ROZHODNUTí - Obec Zvole

Komentáře

Transkript

ROZHODNUTí - Obec Zvole
Ministerstvo
dopravy
nábř ží Ludvíka
PO BOX 9.110
- Odbor pozemních
komunikací
Svobody
15 Praha
1222112
I
Č'. J.: 370/2009-120-STSPIJ
ROZHODNUTí
Mini-rervrvo dopravy. odbor poz mnich komunikací.
jako včcně přlvlušný
odvolací orgán
podle Š 89 odst. I zúkona C. 500/200.+ Sb .. spni ní řád. ve Lnění pozdějších předpisu (dále jen
.xpravn! řád") a podle
.+0 odst. 2 písmo e) zákona Č. 1311997 Sb .. o pozemních
komunikacích.
ve znění pozdějšřch předpisu, přezkoumalo
na základě odvolání Karla
eubauera, nar. 4.12.1957.
bytem Zvole I ze dne 6. 1.2009.
odvolání Hany Vaň urkové, nar. 23.9.1950 a Jiřího Vuňourka,
nar. 6.5.19'+6 ce dne 30.12.200H.
oba bytem Mohelniee.
Na Zámečku
857/11. v z astouperu
advokátem
Mgr. Ing. Pavlem
ěmcern. advokátní
kancelář se •..ídlern Mohelnice.
Okružní
13.
rozhodnutí odboru dopravy a silničního
hospodářství
Krajského
úřadu Olomouckého
kraje SpZn.
Kl·OKlI03.+.+212008/00
H- H/I31. č.j. KL'OK I 1899012008 LC dne 22. 12. 2008, kterým byla
povolena xtuvba , ilnice 11.+4Vlacho
-Rájec".
*
Ministerstvo
dopravy
rozhodlo
podle
* 90 odst.
5 správního
řádu
takto:
odvolání
Vaňourkové.
Mohelnice.
hospodářství
č.j. KUOK II
Ráiec" s e
Karla
eubauera.
nar. 23.9.1950
a
a Zámečku
57/11
Krajského
úřadu
990/200
re dne
pot \' r z u je.
nur. 4.12.1957.
bytem Zvolc I ze dne 6. I. 2009. odvolání Han)
Jiřfho Vaňourka,
nar. 6.5.1946 ze dne 30.12.2008.
oba bytem
s e
z a mít
á
a rozhodnutí odboru dopravy a xilničního
Olornouckého
kraje SpZn. K 'OKlI03442/2008/0DSHH1I3!.
22. 12.2008. kt rým byla povolena stavba ..Silnice 114.+ Vluchov-
Oduvodnění:
Den 31.8.2008 podal sta ebník. Ředitelství xilnic CI dálnic ČR.
a Pankráci 546/56. Praha -+
" /u-toupený
Ing. Petrem Barošern, ředitelem "právy Ř O Č'R Olomouc. Wolkerova 2.+a. Olomouc,
u odboru dopravy a xilničního hoxpodářstvi
Kraj-kčho úřadu Olornouckého kraje (dále Jen ..krajský
úřad") 7ácloSl o vydání stavebního povolení na <ravbu ; ilnice 1/44 Vlachov - Rájec" členčné na
voubor stav bníeh objektu.
tavba bude realizována v Olomouckéru kraji. okrese Šurnperk. " kal.
území Lukuvice. Vlachov. Zv le a Rájec. Dnem podání žádosti bylo zahájeno ...tavchní řizení.
iiiiiiiiii
'dělením ze dne 7. 11.2008 informoval krajský úřad o zahájení stavebního řízení občanské
sdružení Dčti Z mé, Kluh za udržitelnou dopravu. a to
v smyslu zákona Č. 11.+11992 Sb .. o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdčjších
předpisu.
Krajský úřad opatřením č.j. 1076-+1200H /s:
dne II. II. 200H ovnárnil podle .. 112 odst. I zákona Č. IlBI2006 S .. () územním plúnování
a
-ravebním řádu (xtuvebni lál-.on) zahájeni stuvcbníh
řízení dotčeným orgánum a účastnfkum
řízeni.
V /hledern k rozsahu stavby bylo krajským úřadem xprri ní řízení posouzeno jako ří/enÍ :-.velkým
iiiii
370/2()()9-120-.
T.
pn
počtem účavtnfku.
cškeré II:-.t1l1) v dávane \ prubčhu vtuvebního
řízení hyl» úcustnřkum
