Expresii: Afaceri | E-Mail (Engleză-Cehă)

Komentáře

Transkript

Expresii: Afaceri | E-Mail (Engleză-Cehă)
bab.la Expresii: Afaceri | E-Mail
Engleză-Cehă
E-Mail : Introducere
Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Foarte formal, destinatarul
ocupă o funcţie care trebuie
folosită în locul numelui
Dear Sir,
Vážený pane,
Formal, destinatar de sex
masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Vážená paní,
Formal, destinatar de sex
feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, necunoscând numele
şi sexul destinatarului
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formal, când ne adresăm mai
multor oameni necunoscuţi
sau unui întreg departament
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným
stranám,
Formal, neştiind sexul şi
numele
destinatarului/destinatarilor
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatar de sex
masculin al cărui nume îl
cunoaştem
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o
doamnă al cărei nume îl
cunoaştem
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, având ca destinatar o
domnişoară al cărei nume îl
cunoaştem
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o
femeie al cărei nume îl
cunoaştem dar nu îi
cunoaştem starea civilă
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Mai puţin formal, destinatarul
este o persoană cu care am
mai colaborat
Dear John,
Milý Johne,
Informal, către un prieten,
relativ rar
We are writing to you
regarding…
Obracíme se na vás
ohledně...
Formal, pentru a te adresa în
numele întregii companii
We are writing in connection
with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, pentru a te adresa în
numele întregii companii
Further to…
V návaznosti na...
Formal, pentru a vă adresa în
legătură cu un produs al
companiei
With reference to…
V návaznosti na...
Formal, pentru a te adresa în
legătură cu un produs al
companiei
I am writing to enquire
about…
Píši vám, abych vás
informoval o...
Mai puţin fomal, pentru a te
adresa în nume personal ca
reprezentant al companiei
I am writing to you on behalf
of...
Píši Vám jménem...
Formal, când scriem în
numele altcuiva
Your company was highly
recommended by…
Vaše společnost mi byla
doporučena...
Formal, formula politicoasă de
adresare
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitate formală, tentativă
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitate formală, tentativă
E-Mail : Conţinut
Would you mind if…
1/3
bab.la Expresii: Afaceri | E-Mail
Engleză-Cehă
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi
zavázáni, kdyby...
Solicitate formală, tentativă
We would appreciate it if you
could send us more detailed
information about…
Byli bychom vděční, kdybyste
nám mohl poslat podrobnější
informace o...
Solicitate formală, foarte
politicos
I would be grateful if you
could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á),
kdybyste mohl(a)...
Solicitate formală, foarte
politicos
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím
poslat...
Solicitate formală, politicos
We are interested in
obtaining/receiving…
Máme zájem o
získání/obdržení...
Solicitate formală, politicos
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Solicitate formală, politicos
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitate formală, direct
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím
poslat...
Solicitate formală, direct
You are urgently requested
to…
Naléhavě Vás žádáme,
abyste...
Solicitate formală, foarte
direct
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitare formală, politicos, în
numele întregii companii
What is your current list price
for…
Jaký je váš aktuální ceník
pro...
Solicitare formală specifică,
direct
We are interested in ... and
we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli
bychom vědět...
Solicitări formale, direct
We understand from your
advertisment that you
produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že
váš produkt je...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
Declararea intenţiilor formal şi
direct
We carefully considered your
proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh
a...
Formal, exprimarea unei
decizii legate de o chestiune
ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you
that…
Je nám líto vás informovat,
že...
Formal, respingerea unei
propuneri de afaceri sau
exprimarea dezinteresului faţă
de o ofertă.
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
Formal, detaliere legată de
programul pe care ar trebui săl folosească destinatarul
pentru a deschide
ataşamentul
I could not open your
attachment this morning. My
virus-checker program
detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a)
otevřít danou přílohu. Můj
antivirový program to
detekoval jako virus.
Formal, direct, detaliere a
unei probleme legată de un
ataşament
I apologise for not forwarding
the message sooner, but due
to a typing error your mail was
returned marked "user
unknown".
Omlouvám se za to, že jsem
nepřeposlal(a) zprávu dříve,
ale kvůli překlepu byl e-mail
vrácen a označen jako "od
neznámého uživatele".
Formal, politicos
For further information please
consult our website at…
Pro další informace prosím
navštivte naše webové
stránky na adrese...
Formal, când vă promovaţi
site-ul
Pokud budete potřebovat
další pomoc, neváhejte se na
mě obrátit.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further
assistance, please let us
know.
Jestliže můžeme být jakkoliv
nápomocní, dejte nám prosím
vědět.
Formal, foarte politicos
E-Mail : Încheieri
If you need any additional
assistance, please contact
me.
2/3
bab.la Expresii: Afaceri | E-Mail
Engleză-Cehă
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Formal, foarte politicos
Should you need any further
information, please do not
hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat
jakékoliv další informace,
neváhejte mě kontaktovat.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you
would look into this matter as
soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á),
pokud byste se podíval(a) na
tuto záležitost co nejdříve.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as
possible because…
Odpovězte prosím co
nejdříve, protože...
Formal, politicos
If you require any further
information, feel free to
contact me.
Pokud máte zájem o další
informace, neváhejte mě
kontaktovat.
Formal, politicos
I look forward to the possibility
of working together.
Těším se na možnou
spolupráci.
Formal, politicos
Thank you for your help in this
matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v
této záležitosti.
Formal, politicos
I look forward to discussing
this with you.
Těším se na schůzku, kde to
budeme moci probrat.
Formal, direct
If you require more
information ...
Pokud budete potřebovat více
informací...
Formal, direct
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Formal, direct
Please contact me - my direct
telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj
telefon s přímou volbou číslo
je...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from
you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formal, numele destinatarului
fiind necunoscut
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Formal, foarte răspândit,
cunoscând numele
destinatarului
Respectfully yours,
S úctou,
Formal, nu foarte răspândit,
cunoscând numele
destinatarului
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Informal, între parteneri de
afaceri care se adresează
folosind numele mic
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, între parteneri de
afaceri care colaborează des
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

Expresii: Afaceri | E-Mail (Rusă-Cehă)

Expresii: Afaceri | E-Mail (Rusă-Cehă) Уважаемая г-жа Смидт

Více

Expresii: Afaceri | E-Mail (Maghiară-Cehă)

Expresii: Afaceri | E-Mail (Maghiară-Cehă) Píši vám, abych vás informoval o...

Více