PRoToKoL o zKouŠce

Komentáře

Transkript

PRoToKoL o zKouŠce
A
W
§
l
L 1045.1
]
!
l
l
PRoToKoL o zKouŠce
č. 66-1 1714l1/A/EMc
§
LED svítilna-1 pro drůbežářský průmysl
§
§
..-
u§§--
STROJÍRENSKÝ
zKušEBNí úsrnv
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
A
Hudcova 424l56b,621 00 Brno
Zkušební laboratoř č. 1045.1akreditovaná ČlA, pracoviště
1
Stranalz3stran
L 1045.1
PROTOKOL O ZKOUSCE
č. 66_1 1714l1/A/EMc
Výrobek:
LED svítilna-1 pro drůbežářský průmysl
Typové označení:
LEDA nternational s.r.o.
V. Kl. Klicpery 720
504 01 Nový Bydžov
lC: 04310039
Objednatel:
l
Výrobce:
LEDA lnternational s.r.o.
V. Kl. Klicpery 720
504 0't Nový Bydžov
lC: 04310039
Odpovědný pracovník:
lng. Antonín Heitl
Datum vydání protokolu:
2016-04-0B
Příloha:
č. 1 Elektromagnetická kompatibilita
- Měření emisí a zkoušky odolnosti
Rozdělovník:
1x SZÚ, s.p.
Bez písemnéhosouhlasu SZÚ se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý,
Výsledky zkoušek a ověření se týkají pouze zkoušených výrobků.
v
4.0 Brno 2012
Strojírenský zkušebníústav, s.p.
Hudcova 424l56b,621 00 Brno
Zkušební laboratoř č. 1045.1 akreditovaná ČlA, pracoviště 1
Protokol o zkoušce č, 66-1171411|NEMC
Strana 2 (celkem 3)
Zkoušky byly provedeny na základě těchto dokumentů:
Objednávka číslo1-55334 ze dne 2016-03-01 (doručené dne 2016-03-01)
-
I.
Popis zkoušenéhovÝrobku
LED svítilna-1 pro drůbežářský průmysl se používá pro prosvěcovánívajec a kontrolu zárodků.
Technické údaje:
í1 VDc
naOalenl
5
světelnÝ výkon
teplota osvětlení
130 LumenAffatt
2800 - 6500 K
Dalšípodrobnosti a popis montáže jsou uvedeny průvodní technické dokumentaci.
II.
ZkoušenÝ vzorek
Prohlídce, zkouškám a ověřením byl předložen vzorek LED svítilna-1 pro drůbežářský průmysl.
Prohlídku, zkoušky a ověření provedlv SZÚ Brno Jan Sekerka dne 2O16-03-10.
Zkoušky byly provedeny s využitímměřicích a zkušebních zařízenís platnou kalibrací.
ilI.
VÝsledkv zkoušek a ověření
Výsledky zkoušek a ověření jsou uvedeny v následující příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto protokolu
o zkoušce:
- příloha č. 1 Elektromagnetická kompatibilita - měření emisí a zkoušky odolnosti
v_4.0 Bmo 2012
Strojírenský zkušebníústav, s.p.
Hudcova 424l56b,621 00 Brno
Zkušební laboratoř č. 1045.1akreditovaná ČlA, pracoviště
Protokol o zkoušce č. 66-1171411INEMC
Strana 3 (celkem 3)
,|
Iv. seznam dalšíchpoužitÝch podkladů
- Čstvlso 80000-1:2011 Veličiny a jednotky - Čast 1: obecně
- Čstrl EN 55015 ed.4:2O14 Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení
způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením
- CSN EN 61 547 ed,2:2010 Zařizení pro všeobecné osvětlovací účely- EMC požadavky odolnosti
- Čstrt EN 61000-4-2 ed.2:2OO9 Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Čast 4-2: Zkušebnía měřicí
technika - Elektrostatický výboj - Zkouška odolnosti
- ČsN EN 61000-4-3 ed.3:2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Čast 4-3: Zkušební a měřicí
technika - Vyzařované vysokofrekvenčníelektromagnetické pole - Zkouška odolnosti