í/cru
doručovány
podle ~ 25 <prúv ního řádu veřcjn LI v hláškou.
eřejné vyhlášky
byl) La~lány rov nči
Ohe .nírnu úřadu l.ukavrcc. Obecnímu úřadu Z\ olc a Obccnírnu úřadu Rájcc
ř
Kraj kérnu uřudu h) I) dobře zruirny p lměr)
taveni tě a žádo •.•t o <tuvebru
povoleni
do !ate"n)
podklad
pro posou/enř
navrhované
...ra\b) a vtanovcru podnunck
" iejnuu prováděni,
proto upuvtil "raj"'''ý úřad. p dle ~ 112 od •.•t. 2 tavcbního /úk na. od ohle lán:
na rnf-tě a
tníhu tednúni a <tunovrl lhutu 1- -li dnu
d dne doručení
oznámeni
zahájen:
<tavcbmho
řtzeni pro uplamčru závaznych
stanov I.,Cl- dot en 'ch
rgňnu a námi rek. popřip.ulč
tluku/u
účustniku
říl 'ní ., upoz ornčnírn.
i'
" P l/ději
uplainěnym
1Ú"t1/ným
vtanov rxkum.
namuk.im. P ipřípadé duka/urn nehude přihl ídnuto.
po-kytoval»
ú
•••
rámci
I-ntJ""-) uřud pře/koumal
podanou
žádovt a připojen ~ podklady
III vtuvebnřho lá"-ona. projednal ji ., úča •.•tníky řízcnf a ., dotčenými org.iny a
posoudil -tanov i-ku a připomínky. Přitom I.Jl~til. ;e projektová dokumentace
stu by. která byla
/pracována o-obou
ptíslušnou autorizací. -plňuj obecné technické požudavk
na <iavhy. Souhla
podle .. 15 -tuvebniho lá"-l nu vydal Mčxrvk
úřad Zábřeh, vtavební úřad dne 2~. 5. 200H pod
. p.Zn.
ý.,!.1272/0 12á". Dále b 10 Ijištěno. ie uskutc něnírn <tavby nehl) jejím už ívánim nejsou
ohrozeny I. •.íjm) .hráněné lá"onem o pozemních k rnunikacích. pro áděcími
vyhlúškanu
I-. tomuto
lá"-onu. tU\ chrum z ákoncrn. přcdpi y vydanymi "-jeho provádční a dalšími 1\ lá'tníl1li předp: ;..
V
1
hledisek
podl
-r.rvcbního
~
ý
'ta\ebník
\ tí/ení prokázal. že má pr potřebu realizace <tavby
nich doič nýcb navrho anou stavbou vlastru 1-.' nebo jiné práv založené
pozernkum a -;ta\ bárn na
smlouvou provč •.•t .,ta\ hu.
"-
Stavebník \ rámci •.•tavcbního řízeni před uk nč ním t rrnínu I- \ yjádření
e k podk ladum
ru/hodnuu
POŽáULtl o zúžcnf hído u o <tavebni obj kiy O 114 - Přeložka .,t.haJí 'í vilruce 1/44
\ lu 'hm - Ráj .. O 201 - Mo-t na př loice
tavajícf ilrnc U-W přc-, luvoňox 1-.' pc tok LI • O
54 - Rckuluvu .c ...11. l/44 \ "-1ll-.200 - km -,-00
O 101 I duvodu nernožn .,ti doklad vat prav o
.,tJ\ et na pozerncřch dol' en 'ch těrruto stav bnírru objekty. Jelikož v puštění těchto xtavcbní .h
objektu ncrnčlo \ li\ na prov xlitclnnvt stavby, krujsk ' úřad řádo.,ti •.•tav bnfka vyhověl.
Kró.lJ~"-)·
úřad
\ _dal
rozhodnutí
·pZn.
K
K LI K I I 9901_OOX /e dn 22. 12. 200 (dále Jen .."ta\ ební
.,ta\ bu ,,, ilnic l/4-l
lach l\ -Rájcc" (dále j .n .."ta\ ha").
ta\
.. 25 -právnfh
řádu a uveřejněno
na úřední de-ce krajxkého
Obecního úřadu Zvole a Obecního úřadu Rájec.
(.1.
'OK/I 034-l21200H/OD H- H/l31.
povolen í"), kt 'rým byla pov okna
bní p ivolcn] h 10 doručeno podle
úřadu. Obecního úřadu l.ukavicc.
Kraj-k 'mu úřadu b 10 doručeno. provtřcdructvrrn
advokáta Mgr. Ing. Pavla
čmcc.xidvulúru
účastníku i/cní Jiřího
aňourka a Hany
uňourkov
«Iálc Jcn .. I. odvolatel"). /c dne 30. 12.200 .
