Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne

Komentáře

Transkript

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne
obec Uhřetice
ZastupitelstvoobceÚhřetice
Zápis
ze zasedáníZastupitelstvaobceUhřetice'
konanéhodne22. prosince20|0,od 18:00hodin.
Přítomni: p. Víšek,pí Pulpitová, p. Němec, p. Štursa,p. Hypšmaq pí Tlapráková,pí Batková,
p. JUDr. Bína
Omluveni: Ing. Kopista
Zahájení zasedání zasÚupitelstva
Zased,ániZastupitelstva obce Úhřetice (dá|etéžjako ,7astupitelstvo..)by|o zahájeno v 18:00
hodin panem starostou Pavlem Víškem. Pan starosta přivítal přítomnéa přednesl zpráw o
činnostiod minuléhoveřejnéhoz'aseděnikonanéhodne 4. listopadu 20l0.
Dne 4. l1.2010 proběhla na obecnímuřadě draŽbauskladněných věcí zčp, |6 po panu
Některévěci byly vydraŽeny úěastníkydražby,zbývqící většinu
opetovi a paníBarnošiíkové.
odkoupil pan Tobiáš (nynějšímajitel čp. 16) a pomohl s jejich likvidací.
Dne 15. listopadu proběhlo jednání s majiteli pozemku parc. č. 1277 k. ú.Úhřetice' s panem
Ing. Hamerníkem a panem Razskazovem, kterése týkalo odsouhlaseníumístněníplánované
čistírnyodpadních vod na tento pozemek. Tohoto jedníní se zúčastnilii zístupci Vodrárenské
společnosti Chrudim pan Libřický a pan Šavelka'kterými bylo sděleno, Že ploch4 která bude
potřeba pro stavbu budovy Čov bude o velikosti cca 600 m2. S majiteli pozemku byl sjedrrrín
případný odkup tétočrístia byla sjednána dalšíschůzkana24.listopadu. Dne 16. listopadu
byl zaslrán nákres umístění Čov dte požadavků majitelů pozemku, a|e jtž s vyznačením
potřebnéplochy pro umístěníČoV na 1|26 m2. Zuvedeného důvodu se majitelépozemku
pan Ing. Hamerník, pan Razskazov a pan Ing. Bořek dne 24.listopadu vyjádřili' že při této
velikosti pozemku odprodají pouze pozemek celý, který má ronrĚr 468I m2 a za cca Kě
500,--zarn2.
Dne 26. 11. 2010 byl podepsándodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. |62|12009uzavřenépodle
$536 a násl. ziíkona ě. 5|319| Sb. v plném znění s firmou SmP odpadY &.S.,ktery upravuje
rozsah a obsah poskytovaných služeb,ceny a platby pro nísledujícírok 2011. Jde o mírné
navýšeníceny cca2%o.
Dne26.11. a 10. |2.by|auzavřenaspaneVondráčkemsmlouvanapronájemvíceúčelového
sálu na poŤádáníkulturních akcí' obě akce proběhly bez většíchproblému a sál byl řádně
předán.
I
Dne 27, 1l. jsme mezi našenejmenšíobčánkypřivÍtali ondřeje Valsu a Vítka Smetanu.Ve
stejný den jsme popřáli manželůmFlídroým k jejich stříbrnésvatbě a manželůmLátovým
k jejich zlatésvatbě.
od 28. listopadu je rozsvícen vánočnístrom na návsi obce.
Dne 14. 12. se uskutečnilavalná hromada Mikroregionu Chrudimsko, na které byl za t:m;ší
obec delegován pan Vítězslav Němec, ktery nís bude v jednou z bodůjednání informovat.
Dne 15. 12. se na obecnímuřadě uskuteěnila schůzkačlenekSPOZ, kde byla zhodnocena
ěinnost zarok20IO anaplánovány pochůzkypo jubilantech našíobce na příštírok. Dále byla
domluvena pomoc při akci - setkáníu vánočníhostromu.
Dne 17. 12. se uskuteěnilo na obecnímúřadějednání ohledně zrušenídobývacíhoprostoru se
zástupci obvodního báňského uřadu v Trutnově, se zástupci firmy Wieneberger cihlařský
prumysla.s.. Jednohlasně bylo odsouhlaseno nušenítohoto dobývacíhoprostoru (,flliňák.. a
okolO.
Určeníověřovatelůa zapisovate|e
Pan starostanawhl určit ověřovateli zápisu pattaYitézslava Němce a pana Romana Stursu a
zapisovatelem paníPavlu Slavíkovou. K náwhu nebyly vzneseny žádnéprotináwhy.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úhřetice určuje ověřovateli aÍpisu pana Vítěulava Němce a pana
Romana Štursua zapisovatelempaní Pavlu Slovíkovou..
Zdrže|i se.......0.........
Proti ........0........
Výs|edek hlasování: Pro ......8........
Usnesení č.1 bylo schváleno.
Schváleníprogramu:
Pan starosta seznámil přítomnés náwhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
uřednídesce. K návrhu programu nebyly vzneseny náwhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelslvo obce Uhřetice schvaluje ndsledujícíprogram usÍavujícíhozaseddní:
I) Projednání žádosti paní ředitellry mateřské škoý - neinvestičnípříspěvek na provoz.
II) Schválení rozpočtuna rok 2011
III) Inventarizace za rok2010
IV) Pozemek pro umístěníČov parc. č.|277 (núídka ceny) a posouzenídalšívarianty
pozemek parc. č.1279 k ú.Uhřetice.
V) Rozpočtovéopatření č.10048.
VI) odkup pozemku parc. č. 443t9a 443t|0 k ú.Útrřetice
VI! Úprava lyhlášlry o místníchpop|atcíchv návaznosti na novelu daňovéhořádu
vilD Zpráv a z v a|néhromady Mikro regionu C h rudimsko
IX) Přepracování pojistné smlouvy s Českou pojišt'ovnou' a.s. (připojištění chodníků,
sněhu a zahradní techniclry konkr. traktůrku)
X)D|e naÍízenívlády 37512010se od 1. 1.20|,| mění výšeodměn za výkon funkce členů
zastupitelstva.V návaznosti na toto nařízení dojde od ledna 2011 k úpravě odměn dle
přílohy č.1
XI) Jmenování členůstavebníkomise
XII) V|hkost v přízemnímbytě domu čp.43
ZdrŽe|i se......0..........
Proti .......0.........
Výsledek hlasování: Pro .....8.........
Usnesení č.2 bylo schvá|eno.
Bod I - Neinvestičnípříspěvek na provoz mateřskéškoly
příspěvku lrn provoz
Projednání výšerreinr'estičnílro
Panem starostou byla přečtena žádost paní ředitelky o navýšeníneinvestičníchnákladů.
Z důvodu sníŽenínákladů v loňskémroce a k zajištěníkladného hospodrářskéhoqfsledku za
rok 2010 (vyrovnání úráty z roku 2009) bylo nawženo navýšeníneinvestičníchnákladů na
rok 2010 na Kč 370.000,--. Před hlasováním byla dána moŽnost zastupitelůmsdělit své
stanovisko. Žadne stanovisko vzneseno nebylo.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Uhřetice schvtÍlilo zýšení neinvestičních nákladů obce na provoz MS
no Kč 370.000,...
Proti .........0.......
Zdrže|i se......0..........
Výs|edek h|asování:Pro ......8........
Usneseníč.3 bylo schváleno.
Bod II - Rozpočetna rok 2011
ProjednáIrírozpočtuna ro|i 20ll
Pan starosta požáda|paní Elu Bat'kovou, předsedkyni finančníhoýboru, aby přítomné
seznámila s návrhem rozpočtuna rok 20||, ktery byl od 8. 12 do 22. 12. 20t0 vyvěšen na
úřednídesce. Na provoz mateřskéškoly bylo vyěleněno Kě 350.000,--. Paní ředitelka
Kličková předloŽila náwh na neinvestiění náklady ve lyši Kč 440.000,--. Zastupiteli byl
tento náwh projednán. S přihlédnutím na zaslanou žádost o dotaci na zateplení budovy
mateřské školy a výměnu oken bylo nawženo naýšení neinvestiěních nákladů na Kč
400.000,--' Ve vyjimečných případech bude navýšenídodatečněprojednáno a následně
řešeno. Dalšípřipomínky nebyly vzneseny.
Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Uhřetice schvaluje roqločet na rok 2011 s celkouými příjmy Kč
4 732 700,-- a s celkovými ýdaji Kč 4 870 900'_ (uýdajeKč 4 642 000,- + Jinancování spldlky úvěruKč 228.900,--),
Výsledek h|asování:Pro .......8.......
Proti.......0.........Zdrže|iise......0..........
Usneseníč.4 by|o schváleno.
Bod III - Inventarizaceza rok 2010
provedeníinvent:rrizacezn ro|<20l0
Př.í|<az
ve znění pozdějšíchpředpisů
Starosta obce ve smyslu zákona č. 563l|991 Sb., o účetnictví,
přkazal provéstinventarizacimajetku azávazk'ůzarok 2010 v obdobíod22. 12.2010 do 31.
1 . 2 0 11 .
K zajištěníinventarizacejmenuji ústředníinventarizačníkomisi
Ústřední inventarizačníkomise:
Předseda : Pulpitová Lenka
Členové: JUDr. Josef Bína' Bat'ková Eva
K zajištěníinventarizacejmenuji t5rtodílčíinventarizačníkomise
DIK č.l
Předseda komise : Bat'ková Eva
Členovékomise: SlavíkováPavla, Tlapáková Drahomíra
Druh majetku : pohledávky, závazky, pokladníhotovost,ceniny, běžnéúčty'úvěry
DIK č.2
Předseda komise : Ing. Jaroslav Kopista
Členovékomise : Lenka Pulpitová, Vítězslav Němec
Druh majetku : pozemky, budovy, komunikace, kanalizace
DIK ě. 3
Předseda komise: Roman Štursa
Členovékomise: Sádek otokar, Věra Doudová
Druh majetku:drobný hmotnýa nehmotnýmajetek_ stodola,údrŽbazeleně,oÚ, SPOZ
DIK č.4
Předseda komise: HypšmanMartin
Členovékomise: Roman Pulpit, VíšekPavel ml.
Druh majetku:drobný hmotný a nehmotnýmajetek_ hasičskázbrojnice,sál, knihovna