- ČsN EN 61000-4-4 ed.3:2O13 Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Čast 4-4: Zkušebnía měřicí
technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti
_ Čstv EN 61000_4-5 ed.2:2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Čast 4-5: Zkušební a měřicí
technika
-
Rázový impulz
-
Zkouška odolnosti
- ČsnEN 61000-4-6 ed.3:2009 Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Čast 4-6: Zkušební a měřicí
technika - Odolnost proti rušením šířenýmvedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli
- ČsnEN 61000-4_8 ed.2:2O10 Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Čast 4-B: Zkušební a měřicí
technika - Magnetické pole síťovéhokmitočtu - Zkouška odolnosti - Odolnost pro prŮmyslové prostředí
_ ČsruEN 6í000-4-11 ed.2:20O5 Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Čast 4-11:Zkušební a měřicí
-
technika _ Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti
Příloha č, 1 Elektromagnetická kompatibilita - Měření emisí a zkoušky odolnosti
Schéma elektrického zapojení
Návod k použití
Protokol zpracoval: Miloslav Hrdý
Za správnost protokolu odpovídá:
)QL
,ffi
Ť§y §
Xk**"ý
,e,
lng. Antonín Heitl
vedoucí zkušebny elektrických a mechanických
zařízení
v_4.0 Bmo 2012
Strojírenský zkušební ústav, s, p., Hudcova 424l56b,621 00 Brno
Zkušební laboratoř č. 1045.1 kreditovaná ČlA, pracoviště 1
Příloha č. í k protokolu o zkoušce č.66-1'l714l1lNEMC
Strana 1 (celkem
,t4)
Zkoušený vzorek: LED svítidlo-l pro drůbežářský průmysl
Odpovědný zkušební technik: Miloslav Hrdý
Zkušební a měřící zařizení: přehled viz tabulka č. 1,
fikace použitých ie uvedena u jednotlivých zkoušek číslempoložky z tabulky č. í
Místo
zkoušky:
v SZÚ
oC
íq7= 22,4
Datumzkoušky: 2016-03-10
X
u výrobce
r.v. =
56,9
o/o
102,5
kPa
jiné:
u objednatele
_ ČsnEN
Pa =
a
metody měření charakteristik
55015 ed,4:2014 Meze
vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným
Metoda zkoušky:
čísbakreditované
zkoušky:
zařízenim
Čstt EN 61547
ed.2:2010 Zaiizení pro všeobecnéosvětlovací účely-
požadavky odolnosti
3017 - Elektromagnetická kompatibilita
EMc
- měření emisí a zkoušky odolnosti
zkoušek:
postupu/metody
3017
1.
Elektromagnetická kompatibilita
měřeníemisí
3017
2,
ldentifikace zkušebn ího
postupu/metody
Název zkušebního
Poř. ě.
Elektromagnetická kompatibilita
zkoušky odolnosti
Vyhodnocení
zkoušky
-
čsru eru 55015 ed.4,.2014
+
-
čsru eru ď547 ed,2:2010
+
Vyhodnocení zkoušky:
+
x
0
požadaveksplněn
požadavek nesplněn
nehodnoceno
netýká se
Zkušební metody v tomto protokolu byly aplikovány bez odchylek, dodatků nebo výjimek.
Nejistota měření: je uvedena u jednotlivých zkoušek uvedených pod bodem
1.
Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitímkoeficientu rozšíření2, což
odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %.
v
2-0t,icezk Brno20]0
Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 424l56b,621 00 Brno
Zkušební laboratoř č, 1045.1kreditovaná ČlA, pracoviště 1
přítoha č. 1 k protokolu o zkoušce é.66-11714I1/A/EMC
Strana 2 (celkem 14)
Tabulka č. í: Měřící a zkušebnízařízení
Poř.č.
1
2
3
4
Název, typ
lnventární číslo