V odvolání ve uvádí. že tavcbnfk nemá oprávněni "- rculrzaci -ravb I- pozemku par.č. 452113 \ I-.
LI
lachov Pal nnck h) I \) \ luvtňovacím úřadem 'ICC \ y\ lu-měn ve pr ivpčch "tU\ chnřku. ale LI
pří ..•lušného <oudu byla p xlánu "prá\ ní žaloba. Realiva í tavby dojde ke zhoršcnf k.\ ulity llíí\ aru
pozemku pJrc. Č. 36 /l LI 36 19 \ k.ú,
luchox \ Jejich vlastructví.
1\ ,-,-ení hladiny
hluku a
prušnovu. k pukle: u \ yužuclno-u
pozemku u poklc-u ceny, Dále uvádí, ie reuli/ucc -auvebního
povolení pro dílčí -ruvcbní ibjekty bez t ho, unii hJ <tavebnik měl reálnou rnr inl.,t u oprávněni
rcahzov at celou tunkčru "ta\ hu le ne ...my Ina a \ rozporu
\ eřejnym '''~I1lCI11.
ř
č
Krujvkérnu úřadu b) 10 doručeno odv olání Karla . cubaucra II.' dne 6.1.2009 (dále jen ..2.
odvolatel": ve kt rčrn uvádi. /c dojde ke zhorxení kvalit) už íváni pozemku \ jeho vlaxtructvi (l:lJO)
;1 (16 4) \ k. Ú.
Zvolev z , ý?' ní hluku a ...tamí h zxhala 'í. k p klexu využuclnosu
pozemku ti
poklc-.u ceny při jejich připadn írn prodeji, ometení
\ lustnick 'ch práv.
kd .,e těmito dopad)
"-1'<1.1"'1-.) úřud pře četná upozorněni
nezabýval. Dále uvádí. že ituacc <tuvcbniku I-.rcali/u 'I "ta\ hy
na po/erncfch
parc. Č. 1770/16. 1770/17 a 1770/26 \ 1-.. LI. Zvole je n jisni. Finanční pro-rředk ,
I veřejných zdroju
mají hýt vynakládány
pou/c na projekt
•.•.[axnou realizovat elno •.•tí.
215
3 70/200Y-120-
'T.' P/3
Dne IOA.2()()\) obdrželo Mmi-icrstvo doprav y kompletní •..pi •..ovou dokumentaci
k provedení
odvola .fho i'í7cní. Ministerstvo
dopravy. jako včcně příslušný
odvolací
rgán. přezkoumalo
napadené -ravcbní povolení, jak 'í. I pruhčh vtavehnfho i''Í7 ní. a d :1) k následujícímu
závčru.
:--.Jcj/ávainčj\í
námitkou,
která se objevila
v obou odvoláních,
b la otázka
prokaziiní
vla rnického
nebo jiného práva k pozemku. na kterém má být stavba realizována
110 od-t. 2
(11 111. a) -tavcbnfh
zákona).
(*
V této souvislosti bylo IC spi-,u zjištěno. I. v době projednávání
žádo ...ti o vydáni stavcbniho
P volení měl
iavchnřk
zajištěno
vlastrncké
prti o k pozcmkurn
určeným
pro "ta vbu. a to
[Jr rředructv írn ná ledujících
pravorn cných
rozh dnutí \ Y' lastňovacfho
úřadu.
V případě
I. odvolatele ve jednalo o rozh dnutí lě: tskéh
úřadu Zábřch č.j. 2008/8261 U-M ZB-I-I- LC dne
Y.7.200 . kterým bylo rozhodnuto o
vla: tnční pozemku p.č, 5-1-2/13 v k.ii.
luchov.
případě 2.
odvolatele
e jednalo o rozhodnutí Mčxt: k 'ho úřadu Zábřch č.j. 2008/4571 U-MUZB-II
ze dne
11.7.:WO . kterým bylo rozhodnuto o vyvlasin ní pozemku p.č. I 770/l6, J770/17 a 1770/26 v k.ú.
bole. V den vydání rozhodnutí nerněl krajský úřad informaci o tom, že hy byly podány správnf
žaloby. kterými hy byla napadena obě rozhodnutí ve věci vy lastnění.
pruběhu odvolacího řízení bylo zjištěno. že u Kraj. kého soudu v O ...travě prohíhá. " rámci
'oprav ního -oudnictv
řfzení ve přezkoumání zákon no ti rozhodnutí
lěst: kého úřadu Zábřch č.j.
