HR c1 2009 ABECEDA 1

Komentáře

Transkript

HR c1 2009 ABECEDA 1
HR c1 2009 ABECEDA 1
6.2.2009 11:02
Stránka 1
HOMEOPATICKÁ REVUE
âasopis Homeopatické lékafiské asociace
ABECEDA
KLINICKÉ HOMEOPATIE
CARBO VEGETABILIS
C
dfievûné uhlí
Klíãová slova:
➣
➣
➣
➣
➣
dezintegrace a nedokonalá oxygenace
krev stagnující v kapilárách
namodralé sliznice, ekchymózy
vnûj‰í chlad /tûlo je ledovû studené/, ale pocit vnitfiního pálení
v˘sledn˘ obraz extrémnû sníÏené vitality z rÛzn˘ch pfiíãin
Indikace:
➣
➣
➣
➣
➣
➣
finální stadia chronick˘ch nemocí
kardiopulmonální nedostateãnost
Ïilní mûstnání – hypoxémie + hyperkapnie
extrémní ztráty tûlesn˘ch tekutin
nûkteré intoxikace
kolapsové stavy – z hypoxémie bulbárních center pochází strnulost, celková slabost, sklony ke kolapsÛm.
Pacient je tak slab˘, Ïe se sotva drÏí na nohou. Má intenzivní potfiebu ãerstvého vzduchu.
➣ pomalé zaÏívání – potrava doslova hnije neÏ je strávená /zcela vyhasl˘ „trávicí oheÀ/, bfiicho silnû nadmuté,
extrémní páchnoucí plynatost. Trávení zhor‰í sebemen‰í kapka alkoholu.
Pfiíklady z praxe:
Carbo vegetabilis je ãasto lékem volby v pfiípadech, kdy máme pocit, Ïe uÏ pro pacienta nemÛÏeme témûfi nic udûlat. Po podání tohoto léku
v fiedûní 15CH zpoãátku tfieba po dou‰cích 5-10 granulí rozpu‰tûn˘ch ve vodû v intervalech 10-15 minut, bûhem krátké doby /nûkolik
hodin aÏ dní/ jakoby nastartoval „energetick˘“ metabolismus, jako by se kaÏdá buÀka více okysliãila. Po nûkolika dnech aÏ t˘dnech
podávání se vût‰inou zmûní symptomy, které ukáÏou na následn˘ vhodn˘ homeopatick˘ lék. V beznadûjn˘ch pfiípadech, kdy uÏ nelze
dosáhnout kompenzace, tento lék zmírní úzkost pacienta v agónii.
1. kasuistika
2-leté dítû, tûÏk˘ protrahovan˘ kle‰Èov˘ porod s aspirací plodové vody, dechovou nedostateãností a následnou pneumonií, nûkolik dnÛ
po porodu v inkubátoru. V dal‰ím prÛbûhu jiÏ 4 recidivy pneumonie vÏdy velice kritick˘ stav s hospitalizací na JIP. Po podání CARBO VEG.
15CH promptní zlep‰ení bûhem nûkolika hodin. Na poãátku kaÏdé dal‰í nemoci podáno vÏdy CARBO VEG. 15CH spolu s ostatními
indikovan˘mi léky a k du‰nosti jiÏ nikdy nedo‰lo.
2. kasuistika
45-letá Ïena, stav po resekci kofiene jazyka pro ca, absolvovala i radioteraii a dvû kúry chemoterapie. Pfii 1. vy‰etfiení v na‰í ordinaci
v bfieznu 2003 je‰tû s tracheální kanylou, cyanotická, du‰ná, extrémnû vyãerpaná – první pfiedpis rovnûÏ CARBO VEG. 15CH rozpu‰tûné
ve vodû popíjené po dou‰cích. Po 3 t˘dnech zlep‰ena, pfiichází bez doprovodu, bez klidové du‰nosti, mÛÏe jíst jednoduchá jídla. V dal‰ím
prÛbûhu pfiedepisovány rÛzné homeopatické léky podle totality symptomÛ. Stav stabilizován natolik, Ïe se paní po roce léãení vrátila
k pÛvodní práci na zkrácen˘ úvazek.
