Staropramen – výroční zpráva 2004

Komentáře

Transkript

Staropramen – výroční zpráva 2004
Výroční zpráva 2004
Naše vize
Vytvořit trvalé vztahy se spotřebiteli poskytováním
značek a zážitků, které lidi sbližují.
2 Profil společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele 4 Zpráva předsedy představenstva 6 Informace o činnosti společnosti 13 Zpráva auditora 14 Účetní závěrka 18 Příloha účetní
závěrky 30 Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami 33 Zpráva dozorčí rady 34 Statutární a kontrolní orgány, vedení společnosti 35 Informace pro akcionáře
36 Kontaktní adresy
Přehled produktů
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
1
Profil společnosti
2
Společnost Pivovary Staropramen a.s. (do 13. 10. 2003 působící pod obchodní firmou Pražské pivovary, a.s.) byla založena
dne 5. května 1992 jako akciová společnost dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v tehdy platném znění a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1512.
Předmětem podnikání společnosti je v souladu s čl. 5 Stanov společnosti výroba nápojů – živnost provozovaná průmyslovým způsobem a dále pak ubytovací služby, silniční motorová doprava nákladní, hostinská činnost, směnárenská činnost,
správa nemovitostí a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
V lednu 1997 se společnost Pražské pivovary, a.s. sloučila se společnostmi Pivovar Ostravar, a.s. a Pivovary Vratislavice nad
Nisou, a.s. do jednoho právního subjektu nesoucího název Pražské pivovary, a.s. V současné době společnost vlastní
nemovitosti, ve kterých provozuje pivovary v Praze 5 a Praze 4, pivovar v Ostravě a skladový areál v Praze – Radotíně.
Společnost Pivovary Staropramen a.s. je druhým největším producentem piva v České republice. Její podíl na domácím
trhu piva představuje 14,4 %. Společnost Pivovary Staropramen a.s. je jedním z největších českých vývozců piva. Klíčová
značka Staropramen se v současné době vyváží do více než třiceti zemí světa.
Majoritním akcionářem společnosti Pivovary Staropramen a.s. je společnost Interbrew Central European Holding B.V., která
je součástí globální skupiny společností InBev, s podílem 99,6 %.
Společnost není závislá na žádných patentech, licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách či nových
výrobních procesech, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost nebo ziskovost společnosti, s výjimkou
smluv o úvěru se společností Interbrew Central European Holding B.V. ze dne 31. 3. 2001. V současné době společnost nevede žádný významný soudní spor, jehož výsledek by mohl mít závažný vliv na její podnikatelskou činnost. Společnost
v účetním období roku 2004 ani ve třech předcházejících účetních obdobích nepřerušila svoji podnikatelskou činnost.
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Hlavní finanční ukazatele
Prodej piva v tuzemsku (tis. hl)
Export (tis. hl)
Prodej piva celkem (tis. hl)
Tržby z obchodní a výrobní činnosti (tis. Kč)
3
2004
2003
2002
2 334
2 359
2 238
462
370
349
2 796
2 729
2 587
3 425 841
3 165 992
2 929 695
Provozní výsledek hospodaření (tis. Kč)
50 586
186 439
102 004
Finanční výsledek hospodaření (tis. Kč)
-54 404
52 142
-15 025
Výsledek hospodaření za účetní období (tis. Kč)
-21 900
-45 324
74 932
Výše dividendy připadající na jednu akcii (v Kč)
0
0
0
1 027
1 090
1 185
Základní kapitál
3 434 949
3 434 949
3 434 949
Nerozdělený zisk
0
0
0
-1 046 790
-1 001 466
-1 069 651
-21 900
-45 324
74 932
Zákonný rezervní fond
74 416
74 416
70 669
Kapitálové fondy
-2 330
-23 449
0
Počet zaměstnanců
Změny vlastního kapitálu (tis. Kč):
Ztráty z minulých let
Výsledek hospodaření za účetní období
Statutární a ostatní fondy
Celkem
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
731
1 694
48
2 439 076
2 440 820
2 510 947
Zpráva předsedy představenstva
Vážení akcionáři,
uplynulý rok byl pro Českou republiku obdobím změn, a to zejména v souvislosti s jejím vstupem do Evropské unie. I pro
společnost Pivovary Staropramen a.s. byl rok 2004 naplněn novými událostmi. Tou hlavní je bezesporu skutečnost, že vloni
v srpnu se Pivovary Staropramen a.s. staly součástí nové světové pivovarské jedničky – společnosti InBev. Ta vznikla spojením
belgické společnosti Interbrew, majoritního vlastníka společnosti Pivovary Staropramen a.s. a zároveň třetího největšího
výrobce piva na světě, a brazilské společnosti AmBev, páté největší pivovarské společnosti světa. Společnost Pivovary Staropramen a.s. patří nyní do velmi silné a stabilní skupiny, pro
kterou pracuje 70 tisíc zaměstnanců ve více než 30 zemích světa. Vznik společnosti InBev je nepochybně hlavní událostí loňského roku pro celý pivovarnický průmysl.
Z hlediska obchodních výsledků byl rok 2004 pro naši společnost
rokem úspěšným. Pozitivním vývojem jsme potvrdili naši pozici
silné „dvojky“ na českém trhu. Celkové prodeje společnosti (bez
výroby pro zahraniční sesterskou společnost) ve srovnání s rokem
2003 narostly o 2,5 procenta a dosáhly 2,8 milionů hl. piva.
Výrazně se na tomto navýšení prodaných hektolitrů podílel
export společnosti Pivovary Staropramen a.s.
Čistý export společnosti (bez licenční výroby a výroby pro zahraniční sesterskou společnost) narostl meziročně o 25 % na 462 tis.
hl piva. Největší navýšení exportu jsme zaznamenali ve Velké
Británii a na Slovensku. Licenční výroba piva Staropramen ve
srovnání s rokem 2003 také narostla, a to o 29 % na 218 tis. hl.
Dobré prodejní výsledky pozitivně ovlivnily tržby společnosti
Pivovary Staropramen a.s., které dosáhly v loňském roce 3 426 mil.
Kč. To ve srovnání s rokem předcházejícím představuje nárůst
o 8,2 %. Zvyšování tržeb, spolu s efektivním řízením nákladů
společnosti, bylo hlavním důvodem pro významné zlepšení
provozního výsledku před zahrnutím odpisů a zaúčtováním jednorázových položek na 714 mil. Kč. Tento ukazatel dokazuje
stabilitu naší společnosti.
Vzhledem k dalšímu rozvoji společnosti byla přehodnocena
ekonomická doba životnosti jejího majetku a v této souvislosti
byla vytvořena odpovídající jednorázová opravná položka ve
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
4
Zpráva předsedy představenstva
5
výši 252 mil. Kč. Celkový výsledek hospodaření za loňský rok pak představuje ztrátu ve výši 21,9 mil. Kč,
v roce předcházejícím činila ztráta 45,3 mil. Kč.
Významnou událostí loňského roku je také prosincové dokončení druhé fáze modernizace pivovaru Staropramen, která spočívala v instalaci tzv. cylindrokonických tanků. Zkušební provoz CK tanků byl zahájen slavnostním otevřením tohoto nového oddělení. CK tanky představují moderní, léty prověřenou technologii výroby
piva, která přinese zefektivnění výroby a přispěje ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Výše investice dosáhla 10 milionů Euro.
Na závěr bych rád připomenul, že rokem 2004 prošla naše společnost již s novým firemním jménem Pivovary
Staropramen a.s. Po roce své existence se nové jméno stalo přirozenou součástí korporátní identity naší společnosti, jsme pod ním zapsáni u našich obchodních partnerů i u odborné a široké veřejnosti.
Pokračující pozitivní trend rozvoje společnosti Pivovary Staropramen a.s. v roce 2004 celkově upevnil naši pozici na českém trhu a připravil dobrý základ pro vývoj společnosti v roce nadcházejícím. Cílem pro rok 2005 je
další rozvoj našich pivovarů a značek, růst našich prodejů a efektivní řízení nákladů.
V i n c e n t L e fe r e
předseda představenstva
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Informace o činnosti společnosti
6
Komunální program „Pivovary Staropramen městům“
V rámci své dlouhodobé strategie podpory životního prostředí zahájila společnost Pivovary Staropramen a.s. v lednu 2004 nový komunální program „Pivovary Staropramen městům“. Cílem programu je podpora a rozvoj životního prostředí a městské
zeleně ve městech České republiky. V rámci programu bylo osloveno sto největších měst ČR, včetně jednotlivých městských
částí. Do programu bylo zaregistrováno 71 projektů. Porota složená z odborníků na životní prostředí a představitelů společnosti Pivovary Staropramen a.s. vybrala na základě stanovených kritérií tři vítězné projekty – projekt městské části Praha 13, města Přerov a Pardubice. Na realizaci vítězných projektů získalo každé z měst finanční příspěvek ve výši
500 tisíc Kč.
Pivovary Staropramen součástí společnosti InBev
Na konci srpna 2004 došlo ke spojení dvou pivovarnických společností – belgické Interbrew (třetí největší pivovarnické společnosti na světě a majoritního vlastníka společnosti Pivovary Staropramen a.s.) a brazilské AmBev (páté největší pivovarnické společnosti). Tímto spojením vznikla globální společnost InBev, největší pivovarnická společnost světa. Pivovary
Staropramen a.s. se tak staly součástí světové pivovarské jedničky.
Druhá fáze modernizace pivovaru Staropramen
Zahájením testovacího provozu CK tanků byla na konci roku 2004 na pražském Smíchově dokončena druhá fáze modernizace pivovaru Staropramen. Modernizace začala v roce 1996, kdy byla postavena v té době jedna z největších a nejmodernějších varen ve střední Evropě a byl zmodernizován energetický blok. Druhou fázi modernizace představovala instalace
CK tanků. Výroba piva v CK tancích umožní snížit energetickou náročnost výroby a výrazně se zlepší pracovní podmínky
zaměstnanců.