kalibrace
vÝrobní číslo
platná do
Měřicí pňjímač EMl
02-2043
ROHDE&SCHWARZ, typ ESHS 20
837960/004
Umělá síť
02-1Q43
ROHDE&SCHWARZ, typ ESHS 2-Z5
Měřicí pňjímač EMl
ROHDE&SCHWAM, typ ESVS 30
839497/003
02-2136
8428071006
Anténa širokopásmová, dipól
7
B
9
,10
11
12
13
14
15
,16
17
,18
19
20
21
22
23
24
25
2017-02-14
2017-02-13
rnj,chozí
viz KL HES
č.181212014
viz KL HES
č.197812014
viz KL HES
č. 1966/20,14
viz KL Rohde&Schwarz
84351 1/06
kalibrace
č. 84351 1/06
Viz KL Rohde&schwarz
ROHDE&SCHWAM, typ HL 023 41
352 3601027
výchozí
kalibrace
Měřicí přijímač EMl
02-2375
ROHDE&SCHWARZ, typ HUF-Z1
Anténa logaritmicko-periodická
b
2017-02-08
Přesnost
ROHDE&SCHWARZ, typ ESC| 7
1
Analyzátor kvality sítě
02-2361
FLUKE, typ 435
Yáažná impedance
16731,123
00926
02-2128
Absorpční kleště
ROHDE&SCHWAM, typ MDS
21
842437028
Vysokofrekvenční generátor
02-2335
lFR, typ 2032
203003/525
Vysokofrekvenční zesilovač
02-2253
OPHIR, typ 5041 F
Vysokofrekvenční zesilovač
1
020A
02-2294
2019-01-27
20,17-09-29
výchozí
kalibrace
2017-05-20
4i,chozí
kalibrace
Anténa širokopásmová
02-2251
u/chozí
SCHAFFNER, typ CBL 6í4,1 A
4204
kalibrace
Anténa širokopásmová trychtýřová
02-2295
SCHAFFNER, typ BHA
2í 086
4i,chozí
kalibrace
02-2312
v0712102345
Elektronický autotransformáor
EMTEST, typ V4780
vazební a oddělovací síť
EMTEST, typ CNl 503 A2 l 32 A
V4780 s2
02-2324
V0814103587
Vazební kapacitní kleština
SCHAFFNER, typ CDN 126
528
Simulátor elektrostatických rnýbojů
o2-2o75
EMTEST, typ ESD-30
í 095-43
vazební a oddělovací síť
SCHAFFNER, tvp CDN M5/ 32Al 80MHz
vazební a oddělovací síť
SCHAFFNER, typ CDN M2lM3
2017-o2-o5
č,842437028
Viz KL ČMl Praha
č. ,l 01 3-KL-080034-1 4
viz KL SCHAFFNER, CH
č. cc3541
viz KL SCHAFFNER, CH
č. cc6115
viz KL EM TEST GmbH
scs-D1 8í 393-Ucs5O0M4_1 40205
uýchozí
kalibrace
201 8-05-1 4
06D002
výchozí
kalibrace
14587
výchozí
kalibrace
02-2267
200214-0o73c
výchozí
kalibrace
Transformáor
11-7261
vychozí
EMTEST, typ MC2630
0608-84
kalibrace
Programovatelný zdroj sinusového napětí
02-2160
KlKUSUI, typ PCR4OOL
BJ 003072
qýchozí
kalibrace
Anténníset
02-2398
PMM LP-02
Viz KL Rohde&schwarz
příslušenstvípřístroje č. 15
SCHAFFNER
+
č.636512014
příslušenstvípřístroje č. ,l5
Smyčková anténa
PMM Bc-01
č.181412016
viz KL HES
uýchozí
kalibrace
43512
simu|áor rušení
EMTEST, typ UCS 500 M4
viz KL HES
qi,chozí
kalibrace
SCHAFFNER, typ, CBA 9429, (0,8=3) GHz
91 18
č.352.3601027
2024-06-27
vizKLEZÚ
ě,14432
viz. KL
č. EH-A440 a EH-A443
i, 2.0 ýice.k Břilo?q10
Strojírenský zkušební ústav, s, p., Hudcova 424l56b,621 00 Brno
Zkušební laboratoř č. 1O45.1 kreditovaná ČlA, pracoviště 1
Příloha ě. 1 k protokolu o zkoušce ě.
í
66_1171UIINEMC
Strana 3 (celkem 14)
Měření emisí
1.1 Měření napětí na sítbvých svorkách
Metoda zkoušek:
-
Čsru EN 55015 ed,4:2014 Meze
způsobeného elektrickým
i svítid ly
a
metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení
a podobným zařízenim
Použitéměřící zařízení:viz tabulka č.1 položka ě.
1
,
2, 6
požadované meze:
Tabulka
í.1: Mezníhodnoty rušivých napětína sít'ových svorkách
dle
