DTZ PT Prague Office Q2 2013

Komentáře

Transkript

DTZ PT Prague Office Q2 2013
Prague Office Q4 2013
New supply & Take-up
Nová nabídka a poptávka
Total office stock reached 2.96m sq m in Q4 2013, made up
of 71% A class and 29% B class properties. In Q4 2013 major
new completions included Florentinum in Prague 1 (43,000
s
, Pal ovka Pa k II A
,
s
a d Li eň Do ks
(8,700 sq m) adding up to a quarterly supply of 65,300 sq m.
Annual supply reached 78,400 sq m, 20% below the last
year´s level and 53% below the long term average.
Vý ěra ka elářský h prostor dosáhla ve 4. čtvrtletí
3
2
elkové výše 2,96 mil. m , tvoře ý h ze 1 % ka eláře i
tříd A a 29 % tříd B. V posled í čtvrtletí lo doko če o
2
65 300 m . Nejvýz a ější doko če é projekt zahr oval
2
Florentinum na Praze 1 (43 000 m ), Palmovka Park II
2
2
(11 800 m a Li eň Do ks
) na Praze 8. Za celý rok
2
2013 lo doko če o 400 m , ož je o % é ě ež
v ro e
a o % é ě ež či í dlouhodo ý prů ěr.
Hrubá realizovaná poptávka dosáhla ve 4. čtvrtletí
3
2
celkem 81 200 m , jed á se o árůst o 5 % oproti
před hozí u kvartálu a o 12 % eziroč ě. Rok 2013 byl ve
z a e í i te ziv í aktivit áje ů, celkem byly pronajaty
2
ka eláře či přejed á
áje í s louv a 298 000 m .
V j a rekord ího roku
, je to druhá ejv šší
zaznamenaná realizovaná poptávka. Čistá realizova á
2
poptávka ve 4. čtvrtletí či ila 28 500 m , ož je o 11 % é ě
ež ve 3. čtvrtletí a o 2 % é ě v eziroč í srov á í
(Graf 1). Roč í čistá realizovaná poptávka čítala celkem
2
147 6500 m , při liž ě stej ě jako v předešlé ro e.
Relativ ě ízká čistá poptávka v porovnání s rekordní
hrubou poptávkou ukazuje na vysoký podíl renegociací, ty
dosáhl ve . čtvrtletí až 4 %, za celý rok pak renegociace
představovaly polovi u vše h realizova ý h pro áj ů.
Vše h pět ejvětší h tra sak í ve . kvartálu ly
renegociace.
Nejví e ový h áje ů ve . čtvrtletí s ěřovalo a Prahu 4
s podílem 30 % na nových pronájmech, předevší dík
2
pro áj u Úřadu Prá e a Novodvorské 82 (2 400 m ),
následovala Praha 1 (21 %) a Praha 6 (14%), s pronájmem
CertiCon na The Blox (3,500 sq m). Za celý rok bylo nejvíce
ový h pro áj ů podepsá o a Praze Graf . Ve 4.
kvartálu byly ejaktiv ější fir z o oru spotře ího z oží
dík přejed á í s luv společ ost i Nestlé a Phillip Morris
ČR. IT společ osti ěl ejv šší zastoupe í za elý rok.
Prů ěr á velikost tra sak e se ve 4. kvartálu zvýšila na
2
2
838 m z 552 m ve 3. kvartálu, mediánová hodnota dosáhla
2
345 m .
Gross take-up totalled 81,200 sq m in Q4, a 55% increase on
Q3 and a 12% on Q4 2012. Total leasing activity in 2013
reached 298,000 sq m showing intensive occupier activity,
up by 9% on annual basis. Net take-up reached 28,500 sq m
in Q4, 11% less than in Q3 and 22% less than in Q4 2012.
Net take-up amounted to 147,600 sq m in 2013, roughly at
the same level as previous year. The share of renegotiations
increased in Q4 to 64% from 39% recorded in Q3. All top 5
deals in Q4 were renegotiations. Throughout the year
renegotiations represented half of all signed leases.
In Q4 Prague 4 showed the strongest new occupational
activity taking the highest share on new leases signed in
Prague (30%), mainly due to the lease of the Labour Office
on Novodvorská 82 (2,400 sq m), followed by Prague 1
(21%) and Prague 6 (14%) due to the lease of CertiCon on
The Blox (3,500 sq m). Annual net take-up volumes were
dominated by Prague 1 (Figure 4). Consumer goods
companies were responsible for a third of the total take-up
in Q4 mainly with high contribution of the renegotiation of
Nestlé a d Philip Mo is ČR. Whereby IT companies
dominated the annual take-up volume.
The average deal size increased to 838 sq m in Q4 from 552
sq m in Q3. The median deal size stood at 345 sq m.
Figure 4
Net take-up by Prague district in 2013, sq m
Čistá r poptávka dle pražský h ěstský h částí v roce
2
2013, m
2%
7%
12%
35%
8%
6%
11%
Source: DTZ, PRF
www.dtz.com
2%
16%
1%
Prague 1
Prague 2
Prague 3
Prague 4
Prague 5
Prague 6
