nařízení

Komentáře

Transkript

nařízení
Nlaifzernf
Statnfveterindrnisprdvy
6///'(-
Krajsk6r'crerin6rni:;prdvaSt6tniveterirrdrnf
spr6vypro Stiedodeskfkraj ( d6let6LXVt; ii;S I rc Sriedodesk'
kraj)jako mist.nE
a','dcn5piisluilnfsprivnforgiinpodleustanoveni
g 49 odst.(1)pism.c)',r:.iitr<.
(.lrf,5/1999
lib.,o
veterin6rrLi
p6dia o zmdrrilndkterychsouvisejicichzi4konri(veteriniirnfzitkon),ve zndnippzddji;ilhcie,Cpi;&,
v
souladus i;stanovenirn
a (ll) veterin6mihoz6konanaiizuietato
!; 54 odsr:.(1)
rnimoiddndrrteterinr6rni
opatfeni k prevencia tlumeni moru vdellfhdpkrdu:
S piittnos.-ipro l,ultastrdlniizemi o:,cf v okrese Kutnd Hora:
Reg.11.
ril e# o b . . e
Kr-,
:.
Hegr6,'
K U ] '' :
f @eoi6c'" ": 1
7 7 3t 9 l
623431 Polipsy
623}93 esl.in
791865 R6po5ov
739537 Ra5oviceu Uhlill;[r:j;chJ;lnovic
739677 Ratajena S6zavru
777.100 Chnrrcliiit.E
7 7 3 ) { t 4 Janovickri
I ,hola
7 1 6 9 { ) l JeZt''v'ic,,:
753602 Smiloviceu Stail.:r'vic
660:i!DJinr:iice
775851
716936
758728
753611
661{i:J5K6r:orl
7 5 8r : i 0 KarirennliL
tina
696'.)_'..34
Koc,hiin'ovr Mitrova
loz+'5 KoSic;errN,lpormerlc
672\ti6
711:.\{}6
Otto-yqltl
720:167
79l.it:\9 Mai;oluLr;kr
73911:il
vlc
fu3l:n
Staikovice u Uhlii'sk.fctr"ianovic
720305 Star6Nespeiice
679'i::6
739:;"t9
Smrku UZic
SobEKin
SudEjov
{spomEtic
M irr.rilo'iiice
1y:1tD
d S6zavou
696.t:;l NIi,rL[v;U I$Et"h;lqr"r
7034.\5 Ner,omi!i'icr
7ll .\"t.2 Onon:ryr:il_
696,>-b9
n,viceI t.
716.):18Pod.rr::k,/
746011 Talmberk
773212 Uhliisk6 Janovirre
775860 ULiceu Kutndtl:r
7 7 7 2 1 8 Vaviinec
7 9 1 8 8 1 Velk6Skalice
672416 Vern,fiov
791547 Vlkov6
791555 Vranice
672424 VSesok
791563 Zbizu
6 6 1 6 2 7 Zderadink
66165r Zderadin
777226 I S O V
672432
ndov
pro kaLtaslrdin(izemi
S plirlrros'-i
ol:ci v okreseKolin:
mt
il rni
trriH
I
Dralrrr,rbutlic
e
--l
lr
-J
S plrrtrros.ipro lllLtastr6,
rti (tzemi ol:,civ okrese Bene5ov:
\r$,,:i*1*l*ZE3gS"$
Sirarta't {celkern3}
''
f r , ' t r, ^ . i' : , l i h , . rn l n d , r
cl.I
Otlecn6 ustanoveni
V souvislostis vlrskyrtenrr
plodu u chovatelfivdel v katastruobcf Uhliisk6 Ja,rovice(KU jj3|l7)
mrtru
"rdeliho
a Makolusky (KU ?915')9) raii;zuje
Krajskr4veterindmfspri{vaSt{tnf veterinr{mfspn{vy pro S:iedodeshfkraj
mimoii{dn6veterin,6rrtfq:ratienik prevencia tlumenf moru vdeliho plodu, kterfm vymez,ujeochrannd pdsrno
v katastrdlnim rdzernivj;Se jmr:novanjich obci. Ohniskem nebezpelnl, ndkazy moru vdeliho plodu byla
vyhlii5ena stanoviStd,r:hor.u vdel ((.289631001 a C289733741) vkarastru ob,,::eUhliisk6 Janc,vice
(KU 113212) a stanc,viiitd(CZ 89323.a20)v katastru obce Makolusky (KU 791539)-. v5e v okr-eseKutnd
Hora.
ct.rr
1.
2.
3.
4.
,Dchrann6 tzdolfvaci opatienf v ochranndm p6smu