Bod IV - Pozemekpro umístění
Čov
Starostaobce předloŽil zastupitelůmvšechnydalšímožnélokality pro umístěníČoV se všemi
připomínkami apožadavky majitelůtěchto pozemků.Navrhl kontaktovat pana Ivana Svědíka,
prostřednictvím právního zástupce obce, aby dohodl případnépodmínky odkupu pozemku
parc. č. |279 k. ú. Uhřetice (pozemek je zatíženexekucemi). Dále bylo navrŽeno jednríní
S panem Ing. Jaroslavem Kopistou o případnémodkupu či směně částipozemku parc. č. 1286
k. ú. Uhřetice. Tyto dalšínáwhy umístěníbyly dohodnuty z důvoduvysoké cenovénabídky
majitelůpozemku parc.č.ě.1277Ing. Hamemík4 pana Razskazova a pana Ing. Bořka a jejich
podmínky odprodeje celéhopozemku o výměře 468l m2 za cca Kč 500'-- za m2, což by pro
obec představovalo finančnízěrtěžvevýši Kč 2 340500,Jinénávrhy zatim nebyly vzneseny.
Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Uhřetice souhlasí s kontaktovdnímpana Svědíka a pana Kopisty
ohledně odkupů nebo směny pozemků na umístěníčoV.
Proti.......0.........
Zdňel.i se.......0.........
Výsledek hlasování:Pro......8........
Usneseníč.5 bylo schváleno.
Bod V - Rozpočtovéopatřeníč.10048
|idtl, dorttria
opatřelrídotace na přípravu a proveclenísčítání
Sclrr'á|enírozpočtové|ro
b5'triv roce 201l:
Starosta obce zastupiteléseznámil s rozpočtovýmopatřenímč. 10048, kterése týká dotace na
lidu, domů a býů v roce 2011 ve
úhraduýdajů spojených s přÍpravoua provedenímsčítríní
Vyši Kč 1.891'--, která byla obci poskynuta. Bylo dáno hlasovat o jejím schválení.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úhřetice schvaluje rozpočtovéopatření č. 10048.
Zdrže|ise ......0..........
Proti ........0........
Výsledek hlasování:Pro ......8........
Usnesení č.6 by|o schváleno.
Bod VI - odkup pozemkůparc. č,.443t9a 443lI0 k. ú.Úhřetice
Ot|kup pozenrktl pirrc. (Y. 443/9 a .t.l3/t0 It. ri. ťt|rřetice od akciové spo|ečnosti
Wienerberger cih|ář.skýprťrnlys|
Pan JUDr. BÍnasezniímilzastupitelés podmínkami odkupu pozemkůu bytovek parc. č. 44319
a 443lI0 k. ú. Úhřetice. oba uvedené pozemky byly nabídnuty k odkupu ve vyši Kč
28.000'--. Bylo dránohlasovat o souhlasu s odkupem těchto pozemků.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Uhřetice schvaluje odkup pozemků parc. č. 443/9 a 443/10 k. ú.
Uhřetice.
Zdňe|i se .....1...........
Proti ........0........
Výsledek hlasování:Pro .....7.........
Usnesení č.7 bylo schváleno.
Bod VII . Úprava vyhlášky o místníchpoplatcíchv návaznosti na novelu
daňovéhořádu
Obecně závazná r,ylr|áškaobce Úhř.etice č'.1l20fi:
Starosta obce informoval zastupiteléo novelizaci daňovéhořádu s úěinnostíod l. 1. 20ll.
Dále sdělil, ž..ev návaznosti a změny vdaňovém řádu je nutno novelizovat i vyhlášku o
místníchpoplatcích a předal slovo panu JUDr. Bínovi, kter1ýpřítomnéseznámil se změnami
v této r,yhlášcea dal prostor k dalšímnáwhům, vyhláška byla konzultována místostarostou
obce na orgánu dozoru Ministerstva vnitr4 pracovišti Pardubice. Nebyly vzneseny žÁdné
náwhy a bylo dáno hlasovat.
Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úhřetice schvaluje obecně uÍvoznou vyhltÍškuobce Úhřetice č.t/2010 o
místníchpoplatcích.
Výsledek hlasování: Pro ......8........
Proti ......0..........
Zdrže|i se.......0.........
Usneseníč.8 by|o schváIeno.
Bod VIII _ Zpráva zYalné hromady Mikroregionu Chrudimsko
Infornracez r,a|rré
|rrorrrad1.
Starostaobce vyzval pana Vítězslava Němce, kteý byl za našiobec delegován jako zástupce,
aby přítomnéinformoval. Pan Němec sdělil následující:
- byla sdělena vyše příspěvku, která se bude odvíjet od počtůobyvatel (Kč 10,-- za 1
obyvatele),
- byli informováni o nové směrnici, která se týká oceňovánímajetku (paní Sandová pošle emailem),
. na rok 2011 bude vyše příspěvku ve qýši cca Kě22.000,-- (dalšíinformace cca vjarních
měsících),
- bude zas|ánatabulka na doplnění noqých kontaktůna vedení obce'
. proběhla volba nového ,.ýboru,
