Informátor 18

Komentáře

Transkript

Informátor 18
ýíslo 18
Listopad 1999
SLOVO EDITORA
OBSAHY PěEDNÁŠEK JARNÍHO SEMINÁěE
Vážení pĜátelé,
velmi rychle opČt uplynulo pĤl roku a dostáváte již
18. þíslo Informátora ýeské spoleþnosti pro výzkum a
využití jílĤ. V poslední dobČ je jílové hmotČ vČnována
velmi intenzivní pozornost, a to jak doma, tak
v zahraniþí. Koná se mnoho semináĜĤ, konferencí a
dalších setkání. Máme za sebou evropskou konferenci
EUROCLAY 99 (bližší informace uvnitĜ þísla) a pĜed
sebou již 16. konferenci o jílové mineralogii naší
Spoleþnosti, která bude tentokráte více zamČĜena na
praktické využití jílových surovin (první informace též
uvnitĜ þísla).
Byla provedena kontrola stavu þlenské základny,
pĜihlásilo se sedm nových þlenĤ, ale na druhé stranČ pĜi
revizi plateb þlenských pĜíspČvkĤ jsem nucen
konstatovat, že stále existuje þást þlenské základny,
která se aktivnČ nezúþastĖuje dČní ve Spoleþnosti, ani
neplatí þlenské pĜíspČvky. SouþasnČ s tímto þíslem
dostanou upomínku se složenkou na dlužnou þástku.
Pokud nebudou reagovat, pak tyto þleny budeme
nuceni vyškrtnout z našeho seznamu. O nČkterých
þlenech se nám doposud nepodaĜilo zjistit, zda ještČ
pracují v oboru, þi zda mají o dČní v argilologii ještČ
zájem. Od pĜíštího roku budeme muset za každého
þlena odvádČt poplatek Evropské asociaci jílových
skupin (EACG) a budeme nuceni zvednout þlenský
poplatek (viz pĜíspČvek uvnitĜ þísla). Neplatící þlenové
by tak pomČrnČ zatČžovali rozpoþet Spoleþnosti.
Protože od 1.1. 2000 již nebudou platit zelené
složenky, prosíme zaplaĢte pĜiloženými složenkami
pĜíspČvek na rok 2000 do konce roku 1999 ! Nové,
þervené složenky ještČ nemáme a budeme je mít
k dispozici až na jaĜe roku 2000. DČkuji za pochopení a
vþasné uhrazení Vašeho pĜíspČvku.
UzávČrka pĜíštího, 19. þísla je 20. dubna 2000.
Na závČr mi dovolte, abych Vám popĜál hezké a
klidné svátky vánoþní a mnoho zdraví a úspČchĤ,
jak v soukromém životČ, tak na poli jílové vČdy
v roce 2000.
Martin ŠĢastný
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ýR
V Holešoviþkách 41
182 09 Praha 8 - LibeĖ
tel.: 02/66009262, fax: 02/6880649, 02/6880105,
e-mail: [email protected]
Na semináĜi ýeské spoleþnosti pro výzkum a
využití jílĤ, který se konal dne 1.6.1999 na
PĜírodovČdecké fakultČ UK, Albertov 6, Praha, ve
spolupráci s Ústavem petrologie a strukturní geologie,
byly prosloveny dvČ pĜednášky, jejichž zkrácené znČní
níže uvádíme. TĜetí plánovaná pĜednáška prof. Dr. A.M. Karpoff se neuskuteþnila z dĤvodu nerealizované
cesty do ýR.
Praktické využití jílových surovin v Sokolovské
hnČdouhelné pánvi
Jílové suroviny se na území Sokolovské pánve
ukládaly od svrchního eocénu (priabon?) do miocénu
(ottnang). Mineralogické složení jílové hmoty,
technologické vlastnosti a využitelnost jsou pĜedurþeny
nejvíce klimatem (tendence k postupnému ochlazování)
a zdrojovým materiálem (pomČr rozplavených
kaolinových reziduí a produktĤ alkalického vulkanizmu).
Od svrchního eocénu do spodního miocénu
(burdigalu) je prokázáno kaolinické zvČtrávání
zdrojových hornin, sedimentĤ a pĜevážné þásti
vulkanoklastik. Zatímco nejstarší vrstvy obsahují pouze
materiál rozplavených kaolinových profilĤ (napĜ. bíle se
pálící písþitý jíl Boden), poþínaje oligocénem (rupelem)
se ve vrstvách objevuje rozložená vulkanoklastická
složka (skupina kaolinitových titaniþitých
jílĤ
s barevným tónováním po výpalu, napĜ. Medard, M, HB
a zvláštČ Anežka).
V miocénu (ottnangu) se mČní složení barevnČ se
pálících surovin od témČĜ þistČ kaolinitových jílovcĤ až
do polyminerálních jílovcĤ s postupnČ rostoucím
podílem trojsíĢových minerálĤ (jílové slídy, Mg-Ca
montmorillonitu, nontronitu) a þtyĜsíĢových minerálĤ
(chloritu) s doprovodem karbonátĤ Ca, Mg, Fe a Mn,
sulfátĤ, autigenního K-živce a analcimu. Spodní
kaolinitové jílovce se používají ve velkém objemu pro
prĤmyslovou výrobu expandovaného lehþeného
kameniva (liaporu). Souþasná praxe se kromČ výbČru
expandovatelné suroviny zamČĜuje zvláštČ na
vyrovnanost finálních vlastností výrobku a na
problematiku plynných emisí CO a SO2, což vyžaduje
hlubší poznání sedimentologických podmínek vzniku
tČchto jezerních jílovcĤ. Tytéž kaolinitové jílovce s adicí
ostĜiva a pigmentu byly poloprovoznČ otestovány
v cihláĜské výrobČ (výroba zdících prvkĤ a stĜešní
krytiny). Mladší polyminerální jílovce se prĤmyslovČ
používají v ekologii jako výborný sorbent iontĤ tČžkých
kovĤ, ropných látek a PCB. Klíþový význam mají pĜi
sanaci a rekultivaci pozemkĤ, protože dodávají
substrátĤm organominerální sorpþní komplex. Svrchní
zvČtralá
þást
polyminerálních
jílovcĤ
(spolu
s kvartérními sprašovými hlínami a ostĜivem) se tČží
pro pĜípravu minerálních tČsnících vrstev v odpadovém
a vodním hospodáĜství. Bentoniticky zvČtralé tufy
(spodní miocén – chatt) se využívají ve velkém objemu
pro tČsnČní skládek a pro lesnickou i vodní rekultivaci.