Ve5kerd piesunll ',,r).elstev
a maft:k z ochrann6hopdsma a v r6mci ochrann6h,rr
p6srra se zakan4i.
Ptemrist'ov6nfviiel'itev a matek uvniti ochrann6hopiisma mfiLe KVS SVS pro Stii:rlodt:skf kiaj
vodfir'odndn9,:hpi'ipatlechpovolti svlim rozhodnutimvydanlimna zdkladdpfsemn6Zdrlos;ti
chovatele
doloZen6negativnfrnv)tsledkemlaboratorniho
vy5etienismdsnfchvzorkrimdli.
V5ictrnichovatel6.r ochranrn6m
piismupisemnEnahldsiKVS SVS pro Stiedodesk:ji
prostiednictvim
lffrj-Hc'ie
pjaco\/iSfdle srz6okesni ptsobrLosti(pro okres Kutn6 Hora - pracovi5tiv K-utn6
na adrese:
Cdslattslai92, 284 0.1lfutnd Hora, pro okres Kolin - pracovi5tiv Kolfnd na adres;e:NctSvobodndm160,
28000Ko\[n\,'{,prooliresBenelqlvpracovi5tivBene5ovEnaadrese:
Cernoleskdttt2g,2-i638Beneiov)
do 30.11.2012,ato t,uc'piimo, nel:,oprostiednictvimmistndpiislu5n6zdkladniorga,nizace
(leskehosvazu
vielaiir (ddlejr:n ZO CSV), ndsledujfcfinformace:sv6jm6no, adresu,telefonnislrojeni,reg,istradnf
5islo
chor';,telea registr.aiinidislo stanovi5tEvdelstev s aktu6lnim ridajem o podtu ni st.anoi,i*iicnovanych
vdelr,lr:v.
Viem chovateirirnvdel v ochrannJmp6smu se naiizuje provdddtprohlidky svj,ch vdelstrv i;pojen6s
rozebr6nimdfla a rzpirpaddzjistEnipifznakrinfkazy nebo podezienizni o tom neDl.odleni
infoirnovat
KVS; SVS pro Stie,dod:skj;
kraj, prostiednictvimmfstndpiislu5n6hopracovi5tdv l(urn6 Flrie, Kolind a
Benr:itvE.
V5etr chovateriimvde[ v ,tchrantt6mp6smu se naiizuje odevzdat(bud pffmo nobo trlrosticdniclvfrn
piisluin6 ZO C'SV) cto15.i1.2013
l(VS SVS pro Stiedod"eskf
kraj praiovi5tiv Kutnd Hoi'i:,Kolind net,o
Beneiiovdvzor-l:'izirnn(rilovd mdli, ziskan€,iildnym ometenfmpodloZek,k prove,leriibaliteriologic:<dho
vy5el.r'eni
na mol' v,iirllfhoptodu. Zit : 'd,elemziskdni smdsnlichvzorkfi zimni rilovd rntili jsor.rv5ir:hnivyie
an(nlni chovatel6povinni vloZit do v5ech vdelstevpodloZky na dno fhi vtr:,r:rnfnunejpozddji clo
3l.l'\.20i2, a rc,na dobu nejm6rL530 dnri. Mdl je tieba vloZit do vhodnlichvii::,r[<ovnir:
: tyto fddnd
ozn?.iita'Jresou,
regirstladn(m
disl,:mvdelaie,registradnfmdfslemstanovi5tda dfsl.frihi, ze kte,rfchmdl
p<tclt6:ti.Do jedn6 vzorkovniceti: vloZf jeden smdsnyvzorek ziskanysmichdrrinL
dfldich vzorki od
maxirn6lrrd10 vdt:lstev.Odebrarr6vzorky budou vy5etieny v akreditovan6lirltc'ratoii soudasniina
piitorino,;t spol ltri.'zodc,e
moru vde,fho plodu i varroizu.
pdsmu se naiizuie odevzdat(bud' pifmo ni;tro Drostiednictvim
5. Viem. chovatelfim
v ochrani:.6m
pifsluindZO(lSVt "'del
do 31,8.2012KVS SVS pro Stredodeshjkaj pracovi5tiv ti'.rrn6iJ,-,'e.Kolind a
Bene5 vE vzork'y letni rilov6 mdli k provedenibakteriologick6ho
vy5etienina rnor vd,elihoplodu. Za
