ŠkoFIN výroční zpráva 2012 - Volkswagen Financial Services

Komentáře

Transkript

ŠkoFIN výroční zpráva 2012 - Volkswagen Financial Services
158
120
20
20
150
20
20
20
20
150
Obsah
3
VŽDY NALEZNEME TU SPRÁVNOU CESTU
5
Profil společnosti
8
Struktura skupiny
10
Celosvětové koncernové zásady
12
Složení vrcholových orgánů
14
Organizační struktura společnosti
17
ŠkoFIN je lídrem značkového financování vozů již 20 let
20
Dlouhodobá strategie
21
Změnové řízení
23
Události roku 2012
26
OPĚT JEDNIČKA NA TRHU
28
Produkty a služby
Fleetové služby
40
Dealerská síť a financování jejích potřeb
42
NESTARÁME SE JENOM O SEBE
44
Péče o klienty
45
Personální politika
47
Centrální nákup
48
Sponzoringové a charitativní aktivity
50
O FINANCOVÁNÍ VOZŮ VÍME VŠE
52
Finanční situace v roce 2012
54
Výhled 2013
56
Zpráva z valné hromady
57
Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě
59
Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce
61
Rozvaha
63
Výkaz zisku a ztráty
64
Přehled o změnách vlastního kapitálu
65
Přehled o peněžních tocích
66
Příloha účetní závěrky
94
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
39
VŽDY NALEZNEME TU SPRÁVNOU CESTU
Profil společnosti
Struktura skupiny
Celosvětové koncernové zásady
Složení vrcholových orgánů
Organizační struktura společnosti
ŠkoFIN je lídrem značkového financování vozů již 20 let
Dlouhodobá strategie
Změnové řízení
Události roku 2012
3
150
20
150
142
110
20
130
20
20
110
20
133
130
Profil společnosti
S potěšením můžeme konstatovat, že společnost
Portfolio společnosti ŠkoFIN tvoří následující základní
ŠkoFIN si již od svého založení v roce 1992
produkty:
drží vedoucí pozici na českém trhu úvěrového
a leasingového financování automobilů.
• Úvěr, tedy koupě se splácením v předem určeném
Nejinak tomu bylo v roce 2012, kdy ŠkoFIN dokázal,
období. Díky úvěru klient nemusí utratit celou hotovost,
že úvěr, finanční leasing a operativní leasing lze
kterou má k dispozici, ale může ji raději zhodnotit a část
úspěšně poskytovat i v době stagnace na českém
pořizovací ceny vozu splácet. Nabídka výhodného
trhu. Zároveň opět potvrdil prvenství v kategorii
pojištění je součástí tohoto produktu. Současně jeho
operativního leasingu. V tomto trendu bychom
prostřednictvím lze financovat nejen vozidla, ale
samozřejmě rádi pokračovali i nadále, a proto
i provozní a investiční potřeby prodejců vozidel
v žádném případě nechceme zůstat na dosažené
koncernu Volkswagen.
úrovni, ale naopak se chceme dále rozvíjet ve
– investiční úvěry jsou využívány pro financování
prospěch stávajících i budoucích klientů.
autosalónů a servisů
– provozní úvěry pokrývají aktuální potřebu finačních
Koupě vozů s využitím financování si udržuje velký
prostředků prodejců vozidel a zajišťují financování
podíl při pořizování nových i ojetých automobilů.
technologií souvisejících s jejich prodejní
V posledních letech však roste také důležitost financování
a servisní činností.
vozových parků firem prostřednictvím operativního
• Finanční leasing, tedy finanční pronájem s následnou
leasingu. Společnost ŠkoFIN aktivně působí ve všech
koupí najatého vozu. Výhodou leasingu pro klienta je
těchto třech oblastech. Portfolio nabízených služeb
snížení okamžitého výdaje hotovosti na pořízení, rozložení
je však mnohem komplexnější a nadále se rozšiřuje
splácení na delší období formou fixních splátek. Nabídka
s cílem přiblížit se jednotlivým segmentům stávajících
výhodného pojištění je součástí také tohoto produktu.
i potenciálních klientů. Důležitým klíčem k úspěchu je
• Operativní leasing zahrnuje pronájem vozu včetně
úzká spolupráce nejen s koncernovými značkami (ŠKODA,
doprovodných služeb s možností volby délky pronájmu.
Volkswagen, Audi a SEAT), ale také s dealerskou sítí
Klient se tak nemusí starat o svůj vozový park a své
koncernu Volkswagen.
náklady rozloží formou splátek do jednotlivých měsíců.
5
Tato služba je nabízena také ve variantě Full service
Společnost ŠkoFIN se intenzivně snaží vyjít vstříc
leasing a Fleet management.
všem zákazníkům. Chce tak zajistit jejich spokojenost
• Factoring je moderním a flexibilním způsobem
díky snadnému pořízení nového či ojetého vozu, a to
provozního financování, založeným na postoupení
i navzdory omezeným finančním možnostem klienta.
pohledávek. Na základě postoupení pohledávek získává
Ze základních produktů jsou proto kompletovány
prodejce vozů nárok na jejich profinancování až
cenově výhodné balíčky, zahrnující vedle financování
do výše 100 %. ŠkoFIN prostřednictvím tohoto
vozu také jeho pojištění a servis. Ze zkušenosti víme, že
produktu posiluje rovněž finanční stabilitu prodejců
zákazníci tato komplexní řešení pořízení vozu oceňují,
vozů koncernu Volkswagen.
a tímto způsobem chceme i nadále pokračovat
• Doplňkové produkty: stávajícím zákazníkům
v přibližování se svým klientům.
jsou prostřednictvím klientského centra nabízeny i další
produkty: následné havarijní pojištění a povinné ručení,
Naším cílem je dlouhodobá maximální
pojištění platebních povinností (ŠkoFIN PPP), pojištění
spokojenost a věrnost našich klientů, nikoli pouze
administrativně-právní ochrany (ŠkoFIN Asistent) a další
krátkodobý zisk. Proto klademe důraz na perfektní
služby z oblasti péče o klienta.
orientaci na trhu, na dobře připravenou,
průběžně prověřovanou a s reálnou situací
Kromě produktů určených koncovým klientům nabízí
na trhu konfrontovanou strategii, široké portfolio vhodně
ŠkoFIN pod registrovanou značkou ŠkoFIN Fleet
nastavených produktů a zákaznicky orientovaný přístup
Services také služby určené fleetovým zákazníkům
všech zaměstnanců společnosti ŠkoFIN. Součástí naši
a velkoodběratelům: vedle standardního úvěru,
strategie je nabízet klientům produkty bez jakýchkoliv
finančního a operativního leasingu je to operativní leasing
dodatečných poplatků, jako jsou například poplatky za
se servisem (Full service leasing) a správa vozového
uzavření a vedení smlouvy. Dle našeho názoru jsou to
parku (Fleet management). Tyto služby získávají na oblibě,
právě tyto faktory, které naší společnosti umožňují
a to nejen u velkých, nýbrž stále častěji i u menších firem.
vedoucí postavení na trhu, pozitivní vnímání značky
Součástí fleetových služeb je samozřejmě i komplexní
a spokojenost zákazníků i obchodních partnerů.
analýza a poradenství s cílem dosáhnout maximální
efektivity vozového parku klienta.
Více informací najdete na www.skofin.cz
6
20
20
147
20
135
20
150
120
20
Struktura skupiny
Společnost ŠkoFIN s.r.o. je 100% dceřinou společností koncernu
Volkswagen Financial Services AG, jehož historie se začala psát již
v roce 1948 – jako první předchůdkyně současného gigantu vznikla
společnost Volkswagen Versicherungsdienst GmbH (VVD).
Účelem obchodní činnosti společnosti sídlící
na zahraniční trhy, což koresponduje s mezinárodními
ve Wolfsburgu bylo zprostředkování pojištění
aktivitami koncernu Volkswagen, a stává se akciovou
motorových vozidel a péče o klienty v případě škodní
společností. V roce 1995 se Volkswagen Bank GmbH stala
události. V roce 1966 vzniká založením společnosti
dceřinou společností Volkswagen Financial Services AG,
Volkswagen Leasing GmbH první německá
která byla v té době již stoprocentní dceřinou společností
leasingová společnost specializovaná na financování
Volkswagen AG.
motorových vozidel.
V roce 1973 byla společnost přejmenována na Volkswagen
Kredit Bank GmbH a v roce 1975 fúzí rozšířila portfolio
klientů o majitele a dealery vozů značky Audi.
Od listopadu 1990 nabízí Volkswagen Bank GmbH
kreditní karty Volkswagen/Audi a jako první „autobanka“ v Německu poskytuje kreditní karty Eurocard a Visa.
V roce 1994 se produktová řada dále rozšířila, například
o poskytování bezúčelových úvěrů nebo o produkt Autokredit – financování vozidel s nízkými měsíčními splátkami. Finanční společnost Volkswagen postupně směřuje
8
Koncern Volkswagen
Automobilová divize
Osobní vozy
Užitkové vozy,
Power Engineering
Finanční služby
Volkswagen
Finanční služby
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
AKTIENGESELLSCHAFT
Evropa/Asie – Pacifik/
Užitkové vozy
Severní a Jižní Amerika
Finanční služby
USA/Kanada/Španělsko/Argentina
Scania Finanční služby
MAN Finanční služby
Porsche Holding Finanční služby
Porsche Finanční služby
Ostatní společnosti
1) Plně konsolidováno od 1. srpna 2012
2) Konsolidace od 19. 7. 2012
9
Celosvětové koncernové zásady
Vstřícnost k zákazníkovi
Respekt
Nabízíme přesvědčivé finanční služby vhodné pro
Nákup automobilů je v životě našich klientů důležitou
individuální potřeby, možnosti a příležitosti klientů. Naším
událostí, proto se jej snažíme zákazníkům umožnit zpra-
cílem je plnit všechna přání zákazníků komplexně, rychle
cováním návrhů mobility šitých na míru. Za velmi důležité
a efektivně. Za tímto účelem spolupracujeme ruku v ruce
a samozřejmé považujeme ohleduplný přístup a efektivní
s externími partnery.
komunikaci jak ve společnosti ŠkoFIN, tak především směrem ke klientům.
Maximální výkonnost
Inovativnost
Prostřednictvím inteligentních služeb poskytujeme klientům finanční flexibilitu. Prvotřídních výsledků však dosáh-
Naši zákazníci se mohou spolehnout na produkty a služby,
neme pouze tehdy, budeme-li klást vysoké požadavky sami
které odrážejí rozsáhlé zkušenosti. Naše know-how bude
na sebe. Proto považujeme za zásadní odborné znalosti
v budoucnu nadále poskytovat inovativní mobilitu, flexibil-
zaměstnanců, abychom tak zajistili, že naše společnost
ní finanční plány a také výhodné cenové nabídky.
spolu s dealery poskytuje klientům profesionální finanční
poradenství.
Tvorba hodnot
Odpovědnost
Hodnotou předávanou našim klientům je mobilita zahrnující finanční a provozní záležitosti. V mnoha případech tuto
Nízká míra rizika a poměr ztrát u pohledávek za klienty vy-
mobilitu umožňujeme prostřednictvím produktů finanč-
jadřují, že při vytváření finančních plánů, tedy při půjčování
ních služeb. Zvláštní hodnotou, kterou za to dostáváme od
finančních prostředků klientům, postupujeme velmi pečlivě
klientů, je jejich spokojenost.
a zodpovědně. V případě nepředvídatelných událostí, které
by mohly klientům znemožnit plnění finančních závazků
vyplývajících z finančního plánu, usilujeme ve spolupráci
s klientem o nalezení vhodného řešení.
10
Dlouhodobý vztah
Usilujeme o vytvoření dlouhodobého partnerství se
zákazníky. Za základ jejich spokojenosti a našeho dlouholetého úspěchu považujeme čestné jednání, tedy to, že
se klientům můžeme kdykoli podívat do očí. Spokojenost
Vstřícnost
k zákazníkovi
zákazníků a úspěch firmy – navzájem provázané hodnoty –
jsou pro nás zavazující!
Odpovědnost
Maximální
výkonnost
Inovativnost
CELOSVĚTOVÉ
KONCERNOVÉ
ZÁSADY
Dlouhodobý vztah
Tvorba hodnot
Respekt
11
Složení vrcholových orgánů
Společnost ŠkoFIN s.r.o. se sídlem v Praze 5, Pekařská 6, byla zapsána
do obchodního rejstříku dne 10. srpna 1992. Hlavním předmětem
podnikání společnosti je koupě zboží za účelem dalšího prodeje,
prodej (leasing automobilů) a poskytování spotřebitelských úvěrů.
Složení statutárních orgánů
k 31. prosinci 2012 bylo následující:
Jiřina Tapšíková, jednatelka
Jan Kranát, jednatel
Jana Gregorová, prokuristka
12
Ing. Jiřina Tapšíková, MBA
Ing. Jan Kranát
Paní Tapšíková nastoupila do společnosti v roce 1993, do
Pan Kranát se stal 1. 7. 2011 novým jednatelem společnosti
roku 2003 byla na vedoucí pozici odpovědná za ekono-
ŠkoFIN zodpovědným za prodej, marketing a strategický
mické oddělení a zároveň byla prokuristkou společnosti
rozvoj. Svou dosavadní kariéru spojil s koncernem Volks-
ŠkoFIN. Od roku 2003 do roku 2005 působila jako ředitelka
wagen. Před nástupem do společnosti zastával funkci
turecké dceřiné společnosti koncernu Volkswagen Financial
obchodního ředitele Volkswagen Bank v Rusku. V letech
Services AG v Istanbulu. Od 1. 1. 2006 zastává funkci jedna-
2007–2010 vykonával post výkonného ředitele Volkswagen
telky společnosti ŠkoFIN odpovědné za řízení finančního
Financial Services pro Rusko. Od roku 2003 do roku 2007
a administrativního provozu firmy. Tato oblast zahrnuje
působil jako finanční ředitel Volkswagen Group v Rusku.
oddělení credit a risk managementu, finanční oddělení, IT,
V letech 2000–2003 byl vedoucím oddělení controllingu
právní oddělení, personální oddělení a interní audit.
v Import Volkswagen Group v České republice.
13
Organizační struktura společnosti
K 31. 12. 2012 je společnost členěna
následujícím způsobem:
K 31. 12. 2012 je členění společnosti na
vedení a jednotlivá oddělení následující:
Ing. Jan Kranát, jednatel
Jednatel
Jan Kranát
• Asistent vedení společnosti
Marketing a obchod
Luděk Šantora
• Marketing a obchod
Správní oddělení
Radek Cizner
• Správní oddělení
Strategický rozvoj
Pavel Prokop
• Strategický rozvoj
Jednatelka
Jiřina Tapšíková
Ing. Jiřina Tapšíková, MBA, jednatelka
Interní auditor
Václav Barbořák
• Sekretariát
Finanční oddělení
Jana Gregorová
• Interní auditor
Credit a risk management
Radek Milštain
• Finanční oddělení
Informační technologie
Jaroslav Vacek
• Credit a risk management
Personální oddělení
Dana Formánková
• Právní oddělení
Právní oddělení
Ivana Hercová
• Personální oddělení
• Informační technologie
14
Změny organizační struktury
v roce 2012:
S účinností od 1. 4. 2012 byl Pavel Prokop pověřen vedením
nově zřízeného oddělení Strategického rozvoje.
1. 4. 2012 převzal řízení Správního oddělení Radek Cizner
a nahradil Romana Bukače.