Mezinárodní internetové stránky Staropramen
Na začátku února byl zahájen provoz nových mezinárodních internetových stránek pro značku Staropramen – www.staropramen.com. Stránky v anglickém jazyce jsou určeny všem zahraničním příznivcům piva Staropramen, kteří chtějí získat
bližší informace o této značce, jejím původu, tradici a technologii výroby. Nové internetové stránky zaujmou nejen informacemi o pivu, ale také interaktivní mapou Prahy a možností zjistit pražské hospody, kde je na čepu pivo Staropramen.
Podlinková aktivita pro značku Staropramen
Od začátku dubna do konce července probíhala pod heslem „Chlapi, jedem!“ podlinková aktivita pro značku Staropramen.
Hlavní výhrou této promotion byla účast vítězů a jejich kamarádů v „Chlapském týmu“, jehož členové prožili dobrodružný
víkend plný adrenalinových aktivit, jako byly jízda na čtyřkolce, potápění apod. Promotion byla podporována TV kampaní.
Dárkové balení Staropramen Granát
Po úspěchu v roce 2003 přišla i v listopadu roku 2004 společnost Pivovary Staropramen a.s. na trh se speciálním dárkovým
balením piva Staropramen Granát. Dárkové balení mělo netradiční tvar diamantu a obsahovalo osm půllitrových láhví piva
Staropramen Granát a originální dárkovou sklenici Granát o objemu 0,4 l.
Q-pack
Společnost Pivovary Staropramen a.s. uvedla na český trh nový obal pro pivo – láhev Q-pack. Láhev Q-pack je vyrobena ze
speciálního materiálu, který uchovává produkt v odpovídající kvalitě, pivo má stejnou chuť i říz jako ze skleněné láhve.
Láhev Q-pack je navíc nerozbitná, lehká a recyklovatelná. Q-pack je určený pro konzumaci po aktivním trávení volného času na vodě, na kole či při horské turistice. V květnu 2004 se v láhvi Q-pack začal prodávat Staropramen Světlý. Obalová asociace SYBA vyhodnotila Q-pack v soutěži OBAL 2004 jako jeden z nejlepších obalů na českém trhu.
Představení nového obalu Q-pack bylo podpořeno rozsáhlým samplingem. Staropramen Q-pack se tak v rámci produktového sponzoringu objevil na téměř dvaceti vybraných sportovně – společenských akcích.
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Informace o činnosti společnosti
7
Slavnosti pivovaru Staropramen
Pátý ročník Slavností pivovaru Staropramen, který navštívilo 15 000 lidí, nabídl bohatý hudební program, atrakce z roadshow Staropramen Chlapark či BMX a bike trial exhibice. Pivo se čepovalo ze 140 píp a v prémiovém pivním stánku mohli
zájemci ochutnat také belgické pivní speciály. Mnozí již tradičně využili možnosti vydat se na exkurzní trasu pivovarem
Staropramen.
Slavnosti pivovaru Ostravar
Ani nepříznivé počasí, které doprovázelo šestý ročník Slavností pivovaru Ostravar, neodradilo návštěvníky – na Slavnosti pivovaru Ostravar jich dorazilo 7 500. Skvělé pivo a kvalitní muziku, fotbalové soutěže, vystoupení cyklotrialisty Martina
Šimůnka či muzeum na staré varně – to vše zahrnoval bohatý program Slavností. Na čepu nechyběl oblíbený kvasnicový
ležák.
Staropramen Chlapark
Období od července do srpna patřilo v loňském roce druhému ročníku letní roadshow Staropramen Chlapark. V celkem pěti městech České republiky si o jednotlivých víkendech přišli na své příznivci skvělé hudby, zábavy, soutěží a samozřejmě
sportu. Součástí programu bylo vystoupení oblíbených hudebních kapel (Divokej Bill, Chumbawamba, Support Lesbiens nebo Medvěd 009), exhibice mnohonásobného mistra republiky ve freestyle motokrosu Petra Kuchaře a mistra světa v bike trialu Martina Šimůnka. Návštěvníci Chlaparku rádi poseděli ve Staropramen Sportbaru, obřím stanu s pivním barem o délce
40 metrů, na kterém se pivo Staropramen čepovalo z 68 píp.
Pivo Braník s novou etiketou
V polovině ledna změnila společnost Pivovary Staropramen a.s. etiketu lahvového balení piva Braník. Dosavadní vzhled etikety provázel pivo Braník od roku 1996. V nové podobě byl zachován historický motiv s ikonou sv. Václava s anděly, který
je součástí loga pivovaru Braník. Kromě etikety byl změněn také design plechovky Braník. Uvedení lahví s novou etiketou
bylo podporováno reklamní kampaní v televizi a tisku a POS materiály v on-tradu a off-tradu.
Ostravar Strong
Po úspěchu v předvánočním období roku 2003, který zaznamenalo čtrnáctistupňové pivo Ostravar Strong při svém prvním
uvedení, byla zahájena celoroční výroba tohoto pivního speciálu. Ostravští spotřebitelé oceňují především jeho silnější říz,
plnou chuť a středně hořké doznívání.
Partnerství Ostravaru s fotbalovým klubem Baník
Pivovar Ostravar se stal partnerem fotbalového klubu FC Baník Ostrava a pivo Ostravar jeho oficiálním pivem. Došlo tak ke spojení tradičních symbolů města Ostrava. Uzavření partnerství je vnímáno jako počátek širší spolupráce a vzájemné podpory.
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Informace o činnosti společnosti
8
Stella Artois partnerem filmových hitů
V roce 2004 se stala Stella Artois významným partnerem filmu. Podílela se jednak na uvedení několika nových DVD titulů
na trh – jako např. Den poté, Van Helsing, ale především spojila svoje aktivity s uvedením čtyř nových filmů do kin. Stella
Artois se stala partnerem filmů Bridget Jones 2, Já robot, Den poté a Muž v ohni nejen v rámci mediální kampaně, ale
také v podobě promo aktivit, které v Praze pod názvem Filmový měsíc umožnily více než 12 000 spotřebitelům zažít
nevšední filmový zážitek.
2. ročník Stella Artois Draught Master
V roce 2004 se konal již druhý ročník Mistrovství České republiky v točení a servírování prémiového ležáku Stella Artois
s názvem Stella Artois Draught Master. Téměř osmdesát nominovaných kandidátů z řad barmanů a majitelů provozoven se
utkalo v šesti regionálních kolech, která probíhala od července do září 2004. V pražském finále se stal českým mistrem
Filip Hála z Příbrami. Ten reprezentoval Českou republiku na mezinárodním finále v Bruselu, kde obsadil úctyhodné šesté
místo.
Nealkoholická Stella Artois
Společnost Pivovary Staropramen a.s. uvedla na český trh nealkoholické pivo Stella Artois. Od poloviny prosince 2004 je
pivo k dostání ve vybraných provozovnách v oblasti on-trade. I u nealkoholické varianty prémiového ležáku Stella Artois je
dodržován servírovací postup, jehož nedílnou součástí je použití značkové sklenice, rozetky a čistého tácku.
Jedenáctá Potrefená husa
Společnost Pivovary Staropramen a.s. otevřela v Českých Budějovicích již jedenáctou restauraci Potrefená husa – značkovou
hospodu Staropramen. Budějovická Potrefená husa, která má kapacitu 160 míst, je zatím největší otevřenou restaurací
tohoto typu. I v této Potrefené huse je kladen velký důraz na podávání kvalitně ošetřených piv z portfolia společnosti
Pivovary Staropramen a.s.
Aktivity společnosti v oblasti pracovněprávních vztahů
Ve společnosti byl v první polovině roku proveden rozsáhlý průzkum spokojenosti, v němž zaměstnanci měli možnost
vyjádřit své názory k různým tématům z pracovní oblasti. Celkové souhrnné výsledky hovoří o převažující celkové spokojenosti zaměstnanců. Navíc jeden z hlavních ukazatelů spokojenosti naznačil pozitivní trend – růst spokojenosti zaměstnanců
společnosti oproti výsledkům z průzkumu v r. 2002.
Díky příznivým hospodářským výsledkům navýšila společnost Pivovary Staropramen a.s. v roce 2004 prostředky na zaměstnanecké výhody. Zaměstnanci společnosti tak získali v systému volitelných výhod celkem 2 mil. Kč formou daňově výhodných nepeněžních benefitů. Oproti loňskému roku se podařilo ještě rozšířit nabídku možností, z nichž mohou zaměstnanci
volit.
Aktivity společnosti v oblasti ochrany životního prostředí
Společnost Pivovary Staropramen a.s. prosazuje aktivní přístup k problematice životního prostředí. Toto dokládá neustálá
snaha o efektivnější výrobu a zavádění nových technologií (CK tanky) a modernizaci stávajících postupů výroby piva, které
výrazně omezují negativní dopady na životní prostředí (odpadní vody, odpady, emise). V roce 2004 se společnost zaměřila
na přípravu pro certifikaci v rámci InBev (Interbrew) EHS systému (Environment, health and safety system). V březnu 2004
splnily všechny tři pivovary – Staropramen, Braník, Ostravar – požadavky InBev (Interbrew) v oblasti EHS a byly doporučeny
pro certifikaci.
V oblasti výzkumu a vývoje společnost Pivovary Staropramen a.s. nepodniká žádné aktivity.
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Informace o činnosti společnosti
Dceřiné společnosti společnosti Pivovary Staropramen a.s.:
STAROPRAMEN–SLOVAKIA s.r.o.
sídlo: Trnavská cesta 82, Bratislava 821 02, Slovenská republika
Staropramen Polska sp. z o.o.
sídlo: Krosniewicka 13A, 03-601 Warszawa, Polská republika
InBev s.r.o.
sídlo: Trnavská cesta 82, Bratislava 821 02, Slovenská republika
Datum zápisu: 5. 2. 2005
InBev sp. z o.o.
sídlo: Krosniewicka 13A, 03-601 Warszawa, Polská republika
Datum zápisu: 1. 2. 2005
InBev s.r.o.
sídlo: Praha 5, Nádražní 43/84, 150 54
Ve všech těchto společnostech vlastní společnost Pivovary Staropramen a.s. 100% majetkový podíl.