fdelem ziskdn(smdsnyr:h
vzorkfiletni rilov6mdli,jsou vSichnichovateldpovinnir'lloiiitdc'vlech .rde[stev
dvojitd podloik;7 na cno rihi na dobu nejm6nd,14 dnfi. Pro ridely vy5etienf na mor vdeliho plodu
(Paen.iba,:illuslttrv'a.e)musi kaZdl; takovf smEsnyvzorek pochinet maximiilnEr:,d10 vrir:;stev.I\{dl je
tieba vlc,Zit d<-rvhodnfctr vzorl.:.cvnica tyto i6dnd oznadit adresou,registr:Ld,nim
tislem vdelaie,
registradr,fm
dirk:m stanovi5tda disly l .lfi,ze kterfch mdl pochdzf.Do jedn6 vzorl<cvnice
s,.rvloZi j:den
smdsnyvzorel:ziska.nfsmichiinin;dild.ichvzorkfiod maxim6lnE10 vdelstev.
ir. rrr
Sankce
Za nespln*ni nebo Froruiierripovinnosr;ivyplfvajicich z tdchto mimoiddnfch veteriniirnich opatir:ni rnfiZe
,$71 netrob 72 veterindrnfho
spr6vnforgiinpodb ust;rnovenf
zdkonauloZitpokutuaZdc ,l(l5e:
jde-li
a) 50 000 K,i,
o fluzi;ksuosobu,.
b) 2 000 00()Kd, trlo-li,o[rrdvnickourrsobunebopodnikajicifyzickouosobu.
-- -Srhn;
ruarizeni
S;vSe.i.:Si,S,:l:uiaoag3*s"S
e lcerr<enr
5j
[.tlnrvc*lih* plodu
cr.rv.
Zdv6re6nd ustanoveni
1) Naffzeni se ve smysluustanoveni$ 76 odst.(3)zdkonaL-I6f,/,1999
Sb.(veterindrnizidkon),v platn6mzndnf,
vyhl{si tak, Le sr: vyvEsi na rifedni desceKrajsk6horiiadu Stiedodeskdhokraje a v5echobecnichriiadri,
jejichZ izemi se rikd na dobu nejmdnE15 dnri.
2) Naiizenf nabyvi plafnosti a ridinnosti dnem jeho vyhldSeni,za denjeho vyhl65enfse povaZujeden jeho
kraje.
vyvE5enina riiedni desceKrajskdhodiadu Stiedodesk6ho
3) Naifzeni je kaZddmupffstupn6u Kr:rjsk6veterinilmi spr6vySt6tnfveterindrnfspr6w pro Stiedodeshfkraj,
Krajsk6horiiadu Stiedodesk6ho
kaje a v5echobecnfchdiadt, jejichi.rtzemi setik6.
4) Poru5enipovinnosti vyplfvajfcich z tohoto naiizeni bude posuzov6nojakosprdvnfdelikt podle piislulnfch
ustanovenfveteliniirniho zdkona.
5) Ndkaza se prohldsi za zdolanoua ochrannda zdol|vaci opatienf budou ukondena,jestliZe se v ohnisku a
jeho ochrann6m p6srnu v prribdhu stanoven6 dvan6ctimisiinf pozorovacf doby neryskytne dalSi,
bakteriologichfm vybetienfmpotvrzeny,pifpad onemocndnitouto n6kazou.
6) Krajskd veterin/Lrnfsprdr.aSti{tnfveterin6'rripr6vy pro Stiedodeshfkraj mfiZezmEnitnebo ukondit ndkterd
naiizeniar,
mimoiddn6 veterin6irnfopat:ieni,jestliZevzhledemk epizootologickfminformacim nejsoujiZ tato
opatfeni nezbytnd a nehrozi-li netrezpediSiieni ni{kazy, anebo mriZe naiidit dal3f nezbytni{ opatieni
v piipadd zhor5erriniikazov6situace.
V BeneSovd
dne24.lO.2Ol2
MVDr. ZdendkCisai'
leditel
elektronickypodepsdno
riiad)...
xrqlsr*{se*tsrpi,obecnf
.
Vyvd5eno
na tiiednidescedne
g& HO&
gf. /o, ,la/{)
.:.. ......
Sejmuto
dne......
a s iCett{ernci
N;Pit*n
a'$vs*1.:$v*aoI ziofegsc$---- siiAn
Morvcelihopiadu

