ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Komentáře

Transkript

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY
Čj.výst.: OV/044954/2014/Mach
D-1612/12
VYŘIZUJE: Ing. arch. Mach Martin, tel.236 044 323
Praha 19.8.2015
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") a podle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve
stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou
dne 29.4.2014 podali
Krystian Dobrowolski, Elsnera 2 m. 102, 58-506, Jelenia Góra
Galyna Oragvelidze, Tsitadelna 29/9, Kiev, UA
Teymuraz Teymurazowich Oragvelidze, Sedova 80, St. Petersburg, RU
Alexandre Sinclair Mehdevi, Mánesova 1612/79, 120 00 Praha 2
Nicholas Philip Waring, Mánesova 1612/79, 120 00 Praha 2
které zastupuje SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., Na Perštýně 362/2, 110 00 Praha 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
stavební úpravy domu č.p. 1612 Vinohrady v souvislosti s napojením svislých uličních dešťových
svodů do kanalizační přípojky, Praha 2, Mánesova 79, (dále jen „stavba“),
na pozemcích parc. č. 2420, 4127 v katastrálním území Vinohrady. Uvedeným dnem bylo zahájeno
stavební řízení
Stavba obsahuje:
2 ks ležatých dešťových svodů napojených na stávající kanalizační přípojku pro dům č.p. 1612
Vinohrady a ukončených napojením na svislé dešťové svody, resp. na litinové lapače splavenin (nad
lapači splavenin svislé litinové roury délky 2 m) domu č.p. 1612 Vinohrady.
I. Levý (při pohledu na uliční fasádu) ležatý dešťový svod délky 11,0 m z rour KT DN 125 vedený
v zemi ve vzdálenosti 0,6 – 1,0 m před uliční fasádou domu č.p. 1612 Vinohrady.
II. Pravý (při pohledu na uliční fasádu) ležatý dešťový svod délky 10,5 m z rour KT DN 125 vedený
v zemi ve vzdálenosti 0,6 – 1,0 m před uliční fasádou domu č.p. 1612 Vinohrady.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Zahájení výkopových prací bude oznámeno všem správcům poduličních sítí ve lhůtách jimi
stanovených.
4. Žadatel zajistí, aby byl před zahájením prací a před zasypáním inženýrských sítí přizván zástupce
těch vlastníků či správců inženýrských sítí, kteří si přizvání ve svém stanovisku vymínili.
5. Po ukončení prací bude stávající kamenná dlažba chodníku vrácena na své místo se zachováním
vzoru a způsobu kladení.
Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111, ved. odboru: 236 044 270, 602 691 642, fax: 222 512 088
e-mail.: [email protected], www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID y7yb44i
Č.j. MCP2/084087/2015/OV-OUZR/Mac
str. 2
6. Nové litinové roury na fasádě budou opatřeny nátěrem v barevnosti stávajících dešťových svodů.
7. Bude zachována průjezdnost komunikací alespoň v jednom jízdním pruhu pro mobilní požární
techniku.
8. Stávající venkovní hydranty budou přístupné.
9. Při provádění výkopových prací nedojde ke kontaminaci podzemních vod závadnými látkami.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád:
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, IČ: 00064581
Krystian Dobrowolski, nar. 25.4.1978, Elsnera 2 m. 102, 58-506, Jelenia Góra
Galyna Oragvelidze, nar. 6.6.1947, Tsitadelna 29/9, Kiev, UA
Teymuraz Teymurazowich Oragvelidze, nar. 18.1.1974, Sedova 80, St. Petersburg, RU
Alexandre Sinclair Mehdevi, nar. 9.6.1947, Mánesova 1612/79, 120 00 Praha 2
Nicholas Philip Waring, nar. 2.11.1969, Mánesova 1612/79, 120 00 Praha 2
Odůvodnění:
Dne 29.4.2014 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník dne 5.6.2014 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 28.1.2015.
Před zahájením řízení stavební úřad určil okruh účastníků řízení, vlastníků a oprávněných z věcných
břemen těchto nemovitostí:
-
Podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – stavebník a vlastník stavby – domu č.p. 1612
Vinohrady: Krystian Dobrowolski, Galyna Oragvelidze, Teymuraz Teymurazowich Oragvelidze,
Alexandre Sinclair Mehdevi, Nicholas Philip Waring
-
Podle § 109 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – vlastník stavby – domu č.p. 1612 Vinohrady: Mark
Fraser Richardson a vlastník pozemku parc.č. 4127 v katastrálním území Vinohrady: Hlavní město
Praha
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Během řízení stavební úřad zjistil, že účastníku řízení panu Fraser Richardson nelze doručit na adresu
trvalého pobytu, a proto mu doručil na adresu Mánesova č.p. 1612/79, 120 00 Praha 2-Vinohrady.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby zpracovaná Ing. Markem Kratěnou, autorizovaným inženýrem pro
techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, ČKAIT 0011210 splňuje obecné technické
požadavky na výstavbu podle vyhlášky č. 26/1999 Sb.hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích
na výstavbu v hl. městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení stavby.
V průběhu řízení byly předloženy tyto doklady a stanoviska:
- Stanovisko HZS hl. m. Prahy ze dne 16.7.2014 pod č.j. HSAA-8032-3/2014.
- Koordinované stanovisko ÚMČ P2 ze dne 5.8.2014 pod zn. MCP2/069624/14.
- Stanovisko ODA MHMP ze dne 9.72014 pod č.j. MHMP-1000565/2014/ODA-O4/Jv.
- Stanovisko OPP MHMP ze dne 23.9.2014 pod č.j. S-MHMP 974660/2014.
- Souhlas SVM MHMP ze dne 11.9.2014 pod č.j.: SVM/VP1243505/14/sva.
- Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 19.1.2015 mezi stavebníkem a HMP.
Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111, ved. odboru: 236 044 270, 602 691 642, fax: 222 512 088
e-mail.: [email protected], www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID y7yb44i
Č.j. MCP2/084087/2015/OV-OUZR/Mac
-
str. 3
Plná moc pro zástupce stavebníka ze dne 21.10.2014, 27.10.2014, 10.11.2014 a 24.11.2014.
Výpis z katastru nemovitostí ze dne 8.8.2015, LV 2520 a LV 2178.
Vyjádření PVK ze dne 11.9.2014 zn.: PVK 44165/OTPČ/14.
Souhlasná stanoviska správců a vlastníků sítí technického vybavení území byla vyjádřena písemně
a razítky na situačním výkrese.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Pro informování veřejnosti bude toto rozhodnutí vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 2
a současně na desce elektronické
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky ani nevyužili možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Upozornění:
•
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst.4) stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
•
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
•
Podle § 152 odst. 3 stavebního zákona je stavebník povinen při provádění stavby, která vyžaduje
stavební povolení nebo ohlášení, stavebnímu úřadu předem oznámit termín zahájení stavby, název
a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 160 stavebního zákona). Nesplnění
této povinnosti je přestupkem podle § 178 odst. 3 písm. b) stavebního zákona nebo správním
deliktem podle § 180 odst. 3 písm. b) stavebního zákona.
•
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby na
předepsaném formuláři nejméně 30 dní předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122 stavebního
zákona. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30
dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení užívání stavby
nezakáže.
•
Na stavbě musí být veden stavební deník.
•
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m. Prahy,
podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Ing. Helena Dřízhalová
vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 2
otisk úředního razítka
Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111, ved. odboru: 236 044 270, 602 691 642, fax: 222 512 088
e-mail.: [email protected], www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID y7yb44i
Č.j. MCP2/084087/2015/OV-OUZR/Mac
str. 4
Příloha: (bude předána stavebníkovi, případně vlastníkovi, po nabytí právní moci rozhodnutí)
• ověřená projektová dokumentace
• štítek "Stavba povolena"
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve
výši 5000 Kč byl zaplacen dne 18.8.2015.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlast. rukou fyzické osoby, doporučeně na dodejku právnické osoby)
1. SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., IDDS: ccc5mwp,
zastoupení pro: Krystian Dobrowolski, Galyna Oragvelidze, Teymuraz Teymurazowich Oragvelidze,
Alexandre Sinclair Mehdevi, Nicholas Philip Waring
2. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku, IDDS: 48ia97h
3. Mark Fraser Richardson, Mánesova č.p. 1612/79, 120 00 Praha 2-Vinohrady
dotčené orgány:
4. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
5. Hygienická stanice hl. města Prahy, IDDS: zpqai2i
6. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
7. Městská část Praha 2, Odbor životního prostředí, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
ostatní:
8. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 110 00 Praha 1-Staré Město
9. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
10. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
11. referent
10. spisy
11. plány
14. Městská část Praha 2, úřední deska, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111, ved. odboru: 236 044 270, 602 691 642, fax: 222 512 088
e-mail.: [email protected], www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID y7yb44i