20() I _6/
-M ZB-I-I- ce dne 9.7.200
a č.j. 2008/4571 U-M ZB-II ze dne 11.7.2008. Obě
rozhodnuti
Iěstskčho úřadu Zábřeh se týkala vyvla .tn ní p zernku ve lastnictví I. a 2. odv olaiele
a žalobou b 10 žádáno jejich zrušení. Odvolá .í orgán považoval tuto .ituaci za právně významnou,
neboť zánik vla: tnického práva tuvebníka k předmětu 'm pozernkum v prubéhu
.tavcbního řízení
mohl mil podstatný vliv na zákonnost samotného
vtavebního pov lení. Z těchto duvodu ledy bylo
ot!· )hd řízení přerušeno do doby ukončení uveden 'ch soudních poru.
í,
Dne 29.4.2010 nabyl prá ní moci rozsudek Krajského soudu v Ostravě "p.7n. 23 C 258/200R-1-_ze dne 17.6._00Y. kterým b la zamítnuta žaloba I. od olatele na zrušení rozhodnutí Městského
úřadu Zábřch č.j. 200818261 U-M ZB-I-I- /e dne 9.7.200 . kterým bylo rozhodnuto o \ y\ lu: mění
Jeho pozemku p.č. --1-2113v k.ú. lachov.
Dne I .11.2010 nabyl práv ní moci rozsudek
Krajského
soudu v Ostravě sp.zn. 23 C
266/200 -5- ze dne 21.L2.2009, kterým b la zamítnuta žal ba 2. odvolatele na zrušení rozhodnutí
I lč tského
úřadu Z:.íbřeh č.j. 200 1457/S -M ZB-11 ze dne 11.7.2008. kterým bylo rozhodnuto o
\ y" laxtnční pozemku p.č. 1770116. 1770/17 a 1770/26 v k.ú. Z ole.
\ cde ny' 1111 pruvornocnými
rovhodnutí
Kraj-kčho soud
Otravě tedy bylo potvrzeno. íe
pozemky p.č. 542/13. I 770/l6.
1770/17 a 1770/26 \. k.ú. Zvole jsou i nadále ve \ luvtnictví
cbnika. T 'dl trv a I nadále 'otav. že se <tavcbník vi p dle .' I 10 dst. 2 písmo a) stavebnfho
ona podařilo prokázat vlastnické pni O k pozcmkum na ruchž hodlá stavbu realizovat. Z těchto
duv odu tedy odvolací orgán pokračo ul odvolacím řízení.
I '1
1. K ob •..ahu odvolání
I. odvolatele.
odvoláni
b) 10 uvedeno.
'íe •.•iavcbnfk
nedisponuje
oprávněním
k realizaci
,UI\ hy
k pozemku par.č. '+52/13 v kal. území Vlachov. Jak bylo uvedeno v době projednáváni
žtidosti o
-tavcbni povolení před kraj kým úřadem bylo pravomocné
rozhodnutí Městského
úřadu Zábřch č.j.
20()b/ _6/
-M UZB-I-I- ze dne 0.7.2008. který 111 b) k rozhodnuto o •..yvl astnční jeho pozemku p.č.
-·L I \ k.u.
lachov, O tom. ŽC b la p dána žaloba proti rozhodnut! o vyv la tnčnf 'oe kruj-k
uřad doz\0J01 už I podaného odv lání. Věc byla vyřešena
pravomo 'n~111 ťOl udkcm Krajvkého
l)l
\ O •..
trav e -p.zn. 23 C 2:- 120(), --1-2 /c dne 17.6.2()()Y. kterým h) la zarnúnuta íaloha I.
odv olat .lc 11.1 /ru-cm rozhodnut í Mčst-kého
úřadu Zuhř h j. 200 I _6/. l', .vlL.7B-I-I- le dne
l).'.2()(), . ktcr 111 h} 10 rozhodnuto () vyv ln...tnčru jeho pozemku p.č. 5-1-2/13 \. k.u. Vlachov. pozemek
JC ve v luvuuctv, -tuvchuika.
ý
č.
1/.-
37012009-120-
TSP/3
odvolání
I. od olatel dále uvedl. že vlivem <tavby dojde ke I.hor~ení kvality užřvání
parc. Č. 36 II a 36!)/9 \ kat. území
lachox v jejich vlastnictví, 7 ýšcnf hladiny hluku a
prašnovti, I-.p kle-u využitclnosu pozemku a poklc-u cen. O urnfsrění
<tavb bylo rozhodnuto na
zákludč v. daného územního