Od 1. 6. 2012 převzal vedení oddělení Informačních technologií Jaroslav Vacek, a nahradil Pavla Švece.
S účinností od 1. 7. 2012 byl ve ŠkoFINu zřízen úsek
Centrálního nákupu. Organizačně je zařazen pod Finanční
oddělení.
Ivana Hercová převzala od 1. 8. 2012 odpovědnost za Právní
oddělení a nahradila Tamaru Janouškovou.
15
158
20
160
20
20
147
20
147
ŠkoFIN je lídrem značkového financování
vozů již 20 let
Čtyři kanceláře na pražském Masarykově nábřeží, jeden
rativní leasing, v jehož poskytování si postupně dokáže
počítač IBM a 25 zaměstnanců. Tak vypadají na začátku
vybudovat prvenství.
června 1992 první dny společnosti ŠkoFIN na českém trhu.
Česká republika se stává 11. zemí, kde Volkswagen Financial
Objem financovaných vozů roste, přibývají noví zaměst-
Services AG zakládá dceřinou společnost, jejímž cílem je
nanci a firma v roce 1995 slaví první významné jubileum
poskytovat finanční služby zákazníkům, kteří usilují o koupi
v podobě sté tisící smlouvy, jež je uzavřena na Felicii Combi
vozů značek ŠKODA, Volkswagen, Audi nebo SEAT.
GLX 1,3. V následujícím roce je na trh uveden velmi úspěšný
model Škoda Octavia a v roce 1997 uzavírá ŠkoFIN již dvě
Od samého počátku je základní filozofií společnosti ŠkoFIN
stě tisící smlouvu. K úspěchu nepochybně přispívá řada
nabídnout klientovi ve spolupráci s prodejci koncernových
akčních nabídek ve spolupráci s koncernovými značkami.
vozů komplexní služby od objednání automobilu až po
ŠkoFIN v pravý čas reaguje na potřeby velkoodběratelů
jeho financování.
a začíná se soustřeďovat na doprovodné služby související
s údržbou vozového parku – operativní leasing včetně full
Vedle základního kapitálu od mateřské společnosti nasta-
service leasingu a fleet managementu.
vuje ŠkoFIN svůj koncept refinancování a navazuje spolupráci s českými a zahraničními bankami. Do konce roku
Prostory v Krakovské ulici (sídlo od roku 1995) už rostoucí
1992 je uzavřena 3243. smlouva.
firmě nestačí, a proto se stěhuje do nově postavené budovy
v Pekařské ulici v pražských Stodůlkách, kde sídlí dodnes.
V roce 1993 se firma přestává orientovat pouze na pod-
Oslavu desátého výročí pořádá ŠkoFIN jako projev sounále-
nikatelské subjekty a leasingovou nabídku rozšiřuje také
žitosti v záplavami zničeném Českém Krumlově. Dvě stovky
na soukromé osoby. O financování od společnosti ŠkoFIN
zaměstnanců z vlastní iniciativy organizují finanční sbírku
je stále větší zájem, což potvrzuje v roce 1994 více než
pro postižené město. Charitě se věnují i v dalších letech
37 tisíc nově uzavřených smluv. Firma je progresivní také
prostřednictvím tří projektů.
v technické oblasti. S prodejci začíná komunikovat online
(první online spojení při zadávání smluv proběhlo v květ-
Rok 2002 se kromě povodní nese ve znamení uvedení
nu 1994 s obchodníkem Auto Bayer Slavkov). Ve stejném
prvního neleasingového produktu – spotřebitelského
roce ŠkoFIN rozšiřuje nabídku financování vozů o ope-
úvěru. Ten se stává u zákazníků stále oblíbenějším.
17
Od této doby dodnes ŠkoFIN nabízí celou škálu produktů,
V roce 2010 je ve společnosti zahájen program změnové-
ať již úvěry, finanční, operativní leasing, financování dea-
ho řízení s cílem zvýšit obchodní výsledky a zefektivnit její
lerské sítě či pojištění. V roce 2003 firma přebírá velkého
chod. Správnost prorůstových opatření a nově nastave-
konkurenta v segmentu fleet managementu, společnost
ných procesů potvrzuje v prosinci 2012 uzavřená osmset
Rentex Financial Services, a tím upevňuje svoji pozici
tisící smlouva. I v jubilejním roce si ŠkoFIN drží na českém
v oblasti operativního leasingu.
leasingovém a finančním trhu pozici lídra v oblasti financování osobních i užitkových vozů. Ke klíčovým obchod-
Dvaadvacátého června 2005 je spuštěn Nebankovní re-
ním partnerům patří ŠKODA Auto, Porsche ČR a samozřej-
gistr klientských informací a ŠkoFIN jako spoluzakládající
mě i dealerská síť, která je hlavním distribučním kanálem.
člen se významnou měrou podílí na jeho utváření. Tento
rok rovněž ukazuje, že zájem klientů se přesouvá do úvěrové oblasti. Hlavními důvody jsou akční nabídky úvěrů na
nové vozy a zvýšený zájem o úvěrové financování ojetých
vozů. Zákazníci na celém světě směřují k alternativnímu
financování vozidel namísto platby v hotovosti a mají
v oblibě balíčky služeb pokrývající jejich různé požadavky. V únoru 2008 firma uzavírá šesti stou padesátou tisící
smlouvu. Ve stejném roce získává prestižní ocenění Flotilový produkt/služba roku 2008 za svůj produkt Operativní
leasing ŠkoFIN online.
18
Objem obchodu
147
20
120
150
Zaměstnanci
147
20
Zákazníci
147
20
Ziskovost
Dlouhodobá strategie
V roce 2008 představila společnost Volkswagen Financial Services
strategii WIR 2018, která je součástí celosvětové strategie koncernu
Volkswagen.
Vizí této dlouhodobé strategie je stát se nejlepším
ní podporovatel prodeje koncernových vozů usilujeme
poskytovatelem finančních služeb na světě.
o vedoucí postavení v kvalitě nabízených produktů a slu-
Hlavní cíle strategie WIR 2018 byly zaměstnancům
žeb pro koncové zákazníky a pro dealerskou síť koncernu
společnosti ŠkoFIN představeny v březnu 2009.
Volkswagen.
Do roku 2018 chce koncern Volkswagen dosáhnout
Objem
prodeje více než 10 milionů vozů ročně a stát se světovou jedničkou. Součástí plánu je také rozvoj hybridních
I nadále se budeme zaměřovat zejména na financování
automobilů a elektromobilů. Důraz ve strategii WIR
nových a ojetých vozů koncernových značek s důrazem
2018 je kladen na čtyři hlavní pilíře, zahrnující oblasti
na další rozšiřování doprovodných služeb pro zákazníka.
zaměstnanců a zákazníků a oblasti zaměřené na objem
Naším mottem je „Minimálně každý druhý vůz koncernu
a ziskovost.
Volkswagen bude spojen s jedním či více produkty finančních služeb“.
Zaměstnanci
Ziskovost
Zaměřujeme se zejména na rozvoj proklientského přístupu k zákazníkům a řídíme se heslem „Podporujeme a záro-
Našimi hlavními cíli jsou konkurenceschopnost v nákla-
veň vyžadujeme špičkový výkon od svých zaměstnanců“.
dech, růst produktivity a maximalizace zisku.
Zákazníci
Klíčem k úspěchu jsou naši silní partneři, ať již koncernové
značky, dealerská síť či naši obchodní partneři. Jako finanč-
20
Změnové řízení
Proces změnového řízení byl ve ŠkoFINu zahájen v roce
V daném roce byl zřízen úsek centrálního nákupu, jehož
2010 s cílem zlepšit obchodní výsledky, zefektivnit proce-
cílem je zefektivnit a ztransparentnit nákupní procesy
sy napříč firmou, zvýšit produktivitu, a splnit tak obchod-
a samozřejmě optimalizovat náklady.
ní a finanční cíle definované ve strategii WIR 2018.
Současně vzniklo oddělení strategického rozvoje, které se
V loňském roce jsme se velkou měrou zabývali prodej-
zaměřuje na strategické směřování společnosti, řízení vý-
ními procesy, zavedli jsme standardy práce oblastních
znamných projektů, procesní a produktové řízení s cílem
zástupců a fleetových akvizitorů, představili jsme koncept
snížit administrativu a zvýšit efektivitu. K jeho klíčovým
školení pro prodejce, který byl zakončen jejich certi-
úkolům bezesporu patří naplňování koncernové strategie
fikací. Posílili jsme tým oblastních zástupců z 8 na 12
WIR 2018, která byla v roce 2008 definována mateřskou
a nově jsme definovali jednotlivé regiony. Naším hlavním
společností Volkswagen Financial Services AG.
distribučním kanálem je dealerská síť, a proto správně
nastavený provizní a motivační systém a profesionální
Nastavili jsme nový koncept ukazatelů výkonnosti (KPIs)
obchodní tým ve ŠkoFINu jsou klíčem k úspěchu.
pro celou společnost ve vazbě na strategické cíle a klíčové projekty s cílem zvýšit motivaci zaměstnanců, přesněji
Flotilové financování nabývá rok od roku na významnosti,
stanovovat a vyhodnocovat jejich úkoly a samozřejmě
v roce 2012 tvořil operativní leasing 35 % nového obcho-
zvýšit transparentnost a srozumitelnost odměňování.
du. Vidíme v něm značný potenciál pro další růst. V roce
2012 jsme se také zabývali nastavením nových produk-
Jasně definovaná obchodní strategie zahrnující vhod-
tových řad, které reflektují potřeby fleetových zákazníků
ně zvolené produkty, cílové skupiny, distribuční kanály
v jednotlivých segmentech.
a správně nastavená cenová politika již nestačí. Společnost, která chce zvýšit svoji konkurenceschopnost, musí
V roce 2012 jsme se zaměřili nejen na nové, ale i stáva-
mít dobře nastavené a popsané klíčové procesy. V roce
jící zákazníky. Pro své klienty jsme připravili retenční
2012 zahájený projekt Provozní excelence si klade za cíl
kampaň, v rámci níž jsme oslovili téměř 16 000 vybraných
zeštíhlit a zefektivnit řízení procesů a zdrojů napříč celou
zákazníků, pro které jsme přichystali dárek a nabídku
firmou s efektivním využitím lidského potenciálu.
výhodného financování.
21
110
20
142
20
20
110
147
150
20
Události roku 2012
Uzavřeli jsme 800 tisící smlouvu
Chcete auto k narozeninám?
ŠkoFINu se v roce 2012 podařilo překročit magickou hra-
25. září 2012 byla odstartována marketingová kampaň
nici 800 000 smluv. Smlouva s pořadovým číslem 800 000
u příležitosti 20 letého výročí působení ŠkoFINu na čes-
byla uzavřena 12. 12. 2012 v dealerství Autostyl Trutnov.
kém trhu. Jejím cílem bylo akcentovat bezkonkurenční
Potvrdil se tak nejen nárůst nového obchodu oproti roku
nabídku společnosti na pořízení nového nebo ojetého
2011, ale i počtu klientů, kteří se v otázce financování
vozu koncernu Volkswagen. Klíčovým sdělením kampaně
vozu obracejí s důvěrou právě na naši společnost.
byla akční nabídka financování s nulovým úročením a nulovými poplatky. Prvních 2 000 zákazníků navíc obdrželo
Od svého založení v roce 1992 se snažíme zákazníkům
CCS kartu v hodnotě 2 000 Kč jako dárek.
poskytovat co nejkvalitnější finanční produkty a služby
a neustále přicházet s novými řešeními, která odrážejí
Kampaň byla zaměřena především na klíčové okamžiky
aktuální situaci na trhu i na požadavky a přání klientů.
rozhodovacího procesu zákazníka při pořizování nového auta. S využitím jednoduché, originální kreativity
Uzavření 800 000. smlouvy považujeme za vyjádření
a výjimečné nabídky bylo jejím hlavním cílem zvýšit
důvěry spotřebitelů v naši společnost a ocenění vysoké
počet smluv uzavřených s novými klienty společnosti.
kvality námi poskytovaných služeb.
Oslava 20 let úspěšného fungování ŠkoFINu na trhu
v pozici nezpochybnitelné jedničky poskytla příležitost
Tento údaj pro nás nepředstavuje jen číslo v tabulce
k odlehčené a úsměvné komunikaci, aktuální velmi
obchodních výsledků, ale každá jednotlivá smlouva
výhodné a atraktivní nabídky – úvěru na vůz s nulovým
reprezentuje konkrétní osobu či subjekt, jemuž jsme
úrokem i poplatkem.
zprostředkovali koupi nového či ojetého vozu.
23
Hlavní sdělení kampaně bylo ztvárněno dvěma zábavný-
než si zajistí hotovost například u banky. Společně
mi „nuláky“. Panáčci sdělovali nabídku ŠkoFINu formou
s mediální agenturou Mindshare byly vybrány klíčové
krátkých písní, k vidění byli také formou krátkého videa
komunikační kanály, a to online, rádio, tisková inzerce,
na ŠkoFIN microsite a na YouTube kanálu ŠkoFIN média.
tradiční i netradiční outdoor, video. Opomenuta nebyla
ani prodejní místa a dealerství, pro která byly v rámci
Komunikační mix byl zvolen tak, aby se potencionální
kampaně připraveny speciální POS materiály a soutěž
klienti mohli s mimořádnou nabídkou seznámit dříve,
pro nejlepší prodejce.
AUTO?
SFOUKNùTE
TO S NÁMI!
Nula úrok. Nula poplatek.
Jen do 20. 12. 2012.
www.skofin.cz
24
Oslavili jsme 20 let na trhu
V polovině června oslavil ŠkoFIN společně se svými
obchodními partnery 20leté výročí svého založení.
Po krátkém ohlédnutí za uplynulými roky byl pro přítomné připraven netradiční odpolední program v plzeňském pivovaru. Zde mohli přítomní mimo jiné ochutnat
nefiltrované pivo čepované přímo z dubových ležáckých
sudů nebo si prohlédnout výrobní prostory pivovaru.
Celý den byl následně zakončen slavnostním galavečerem v Parkhotelu Plzeň. Na programu byl koncert kapely
Olympic, vystoupení skupiny Fantastic 80‘s v čele s Romanem Vojtkem a slavnostní ohňostroj.
Poděkování našim zaměstnancům
20 let působení na českém trhu jsme samozřejmě
oslavili i s našimi zaměstnanci, kteří jsou hnacím
motorem našich úspěchů.
Slavnost výročí proběhla ve sportovnějším duchu.
Po business meetingu v prostorách společnosti jsme
společně vyrazili do Freestyle parku v Modřanech, kde na
nás čekal teambuilding a zábavný program. Byť možná na
první pohled některé aktivity vypadaly náročně, nakonec
je všichni zvládli. Pomyslnou třešničkou na dortu byl po
skupině Eddie Stoilow koncert kapely Chinaski.
25
OPĚT JEDNIČKA NA TRHU
Produkty a služby
Fleetové služby
Dealerská síť a financování jejích potřeb
26
130
20
110
130
20
105
142
20
150
150
20
133
Produkty a služby
Již od svého založení jsme jedničkou na finančním
a leasingovém trhu, a to i díky skutečnosti, že svým
klientům nabízíme široké portfolio produktů a služeb
zaměřených na nákup nových či ojetých vozů, jak
koncernových, tak nekoncernových značek. Z této
komplexní nabídky si klienti z řad podnikatelů,
firem i soukromých osob mohou vybrat to, co nejvíce
vyhovuje jejich potřebám a možnostem, včetně
balíčků sdružujících financování, pojistné služby
a servis – tak, aby každý zákazník obdržel nabídku,
která odpovídá jeho potřebám.