Homeopatická lékafiská asociace, o. s., Pacajevova 30, 149 00 Praha 4 - Háje, tel.: +420 773 686 002
HR c1 2009 ABECEDA 1
C
6.2.2009 11:02
Stránka 2
HOMEOPATICKÁ REVUE
âasopis Homeopatické lékafiské asociace
ABECEDA
KLINICKÉ HOMEOPATIE
3. kasuistika
60-letá Ïena s dekompenzovan˘m diabetem, tûÏce korigovatelnou hypertenzí, ICHS ve stadiu selhávání s du‰ností, cyanozou a velk˘mi
periferními otoky, studenû zpocená, pro du‰nost velmi obtíÏnû mluví. Není schopna Ïádné aktivity, v‰e v domácnosti obstarává manÏel,
nechodí vÛbec ven, velmi málo jí. Sama fiíká, Ïe má pocit, Ïe ji jídlo ve stfievech hnije. Po mûsíci podávání CARBO VEG. 15CH v˘raznû
celkovû zlep‰ená, bez klidové du‰nosti, je schopna sama uvafiit jednoduch˘ obûd, v doprovodu manÏela zvládne krátkou procházku kolem
bloku domu. Následnû brala CAUSTICUM, KALIUM CARB., KALI ARS. a jiné. Je u mne v péãi ãtyfii roky, postupnû se stabilizoval
diabetes, hypertenze s men‰ím poãtem klasick˘ch lékÛ, není vÛbec du‰ná, nemá otoky DK.
Jistû kaÏd˘ ve své praxi budete nacházet pacienty s podobn˘mi potíÏemi, kter˘m mÛÏete tímto pomûrnû jednoduch˘m zpÛsobem v˘raznû
prospût. Je jen potfieba na to myslet a uplatÀovat homeopatické principy v kaÏdodenní klinické praxi, i v kombinaci s jin˘mi zpÛsoby léãby,
tak jak to stav kaÏdého pacienta vyÏaduje. Medicína je jen jedna a homeopatie je její souãástí!
MUDr. Hana VáÀová
4. kasuistika
Paní, *1920, b˘valá uãitelka. Její nejbliωí mne kontaktovali na podzim roku 1999. V ãervnu téhoÏ roku mûla pfii pobytu v lázních lehãí
formu CMP bez v˘razné lateralizace. Bûhem léta je‰tû nûkolik men‰ích atak, po kter˘ch následovala dezorientace v prostoru a ãase, porucha
jemné motoriky, porucha fieãi (zadrhávání, neschopnost dokonãit vûtu). Od záfií pfiestala kontrolovat i vymû‰ování. V fiíjnu pfii mé náv‰tûvû
pÛsobila „vyhasle“ a rezignovanû. Dfiívûj‰í energická Ïena a organizátorka celé rodiny jen leÏí, pár krokÛ udûlá pouze s doprovodem,
vyÏaduje neustále ãerstv˘ vzduch - musejí vûtrat mnohokrát dennû. Pfies celkovou bledost a zimomfiivost má chvilky obliãejové kongesce.
Lehká klidová du‰nost se projevuje pouze vleÏe, po nasazení digitálisového preparátu vÏdy prudké bu‰ení hlavy a palpitace, proto nyní
bez kardiální medikace. DM II. typu nyní kompenzován dietou a perorálními antidiabetiky. Otoky ji netrápí, infekcí moãov˘ch cest netrpí.
Podala jsem jí CARBO VEGETABILIS 30CH a to pût granulí t˘dnû. Bûhem prvních dvou t˘dnÛ dvakrát zvracela bez dehydrataãních
následkÛ (dle mého názoru jsem jako nezku‰en˘ homeopat podala vy‰‰í fiedûní léku neÏ odpovídalo energetické situaci nemocné a zvracení
bylo projevem homeopatického zhor‰ení). Po ãtyfiech t˘dnech zaãala chodit o holi bez cizí pomoci, byla lépe orientovaná a zaãala Ïivû
komunikovat. V prosinci téhoÏ roku se dokázala sama podepsat, zvládala své vymû‰ování, zaãala opût mluvit ve vûtách. V lednu 2000
se vydala s dcerou na krátkou procházku, kterou zvládla bez zad˘chávání, mûla z toho upfiímnou radost. DM se zkompenzoval dále bez PAD,
pouze na dietû.