ČsN EN 55015 ed.4:2014
Kmitočtové pásmo
kvazivrcholová hodnota"
dB (uV)
střední hodnota"
dB (uV)
9 kHz
-
50 kHz
50 kHz
-
150 kHz
90 až 80b
0,15 MHz
-
0,50 MHz
66 až 56b
56 až 46b
0,50MHz-5MHz
56
46
5 MHz - 30 MHz
60
50
110
" na kmitoětech rozhraní pásem platínižšímezníhodnoty
b
mezníhodnota lineárně klesá s kmitoětem
Naměřené hodnoty jsou uvedeny v obrázku 1.1 a. až 1.1d.
v 2-0licezkRrilo2q]0
Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 424l56b,621 00 Brno
Zkušební laboratoř č. 1045.1kreditovaná ČlA, pracoviště 1
Příloha č. 1 k protokolu o zkoušce é.66-11714lílA/EMC
@
dBpv
Ai-i.' 40 dB
RBL{
},IT
Strana 4 (celkem 14)
200 Hz
5 0 ms
PREAMP oFF
00
L2t
=J
kEz
5oV
rPK
čLRtíR
-]_
0
-90
-80
t
fltu,n"
il,t.rh
tt
u-
.h.r,t
YU-\ "yll"lF'
,
flIti
1ru
t
\
qDB
Dc
llť
\
-40
\-il
-30
2o
9 kltz
\
150 kEz
Obrázek 1.1a: Napětí na síťových svorkách - dB (pV) na fázovém vodiči L na kmitočtovém pásmu
9 kHz - 150 kHz
\, 2.0 |,icezk
Rrno20l0
Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 424l56b, 621 00 Brno
Zkušební laboratoř ě, 1045.1 kreditovaná ClA, pracoviště 1
Příloha č. í k protokolu o zkoušce é.66-11714lílAlEMC
e
dB}rV
Att
100
1
sv1 ,Qv
,9
0-
-7
0-
3
Strana 5 (celkem 'l4)
RBT^] 9 kEz
10 ms
1{r
0 dB
PREA]VIP OI.I,
,IE"z
L(
MEz
lPK
cLReR
ry
@
Ř.-
iAv
* r".\
,n
\,\
l.
j h
-,
-t
§
1l{
]í
\
l
U\ť
\
\nJ
l
li'
lJ
u
6ĎB
t-
Dc
'l.J
lA ,l
.?o-
l,r.l
l/ \
fu
"h
V\
,Jd
t
\
-10o
150
30
kE,z
Obrázek
},TEz
í.íb:Napětí na síťovýchsvorkách -
dB (pV) na fázovém vodiči L na kmitoětovém pásmu
150 kHz - 30 MHz
Neiistota měření: Vzhledem k velké odlehlosti výsledků od předepsané hodnoty je vyloučen vliv nejistoty
na vyjádření shody.
vvhodnocení:
Zařizeni splňuje požadované im ity vyzařován
l
í.
l, ).0 l,ícezk Brno2j]0
Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 424l56b,621 00 Brno
Zkušební laboratoř ó. 1045.1kreditovaná ČlA, pracoviště 1
příloha č. 1 k protokolu o zkoušce é.66-11714Ií/A/EMC
Strana 6 (celkem 14)
1.2 Měření vyzařovaného elektromagnetického rušení
Metoda zkoušek:
- čsN EN 55015
ed,4:2014 Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenóního rušení
způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízeni
Použitéměřící zařízení:viz tabulka č. 1 položka ó.3,22
požadované meze:
Tabulka
í.2: Mezní hodnoty
dle
Kmitočtové pásmo
9 kHz
-
70k{z-
70
vyzařování krytem
ČsN EN 550,15 ed.4:2014
k{z
150 kHz
150kHz-3MHz
Mezní hodnoty pro anténu
s průměrem 2 m
dB (uA)
88
88 až 58b
58 až22b
22
3 MHz - 30 MHz
platí
pásem
nižší
mezníhodnoty
na kmitočtech rozhraní
b
klesá
s
kmitočtem
hodnota
lineárně
mezní
u
Neiistota měření: hodnoty vyzařování jsou neměřitelné, je tedy vyloučen vliv nejistoty na vyjádření shody.
vvhodnocení:
Zařizeni splňuje požadované limity vyzařovaného elektromagnetického rušení.
\, 2.0 ýicezk l]rilo2q
l0
Strojírenský zkušebníústav, s. p., Hudcova 424l56b,621 00 Brno
Zkušební laboratoř č. 1O45.1 kreditovaná ČlA, pracoviště 1
Příloha ě.
2
í k protokolu
o zkoušce
é.66-11714Ií/A/EMC
Strana 7 (celkem 14)
Odolnost proti vnějšímurušení
Kritéria funkčnízpůsobilosti:
a) Funkění kritérium A: Během zkoušky nesmí být pozorovánazména svítivosti a řídicía regulačníěást,
pokud existuje, musí během zkoušky pracovat podle svého určení.
b) Funkčníkritérium B: Během zkoušky se můžesvítivost měnit na jakoukoliv hodnotu. Po zkoušce se
musí během jedné minuty obnovit svítivost na původníhodnotu. ŘiOici a regulačníěást nemusí být
funkčníběhem zkoušky, avšak po zkoušce musí pracovatřízení ve stejném režimu, jako před zkouškou
za předpokladu, že nebyl během zkoušky vydán příkaz ke změně režimu,
c) Funkčníkritérium G: Během zkoušky a po níje dovolena jakákoliv změna svítivosti a světelný zdroj(e)
můžepřestat svítit. Po zkoušce se musí během 30 minut všechny funkce vrátit do normálu; je-li to
nezbytné, i krátkodobým přerušením sít'ového napájení a/nebo řízeni a regulace.
Dalšípožadavky na osvětlovací zařízeni obsahující zapalovací zařízeni: Po zkoušce se osvětlovací
zařízení vypne. Po půlhodině se znovu zapne. Osvětlovací zařízení musí nastartovat a pracovat podle
svého urěení.
ý
2-0 lícezk Brio21l0
Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 424l56b,621 00 Brno
Zkušební laboratořč. 1045.,1 kreditovaná ČlA, pracoviště 1
Příloha č. 1 k protokolu o zkoušce č.66-11714Ií/A/EMC
2.1 Elektrostatický výboje
Strana 8 (celkem 'l4)
(ESD)
Zkoušky provedeny podle předpisů:
-
čsN EN
čsN EN
61547 ed.2:2010 Zařizení pro všeobecné osvětlovací úěely - EMC požadavky odolnosti
61o0o-4-2ed.2:2OO9 Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Čast4-2: Zkušebnía
měřicí technika - Elektrostatický výboj - Zkouška odolnosti
Použitéměřící zařízení:viz tabulka č. 1 položka č. 19
Požadovaný stupeň odolnosti: íunkěníkritérium A
postup zkouškv:
-
kontaktní výboj:
amplituda
4 kV
početvýbojů POS10
NEG10
-
výboj vzduchem:
amplituda
poěet
8 kV
výbojů POS
10
NEG 10
Místa aplikace na zkoušeném zařízení:
-
kryt zařízeni
pracovn í reži m zkoušeného zařízeni,.
béžnýprovoz
-
Zjištění:
žádný vliv
vvhodnocení:
Zařízeni vyhovělo přizkoušce na odolnost proti elektrostatickému výboji.
v
2.0 vicezk Brno20]0
Strojírenský zkušební ústav, s, p., Hudcova 424l56b,621 00 Brno
Zkušební laboratoř ó. 1045.1 kreditovaná ČlA, pracoviště 1
Příloha č. í k protokolu o zkoušce é.66-11714lílA/EMC
Strana 9 (celkem 14)
2.2 Vysokofrekvenčníelektromagnetické pole
Zkoušky provedeny podle předpisů:
-
ČsnEN 61547 ed.2:2O10 Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely- EMc požadavky odolnosti
Čstt EN 61000-4-3 ed.3:2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Čast 4-3: Zkušební a
měřicí technika
-
Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti
Použitéměřící zařizeni: viz tabulka č. 1 položka ó. 10, 11, 13
Požadovaný stupeň odolnosti: funkčníkritérium
A
postup zkouškv:
Zkušebn í elektromagnetické pole:
3 V/m
kmitočtové pásmo 80 až 1000 MHz
modulace 80% AM
Zkouška byla provedena při působení2000 ms na každémkmitočtu, přičemžbyl požit krok 1%
z předchozí frekvence.
Pracovní režim zkoušeného
běžný
-
provoz
zařizeni,.
Zjištění:
žádný vliv
Vyhodnocení:
Zařízení vyhovělo přizkoušce na odolnost protivysokofrekveněnímu elektromagnetickému poli,
