09.-22.09.
13290
23.06.-07.07.
20990
04.08.-18.08.
21690
15.09.-29.09.2
20290
22.09.-29.09.2
12990
30.06.-14.07.
21690
11.08.-25.08.
21690
07.07.-21.07.
21690
18.08.-01.09.
21690
30.06.-07.07.
14690
11.08.-18.08.
14690
07.07.-14.07.
14690
18.08.-25.08.
14690
AKCEDÍTĚPOBYTZDARMA:dítě2-12letna1.přistýlce
Cenazaosobuzahrnuje:7/14xubytování,7/14xpolopenzi,letenku,transferzletištědopobytovéhomístaazpět,letištnítaxy,základnípalivovýpříplatek,pojištěnídlezákona159/99Sb.
Cenanezahrnuje:pojištěníléčebnýchvýloh-možnostdokoupenívizinformacenastr.18.
Příplatky:Příplatekza1lůžkovýpokoj+520Kč/os./noc.
SPECIÁLNÍCENYPROLETECKÉZÁJEZDY-7nocí:dítědo2let-ZDARMA,dítě2-12letna1.přistýlce:6990Kč,osobanad12letna1.přistýlce:10990Kč.
1
kombinovanýzájezd-tamautokarem,zpětletecky,2kombinovanýzájezd-tamletecky,zpětautokarem
facebook.com/ckkovotourplus
RezervaceON-LINE24hodindenněnawww.kovotour.cz
11
Bulharsko-Nessebar
www.jentozkus.cz
HotelIrisClub
dovolenáza
10%
Vířivka
WIFIZDARMA
Ilustračnífotografiehotelovéhopokoje
klimatizace
SATTV
HotelIrisClub
POLOHA:novýmoderníhotelskvalitnímzázemímvhodnýipronáročnějšíklientelusenacházíupřekrásnépláževklidné,okrajovéčástiletoviskaNessebar.DosamotnéhocentrahistorickéhoNesebaruvzdáleného
cca2,5kmsedostanetepěškyčipravidelnýmautobusovýmspojenímccakaždých30min.Střediskosmnožstvímrestaurací,kaváren,diskoték,obchodůajinýchzábavníchatrakcíprodětiadospěléumožňujestrávení
příjemnédovolené.RodinysdětmirozhodněocenísnadnoudostupnostdoNessebarskéhovodníhoparku.
VYBAVENOST:vstupníhalasrecepcí,výtah,restaurace,poolbar,SATTVmístnost,venkovníbazénsoddělenoučástíproděti,vířivka,wellnesscentrum,slunečníkyalehátkaubazénuzdarma,WIFIpřipojenízdarma,
trezor(zapoplatek).
UBYTOVÁNÍ:modernězařízené,klimatizovanédvoulůžkovépokojesmožnostíaž2přistýlekavlastnímsoc.
zařízením,SATTV,telefon,lednička,balkon.Napatřežehlícípotřeby.
STRAVOVÁNÍ:snídaněformoušvédskýchstolů.Namístěsilzedokoupitobědyavečeře.
PLÁŽ:písečnáplážspozvolnýmvstupemdomořejevzdálenaodhotelucca150m.Lehátkaaslunečníky
napláži(zapoplatek).
SPORTAZÁBAVA:vířivka,biliár,stolnítenis,fitness.Naplážimožnostsportovníhovyžití–plážovývolejbal,
vodníkola,školasurfování,skútry,vodnílyže,banán,potápění(zapoplatek).
Hotelovárestaurace
NÁŠNÁZOR:kvalitníhotelspříjemnouatmosféroujevhodnýprovšechnyvěkovékategorie.
LETECKÉZÁJEZDY-HOTELIRISCLUB
LETECKÉZÁJEZDY-HOTELIRISCLUB
8DENNÍZÁJEZDY(7NOCÍ)
15DENNÍZÁJEZDY(14NOCÍ)
Kód:B12030
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:B12030
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:B12030
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:B12030
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:B12030
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:B12030
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
10.06.-17.06
11990
15.07.-22.07.
13990
19.08.-26.08.
12490
10.06.-24.06
16490
15.07.-29.07.
18490
19.08.-02.09.
16990
17.06.-24.06.
12490
22.07.-29.07.
13990
26.08.-02.09.
12490
17.06.-01.07.
16990
22.07.-05.08.