Homeopatické léky jsou nadále její jedinou medikací. Její poslední náv‰tûva byla v záfií 2008, celkovû hubená a zimomfiivá, ‰patnû spí,
má neklidné ruce, neustále mluví bez smyslu a souvislostí. Pfii jemném kontaktu projevy senilní purpury. Doporuãena ARNICA MONTANA
9CH, LACHESIS MUTUS 15CH po pûti granulích dennû, jednou t˘dnû dávka léku KALIUM BROMATUM 30CH. Po telefonick˘ch
kontrolách: více spí, celkovû klidnûj‰í.
MUDr. Ilona Ludvíková
www.hla-homeopatie.cz
HR c1 2009 ABECEDA 1
6.2.2009 11:02
Stránka 3
HOMEOPATICKÁ REVUE
âasopis Homeopatické lékafiské asociace
ABECEDA
KLINICKÉ HOMEOPATIE
C
CUPRUM METALICUM
Klíãová slova:
➣ spasmy, kfieãe
➣ regulace metabolismu voln˘ch kyslíkov˘ch radikálÛ
➣ bunûãné d˘chání
➣ celková neschopnost se uvolnit
➣ zhor‰ení po potlaãení exantému, pocení, horeãky
➣ pracovitost, houÏevnatost aÏ fanatismus
Klinické indikace:
➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣
spasmofilie /tiky, syndrom latentní tetanie/, svalové kfieãe
spastické ka‰le, bronchitidy, astma s pfievaÏující spastickou sloÏkou
abdominální koliky, ‰kytavka
hypertenze,
syndrom AP, tzv. variantní angina
migréna, kdyÏ pfievaÏuje spasmus cév
hypertenze
➣
➣
➣
➣
➣
➣
Crohnova choroba
RaynaudÛv syndrom
spastická algomenorea /hl. po aplikaci nitrodûloÏního tûlíska s Cu/
nûkteré anemie
poruchy spánku
syndrom vyhofiení po pfiedchozím „kfieãovitém“ jednání
Patofyziologické a biochemické kontexty, klinické pfiípady:
V biochemii v 90. letech 20. století jsou 2 v˘znamné objevy:
1. identifikace leptinu jako hormonu produkovaného prakticky v˘luãnû adipocyty. To je tedy dÛkaz, Ïe tuková tkáÀ je aktivní metabolick˘ orgán.
Byly nalezeny i v cévním endotelu.
2. objev nukleárních receptorÛ aktivovan˘ch peroxizomov˘mi proliferáty – PPAR /peroxisome proliferator – aktivated receptor/.
Tyto pÛsobí jako transkripãní faktory kódující celou fiadu dal‰ích pÛsobkÛ /tzn. enzymÛ a rÛzn˘ch regulaãních proteinÛ/. Samy potfiebují
ke svému pÛsobení celou fiadu rÛzn˘ch kofaktorÛ. nukleární receptory PPAR jsou zapojeny v metabolismu lipidÛ, sacharidÛ, ale také
v regulaci zánûtu, nádorového bujení, imunitních dûjÛ, diferenciaci bunûk apod. Komplexnost funkce PPAR a jejich pfiítomnost prakticky
ve v‰ech tkáních a orgánech otevírá moÏnost vysvûtlit propojenost tûla i na biochemické úrovni.
Novû je prokázána i endokrinní funkce endotelu a její propojenost s funkcí nukleárních receptorÛ PPAR, coÏ zásadnû zmûnilo pohled na
rozvoj metabolického syndromu, hypertenze a aterosklerózy. Byl zaveden pojem endotelová dysfunkce, kdy rÛzné spou‰tûãe katalyzují
syntézu oxidu dusnatého. Zmûny jeho produkce pak zásadním zpÛsobem ovlivÀují funkãní charakteristiky cévního systému – hlavnû tonus
a intravaskulární procesy chránící endotel pfied rozvojem aterosklerotick˘ch zmûn.