28
Financování se ŠKODA Finance
Pořídit si nový vůz ŠKODA díky značkovému financování
starému vozu ŠKODA získali výhodně nový i s prodlou-
od ŠkoFINu byla i v roce 2012 hračka. Jak pro věrné, tak
ženou zárukou zdarma.
pro nové zákazníky jsme připravili nabídky financování
se zvýhodněním pro všechny modely této značky.
S příchodem zcela nového modelu ŠKODA Citigo jsme
ve spolupráci se ŠKODA AUTO připravili zvýhodněnou
Pod heslem „Věrnost se vyplácí!“ i v roce 2012 pokra-
nabídku financování, úvěr s velmi nízkou úrokovou
čoval atraktivní věrnostní program pro majitele vozů
sazbou, díky níž mohl klient získat nový vůz již za 95 Kč
ŠKODA. Vůz ŠKODA Fabia nebo ŠKODA Roomster si tak
denně, a to včetně havarijního pojištění a povinného
mohli pořídit o 40 000 Kč levněji, a s úvěrem od ŠkoFINu
ručení. I pětidveřové provedení bylo podpořeno zají-
dokonce až o 60 000 Kč. Za svou věrnost tak ke svému
mavou nabídkou.
VYBERTE SI SVÉHO
CHAMPIONA
S turbomotorem TSI
již za 239 900 Kč
ŠKODA Fabia Champion
1,2 12V HTP/44 kW
již od 180 900 Kč
splátka 3 271 Kč/měs.
Další motorizace:
1,2 12V HTP/51 kW
1,2 TSI/63 kW
1,4 16V/63 kW
ŠKODA Fabia Combi Champion
1,2 12V HTP/44 kW
již od 204 900 Kč
splátka 3 816 Kč/měs.
Další motorizace:
1,2 12V HTP/51 kW
1,2 TSI/63 kW
1,4 16V/63 kW
FANDIT NAŠIM
IM
M
SE VYPLÁCÍ
ŠKODA Roomster Champion
1,2 TSI/63 kW
již od 224 900 Kč
splátka 4 078 Kč/měs.
Další motorizace:
1,4 16V/63 kW
Akční bonus 20 000
0 Kč
Ilustrativní fota
získáte, pokud se rozhodnete pro koupi
ou
upi nového
vozu ŠKODA Fabia nebo Roomster v edici
Champion
e
prostřednictvím výhodného úvěru od
d ŠkoFINu.
NOVÁ ŠKODA CITIGO
ZDARMA NEBO
ZA 95 Kč DENNĚ!
Právě teď můžete zkusit své štěstí v tipovací
soutěži na Dnech testovacích jízd ŠKODA
o 3 nové vozy Citigo anebo vsadit na jistotu
s výhodným úvěrem od ŠkoFINu.
Otestovali jste už nový vůz ŠKODA Citigo? Může být jen a jen
váš, pokud se správně strefíte v tipovací soutěži pro účastníky
Dne testovacích jízd ŠKODA. Každý výherce jednoho ze
3 vozů navíc získá od ŠkoFINu kartu na pohonné hmoty
v hodnotě 20 000 Kč zdarma. A pro všechny ostatní máme
akční nabídku financování od ŠKODA Finance, se kterým
může být nový 5dveřový vůz ŠKODA Citigo váš již za cenu
3dveřového, a to navíc s paketem Plus zdarma.
Více informací: www.skofin.cz, tel. 800 100 800
29
Díky ŠKODA Finance si mohli klienti pořídit pětidveřo-
Vůz, u kterého se snoubí elegance, výkon a dobrá cena, to
vou verzi za cenu třídveřové, a navíc získali jako bonus
je ŠKODA Superb. Pro zájemce o jeho koupi jsme v rámci
paket Plus zdarma.
ŠKODA Finance od ŠkoFINu připravili stejně dokonalou
nabídku financování s nízkým úrokem, nebo dokonce bez
„Jóóó! Gól! a je to doma!“ … Takhle fandili klienti společně
navýšení, a navíc s pojištěním 100 % hodnoty vozu na
s námi. V případě pořízení vozu z akční modelové řady
3 roky zdarma, takže se nemuseli obávat ani totální havárie
ŠKODA Champion získali bonus až 20 000 Kč. Za ten si
či odcizení vozu.
mohli pořídit například dodatečnou výbavu, originální
příslušenství, prodlouženou záruku nebo se vydat na
cesty a podpořit naše hokejové šampiony! V létě byla
tato úspěšná akce rozšířena o speciální nabídku pořízení
nového vozu ŠKODA Champion pouze za polovinu. Stačilo
zaplatit polovinu ceny vozu v hotovosti a zbylou část po
12 měsících, a to bez navýšení.
Od 1. listopadu jsou povinné zimní pneumatiky pro všechny řidiče na českých silnicích. S naším výhodným úvěrem
zákazníci získali zdarma kompletní sadu zimních kol ke
každému z modelů ŠKODA Fabia, Roomster, Octavia, Yeti
JAKO BONBÓNEK
ZIMNÍ KOLA ZDARMA
nebo Superb. Vyřešili tak zákonnou povinnost snadno
Výhody úvěru ŠKODA Finance
od ŠkoFINu:
a chytře.
sadu kvalitních zimních
ŠKODA včetně nového modelu Rapid
dobu úvěru
výhodné pojištění se zohledněním
dosavadních pojištění.
Asistent
30
Financování s Volkswagen Finance
V rámci značkového financování Volkswagen Finance
Ani modely vyšší střední třídy nezůstaly v rámci naší nabíd-
připravuje ŠkoFIN akční nabídky pořízení osobních i užit-
ky opomenuty. Při pořízení vozů Volkswagen Passat, Volks-
kových vozů Volkswagen, které jsou sestavovány tak, aby
wagen CC a Volkswagen Golf VII získal klient díky bezkon-
vyhověly všem segmentům klientů.
kurenčnímu financování Volkswagen Finance od ŠkoFINu
100% jistotu nákladů až na 4 roky, 100% prodlouženou zá-
Jarní nabídce vévodily akce pro nejprodávanější modely
ruku výrobce a 100% pojištění ŠkoFIN GAP XL. To pokrývá
osobních vozů této značky. Pro modely Volkswagen Golf,
totální škodu nebo odcizení až do výše původní pořizovací
Polo, Jetta, Beetle a Scirocco jsme svým zákazníkům nabíd-
ceny (nad rámec obvyklé ceny vozu v době události), a to
li financování bez navýšení a k němu jako bonus bezkon-
včetně spoluúčasti, takže si zákazník může pořídit opět
kurenční 1 % spoluúčast za cenu 10% spoluúčasti. Svůj vůz
nový vůz. V rámci této férové transparentní nabídky tak
tak pořídili opravdu bez navýšení a se spoustou dalších
získal bezkonkurenční výhody v podobě produktů s vyso-
výhod. Navíc získali i výhodné havarijní pojištění s vyšším
kou přidanou hodnotou a reálně ušetřil desítky tisíc korun
krytím a ušetřili tak na pojistném.
nejen na ceně prodloužené záruky a pojištění ŠkoFIN GAP
XL, ale i ve srovnání s běžným úrokem na trhu.
0 % + BONUS
100%
Volkswagen Golf
ten jediný.
ZÁRUKA
32-,Ĉ7Ø1
GOLF
Využijte bezkonkurenční financování Volkswagen
Finance od ŠkoFINu a získejte až na 4 roky 100%
jistotu nákladů, 100% prodlouženou záruku
výrobce a 100% pojištění.
1$67$578-7(6b1(-9Ÿ+2'1Ø-Ĉ0
),1$1&29ƒ101$b75+8
100 % VOLKSWAGEN
Pořiďte si díky bezkonkurenční nabídce od Volkswagen Finance
nový vůz s nulovým navýšením a se slevou 30 % z pojistného
na povinné ručení a havarijní pojištění a ušetřete tak až 56 507 Kč.
S Volkswagen Finance
uděláte vždy správné
rozhodnutí.
Využijte bezkonkurenční financování Volkswagen
Finance od ŠkoFINu a získejte 100% jistotu nákladů
až na 4 roky – 100% prodlouženou záruku výrobce
a 100% pojištění.
Platí pro modely Volkswagen Passat a Volkswagen CC.
31
Volkswagen Touran nebo Tiguan jsou spíše rodinné vozy,
Až desítky tisíc ušetřili naši klienti díky akčnímu financová-
ale i při jejich pořízení se daly ušetřit desítky tisíc korun
ní bez navýšení pro model Crafter. Součástí této nabídky
díky financování s nízkým až nulovým úrokem. Navíc jako
bylo také pojištění s výhodnými sazbami a možností uplat-
bonus od nás všichni klienti bez rozdílu získali poukaz na
nit si bonusy za bezeškodní průběh předchozích pojištění.
nákup doplňků a příslušenství v hodnotě 15 000 Kč.
I pro nás je bezpečnost klientů na cestách hodně důleLéto zaklepalo na dveře a my jsme ušili nabídku všem
žitá, proto jsme pro užitkové vozy Volkswagen Safe Plus
dovolenky chtivým přímo na míru. Za minimální měsíční
připravili financování s paketem Safe Plus zdarma. Paket
splátky tak získali vůz Volkswagen up!, tedy nečekaně
Safe Plus LIFE pro modely Caddy/Caddy Maxi – Trendline,
velký prostor, moderně řešený interiér, klimatizaci zdarma,
Comfortline obsahoval dělicí síť, zámek řadicí páky včetně
široké pojistné krytí za výhodných podmínek, a to navíc
pojištění Defend Garance Plus a montáže, lékárnu, troj-
při nízké spotřebě.
úhelník, reflexní vestu a reflexní polepy i s montáží.
Paket Safe Plus COMMERCE pro modely Caddy Skříň, T5,
Podzim automobilka Volkswagen přivítala s již sedmou
Crafter se skládal ze zámku řadicí páky včetně pojištění
generací modelu Golf, kterou napěchovala všemi dostup-
Defend Garance Plus a montáže, lékárny, trojúhelníku,
nými inovacemi. Stejně zajímavá jako tato novinka byla
reflexní vesty a reflexního polepu i s montáží.
naše bezkonkurenční nabídka, jež vyjela společně s ním.
Prodloužená záruka výrobce na 4 roky, 100% pojištění,
Podnikání vyžaduje spolehlivé partnery. Proto jsme pro
a výhodné úročení k tomu navíc.
Volkswagen Caddy připravili zvýhodněný balíček financování, v jehož rámci získal klient CCS kartu na pohonné
Nejednomu podnikateli jsme usnadnili podnikání díky
hmoty v hodnotě 20 000 Kč zdarma a nízké úročení, spolu
odkladu splátek při koupi jakéhokoli modelu užitkového
s kterým si mohl přizpůsobit výši splátek i délku financová-
vozu Volkswagen. V rámci akce Odklad klient zaplatil první
ní svým individuálním potřebám.
splátku až po 6 měsících, a tedy mohl svůj vůz nechat
nejdříve vydělávat a až pak začít hradit splátky, které byly
dokonce bez navýšení.
32
Financování s Audi Finance
Kromě nabídky financování Audi LITE, díky které si klient
mohl pořídit svůj vůz výhodněji než za hotové – nízké
nebo až nulové úročení a možnost uplatnit bonusy za bezeškodní průběh předchozích pojištění – jsme pro zákazníky v průběhu roku připravili akční nabídky financování jako
prodlouženou záruku zdarma, výprodej skladových vozů
SPLŇTE SI SEN OKAMŽITĚ
a další.
Už dlouho po něm toužíte? Právě
probíhá odprodej skladových vozů
Audi za mimořádných podmínek.
Podle toho, jaký model si vyberete, získáte jeden
z dárků – například sadu zimních kol, značkové
příslušenství, paket výbavy nebo servisní balíček
zdarma.
Jako třetí benefit vám poskytneme prodlouženou
záruku Audi na 3 roky, nebo 90 tisíc km.
ROKY
ZÁRUKA
Prodloužit si bezstarostnou jízdu s jakýmkoliv modelem
značky Audi si mohli naši klienti díky financování Audi
Díky úvěru od Audi Finance můžete svůj vůz koupit
výhodněji, než kdybyste platili v hotovosti.
Nabízíme vám financování bez navýšení nebo jen
s minimálním úročením, které navíc zahrnuje balíček
pojištění od pojišťovny Allianz se zvýhodněnými
sazbami a ještě můžete uplatnit bonusy
z dosavadních pojištění.
A nakonec přidáme pojištění ŠkoFIN Asistent M,
které vám poskytne ochranu a podporu 24 hodin
denně 365 dní v roce na cestách po ČR i celé Evropě.
Akce platí na vybrané skladové vozy Audi A1, A3, A4, A5, A6, A7, Q7
a je určena pro soukromé osoby, podnikatele a firmy.
Více informací: www.skofin.cz, tel. 800 100 800
Finance se ŠkoFINem. Kromě nízkého až nulového úroku
a výhodného pojištění získali navíc prodlouženou záruku
od výrobce bez jakýchkoli „když“ a „ale“. Po dobu tří let
0% NAVÝŠENÍ…
…
nebo při nájezdu maximálně 90 000 km tak byli zajištěni
pro případ mnoha nepředvídatelných oprav a nákladů.
… 100% KOMFORT
Nové Audi Q3, A3, A4, A5 a A6. Tyto modely spojují
excelentní design s dynamickými liniemi karoserie, perfektní zpracování interiéru a samozřejmě špičkové jízdní
vlastnosti. V roce 2012 byla pro tyto modely společná
také bezkonkurenční nabídka financování bez navýšení
s prodlouženou zárukou Audi zdarma, díky níž mohl klient
ušetřit až desítky tisíc korun.
Audi Finance vám nabízí 0% navýšení
a prodlouženou záruku zdarma.
Nové Audi Q3, A3, A4, A5 a A6. Tyto modely spojuje
excelentní design s dynamickými liniemi karoserie,
perfektní zpracování interiéru a samozřejmě špičkové
jízdní vlastnosti.
A teď navíc i akční nabídka Audi Finance, díky které si kterýkoli
z těchto modelů můžete pořídit bez navýšení a s prodlouženou
tovární zárukou zdarma.
Výhody financování nového vozu s Audi Finance:
t minimální (3,3%) až nulové navýšení
t úvěr nebo finanční leasing
t prodloužená záruka zdarma (na 3 roky, max. 90 tis. km)
t balíček pojištění za zvýhodněné sazby od pojišťovny Allianz
se započtením stávajícího bonusu (sleva až 50 %)
t uzavření a vedení smlouvy zdarma, stejně jako změna délky
smlouvy nebo předčasné doplacení
t garantovaná výše splátek po celou dobu trvání smlouvy
t doplňková pojištění ŠkoFIN Asistent, ŠkoFIN GAP
a ŠkoFIN PPP
t akce platí pro všechny modely Audi Q3, A3, A4, A5 a A6
Reprezentativní příklad úvěru pro vůz Audi A3 Sportback
Cena vozu
Splátka předem
Výše úvěru
Celkové platby za úvěr vč. pojištění
Zůstatková hodnota
Měsíční splátka úvěru
Měsíční splátka úvěru vč. pojištění
Úroková sazba
RPSN
Délka úvěru
419 000 Kč
209 500 Kč (50 %)
209 500 Kč
263 896 Kč
47 920 Kč
4 488 Kč
5 999 Kč
0 % p. a.