Prague 7
Prague 8
Prague 9
Prague 10
Figure 5
Gross take-up by sector in Q4 2013, sq m
2
Hrubá rpoptávka dle sektoru ve 4. čtvrtl.2013, m
5% 3% 2%
1%
5%
34%
7%
8%
8%
12%
15%
Consumer Goods
IT
Insurance
Manufacturing
Other
Professional Services
Finance
Pharmaceutical
Public
Construction / Transportation
Legal
Advertising / Media
Source: DTZ, PRF
Property Times
3
Prague Office Q4 2013
Pipeline
Plánovaná výstavba
There are currently ca. 327,100 sq m in various stages of
active construction or refurbishment. Additionally, ca.
44,800 sq m are on hold and awaiting pre-leases. The
highest amount of office space under construction can be
found in Prague 5 (91,000 sq m), followed by Prague 8
(77,600 sq m) and Prague 4 (66,100 sq m). Of the supply
under construction, only 16% is pre-leased and around 81%
of the projects are pre-certified or will be applying for a
green building certification.
V součas osti se a hází v růz ý h stádií h výstav či
2
rekonstrukce cca 327 100 m , dále je pozastavena výstavba
2
na cca 44 800 m a čeká se a předpro áj . Nejví e
2
ka eláří ve výstav ě se a hází a Praze 5 (91 000 m ),
2
2
následuje Praha 8 (77 600 m ) a Praha 4 (66 100 m ).
Z projektů ve výstav ě je pouze 16 % předpronajato.
Při liž ě 81 % projektů ve výstav ě je pre-certifikovaných
nebo se bude o certifikaci zelených budov ucházet.
New supply in 2014 should range between
150,000 -170,000 sq m, significantly above the average of
the last four years (80,000 sq m). Major new completions in
2014 include: ArtGen (22,900 sq m), River Gardens II/III
(22,000 sq m), The Blox (16,300 sq m) and Quadrio (16,200
sq m).
V ro e
ohlo ýt doko če o
000-170 000 m ,
je to výraz ě ví e ež či í prů ěr z posled í h čt ř let
2
(80 000 m ). Mezi ejvýz a ější projekt plá ova é
2
k doko če í v to to ro e řadí e ArtGen (22 900 m ), River
2
2
Gardens II/III (22 000 m ), The Blox (16 300 m ) and Quadrio
2
(16 200 m ).
In Q4 construction works were launched on Aviatica (27,000
sq m) in Prague 5, Meteor C (4,300 sq m), Corso Court
(17,300 sq m) and Nová Plamovka (16,700 sq m) in Prague
8. In 2014 construction could start on AFI Karlín Business
Centre in Prague 8 (21,700 sq m), City West A1 (10,600 sq
a d the efu ish e t of the fo e Živ o a ka
Buildi g o Na Příkopě
,
s
.
Běhe čtvrtého čtvrtletí
došlo k zahájení výstavby
2
projektů Aviatica (27 000 m ) v Praze 5, Meteor C (4 300
2
2
2
m ), Corso Court (17 300 m ) a Nová Palmovka (16 700 m )
v Praze 8. V ro e
ěla začít výstav a a AFI Karlín
2
Business Centre v Praze 8 (21 700 m ), City West A1
2
(10 600 m ) a rekonstrukce budovy bývalé Živnobanky Na
2
Příkopě
000 m ).
2
Celkem DTZ zaznamenalo v Praze více ež 390 000 m s
2
platným stavebním povolením a cca 520 000 m s platným
územním rozhodnutím (Graf 9 . DT) o itoruje další h ví e
ež 1,1 il. etrů čtvereč ý h ka elářský h projektů v
rané fázi plánování.
2
More than 390,000 sq m with valid building permits has
been registered and circa 520,000 sq m with valid planning
permits in Prague (Figure 9). Additionally more than 1.1
million sq m of office projects are in early planning stages.
According to DTZ Research, 25% of the supply pipeline
under construction is in the stage of ground works, 38% at
shell and core stage and 10% is wind and water tight.
Internal fit-out works are being undertaken in ca. 27% of
the pipeline projects currently under construction (Figure
10).
Podle průzku u DT) se % z celkového objemu ve
výstav ě a hází ve stádiu poze í h pra í, % ve fázi
hrubé stavby a u 10 % se pracuje na opláště í. V itř í prá e
a v ave í ěží u a % projektů ve výstav ě Graf
.
Figure 9
Figure 8
Annual supply, sq m
Roč í ova a ídka,
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
-
2
Supply pipeline by status and district, sq m
2
Plánovaná výstavba podle stádia a MČ,
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
1
2
3
UC
Source: DTZ, PRF
www.dtz.com
4
UR
5
BP
6
PP
7
PS
8
9
10
UC stopped
Source: DTZ
Property Times
5