Tyto biochemické reakce jsou prozkoumány do velk˘ch podrobností. Zásadní otázka v‰ak zÛstává zatím bez odpovûdi: jak˘m zpÛsobem
se dostanou v‰echny ty chemikálie do akce?! Kdo nebo co jim dá impuls?
Ukazuje se, Ïe v‰echny tyto procesy jsou propojeny pfies hypotalamo-hypofyzární osu.
Primární impulsy mohou b˘t rozdílné /napfi. psychické, imunitní a jiné/ i pro stejné biochemické reakce. Známe-li v klinické homeopatii
princip patoanatomické podobnosti, je moÏn˘ i princip patofyziologick˘, oba jsou plodem celé energetiky organismu. Jeho pfiijetím
a aplikováním v praxi získáme dÛvûryhodn˘ a opakovateln˘ zpÛsob pfiedepisování homeopatick˘ch lékÛ. V praxi jsem si ovûfiila,
Ïe v dekompenzovan˘ch stavech v Ïádném pfiípadû nevystaãíme s terénními léky, léky citlivého typu nebo chronického zpÛsobu reakce.
Abychom stabilizovali organismus na základní biochemické úrovni, potfiebujeme konkrétní homeopatick˘ lék, kter˘ této úrovni a jejím
konkrétním klinick˘m projevÛm odpovídá. Takov˘ lék lze s patfiiãn˘mi homeopatick˘mi a zároveÀ klinick˘mi znalostmi a zku‰enostmi
pomûrnû snadno urãit.
Zdraví je stav dynamické rovnováhy. Lidsk˘ organismus je vysoce sofistikovan˘ systém sloÏen˘ z mnoha vzájemnû propojen˘ch orgánÛ
a dûjÛ. Z teorie informatiky a systematiky víme, Ïe celek je více neÏ souãet jednotliv˘ch ãástí. Abychom mohli udrÏet dynamickou rovnováhu
je potfieba stabilizovat jednotlivé ãásti i cel˘ systém zároveÀ. Pro funkãní poruchy nepotfiebujeme hmotnou molekulu, ale správn˘ impuls.
My‰lenka je objektivní realita. Pfies kaskádu neurotransmiterÛ, kterou jiÏ dnes na PET /pozitronová emisní tomografie/ mÛÏeme i vidût,
spou‰tí rÛzné specifické biochemické reakce.
In-formatio – formování zevnitfi. Proto máme v obrazech homeopatick˘ch lékÛ v na‰ich materiích medikách popsané specifické tûlesné
i psychické pfiíznaky. Nejsou to Ïádné v˘mysly /spekulace se mohly zkreslen˘mi interpretacemi nabalit/, ale pfiesná pozorování mnoha
generací lékafiÛ-homeopatÛ. Dnes jsme schopni díky nov˘m biochemick˘m objevÛm chápat ‰ir‰í souvislosti.
V této souvislosti si dovolím pfiedstavit homeopatick˘ lék CUPRUM METALICUM, kter˘ jsem lépe pochopila díky jednomu velmi závaÏnému
klinickému pfiípadu s dobr˘m koncem.
Homeopatická lékafiská asociace, o. s., Pacajevova 30, 149 00 Praha 4 - Háje, tel.: +420 773 686 002
HR c1 2009 ABECEDA 1
6.2.2009 11:02
C
Stránka 4
HOMEOPATICKÁ REVUE
âasopis Homeopatické lékafiské asociace
ABECEDA
KLINICKÉ HOMEOPATIE
Pfiíklady z praxe:
Z biochemie víme, Ïe mûì je inkorporována v mnoha proteinech a Ïe je souãástí mnoh˘ch enzymÛ, hlavnû cytochromoxidázy v mitochondriích
/regulace tzv. bunûãného d˘chání/ a superoxid dismutázy metabolizující volné kyslíkové radikály. Jedná se také o regulující oligoelement
pfii imunitních dûjích.