18490
26.08.-09.09.
16990
24.06.-01.07.
12490
29.07.-05.08.
13990
02.09.-09.08.
11990
24.06.-08.07.
16990
29.07.-12.08.
18490
02.09.-16.09.
16490
01.07.-08.07.
13990
05.08.-12.08.
13990
09.09.-16.09.
11490
01.07.-15.07.
18490
05.08.-19.08.
18490
08.07.-15.07.
13990
12.08.-19.08.
13990
08.07.-26.07.
18490
12.08.-26.08.
18490
AKCEDÍTĚPOBYTZDARMA:dítě2-12letna1.přistýlce
Cenazaosobuzahrnuje:7/14xubytování,7/14xsnídani,letenku,transferzletištědopobytovéhomístaazpět,letištnítaxy,základnípalivovýpříplatek,pojištěnídlezákona159/99Sb.
Cenanezahrnuje:pojištěníléčebnýchvýloh-možnostdokoupenívizinformacenastr.18.
Příplatky:Příplatekza1lůžkovýpokoj+1010Kč/os./noc
SPECIÁLNÍCENYPROLETECKÉZÁJEZDY-7nocí:dítědo2let-ZDARMA,dítě2-12letna1.přistýlce:6990Kč,dítě2-12letna2.přistýlce:11790Kč,osobanad12letna1.přistýlce:13990Kč.
SPECIÁLNÍCENYPROLETECKÉZÁJEZDY-14nocí:dítědo2let-ZDARMA,dítě2-12letna1.přistýlce:8990Kč,dítě2-12letna2.přistýlce:16890Kč,osobanad12letna1.přistýlce:21390Kč.
12
CALLCENTRUM-VOLEJTEzceléČRtelefon14001.Volánízacenumístníhohovoru.
Sv.Vlas-Bulharsko
skvělá
atmosféra
HotelTropicsClub
POLOHA:moderníhotelvminimalistickémstyluspříjemnouatmosférousenacházívprázdninovémletoviskuSvatýVlascca300modnověvystavěnépobřežnímaríny,kterájedíkyskvělýmbarůmarestauracím
ideálnímmístemprovečerníprocházkyaposezení.Oblastjeproslulásvojíkrásnouplážísjemnýmpískem
apozvolnýmvstupemdomoře.Pravidelnáautobusovádoprava(ccakaždých15min.)naSlunečnépobřeží
adostaréhoNessebarujevzdálenacca250m.
VYBAVENOST:recepce,bar,restaurace,WIFIpřipojení,telefonnapokoji,trezor,snackbar,terasa,bazén,vířivka,dětskýbazén,wellness,sauna,solárium,parnílázně,dětskýkoutek.
UBYTOVÁNÍ:dvoulůžkovépokojesmožnostíaž2přistýlek,SATTV,vlastnísoc.zařízení,fén.Možnostdětsképostýlky.
STRAVOVÁNÍ:snídaněformoušvédskýchstolů.Restauracejeotevřenaod7:30do22:00.
PLÁŽ:nacházíse300modhotelu,plážovýservis(zapoplatek).
SPORTAZÁBAVA:vcentruletoviskaSvatýVlasneboSlunečnépobřežímožnostnavštívitrestaurace,diskotéky,naplážimožnostvodníchsportů,vblízkostitenisovékurty(zapoplatek).
NÁŠNÁZOR:kvalitníhoteldoporučujemeklientůmvšechvěkovýchkategoriítoužícíchstrávitdovolenouvpoklidnémletoviskuukrásnépísčitépláže.
Hotelovárestaurace
LETECKÉZÁJEZDY-HOTELTROPICSCLUB
LETECKÉZÁJEZDY-HOTELTROPICSCLUB
8DENNÍZÁJEZDY(7NOCÍ)
15DENNÍZÁJEZDY(14NOCÍ)
Kód:B12090
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:B12090
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:B12090
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:B12090
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:B12090
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:B12090
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
10.06.-17.06
11490
15.07.-22.07.
13490
19.08.-26.08.
12490
10.06.-24.06
17990
15.07.-29.07.
19990
19.08.-02.09.
18990
17.06.-24.06.
12490
22.07.-29.07.
13490
26.08.-02.09.
11990
17.06.-01.07.
18990
22.07.-05.08.
19990
26.08.-09.09.
18490
24.06.-01.07.