Podobné dokumenty

SÚ - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Neturen Czech"

SÚ - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy KU) jsou v souÒasnédobé r,e vlastnictr,í KU Usteckého kraje, jako i pozemky pro vedení piípojek ( pitné r'ody, uZitkor'é r'ody, plynu, el.energie,02, spla5kor'éa de5t'ovékanalizacea obou vjezdú na ...

Více

kompletní výsledky

kompletní výsledky I. rodnfkJorniho uzlov6ni Uzlov6ni ,Cj E

Více

Akutni selh6ni ledvin

Akutni selh6ni ledvin l P f e k l a d : M U D r . A J e x a n d r5 i r )

Více

Vrizva

Vrizva UfaO pro zastupoviinistdtu ve vdcech majetkov'ichvyz,iv5,podle S 65 odst.3 zdkona t''25612AnSb.,katastrdlnizdkon, vlastnikynemovitostia dalSiopr6vn6n6

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 20.8.2014

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 20.8.2014 Funkční testy - klinická biochemie Orální glukózový toleranční test (o-GTT) Slouží k posouzení glukózové tolerance prostřednictvím glykémií stanovených v průběhu testu. Test se provádí po osmihodin...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení odhadni ceny phticen:r vysii. Nrl(lncly spojen6 s vkladem do l(atastrr ncnrovilosti a oclll^cl ccnr Usnescn r

Více

zde ke stažení

zde ke stažení K n6mitk6m ridastnikfriizenf, kter6 byly nebo mohly bft uplatndnypii rizemnimiizeni, pii poiizovdni reguladnfho pl6nu nebo pii vyddnf rizemniho opatienf o stavebnf uzdvdie anebo fzemnfho opatienf o...

Více

Veřejná vyhláška - chodník Zhoř 5.2.2014

Veřejná vyhláška - chodník Zhoř 5.2.2014 riz€miZhoi u eesk€Ti€bovd,Nbmiice,Zhoi d-p.30, d.p.6? a i.p. 80, dEZ Disftibuce,a. s.. Telef6nica CzechRepublic,a.s.,Spr6vaa tdrZbasilnicPardubickdho kraje,provozUsti nadOrlicrl. Stavebnifiad dele ...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení zool/ tM4/ svs NařízeníStátníveterinárníspn{vy správa jako orgárrpříslušnýpod|e $ 48 odst. l písm.c) ákona č. státní veterinr{rní |66I|999 Sb., o veteriná'rnípóči a o změně někteých souvisejícíchzí...

Více

Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí Krajsk6ho iiadu Plzeisk6ho kaje poddnimu zdejlihospr6vniho orgdnu. Odvoliinimlze napadnout virokovouaist rozhodnuti, jednotlivt virok nebojeho vedlejsiustanoveli. protiodivodndnirozhodnuti Odvoldnf...

Více