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
9
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Informace o činnosti společnosti
Přehled ocenění pro Pivovary Staropramen v roce 2004
Staropramen Ležák
1. místo v kategorii „Světlý ležák premium“ v soutěži Česká pivní pečeť
Staropramen Granát
1. místo od Sdružení přátel piva v kategorii polotmavých piv
Staropramen Světlý
1. místo v kategorii „Desítka roku“ v soutěži časopisu Pivní kurýr PIVO ROKU
2005
3. místo od Sdružení přátel piva v kategorii světlých piv
Staropramen Černý
1. místo v kategorii „Tmavý ležák“ v soutěži Česká pivní pečeť
Braník světlé výčepní
1. místo od Sdružení přátel piva v kategorii světlých piv
3. místo v kategorii světlých výčepních piv v soutěži Česká pivní pečeť
Ostravar Originál
Certifikát kvality v soutěži Zlatý Pohár Pivex 2004
Ostravar Strong
1. místo v kategorii „Cena sládků speciál“ v soutěži časopisu Pivní kurýr
Pivo roku 2005
D pivo
2. místo v kategorii piv se sníženým obsahem cukru v soutěži Česká pivní
pečeť
Pivovar Staropramen
2. místo od Sdružení přátel piva v kategorii „Pivovar roku“
Pivovar Ostravar
2. místo v kategorii „Pivovar roku“ v soutěži časopisu Pivní kurýr
Ocenění „Best Quality Improvement“ společnosti Interbrew za nejlepší
výsledky ve zvyšování kvality výroby piva ze všech středoevropských pivovarů
skupiny Interbrew
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
12
Zpráva auditora pro akcionáře společnosti
Pivovary Staropramen a.s.
13
Na základě provedeného auditu jsme dne 21. ledna 2005 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Pivovary Staropramen a.s. k 31. prosinci 2004. Za účetní závěrku
je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto
směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní
závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření
našeho výroku.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního
kapitálu a finanční situace společnosti Pivovary Staropramen a.s. k 31. prosinci 2004 a výsledku hospodaření za rok 2004
v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“
Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Podle
našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.
Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je ověřit správnost údajů uvedených ve zprávě. Nezjistili jsme žádné skutečnosti, které by nás vedly k názoru, že zpráva
obsahuje významné nesprávnosti.
V Praze, dne 25. dubna 2005
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Osvědčení číslo 71
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Ing. Jan Martínek
Osvědčení číslo 1598
Účetní uzávěrka
14
Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2004 (v tisících Kč)
Označ.
a
A.
B.
B.I.
B.I. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C.I.
C.I. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
C.II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.III.
C.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.IV.
C.IV.1.
2.
3.
4.
D.I.
D.I. 1.
2.
3.
AKTIVA
b
AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+31+63)
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva (ř. 32+39+48+58)
Zásoby (ř. 33 až 38)
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva
a za účastníky sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva
a za účastníky sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení (ř. 64+65+66)
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
řád.
c
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
2004
Brutto
Korekce
1
2
7 700 278 -3 622 696
Netto
3
4 077 582
2003
Netto
4
4 053 250
5 565 812 -3 493 838
208 176
–81 269
2 071 974
126 907
2 293 588
104 995
110 247
5 005
9 632
8 930
183 580
12 941
–73 333
–7 936
11 655
5 265
206
1 054
3 764
132
39
67
91
57
803 -3 357 226
858
–43 450
289
–631 337
978 -2 646 667
262
279
359
778
833
629
6 229
12 412
15 563
1 824
204
93
54
49
11 655
007
421
710
818
570
–35 772
–55 343
–44 009
–5 105
–105 530
–7 070
–7 070
–98 460
–98 460
14 434
48
739
8
712
19
019
655
557
098
000
310 459
306 381
4 078
577
408
952
311
132
39
32
36
13
262
279
359
006
490
620
436
55
55
36
31
25
433
000
264
311
790
509
076
281
772
525
329
386
–6 229
6 014
309
374 284
374 284
505 647
443 194
1 908
163
422
1 118
84
2
2 157
210
563
799
12 412
10 458
1 718
197
86
54
49
1 558
170
69
53
44
288
702
914
160
646
6 014
309
374 284
400 493
374 284
407 187
344 734
400 493
353 941
321 171
14 434
32 770
48
739
8
712
19
–23 328
–23 328
477
351
640
818
570
5 943
2 982
019
655
557
098
000
633 152
6 509
626 643
287 131
283 053
201 374
201 374
4 078
Účetní uzávěrka
15
Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2004 (v tisících Kč)
Označ.
a
A.
A.I.
A.I. 1.
2.
3.
A.II.
A.II. 1.
2.
3.
4.
A.III.
A.III.1.
2.
A.IV.
A.IV.1.
2.
A.V.
B.
B.I.
B.I. 1.
2.
3.
4.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.IV.
B.IV.1.
2.
3.
C.I.
C.I. 1.
2.
PASIVA
b
PASIVA CELKEM (ř. 68+85+118)
Vlastní kapitál (ř. 69+73+78+81+84)
Základní kapitál (ř. 70+71+72)
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79+80)
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82+83)
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
Cizí zdroje (ř. 86+91+102+114)
Rezervy (ř. 87 až 90)
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládající a řídící osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Dlouhodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládající a řídící osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115+116+117)
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci
Časové rozlišení (ř. 119+120)
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
řád.
c
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
4
2
3
3
2004
5
077 582
439 076
434 949
434 949
4
2
3
3
2003
6
053 250
440 820
434 949
434 949
–2 330
–23 449
–2 330
–23 449
75 147
74 416
731
–1 046 790
76
74
1
–1 001
110
416
694
466
–1 046
–21
1 618
7
–1 001
–45
1 607
9
466
324
622
900
790
900
271
603
7 603
1 000 000
9 900
1 000 000
1 000 000
1 000 000
610 668
165 561
597 722
92 624
1
12
107
167
20
11
111
158
514
342
730
742
387
702
474
215
131 862
23 917
168 810
34 510
20 235
4 808
3 788
1 020
20 235
Účetní uzávěrka
16
Výkaz zisku a ztráty (v druhovém členění) k 31. prosinci 2004 (v tisících Kč)
Označ.
a
I.
A.
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
III.1.
III.2.
F.
F.1.
F.2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII.1.
VII.2.
VII.3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q.1.
Q.2.
**
XIII.
R.
S.
S.1.
S.2.
*
T.
***
****
TEXT
číslo
řádku
b
c
Tržby za prodej zboží
01
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
Obchodní marže (ř. 01-02)
03
Výkony (ř. 05+06+07)
04
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
Aktivace
07
Výkonová spotřeba (ř. 09+10)
08
Spotřeba materiálu a energie
09
Služby
10
Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)
11
Osobní náklady (ř. 13 až 16)
12
Mzdové náklady
13
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
Sociální náklady
16
Daně a poplatky
17
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21) 19
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
Tržby z prodeje materiálu
21
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku a materiálu (ř. 23+24)
22
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
Prodaný materiál
24
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní
oblasti a komplexních nákladů příštích období
25
Ostatní provozní výnosy
26
Ostatní provozní náklady
27
Převod provozních výnosů
28
Převod provozních nákladů
29
Provozní výsledek hospodaření
(ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)
30
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
Prodané cenné papíry a podíly
32
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34+35+36)
33
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
34
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního majetku
38
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
Výnosové úroky
42
Nákladové úroky
43
Ostatní finanční výnosy
44
Ostatní finanční náklady
45
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47
Finanční výsledek hospodaření
(ř. 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)
48
Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51)
49
- splatná
50
- odložená
51
Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30+48-49)
52
Mimořádné výnosy
53
Mimořádné náklady
54
Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57)
55
- splatná
56
- odložená
57
Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54-55)
58
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
59
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52+58-59)
60
Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30+48+53-54)
61
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
2004
1
93 099
48 889
44 210
3 348 151
3 332 742
15 409
2
1
1
1
306
110
196
085
469
339
118
9
3
411
90
57
32
741
647
094
620
089
841
528
754
966
924
439
134
241
893
3
3
2
1
1
2003
2
29 684
18 345
11 339
153 804
136 308
3 439
14 057
257 673
030 019
227 654
907 470
460 035
334 387
888
117 931
6 829
4 538
404 060
89 919
67 008
22 911
88 576
54 796
33 780
97 519
73 010
24 509
165 194
64 568
51 514
–37 942
185 899
68 639
50 586
186 439
80 238
28 881
20 699
85 336
–15 468
5 279
245
13 293
33 010
–54 404
18 082
52 142
283 905
18 082
–21 900
283 905
–45 324
–21 900
–3 818
–45 324
238 581
10 233
Účetní uzávěrka
17
Přehled o peněžních tocích (nekonsolidovaný) k 31. prosinci 2004 (v tisících Kč)
P.
Z.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.2.1.
A.1.2.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.*
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.
A.**
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.***
B.1.
B.1.1.
B.1.2.
B.1.3.
B.2.
B.2.1.
B.2.2.
B.3.
B.***
C.1.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.
C.***
F.
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv
Změna stavu:
goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
rezerv a opravných položek
Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů
Výnosy z dividend a podílu na zisku
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního
kapitálu, finančními a mimořádnými položkami
Změna potřeby pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení
Změna stavu zásob
Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními
a mimořádnými položkami
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
Přijaté dividendy a podíly na zisku
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
Nabytí stálých aktiv
Nabytí dlouhodobého hmotného majetku
Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku
Nabytí dlouhodobého finančního majetku
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
Úhrada ztráty společníky
Platby z fondů tvořených ze zisku
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
2004
633 152
2003
304 079
–3
602
416
163
4
158
–2
238
362
408
–48
4
–53
6
–51
818
606
263
164
519
645
445
–10 233
35 857
598
–132
–135
57
–35
–19
788
330
148
399
581
000
466 458
581
825
965
892
518
410
002
357
–5 034
53 141
601
–5
24
–34
5
406
397
163
779
219
10 233
596 009
– 245
5 279
476 691
601 043
–433
–404
–23
–5
57
57
054
749
225
080
241
241
–12 412
–388 225
–422 994
–338 120
–84 874
152 355
67 008
85 347
–270 639
–963
–1 331
23
–963
-1 354
–963
87 503
720 655
-1 331
329 073
633 152
Příloha účetní závěrky
(nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2004
18
Rok končící 31. prosincem 2004 (v tisících Kč)
1. Přehled základních údajů o společnosti
Obchodní jméno:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Pivovary Staropramen a.s.
akciová společnost
Nádražní 84
150 54 Praha 5
45273693
CZ45273693
Citibank a.s.