13490
29.07.-05.08.
13490
02.09.-09.08.
11990
24.06.-08.07.
19990
29.07.-12.08.
19990
02.09.-16.09.
18490
01.07.-08.07.
13490
05.08.-12.08.
13490
09.09.-16.09.
11490
01.07.-15.07.
19990
05.08.-19.08.
19990
08.07.-15.07.
13490
12.08.-19.08.
13490
08.07.-26.07.
19990
12.08.-26.08.
19990
AKCEDÍTĚPOBYTZDARMA:dítě2-13letna1.přistýlce
Cenazaosobuzahrnuje:7/14xubytování,7/14xsnídaně,letenku,transferzletištědopobytovéhomístaazpět,letištnítaxy,základnípalivovýpříplatek,pojištěnídlezákona159/99Sb.
Cenanezahrnuje:pojištěníléčebnýchvýloh-možnostdokoupenívizinformacenastr.18.
Příplatky:Příplatekza1lůžkovýpokoj+510Kč/os./noc
SPECIÁLNÍCENYPROLETECKÉZÁJEZDY-7nocí:dítědo2let-ZDARMA,dítě2-13letna1.přistýlce:6990Kč,dítě2-13letna2.přistýlce:9990Kč,osobanad13letna1.přistýlce:11490Kč.
SPECIÁLNÍCENYPROLETECKÉZÁJEZDY-14nocí:dítědo2let-ZDARMA,dítě2-13letna1.přistýlce:8990Kč,dítě2-13letna2.přistýlce:12990Kč,osobanad13letna1.přistýlce:15990Kč.
facebook.com/ckkovotourplus
13
Řecko-Kréta
www.jentozkus.cz
ALLINCLUSIVE
HotelJassuKriti
hitsezóny
2012
HotelJasuKritiaKavrosBeachAllinclusiveClub
POLOHA:velmipěknýhotelovýkomplexspříjemnouatmosférouležícínakrásnépísečnéplážispozvolným
vstupemdomoře.KomplexvzniklspojenímdvousousedícíchhotelůJasuKritiaKavrosBeach.Vblízkostihotelusenacházíobchůdky,kavárnyataverny.MožnostdopravymístníautobusovoulinkoudohistorickéhocentraRethymnacca20kmadopřilehléhoměstečkaGeorgioupolis,kamsedostanetetaképrocházkou
popláži(cca20min).
Ilustračnífotografiepokoje
hotelnapláži
VYBAVENOST:recepce,lobbybar,restauracesterasou,společenskámístnostseSATTV,internetovýkoutek
(zapoplatek),bazénseslunečníkyalehátky,barubazénu.
UBYTOVÁNÍ:dvoulůžkovépokojesmožnostíaž2přistýlek,vlastnísociálnízařízení,klimatizace,SATTV,lednička,balkonneboterasa,telefon,trezor(zapoplatek).
STRAVOVÁNÍ:ALLINCLUSIVE(11:00-23:00)–snídaně,obědavečeřeformoušvédskýchstolů,lehkásvačina(11:00–13:00),zmrzlina(12:30–14:30),odpoledníkávaazákusek,místnínealkoholickéaalkoholickénápoje.
PLÁŽ:hotelsenacházípřímoukrásnéširoképísečnéplážespozvolnýmvstupemdomoře.Lehátkaaslunečníkynapláži(zapoplatek).
SPORTAZÁBAVA:animačníprogramyvhlavnísezóněsčeskýmtýmem,bazén,fitness,stolnítenis,biliára
tenis(zapoplatek),plážovývolejbal,vodnísportynapláži.
NÁŠNÁZOR:příjemnýhotelsrodinnouatmosférou,doporučujemeklientůmvšechvěkovýchkategoriíirodinámsdětmi.Vhodnénejenprokoupáníupřekrásnépláže,aleikpoznáváníkrásostrovaKréta.
Hotelovápláž
LETECKÉZÁJEZDY-HOTELJASUKRITIBEACHCLUB
LETECKÉZÁJEZDY-HOTELJASUKRITIBEACHCLUB
8DENNÍZÁJEZDY(7NOCÍ)
15DENNÍZÁJEZDY(14NOCÍ)
Kód:K12060
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:K12060
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:K12060
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:K12060
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:K12060
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:K12060
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
03.06.-10.06.
17690
15.07.-22.07.
19990
26.08.-02.09.