PĜíspČvek byl malou sondou do specifického
pracovištČ, kde se sice ne bez problémĤ, ale pĜece jen
do znaþné míry daĜí realizovat praktické využití
doprovodných surovin v zájmu lidí a krajiny.
Petr Rojík
Hydrobiotit – smíšená
v tufech z Doupovských hor
vrstevní
struktura
Jako
souþást
nejrozsáhlejšího
studia
vulkanoklastických hornin byl proveden mineralogický
výzkum slídových šupinek, vyskytujících se v tufech
z oblasti Doupovských hor. Materiál pocházel z lokality
Oleška u Doupova a shromáždila jej RNDr. M.
Adamová z ýeského geologického ústavu.
Oblast Doupovských hor náleží ke kenozoické
vulkanické zónČ ýeského masivu. Mladé vulkanity
v západní þásti ýeské republiky lze rozdČlit
dle
Hradeckého a Shrbeného (1997) do tĜí skupin:
A: Doupovské hory,
B: Západní þást Krušných hor,
C: Tepelskou vysoþinu, oblast Horního Slavkova,
Chebskou pánev, Smrþiny.
Podle diskriminaþních diagramĤ založených na
chemickém složení (Winchester a Floyd, 1997)
odpovídají tyto horniny alkalickým bazaltĤm, bazanitĤm
– nefelinitĤm a v menší míĜe trachyandezitĤm.
Z jemnozrnného tufitického materiálu byly pod
binokulárem separovány tĜi až pČtimilimetrové šupinky
slídy, mnohdy s hexagonálním omezením. NemČly
jednotný charakter, ale vykazovaly nehomogenní
složení s kolísavými obsahy flogopitu, hydrobiotitu,
vermikulitu, smektitu a kaolinitu, jež v sebe kontiunálnČ
pĜecházely. Oznaþení hydrobiotit je v souþasné dobČ
rezervováno pro takové krystality, ve kterých se
intrastrukturálnČ pravidelnČ stĜídají strukturní jednotky
vermikulitu a biotitu. Taková smíšená struktura je
charakterizována na rentgenových difraktogramech
vysokou základní mezirovinnou vzdáleností – hodnotou
d – a sérií bazálních reflexí, jež získáme po jejím
vydČlení celými þísly.
Elektronová mikroanalýza ukázala v pĜípadČ
þerstvých slídových šupinek ponČkud vyšší obsah
hoĜþíku, než je obvyklý u bČžného biotitu. Svým
složením se tyto blíží spíše flogopitu s ponČkud nižším
obsahem Mg.
Podle Walkera (1949) v prvém stupni vČtrání biotitu
(flogopitu) je draslík nahrazován molekulami vody a
tvoĜí se hydrobiotit, železnaté ionty se oxidují a (OH)
2nahrazuje O .
Ve druhém stupni zvČtrávacího procesu je ještČ
více K odstraĖováno ze struktury biotitu a Fe je
nahrazováno hoĜþíkem prosakujícími vodami. Zavedení
vrstev molekul vody do jeho vnitĜní stavby vede ke
struktuĜe vermikulitového typu. Rozklad mĤže pĜípadnČ
postupovat až za vermikulit ke kaolinitu a jestliže je
rozklad dostateþnČ drastický, plodí hmotu SiO2.
Chemické analýzy hydrobiotitu vzhledem k biotitu
(flogopitu) vykazují snížený obsah K2O: u hydrobiotitu
cca 5%, zatímco u þerstvého biotitu (flogopitu) K2O
dosahuje kolem 10%. OpaþnČ je tomu s obsahem
vody. Biotit (flogopit) má zhruba 5% H2O, zatímco
hydrobiotit obvykle pĜes 10%.
V našem pĜípadČ
termogravimetrická analýza ukázala 14% H2O.
Jako
nejilustrativnČjší
se
ukázalo
býti
rentgendifrakþní studium provedené pĜímo na
šupinkách hydrobiotitu. Na zaznamenaném spektru se
projevili pouze jeho bazální difrakce: 25,3 A ( 001), 11,7
A (002), 8,3 A (003), 5,93 A (004), 4,91 A (005), 4,12 A
(006), 3,49 A (007), 3,10 A (008), 2,705 A (009), 2,049
A (00,12), 1,649 A (00,15), 1,451 A (00,17). Na jejich
základČ bylo pak vypoþítáno prĤmČrné d001. Byla
získána hodnota 24,51 r 0,51 A, jež je dobĜe
srovnatelná s daty Götzingera (1986): 24,51 r 0,21 A,
Brindleye et al. (1983): 24,51 r 0,10 A a Weisse (1980):
24,44 r 0,53 A.
Použitá literatura:
Brindley G.W. et al. (1983): Amer. Mineral., 68, 420425.
Götzinger M. A. (1986): N. Jb. Mineral., Mh. 4, 163-171.
Hradecký P., Shrbený O. (1997): Sbor.Geol.vČd,
Geologie 47, 124-127.
Walker G. F. (1949): Mineral.Mag., 28, 693.
Weiss Z. (1980): Clay Minerals, 15, 275-281.
Winchester J. A., Floyd P. A. (1977): Chem.Geol., 20,
325-343.
Karel Melka
POZVÁNKA NA PODZIMNÍ SEMINÁě
ýeská spoleþnost pro výzkum a využití jílĤ poĜádá
ve stĜedu dne 8. prosince 1999 v 10.00 hod. odborný
semináĜ, který se koná ve velké zasedací místnosti (2.
patro) ýeského geologického ústavu, Klárov 3, Praha 1
s následujícím programem:
1)
2)
3)
Ing. Rudolf Rychlý, CSc. (Vojenská lékaĜská
akademie J. E. PurkynČ, Hradec Králové):
Jílové minerály a zeolity jako sorbenty a
molekulová síta.
Doc. Dr. Vladimír Balek, DrSc. (Ústav jaderného
výzkumu, ěež u Prahy):
Použití emanaþní termické analýzy k testování
teplotních zmČn mikrostruktury pĜírodních
jílových materiálĤ a keramických meziproduktĤ.
Dr. Karel Melka, CSc., (Geologický ústav AV ýR,
Praha ) a Dr. Marie Adamová, CSc., (ýeský
geologický ústav, Praha):
Informace o probČhlé konferenci EUROCLAY 99
v KrakovČ.
Žádám pĜednášející, aby pĜipravili krátký výtah
svého pĜíspČvku pro podzimní þíslo Informátora. Tak
získají informace i ti, kteĜí nemohli být na semináĜi
osobnČ pĜítomni.
STANOVISKO VÝBORU SLOVENSKEJ
SPOLOýNOSTI PRE VÝSKUM A VYUŽITIE
ÍLOV
K ROZDELENIU