. proběhla volba revizní komise' jejímžčlenemzůstali pan V. Němec.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Uhřetice souhlasí se rprúvou z valné hromady Mikroregionu
Chrudimsko.
Zdrže|i se .......0.........
Proti ......0..........
Výs|edek hlasování: Pro ......8........
Usneseníč.9 by|o schváleno.
Bod Ix .Přepracování pojistné smlouvy s českou pojišt'ovnou, a.s.
(připojištěníchodníků,sněhu a zahradní techniky konkr. traktůrku)
lnfornrace ohledně dopojištěníněliterýc|rrizik
Starosta obce seznámil zastupitelé s náwhem paní Staré, pojišťovacímporadcem České
pojištbvny, s přepracováním a dopojištěním někteýh rizik. Jde zejména o pojištění
chodníků,trakturku John Deer, padajícího sněhu ze střechy a jiné. Žadne nrímitky nebyly
vzneseny' bylo dáno hlasovat.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Uhřetice přepracovóní pojistné smlouuy s Ceskou pojišt,ovnou.
Proti.......0.........Zdňelii se......1........'.
Výsledek hlasování: Pro ....8........
Usneseníč.10 bylo schvá|eno.
Bod x . nařízení vládv č. 37512010 odměnv za vÝkon funkce členů
zastupitelstva
Odnrěny za r'ýkorrÍ.unkceč|enťr
zastupite|stvaa konrisídle naí.ízení
vlády' č.375/2010Sb.
Starosta obce sezrriímilpřítomnés nďízení vlády 37512010Sb. Dle zmíněnéhonďízení se od
|. l.20|1 měníýše odměn za ýkon funkce členůzastupitelstvaa komisí.Y návaznostina
toto nďízení dojde od ledna 2011 k úpravěodměn dle přílohy č. 1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Uhřetice schvaluje změnou odměn za uýkonfunkce členůzastupitelstva
a komisí od I. 1. 20I1 dle nařízenívltÍdyč.375/2010 Sb.' příloha č.I.
Výsledek h|asování:Pro ....8.........
Proti .........0.......
Zdrže|i se......0..........
Usneseníč.10 bylo schvá|eno.
Bod XI . Jmenováníčlenůstavebníkomise
Jnrenováníč|en
11stavetlníkonrise
Starosta obce upozornil na neúplnost stavebníkomise a nawhl dojmenovat členy stavební
komise - pana otokara Sádka a paÍ.Botakara Sekerku, předsedou byl jmenován pan Martin
Hypšman. Jiný náwh nebyl podán' bylo drínohlasovat.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Uhřetice schvaluje předsedou stavebníkomise pana Martina Hypšmana
a čelny stavební komise pana otokara Sádka a pana otakara Sekerku.
Výsledek hlasování: Pro ....8.........
Proti .........0.......
Zdrželi se ......0..........
Usneseníč.11 bvlo schváIeno.
Bod XII - Přízemníbyt domu čp.43
Návrh paní Nováliové olrledrrěř.ešení
vlhkosti v bytě
Starosta obce seznámil přítomné s náwhem paní Noviíkové ohledně řešení problému
s vlhkostí a plísní.Jedna se o fy Drymat Systeme.cz, RabštejnskáLhota I47, C|.rudim, která
se zabývá vysoušenÍm zdiva elektro$zikální metodou. Dle protokolu zmíněnéfrrmy byla
vlhkost zdiva naměřena velmi nízká,pouze v ložnici a dětskémpokoji mÍrnězvýšená(ložnice
60Á, dětský pokoj 5,5 yo, pŤirozmezí vlhkost zýšern 5 _ 7,5 Yo) a re|xivní vlhkost vzduch
byla v bytě naměřena takénormální. Celkové naklady na opra\u a zakoupenípřístroje f,nma
vyčíslilana Kč 64.350,--. Během roku byly týo problémy řešeny a bylo S paní Noviíkovou
domluveno, Že obec upozorní na problémy s vlhkostí a písni až nastanou a následně bude
objednán specialista na vlhkost budov, s kteým bude tento problémřešen.Do dnešníhodne
rcm žádná zpráva o tom, že by nějaké problémy nastaly podána nebyla. Bylo nar,'rhnuto
předránícelévěci právnímu zástupci obce, aby byly posouzeny rriárokya povinnosti níjemnftů
býůčp.a3'
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úhřetice schvaluje postoupení celé zd'Iežitosti
prtÍvnímuzóstupci obce
posouzení
k
nároků a povinností nújemníkůbytůdomu čp.4j.
Výsledek hlasování: Pro ....8.........
Proti .........0.......
Zdrže|ise......0..........
Usneseníč.12 bylo schváleno.
Bod XII - Diskuze
Předsedajícíukončil zasedánízastupitelstv a v 20 :30 hodin.
Zápis byl vyhotovendne:22. ] 2. 2a10
Zapisovatel: Slavíkovó Pavla
(/,-ií,*
ověřovatele:VítězslavNěmec, dne22.12.2O|0 ,z//t"*u
R o m a nŠ t u r sdan' e 2 21. 2 . 2 0 1 0 , Ů , u['t\-/
Starosta:Pavel Víšek,dne22' 12.2010
/k
,lďl