V homeopatickém kontextu máme pro CUPRUM klíãové slovo: K¤Eâ – na tûlesné, mentální i emoãní úrovni. ¤íká: „uvolni receptory
a nebuì v kfieãi“. Je to v zásadû psorick˘ lék. Tedy, pokud jsou poruchy funkãní zatím nefixované má rychl˘ efekt, i kdyÏ na poãátku mÛÏe b˘t
klinick˘ obraz závaÏn˘.
1. kasuistika
Îena r. 1960. Konsultace probûhla v fiíjnu 2001. Znám ji velmi dlouho a velmi dobfie. Je velmi komunikativní, bystrá, empatická, neumí se
moc ‰etfiit ani doma ani v práci. Nikdy váÏnûji nestonala. Dfiíve jsem ji dávala sem tam nûjaké homeopatické léky: LACHESIS
na premenstruaãní tenzi, KALIUM PHOSPHORICUM na únavovou cephaleu, pfii „jarní únavû se jí osvûdãilo FERRUM PHOSPHORICUM
/mívá v laboratorních nálezech zv˘‰enou hladinu Ïeleza, pfiestoÏe mívá pomûrnû silnou menstruaci/.
20.10.2001 si nechala na gynekologii zavést nitrodûloÏní tûlísko s mûdí. Bezprostfiednû je‰tû na gynekologickém stole ji pfiepadl intenzivní
pocit horkosti stoupající do hlavy, oprese na hrudi a zastfiení zraku. Nûjak se vzpamatovala a ‰la okamÏitû domÛ, tam tfies celého tûla,
spastické zvracení, kfieãe a slabost v konãetinách, nutilo ji to stále jimi h˘bat.
Vzala si 3 tablety Magnesia a Neurol a ‰la si lehnout. Prospala celé odpoledne, vzbudila ji v pÛlnoci extrémnû silná bolest hlavy, intenzivní
tlak na hrudi, kfieãovité bolesti bfiicha, du‰nost s pocitem, Ïe nemÛÏe pofiádnû nadechnout ani vydechnout. S obtíÏemi vstala, aby se napila
a vypadla jí sklenice z ruky.
Byla urgentní sanitou pfievezena na neurologickou kliniku do Olomouce, kde stanovena diagnóza cévní pfiíhoda mozková s pfiechodnou
levostrannou centrální hemiparesou, novû zji‰tûná hypertenze. Computerová tomografie i magnetická rezonance mozku negativní. Zavedena
intenzivní hypotonická a antiedémová terapie. 5 dnÛ byla hospitalizována na jednotce intenzivní péãe. Krevní tlak se podafiilo sníÏit,
ale ne normalizovat. Zlep‰ila se hybnost, ale pfietrvával hypertonus levé dolní konãetiny.
V tomto stavu propu‰tûna 7. den na vlastní Ïádost domÛ. Terapie: TENAXUM, LOCREN, TENZIOMIN, TRENTAL. Subjektivnû se necítí
dobfie, pfietrvává tlak do u‰í, tenzní cephalea, v˘razné napûtí ‰íjov˘ch svalÛ, celková slabost, parestezie aÏ kfieãe v‰ech konãetin zlep‰ení
pohybem, trvalá kfieã levé dolní konãetiny stûÏující chÛzi. Stálá nausea, nechutenství, kovová chuÈ v ústech v˘razná zimomfiivost. Vnitfiní
neklid, povrchní d˘chání, obãasné srdeãní palpitace. Nápadná nesoustfiedûnost, v˘padky pamûti, nespavost s pocitem jakoby byla zapnuta
do zásuvky. Emoãní úzkost, existencionální strach. Bojí se, Ïe se nikdy neuzdraví /velmi nápadná zmûna – pfied tím to byla Ïena plná
energie a optimismu/. Pfies intenzivní terapii pfietrvává krevní tlak 160/100 – pfied tím mívala spí‰e hypotenzi.