ýESKEJ
A
SLOVENSKEJ ýASTI
Na valnom zhromaždení Spoloþnosti pre výskum a
využitie ílov ýR a SR konanom na 15. Konferencii o
ílovej mineralógii a petrológii 7. – 8. septembra 1998
v Brne došlo z iniciatívy výboru þeskej þasti Spoloþnosti
k rozdeleniu Spoloþnosti. Slovenská þasĢ výboru
Spoloþnosti túto skutoþnosĢ akceptovala a súþasne
vyslovila poĐutovanie nad týmto krokom, nakoĐko nie je
v súlade s integraþnými tendenciami, ktoré v Európe
prebiehajĤ. ECGA (The European Clay Group
Association) združuje ílové skupiny nielen na
národnostnom základe, ale aj na základe zemepisnom
(Nordic Society for Clay Research združuje þlenov
z Dánska, Finska, Nórska a Švédska), prípadne na
používaní spoloþného jazyka (Deutsch Ton- und
Tonmineralgruppe-Nemecko, Rakúsko a Švajþiarsko).
Výhody takýchto väþších skupín sú rovnako zrejmé ako
to, že rozdelenie našej spoloþnej skupiny na dve
menšie nemože vzbudiĢ pozitívny ohlas nikde v Európe.
V tomto svetle vyznieva veĐmi otázne aj posledná veta
z petície piatich þlenov þeského výboru k rozdeleniu
spoloþnosti (koniec prvého odseku na str. 7.
v Informátorovi þ. 16) “Tím (=rozdelením) se Ĝeší také
nČkolikaletý
anachronizmus,
který
neodpovídá
rozdČlení témČĜ všeho co zbylo z ýeskoslovenské
republiky”.
Na
základČ
korešpondenþného
hlasovania
slovenskej þasti Spoloþnosti, uskutoþnenom ešte pred
valným zhromaždením Spoloþnosti pre výzkum a
využitie ílov ýR a SR v Brne, bude novozvolený výbor
Slovenskej spoloþnosti pre výskum a využitie ílov
pracovaĢ v tomto zložení: prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc
- predseda, RNDr. Peter Komadel, DrSc podpredseda, RNDr. Jana Madejová, CSc. – tajomník,
Ing. Marián Janek, PhD. - þlen, doc. RNDr. Vladimír
Šucha, CSc. – þlen.
Najbližšie
valné
shromaždenie
Slovenskej
spoloþnosti pre výskum a využitie ílov sa uskutoþní 10.
septembra 1999 v Banskej Štiavnici poþas sympózia
“Íly v životnom prostredí”, ktoré organizuje Slovenská
spoloþnosĢ pre výskum a využitie ílov ako súþasĢ
konferencie EUROCLAY 1999 v Krakove.
S poĐutovaním sme zobrali na vedomie rozhodnutie
výboru ýeskej spoloþnosti pre výskum a využitie ílov,
že þeská strana bude pokraþovaĢ v organizovaní
Konferencie o ílovej mineralógii a petrológii samostatne
a nezávisle na slovenskej strane. Slovenská spoloþnosĢ
pre výskum a využitie ílov bude najbližšie organizovaĢ
konferenciu venovanú problematike ílových minerálov
a hornín v roku 2001 vo Vysokých Tatrách.
Ivan Kraus
Predseda Slovenskej spoloþnosti
pre výskum a využitie ílov
REAKCE ýESKÉHO VÝBORU
NA STANOVISKO SLOVENSKÉ STRANY
Na žádost slovenské strany uveĜejĖujeme v tomto
þísle Informátora oficiální stanovisko jejího výboru
k rozdČlení pĤvodní Spoleþnosti pro výzkum a využití
jílĤ na dvČ samostatné skupiny. DĤvody, které vedly
výbor
þeské
þásti
Spoleþnosti
k vystoupení
z pĜedchozího spoleþného svazku byly zveĜejnČny v 16.
þísle Informátora a nadále pĜetrvávají. Výbor považuje
toto téma za uzavĜené a v zájmu nerozdmýchávání
opČtných polemik se zdržuje svých dalších pĜipomínek.
Výbor þeské spoleþnosti pro výzkum a využití jílĤ
XVI. KONFERENCE O JÍLOVÉ
MINERALOGII A PETROLOGII
Ve dnech 27. – 31. srpna 2000 ýeská spoleþnost
pro výzkum a využití jílĤ ve spolupráci se Sedleckým
kaolinem a.s. a firmou GEKON s.r.o. poĜádá XVI.
Konferenci o jílové mineralogii a petrologii v
Kongresovém centru hotelu THERMAL Karlovy Vary.
Je pokraþováním již tradiþních národních konferencí
s mezinárodní úþastí.
Tématické zamČĜení: PĤvodní referáty z jílové
mineralogie, petrologie, geochemie a geologie
s teoretickým i praktickým zamČĜením vþetnČ využití
pro tvorbu a ochranu životního prostĜedí.
Témata: Jílové minerály a jílové suroviny:
x v teoretickém a aplikovaném výzkumu
x v geologii
x v prĤmyslu
x v životním prostĜedí
Organizace: 27. 8. 2000 zahájení a prohlídka lázní
Karlovy Vary. 28. – 31. 8. 2000 pĜednášková zasedání
vþetnČ exkurzí na ložiska kaolinĤ, jílĤ a bentonitĤ,
prohlídka
úpraven,
porcelánky.
Program
pro
doprovázející osoby.
Ubytování: v hotelu THERMAL a ve studentské
koleji.
Jednací jazyky: þeština a angliþtina.
Abstrakty: Maximální rozsah 1 stránka, uzávČrka
15. 1. 2000.
Rukopisy referátĤ: Nutno odevzdat vytištČný
rukopis vþetnČ disket pĜi zahájení konference tj. 27. 8.
2000.
Finanþní záležitosti: výše konferenþního poplatku,
cena za exkurze, ubytování a stravování bude
oznámena ve II. cirkuláĜi do 29. 2. 2000.
Zájemce o úþast na XVI. Konferenci prosíme o
zaslání pĜedbČžné pĜihlášky do 15. 1. 2000.
TČšíme se na setkání s vČdeckými pracovníky,
odborníky z praxe a podnikateli orientovanými na jílové
suroviny.
Kontaktní adresa:
Dr. Bohumil KĜelina
Clays, GEKON s.r.o.
Slavojova 12
128 00 Praha 2
tel.: 02/61214966, 61215969
fax: 02/61216897
e-mail: [email protected]
TRANSMISE ZÁSADNÍ LITERATURY (VI):
Tato rubrika podává informace o originálních
pracích ve svČtové argilologii hodných zájmu v þeské