\, 2.0 úce2k Brno2ql0
Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 424l56b,621 00 Brno
Zkušební laboratoř č. 1O45.1 kreditovaná ČlA, pracoviště 1
Přítoha č. 1 k protokolu o zkoušce č.66-11714I1/A/EMC
Strana 10 (celkem 14)
2.3 Magnetické pole sítbvého kmitočtu
Zkoušky provedeny podle předpisů:
-
Čsru EN 61547 ed,2:2010 Zařízeni pro všeobecné osvětlovací účely- EMC požadavky odolnosti
Čstt EN 610004-8 ed.2:2010 Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Čast 4-8: Zkušebnía
měřicítechnika - Magnetické pole síťovéhokmitočtu - Zkouška odolnosti
Použitéměřící zařizení: viz tabulka č. 1 položka ó.22,23
Požadovaný stupeň odolnosti: funkčníkritérium A
postup zkouškv:
Zkušebn í elektromagnetické pole:
3 A/m
kmitočet 50160 Hz
Vyhodnocení:
Zkouška není vyžadována.
l, 2.0 ýice.k BrDo2()]()
Strojírenský zkušebníústav, s. p., Hudcova 424l56b,621 00 Brno
Zkušebnílaboratoř č. 1045.1kreditovaná ČlA, pracoviště 1
Přítoha č. í k protokolu o zkoušce é.66-11714/í/A/EMC
2.4
Strana 11 (celkem 14)
RychIé elektrické přechodové jevy
Zkoušky provedeny podle předpisů:
-
čstl EN
čsN EN
EMC požadavky odolnosti
61oo0-4-4 ed,2:2OO5 Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Čast 4-4: Zkušební a
měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzŮ - Zkouška odolnosti
6,1547 ed,2:2010 Zařizení pro všeobecné osvětlovací účely-
Použitéměřící zařizeni: viz tabulka č. 1 položka č. 15
Požadovaný stupeň odolnosti: funkčníkritérium B
postup zkoušky:
Zkušební napětí:
1 kV, opakovací kmitočet 5 kHz
-
doba
trvánízkoušky: 2 minuty
pozitivní polarita
2 minuty negativní polarita
Místa aplikace na zkoušeném zařízení:
napájení 1/N/PE 230 V, 50 Hz
-
Pracovní režim zkoušeného
běžný
-
provoz
zařizeni:
Zjištění:
žádný vliv
vvhodnocení:
Zařízení vyhovělo požadavkůmna odolnost proti rychlým elektrickým přechodovým jevŮm.
l, 2.0 ticezk Brno20l0
Strojírenský zkušební ústav, s, p,, Hudcova 424l56b,621 00 Brno
,t
Zkušební laboratoř č, 1045.1kreditovaná ČlA, pracoviště
Příloha č. í k protokolu o zkoušce é.66-11714lílA/EMC
Strana 12 (celkem 14)
2.5 lnjektované proudy
Zkoušky provedeny podle předpisů:
-
Čst t EN 61547 ed.2:2O10 Zařizeni pro všeobecné osvětlovací účely- EMC požadavky odolnosti
Čstl EN 61000-4-6 ed.3:2009 Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Čast 4-6: Zkušební a
měřicí technika - Odolnost proti rušenímšířeným vedením, indukovaným vysokofrekveněními poli
Použitéměřící zařízení:viz tabulka č. 1 položka é. 10,21
Požadovaný stupeň odolnosti: funkčníkritérium A
postup zkouškv:
Zkušební napětí: 3 V pro připojovací síťovésvorky
kmitočtové pásmo 0,15 až 80 MHz
modulace 80% AM
Zkouška byla provedena při působení2000 ms na každémkmitoětu, přiěemž byl požit krok 'l%
z předchozí frekvence.
Místa aplikace na zkoušeném zařízení:
napájení 1/N/PE 230 V, 50 Hz
-
Pracovnírežimzkoušeného zařizení:
- běžný provoz
Zjištění:
žádný vliv
Vyhodnocení:
Zařízení vyhovělo požadavkům na odolnost protiinjektovaným proudům
l
2.0 l,icezk Bťhó2010
Strojírenský zkušební ústav, s. p,, Hudcova 424l56b,621 00 Brno