rozh dnutf předmětné
stavh
\ ..•ouladu ~ platným územním plánem.
Ke -ravcbnímu i"í/ení b la dokladována
patřičná kladná <tanovi ku dotčených orgánu. chranfcích
veřejné lájl11j na lál-.ladť zvhišmích právních předpi-.u.
Do vedeného ..•tuvebního
řízenf nebyla
účastnfky řízení r dána žúdná námitku ve ..•myvlu námi tck uveden 'ch \ I dvolúní a tudíž se kraj k)
úřad ani uvedenými
dopady. které se vážou k umí tění stavby. nezabýval.
avrhovaná
<tavba není
\ rozporu " úzernnč plúnovací
dokum ntací. Touto otázkou se zabýval Krajvký soud \ Ovtravě a
\ oduvodnění
-vého roz-udku
-p.zn. 23 C 2:81200 '--+2 ze dne 17.6.2009 uvedl. že omezeni.
,>(lLl\l:--C.lící "přilehlou
"tavbou
pozemní
komunikace.
musl \ lastníci
přilehlých
nernox itovii
přijmout. neboť se jedná o ..•ta bu ve veřejném zájmu.
pozemku
V odvolání 1 odvolatel uvedl. že realizace vtav bního povoleni pro dílčí vtavcbní objekty hel
toho. aniž by stavebník
měl reálnou možnost a oprávnění
realizovat
celou funkční stavbu je
nC:-'l11yslná a v rozporu s v řejným zájmem. V této souvislosti je třeba konstatovat.
že I. odvolatel
mohl krajský úřad předem upozornit na učiněné podání. Tedy podání s právní žaloby zpochybňujicí
právní účinky rozhodnutí o vyvla: tnění a přípudč navrhnout přerušení řízení. Za laného -tavu \ČCI.
tedy kd) jc rozhodnutí u vyvlasmčnf stále v prá ní m ci. je již lato námitka bczpřcdrnčtrui
K obsahu odvolání
dvolatel
2. odvolatele.
narnúnul. te dojde ke zhoršení kvality
ú/cmf Zvolc, 1\ '~ení hl uku a ostamích
při jejich případném
pr deji, omezení
užívání pozemku v jeho vla tnictví t 1590) a
halací. k pok lc-,u v Ul ite Inosti pozemku a
pok levu cen)
\ lastnick 'ch práv.
kdy ve těmito dopad)
I-.ral"k) úřad pre-, četná upozornění
nezub 'val. O umř: těni stavby b 10 rozh rdnuio na základě
\}-daného
územního
ro/hodnutí
přcdrnčtné
stavby \ souladu
platným
územním plánem. Ke
~ta\ ehnímu řízenf byla dokladována
patřičná kladná stan) iska dotčený .h orgánu. chránících
veřejné 1;~jJl1) n.i z.ikludě zvlášmích právních předpisu.
tavba byla posouzena
jako stuvba veřejně
( 1Ó
-+) \
kut
C
provpčšn.i.
Dále uvedl, že xuuace sta ebníka k realizaci stavb na pozemcích parc. Č. 1770/16. 1770/17 a
\' k. Ú. Zvolc je nejistá.
Finanční prostředky L veř jn 'ch zdroju mají b 'I ynakládúny
pouze na projekty s jasnou rcalizovutelností.
Dne 19.11.2010 nabyl právní m ci rovxudek
Krajského s udu v Oxtru Č xp.zn. 23 C 26ó1200g-55 ze dne 21.12.2009, kterým byla zamítnuta
žaloba 2. dvolatele na zrušení rozhodnutí Městského úřadu Zábřeh č.j. 2008/457/
U-MUZB-II
I.C
dne I 1.7 .2008. kterým bylo rozhodnuto
o vyvlastnční
poz I11ku p.č. 1770/16, 1770/17 a 1770/26
\ I-..Ú. Zvnl . Odvolucí
říi'cnÍ b 10 př rušeno na dobu, kdo bylo "nud m, v rámci
práv ního
oudnictví.
rozhodováno
o /úkonnosti rozhodnut!
o vyvlavtnční přcdrnčtných
pozemku.
Tyto
pn/crnky j ru t dy i nadále ve \ la truciví siavebnfka.
1770/26
zhledern k tomu. 7e v odvolacím řízeni bylo prokázán.