vČdČ o jílové hmotČ. Redakce Informátora vítá podobné
transmise jak o jílových minerálech, tak o zeolitech a
jejich akumulacích. Text je tĜeba zaslat editorovi vždy
do uzávČrky þísla Informátora na disketČ a v úpravČ
pĜesnČ podle posledních þísel našeho informaþního
þasopisu.
Geologický prĤzkum, mineralogický, petrologický a
geochemický výzkum, tČžba a úprava kaolinĤ v ýeské
republice pĜedstavují významnou oblast odborné
aktivity v þeské argilologii. Všem, kteĜí jsou nČjak
spojeni s touto aktivitou, doporuþuji prostudovat si
následující práci autorĤ z anglických pracovišĢ.
Psyrillos A., Howe J.H., Manning D.A.C., Burley
S.D. (1999): Geological controls on kaolin particle
shape and consequences for mineral processing. Clay Minerals, 34 (1): 193-208.
Kaolinizované granity v okolí St. Austell v jižní
Anglii jsou klasickou oblastí poskytující celou škálu
upravených kaolinĤ pro rĤzná prĤmyslová užití.
Obchodní znaþky upravených kaolinĤ musí mít vedle
chemické þistoty pĜedevším vyhranČný typ þástic a
velikostní rozptyl. Systematické studium ukázalo, že
kaolinit se vyskytuje v rĤzných typech kaolinizovaných
granitĤ jako dvČ texturní formy: 1) jemnČ krystalický
kaolinit o prĤmČrné velikosti þástic pod 5 mm, který
vyplĖuje póry v živcích bČhem jejich kaolinizace a 2)
hrubČ krystalické vermikulární tvary o délce až 100 mm
i vČtší, které jsou úzce spjaty s expandovanými slídami.
Vermikulární tvary pĜedstavují obvykle srĤsty slídy a
kaolinitu. Petrografické studium vzorkĤ odebraných v
tČžebních jamách i ze suspenzí rozplavených kaolinĤ v
rĤzných úsecích úpravnického procesu ukázalo, že
lupínkovité produkty požadované urþitými výrobci,
zejména v pĜípadČ nátČrových kaolinĤ, mají zdroj
výluþnČ v surovinČ bohaté na vermikulární tvary
kaolinitu. PĜi výrobČ urþitých druhĤ plavených kaolinĤ je
nutné respektovat odlišné texturní vlastnosti suroviny a
využít jich pĜi Ĝízení úpravnické separace. Slídové
minerály, které jsou hlavním nositelem železa ve
finálních produktech úpravy, jsou tČžko odstranitelné z
velmi jemnozrnných agregátĤ kaolinitu.
JiĜí Konta
Murad E., Köster H.M. (1999): Determination of
the Ti speciation in commercial kaolins by Raman
spectroscopy. - Clay Minerals, 34 (3): 479-485.
Ramanova spektra osmnácti vzorkĤ obchodnČ
dodávaných upravených kaolinĤ, svČtovČ dobĜe
známých, mezi nimiž bylo 8 z USA, 5 z NČmecka, 2 z
ýeské republiky (Kolloid-kaolin a Premier-kaolin, oba
ze Sedlce = Zettlitz u Karlových VarĤ) a po jednom z
Anglie, ŠpanČlska a Brazilie, ukázala, že hlavním a
možná jediným nositelem TiO2 v nich je anatas. Obsah
TiO2 v tČchto plavených kaolinech a zejména ve
frakcích pod 2 mm se pohyboval mezi 0,02 % (Burela,
Špan.) a 2,08 % (CMS KGa-2, USA) s aritmetickým
prĤmČrem 0,75 %. AutoĜi zjistili pozitivní korelaci mezi
obsahem TiO2 stanoveným chemicky a intenzitou
hlavního Ramanova pásu pro anatas pĜi 145 cm-1.
Žádná jiná modifikace TiO2 (napĜ. brookit þi rutil) nebyla
v tČchto plavených kaolinech zjištČna. PĜímé stanovení
obsahu anatasu ve studovaných kaolinech pomocí
rentgenové difrakce není prakticky možné a vČtšinou
není možná ani identifikace anatasu v tak malých
koncentracích. Na rozdíl od toho, koncentrace anatasu
a brookitu, ĜádovČ okolo 0,05 %, jsou již zachytitelné
pomocí Ramanových spekter. Tato citlivá metoda
umožĖuje rutinní identifikaci nevítaných akcesorických
minerálĤ v upravených kaolinech a navíc je velmi
rychlá. AutoĜi nevyluþují, že titan by mohl být vázán ve
struktuĜe nČkterého kaolinitu, avšak jenom ve zcela
nepatrném podílu z celkového TiO2.
JiĜí Konta
Menegatti A.P., Früh-Green G.L., Stille P. (1999):
Removal of organic matter by disodium
peroxodisulphate: effects on mineral structure,
chemical
composition
and
physicochemical
properties of some clay minerals. - Clay Minerals, 34
(2): 247-257.
První dva autoĜi ze dvou výzkumných ústavĤ v
Curychu a tĜetí autor z Centra geochemie povrchu ve
Strasburku vypracovali novou metodu chemického
odstranČní organické hoĜlavé substance z jílových
sedimentĤ a pĤd. Použili nasyceného vodného roztoku
Na2S2O8 (peroxydisulfát sodný neboli persíran sodný) v
kombinaci s neutrálním pufrem NaHCO3 (kyselý
uhliþitan sodný). Hmotnostní pomČr oxidantu ke vzorku
jílu je 40:1 a pufru k oxidantu 1,1:1. Oxidace probíhá v
o
suspenzi pĜi t 80 ± 2 C po dobu 60 minut. DĤležité je
zachovat i konstantní pH v rozsahu 7,8-8,5. Po oxidaci
se jíl promyje 2x vodou, disperguje ultrazvukem 4 min
(20 kHz) a odstraní se karbonátová sĤl koncentrovanou
kyselinou mravenþí (1 min pĜi 98 oC). AutoĜi dokázali,
že metoda nemá rušivý vliv na krystalovou strukturu,
chemické složení ani izotopové pomČry kyslíku, vodíku
þi systém K-Ar u studovaných jílĤ (kaolinit, illit,
montmorillonit vþetnČ smíšených struktur), ani na
sledované fyzikálnČ chemické vlastnosti, napĜ.
celkovou výmČnu kationtĤ (CEC) a expanzi za užití