19990
03.06.-17.06.
28990
15.07.-29.07.
31290
26.08.-09.09.
31290
10.06.-17.06
18290
22.07.-29.07.
19990
02.09.-09.08.
18990
10.06.-24.06
29590
22.07.-05.08.
31290
02.09.-16.09.
30290
17.06.-24.06.
18990
29.07.-5.08.
19990
09.09.-16.09.
17990
17.06.-01.07.
29590
29.07.-12.08.
31290
09.09.-23.09.
29290
24.06.-01.07.
18990
05.08.-12.08.
19990
16.09.-23.09.
17990
24.06.-08.07.
30290
05.08.-19.08.
31290
16.09.-30.09.
29290
01.07.-08.07.
19990
12.08.-19.08.
19990
23.09.-30.09.
17690
01.07.-15.07.
31290
12.08.-26.08.
31290
08.07.-15.07.
19990
19.08.-26.08.
19990
08.07.-26.07.
31290
19.08.-02.09.
31290
AKCEDÍTĚPOBYTZDARMA:dítě2-7letnapřistýlce
Cenazaosobuzahrnuje:7/14xubytování,7/14xallinclusive,letenku,transferzletištědopobytovéhomístaazpět,letištnítaxy,základnípalivovýpříplatek,pojištěnídlezákona159/99Sb.
Cenanezahrnuje:pojištěníléčebnýchvýloh-možnostdokoupenívizinformacenastr.18.
Příplatky:Příplatekza1lůžkovýpokoj+980Kč/os./noc.
SPECIÁLNÍCENYPROLETECKÉZÁJEZDY-7nocí:dítědo2let-ZDARMA,dítě2-7letna1.přistýlce:7990Kč,dítě7-14letna1.přistýlce:8990Kč,dítě2-7letna2.přistýlce:7990Kč,dítě7-14letna2.přistýlce:8990Kč,osobanad14letna1.přistýlce:13990Kč,osobanad14letna2.přistýlce:14790Kč.
SPECIÁLNÍCENYPROLETECKÉZÁJEZDY-14nocí:dítědo2let-ZDARMA,dítě2-7letna1.přistýlce:9990Kč,dítě7-14letna1.přistýlce:10990Kč,dítě2-7letna2.přistýlce:9990Kč,dítě7-14letna2.přistýlce:10990Kč,osobanad12letna1.přistýlce:19290Kč,osobanad14letna2.přistýlce:20790Kč.
14
CALLCENTRUM-VOLEJTEzceléČRtelefon14001.Volánízacenumístníhohovoru.
Alanya-Turecko
Hotelovýbazén
ALLINCLUSIVE
HotelCleopatraLife
POLOHA:příjemnýhotelskládajícísezněkolikabudovmáskvěloupolohupouze30metrůodKleopatřiny
pláže.CentrumAlanye,kdenaleznetespoustumožnostízábavy,jevzdálenocca1kmodhotelu.
Hotelovárestaurace
hotelnapláži
VYBAVENOST:menšírecepceslobbybarem,restaurace,bazénsoddělenoučástíproděti,barubazénu
anapláži,SATTVmístnost,konferenčnímístnost,fax,telefon,internetovýkouteknarecepci.
UBYTOVÁNÍ:dvoulůžkovépokojesmožnostíaž2přistýlekasvlastnímsoc.zařízením,klimatizace,SATTV,
fén,telefon,trezor(zapoplatek)aminibar(zapoplatek),balkon.
STRAVOVÁNÍ:ALLINCLUSIVE(11:00-23:00)–snídaně,oběd,večeře,lehkéobčerstveníběhemdneformou
švédskýchstolů,neomezenákonzumacealkoholickýchanealkoholickýchnápojůmístnívýroby.
PLÁŽ:písečnáKleopatřinaplážsdrobnýmioblázkyjevzdálena30m.Odhotelujeoddělenamístníkomunikací
spromenádou.Lehátkaaslunečníkynapláži(zapoplatek).
SPORTAZÁBAVA:stolnítenis,plážovývolejbal,vodnísportynapláži(zapoplatek),řadaobchodůarestaurací
vnedalekémcentru.
NÁŠNÁZOR:příjemnýjednoduššíhotelseskvěloupolohoublízkokrásnéKleopatřinyplážeasezábavou
nadosahvnedalekémcentruzábavyanočníhoživota.Vhodnépronenáročnouklientelu.