Podobné dokumenty

ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ 2. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 3. Po celou dobu výstavby musí být zachován pro všechny vlastníky a uživatele objektů, požární a záchranno...

Více

ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů včetně příloh tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nep...

Více

Územní rozhodnutí na TR Chodov

Územní rozhodnutí na TR Chodov • Vyjádření ÚMČ Praha 5 – ODŽ pod čj. MČ05/28882/2009/ODŽ/wolfj ze dne 13.7.2009 • Souhlasné stanovisko ÚMČ Praha 16 – OD pod čj. 10731/09/OD/Mj ze dne 27.7.2009 • Vyjádření ÚMČ Praha 16 – OŽP pod ...

Více

M STSKÁ ÁST PRAHA 4 Ú ad m stské ásti, Antala Staška 2059/80b

M STSKÁ ÁST PRAHA 4 Ú ad m stské ásti, Antala Staška 2059/80b řádu, věcně příslušný dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále příslušný dle ust. § 32 ...

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU příslušného úřadu, který vydává povolení stavby. Pokud stavba nepodléhá povolení dle stavebního zákona, bude stavba projednána se všemi správci poduličních sítí a s dotčenými orgány státní správy. ...

Více

návrh územního rozhodnutí

návrh územního rozhodnutí 9. Oznámit užívání stavby je možné až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním technické infrastruktury – kanalizační řad obce Stará Lysá.

Více

Originální dokument

Originální dokument Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dosta...

Více

Vyrozumění o podaném odvolání

Vyrozumění o podaném odvolání MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/093788/15/OST/RUHA Č.J.: P4/058618/16/OST/CHAL Oprávněná úřední osoba: Bc. Anna Chalupov...

Více