ethylenglykolu. ZvČtšení plochy vnČjšího mČrného
povrchu, stanovené BET metodou, pĜipisují autoĜi
mechanickému rozdružení ultrazvukem. Nová metoda
je úþinnČjší než tradiþní oxidaþní metody pĜi užití
peroxidĤ vodíku (H2O2) þi sodíku (Na2O2) za tepla nebo
chlornanu sodného (NaClO) nebo ozónu.
JiĜí Konta
R.H.S. ROBERTSON 1911 - 1999
Dne 7. þervence 1999 zemĜel Robert Hugh
Robertson v nemocnici v Perthu, Skotsko, zakládající
þlen Jílové skupiny Velké Británie a Irska, jeden ze
vzácných argilologĤ, specializovaný na aplikaci a nové
cesty pĜi užití jílových materiálĤ v rĤzných oborech
prĤmyslu. K jeho úmrtí vyšly v Bulletinu Mineralogické
spoleþnosti Spojeného království no. 124, Sept. 1999,
dva þlánky hodnotící celoživotní dílo a vzácné lidské
vlastnosti tohoto mezinárodnČ uznávaného odborníka.
E. Kirby (1999): Robert Robertson – Founding
Member of the Clay Minerals group. Min. Soc.
Bulletin, no. 124: p. 7 – 8.
R. Mackenzie (1999): Robert Robertson – an
appreciation. Min. Soc. Bulletin, no 124: p. 9.
V Robertu Robertsonovi odešel nejen dokonalý
znalec vlastností a historie výzkumu a aplikace CasmektitĤ i jiných minerálních surovin, ale také ušlechtilý
þlovČk a nezapomenutelný pĜítel.
Z jeho významných monografií musím zde
pĜipomenout alespoĖ tĜi, jež jsem þasto proþítal a
používal pĜi výzkumné i pedagogické práci:
1) A Glossary of Clay Trade Names. Clay Min. Group,
Min. Society of Gr. Br. and Ir., London, 1954, pp. 1
– 36.
2) Mineral Use Guide (or Robertson´s Spinders´
Webs). Cleaver-Hume Press, London, 1960, pp. 1 –
44.
3) Fuller´s Earth – A History of Calcium
Montmorillonite. Volturna Press, Hythe, Kent, UK,
1986, pp. 1-421.
JiĜí Konta
pĜednáškových sálech a postery byly vystaveny ve
dvou patrech University of Mining and Metallurgy.
Program
spolu
s abstrakty
prezentovaných
pĜíspČvkĤ byly knižnČ upraveny a rozdány úþastníkĤm
pĜi registraci pĜed zahájením konference. OrganizátoĜi
nezamýšlejí
vydání
pokonferenþního
sborníku
pĜihlášených prací.
Karel Melka
EUROCLAY 1999
Ve dnech 5. – 9. záĜí 1999 se konala v KrakovČ
(Polsko) konference evropských jílových skupin.
PĜedsedou organizaþního komitétu byl Jan SrodoĖ
z Ústavu geologických vČd Polské akademie vČd
v KrakovČ. VČtšina konferenþních aktivit probíhala
v budovČ University of Mining and Metallurgy. Po
konferenci následovalo sympozium “Jíly v ekologii”
v Banské Štiavnici na Slovensku ve dnech 10. - 11. záĜí
1999. Sympozium bylo souþástí konference a konalo
se v režii Slovenské jílové skupiny.
Akce byla velmi dobĜe pĜipravená. Zúþastnili se jí
odborníci nejen z evropských státĤ, ale i ze zámoĜí,
takže tato konference pĜekroþila rámec evropského
setkání specialistĤ v argilologii.
PĜíležitosti setkání v KrakovČ bylo využito
k uspoĜádání Ĝady významných zasedání. Zasedala
rada AIPEA, konala se schĤze evropských
reprezentantĤ,
bylo
vyhlášeno
setkání
stĜedoevropských skupin, zasedaly rady þasopisĤ: Clay
Minerals a Applied Clay Science.
Ze zajímavých spoleþenských akcí se uskuteþnila
exkurze do solného dolu Wieliczka a na zámek
Pieskowa Skala.
Odborná zasedání se konala paralelnČ v šesti
SCHģZE REPREZENTANTģ EVROPSKÝCH
ZEMÍ
PĜi pĜíležitosti evropské konference v KrakovČ se
konala schĤze reprezentantĤ evropských zemí (ECGA).
Za ýeskou republiku se schĤze zúþastnil K. Melka.
Na zaþátku zasedání dosavadní prezident
Evropské asociace prof. Galán (ŠpanČlsko) a její
sekretáĜ prof. Kraus (Slovensko) pĜeþetli své zprávy o
þinnosti. RovnČž Dr. Bain (Velká Británie) referoval jako
hlavní vydavatel Clay Minerals, jenž oznámil pĜijetí
þeského reprezentanta (K. Melky) do redakþní rady
tohoto þasopisu, který je tiskovým orgánem Evropské
jílové asociace.
Hlavními body programu byla volba prezidenta
Evropské asociace na období 1999 až 2003 a
rozhodnutí o místČ konání pĜíští konference v roce
2003.
Z pĤvodních návrhĤ na prezidenta ve prospČch Dr.
Komadela (Slovensko), prof. Lagalyho (NČmecko), Dr.
Jeff Wilsona (Velká Británie) a prof. Krause (Slovensko)
se volba zúžila na dva kandidáty: prof. Lagalyho a Dr.
Komadela. Volba pak vyznČla ve prospČch prof.
Lagalyho, jenž se stává prezidentem ECGA pro
nadcházející období.
Místem pĜíští konference v roce 2003 se stává
italská Modena, když turecký návrh na Ankaru pĜišel
opoždČnČ a nebyl proto zvažován.
Dosavadní prezident prof. Galán (ŠpanČlsko)
vypracoval finanþní bilanci pĜíjmĤ a výdajĤ ECGA.
PĜedložená bilance je schodková a byla vyrovnána
podporou ŠpanČlské jílové spoleþnosti a Katedrou
krystalografie a mineralogie University v Seville
(ŠpanČlsko).
Ve vypracovaném pĜehledu þlenských pĜíspČvkĤ
od jednotlivých národních skupin se þeská skupina
podílela jen skrovnou þástkou.
Pro budoucnost lze oþekávat, že ECGA bude
pĜehodnocovat výši þlenských pĜíspČvkĤ jednotlivých
národních skupin. Lze pĜedpokládat, že þeská národní
skupina se bude muset podílet vČtší þástkou, než tomu