Evropská 178, Praha 6
2. Charakteristika a hlavní aktivity
●
Založení a charakteristika společnosti
Společnost Pivovary Staropramen a.s. („společnost“) vznikla 5. května 1992 v rámci první vlny privatizace. Společnost
pokračuje v původním záměru podnikání, kterým je zejména výroba nápojů. Předmětem podnikání společnosti jsou dále
ubytovací služby, silniční motorová doprava, hostinská činnost, směnárenská činnost, správa a údržba nemovitostí a koupě
zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
V průběhu roku 2003 společnost změnila své obchodní jméno z původního Pražské pivovary, a.s. na stávající Pivovary
Staropramen a.s. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13. října 2003.
●
Vlastníci společnosti
Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2004 jsou:
Interbrew Central European Holding B.V.
Ostatní
99,6 %
0,4 %
V roce 2000 došlo ke změně majoritního vlastníka v rámci akvizice společnosti Bass Brewers Ltd. společností Interbrew N.V.,
kdy došlo k převedení podílu (80 %) společnosti BASS Machine Holdings Ltd. na společnost Interbrew Central European
Holding B.V. Převod majoritního podílu akcií byl proveden 25. srpna 2000. Po tomto datu se podařilo společnosti Interbrew
Central European Holding B.V navýšit podíl ve společnosti až na 99,6 %. V průběhu roku 2004 se společnost Interbrew
Central European Holding B.V. stala součástí skupiny InBev.
●
Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2004
Členové představenstva
Vincent Lefere (předseda)
Ing. František Šámal (místopředseda)
Ing. Dana Raková
Mgr. Edita Šilhánová
Členové dozorčí rady
Dr. Ing. Pavel Ferkl (předseda)
Ing. Ivan Šíma
Ing. Jan Mačejovský
Ing. Petr Sláma
Jaroslav Svoboda
Karel Slánský
●
Organizační struktura
Společnost provozuje tři pivovary, a to pivovar v Praze 5, pivovar v Praze 4 a pivovar v Ostravě. Odpovědnost za výrobu produktů
v lokalizovaných pivovarech spadá do výrobního oddělení. Za distribuci produktů odpovídá distribuční oddělení. Domácí
obchod a marketing má v Ostravě dislokované pracoviště odpovědné za obchodní a marketingové aktivity na Moravě. Oddělení
financí, právní oddělení, personální oddělení, oddělení vnějších vztahů a oddělení IT/IS jsou centralizována v Praze.
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Příloha účetní závěrky
●
19
Organizační schéma společnosti:
Generální ředitel
VINCENT LEFERE
Výrobní a technický ředitel
FRANTIŠEK ŠÁMAL
Finanční ředitelka
DANA RAKOVÁ
Obchodní ředitel
ROMAN MOTYKA
Ředitel marketingu a inovací
MAREK TOVARYŠ
Ředitel logistiky
PETR KOVAŘÍK
Ředitel personálního oddělení a vnějších vztahů
IVAN ŠÍMA
Ředitelka právního oddělení
EDITA ŠILHÁNOVÁ
3. Zásadní účetní postupy používané společností
●
(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, kterou se rozumí fakturovaná cena zvýšená
o náklady na pořízení (clo, přepravné apod.).
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od
roku 1999 v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je účtován, s výjimkou níže uvedeného majetku, v okamžiku přijetí dodavatelské
faktury do nákladů a je dále veden v operativní evidenci.
Výčepní technologie, markýzy, vývěsní štíty a evidenční obaly (přepravky, sudy, palety) s pořizovací cenou v hodnotě nižší než
40 tis. Kč jsou vedeny jako drobný dlouhodobý hmotný majetek, který je odpisován po stanovenou dobu (viz. tabulka).
Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené
s výrobou až do doby aktivace do majetku společnosti.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby účetního odpisování podle skupin majetku platné pro rok 2004:
Majetek
Budovy
Výrobní zařízení
Obaly
Nábytek
Zařízení pro výpočetní techniku, kopírovací stroje
PC a zařízení s nimi související
Vozidla a dopravní zařízení
Zařízení, materiál, nábytek umístěný v provozovnách zákazníků
Software
Metoda
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
Doba odpisování
20, 10 a 5 let
15, 10, 8 a 5 let
10, 7 a 5 let
10 let
5 let
3 roky
5 let
5 let
5 let
Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy,
nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší.
●
(b) Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové podíly v podnicích ve skupině jsou účtovány v pořizovací ceně. Je-li hodnota těchto investic trvale nižší než
tato cena, je jejich účetní hodnota snížena na cenu tržní. V případě přechodného snížení hodnoty těchto investic se tvoří
opravná položka.
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Příloha účetní závěrky
20
Realizovatelné cenné papíry a podíly jsou k rozvahovému dni přeceňovány reálnou hodnotou. Zisky/ztráty z tohoto
přecenění neovlivňují výsledek hospodaření společnosti až do doby realizace a jsou k rozvahovému dni účtovány jako změna
oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti.
●
(c) Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do
splatnosti, vlastní akcie a vlastní dluhopisy. Tento majetek je oceněn pořizovací cenou.
K rozvahovému dni společnost přeceňuje krátkodobý finanční majetek reálnou hodnotou. Toto přecenění je v daném účetním období zachyceno ve výnosech resp. nákladech souvisejících s krátkodobým finančním majetkem.
Do konce roku 2001 byl krátkodobý finanční majetek oceňován v ceně pořízení a byly tvořeny opravné položky z titulu rozdílu mezi účetní hodnotou a tržní cenou nebo hodnotou podílu na vlastním kapitálu v případě, kdy tržní cena nemohla být
určena, a to individuálně za každý cenný papír.
Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého finančního majetku.
●
(d) Zásoby
Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při
dopravě a dopravné za dodání do výrobního areálu. Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.
Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionální část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti.
Zboží je oceňováno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a další náklady s pořízením související.
Úbytek zboží je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.
(e) Stanovení opravných položek a rezerv
Zásoby
Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy vzniká riziko nepoužitelnosti zásob, a to z důvodů jejich fyzického nebo
morálního opotřebení.
K zásobám, které jsou déle než 21 měsíců bez pohybu, jsou tvořeny opravné položky ve výši 100 %.
●
Pohledávky
Společnost tvoří opravnou položku k pohledávkám za zákazníky na základě jejich stáří a dále na základě vlastní analýzy
platební schopnosti zákazníků. Opravná položka dle stáří je tvořena ve výši 50 % u pohledávek ve stáří nad 90 dní po splatnosti a 100 % u pohledávek ve stáří nad 180 dní po splatnosti. Opravné položky k pochybným pohledávkám jsou dále
stanoveny specificky na základě vlastní analýzy platební schopnosti jednotlivých zákazníků.
Dlouhodobý majetek
Opravná položka k dlouhodobému majetku se tvoří na základě analýzy jeho využitelnosti.
Jiný finanční majetek
Společnost tvoří opravnou položku na finanční půjčky zákazníkům specificky na základě vlastní analýzy jejich platební
schopnosti.
●
(f) Kurzové rozdíly
Společnost používá pro přepočet cizích měn devizový kurz ČNB platný k prvnímu dni měsíce ve kterém se transakce uskutečnila. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové
zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.
●
(g) Najatý majetek
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu jeho trvání. Při
ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen v kupní ceně.
●
(h) Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu odložené daně. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané
daňové sazby platné pro následující období.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna a je vykazována jako součást dlouhodobých pohledávek.
●
(i) Finanční bonusy zákazníkům
Společnost poskytuje svým odběratelům finanční bonusy na základě budoucího předpokládaného množství odebraných
výrobků. Finanční bonusy do 100 tis. Kč jsou účtovány do nákladů v roce poskytnutí, finanční bonusy nad 100 tis. Kč jsou
časově rozlišovány jako náklady příštích období a rozpouštěny do nákladů po dobu 5 let.