14,16 %
36 měsíců
Pojištění obsahuje havarijní pojištění a povinné ručení od pojišťovny Allianz
(10% spoluúčast, bez zabezpečení).
Konkrétní nabídku financování s konfigurací dle vašich
představ vám rádi zpracujeme přímo u autorizovaného
prodejce Audi.
Více informací: www.skofin.cz, tel. 800 100 800
33
„Už dlouho po něm toužíte? Teď si ho můžete rychle
odvézt!“. Že to zní jako sen? S Audi Finance od ŠkoFINu
i v loňském roce šlo o realitu. Jakýkoliv ze skladových vozů
byl výhodnější, než když jej klient pořizoval v hotovosti,
ROKY
ZÁRUKA
ZDARMA
a to díky úvěru bez navýšení nebo jen s minimálním úročením. Navíc zahrnoval balíček pojištění se zvýhodněnými
sazbami a ještě možností uplatnit bonusy z dosavadních
pojištění. Podle toho, jaký model si zákazník zvolil, získal
jeden z dárků – například sadu zimních kol, značkové příslušenství, bonusový paket nebo servisní balíček zdarma.
Třetím benefitem této nabídky byla prodloužená záruka
Audi zdarma.
Získejte záruku na 3 roky,
nebo 90 000 km zdarma
v případě jakéhokoliv
financování od ŠkoFINu.
Objednejte si ji nyní společně
s novým vozem u svého
prodejce Audi.
Výhody pořízení nového vozu s Audi Finance:
t prodloužená záruka v případě úvěru, finančního leasingu
nebo operativního leasingu od ŠkoFINu zdarma
t minimální, nebo dokonce nulové navýšení
t balíček pojištění za zvýhodněné sazby s možností uplatnit
vaše bonusy za bezeškodní průběh dosavadních pojištění
t bez poplatku za uzavření smlouvy
t garantovaná výše splátek po celou dobu trvání smlouvy
t flexibilní přístup při řešení vašich požadavků
t zůstane vám rezerva pro nenadálé situace, volné finance
můžete využít k jinému účelu nebo je nechat zhodnotit
V součtu s dalšími výhodami financování od ŠkoFINu svůj
nový vůz pořídíte výhodněji než za hotové a ještě ušetříte.
Více informací: www.skofin.cz, tel. 800 100 800
AUDI A3 – TOUHA NIKDY NEZASTAVIT.
NYNÍ JIŽ ZA 5 990 Kč* MĚSÍČNĚ.
Bez navýšení a s prodlouženou zárukou zdarma.
34
Financování se SEAT Finance
V průběhu roku připravila společnost ŠkoFIN pro své klien-
Podzim a zima se nesly ve znamení atraktivní nabídky
ty pod značkou SEAT Finance několik výhodných nabídek
financování, při využití které klient navíc získal sadu
financování.
zimních kol zdarma. Spolu s dalšími výhodami financování
SEAT Finance od ŠkoFINu tak zákazník pořídil svůj nový vůz
Vyladit si svůj nový vůz SEAT s bonusem až 30 000 Kč mohli
výhodněji než za hotové, a ještě ušetřil.
všichni naši zákazníci. Navíc s financováním SEAT Finance
od ŠkoFINu získali nízký úrok a měsíční splátku, kterou si
nastavili dle svých představ. Za svůj bonus tak pořídili například dodatečnou výbavu, originální příslušenství nebo
prodlouženou záruku zdarma.
VYRAZTE ZA
DOBRODRUŽSTVÍM…
BONUS
až 20 000 Kč
VYLAĎTE SI SVŮJ SEAT
S BONUSEM 30 000 Kč
Pořiďte si nový vůz díky SEAT
Finance od ŠkoFINu s nízkým
úrokem a měsíční splátkou,
kterou si nastavíte dle vašich
představ.
Navíc získáte bonus v hodnotě 30 000 Kč bez navýšení splátek,
za který si můžete pořídit například dodatečnou výbavu,
originální příslušenství nebo prodlouženou záruku. V součtu
s dalšími výhodami financování tak pořídíte svůj nový vůz SEAT
výhodněji než za hotové a ještě ušetříte.
Výhody úvěru SEAT Finance od ŠkoFINu:
úvěr s nízkým úročením
bez poplatků za uzavření, vedení a předčasné
ukončení smlouvy
rychlé sjednání (do 30 minut)
výše splátek garantovaná po celou dobu úvěru
výhodné pojištění se zohledněním bonusu
za bezeškodní průběh a možnost uzavřít doplňková
pojištění ŠkoFIN PPP, ŠkoFIN GAP a ŠkoFIN Asistent
PRO ZIMNÍ KOLA ZDARMA
SE NA HLAVU STAVĚT NEMUSÍTE
Vyjeďte do zimy novým vozem SEAT s bonusem až 20 000 Kč a kompletní
sadou zimních kol zdarma díky výhodnému úvěru od ŠkoFINu.
Nejvyšší čas zajistit si spolehlivý vůz, který vás bezpečně
proveze nejen letošní zimou, že? Právě proto vám teď
přinášíme mimořádnou akci v rámci programu SEAT Finance.
Pořiďte si jakýkoli nový vůz SEAT s výhodným úvěrem od
ŠkoFINu a můžete v závislosti na vybraném modelu počítat
s bonusem až 20 000 Kč a navíc vám přidáme kompletní sadu
zimních pneumatik s disky.
Více informací: www.skofin.cz, tel. 800 100 800
nebo u autorizovaného prodejce SEAT
Výhody úvěru SEAT Finance:
výhodné úročení
bez poplatků za uzavření a vedení smlouvy
balíček pojištění za zvýhodněné sazby od pojišťovny
Allianz a volitelná pojištění ŠkoFIN Asistent, ŠkoFIN GAP,
ŠkoFIN PPP
výše splátek garantovaná po celou dobu trvání smlouvy
flexibilní přístup při řešení vašich požadavků
Více informací: www.skofin.cz, tel. 800 100 800
… S BONUSEM AŽ 30 000 Kč!
Pořiďte si jakýkoli nový vůz
SEAT s akčním bonusem
díky výhodnému úvěru
od ŠkoFINu.
t úvěr s výhodným úročením
t bonus až 30 000 Kč
t výhodné pojištění se zohledněním
bonusu za bezeškodný průběh
t uzavření a vedení smlouvy zdarma,
stejně jako předčasné doplacení
35
Financování ojetých vozů
Společnost ŠkoFIN v posledních letech výrazně rozšířila
své služby v rámci již zmíněné snahy o diferenciaci nabídky
i do oblasti prodeje ojetých vozů s cílem vyjít vstříc všem
segmentům zákazníků. Také zde tak nabízí zvýhodněné
způsoby financování.
I v roce 2012 pokračovala velmi úspěšná akce, kterou jsme
připravili ve spolupráci se ŠKODA AUTO Ojeté vozy jako nové,
díky níž klient ušetřil až 25 % na ceně vozu, a navíc získal
… A DALŠÍCH 20 000 Kč
DÍKY ÚVĚRU OD ŠkoFINu
Prakticky nové vozy můžete nyní
pořídit za ceny ojetých!
bonus dalších 10 000 Kč při financování od ŠkoFINu. Nabídka
Představujeme vám nabídku půlročních vozů, s nimiž
oproti novým ušetříte až 25 % a dalších 20 000 Kč
při využití akčního úvěru od ŠkoFINu.
Více informací:
www.skofin.cz, www.skodaplus.cz, tel. 800 100 800
platila pro modely ŠKODA Fabia, Roomster, Octavia nebo
Yeti, které měly okolo 10 tisíc najetých kilometrů a jejichž
technický stav odpovídal novému vozidlu. Prakticky nový vůz
se stářím 6 měsíců si tak mohl klient pořídit za cenu ojetého.
Pro klienty preferující vozy značek Volkswagen, Audi nebo
SEAT jsme připravili nabídku financování bez navýšení
s výhodným balíčkem pojištění k tomu. Zákazník navíc
získal servisní poukaz v hodnotě 4 000 Kč, a ušetřil tak další
peníze za údržbu nebo pořízení originálního příslušenství
ke svému vozu.
@=9HË@C9G</DÎ1
K financovanému ojetému
vozu vám přidáme jeden
rok záruky.
Pokud uvažujete o koupi ojetého vozu, postarejte se,
aby vaše bezstarostná jízda trvala co nejdéle. Stačí
k jeho koupi využít výhodné financování od ŠkoFINu.
Ve spolupráci se společností CarGarantie vám
poskytneme jako bonus roční záruku, která vás
spolehlivě ochrání před nečekanými náklady na opravy
– po celé Evropě.
36
Společné akce produktových řad
I v roce 2012 pokračovala úspěšná akční nabídka Light –
Například ŠkoFIN GAP – 100% pojištění zaručuje pojist-
– Financování lehké jako pírko pro vozy ŠKODA, Volks-
nou ochranu klienta společnosti ŠkoFIN v následujících
wagen, Audi, SEAT a nekoncernové vozy financované pod
oblastech: pojištění finanční ztráty při odcizení vozidla
značkou AutoFIN. Díky úzké spolupráci s našimi partnery
nebo totální škodě, kdy pojistné plnění kryje rozdíl
přinesla zvýhodněné úročení nebo dokonce až 0% navý-
mezi cenou vozu v době pojistné události a původní
šení na pořízení jakéhokoli nového vozu formou úvěru
cenou nového vozidla v době jeho pořízení, a pojištění
nebo leasingu. Díky této nabídce klient získal vůz nejen
spoluúčasti, která je běžně odečtena z pojistného plnění
se zvýhodněným úročením, ale též s výhodným pojiště-
havarijního pojištění.
ním od České pojišťovny nebo pojišťovny Allianz. Tato
nabídka oslovila i mnoho klientů z řad kupujících
Každý klient si navíc může sjednat jako součást pojist-
za hotové.
ného balíčku některou z variant pojištění platebních
povinností ŠkoFIN PPP, pojištění, které ochrání klienta
Pojištění
v případě výpadku příjmu, či administrativně-právní asistenci ŠkoFIN Asistent. Možnost využívat pomoci ŠkoFIN
Již tradičně nabízí ŠkoFIN vedle financování vozů také
Asistenta mají nyní všichni klienti nezávisle na značce
možnost sjednání zvýhodněného pojištění vozidla (ha-
financovaného vozu. ŠkoFIN Asistent zajišťuje například
varijního pojištění a povinného ručení). Výhodou tohoto
tlumočnický a překladatelský servis, pomoc při jednání
pojištění je přitom nejen nižší cena díky množstevním
s úřady nebo policií v zahraničí, zajištění pomoci při
slevám, které ŠkoFIN od pojišťoven získává a na které by
ztrátě dokladů nebo při soudním řízení a mnoho dalších
klient sám nedosáhl, ale také možnost splácet jej nikoliv
aktivit zaměřených na podporu našich klientů.
najednou, nýbrž v pravidelných měsíčních splátkách
úvěru nebo finančního leasingu.
37
147
20
20
120
150
20
120
20
Fleetové služby
Pod registrovanou značkou ŠkoFIN Fleet Services nabízí společnost
ŠkoFIN služby a produkty určené cílové skupině fleetových
zákazníků a velkoodběratelů. Jde o zákazníky, kteří kromě nákupu
vozu požadují také zajištění veškerých služeb a servisu spojeného
s jeho provozem.
Kromě již zmíněných služeb (úvěr, finanční leasing,
Fleetové služby poskytují klientovi mnoho výhod a úspor.
operativní leasing, operativní leasing se servisem
Není nutné platit počáteční akontaci a volné prostředky
– full service leasing) zajišťuje ŠkoFIN Fleet Servi-
tak může klient použít na vlastní podnikatelskou činnost.
ces těmto zákazníkům také správu vozového parku
Firma nepotřebuje vlastní zaměstnance, kteří by se starali
a komplexní analýzu a poradenství v oblasti opti-
o vozový park – za perfektní stav všech vozů zodpovídá
malizace nákladů na vozový park a zvýšení celkové
naše společnost.
efektivity.
Pravidelné a neměnné splátky operativního leasingu již
Bez ohledu na velikost firmy tak klient získává profesio-
zahrnují veškeré náklady související s provozem vozu
nální řešení pro pořízení, údržbu a správu jakéhokoli typu
(údržba, administrativa, zákonné a havarijní pojištění
vozového parku, které je mu „ušito na míru“, a splňuje tak
vozidla, asistenční služba, náhradní vozidlo, různé
jeho individuální požadavky.
poplatky apod.).
39
Dealerská síť a financování jejích potřeb
Dlouhodobou strategií a misí společnosti ŠkoFIN je
Rozdělení dealerů dle značek v nabídce bylo v roce
podpora prodeje vozů koncernu Volkswagen. Jedním
2012 následující:
z hlavních cílů sítě autorizovaných dealerů koncernu
ŠKODA AUTO
je maximalizace prodeje vozů. Tento cíl podporuje
Volkswagen osobní vozy
37
společnost ŠkoFIN prostřednictvím svých finančních
Volkswagen užitkové vozy
32
produktů, ale také následné péče o klienta. Dealeři tak
Audi
17
svoji nabídku rozšiřují o finanční služby, díky kterým
SEAT
15
170
je pořízení nového vozu pro mnohé klienty snazší.
Dealerská síť tak představuje důležitý mezičlánek pro
V posledních letech rovněž stoupá počet dealerů, kteří
prodej produktů a služeb společnosti ŠkoFIN koncové-
nabízejí vozy nejen koncernových, ale i nekoncernových
mu zákazníkovi.
značek. Do budoucna lze stále ještě předpokládat, že počet
multiznačkových dealerů a jejich provozoven poroste.
Společnost ŠkoFIN na tento trend v minulosti reagovala
zavedením nových, konkurenceschopných produktů, které
jsou určeny právě pro financování vozů nekoncernových
značek. V rámci zefektivnění našich obchodních aktivit
Rozdělení dealerů dle značek
v nabídce v roce 2012
a zkvalitnění komunikace s dealery došlo na přelomu
roku 2011 a 2012 ke sloučení všech prodejních a marketingových aktivit společnosti ŠkoFIN do jednoho oddělení Marketingu a obchodu. Mezi jeho kompetence patří
ŠKODA AUTO
korporátní financování dealerské sítě, vývoj a strategické
170
řízení finančních produktů a akčních nabídek společnosti
(úvěr, finanční leasing, operativní a full service leasing) pro
Volkswagen osobní vozy
37
Volkswagen užitkové vozy
32
Audi
SEAT
všechny zákaznické skupiny, zajištění komplexních služeb
17
15
pro fleetové zákazníky v oblasti akvizice, péče o klienty,
prodej ojetých vozů a řízení klíčového distribučního kanálu
– dealerské sítě. Cílem tohoto opatření je koncentrace
40
obchodních aktivit vůči dealerům do jednoho oddělení
takové produkty, které našim partnerům pomohou usku-
a nalezení maximálních synergických efektů mezi pro-
tečnit investiční plány a stabilizovat každodenní provoz
dukty, které ŠkoFIN nabízí pro financování podnikatelské
jejich firem. Finanční produkty pro dealerskou síť koncer-
činnosti, a produkty společnosti ŠkoFIN, které koncernoví
nu Volkswagen v současné době zcela pokrývájí veškeré
dealeři nabízejí našim společným zákazníkům.
jejich provozní a investiční potřeby.
Financování dealerské sítě
O spokojenosti s širokou nabídkou produktů svědčí i každoročně se zvyšující celkové objemy financování.