Večeřeallinclusive
LETECKÉZÁJEZDY-HOTELCLEOPATRALIFE
LETECKÉZÁJEZDY-HOTELCLEOPATRALIFE
8DENNÍZÁJEZDY(7NOCÍ)
15DENNÍZÁJEZDY(14NOCÍ)
Kód:T12050
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:T12050
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:T12050
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:T12050
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:T12050
termín
1/2+1,1/2+2
CENAKČ
Kód:T12050
1/2+1,1/2+2
termín
CENAKČ
05.06.-12.06.
13390
17.07.-24.07.
15990
27.08.-04.09.
15990
05.06.-19.06.
21990
17.07.-31.07.
24690
27.08.-11.09.
24690
12.06.-19.06.
14890
24.07.-31.07.
15990
04.09.-11.09.
15590
12.06.-26.06.
23590
24.07.-07.08.
24690
04.09.-18.09.
24290
19.06.-26.06.
14890
31.07.-07.07.
15990
11.09.-18.09.
14790
19.06.-03.07.
23590
31.07.-14.08.
24690
11.09.-25.09.
23490
26.06.-03.07.
15590
07.08.-14.08.
15990
18.09.-25.09.
14490
26.06.-10.07.
24290
07.08.-21.08.
24690
18.09.-02.10.
22990
03.07.-10.07.
15990
14.08.-21.08.
15990
25.09.-02.10.
12990
03.07.-17.07.
24690
14.08.-27.08.
24690
10.07.-17.07.
15990
21.08.-27.08.
15990
10.07.-24.07.
24690
21.08.-04.09.
24690
AKCEDÍTĚPOBYTZDARMA:dítě2-15letna1.přistýlce
Cenazaosobuzahrnuje:7/14xubytování,7/14xallinclusive,letenku,transferzletištědopobytovéhomístaazpět,letištnítaxy,základnípalivovýpříplatek,pojištěnídlezákona159/99Sb.
Cenanezahrnuje:pojištěníléčebnýchvýloh-možnostdokoupenívizinformacenastr.18.
Příplatky:Příplatekza1lůžkovýpokoj+290Kč/os./noc
SPECIÁLNÍCENYPROLETECKÉZÁJEZDY-7nocí:dítědo2let-ZDARMA,dítě2-15letna1.přistýlce:7990Kč,dítě2-7letna2.přistýlce:7990Kč,dítě7-15letna2.přistýlce:12190Kč,
osobanad15letna1.přistýlce:13290Kč.
SPECIÁLNÍCENYPROLETECKÉZÁJEZDY-14nocí:dítědo2let-ZDARMA,dítě2-15letna1.přistýlce:9990Kč,dítě2-7letna2.přistýlce:9990Kč,dítě7-15letna2.přistýlce:16490Kč,
osobanad15letna1.přistýlce:18690Kč.
facebook.com/ckkovotourplus
RezervaceON-LINE24hodindenněnawww.kovotour.cz
15
LétámesHOLIDAYSCzechAirlines
zPrahy,BrnaaOstravy
Odjezdyluxusníchautokarů
zceléČR
CertifikátyKOVOTOURPLUS:
Možnostplatbyzájezdupoukázkami:
SodexhoPass, FlexiPass, Le Cheque
Dejeuner
Poukázky je možno uplatnit na celkovou nabídku zájezdů z katalogů
KOVOTOUR PLUS s.r.o., do výše
12.000,- Kč, maximálně však do hodnoty 50% ze základní ceny zájezdu na
jednucestovnísmlouvu.
Krezervacizájezdustačí
složitpouze10%.
(např.přicenězájezdy5990KčVámstačísložitzálohajenvevýši599Kč
adoplatek2měsícepředodjezdem).
Províceinformacívolejte
callcentrum
natelefonu14001
Nabídkaodborovýchsvazů:
KaždýnovýčlenodborovéorganizaceKOVO,OKDaOSZSPkterývstoupí do odborů od 1.1.2012 do 31.5.2012 bude zařazen do slosování
oleteckoudovolenoukmořiprodvěosoby.
Losováníproběhnedne4.6.2012.
(volánízacenumístníhohovoru).
CALLCENTRUM-VOLEJTEzceléČRtelefon14001.Volánízacenumístníhohovoru.

Podobné dokumenty