Toto jsou pfiíznaky pfii první na‰í konsultaci. Pfiedepsala jsem CUPRUM ARSENICOSUM 15CH 5 granulí rozpustit ve vodû a popíjet v prÛbûhu
celého dne. UÏ po první dávce cítila zfietelnou úlevu, hlavnû ustoupil pocit vnitfiního napûtí a zmírnily se bolesti hlavy. Bûhem 5 dnÛ se témûfi
normalizoval TK – sama si postupnû vysazovala léky a nechala si jen pÛl tablety LOCRENU. 5. den sama vysadila i homeopatick˘ lék, protoÏe
se zmûnily nûkteré pfiíznaky: ráno po první dou‰ku rozpu‰tûného homeopatika pfii‰la do tûla teplá vlna, která zpÛsobila silnou nauseu aÏ kolaps,
musela si lehnout a do pár minut to odeznûlo. Byl to podobn˘ stav jako na gynekologickém stole a od té doby uÏ se nikdy neopakoval.
Zaãaly se objevovat mírné ale náhlé pocity pálení hlavnû veãer v rÛzn˘ch ãástech tûla, kter˘m pfiedchází vnitfiní tfies. Objevují se mírné
teplé vlny nejãastûji do obliãeje a do hlavy, nûkdy i do bfiicha, obãas pocit jakoby v játrech mûla horkou kouli /akutní ultrazvukové vy‰etfiení
jater negativní/. Pocity pálení má i v l˘tkách, mezi lopatkami. Zvlá‰tní pocity popisuje na hrudi – jakoby jí tepalo v aortû nûco jiného
neÏ vlastní krev. Pocity nedostatku dechu jsou podstatnû mírnûj‰í, zcela vymizely spastické prekordialgie – tíseÀ na hrudi se dafií pfiekonat
prod˘cháváním. Vymizela zimomfiivost, vystfiídal ji Ïár vycházející z pátefie. Celá pátefi je rozbolavûlá. Pfietrvává nechutenství, mÛÏe jíst jen
ty nejdietnûj‰í potraviny a i po nich má nûkdy kfieãe a ‰kytavku. Pije s donucením, dfiíve byla zvyklá bez problémÛ vypít 2 - 3 litry za den.
Pfii únavû nebo psychické nepohodû se stále rozostfiuje zrak.
Pfiedepsala jsem jí CUPRUM PHOSPHORICUM 15CH. Domluvily jsme se na kontrolu za mûsíc s tím, Ïe pokud bude mít potíÏe, ihned zavolá.
Nevolala. Za mûsíc fiíká, Ïe se cítí dobfie, LOCREN musela úplnû vysadit, protoÏe se dostávala do hypotenze. MÛÏe jíst témûfi v‰e, kromû tuãného
masa /ale to nejedla nikdy/. Sem tam se po ránu objeví slabost, ale ta vymizí, kdyÏ se nají. Pfietrvává spasmus ‰íjov˘ch svalÛ, obãas rozostfien˘
zrak, po nûmÏ následuje bolest hlavy. Obãas ji pfiepadne úzkost, Ïe se v‰e vrátí. Pfiedepsala jsem jí GELSEMIUM 30CH t˘den dennû 5 granulí
veãer, pak jen dle potfieby. Pfii pocitech horkosti nebo problémech s trávením pfiidat je‰tû dle potfieby CUPRUM PHOSPHORICUM.
Dafií se jí skvûle. Vídáme se pracovnû pomûrnû ãasto. Internista nበspoleãn˘ znám˘ je pfiekvapen, ale odmítá uznat, Ïe se na vyfie‰ení tohoto
pfiípadu mohla podílet homeopatie.
Pro mne je to velmi cenná zku‰enost, pomohla mi je‰tû lépe pochopit principy klinické homeopatie zaloÏené na patofyziologick˘ch kontextech.
Od té doby jsem pouÏila CUPRUM a jeho deriváty v podobn˘ch souvislostech mnohokrát a vÏdy s dobr˘m efektem. Ráda jsem se s vámi
podûlila o tuto zku‰enost. Dal‰í kazuistiky uvádím na na‰ich webov˘ch stránkách.
MUDr. Hana VáÀová 2.1.2009
www.hla-homeopatie.cz

Podobné dokumenty

abeceda

abeceda - dyspepsie s intolerancí piva - Ïaludeãní a duodenální vfiedy charakteristického vzhledu (jakoby vyraÏené dûrovaãkou) - bolesti hlavy a migrény zaÏívacího pÛvodu (bodovité)

Více