Financování korporátních klientů začala společnost
ŠkoFIN poskytovat v roce 2000. Od té doby se výrazně
Prodejci vozů koncernu Volkswagen tak díky snadnému,
rozšířilo portfolio nabízených produktů a každoročně je
transparentnímu a spolehlivému financování získávají
zaznamenáván nárůst financované hodnoty obchodů.
nesporné konkurenční výhody.
Tento fakt svědčí o kvalitě nabízených finančních produktů pro dealerskou síť. Primárním posláním korporátního financování je finanční stabilita české autorizované
dealerské sítě koncernu Volkswagen. Společnost ŠkoFIN
pokračuje v nastoleném dlouhodobém trendu – nabízet
41
NESTARÁME SE JENOM O SEBE
Péče o klienty
Personální politika
Centrální nákup
Sponzoringové a charitativní aktivity
42
130
150
20
152
152
20
20
120
150
Péče o klienty
Hlavním cílem správního oddělení je zajištění dlouhodobé
zákaznické spokojenosti s produkty a službami ŠkoFINu.
V roce 2012 jsme začali implementovat výstupy
elektronického upozorňování klientů například na blížící se
projektu optimalizace styku se svými zákazníky, ve
termín státní technické kontroly nebo na vzniklý nedoplatek.
kterém jsme definovali nové principy komunikace se
zaměřením na zkvalitnění, zintenzivnění a zefektivnění
Další novinku přivítali naši servisní partneři v oblasti ope-
vztahů mezi námi a klienty.
rativního leasingu. Ve spolupráci s nimi jsme telefonickou
komunikaci nahradili systémem elektronického schvalování
Nově stanovené standardy jsme zakotvili v podobě komu-
servisů prostřednictvím online formulářů. Výsledkem je
nikačního desatera, které je závazné pro všechny pracovní-
zpřehlednění evidence schválených servisních úkonů, ter-
ky správního oddělení. Jeho součástí je i stanovení komu-
mínů jejich realizace a časová úspora na obou stranách.
nikačních milníků, tedy pravidelné vzájemné komunikace
s klienty po celou dobu trvání smluvního vztahu. Příkladem
Za účelem zkvalitnění našich služeb proběhlo několik výbě-
těchto milníků jsou poděkování za uzavření smlouvy s uví-
rových řízení na dodavatele našeho oddělení, které využívá-
tacím balíčkem, každoroční výroční dopis obsahující pře-
me jako svoji podporu při správě klientského portfolia.
hled transakcí, aktuálních nabídek financování a novinek,
dále informace před ukončením smlouvy a poděkování po
Všechny výše uvedené změny se promítly ve zvýšení zá-
ukončení smlouvy.
kaznické spokojenosti, kterou průběžně sledujeme pomocí
dotazníků spokojenosti jak u klientů, tak u obchodních
Součástí standardů je i průběžné školení pracovníků a vy-
partnerů. Získaná zpětná vazba a podněty od našich klientů
hodnocování kvality telefonních hovorů, písemné a osobní
jsou klíčové pro další zkvalitňování našich služeb, a proto
komunikace. Za účelem zvýšení vizuální přehlednosti aktu-
jsme provedli v listopadu 2012 speciální kampaň zaměře-
alizujeme všechny dokumenty zasílané klientům.
nou na oslovení klientů s prosbou o vyplnění dotazníku
spokojenosti. Pravidelné získávání podnětů od klientů je
Ke zkvalitnění našich služeb přispělo i rozšíření systému
i součástí výše zmiňovaných komunikačních milníků.
44
Personální politika
Klíčové personální nástroje jsou v koncernu centrálně
programu Talent Management, který vyústí prověřením
stanoveny a monitorovány v tzv. strategické kartě
manažerského potenciálu prostřednictvím tzv.
Personálního oddělení spolu s klíčovými ukazateli
Assessment Centre for Management.
výkonu ŠkoFINu. Tato koncepce je dále rozpracována
v personální strategii společnosti, která plně reflektuje
V roce 2013 se Personální oddělení zaměří na tyto hlav-
místní specifika a potřeby ŠkoFINu.
ní aktivity:
V roce 2012 se podařila v personální oblasti realizovat
• Oddělení spadající do Back Office rovněž přejdou na
následující klíčová opatření:
čtvrtletní frekvenci vyplácení bonusu, a to od ledna 2013
včetně provázání s kvartálními KPIs.
• U všech pozic Front Office se zavedl proces řízení
výkonu pomocí KPIs kaskádovaných ze strategie
firmy. Na tento systém byl nově navázán systém
• Propojení portfolia strategických iniciativ se systémem
KPIs a s odměňováním.
• Vzdělávání podporující procesní a projektovou excelenci,
variabilního odměňování tak, aby posílil naši
ve kterém se zaměřujeme na identifikaci procesů, v nichž
konkurenceschopnost. Od této změny očekáváme
bychom chtěli dosáhnout časových úspor a zefektivnění.
vyšší motivaci zaměstnanců k plnění cílů, přesnější
• Průzkum spokojenosti zaměstnanců – tzv. Barometr
stanovování cílů i jejich vyhodnocování a samozřejmě
nálady, který každoročně zjišťuje, jak zaměstnanci
vyšší srozumitelnost a transparentnost odměňování
vnímají chování společnosti a práci směrem k nim, v roce
za výkon.
2013 především hledání řešení v oblasti přetíženosti
• Nábor a vzdělávací program pro oblast obchodu, který
byl zakončen certifikací.
• Vzdělávací program pro oblast Klientského centra
zaměstnanců.
• Rozvojové programy pro střední management.
• Využívání nástrojů interní komunikace, např. firemní
a Schvalování a administrace smluv, který podporuje
časopis, celofiremní setkání vedení společnosti se
proklientskou orientaci.
zaměstnanci apod.
• Různé teambuildingové aktivity zaměřené na spolupráci
napříč firmou k výročí 20 let ŠkoFINu.
• Mzdový audit vnitřní a vnější spravedlnosti nastavení
odměňování.
• Nové zapojení zaměstnanců do koncernového
45
Struktura zaměstnanců
Zaměřené na harmonizaci rodinného
a pracovního života:
Věková struktura je rozložena do celé škály od čerstvých
• týden dovolené navíc
absolventů až po zaměstnance v předdůchodovém věku.
• pružná pracovní doba
Ženy tvoří 51 % zaměstnanců. Ve vrcholovém managemen-
• sportovní a kulturní aktivity
tu (na první a druhé úrovni) jsou ženy zastoupeny 24 %.
• akce pro děti zaměstnanců
Zaměstnanecké výhody
Zdravotní a rozvojové:
• nadstandardní zdravotní péče
Systém zaměstnaneckých výhod je každoročně aktualizo-
• pravidelné očkování
ván na základě výsledků společnosti, potřeb a průzkumu
• zdravotní volno
trhu pracovních sil.
• jazykové kurzy
• školné na zvyšování kvalifikace při zaměstnání studiem
ŠkoFIN se zaměřuje na tři hlavní pilíře v oblasti
zaměstnaneckých výhod:
vysokých škol (7 % zaměstnanců)
• MBA pro management
Finanční:
• výhodné financování vozů
• bezúčelové úvěry pro zaměstnance i jejich rodinné
příslušníky
24 %
76 %
• příspěvek na penzijní připojištění
100 %
• cestovní pojištění
• slevy na odkup aut a produkty různých dodavatelů
• T-Mobile speciální tarif
51 %
49 %
46
Centrální nákup
Vznik úseku Centrální nákup jednoznačně potvrzuje,
že ŠkoFIN hledá další cesty pro efektivní využívání všech
zdrojů ke splnění strategických cílů.
Centrální nákup zajišťuje ve ŠkoFINu nákup komodit a služeb obchodního a provozního charakteru a realizuje veškerá výběrová řízení. Věříme, že rozvoj strategické spolupráce
s dodavateli povede nejen k dlouhodobým úsporám, ale
i ke zvýšení kvality dodávek.
Současnou prioritou centrálního nákupu je zajištění konkurenceschopných vstupů pro produkt Fleet.
Tak jak roste portfolio našich fleetových smluv, roste i hodnota dodávek a postavení centrálního nákupu ve ŠkoFINu.
47
Sponzoringové a charitativní aktivity
Jako velká obchodní společnost cítí ŠkoFIN morální
Car Club
povinnost věnovat se vedle své hlavní obchodní
činnosti nevýdělečným aktivitám a pomáhat
Spolupráce s touto chráněnou dílnou byla
potřebným. Každoročně podporujeme několik
zahájena již v roce 2006 a i v roce 2012
zajímavých projektů z oblasti sportu i kultury a také
se dále úspěšně rozvíjela. Car Club poskytuje
se zapojujeme do charitativních projektů. Věříme, že
služby a poradenství handicapovaným spoluobčanům.
pokud můžeme pomoci a dokážeme přinést radost
Jednou z oblastí pomoci je projekt Mobilita, na kterém
do života lidí, kteří měli méně štěstí než my, co jsme
ŠkoFIN participuje prostřednictvím speciálních
zdraví, nesmíme stát stranou.
finančních produktů.
Centrum Paraple
Nadace Leontinka
Centrum Paraple působí
Společnost ŠkoFIN podporuje
v České republice již od roku 1994 a po celých 18 let se
prostřednictvím Nadace Leontinka
svoji činností snaží napomáhat lidem ochrnutým po
terénní práci služby „Raná péče pro rodiny dětí se
poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění
zrakovým postižením v ČR“. Zajišťujeme provoz osmi vozů
a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít
ŠKODA Fabia, z nichž sedm slouží poradkyním Společnosti
cestu dál. Společnost ŠkoFIN se opětovně od roku 2012
pro ranou péči, které tak mohou poskytovat poradenství
stala hlavním partnerem Centra Paraple s cílem pomoci
nevidomým a slabozrakým dětem a jejich rodinám v jejich
těmto lidem v hledání další cesty.
domácím prostředí. Osmý vůz je plně k dispozici
přímo v nadaci.
48
Fotbalový klub Mladá Boleslav
Věříme, že sport má své důležité místo
ve společnosti a napomáhá nejenom rozvoji
těla, ale i ducha. Své sponzorigové aktivity
jsme i z tohoto důvodu rozšířili o partnerství
a spolupráci s prvoligovým fotbalovým klubem
Mladá Boleslav.
Polygon Most
Bezpečnost na silnicích
vnímáme jako velkou prioritu, a i proto dlouhodobě
spolupracujeme jako generální partner s jedním
z významných center bezpečné jízdy
v České republice.
Polygon Most je provozovatelem Centra bezpečné jízdy,
jehož cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Toho dosahuje edukací řidičů v extrémních situacích
za pomocí autentické simulace na speciálních
cvičných modulech.
49
O FINANCOVÁNÍ VOZŮ VÍME VŠE
Finanční situace v roce 2012
Výhled 2013
50
20
152
20
150
120
20
20
Finanční situace v roce 2012
Společnost ŠkoFIN v roce 2012 uzavřela o 19 % nových smluv více
než v předcházejícím roce, tj. celkem 30 146 smluv na úvěrové
financování a leasing.
Celkový objem nových obchodů ŠkoFINu podle metodiky
Podíl úvěrového financování nového obchodu ve spo-
České leasingové a finanční asociace dosáhl 8,419 miliard
lečnosti ŠkoFIN dosahuje 63 %, operativní leasing 35 %
korun, což je o 18 % více než v předcházejícím roce.
a finanční leasing 2 %.
Hodnota předmětů v pořizovacích cenách dosáhla
8,485 mld. korun.
V oblasti operativního leasingu ŠkoFIN zaznamenal
významný nárůst počtu nově uzavřených smluv oproti
V oblasti spotřebitelských úvěrů a úvěrového financo-
předchozímu roku o 58 %, přičemž 99 % nových smluv
vání podnikatelů, sloužícího k financování automobilů,
se týkalo osobních automobilů.
došlo k nárůstu hodnoty nových smluv o 4 % (celkem
4,740 miliard korun, z toho úvěrové financování podni-
Společnost ŠkoFIN dosáhla v roce 2012 tržeb ve výši
katelů činilo 3,475 miliard korun). Celkový počet nově
5 924 mil. Kč (2011: 5 671 mil. Kč), a to zejména z úvěro-
uzavřených úvěrových smluv stoupl meziročně o 7 %.
vých a leasingových smluv.
Celých 57 % nových úvěrových smluv na automobily
V oblasti refinancování ŠkoFIN obnovil vydávání krátko-
představovaly podnikatelské úvěry a zbylou část, 43 %,
dobých dluhopisů v českých korunách na lokálním trhu
úvěry uzavřené s koncovými spotřebiteli. Úvěry pro
prostřednictvím programu Commercial Papers skupiny
podnikatele zaznamenaly v meziročním srovnání nárůst v
Volkswagen Group. Uvedené dluhopisy představují zají-
objemu financované hodnoty o 3 %.
mavou investiční příležitost.
52
Dluhopisy nejsou obchodovány na veřejných trzích a jsou
V průběhu roku 2012 ŠkoFIN emitoval dluhopisy celkem
zajištěny garancí Volkswagen Financial Services AG.
za 3,6 mld. Kč, k 31. prosinci 2012 činil objem emitovaných dluhopisů 600 mil. Kč.
Zdroje takto získané jsou využívány ke krátkodobému
refinancování se splatností do 1 roku.
Celkový vlastní kapitál společnosti ke konci roku 2012
dosáhl výše 4 044 mil. Kč.
Klíčové údaje roku 2012:
Počet nově uzavřených smluv na financování:
30 146 (2011: 25 372)
Celkový objem obchodů:
8 419 mil. Kč (2011: 7 162 mil. Kč)
Tržby:
5 924 mil. Kč (2011: 5 671mil. Kč)
Zisk po zdanění:
Průměrný počet zaměstnanců:
513 mil. Kč (2011: 593 mil. Kč)
190 (2011: 200)
53
Výhled 2013
I v roce 2013 jsou naše obchodní cíle zdravě ambiciózní
V rámci vzdělávání dealerské sítě koncernu Volkswagen
a věříme, že nárůst nového obchodu o 10 % oproti 2012
bychom se rádi zaměřili na dlouhodobé vzdělávání pro-
je splnitelný.
dejních dovedností obchodníků.
V tomto roce bychom se rádi zaměřili na pojišťovací pro-
Velký kus práce je před námi v oblasti provozní a pro-
dukty, naší hlavní prioritou je značkové pojištění.
jektové excelence. Ve zmapování, analýze a následné
optimalizaci procesů napříč firmou vidíme důležitý krok
V polovině roku plánujeme představit nové produktové
na cestě k vyšší efektivitě a konkurenceschopnosti.
řady pro flotilové zákazníky napříč všemi segmenty. On-
Investujeme nemalé prostředky do vzdělávání zaměst-
line reporting pro fleetové zákazníky je nutnou podmín-
nanců, aby se provozní optimalizace stala jejich každo-
kou úspěchu ve výběrových řízeních a předpokladem
denní operativou.
dalšího růstu.
54
120
150
20
150
20
20
130
130
20
Zpráva z valné hromady
Vedení společnosti pravidelně informovalo představitele valné hromady během hospodářského období o situaci ve
společnosti, o obchodní činnosti a obchodní politice. Na základě písemných podkladů a ústních informací představitelé
valné hromady vedení společnosti kontrolovali.
Valná hromada měla k dispozici roční účetní závěrku společnosti ŠkoFIN s.r.o., Praha, k 31. prosinci 2012. Auditor,
společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., tuto účetní závěrku s přihlédnutím k účetní evidenci a dokladům ověřil
a připojil auditorský výrok bez výhrad.