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Příloha účetní závěrky
21
4. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
●
(a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Ocenitelná práva
●
Software
Nedokončený
dlouhodobý
nehmotný
majetek
Zálohy
Celkem
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2004
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 2004
12 941
---12 941
80
13
-18
107
183
470
782
035
363
580
84 433
9 443
--82 221
11 655
2 000
---2 000
--
179
23
-18
23
208
844
225
035
142
176
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2004
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Zůstatek k 31. 12. 2004
4 011
3 925
-7 936
70
20
-17
73
838
278
783
333
-----
-----
74
24
-17
81
849
203
783
269
Zůst. hodn. 1. 1. 2004
Zůst. hodn. 31. 12. 2004
8 930
5 005
9 632
110 247
84 433
11 655
2 000
--
104 995
126 907
Stroje
Dopravní
a zařízení prostředky
Oceňovací
rozdíl
k nabytému
majetku
Nedokončený
dlouhodobý
hmotný
majetek
Zálohy
Celkem
(b) Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2004
Přírůstky
Úbytky
Přebytek
Přeúčtování
Zůst. k 31. 12. 2004
Stavby
210 311 1 037
-7
-3 453
--9
206 858 1 054
815
242
--232
289
2 456
281
-134
2
977
3 584
686
875
073
140
761
389
189 657
6 132
-15 311
-112
180 590
67 778
----67 778
55 281
70 141
-56
-6 913
132 279
55 772
39 359
---55 772
39 359
4 073
404
-152
2
938
5 265
300
749
893
140
246
542
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2004
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Přebytek
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 2004
-------
457 949
50 486
---508 435
1 678
317
-73
2
483
2 409
589
381
007
140
900
003
157 547
9 290
-14 958
-12
151 891
31 253
4 519
---35 772
-------
-------
2 325
381
-87
2
483
3 105
338
676
965
140
912
101
Opravná položka
Zůstatek k 1. 1. 2004
Zvýšení / snížení
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 2004
-43 450
-43 450
16 076
106 826
-122 902
10
49
25
85
583
022
754
359
115
300
-415
-----
-----
-----
26
199
25
252
774
598
754
126
Zůst. hodn. 1. 1. 2004 210 311
Zůst. hodn. 31. 12. 2004 163 408
563 790
422 952
767 514
1 090 027
31 995
28 284
36 525
32 006
55 281
132 279
55 772
39 359
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
1 721 188
1 908 315
Příloha účetní závěrky
●
22
(c) Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Drobný hmotný majetek
Umělecká díla
Celkem
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2004
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 2004
945 480
---945 480
--
262
---262
945 742
---945 480
262
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2004
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 2004
483 912
---483 912
--
------
483 912
---483 912
--
Opravná položka
Zůstatek k 1. 1. 2004
Zvýšení/snížení
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 2004
25 754
--25 754
--
-----
25 754
--25 754
--
Zůst. hodn. 1. 1. 2004
Zůst. hodn. 31. 12. 2004
435 814
--
262
262
436 076
262
V roce 2004 společnost přeúčtovala výčepní technologie v pořizovací hodnotě 15 908 tis. Kč ze zásob do dlouhodobého
hmotného majetku.
5. Ostatní drobný hmotný majetek
Společnost účtovala drobný hmotný majetek v souladu s účetními postupy popsanými v bodě 3 (a). Celková kumulovaná
pořizovací hodnota drobného hmotného majetku vedeného v operativní evidenci, který je ještě v používání, je 37 780 tis. Kč
(2003 – 37 420 tis. Kč).
6. Dlouhodobý finanční majetek
●
(a) Finanční investice
Staropramen – Slovakia s.r.o.
InBev s.r.o.
Staropramen Polska
Vlastněný podíl
Nominální
hodnota
podílu
Vlastní
kapitál
(tis. Kč)
100 %
100 %
100 %
72 200 000 SKK
200 000 CZK
50 000 PLN
12 762
200
282
Celkem
Celková
ztráta
2004
(tis. Kč)
11 006
-91
Účetní
hodnota
2004
(tis. Kč)
57 056
200
373
Účetní
hodnota
2003
(tis. Kč)
56 884
---
--
57 629
56 844
K dlouhodobému finančnímu majetku byla vytvořena opravná položka ve výši 44 009 tis. Kč (2003 – 31 458 tis. Kč)
z důvodu přechodného snížení hodnoty vlastního kapitálu dceřiné společnosti.
V roce 2004 založila společnost dceřinou společnost Inbev s.r.o. v České republice a Staropramen Polska v Polsku.
V roce 2004 neměla společnost z dlouhodobého finančního majetku žádný výnos z titulu přijatých podílů na zisku.
Registrovaná sídla dceřiných společnosti:
Staropramen – Slovakia s.r.o.
Trnavská cesta 82, Bratislava, Slovenská republika
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Příloha účetní závěrky
23
Staropramen Polska Společnost s ručením omezeným
Ul. Krośniewicka nr.13A, 03-601 Warszawa, Polská republika
InBev s.r.o.
Nádražní 43/84, 150 54 Praha 5, Česká Republika
●
(b) Ostatní cenné papíry a podíly
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s.
Počet
vlastněných
akcií
5 984
Nominální
hodnota
akcie v Kč
1 000
Účetní
hodnota
2004
6 229
Účetní
hodnota
2003
6 229
--
--
6 229
6 229
Celkem
Na investici ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském byla vytvořena opravná položka ve výši 100 % nominální hodnoty, tj. 6 229 tis. Kč (2003 – 6 229 tis. Kč).
Reálná hodnota této investice je dle odborného odhadu vedení společnosti nulová. Vzhledem k tomu, že již v minulých letech
společnost vytvořila opravné položky ve výši 100 % pořizovací ceny, nebylo v roce 2004 o ocenění reálnou hodnotou účtováno.
●
(c) Jiný finanční majetek
Jiný finanční majetek ve výši 15 563 tis. Kč (2003 – 11 113 tis. Kč) představují půjčky zákazníkům.
Opravná položka byla vytvořena ve výši 5 105 tis. Kč (2003 – 5 170 tis. Kč).
7. Zásoby
●
(a) Na základě provedené inventury k 31. prosinci 2004 byla identifikována zásoba náhradních dílů k vyřazeným strojům
a zařízením. Na tyto zásoby společnost vytvořila opravnou položku ve výši 1 058 tis. Kč (2003 – 17 206 tis. Kč).
●
(b) Společnost vytvořila opravnou položku k materiálu, který je více než 21 měsíců bez pohybu, popřípadě byl individuálně
posouzen jako nepotřebný, ve výši 6 012 tis. Kč (2003 – 6 656 tis. Kč).
8. Krátkodobé pohledávky a závazky
●
(a) Krátkodobé obchodní pohledávky činí 443 194 tis. Kč (2003 – 438 138 tis. Kč), ze kterých 97 032 tis. Kč (2003 –
82 239 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. V roce 2004 odepsala společnost krátkodobé pohledávky po lhůtě
splatnosti ve výši 12 904 tis. Kč. Opravná položka k pochybným obchodním pohledávkám k 31. prosinci 2004 činí
98 460 tis. Kč (2003 – 116 967 tis. Kč).
●
(b) Krátkodobé obchodní závazky činí 165 561 tis. Kč (2003 – 92 624 tis. Kč). Stav krátkodobých obchodních závazků
po splatnosti k 31. prosinci 2004 byl 6 187 tis. Kč (2003 – 30 063 tis. Kč).
9. Náklady příštích období
V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 3(i) společnost časově rozlišuje finanční bonusy zákazníkům. Společnost
vytvořila opravnou položku ve výši 23 328 tis. Kč (2003 – 32 623 tis. Kč) na případy, kdy zákazníci nesplňují podmínky
stanovené při jejich poskytnutí.
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Příloha účetní závěrky
24
10. Opravné položky
Opravná
položka k dl.
hmotnému
majetku
Opravná
položka k dl.
finančnímu
majetku
Opravná
položka
k zásobám
Opravná
položka
k pohledávkám
Opravná
položka
k nákladům
př. období
Celkem
Zůstatek
k 1. 1. 2004
Přeúčtování
Tvorba
Zúčtování
52 528
-249 016
-49 418
42 857
261
12 551
-326
23 862
0
446
-17 238
116 967
390
62 285
-81 181
32 623
-651
13 867
-22 511
268 837
-338 165
-170 674
Zůstatek
k 31. 12. 2004
252 126
55 343
7 070
98 461
23 328
436 328
V roce 2004 vytvořila společnost opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 252 126 tis. Kč vztahující
se zejména k přehodnocování ekonomické životnosti odpovídajícího majetku.
11. Základní kapitál
Základní kapitál
Zůstatek k 31. 12. 2003
137 397 952 akcie na majitele o nominální hodnotě 25 Kč
3 434 949
Zůstatek k 31. 12. 2004
137 397 952 akcie na majitele o nominální hodnotě 25 Kč
3 434 949
Základní kapitál společnosti činí 3 434 948 800 Kč a je zcela splacen. Základní kapitál je rozdělen na 137 397 952 akcií
o nominální hodnotě 25 Kč. Jedná se o kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě. Akcie v počtu 13 644 746 ks
[ISIN: CZ0005111054] a akcie v počtu 123 753 206 ks [ISIN: 770970000293] nejsou veřejně obchodovatelné.
12. Vlastní kapitál
●
(a) Přehled o změnách vlastního kapitálu
Základní
kapitál
Zůstatek k 1. 1. 2004
Čerpání fondů
Převod zisku na úhradu
ztráty minulých let
Ztráta za rok 2004
Změna oceňovacích
rozdílů z přecenění
3 434 949
--
Výsledek
hospodaření
běžného
období
-45 324
--
Neuhrazená
ztráta
Zákon.
rezervní
fond
Sociální
fond
-1 001 466
--
74 416
--
1 694
-963
Oceňovací
Celkem
rozdíly
z přecenění
majetku a záv.
-23 449 2 440 820
--963
---
45 324
-21 900
-45 324
--
---
---
---
--21 900
--
--
--
--
--
21 119
21 119
Zůstatek k 31. 12. 2004
3 434 949
-21 900
-1 046 790
74 416
731
-2 330 2 439 076
●
(b) Plánované rozdělení ztráty běžného účetního období.
Vedení společnosti předpokládá, že ztráta běžného účetního období bude převedena do neuhrazených ztrát minulých let.