bylo dosud. Z toho vyplývá i nutnost zvýšení našich
domácích þlenských pĜíspČvkĤ.
Karel Melka
STěEDOEVROPSKÁ JÍLOVÁ SKUPINA
Ve tĜetím þísle bulletinu Asociace evropských
jílových skupin (ECGA Newsletter), z kvČtna 1999 (str.
15.), polská skupina vystoupila s návrhem na vytvoĜení
integrované skupiny sdružující jílové skupiny ze stĜední
Evropy (Central European Clay Group).
SchĤze navrhovaného sdružení byla uvedena
v programu EUROCLAY
konference v KrakovČ a
konala se za úþasti zástupcĤ Polska, Slovenska a
Maćarska pĜed jejím zahájením. RovnČž na schĤzi
reprezentantĤ evropských zemí, kde jsem byl pĜítomen,
byla zmínČna snaha vytvoĜit takovou novou organizaci.
Je sice pravda, že existuje v EvropČ integrovaná
nordická skupina sdružující argilology ze Švédska,
Norska, Finska a Islandu – zemí, jež by samy
nevytvoĜily bez problémĤ fungující samostatné skupiny
s dostateþným poþtem þlenĤ. Existuje i integrovaná
skupina zemí sdružených na základČ spoleþného
jazyka, kde NČmecko má poþetnou þlenskou základnu,
Rakousko a Švýcarsko jsou v tomto celku slabšími
partnery. ýeská spoleþnost pro výzkum a využití jílĤ je
funkþním sdružením s dostateþným poþtem þlenĤ,
majícím již i svoji dlouholetou historii. Proto cítí
oprávnČní býti nezávislou. Svým zaĜazením do tzv.
StĜedoevropské skupiny bychom ztratili pĜímé spojení
se svČtovou organizací AIPEA a evropskou asociací
ECGA.
Na schĤzi reprezentantĤ evropských zemí jsem se
vyslovil
proti
pĜipojení
ýeské
spoleþnosti
k navrhovanému stĜedoevropskému svazku. Pro
nedostatek þasu prezident ECGA prof. Galán zastavil
rozvíjející se diskusi na téma StĜedoevropská asociace.
Oznámil jsem, že mu zašlu své vyjádĜení písemnČ.
V dopise, který byl adresován prof. Galánovi a
jehož kopii jsem zaslal i novČ úĜadujícímu prezidentovi
ECGA, prof. Lagalymu, jsem oznámil, že ýeská
spoleþnosti pro výzkum a využití jílĤ se nepĜipojuje
k navrhované asociaci “Central European Clay Group”.
Vidím ji jako nadbyteþný meziþlánek mezi evropskou a
svČtovou asociací na jedné stranČ a naší Spoleþností
na druhé stranČ. Nová asociace by byla další
administrativní jednotkou.
Dále jsem uvedl, že nČkteré stĜedoevropské
skupiny zamýšlejí organizovat spoleþné konference.
Naše Spoleþnost má zájem se jich úþastnit jako host.
Chceme si uchovat tradici svých národních konferencí,
které
v pĜíštím
roce
dosáhnou
þísla
16.
UpĜednostĖujeme nezávislost své skupiny a pĜímé
spojení s ECGA a AIPEA.
Dopis konþí konstatováním, že rozumíme
takovému systému konferencí, jako je tomu v pĜípadČ
“Mediterranean
Clay
Meetings”,
které
jsou
organizovány postupnČ románskými jílovými skupinami
se zachováním jejich nezávislé existence.
Na výborové schĤzi ýeské spoleþnosti pro výzkum
a využití jílĤ, jež se konala 25. Ĝíjna 1999, jsem
seznámil þleny výboru se svým postojem na schĤzi
reprezentantĤ evropských zemí, jako i s obsahem
dopisu, který jsem odeslal prof. Galánovi a prof.
Lagalymu. Požádal jsem þleny výboru o souhlas s mým
postojem. PĜi hlasování pĜevážná vČtšina výboru
podpoĜila mé jednání.
Karel Melka
SETKÁNÍ VÝROBCģ A ZPRACOVATELģ
PLASTICKÝCH KERAMICKÝCH SUROVIN
Silikátová spoleþnost ýeské republiky poĜádá dne
18. listopadu 1999, v 9.30 hod. semináĜ Pigmenty
v keramice, a to v budovČ ýSVTS, Novotného lávka 5,
110 01 Praha 1, místnost þ. 139.
Program setkání:
PĜednášky:
¾Mgr. Koudelková: “Barvy, promyšlená harmonie”
(úvodní slovo)
¾Ing. Hájková (Glazura s.r.o. Roudnice n. Labem):
“Keramická barvítka – struktura, nČkteré typy,
technologie”, diskuse
¾Ulbrich (Cihelna Jirþany a.s..): “Výroba barevných
lícových cihel”, diskuse
Posterová sekce Katedry anorganické technologie,
Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice:
¾Ing. Žaneta Mesíková, Prof. Ing. Miroslav Trojan,
DrSc.: “ Spinelové vysokoteplotní pigmenty”
¾Dr. Ing. Petra Šulcová, Prof. Ing. Miroslav Trojan,
DrSc.: “Vysokoteplotní pigmenty s lanthanoidy”
¾Ing. Hana StĜítecká, Dr. Ing. Petra Šulcová:
“Pigmenty typu smČsných oxidĤ”
¾Ing. Miroslava Jarešová, Dr. Ing. Petra Šulcová.:
“Netradiþní vysokoteplotní pigmenty”
¾Ing. Monika Bosacka, Dr. Ing. Petra Šulcová: “New
Middle-temperature pigments”
¾Prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc.: “Výzkum a vývoj
vysokoteplotních
pigmentĤ
na
UniverzitČ
Pardubice”
Prezentace úþastníkĤ: 9 – 9.30 hod
Zaþátek semináĜe: 9.30 hod
Vložné: 300 Kþ, þlenové SiS 200Kþ
Garant semináĜe:
Mgr. Gabriela Koudelková, Blanická 20,
350 02 Cheb
Telefon: 0166/32662, mobil:0603 293278
Dotazy: sekretariát SiS:tel. 02/21082337
e-mail: [email protected], [email protected]
XIII. KONFERENCE O ŽÁROVZDORNÝCH
MATERIÁLECH
Ve dnech 28. - 29. 03. 2000 se bude konat pod
patronací Silikátové spoleþnosti ýR ve spolupráci s
NČmeckou keramickou spoleþností, krajskou skupinou
Sasko-Durynsko, XIII. Konference o žárovzdorných
materiálech, a to v budovČ ýSVTS, Novotného lávka 5,