Valná hromada se připojuje k výsledku ověření auditora a roční účetní závěrku s hospodářským výsledkem ve výši
512,5 mil. Kč schvaluje.
V Braunschweigu dne 29. března 2013
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG
Lars-Henner Santelmann
Norbert Dorn
Member of the Board of Management
Head of Region Europe East
56
Zpráva nezávislého auditora
společníkovi společnosti ŠkoFIN s.r.o.
Ověřili jsme účetní závěrku společnosti ŠkoFIN s.r.o., identifikační číslo
458 05 369, se sídlem Pekařská 6, Praha 5 (dále „Společnost“) za rok 2012
uvedenou ve výroční zprávě na stranách 61–93, ke které jsme dne
28. ledna 2013 vydali výrok uvedený na stranách 59–60.
Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok 2012 s účetní závěrkou, která je
obsažena v této výroční zprávě na stranách 61–93. Za správnost výroční zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti.
Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Úloha auditora
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou Komory auditorů České
republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že
ostatní informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Výrok
Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok 2012 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
57
Statutární orgán Společnosti odpovídá za správu a údržbu integrity internetových stránek Společnosti. Naší úlohou není
posouzení těchto záležitostí, a proto neneseme žádnou odpovědnost za případné změny ve výroční zprávě, ke kterým mohlo
dojít následně po jejím prvotním zveřejnění na internetových stránkách Společnosti.
Zpráva o ověření zprávy o vztazích
Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012 (dále „Zpráva”). Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá
statutární orgán Společnosti. Naší úlohou je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této Zprávě.
Rozsah ověření
Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. V souladu s tímto standardem jsme povinni naplánovat a provést prověrku s cílem získat omezenou jistotu, že Zpráva neobsahuje významné věcné
nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické postupy a výběrovým
způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme
neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
Závěr
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve Zprávě sestavené
v souladu s požadavky §66a obchodního zákoníku.
28. března 2013
zastoupená partnerem
Ing. Petr Kříž
statutární auditor, oprávnění č. 1140
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
T: +420 251 151 111, F: +420 252 156 111, www.pwc.com/cz
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo 021.
58
Zpráva nezávislého auditora
společníkovi společnosti ŠkoFIN s.r.o.
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ŠkoFIN s.r.o.,
identifikační číslo 458 05 369, se sídlem Pekařská 6, Praha 5 (dále
„Společnost“), tj. rozvahu k 31. prosinci 2012, výkaz zisku a ztráty,
přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích
za rok 2012 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních pravidel
(dále „účetní závěrka“).
Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku
Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takové vnitřní kontroly, které považuje za nezbytné pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Úloha auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem
o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit
tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti
59
údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní
kontroly Společnosti relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol Společnosti. Audit též zahrnuje posouzení
vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace
účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2012, jejího
hospodaření a peněžních toků za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.
28. ledna 2013
zastoupená partnerem
Ing. Petr Kříž
statutární auditor, oprávnění č. 1140
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
T: +420 251 151 111, F: +420 252 156 111, www.pwc.com/cz
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo 021.
60
Rozvaha
k 31. prosinci 2012
(tis. Kč)
2012
2011
Brutto
Korekce
Netto
Netto
9 140 879
– 4 934 367
4 206 512
4 636 601
AKTIVA
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
444 107
– 378 257
65 850
61 306
3.
Software
394 789
– 340 417
54 372
59 196
4.
Ocenitelná práva
37 858
– 37 840
18
100
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
11 460
0
11 460
2 010
8 696 772
– 4 556 110
4 140 662
4 575 295
1.
Pozemky
27 099
0
27 099
41 299
2.
Stavby
373 320
– 277 326
95 994
159 353
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
8 153 751
– 4 278 784
3 874 967
4 291 012
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
142 602
0
142 602
83 631
18 439 933
– 941 368
17 498 565
16 242 607
Zásoby
449
0
449
896
Zboží
449
0
449
896
6 949 970
– 241 644
6 708 326
6 622 526
B. II.
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
C.
Oběžná aktiva
C. I.
C. I.
5.
C. II.
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
4 923 087
– 214 110
4 708 977
4 527 112
7.
Jiné pohledávky
2 026 883
– 27 534
1 999 349
2 095 414
11 473 902
– 699 724
10 774 178
9 611 845
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
10 393 157
– 680 980
9 712 177
8 737 388
5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
47
0
47
47
6.
Stát – daňové pohledávky
19 212
0
19 212
3 098
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
45 800
0
45 800
29 781
8.
Dohadné účty aktivní
183 488
0
183 488
115 453
Jiné pohledávky
C. III.
C. III.
Krátkodobé pohledávky
9.
832 198
– 18 744
813 454
726 078
Krátkodobý finanční majetek
15 612
0
15 612
7 340
1.
Peníze
13 260
0
13 260
7 056
2.
Účty v bankách
2 352
0
2 352
284
86 213
0
86 213
82 001
C. IV.
C. IV.
D. I.
D. I.
Časové rozlišení
1.
Náklady příštích období
51 070
0
51 070
45 880
3.
Příjmy příštích období
35 143
0
35 143
36 121
27 667 025
– 5 875 735
21 791 290
20 961 209
Aktiva celkem
61
(tis. Kč)
2012
Netto
2011
Netto
4 044 457
3 531 939
865 000
PASIVA
A.
Vlastní kapitál
A. I.
A. I.
Základní kapitál
865 000
Základní kapitál
865 000
865 000
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
257 200
257 200
1.
Zákonný rezervní fond
110 000
110 000
2.
Statutární a ostatní fondy
147 200
147 200
Výsledek hospodaření minulých let
2 409 739
1 816 592
Nerozdělený zisk minulých let
2 409 739
1 816 592
1.
A. III.
A. III.
A. IV.
A. IV.
1.
A. V.
Zisk běžného účetního období
B.
Cizí zdroje
B. I.
B. I.
119 717
187 072
Rezerva na daň z příjmů
118 507
185 699
4.
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
2.
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
10.
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
1 373
192 081
411 858
0
100 000
3 000
4 200
189 081
307 658
6 410 125
4 808 278
Závazky z obchodních vztahů
2.
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
5.
6.
7.
Stát – daňové závazky a dotace
9.
Vydané dluhopisy
595 899
0
10.
Dohadné účty pasivní
812 062
912 301
11.
Jiné závazky
581 832
349 993
4 380 616
3 505 122
Závazky k zaměstnancům
7 175
6 216
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
3 785
3 827
1 521
12 995
Bankovní úvěry a výpomoci
27 235
17 824
10 343 095
11 135 731
1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
1 300 000
2 320 000
2.
Bankovní úvěry krátkodobé
9 043 095
8 815 731
Časové rozlišení
681 815
886 331
Výnosy příštích období
681 815
886 331
21 791 290
20 961 209
C. I.
C. I.
1 210
1.
B. IV.
B. IV.
16 542 939
Rezervy
B. III.
B. III.
593 147
17 065 018
3.
B. II.
B. II.
512 518
2.
Pasiva celkem
62
Výkaz zisku a ztráty
za rok končící 31. prosince 2012
(tis. Kč)
I.
Tržby za prodej zboží
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
+
Obchodní marže
II.
II.
1.
B.
B.
2012
2011
64 829
68 823
75 423
77 144
– 10 594
– 8 321
Výkony
2 994 127
3 385 864
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
2 994 127
3 385 864
873 548
643 667
Výkonová spotřeba
1.
Spotřeba materiálu a energie
2.
Služby
87 094
70 718
786 454
572 949
+
Přidaná hodnota
2 109 985
2 733 876
C.
Osobní náklady
167 549
177 970
1.
Mzdové náklady
125 034
131 076
3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
38 769
42 990
4.
Sociální náklady
3 746
3 904
D.
Daně a poplatky
13 026
8 540
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
1 842 565
2 271 698
C.
III.
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
1 728 392
1 079 578
1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
1 728 392
1 079 578
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
1 821 721
1 137 710
1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
1 821 721
1 137 710
F.
F.
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů
– 96 709
46 269
IV.
Ostatní provozní výnosy
267 570
244 922
H.
Ostatní provozní náklady
291 924
247 710
*
Provozní výsledek hospodaření
65 871
168 479
X.
Výnosové úroky
869 116
891 184
N.
Nákladové úroky
236 907
271 613
XI.
Ostatní finanční výnosy
O.
Ostatní finanční náklady
*
Q.
Q.
423
793
42 335
31 147
Finanční výsledek hospodaření
590 297
589 217
Daň z příjmů za běžnou činnost
143 650
164 549
1.
– splatná
262 227
271 689
2.
– odložená
– 118 577
– 107 140
593 147
**
Zisk hospodaření za běžnou činnost
512 518
***
Zisk hospodaření za účetní období
512 518
593 147
****
Zisk hospodaření před zdaněním
656 168
757 696
63
Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2012
(tis. Kč)
Pozn.
přílohy
Zůstatek k 1. lednu 2011
Vrácení kapitálového příspěvku společníkům
Zisk za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2011
Zisk za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2012
7
Základní
kapitál
Ostatní
kapitál.
fondy
Zákonný
rezervní
fond
Fondy ze
zisku
Nerozdělený
zisk
865 000
1 735 848
110 000
147 200
1 816 592
4 674 640
0
– 1 735 848
0
0
0
– 1 735 848
0
0
0
0
593 147
593 147
865 000
0
110 000
147 200
2 409 739
3 531 939
Celkem
0
0
0
0
512 518
512 518
865 000
0
110 000
147 200
2 922 257
4 044 457
64
Přehled o peněžních tocích
za rok končící 31. prosince 2012
(tis. Kč)
2012
2011
656 168
757 696
1 842 565
2 271 698
– 96 709
46 269
Peněžní toky z provozní činnosti
Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním
A.1
Úpravy o nepeněžní operace:
A.1.1
Odpisy stálých aktiv
A.1.2
Změna stavu opravných položek a rezerv
A.1.3
Ztráta z prodeje stálých aktiv
A.1.4
Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (–) úroky
A.1.5
Ostatní nepeněžní operace
A*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu
A.2
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:
A.2.1
Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv
A.2.2
Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv
A.2.3
Změna stavu zásob
A**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
A.3
Úroky vyplacené
A.4
Úroky přijaté
A.5
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
A***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
93 329
58 132
– 632 209
– 619 571
75 531
78 291
1 938 675
2 592 515
– 1 200 584
– 1 608 377
– 44 382
– 492 111
447
243
694 156
492 270
– 267 188
– 270 412
869 116
891 184
– 329 419
– 232 005
966 665
881 037
– 3 266 184
- 2 395 195
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B***
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
1 728 392
1 079 578
– 1 537 792
– 1 315 617
Peněžní toky z finanční činnosti
C.1
Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků:
C.1.1
Změna stavu bankovních úvěrů
– 795 001
– 223 648
C.1.3
Změna stavu úvěrů poskytnutých spřízněnými stranami
775 494
2 436 344
C.1.4
Příjmy z vydaných dluhopisů
595 300
0
C.2
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky:
0
– 1 735 848
575 793
476 848
C.2.1
Vrácení kapitálového příspěvku společníkům
C***
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
4 666
42 268
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku
– 503 390
– 545 658
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku
– 498 724
– 503 390
65
Příloha účetní závěrky
140
150
120
20
66
1. Všeobecné informace
1.1. Základní informace o společnosti
Společnost je členěna následujícím způsobem:
ŠkoFIN s.r.o. (dále „společnost“) byla zapsána do obchod-
Jan Kranát, jednatel
ního rejstříku dne 10. srpna 1992 a její sídlo je v Praze 5,
• Asistentka vedení společnosti
Pekařská 6, PSČ 155 00. Hlavním předmětem podnikání
• Strategický rozvoj
společnosti je koupě zboží za účelem dalšího prodeje, pro-
• Marketing a obchod
dej (leasing automobilů) a poskytování spotřebitelských
• Správní oddělení
úvěrů. Identifikační číslo společnosti je 458 05 369.
Jiřina Tapšíková, MBA, jednatelka
Jednatelé k 31. prosinci 2012:
• Sekretariát
Jan Kranát
• Interní auditor
Jiřina Tapšíková
• Právní oddělení
• Finanční oddělení
Prokuristka k 31. prosinci 2012:
• Credit & Risk Management
Jana Gregorová
• Personální oddělení
• Informační technologie/Interní služby
Změny organizační struktury v roce 2012:
V průběhu roku 2012 došlo ke vzniku oddělení
Strategického rozvoje.
67
2. Účetní postupy
2.1. Základní zásady zpracování
účetní závěrky
očekávaných budoucích peněžních toků generovaných
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy
2.3. Dlouhodobý hmotný majetek
daným aktivem.
platnými v České republice a Českými účetními standardy
a je sestavena v historických cenách. Částky jsou uváděny
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vy-
v tisících Kč.
kázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení
a náklady s jeho pořízením související.
2.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
Pro účely odepisování v účetnictví je dlouhodobý hmotNehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než
ný majetek rozdělen do dvou skupin – majetek, na který
1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 000 Kč za položku, je
byla uzavřena leasingová smlouva (v členění na finanční
považován za dlouhodobý nehmotný majetek.
leasing, operativní leasing a operativní leasing se službami)
a majetek, který není předmětem leasingu.
Nakoupený nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho
Odepisování dlouhodobého hmotného majetku
pořízením související. Ocenění dlouhodobého nehmotného
ve společnosti:
majetku se zvyšuje o technické zhodnocení majetku.
• účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku
u finančního leasingu jsou kalkulovány lineárně na
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován rovnoměrně,
denní bázi od data převzetí předmětu leasingu do data
doba odepisování majetku je stanovena dle doby použitel-
ukončení leasingové smlouvy;
nosti majetku.
• účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku
u operativního leasingu jsou kalkulovány metodou
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odha-
lineárních odpisů od prvního dne v měsíci jeho
dovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková
převzetí po dobu trvání leasingové smlouvy až do výše
hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné
očekávané zůstatkové ceny;
položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě
68
• účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku
u operativního leasingu se službami jsou kalkulovány
Hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000 Kč za položku
je považován za zásoby a účtován do nákladů při spotřebě.
rovnoměrně (lineárně) na denní bázi od data převzetí
předmětu leasingu do data ukončení leasingové
2.4. Pohledávky
smlouvy;
• účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku, který
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené
není předmětem leasingu, jsou kalkulovány metodou
o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Nedo-
lineárních odpisů na základě jeho předpokládané
bytné pohledávky se odepisují na základě rozhodnutí
životnosti.
soudu nebo po skončení konkurzního řízení dlužníka.
Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena
Společnost uplatňuje na veškerý dlouhodobý hmotný
na základě věkové struktury pohledávek a individuálního
majetek roční odpisovou sazbu v rozmezí 11–50 % (podle
posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné
skupin majetku).
položky k pohledávkám za spřízněnými stranami.
Pozemky nejsou odepisovány.
2.5. Peníze a peněžní ekvivalenty
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odha-
Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin
dovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková
a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžné-
hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné
ho nebo kontokorentního účtu.
položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě
Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní fi-
očekávaných budoucích peněžních toků generovaných
nanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za
daným aktivem.
předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného
majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty
majetku se účtují přímo do nákladů.
v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní
úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní
Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.
přesahující 40 000 Kč za rok za položku je aktivováno.
69
2.6. Přepočet cizích měn
Výnosy z financování obchodní sítě jsou zaúčtovány ve
výkonech anuitně po dobu trvání financování v závislosti
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny
na celkové nesplacené částce poskytnutého financování.
a zaúčtovány devizovým kurzem platným k datu uskutečnění účetního případu.