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Příloha účetní závěrky
●
25
(c) Pohyby na účtu Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (v tis. Kč):
Zůstatek k 1. 1. 2004
Změna odložené daně související s přeceněním majetku a závazků
Změna reálné hodnoty derivátů k obchodování
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
-23 449
-8 127
29 026
220
Zůstatek k 31. 12. 2004
-2 330
13. Rezervy
Rezerva na nečerpanou
dovolenou
8 500
--1 397
Rezerva na odměny
stat. orgánů
1 400
--900
9 900
--2 297
7 103
500
7 603
Tržby za pivo
Tržby za ostatní výrobky
Tržby za ostatní služby
Tržby-restaurace
Tržby za vlastní výrobky celkem
Tržby za zboží celkem
Tržby z prodeje dl. majetku
Tržby z prodeje ost. materiálu
Ostatní tržby celkem
CELKEM domácí tržby
Tržby za pivo export
Tržby 2004
2 596 657
16 036
80 992
-2 693 685
93 099
57 241
32 893
90 134
2 876 918
639 057
Tržby 2003
2 549 040
42 799
36 312
5 949
2 634 100
29 684
67 008
22 911
89 919
2 753 703
502 208
CELKEM
3 515 975
3 255 911
Zůstatek k 1. 1. 2004
Tvorba rezerv
Čerpání rezerv
Zůstatek k 31. 12. 2004
Celkem
14. Bankovní úvěry
K 31. prosinci 2004 nečerpala společnost žádný bankovní úvěr (2003 – 0 tis. Kč)
15. Informace o výrobním sortimentu
16. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2004 a 2003:
2004
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
2003
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
Počet
zaměstnanců
1 021
6
Mzdové
náklady
322 693
17 148
Sociální
a zdrav. pojištění
112 752
6 002
Sociální
náklady
9 966
--
1 027
339 841
118 754
9 966
Počet
zaměstnanců
1 083
7
Mzdové
náklady
311 583
22 884
Sociální
a zdrav. pojištění
109 922
8 009
Sociální
náklady
6 758
71
1 090
334 387
117 931
6 829
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Příloha účetní závěrky
26
17. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 12 342 tis. Kč (2003 - 11 702 tis. Kč), ze kterých 10 772
tis. Kč (2003 – 8 118 tis. Kč) představují splatné závazky ze sociálního zabezpečení a 1 571 tis. Kč (2003 – 3 584 tis. Kč)
představují splatné závazky ze zdravotního pojištění.
18. Stát – daňové závazky a dotace
Daňové závazky činí 107 730 tis. Kč (2003 – 111 474 tis. Kč), ze kterých 79 351 tis. Kč (2003 – 75 160 tis. Kč) představují
splatné závazky spotřební daně.
19. Informace o spřízněných osobách
●
(a) Pohledávky a závazky z obchodního styku
V obchodních pohledávkách a závazcích, popsaných v bodu 9, jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající se vztahů
ke společnostem ve skupině.
Staropramen - Slovakia
Brands International
Interbrew Export Licence
Cobrew
Sun Interbrew
Labatt Canada
Beck’s North America
ITW Netherland N.V.
Interbrew Romania SA
Interbrew S.A.
Interbrew Belgium N.V.
Interbrew UK Ltd.
Trebjesa Brewery
Beck Italia
Borsodi Sorgyar Rt.
Celkem
●
Pohledávky k 31. 12.
2004
2003
5 471
12 953
9 577
14 082
4 983
6 433
106
17
8
5 566
1 551
1 177
2 442
-2 174
-55
-685
---5 878
8 671
107
104
--972
-34 009
49 003
2004
--82
------49 967
354
713
-2 467
1 009
Závazky k 31. 12.
2003
1
-23
------40 257
666
401
-363
3 785
54 592
45 496
(b) Přijaté půjčky ve skupině
Půjčky poskytnuté v CZK (v tis. Kč)
Celkem
31. 12. 2004
1 000 000
31. 12. 2003
1 000 000
1 000 000
1 000 000
Přijatá půjčka ve výši 1 000 000 tis. Kč je klasifikována jako dlouhodobá, jelikož smlouva nestanoví datum splatnosti
a nepředpokládá se splacení půjčky do jednoho roku.
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Příloha účetní závěrky
●
27
(c) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů
Představenstvo
2004
4
144
Počet členů
Odměny (v tis. Kč)
Dozorčí rada
2003
5
144
2004
6
384
2003
6
744
V roce 2004 neobdrželi členové představenstva a členové dozorčí rady žádné tantiémy ani dividendy.
Členové představenstva a členové dozorčí rady společnosti nevlastní žádné akcie společnosti.
Členové vedení společnosti používají služební automobily i pro osobní účely.
Žádný ze členů orgánů společnosti nebyl v minulosti odsouzen pro trestný čin majetkové povahy.
20. Daň z příjmů
●
(a) Splatná
Společnost nevykazuje za zdaňovací období roku 2004 daň z příjmů, jelikož využila možnost uplatnit daňové ztráty
z minulých let.
●
(b) Odložená
Hodnota odložené daňové pohledávky k 31. prosinci 2004 činí 374 284 tis. Kč (2003 – 400 493 tis. Kč) a byla vykázána
v rámci dlouhodobých pohledávek. Odložená daň – náklad za rok 2004 činila 18 082 tis. Kč (2003 – 283 905 tis. Kč).
Daňová pohledávka ve výši 8 127 tis. Kč vytvořená rozvahově v roce 2003 z titulu přecenění finančních derivátů na reálnou
hodnotu byla v roce 2004 zaúčtována jako snížení odložené daňové pohledávky a oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků.
Do hodnoty odložené daně bylo v roce 2004 promítnuto snížení sazeb daně z příjmů právnických osob z 26 % v roce 2005
na 24 % od roku 2006.
Předpokládané čerpání nevyužitých daňových ztrát a snížení dočasného rozdílu dlouhodobého majetku v roce 2005, 2006 a následujících letech bylo přepočteno sazbou platnou v uvedených letech. Rozdíl z použití nižší daňové sazby činí 13 662 tis. Kč.
Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Pohledávky
Rezervy
Oceňovací rozdíly z přecenění
majetku a závazků
Ztráty z minulých let
Ostatní dočasné rozdíly
2004
159 187
5 802
-5 943
--
Pohledávky
2003
163 941
6 097
-7 550
--
2004
------
Závazky
2003
------
2004
159 187
5 802
-5 943
--
2003
163 941
6 097
-7 550
--
-217 014
--
8 127
253 836
11 332
----
----
-217 014
--
8 127
253 836
11 332
Celkem
Vliv klesající daňové sazby
387 946
-13 662
450 883
-50 390
---
---
387 946
-13 662
450 883
-50 390
Odložená daňová pohledávka
374 284
400 493
--
--
374 284
400 493
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Rozdíl
Příloha účetní závěrky
28
21. Najatý majetek
Společnost je zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků a zařízení následovně:
2004
Nákladní vozy
Osobní vozy
Celkem
2003
Nákladní vozy
Osobní vozy
Celkem
Leasingové
splátky
celkem
943
2 618
Zaplaceno
k 31. 12. 2004
Splatno
do 1 roku
706
2 007
237
449
Splatno
v následujících
letech
-162
3 561
2 713
686
162
Leasingové
splátky
celkem
3 159
24 929
Zaplaceno
k 31. 12. 2003
Splatno
do 1 roku
2 455
20 943
467
3 205
Splatno
v následujících
letech
237
781
28 088
23 398
3 672
1 018
22. Závazky nevykázané v rozvaze
V souvislosti s prodejem podílu společnosti Staropramen Prager Bier GmbH v roce 2003 byla poskytnutá záruka ve výši
1 500 tis. EUR v roce 2004 zrušena.
23. Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (pro účely cash flow)
Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují
peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě
určeno, a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je na konci účetního období následující:
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Zůstatek k 31. 12.
2004
2003
8 557
6 509
712 098
626 643
19 000
--
Krátkodobý finanční majetek celkem:
739 655
633 152
24. Významná následná událost
Do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné události, která by významným způsobem ovlivnila hospodaření společnosti.
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými
osobami
29
Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 ve smyslu ust. § 66a odst. 9 zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
I.
OVLÁDANÁ OSOBA:
Pivovary Staropramen a. s.
sídlo: Nádražní 84, 150 54 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 1512
IČ: 45273693
II. OVLÁDAJÍCÍ OSOBY:
●
●
●
Interbrew Central European Holding B.V.
sídlo: Ceresstraat 19, 4811 CA Breda, Nizozemí
podíl v ovládané osobě: 99,6 %
Interbrew International B.V.
sídlo: Ceresstraat 19, 4811 CA, Breda, Nizozemí
majoritní vlastník Interbrew Central European Holding B.V.
InBev N.V./S.A. (dříve Interbrew N.V./S.A.)
sídlo: Vaartstraat 94, 3000 Leuven, Belgie
ovládající osoba Interbrew International B.V. / Interbrew Central European Holding B.V.
III. OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ PODNIKATELSKÉHO SESKUPENÍ A S NIMIŽ BYLA OVLÁDANÁ OSOBA
V ROCE 2004 VE SMLUVNÍM VZTAHU:
●
Interbrew Belgium N.V.
se sídlem Brouwerijplein 1, 3000 Leuven, Belgie
●
Cobrew N.V.
se sídlem Vaartstraat 98, 3000 Leuven, Belgie
●
IB Brewing Assistance Services Ltd.
se sídlem 3th Dervis Street (Julia House), 1066 Nicosia, Kypr
●
SB Management Services Ltd.
se sídlem 1 Lambousas Street, 1095 Nicosia, Kypr
●
Kamenitza A.D.
se sídlem 1 Business Park Sofia, Mladost 4, 1715 Sofie, Bulharsko
●
Borsodi Sörgyár Rt.
se sídlem Rákoczi út. 81, 3574 Böcs, Maďarsko
●
Interbrew UK Ltd.
se sídlem 500 Capability Green Luton, LU1 3LS Bedfordshire, Velká Británie
●
Interbrew Italia S.r.l. (dříve Beck‘s Italia S.r.l.)
se sídlem Piazza Francesco Buffoni 3, 21013 Gallarate /VA/, Itálie
●
Industrija piva i sokova Trebjesa A.D. Niksic
se sídlem Njegoševa 18, 81400 Nikšić, Srbsko a Černá Hora
●
Interbrew Export & Licenses Gmbh & Co. KG
se sídlem Am Deich 18/19, 28365 Bremen, Německo
●
Labatt Breweries of Canada
se sídlem Labatt House, 207 Queen’s Quay West, Suite 299, Toronto, Ontario, M5J1A7 Kanada
●
Brands International – The Beer & Beverage Copany GmbH.KG
se sídlem Otto-Lilienthal-Strasse 29, 28199 Bremen, Německo
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými
osobami
●
InBev USA (Beck’s) N.A.
se sídlem 101 Merritt 7, 06856-5075 Connecticut, USA
●
Interbrew Nederland N.V.
sídlo: Ceresstraat 1, 4800CA Breda, Nizozemí
●
Interbrew Deutschland Vertriebs GmbH & Co. KG
se sídlem Am Deich 18/19, 28199 Bremen, Německo
30
Za období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 nebyla mezi ovládanou osobou (ad I.) a kteroukoliv ovládající osobou (ad II.)
uzavřena ovládací smlouva ani jiná smlouva s obdobným obsahem či účelem.