Zkušební laboratoř č. 1045.1 kreditovaná ČlA, pracoviště 1
Přítoha č. 1 k protokolu o zkoušce é.66-11714I1/A/EMC
Strana 13 (celkem 14)
2.6 Rázový impulz
Zkoušky provedeny podle předpisů:
-
ČsnEN
čsn EN
61547 ed,2:2010 Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely- EMC požadavky odolnosti
61ooo-4-5 ed.2:2OO7 Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Čast 4-5: Zkušební a
měřicítechnika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti
Použitéměřící zařízeni: viz tabulka č. 1 položka ě. 15
Požadovaný stupeň odolnosti: funkčníkritérium C
postup zkouškv:
zkušebníúrovně:
- symetrické napětí
- asymetrické napětí
1 kV
2 kV
Pro každénapětí a pro každou kombinaci vodičůzkoušeny 2 kladné a 2 záporné impulsy.
Místa aplikace na zkoušeném zařízení:
napájení 1/N/PE 230 V, 50 Hz
-
Pracovnírežim zkoušeného zařízeni:
- běžný provoz
Zjištění:
žádný vliv
vvhodnocení:
Zařízeni vyhovělo požadavkům na odolnost proti rázovým impulzům.
v 2.0 tícezk Brlo20l0
Strojírenský zkušební ústav, s, p., Hudcova 424l56b,621 00 Brno
,tO45.1
kreditovaná ČlA, pracoviště 1
Zkušební laboratoř č.
Strana 14 (celkem 14)
Pří|oha ě. 1 k protokolu o zkoušce é.66-11714/í/A/EMC
2.7
Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí
Zkoušky provedeny podle předpisů:
-
čsru EN 61547 ed.2:2010 Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely- EMC požadavky odolnosti
čsN EN 61000-4-11 ed.2:2005 Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Cást 4-11: Zkušební a
měřicítechnika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušenía pomalé změny napětí- Zkoušky
odolnosti
Použitéměřící zařízení:viz tabulka č. 1 položka ě. 15, 16
Místa aplikace na zkoušeném zařizení:
napájení řídicíelektroniky 1/N/PE 230 V, 50 Hz
-
zkušebníúrovně:
0,5 period
- přerušení napětí na dobu:
Požadovaný stupeň odolnosti: funkčníkritérium c
pracovn í režim zkoušeného zařízeni,.
-
běžný provoz
Zjištění:
žádný vliv
zkušebníúrovně:
10 period
- pokles napětí na70 o/o na dobu:
Požadovaný stupeň odolnosti. funkčníkritérium B
pracovní režim zkoušeného zařízeni,.
běžný provoz
-
Zjištění:
žádný vliv
Vyhodnocení:
Zařízení vyhovělo požadavkůmna odolnost proti krátkodobým poklesům a krátkým přerušením napětí.
zkušebnítechnik:
.lVjlqp]q.v_ljltÝ
jméno
)oF," l'r'
/ --|1 L*r
podpis
//-',
kontroloval:
,1_1
9. _ L qDp_n [_ P vt9_e
jméno
20í6-04-08
\, 2-0 l,icez* lJrŮo2010

Podobné dokumenty

PRUKAZ ENERGETICKE

PRUKAZ ENERGETICKE ANO - třída B- úsporná

Více

E€)E - KOVOSLUŽBA HASICÍ PŘÍSTROJE, as

E€)E - KOVOSLUŽBA HASICÍ PŘÍSTROJE, as Při posuzování shody byly aplikovány relevantní poŽadavky následujících norem:

Více

Grand X In

Grand X In vysílacím výkonu zařízení, běžná provozní hodnota SAR tohoto zařízení je zpravidla nižší, než bylo uvedeno výše Funkce automatické regulace energetické úrovně zařízení zajišťuje, že se používá pouz...

Více

Starting list European Hill - Climb Championship

Starting list European Hill - Climb Championship European Hill - Climb Championship - Grand Prix Czech Republic Ecce Homo 2010

Více