Factoringová provize je časově rozlišována na denní bázi
a je zaúčtována ve výkonech.
Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem
zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni.
2.8. Leasing majetku pro účely
užívání společnosti
Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv,
pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku
Pořizovací cena majetku získaného formou operativního
a ztráty.
leasingu, u kterého je společnost nájemcem, není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou
2.7. Výnosy
účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání
leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k roz-
Tržby představují výnosy z leasingových služeb poskyto-
vahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní
vaných společností. Leasingové výnosy jsou zaúčtovány
závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.
rovnoměrně po dobu leasingu od data uzavření leasingové
smlouvy až do řádného nebo předčasného ukončení lea-
2.9. Rezervy
singové smlouvy. Smluvní pokuty a penále jsou zaúčtovány při uplatnění nároku.
Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků, které budou
hrazeny v budoucnosti, u nichž je pravděpodobné, že nasta-
Výnosy z poskytnutých spotřebitelských úvěrů jsou za-
nou, je znám jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše,
účtovány v úrokových výnosech anuitně po dobu trvání
nebo časový rozvrh úhrady. Při tvorbě rezerv společnost bere
smlouvy v závislosti na celkové nesplacené částce poskyt-
v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty.
nutého spotřebitelského úvěru.
70
Rezervy nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na
2.12. Spřízněné strany
výdaje přímo související s budoucími příjmy.
Společnost vytváří rezervu na budoucí závazek z daně
Spřízněnými stranami společnosti se rozumí:
z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů.
• společnosti ve skupině,
• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat
2.10. Vykazování provozního
a finančního výsledku
rozhodující vliv u společnosti, a společnosti, kde tyto
strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,
• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat
Provozní hospodářský výsledek a výsledek z finančních
operací v rámci výkazu zisku a ztráty společnosti je ovliv-
podstatný vliv u společnosti,
• členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů
něn tím, že podle platných účetních předpisů pro podnika-
společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby
tele jsou výnosové a nákladové úroky zahrnuty ve výsled-
blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové
ku z finančních operací.
a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.
2.11. Odložená daň
Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami
jsou uvedeny v poznámkách 14 a 15.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných
rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo
2.13. Přehled o peněžních tocích
závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je
Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím
pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit
nepřímé metody.
v budoucnosti.
71
2.14. Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem
a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních
výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení
účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou
důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky,
ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
72
3. Dlouhodobý nehmotný majetek
(tis. Kč)
1. ledna 2012
Přírůstky /
přeúčtování
Vyřazení
31. prosince
2012
385 761
9 581
553
394 789
Pořizovací cena
Software
Ocenitelná práva
Nedokončený majetek
Celkem
37 858
0
0
37 858
2 010
21 746
12 296*
11 460
425 629
31 327
12 849
444 107
326 565
14 405
553
340 417
Oprávky
Software
Ocenitelná práva
Celkem
Zůstatková hodnota
(tis. Kč)
37 758
82
0
37 840
364 323
14 487
553
378 257
61 306
65 850
1. ledna 2011
Přírůstky /
přeúčtování
Vyřazení
31. prosince
2011
379 780
16 848
10 867
385 761
Pořizovací cena
Software
Ocenitelná práva
Nedokončený majetek
Celkem
37 817
41
0
37 858
7 583
13 223
18 796*
2 010
425 180
30 112
29 663
425 629
320 671
16 660
10 766
326 565
37 622
136
0
37 758
358 293
16 796
10 766
364 323
Oprávky
Software
Ocenitelná práva
Celkem
Zůstatková hodnota
66 887
61 306
*) Vyřazení nedokončeného nehmotného majetku představují především přírůstky v kategorii software (přeúčtování).
Přírůstky pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného
Přírůstky oprávek dlouhodobého nehmotného majetku
majetku jsou tvořeny převážně nákupem.
jsou tvořeny především odpisy.
73
4. Dlouhodobý hmotný majetek
(tis. Kč)
1. ledna 2012
Přírůstky /
přeúčtování
Vyřazení
31. prosince
2012
41 299
0
14 200
27 099
Pořizovací cena
Pozemky
Budovy a stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Nedokončený majetek
Celkem
465 280
0
91 960
373 320
9 406 770
3 220 625
4 473 644
8 153 751
83 631
1 715 990
1 657 019
142 602
9 996 980
4 936 615
6 236 823
8 696 772
Oprávky
Budovy a stavby
301 964
44 194
74 287
271 871
4 971 625
1 783 884
2 575 822
4 179 687
Celkem
5 273 589
1 828 078
2 650 109
Zůstatková hodnota před opravnou položkou
4 723 391
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
Zůstatková hodnota
148 096
4 575 295
4 451 558
4 245 214
28 888
72 432
104 552
4 140 662
74
(tis. Kč)
1. ledna 2011
Přírůstky /
přeúčtování
Vyřazení
31. prosince
2011
41 299
0
0
41 299
Pořizovací cena
Pozemky
Budovy a stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Nedokončený majetek
Celkem
465 280
0
0
465 280
12 716 054
2 364 896
5 674 180
9 406 770
25 419
931 972
873 760
83 631
13 248 052
3 296 868
6 547 940
9 996 980
Oprávky
Budovy a stavby
253 843
48 121
0
301 964
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
7 183 895
2 206 781
4 419 051
4 971 625
Celkem
7 437 738
2 254 902
4 419 051
5 273 589
Zůstatková hodnota před opravnou položkou
5 810 314
Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
Zůstatková hodnota
179 323
5 630 991
4 723 391
73 758
104 985
148 096
4 575 295
Zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku, který je předmětem leasingu, činí k 31. prosinci 2012: 4 114 265 tis. Kč
(2011: 4 542 089 tis. Kč).
75
Opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku lze analyzovat následovně:
(tis. Kč)
Opravná položka ke stavbám
31. prosince 2012
31. prosince 2011
5 455
3 963
36 829
67 077
62 268
77 056
104 552
148 096
Opravná položka k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí, které jsou předmětem operativního
leasingu z titulu rizika zůstatkových cen
Opravná položka k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
Celková výše opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku zahrnutá v Rozvaze ve sloupci
Korekce
Náklady na opravy a udržování se účtují do období, v němž
důvody úbytku (zejména odcizená a havarovaná vozidla)
vznikly. Za rok 2012 tyto náklady představovaly částku
dlouhodobého hmotného majetku v roce 2012 předsta-
147 724 tis. Kč (2011: 151 084 tis. Kč).
vovaly v pořizovacích cenách částku 152 542 tis. Kč (2011:
177 163 tis. Kč).
Dlouhodobý hmotný majetek k 31. prosinci 2012 obsahuje
také vozy z ukončených operativních leasingů v zůstatkové
Výše dlouhodobého hmotného majetku neuvedeného
hodnotě 60 729 tis. Kč (2011: 38 390 tis. Kč). Společnost vy-
v rozvaze, který je účtován přímo do nákladů (majetek
tvořila na tento majetek opravnou položku ve výši 4 367 tis.
do 40 tis. Kč) k 31. prosinci 2012 činí 15 537 tis. Kč (2011:
Kč (2011: 4 869 tis. Kč), tato opravná položka je vykázána
19 397 tis. Kč).
v rámci opravných položek z titulu rizika zůstatkových cen.
Společnost si nepronajímá jako nájemce majetek formou
Přírůstky pořizovací ceny dlouhodobého hmotného ma-
finančního leasingu. Závazky vyplývající z operativního
jetku jsou tvořeny převážně nákupem. Přírůstky oprávek
leasingu jsou uvedeny v poznámce 17.
dlouhodobého hmotného majetku jsou tvořeny především
odpisy. Úbytky pořizovacích cen dlouhodobého hmotného
Žádný majetek společnosti není zatížen zástavním právem
majetku jsou tvořeny převážně vyřazením formou prodeje.
ani věcným břemenem.
v roce 2012 činilo vyřazení formou prodeje v pořizovacích
cenách 4 395 373 tis. Kč (2011: 5 469 342 tis. Kč). Ostatní
76
5. Zásoby
(tis. Kč)
31. prosince 2012
31. prosince 2011
449
896
Zboží
Zboží představuje odebrané vozy z leasingu a nespláce-
propagačních a reklamních předmětů. K zásobám nebyly
ných úvěrů v částce 269 tis. Kč (2011: 399 tis. Kč) a zásoby
vytvořeny opravné položky.
6. Pohledávky
(tis. Kč)
Pohledávky z obchodních vztahů
31. prosince 2012
31. prosince 2011
– do splatnosti
9 557 213
8 538 490
– po splatnosti
835 944
924 304
Pohledávky z obchodních vztahů celkem
10 393 157
9 462 794
– do splatnosti
812 459
736 535
– po splatnosti
84 798
26 120
Ostatní pohledávky celkem
897 257
762 655
Dohadné účty aktivní
183 488
115 453
11 473 902
10 340 902
– 699 724
– 729 057
10 774 178
9 611 845
4 923 087
4 769 209
Ostatní pohledávky
Krátkodobé pohledávky celkem
Opravné položky na pochybné pohledávky
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů
Dlouhodobé pohledávky – jiné
2 026 883
2 118 630
Dlouhodobé pohledávky celkem
6 949 970
6 887 839
Opravné položky na pochybné dlouhodobé pohledávky
– 241 644
– 265 313
Zůstatková hodnota dlouhodobých pohledávek
6 708 326
6 622 526
17 482 504
16 234 371
Zůstatková hodnota pohledávek celkem
Výše pohledávek se splatností větší než 5 let k 31. prosinci 2012 činí 852 314 tis. Kč (2011: 1 103 492 tis. Kč).
77
Pohledávky ze spotřebitelských úvěrů jsou zajištěny pře-
Dohadné účty aktivní obsahují především očekávané výno-
vodem vlastnického práva, ručitelem, případně zástavním
sy z pojištění a podpory prodeje od koncernových značek.
právem. Pohledávky z factoringu jsou zajištěny předmětným vozidlem.
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů
k 31. prosinci 2012 představují poskytnuté dlouhodo-
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů zahrnují
bé spotřebitelské úvěry ve výši 4 923 087 tis. Kč (2011:
zejména pohledávky z factoringu a část krátkodobých
4 769 136 tis. Kč). Smluvní pokuty vztahující se k pohle-
spotřebitelských úvěrů poskytnutých zákazníkům. Spo-
dávkám z obchodních vztahů k 31. prosinci 2012 ve výši
lečnost poskytuje finanční služby komplexně zajišťující
15 959 tis. Kč jsou vykázány v krátkodobých pohledáv-
financování dodávek nových vozidel a referentských vozů
kách (2011: 24 673 tis. Kč). Jiné dlouhodobé pohledávky
značky ŠKODA (odkup pohledávek) pro obchodní síť
k 31. prosinci 2012 zahrnují zejména dlouhodobé úvěry
ŠKODA AUTO a.s. a financování dodávek nových vozidel
poskytnuté obchodníkům ve výši 2 024 616 tis. Kč (2011:
koncernových značek (odkup pohledávek) pro obchodní
2 116 185 tis. Kč).
síť Porsche Česká republika s.r.o. v České republice.
Úrokové výnosy z krátkodobých a dlouhodobých spotřeCelková výše pohledávek vyplývající z těchto služeb
bitelských úvěrů a provize z postoupení pohledávek jsou
k 31. prosinci 2012 činí 2 486 018 tis. Kč pro síť ŠKO-
uvedeny v poznámce 13.
DA AUTO a.s. (2011: 2 454 281 tis. Kč). Pro síť Porsche Česká
republika s.r.o. celková výše pohledávek vyplývající z těch-
Pohledávky a placené zálohy k 31. prosinci 2012 jsou
to služeb k 31. prosinci 2012 činí 2 100 243 tis. Kč (2011:
zajištěny zajišťovacími směnkami ve výši 3 187 412 tis. Kč,
1 974 468 tis. Kč).
zástavním právem ve výši 47 430 tis. Kč a zajišťovacím převodem práv ve výši 5 513 441 tis. Kč.
Jiné krátkodobé pohledávky k 31. prosinci 2012 zahrnují
zejména poskytnuté krátkodobé úvěry ve výši 2 199 tis. Kč
(2011: 2 908 tis. Kč) a krátkodobé úvěry poskytnuté obchodníkům k 31. prosinci 2012 ve výši 745 811 tis. Kč (2011:
699 308 tis. Kč).
78
Změna opravné položky k pochybným krátkodobým a dlouhodobým pohledávkám:
(tis. Kč)
2012
2011
Počáteční zůstatek k 1. lednu
994 370
916 416
Tvorba opravné položky
325 031
576 614
Rozpuštění opravné položky
– 251 091
– 396 553
Použití k odpisu pohledávek
– 126 942
– 102 107
941 368
994 370
Konečný zůstatek k 31. prosinci
7. Vlastní kapitál
Společnost je plně vlastněna společností VOLKSWAGEN
K datu sestavení účetní závěrky valná hromada společnosti
FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT, zapsanou
nerozhodla o výplatě dividend.
v Braunschweigu, Německo, a mateřskou společností celé
skupiny je společnost VOLKSWAGEN AG, zapsaná ve Wolfs-
Dne 3. února 2012 valná hromada schválila účetní závěrku
burgu, Německo.
společnosti za rok 2011 a rozhodla o převedení zisku
za rok 2011 ve výši 593 147 tis. Kč do nerozděleného zisku
Základní kapitál společnosti ve výši 865 000 tis. Kč byl
minulých let.
k 31. prosinci 2012 a 2011 plně splacený.
Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku společnosti podle
zákona a nelze jej rozdělit mezi společníky, ale lze jej použít
výhradně k úhradě ztrát.
79
8. Rezervy
Rezerva na daň
z příjmů snížená
o zálohy
Ostatní
rezervy
Celkem
Počáteční zůstatek k 1. lednu 2011
146 015
1 829
147 844
Tvorba rezerv
185 699
745
186 444
Použití rezerv
– 146 015
– 1 201
– 147 216
185 699
1 373
187 072
(tis. Kč)
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2011
Tvorba rezerv
118 507
54
118 561
Použití rezerv
– 185 699
– 217
– 185 916
118 507
1 210
119 717
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2012
Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 12 Daň z příjmů.
Zálohy na daň z příjmu ve výši 136 473 tis. Kč zaplace-
Společnost vytvořila ostatní rezervy na soudní spory ve výši
né společností k 31. prosinci 2012 (k 31. prosinci 2011:
1 210 tis. Kč. (2011: 1 373 tis. Kč).
80 000 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu
ve výši 254 980 tis. Kč vytvořené k 31. prosinci 2012
(k 31. prosinci 2011: 265 699 tis. Kč).
80
9. Časové rozlišení
(tis. Kč)
31. prosince 2012
31. prosince 2011
Náklady příštích období
51 070
45 880
Příjmy příštích období
35 143
36 121
Celkem
86 213
82 001
Výnosy příštích období
681 815
886 331
Celkem
681 815
886 331
Položky časového rozlišení nákladů a výnosů se převážně
Výnosy příštích období obsahují především zůstatek mimo-
vztahují k jednotlivým leasingovým a úvěrovým smlouvám.
řádné splátky placené předem ve výši 319 690 tis. Kč (2011:
Z tohoto důvodu budou tyto náklady a výnosy postupně
594 777 tis. Kč).
zachycovány ve výkazu zisku a ztráty společnosti rovnoměrně po dobu trvání těchto smluv.