IV. SEZNAM SMLUV PLATNÝCH V ROCE 2004 A PLNĚNÍ:
●
(1)
Smlouva o úvěru č. 2 (Credit Agreement No. 2) ze dne 31. 3. 2001
Smlouva o úvěru č. 3 (Credit Agreement No. 3) ze dne 31. 3. 2001
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Interbrew Central European Holding B.V.
Na základě Smlouvy o úvěru č. 2 se společnost Interbrew Central European Holding B.V. zavázala poskytnout částku
500 000 000 Kč, na základě Smlouvy o úvěru č. 3 částku 500 000 000 Kč. Úrok je sjednán na bázi EURIBOR (sazba EURIBOR
je stanovena za příslušné období Bankovní federací Evropské Unie pro EUR), přičemž úrok je splácen pouze když v daném
roce ovládaná osoba po úhradě veškerých ztrát dosáhne zisk. Další podmínky smluv jsou standardní. Na základě Smluv
o úvěru přijala společnost v roce 2001 úvěrové prostředky ve výši 1 000 000 000 Kč.
●
(2)
Smlouva o běžném účtu (Current Account Agreement) ze dne 30. 4. 2003
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Cobrew N.V.
Na základě této smlouvy byly ovládané osobě zřízeny čtyři běžné účty v následujících měnách: EUR, CZK, GBP a USD. Tyto účty
slouží zejména pro provádění plateb osobám v podnikatelském seskupení. Účty jsou úročeny na bázi tržních úrokových sazeb
aplikovatelných pro jednotlivé měny. Celkový objem prostředků na těchto účtech činil k 31. 12. 2004 celkem 590 262 880 Kč.
●
(3)
Servisní smlouva (Services Agreement) ze dne 18. 12. 2001
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností InBev N.V./S.A.
Na základě této smlouvy byla poskytována ovládající osobou InBev N.V./S.A. ovládané osobě technická a odborná podpora
a koordinace spolupráce s propojenými osobami, zejména v oblasti exportu. Poradenská činnost zahrnovala oblast řízení
rizik, sjednávání pojistných smluv, řízení jakosti, školení, interní audit, právní a daňové poradenství, zavádění nového
informačního systému, engineering, poradenství v oblasti marketingu a nákupu. Náklady pro ovládanou osobu činily v roce
2004 celkem 4 513 239 EUR.
●
(4)
Smlouva o dočasném vyslání zaměstnanců (Agreement on the Temporary Secondment of Employees)
ze dne 20. 10. 2001
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností IB Brewing Assistance Services Ltd.
Na základě této smlouvy byl do ovládané osoby vyslán zaměstnanec smluvního partnera, pan Vincent Lefere, který
u ovládané osoby vykonává funkci generálního ředitele. Náklady vzniklé ovládané osobě byly v souladu s touto smlouvou
uhrazeny společnosti InBev N.V./S.A. v rámci Servisní smlouvy.
●
(5)
Smlouva o technické podpoře (Technical Assistance Agreement) ze dne 4. 12. 2000
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Kamenitza A.D.
Předmětem smlouvy je závazek ovládané osoby poskytnout odbornou asistenci při výrobním procesu piva „Slavena“
v Bulharské republice za sjednanou úplatu. Na základě této smlouvy nebylo v roce 2004 plněno žádnou ze smluvních stran.
●
(6)
Distribuční smlouva (Distribution Agreement) ze dne 14. 5. 2002
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Interbrew UK Ltd.
V období roku 2004 smluvní spolupráce založená touto smlouvou zahrnovala zajištění skladování, distribuci a prodej piva
vyráběného ovládanou osobou společností Interbrew UK Ltd. ve Velké Británii: 74 358 hl piva, obrat 45 020 006 Kč.
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými
osobami
●
(7)
31
Smlouva o spolupráci (Cooperation Agreement) ze dne 24. 5. 2002
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Industrija piva i sokova Trebjesa A.D.
Předmětem smlouvy je zajištění skladování, distribuce a prodeje piva vyráběného ovládanou osobou společností Industrija
piva i sokova Trebjesa A.D. v Černé Hoře. Na základě této smlouvy nebylo v roce 2004 plněno žádnou ze smluvních stran.
●
(8)
Distribuční smlouva (Distribution Agreement) ze dne 1. 9. 2002
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Borsodi Sörgyár Rt.
V období roku 2004 smluvní spolupráce založená touto smlouvou zahrnovala zajištění skladování, distribuci a prodeje piva
vyráběného ovládanou osobou společností Borsodi Sörgyár Rt. v Maďarsku: 5 562 hl piva, obrat 3 661 999 Kč.
●
(9)
Licenční smlouva (Technology and Trademark License Agreement) ze dne 25. 3. 2003
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností SB Management Services Ltd.
Touto smlouvou byla poskytnuta licence s právem udělení sublicence k výrobě a distribuci piva Staropramen na území Ruska
a Ukrajiny společnosti SB Management Services Ltd. V období roku 2004 byla podle této smlouvy na základě řádně udělené
sublicence v souladu s podmínkami smlouvy realizována licenční výroba piva Staropramen, jeho distribuce a prodej na
území Ruska a Ukrajiny: 217 995 hl piva, licenční poplatky 995 363 EUR.
●
(10)
Smlouva o stáčení piva (Contract for Bottling Beer) ze dne 18. 5. 2004
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Borsödi Sörgyár Rt.
Na základě této smlouvy zajišťovala společnost Borsödi Sörgyár Rt. pro ovládanou osobu v roce 2004 stáčení piva
Staropramen světlý do Q-pack lahví. Poskytnuté plnění za rok 2004 činilo 11 911 734 Kč.
●
(11)
Smlouva o výrobě a stáčení piva (Contract for Brewing and Canning Beer) ze dne 23. 4. 2004
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Borsödi Sörgyár Rt.
Na základě této smlouvy vyráběla a stáčela ovládaná osoba pro společnost Borsödi Sörgyár Rt. v roce 2004 pivo
zn. Riesenbrau. Poskytnuté plnění za rok 2004 činilo 3 980 052 EUR.
●
(12)
Licenční smlouva (Technology and Trade Mark Licence Agreement) dne 18. 3. 2005
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností InBev N.V./S.A.
Tato smlouva se řídí švýcarským právem, podle kterého je možná zpětná působnost. Touto smlouvou byla ovládané osobě
poskytnuta licence k výrobě a distribuci piva Stella Artois na území České republiky. V období roku 2004 byla podle této
smlouvy v souladu s podmínkami smlouvy realizována licenční výroba piva Stella Artois, jeho distribuce a prodej na území
České a Slovenské republiky: 10 251 hl piva, licenční poplatky 39 572 EUR.
●
(13)
Kupní smlouva o prodeji zařízení (Sales Agreement for Equipment) ze dne 30. 3. 2004
Kupní smlouva o prodeji zařízení (Sales Agreement for Equipment) ze dne 2. 12. 2004
obě smlouvy uzavřené mezi ovládanou osobou a Interbrew Nederland N.V.
Na základě těchto smluv prodala společnost Interbrew Nederland N.V. ovládané osobě výrobní zařízení za celkovou cenu
15 751 EUR, z této částky byla v roce 2004 uhrazena částka 751 EUR, zbývající částka ve výši 15 000 EUR bude v souladu se
smlouvou uhrazena v roce 2005.
●
(14)
Další smluvní plnění v období roku 2004 ve vztahu k propojeným osobám:
a)
Prodej a distribuce piva ovládané osoby společností Interbrew Export & Licences GmbH & Co. KG na základě
individuálních objednávek (není upraveno rámcovou či obdobnou smlouvou)
Zajištění skladování, distribuce a prodej piva vyráběného ovládanou osobou společností Interbrew Export & Licences
GmbH & Co. KG v rámci exportní sítě InBev (Interbrew), zejména ve Švédsku, Polsku, Izraeli a Lotyšsku: 51 403 hl piva, obrat
58 687 939 Kč.
b)
Prodej a distribuce piva ovládané osoby společností Labatt Breweries of Canada na základě individuálních
objednávek (není upraveno rámcovou či obdobnou smlouvou)
Zajištění skladování, distribuce a prodej piva vyráběného ovládanou osobou společností Labatt Breweries of Canada
v Kanadě: 4 033 hl piva, obrat 7 304 125 Kč.