Podobné dokumenty

MarketView - the CBRE portal

MarketView - the CBRE portal Informace zde uvedené byly získány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Přestože nepochybujeme o přesnosti údajů, nepotvrzujeme je a nejsou vázány žádnou zárukou, garancí nebo prohlášením z n...

Více

Czech Republic Retail Q4 2013

Czech Republic Retail Q4 2013 centre of Prague. The Italian ice-cream parlor chain Amorino is looking to enter the market in a prime Prague high street location. Despite continuing interest from some brands to enter the market,...

Více

zde

zde Míra neobsazenosti – poměr volných kancelářských prostor k celkovému množství prostor Realizovaná poptávka – množství kancelářských prostor, které bylo v daném období pronajato; zahrnuje pronájmy, ...

Více

DTZ Research

DTZ Research 14,6 % z 13,6 % v prvním čtvrtletí 2014 (Graf 6). V

Více

CORSO IIa - Graffitti Networks Grafix

CORSO IIa - Graffitti Networks Grafix Real Estate Karlín Group pays close attention to the quality of the architectural design of all its projects. Real Estate Karlín Group brought to the Czech Republic the concept of international ar...

Více

DTZ Research

DTZ Research oblečení a obuvi rostly o 8,1 %.

Více

Colliers Template - Colliers International

Colliers Template - Colliers International > Vzhledem k nulovému objemu dokončených ploch v 1. čtvrtletí poklesla průměrná míra neobsazenosti kanceláří na 13,9%, což je o 0,7 procentního bodu méně než v předchozím čtvrtletí a o 2,6 procentn...

Více

stáhnout - Immopark | About us

stáhnout - Immopark | About us of Prague, where IMMOPARK Praha, which you represent, is located? In the first quarter, the west park of Prague was the subject of interest of a range of users, although this mainly involved the re...

Více