Náklady příštích období k 31. prosinci 2012 obsahují především náklady související s pojištěním ve výši 47 178 tis. Kč
(2011: 40 317 tis. Kč).
81
10. Závazky
(tis. Kč)
31. prosince 2012
31. prosince 2011
Závazky z obchodních vztahů – do splatnosti
581 832
349 993
Závazky z obchodních vztahů celkem
581 832
349 993
4 380 616
3 505 122
39 716
40 862
595 899
0
Krátkodobé půjčky (viz poznámky 11 a 15)
Ostatní závazky
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
812 062
912 301
Ostatní závazky celkem
5 828 293
4 458 285
Krátkodobé závazky celkem
6 410 125
4 808 278
0
100 000
189 081
307 658
Dlouhodobé půjčky (viz poznámky 11 a 15)
Odložený daňový závazek (viz poznámka 12)
Jiné dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem
3 000
4 200
192 081
411 858
6 602 206
5 220 136
Společnost neevidovala k 31. prosinci 2012 žádné krátko-
Dluhopisy vydané společností, jejichž výše k 31. prosinci
dobé závazky po lhůtě splatnosti. Závazky z obchodních
2012 činí 595 899 tis. Kč (2011: 0 tis. Kč), jsou zajištěny
vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem
garancí společnosti Volkswagen Financial Services AG a ne-
společnosti a nemají splatnost delší než 5 let.
jsou veřejně obchodovány. Zdroje získané emitovanými
dluhopisy jsou využívány ke krátkodobému refinancování
Závazky z obchodních vztahů k 31. prosinci 2012 zahrnují
se splatností do 1 roku.
přijaté zálohy na finanční leasing ve výši 3 205 tis. Kč (2011:
6 018 tis. Kč) a závazky vůči spřízněným stranám z titulu
Dohadné účty pasivní zahrnují dohadné položky za nevy-
postoupených pohledávek ve výši 319 581 tis. Kč (2011:
fakturované služby a dodávky, nevyfakturované pojistné
123 276 tis. Kč) (viz poznámka 15).
vztahující se k leasingovým smlouvám, odměny zaměstnancům, včetně zdravotního a sociálního pojištění a dosud
Společnost má k 31. prosinci 2012 závazky ze sociálního
nezaplacené úroky.
zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 3 785 tis. Kč
(2011: 3 827 tis. Kč). Společnost nemá daňové nedoplatky.
82
11. Úvěry a ostatní půjčky
(tis. Kč)
Bankovní kontokorenty
Jiné bankovní úvěry splatné do jednoho roku (včetně části dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku)
Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností 1–5 let
31. prosince 2012
31. prosince 2011
513 095
510 730
8 530 000
8 305 001
1 300 000
2 320 000
10 343 095
11 135 731
4 380 616
3 505 122
0
100 000
14 723 711
14 740 853
z toho krátkodobé úvěry a půjčky
13 423 711
12 320 853
z toho dlouhodobé úvěry a půjčky
1 300 000
2 420 000
Bankovní úvěry a kontokorenty celkem
Krátkodobé půjčky celkem (viz poznámky 10 a 15)
Dlouhodobé půjčky celkem (viz poznámky 10 a 15)
Celkem
Společnost nemá úvěry ani půjčky se splatností delší než 5 let.
Úroková sazba úvěrů nově čerpaných společností v roce 2012 se pohybovala v rozmezí od 0,24 % p.a. do 2,60 % p.a.
(2011: od 0,55 % p.a. do 3,02 % p.a.).
83
12. Daň z příjmů
Daňový náklad lze analyzovat následovně:
(tis. Kč)
Splatná daň (19 %)
Odložená daň
Dodatečná daň z příjmu právnických osob
Daňový náklad celkem
2012
2011
254 980
265 699
– 118 577
– 107 140
7 247
5 990
143 650
164 549
Splatná daň byla vypočítána následovně:
(tis. Kč)
2012
2011
656 168
757 696
– 217 446
– 75 432
– daňově neuznatelné náklady
895 029
725 828
– nezdaňované výnosy
– 59 645
– 58 508
68 519
48 929
1 342 625
1 398 513
– 530
0
1 342 095
1 398 513
254 998
265 717
Zisk před zdaněním
Úprava na daňový základ:
– dodatečné daňové náklady
– dodatečné daňové výnosy
Daňový základ
Úpravy daňového základu:
– dary
Upravený základ daně
Daň z příjmů právnických osob ve výši 19 %
Sleva na dani § 35 odst. 1
Daň z příjmů právnických osob ve výši 19 % po odečtení slevy
18
18
254 980
265 699
84
Odloženou daňovou pohledávku (+) / závazek (–) lze analyzovat následovně:
(tis. Kč)
31. prosince 2012
31. prosince 2011
Odložený daňový závazek z titulu:
Zrychlené daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku, který je předmětem leasingu
– 266 861
– 399 858
Odložený daňový závazek celkem
– 266 861
– 399 858
Ostatní rezervy a opravné položky
53 127
65 202
Ostatní přechodné rozdíly
24 653
26 998
Odložená daňová pohledávka z titulu:
Odložená daňová pohledávka celkem
Čistý odložený daňový závazek
77 780
92 200
– 189 081
– 307 658
Odložená daň k 31. prosinci 2012 a k 31. prosinci 2011 byla vypočtena s použitím sazby daně 19 %.
85
13. Členění výnosů podle odvětví
Výnosy z provozní činnosti:
(tis. Kč)
2012
2011
2 873 809
3 267 234
120 318
118 630
1 793 221
1 148 401
267 570
244 922
5 054 918
4 779 187
842 804
866 506
Tržby z leasingových operací
– tuzemsko
Provize z postoupení pohledávek
Tržby z prodeje automobilů
– tuzemsko
Ostatní provozní výnosy
Prodej výrobků a služeb celkem
Tržby z úvěrového financování (výnosové úroky)
Ostatní úrokové a finanční výnosy
Celkem
26 736
25 471
5 924 458
5 671 164
86
14. Zaměstnanci
2012
2011
8
9
Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců
182
191
Počet zaměstnanců celkem
190
200
Vedení
Ostatní
Celkem
23 604
101 430
125 034
4 387
34 382
38 769
Průměrný počet řídících zaměstnanců
Řídícími zaměstnanci („vedení“) se rozumí jednatelé, prokuristé a vedoucí oddělení.
(tis. Kč)
2012
Mzdové náklady a odměny
Náklady na sociální zabezpečení
Ostatní sociální náklady
Osobní náklady celkem
774
2 972
3 746
28 765
138 784
167 549
23 328
107 748
131 076
5 841
37 149
42 990
2011
Mzdové náklady a odměny
Náklady na sociální zabezpečení
Ostatní sociální náklady
Osobní náklady celkem
665
3 239
3 904
29 834
148 136
177 970
Ostatní transakce s vedením společnosti jsou popsány v poznámce 15 Transakce se spřízněnými stranami.
87
15. Transakce se spřízněnými stranami
(tis. Kč)
2012
2011
607
2 293
Výnosy
Prodej služeb
– zahraniční
z toho mateřská společnost
165
765
– tuzemské
623 896
335 032
– tuzemské
74 613
43 937
Celkem
699 116
381 262
(tis. Kč)
2012
2011
– zahraniční
17 028
14 989
z toho mateřská společnost
14 600
8 619
Prodej zboží
Náklady
Nákup služeb
Nákup zboží
Úroky z úvěrů
Celkem
– tuzemské
685 914
812 102
– tuzemské
2 045 130
1 133 469
– zahraniční
32 848
30 505
– tuzemské
43
77
2 780 963
1 991 142
88
Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:
(tis. Kč)
31. prosince 2012
31. prosince 2011
Pohledávky
Porsche Česká republika s.r.o.
1 002
4 977
19 297
24 578
Volkswagen Leasing GmbH
258
0
Porsche Inter Auto CZ s.r.o.
694 155
866 974
0
74
Porsche Central Eastern Europe
22
0
Scania Czech Republic s.r.o.
39
0
714 773
896 603
ŠKODA AUTO a.s.
Volkswagen Financial Services AG
Celkem
Závazky
Porsche Česká republika s.r.o.
156 632
75 826
ŠKODA AUTO a.s.
355 816
169 367
INIS International Insurance Service s.r.o.
0
9 827
Porsche Inter Auto CZ s.r.o.
10 419
11 460
Scania Czech Republic s.r.o.
0
41
Volkswagen International Finance N.V. (viz poznámky 10 a 11)
0
500 151
Volkswagen Bank GmbH (viz poznámky 10 a 11)
2 401 543
2 001 155
Volkswagen Financial Services N.V. (viz poznámky 10 a 11)
1 985 142
1 097 698
Celkem
4 909 552
3 865 525
(tis. Kč)
2012
2011
– nákup – tuzemské
32 972 637
32 706 324
– prodej – tuzemské
5 837 122
6 031 457
Ostatní
Postoupené pohledávky
89
Výše uvedené transakce byly uzavřeny za běžných obchod-
ke služebním a soukromým účelům v celkové pořizovací
ních podmínek. Úvěry i půjčky přijaté jsou úročeny tržními
hodnotě 26 232 tis. Kč (2011: 30 115 tis. Kč).
úrokovými sazbami. Pohledávky a závazky z obchodních
vztahů vznikly za podmínek obvyklých v běžném obchod-
Kromě výše uvedeného bylo v průběhu roku 2012 jed-
ním vztahu.
natelům, prokuristům a řídícím pracovníkům poskytnuto
peněžní plnění ve formě příspěvku na pohonné hmoty.
Jednatelům, prokuristům, vedoucím oddělení a úseků
Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu roku 2012 a 2011
a ostatním zaměstnancům společnosti jsou k 31. prosinci
jednatelům, prokuristům a řídícím pracovníkům poskytnu-
2012 k dispozici osobní automobily v majetku společnosti
to žádné další plnění ani v peněžní ani v naturální formě.
16. Odměna auditorské společnosti
a s ní propojeným osobám
Celková odměna auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. a s ní propojeným osobám:
(tis. Kč)
2012
2011
Povinný audit účetní závěrky a audit skupinového reportingu VW (PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.)
2 785
2 785
381
1 405
3 166
4 190
Ostatní poradenství (PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o.)
Odměna auditorské společnosti a s ní propojeným osobám celkem
90
17. Smluvní závazky
Dále má společnost smluvní závazky z nájmů:
(tis. Kč)
31. prosince 2012
31. prosince 2011
14 806
16 945
Splatné v období 1–5 let
0
12 709
Splatné v období delším než 5 let
0
0
14 806
29 654
Splatné do 1 roku
Smluvní závazky z operativních leasingů a nájmů celkem
V důsledku úvěrového produktu pro obchodníky vznikl společnosti budoucí závazek ve výši 115 824 tis. Kč, který odpovídá
nevyčerpané části poskytnutého úvěrového limitu (2011: 132 270 tis. Kč).
18. Potenciální pohledávky
Společnosti byla poskytnuta v roce 2012 bankovní garance ve výši 6 500 tis. Kč (2011: 6 050 tis. Kč). Společnost nepředpokládá, že tato garance bude využita.
91
19. Potenciální závazky
Vedení společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků společnosti k 31. prosinci 2012 a 2011.
20. Přehled o peněžních tocích
Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahrnují:
(tis. Kč)
Pokladní hotovost a peníze na cestě
Účty v bankách
Vázané účty v bankách (nezahrnuté v peněžních ekvivalentech)
31. prosince 2012
31. prosince 2011
13 260
7 056
2 352
284
– 1 241
0
Debetní saldo běžného účtu zahrnuté v běžných bankovních úvěrech
– 513 095
– 510 730
Peníze a peněžní ekvivalenty celkem
– 498 724
– 503 390
92
21. Následné události
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku
k 31. prosinci 2012.
28. ledna 2013
Ing. Jan Kranát
Ing. Jiřina Tapšíková, MBA
jednatel
jednatelka
93
Zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami
(tj. mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou),
ve smyslu § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“ / dále jen „zpráva
o vztazích“)
V souladu s obchodním zákoníkem statutární orgán
VOLKSWAGEN AG je společností nepřímo ovládající
společnosti ŠkoFIN s.r.o. se sídlem Pekařská 6,
společnost ŠkoFIN s.r.o. prostřednictvím společnosti
155 00, Praha 5, IČ: 45805369, zpracoval zprávu o vztazích
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG, která byla
ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku mezi
v účetním období jediným společníkem společnosti
společností VOLKSWAGEN AG se sídlem Wolfsburg,
ŠkoFIN s.r.o.
Spolková republika Německo (dále jen „osoba ovládající“
nebo „společnost Volkswagen“) a společností ŠkoFIN s.r.o.
Ve zprávě o vztazích jsou obsaženy za uvedené oblasti
(dále jen „osoba ovládaná“ nebo „společnost ŠkoFIN“)
veškeré smlouvy, které byly uzavřeny mezi propojenými
a mezi společností ŠkoFIN a ostatními osobami
osobami, jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu
ovládanými společností Volkswagen (dále jen „ostatní
těchto osob, a všechna ostatní opatření, která byla v zájmu
propojené osoby“) za účetní období roku 2012 (dále jen
nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna
„účetní období“).
ovládanou osobou v účetním období roku 2012.
94
Přehled uzavřených smluv v roce 2012
Smluvní partner
Smlouvy
PORSCHE ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.
Smlouvy o obchodní spolupráci
Smlouvy o poskytování služeb
ŠKODA AUTO A.S.
Smlouvy o obchodní spolupráci
Smlouvy o poskytování služeb
Ostatní
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V.
Úvěry poskytnuté společnosti ŠkoFIN
VOLKSWAGEN BANK GMBH
Úvěry poskytnuté společnosti ŠkoFIN
INIS INTERNATIONAL INSURANCE SERVICE S.R.O.
Úvěry poskytnuté společnosti ŠkoFIN
SCANIA CZECH REPUBLIC S.R.O.
Pronájem vozů
PORSCHE CENTRAL EASTERN EUROPE S.R.O.
Pronájem vozů
95
Jiné právní úkony
Prohlášení statutárního
orgánu společnosti ŠkoFIN s.r.o.
V průběhu účetního období nebyly ve prospěch společnosti Volkswagen a/nebo osob ovládaných společností
Jednatelé společnosti ŠkoFIN s.r.o jako kolektivní statutární
Volkswagen zaznamenány žádné právní úkony mimo
orgán prohlašují, že v této zprávě o vztazích mezi propoje-
rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných ovládající
nými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991
osobou v rámci výkonu jejích práv jako osoby ovládající.
Sb., obchodní zákoník v platném znění, jsou uvedené údaje
úplné, pravdivé a správné. Současně dále prohlašují, že spo-
Ostatní opatření
lečnosti ŠkoFIN s.r.o. nevznikla z titulu uvedených smluv,
úkonů, plnění a protiplnění vůči jakékoliv propojené osobě
V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud
žádná újma, a neexistuje tedy důvod na jakékoli propojené
společnosti Volkswagen a/nebo osob ovládaných osobou
osobě újmu vymáhat.
ovládající ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna
žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající.
Poskytnutá plnění a přijatá protiplnění
Hodnoty jednotlivých plnění a protiplnění jsou uvedeny
pod bodem 15 přílohy účetní závěrky.
Ing. Jan Kranát
Ing. Jiřina Tapšíková, MBA
jednatel
jednatelka
V Praze, dne 28. března 2013
96
ŠkoFIN s.r.o.
Pekařská 6, 155 00 Praha 5
T: +420 224 992 410
F: +420 224 992 307
E: [email protected]
www.skofin.cz

Podobné dokumenty