že stavební
\ rozporu s právnfrni předpisy, bylo napadené stavcbru p )\' I ní dvolacím
Poučení: Proti tomuto rozhodnuti
<e n lze dál
odv olut ani podat rozklad
:--pr,Í\ ního řádu).
V Praze
c", ledna 20 I I
Ing. Milan Dont
ředitel
Odbor pozemních
komunikací
-+/5
p cleni nebylo \ ydáno
orgánem potvrzeno.
(.'
<)
I odst. 1 a .' 152
.170/2009-120-
. cjmuto
Podpi
d
razítko orgánu. ktcr, poiv rzuje vyvěšen:
d
dne:
\t:IIl1UII rozhodnuu.
.. "
T PI3
ť.7., J lj/I
r--------------'
OBECNí ÚŘAD
Rozdčlomík
78901 ZVOLE
OKR. ŠUMPERK
Fax / tel.: 583444 274
Úča itnici iizenť
•
Rcduclvtví "linie
\ :(/,I!OII/I(,I/í
•
•
•
ci
dálnic CR.
(J(}/'IIL~i!
a Pankráci 5-l6/56.
l-l) 05 Praha
IUI (/(/1'(',\/1)
IZedil 'hl\ í vilnic a dálnic CI{. sprá a Olomouc. Wolkerova 24a. 77<1 II Olomouc
ostatním
účastníkum
- veřejnou vyh lášk ou vyvč~ nou na úřcdn í dcvce M in i<tcrvt va dopravy
po dobu 15 dní
Kraj. \...)' úřad OI0Il101lC\...éhl1kra] . odbor doprav y a SH. Jcrcrnenkova -lOu. 77() II Olomouc +
žádost O \'Y\'ěvení
Ohc 'nl úřad Rajce. Rajce
I)~. 7
9 O I Zábřch
+ i.~ído-'II o \'v\ l:~ 'ni
123. 7 9 OI Zábřch + lád •..tI o v \'ě' ení
• Ohc -ní úřad Lukuv icc. Lukuv ice -l7. 7 I) O I Zábřeh
+ ;ádo..,li o \.vve~ení . pro \) \ ě~ení a
podání zprávy z duvodu informovano. ti. a\'clk JI! bez právních účinku vvtahujícf h -e na
doručení
Dotčeně orgány a o tatni
bccní úřad Z\ ole. bole
•
•
•
•
Ha ič •.•\... ' 7<1 hrunny
hor Olornouckého kraje, uzemni odbor
E ER. '\;cmocnlčnl
7. 7 '7 01
umperk
Kraj \...á hygicrucku -rarucc Olornouckého kruje. u/ernm pracov i,tě • limperk. Roo: cveltova II.
7 7 OI Šumperk
Policie Čc kč republiky,
Okresní
ředitclstvf
: umpcrk , dopravní mvpckionit.
Huvhčkova
10,
7 7 O I urnperk
Pul icic Č'e~ké rcpubl i ky,
pniv a everornorav vkčho kraje, odbor dopruvn í pol ic ie. 30, dubna
24. 72H <19 Ovtrava
ojcnská ubytox aeí a ~Ia\ cbní "práva, li', I, máje 1.771 00 Olomouc
Regionální úřad Olomouc
ntra vojenské dopravy. iř. I, máje 1.771 00
lornouc
\1llmler,>t\O živ otnřho provtředí. odbor výkonu "tální práv y VIII. Ko 1l10naUlU 10. 772 00
Olomouc
~1ini ter-r \ o 71\ omíh ) prr vtrcdí. odbor ekologie krajiny a lesu, r~o\ ick tJ.. 100 10 Praha 10
Zerněděl ká ag ruura a pOI mkový úřad MZ
urnperk. Nemocniční 53. 787 5' urnperk
Mč t k:' uřud Záhřch. odbor ;:;koht \ í. kultury a tl:I()\ 'chm).
\1a"ar) \...0\ li nárncvt í tJ. 7, 9 () I
ZJhřeh
\1Č\h\...)· úřud Zábřch. vtuvehní
úřad. Masarykovo námč lí ó.7 901 Záhřch
\10 I k;; úřud Zábřch. odbor vprávní. odděl 'ni ,i\t)[ního provtředí. Mavary kov o n.irně lí StO/tJ.
v
•
•
•
•
•
•
•
•
•
á
7
•
tj
~10
O I Záhřeh
h\...)'
úřad Zábřeh.
odbor
správní.
odděleni
dopravy.
Ma arykovo
Zabřch
•
•
•
•
Obecní uřud Rajce. Rúj .c tj . 7 ') O I Zábřeh
becní úřad Zvok. Zvolc 123. 7 9 O I Záhřeh
Ohccní úřad Luk avicc. Lukuvic -l7.7 I) 01 Záhřch
Rcdilel..,I\'í <ilnic a dálruc Č'R. a Pankráci
-l6/56. 1-l5 05 Praha
nállll:\lí
510/6.7,901