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými
osobami
c)
32
Prodej a distribuce piva ovládané osoby společností Interbrew Italia S.r.l. na základě individuálních objednávek
(není upraveno rámcovou či obdobnou smlouvou)
Zajištění skladování, distribuce a prodej piva vyráběného ovládanou osobou společností Interbrew Italia S.r.l. v Itálii:
8 921 hl piva, obrat 4 693 955 Kč.
d)
Prodej a distribuce piva ovládané osoby společností Brands International – The Beer & Beverage Company
GmbH.KG na základě individuálních objednávek (není upraveno rámcovou či obdobnou smlouvou)
Zajištění skladování, distribuce a prodej piva vyráběného ovládanou osobou společností Brands International v Německu:
117 606 hl piva, obrat 97 679 950 Kč.
e)
Prodej a distribuce piva ovládané osoby společností InBev USA (Beck’s) N.A. na základě individuálních
objednávek (není upraveno rámcovou či obdobnou smlouvou)
Zajištění skladování, distribuce a prodej piva vyráběného ovládanou osobou společností InBev USA (Beck’s) N.A. v USA:
951 hl piva, obrat 1 964 534 Kč.
f)
Prodej a distribuce piva ovládané osoby společností Interbrew Nederland N.V. na základě individuálních
objednávek (není upraveno rámcovou či obdobnou smlouvou)
Zajištění skladování, distribuce a prodeje piva vyráběného ovládanou osobou společností Interbrew Nederland N.V.
v Nizozemí: 2 516 hl piva, obrat 4 258 490 Kč.
g)
Stáčení piva ovládané osoby společností Interbrew UK Ltd. na základě individuálních objednávek (není upraveno
rámcovou či obdobnou smlouvou)
Zajištění stáčení piva zn. Velvet společností Interbrew UK Ltd. ve Velké Británii, poskytnuté plnění za rok 2004 činilo
68 112 GBP.
h)
Nákup piva ovládanou osobou od společnosti Interbrew Belgium N.V. na základě individuálních objednávek
(není upraveno rámcovou či obdobnou smlouvou)
Na základě kupních smluv uzavřených formou faktické akceptace objednávek ovládané osoby společností Interbrew Belgium
N.V., došlo v roce 2004 k prodeji piva Stella Artois, Leffe, Hoegaarden, Belle-Vue Kriek ovládané osobě za celkovou cenu
484 136 EUR.
i)
Nákup piva ovládanou osobou od společnosti Borsodi Sörgyár Rt. na základě individuálních objednávek (není
upraveno rámcovou či obdobnou smlouvou)
Na základě kupních smluv, uzavřených formou faktické akceptace objednávek ovládané osoby společností Borsodi Sörgyár
Rt., došlo v roce 2004 k prodeji piva Stella Artois nealkoholické ovládané osobě za celkovou cenu 439 262 Kč.
j)
Nákup piva ovládanou osobou od společnosti Interbrew Deutschland Vertriebs GmbH & Co.KG na základě
individuálních objednávek (není upraveno rámcovou či obdobnou smlouvou)
Na základě kupních smluv, uzavřených formou faktické akceptace objednávek ovládané osoby společností Interbrew
Deutschland Vertriebs GmbH & Co.KG, došlo v roce 2004 k prodeji piva Beck’s ovládané osobě za celkovou cenu 9 661 EUR.
V. ZÁVĚR
Veškeré smlouvy uvedené v článku IV. uzavřené s osobami propojenými v podnikatelském seskupení lze považovat za
standardní, oboustranně výhodné. Nad rámec výše uvedeného nedošlo k jiným právním úkonům ani opatřením v zájmu
nebo na popud propojených osob. Plněním ovládané osoby ve prospěch propojených osob nedošlo k jakékoliv újmě na
majetku či právech ovládané osoby.
V Praze dne 17. 3. 2005
Představenstvo společnosti Pivovary Staropramen a.s.
V i n c e n t L e fe r e (předseda)
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
I n g . D a n a R a ko v á (členka)
Zpráva dozorčí rady
33
V roce 2004 pracovala dozorčí rada v tomto složení:
Členové zvolení akcionáři:
Členové zvolení zaměstnanci:
Jan Mačejovský
Ivan Šíma
Petr Sláma
Pavel Ferkl
Karel Slánský
Jaroslav Svoboda
Řádná zasedání dozorčí rady se konala v roce 2004 ve dnech 25. března, 28. dubna, 21. července, 26. října a 17. prosince.
Dozorčí rada sledovala v průběhu celého roku podnikatelskou činnost společnosti, výkon působnosti představenstva,
dodržování obecně platných předpisů, stanov společnosti a usnesení valných hromad. Členové dozorčí rady měli k dispozici
měsíční finanční zprávy a měli informace ze zasedání představenstva. Přezkoumávali čtvrtletní bilance a pozvaná finanční
ředitelka předkládala na všech schůzích dozorčí rady zprávu o plnění rozpočtu a finanční situaci společnosti. Dozorčí rada
projednala rozpočet společnosti na rok 2005. K referování o svých úsecích byli na schůze dozorčí rady přizváni ředitelé pro
logistiku a pro obchod.
Je povinností dozorčí rady vyjádřit na valné hromadě akcionářů své stanovisko k účetní závěrce za rok 2004, k návrhu
představenstva na rozdělení zisku a ke zprávě představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004
ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění.
Dozorčí rada se zabývala dokumenty, které byly vypracovány společností k 31. 12. 2004. Jedná se o řádnou účetní závěrku
a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada prostudovala zprávu o provedeném auditu účetní závěrky. Po
rozboru dozorčí rada konstatuje, že na základě jí známých skutečností předložené dokumenty věrně zobrazují stav
společnosti k 31. 12. 2004, a proto doporučuje valné hromadě závěrku schválit.
V Praze dne 24. 3. 2005
z pověření dozorčí rady Pivovary Staropramen a.s.
Dr. Ing. Pavel Ferkl
předseda dozorčí rady
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Statutární a kontrolní orgány, vedení společnosti
(ke dni 31. 12. 2004)
34
PŘEDSTAVENSTVO:
Předseda:
Vincent Lefere
Generální ředitel společnosti
54 let, ve společnosti InBev (dříve Interbrew) pracuje od roku 1990, má zkušenosti z oblasti řízení lidských zdrojů, distribuce
a generálního managementu. Absolvoval univerzity v Leuvenu (právo) a v Bruselu (notářství), je belgické národnosti.
Místopředseda:
Ing. František Šámal
Výrobní a technický ředitel společnosti
52 let, ve společnosti Pivovary Staropramen a.s. pracuje od roku 1978. Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze.
Členové:
Ing. Dana Raková
Finanční ředitelka společnosti
45 let, ve společnosti Pivovary Staropramen a.s. pracuje od roku 1998. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze.
Mgr. Edita Šilhánová
Ředitelka právního oddělení
32 let, ve společnosti Pivovary Staropramen a.s. pracuje od roku 2003. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze.
DOZORČÍ RADA:
Předseda:
Dr. Ing. Pavel Ferkl
76 let, ve společnosti Pivovary Staropramen a.s. pracoval 38 let až do roku 1997, naposledy jako poradce generálního
ředitele. Byl činný jako pivovarský expert v Indii, Venezuele, Iráku, Laosu a Číně. Aktivní člen Master Brewers Association of
the Americas. Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Členové:
Ing. Ivan Šíma
Ředitel personálního oddělení a vnějších vztahů
40 let, ve společnosti Pivovary Staropramen a.s. pracuje od roku 1987. Je absolventem Fakulty strojní ČVUT.
Ing. Jan Mačejovský
35 let, členem dozorčí rady společnosti je od dubna 2003, je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a v současné
době zastává ve společnosti InBev funkci Vice-prezidenta HR pro střední Evropu.
Ing. Petr Sláma
Ředitel pro klíčové zákazníky
44 let, členem dozorčí rady je od června 2002, je absolventem Technické univerzity v Liberci.
Jaroslav Svoboda
Obchodní sládek společnosti, do dozorčí rady zvolen zaměstnanci společnosti v květnu 2002.
56 let, ve společnosti Pivovary Staropramen a.s. pracuje od roku 1969. Je absolventem střední průmyslové školy.
Karel Slánský
Sladovník, mistr na spilce, do dozorčí rady zvolen zaměstnanci společnosti v květnu 2002.
57 let, ve společnosti Pivovary Staropramen a.s. pracuje od roku 1971. Je absolventem střední průmyslové školy.
Výkonný výbor:
Generální ředitel
Vincent Lefere
Ředitel marketingu a inovací:
Ing. Marek Tovaryš
Finanční ředitelka
Ing. Dana Raková
Výrobní a technický ředitel
Ing. František Šámal
Obchodní ředitel
Ing. Roman Motyka
Ředitel logistiky
Ing. Petr Kovařík
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Ředitel personálního oddělení
a vnějších vztahů
Ing. Ivan Šíma
Ředitelka právního oddělení
Mgr. Edita Šilhánová
Informace pro akcionáře
35
VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI:
Akcionáři společnosti Pivovary Staropramen a.s. k 31. prosinci 2004:
Interbrew Central European Holding B.V.
99,6 %
Ostatní akcionáři
0,4 %
ZÁKLADNÍ KAPITÁL:
Základní kapitál společnosti Pivovary Staropramen a.s. činí 3 434 948 800 Kč a je splacen v plné výši. Základní kapitál je
rozdělen na 137 397 952 akcií o nominální hodnotě 25 Kč; jedná se o kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě,
které nejsou registrovány k obchodování na veřejných trzích, ISIN: CZ0005111054 (13 644 746 ks) a SIN: 770970000293
(123 753 206 ks).
ZPŮSOB PŘEVODU AKCIÍ:
Převoditelnost akcií není omezena, práva spojená s akcií vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů
u Střediska cenných papírů České republiky. K převodu akcií dochází registrací příslušného převodu provedenou na základě
příkazu k registraci převodu zaknihovaného cenného papíru (§ 21 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb.), přičemž registrací se
rozumí provedení zápisu k tíži účtu převodce a ve prospěch účtu nabyvatele.
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
Kontaktní adresy
Jednotlivé pivovary:
Pivovar Staropramen
Nádražní 84
150 54 Praha 5
Česká republika
Tel.: 257 191 111
Fax: 257 191 288
Pivovar Braník
Údolní 1/212
147 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: 244 018 111
Fax: 244 460 842
Pivovar Ostravar
Hornopolní 57
728 25 Ostrava 1
Česká republika
Tel.: 596 650 111
Fax: 596 650 301
Sídlo společnosti:
Pivovary Staropramen a.s.
Nádražní 84
150 54 Praha 5
Česká republika
Tel.: 257 191 111
Fax: 257 191 288
www.pivovary-staropramen.cz
Pivovary Staropramen a.s. Výroční zpráva 2004
36
Pivovary Staropramen a.s. 2005 © Poradenství, design a produkce ENTRE s.r.o.
www.pivovary-staropramen.cz

Podobné dokumenty

Staropramen – výroční zpráva 2005

Staropramen – výroční zpráva 2005 Společnost Pivovary Staropramen a.s. (do 13. října 2003 působící pod obchodní firmou Pražské pivovary, a.s.) byla založena dne 5. května 1992 jako akciová společnost dle zákona č. 513/1991 Sb., obch...

Více