Podobné dokumenty

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného Dne 27. záÍi 2011 se paní místostarostkaa pan JUDr. Josef Bína zúčastni|iza obec slavnostního předávríníocenění oranžové aZelené stuhy soutěŽe Vesnice roku 2011 ve Valdštejnskémpďáci v Ptaze, kde p...

Více

Zákaz vstupu do lesa

Zákaz vstupu do lesa Na doručení do v|astních rukouu písemnosti, u níŽhrozí,že by moh|abýt vydánajinémuúčastníku řízení,kteý má na věci protichůdný zď1em(s 19 odst.5). Na prominutízmeškáníúkonu($ 24 odst. 2), prokáŽete...

Více

číslo 4/2009

číslo 4/2009 SPU převzala postupem času symbol zeměkoule a pěti postav jako své logo. Toto logo od svého oficiálního zavedení v roce 1967 nebylo s jednou výjimkou nikdy měněno. Touto výjimkou je přidání olivový...

Více

raid

raid ři také nestíhali, neboť motorkáři ještě o půlnoci čekali v bivaku na své batohy s oblečením a spacáky. Promrzlí se přikrývali bočnicemi od stanů nebo tím, co jim zapůjčili kamarádi z aut a kamión...

Více

Zápis - Obec Dobřeň

Zápis - Obec Dobřeň žezasedáníbylo řádně svoláno.Informacepodle $ 93 odst. 1 ziátona o obcích byla na úřednídesce obecního uřadu Dobřeň zveřeiněna v souladu se ziátonempo dobunejméně 7 dnůa to od 29.5.2014do 6.6.20Í4'...

Více

Pozvánka na mimořádnou VH 30. 6. 2014

Pozvánka na mimořádnou VH 30. 6. 2014 Reasons for the proposal: With regards to the new legal regulation effective from 1. 1. 2014 it is necessary to approve the new wording of the Articles of Association of the company meeting the req...

Více