Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 10. listopadu 2015 Přítomni: Dr

Komentáře

Transkript

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 10. listopadu 2015 Přítomni: Dr
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 10. listopadu 2015
Přítomni:
Dr. David Emler, zástupce vedoucího KNRS
M. Fučíková, sekretariát IMS
Dr. S. Horák, vedoucí KRVS
Dr. K. Kozák, vedoucí KSS
Doc. M. Kubát, proděkan pro vědu a výzkum; předseda oborové rady MTS
Dr. T. Nigrin, tajemník IMS
Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS
Dr. T. Weiss, vedoucí KES; předseda AS FSV UK
M. Čermák, zástupce SIMSu
Omluveni:
Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky
Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS
Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD
Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS; prorektorka pro evropskou problematiku
Host:
Mgr. K. Papežová
1) Vedení IMS vzalo na vědomí:
Nová smlouva mezi FSV a T-Mobilem:
- Podrobné informace a podmínky viz email děkana FSV UK z 2.11.2015.
Hromadné emaily členům OR přes SIS:
- Bylo zrušeno hromadné rozesílání informačních emailů členům OR MTS a MD v
průběhu zpracování elektronického ISP doktorandů (info M. Kubát).
Opatření děkana FSV UK:
- Opatření děkana č. 28/2015 Pokyny k účetní závěrce za rok 2015:
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2654.html.
- Opatření děkana č. 31/2015 Stanovení pracovní doby pro oddělení děkanátu FSV UK:
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2672.html.
Statistika využívání zdrojů z knihovny:
- dle zaslaných statistik od A. Matuszkové jsou elektronické databáze ze strany studentů
IMS FSV UK intenzivně vyžívány.
2) Vedení IMS projednalo:
Promovideo pro PRAREAS:
- K. Papežová představila strukturu a autorčin záměr (V. Guhová), detaily a způsob
propagace nutno dořešit formou připomínek a návrhů ve sdíleném Google dokumentu
(vytvoří K. Papežová do 13.11.2015).
1
PRAREAS Ambasador:
- K. Papežová charakterizovala úkoly ambasadora, nutno poslat k projednání na SIMS.
- Vyjádření formou připomínek a návrhů ve sdíleném Google dokumentu (vytvoří K.
Papežová do 20.11.2015).
Doktorské promoce IMS:
- 8. 12. 2015 od 12:00 ve velké aule Karolina, taláristé M. Kunštát, V. Handl a J. Kandert
(ISS).
Obhajoby disertačních prací:
- Termín pro obhajoby disertačních prací P. Baštové a D. Putíka byl stanoven na středu
10. února 2016 v 9:00, místnost J3093.
- Komise: předseda J. Kučera, člen L. Švec, externího člena zajistí M. Fučíková (doc.
Šebek, prof. Svobodný).
Nákup výpočetní techniky:
- Budou pořízeny počítače do dvou společných učeben J3014 a J3017.
- V případě nutnosti nákupu další výpočetní techniky je třeba zaslat požadavky T.
Nigrinovi do 23.11.2015.
Děkanské volno:
- V pondělí 16.11.2015 je vyhlášen děkanský den, THP zaměstnanci mají nařízenou práci
z domova.
Sekretariát IMS:
- V rámci navýšení úvazků M. Pektorové a M. Fučíkové od 1.1.2016 (úvazek 1,0) dojde
k přerozdělení agendy.
- Upravená pracovní doba a agenda bude vyvěšena dveřích sekretariátu.
- Erasmus, Erasmus + a meziuniverzitní smlouvy přecházejí v plné šíři na M. Pektorovou.
SIMS a emailová korespondence se studenty:
- Rektorát UK nevyhověl žádosti SIMSu o možnost používat SIS pro emailovou
korespondenci se studenty.
- Možným řešením Google Apps s využitím emailové databáze ze SISu.
Žádost o habilitaci v rámci MTS od externí akademické pracovnice:
- Tematicky hraniční se sociální antropologií, M. Kubát zjistí možnost přesměrování
žádosti na ISS.
Přípravné kurzy IMS 2016:
- Kurzy připraví a zorganizuje T. Nigrin. Program bude nejprve zaslán garantům oborů
MTS a CNS k odsouhlasení.
Plénum IMS 2015:
- Termín stanoven na 15. 12. 2015 od 17:00, míst. J1036.
2
Rezervace učeben v Jinonicích:
- Nadále platí stávající dohoda mezi instituty FSV, podle které zanikají po začátku
semestru výhradní práva jednotlivých institutů na „jejich“ učebny.
- Všechny volné učebny včetně období zkouškového je možné po začátku výuky
rezervovat přes sekretariát IMS. Předejde se tak možným chybně provedeným
rezervacím.
Výzkumné semináře Moderní dějiny LS 2016:
- Návrhy vedoucích kateder: F. Šisler (KRVS), B. Menclová (KES).
- K. Kozák dodá návrh za KSS.
- Na příští poradě vedení bude upřesněn harmonogram pro LS 2016.
Sběr publikací za 2015 – zadání OBD:
- T. Nigrin rozešle zaměstnancům email s instrukcemi.
- Kolektivní publikace bude do OBD zadávat M. Mrzenová.
- Konečný termín do 30. 11. 2015.
- Vedení potvrdilo platnost přepočtové tabulky za druhy výstupů pro potřeby stanovení
odměn za publikační činnost.
Den otevřených dveří 2016 pro bakalářské i navazující magisterské obory:
- 19. ledna 2016 od 15:00
o Bakalářské obory – místnost 1034.
o Navazující magisterské obory – míst. 3015, 2018, 4018 a 3018.
Čerpání dovolené 2015:
- Veškerou zbývající dovolenou nutno vybrat do konce roku 2015, převedení části
dovolené do příštího roku je možné pouze na základě písemného souhlasu ředitele IMS.
- Vypsání a odevzdání dovolenek na sekretariát do 27.11.2015, M. Fučíková rozešle
informační email.
Zapsala: M. Fučíková
Schválil: J. Vykoukal
3