110 01 Praha 1
Kontakt: telefon: + 420 2 21082 337.
KONFERENCE “SEDIMENTY
TOKOV A NÁDRŽÍ”
VODNÝCH
Ve dnech 20. - 21. Ĝíjna 1999 probČhla v BratislavČ
konference “Sedimenty vodných tokov a nádrží”
poĜádaná Slovenskou vodohospodárskou spoloþnosĢou
ZSTV spolu s Výskumným ústavom vodného
hospodárstva
v BratislavČ,
Združeniem
zamestnávateĐov
vo
vodném
hospodárstve a
Slovenským národným komitétom IWSA. Konference
probíhala v areálu hotelu Dom športu.
Spoleþné setkání vodohospodáĜĤ, geochemikĤ,
chemikĤ, geologĤ, ale i lékaĜĤ a dalších profesí
z ýeské i Slovenské republiky potvrdilo potĜebu
detailního výzkumu jednotlivých problémĤ týkajících se
kvality sedimentĤ Ĝíþních tokĤ a jejich nádrží. Dosud
publikované materiály nabízí komplex údajĤ, které
mohou být využity pro další hledání cest pĜi výzkumu
kontaminace tohoto typu sedimentĤ. Z jednotlivých
pĜednášek vyplynulo, že vČtšina autorĤ konstatuje
urþitou míru kontaminace, její kvantitativní stanovení,
popĜ. srovnání s nČkolika normami. MénČ pozornosti
bylo vČnováno výzkumu zdrojových oblastí a materiálĤ
erodovaných a usazených v Ĝíþních sedimentech, jejich
kontaminace stopovými prvky a pĜedevším typ vazby
tČchto polutantĤ na jednotlivé souþástky dnových
sedimentĤ. Další þást programu se týkala biologických
problémĤ tČchto sedimentĤ, zanášení vodních nádrží
sedimenty a pĜípadnČ jejich tČžbou, ukládáním a
využitím.
Jedním z výsledkĤ konference je i obsáhlý sborník
pĜednesených pĜíspČvkĤ (celkem 29) a vystavených
posterĤ (celkem 10). Jednotlivé pĜíspČvky jsou velmi
podrobné a pĜinášejí mnoho zajímavých dat.
Martin ŠĢastný
OD ROKU 2000 SE ZVYŠUJÍ ýLENSKÉ
PěÍSPċVKY
V reakci na zprávu prof. Galána (ŠpanČlsko) o
finanþních výdajích a pĜíjmech Evropské asociace
jílových skupin (ECGA) jsme nuceni zvýšit þlenské
pĜíspČvky našich þlenĤ. PĜistupujeme k tomu velmi
neradi z obavy, že ztratíme þást svých dosavadních
þlenĤ. V budoucnu budeme muset odvádČt do pokladny
ECGA poplatek za každého svého þlena, jsouce
zaĜazeni do evropské organizace, a my sami máme
rovnČž své nemalé vlastní výdaje, s nimiž je tĜeba stále
poþítat.
Výbor Spoleþnosti se na své schĤzi 25. Ĝíjna 1999
usnesl, že od ledna 2000 zvýší roþní individuální
þlenské pĜíspČvky následovnČ:
Ÿ roþní poplatek pro Ĝádného þlena
70,- Kþ
Ÿ roþní poplatek pro dĤchodce
40,- Kþ
Ÿ roþní poplatek pro studenta
20,- Kþ.
Doufáme, že nalezneme u Vás porozumČní pro
vzniklou situaci, když vedle toho neustále dochází ke
zvyšování poĜizovacích nákladĤ na náš Informátor a
výdajĤ na jeho distribuci. VČĜíme, že i pĜes navýšenou
finanþní þástku nadále budete podporovat þinnost a
existenci naší Spoleþnosti.
PĜedem Vám dČkujeme.
Výbor ýeské spoleþnosti pro výzkum a využití jílĤ
AKTUALITY
Ÿ Ve dnech 13.-21. þervence roku 2000 se bude
konat 6. Mezinárodní kongres o aplikované
mineralogii “ICAM 2000” v Göttingenu (NČmecku).
V rámci tohoto kongresu bude prof. Galánem a
prof. Lagalym organizována sekce o jílech.
Ÿ Prof. Jones (Portugalsko) organizuje v období 17.22. záĜí roku 2000 1. Latinsko-americkou jílovou
konferenci s podtextem: “Jíly ve vulkanických
podmínkách.” Místem konání je Nadeina.
Ÿ PĜíští mezinárodní zeolitové konference:
13. konference: 8. – 13. þervence 2001 –
Montpellier (Francie)
14. konference: Kapské mČsto (JAR)
Ÿ Informace o ýeské zeolitové skupinČ mĤžete nalézt
na internetové stránce:
http://www.pds.cz/rychly/zeolity.htm
Ÿ Informace o mezinárodní zeolitové asociaci
(International Zeolite Association) lze nalézt na
internetové stránce: http://www.kristall.eth.ch/IZA/
Ÿ The Geological Society of America poĜádá setkání,
jehož souþástí je sypozium “Applications of
Environmental Soil Chemistry”. Podrobnosti lze
nalézt na internetové adrese:
http://www.geosociety.org/index.htm
Ÿ 12. Mezinárodní jílová konference AIPEA se bude
konat v Universidad National del Sur, Bahia Blanca,
Argentina, pod záštitou Mezinárodní asociace pro
výzkum jílĤ (AIPEA) s participací Mezinárodní
pedologické spoleþnosti. Je pro ní stanoveno datum
29. þervence až 4. srpna roku 2001. Kontaktní
adresa:
Dr. F. Cravero
Secretary General
Departmento de Geologia, Universidad National
del Sur
San Juan 670
8000 Bahia Blanca
Argentina
Fax: +00-54-291-4595148
Ÿ 31. Mezinárodní geologický kongres se koná ve
dnech 6.-17. srpna roku 2000 v Rio de Janeiro,
v Brazílii. Kontaktní adresa:
Secretariat Bureau, 31st International Geological
Congres
Avenue Pasteur 404, Cosa Brazil 2000, Urce
Rio de Janeiro RJ
Brazil
Tel.: +55-21-295-5847, Fax: +55-21-295-8094
Vydává:
Spoleþnost pro výzkum a využití jílĤ
Editor:
RNDr. Martin ŠĢastný, CSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ýR
V Holešoviþkách, 41
182 09 Praha 8 - LibeĖ
tel.: 02/66009262, 237, 410 fax: 02/6880649
e-mail: [email protected]
ýlenové redakþní rady:
Prof. RNDr. JiĜí Konta, DrSc.
RNDr. Karel Melka, CSc.
Technický redaktor:
RNDr. Blanka Šreinová