Podobné dokumenty

isťril!- !`!L lsťlil1- !`?!- Jsťlél1- šz1L

isťril!- !`!L lsťlil1- !`?!- Jsťlél1- šz1L odes|'ána vcškerá agendr/ všechny žár.losti ort obřenrj I p.rrch.Ťuk*tové. Dá|'e byt odes|'ána žártost o trvení rtřívějšjho tchvál'enáho ťlP. Proto se dá|'e budc 0z dožaclovat rJal'ší možná |.okrl....

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného V rámci wýmv by pak byly podpořeny nejkvalitnějšíprojekty v segmentuveřejných budov, to znamená projekty s nejvyššímpočtembodu sestupně. Dle sdělení paní Korejtkové, zástupce společnostiVN Konzult ...

Více

1964 - lokalka.eu

1964 - lokalka.eu t o l i k oCekayane" mikroklimo... V a r i c oe krar-ne r o z h o r e l a Pet dava p r v n i * aSu.s snOhu na 2a jo V toiato okam#iku se n x i a c s a l e o p o n t r o j n a s o b n e l e p a i a...

Více

Zařízení staveniště i zab zpečuje zhotov itel a cena za jeho zařízení

Zařízení staveniště i zab zpečuje zhotov itel a cena za jeho zařízení si vyhrazuje právo od tou pit od smlouvy o dílo v případě, že mli nebude poskytnuta podpora v rámci Op7:P. Pokud toto učiní, ještě před předáním staveniště a započetím prací na díle, nerná vhoiovit...

Více