Podobné dokumenty

30.10.2012

30.10.2012 Zápis z porady vedení IMS, 30.10.2012 Přítomni: Dr. Z. Kasáková, předsedkyně AS FSV Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS Dr. K. Kozák, vedoucí KAS Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky Doc. M. Kub...

Více

(pro SIMS sestavila Tereza Svobodová a doplnil Marcel Ladka)

(pro SIMS sestavila Tereza Svobodová a doplnil Marcel Ladka) vítáme vás na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Do rukou se vám dostává již několikáté vydání Návodu k použití IMS, jehož úkolem je stručně seznámit ...

Více

Workshopy break dance pro nápravné zařízení

Workshopy break dance pro nápravné zařízení pointu a mluveného slova? Počítáte s tím, že nutnou podmínkou pro účast na Burze filantropie je osobní prezentování vašeho projektu? Oprávnění žadatelé: NNO působící v městě Letohrad. Stručný popis...

Více

z Pravidla publikační činnosti pro Institut

z Pravidla publikační činnosti pro Institut Pravidla publikační činnosti pro Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK Všichni zaměstnanci a všechny zaměstnankyně IKSŽ, stejně jako studenti a studentky, publikují v souladu se zákla...

Více

11. 03. 2014

11. 03. 2014 Zápis porady vedení IMS konané dne 11.3.2014 Přítomni: Dr. Z. Kasáková, pověřená vedoucí KZES Dr. K. Kozák, vedoucí KAS Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS Doc. M. Kubát, proděkan pro vědu a výzkum; předse...

Více

Závěrečná zpráva z Veletrhu iKariéra 2014 na VUT v Brně

Závěrečná zpráva z Veletrhu iKariéra 2014 na VUT v Brně Hodnocení vystavujících firem Veletrhu iKariéra 2014 v Brně se zúčastnilo 67 vystavujících firem. Vaše hodnocení je pro nás cennou zpětnou vazbou a slouží nám ke zkvalitňování našich služeb, které ...

Více