Podobné dokumenty

Informátor 19

Informátor 19 TČším se s Vámi všemi na shledanou na 16. konferenci o jílové mineralogii a petrologii v létČ v Karlových Varech. Na závČr mi dovolte, abych Vám popĜál pro letošní léto hezké poþasí, aby se daĜily ...

Více

Marketingová komunikace prostednictvím webových stránek ve

Marketingová komunikace prostednictvím webových stránek ve produkty podnikĤ prezentovat pĜedevším ve smČru ke koneþným zákazníkĤm, ale také získávat zpČtnou vazbu od tČchto zákazníkĤ k výrobcĤm. To umožní pĜítomnost interaktivních prvkĤ. Pro marketingovou ...

Více

Imobilizace anorganických kontaminantů ve vodných roztocích

Imobilizace anorganických kontaminantů ve vodných roztocích 1.1.2 Těžké kovy v životním prostředí Těžké kovy jsou ve stopových koncentracích přirozenou součástí hornin a půdy. Některé z nich však mohou vlivem vysokého obsahu v matečné hornině i v přirozenýc...

Více

5. Teorie nových sociálních hnutí

5. Teorie nových sociálních hnutí Citováno v Érik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, 70 s odkazem na Alberto Melucci, Sistema politico, partiti e movimenti sociali (Milano: Feltrinelli, 1990 (1977)). Alberto Melucci, Challen...

Více

KDO 81 - Webnode

KDO 81 - Webnode Kamarád, pfiítel, myslivec, chovatel, ing. Vladimír Dejmek nás náhle opustil, ve sv˘ch 63 letech, dne 25. 11. 2010. âest jeho památce! Jana ·mídová

Více

Informátor 11

Informátor 11 2) Vlivu vlastní tČžební þinnosti. Prvé kritérium posuzuje nevratný zásah tČžby do krajiny a odnČtí neobnovitelných surovinových zásob. Pro pĜedstavu napĜ. v roce 1994 bylo v ýR vytČženo pĜes 8 mil...

Více

Informátor č. 28

Informátor č. 28 ZávČrem bych Vám všem rád popĜál hezké prázdniny a naþerpání nových sil pro tvĤrþí práci na poli argilologie v dalším období. Martin ŠĢastný, editor Ústav struktury a mechaniky hornin AV ýR V Holeš...

Více