Homeopatie a děti osvit 1.vp

Komentáře

Transkript

Homeopatie a děti osvit 1.vp
NOVOROZENCI
£Tab. 1.8 Kojenecké koliky
Zkratkou k léku
Start čtvrt až půl hodiny po pití. Škroukání a plyny.
Různé stolice.
Nux vomica
Start hned. Horší spíše odpoledne. Někdy moudrý,
stařecký vzhled obličeje.
Lycopodium
Nohy k bříšku v křeči. Hlučné plyny. Pocit či stav samoty.
Magnesia phosphorica
Hlavně v noci. Start po krmení. Kyselá stolice i pot.
Nesváry v okolí dítěte.
Magnesia carbonica
Bobky. V noci hůř. Ráno chabé. Vnímá hádky. Zlepší
objetí.
Magnesia muriatica
Choulení se do klubíčka při křeči. Průjem s bolestí.
Magnesia phosphorica
Stejná indikace. Vyzkoušet, když Magnesia carbonica nezabrala.
Colocynthis
Při křečích se propíná nazad, do luku.
Dioscorea
Zuřivost při bolesti. Hlavně večer. Rudá jedna tvář.
Chamomilla
Nehybné na bříšku. Nechce kontakt, jen pít studené.
Dietní chyby matky.
Bryonia
Promodrává při pláči z bolesti. Dáví se a křečovitě kašle.
Cuprum
Bříško nafouklé jako balon a stále přes hojné plyny.
China
Hlučné škroukání i hlasité prudké větry. Úzkostný
tvoreček.
Argentum nitricum
Pomoci mohou zejména následující léky: Nux vomica u dìtí netrpìlivých, dráždivých, hltavì pijících. Poèátek obtíží pøichází do ètvrt èi pùlhodinky po jídle. V bøíšku
kruèí, plynatost je nápadná. Jsou promìnlivé stolice, øídké, husté nebo žádné. Podobné problémy øeší Lycopodium. Maximum obtíží s výraznými vìtry je udáváno
mezi 16.–20. hodinou, ale nepøestávají ani v jinou denní dobu. Obtíže spouští èasto
už prvé doušky potravy. Vzhled dítìte je tu nìkdy až staøecký, oèi se dívají káravì
dospìle, na èele se objevují vrásky. Jako by chybìly už jen profesorské brýle.
Miminko nesnáší tìsné obleèení èi zavinutí.
Magnesia phosphorica mùže pomoci tam, kde dìťátko pøi køeèích pøitahuje nožièky k bøíšku a plyny odcházejí slyšitelnì. Potvrzující známkou pro šanci tohoto
léku je, že chvilková úleva bez léku nastává, hladíme-li dítì po bøíšku. Takové mi22
HOMEOPATIE A DĚTI
NOVOROZENCI
minko má touhu po lidské úèasti, cítí se opuštìné. Magnesia carbonica má vrchol
obtíží v noci. Køeèe zaèínají vzápìtí po krmení. Miminko reaguje velmi nelibì na
nepøítomnost matky. Velmi citlivì vnímá nesoulad v rodinì. Má kysele páchnoucí
stolici, špatnì tráví mléko. Kysele páchne i jeho pot. Rozrušené bolestí i pocitem
opuštìní mùže zoufale a sebedestruktivnì bít hlavou o postýlku. Homeopati vìdí,
že lék by nepochybnì odvedl mimoøádnì dobrou léèivou práci v kojeneckých ústavech. Prvotní pøíèinu obtíží, opuštìní matkou, nemùže žádný lék odstranit. Snad
ještì senzitivnìji reaguje na hádky v rodinì blízký lék Magnesia muriatica. Obtíže
s kolikou jsou vìtší v noci. Ráno se miminko probouzí chabé a neodpoèaté. Je
smutné, pùsobí odevzdanì, bez energie. Zlepšuje se pevným objetím, naopak lehký
dotek ho zneklidní. I tady je hlubší základní téma opuštìní velmi zøejmé a kolikovité
bolesti pøíznaèné. Bývá bobkovitá stolice. Podobnì jako Magnesia phosphorica
mùže pomoci Colocynthis. Opìt vidíme nožièky pøitažené k bøíšku, úlevovou polohou je i zde choulení se do klubíèka. Pøítomen bývá i prùjem pøi bolesti a dítì vypadá
velmi rozzlobenì.
Opaènì se chová kojeneèek, který potøebuje lék Dioscorea. Charakteristické je
propínání tìlíèka smìrem dozadu, „do luku“. Extrémnì rozzlobené bývá dítì, kterému uleví Chamomilla. Maximum potíží nastává veèer kolem 21. hodiny. Jisté
pøechodné zmírnìní pøináší chování a nošení dítìte. V takové chvíli projeví trochu
vìtší dítì zájem o nìjakou hraèku a domáhá se jí. Když mu ji podáte, obvykle
s ní prudce mrští. Tato naprostá nestálost je výrazem dráždivého zoufalství. Má-li
navíc pacient jednu tváø èervenou a druhou bílou, je indikace léku velmi pravdìpodobná. Na Chamomillu si vzpomeòte, až porostou prvé zoubky. Obraz je stejný
a lék opìt pomùže.
Naopak dítì, které nesnáší nošení ani náhodou a jeho obtíže stupòuje i jen malý
podnìt – dotyk, tiché oslovení, rozsvícení lampièky, potøebuje Bryonii. Je opravdu
mimoøádnì mrzuté. Jediné, co od vás pøijme, je studená voda na velikou žízeò.
Leží na bøíšku, tlak na postiženou oblast mu ulevuje. Odkopává se i z tlaku lehké
pøikrývky. Takový pacient je snad ze všech nejcitlivìjší na dietní chyby kojící matky
(cibule, zelí, luštìniny). Dítì promodrávající pøi pláèi z bolesti bøíška, k tomu zaèínající se dávit a køeèovitì kašlat, potøebuje Cuprum metallicum. Pøi plynatosti,
která je mimoøádnì nápadná i vytrvalá, bøíško zùstává nafouklé jako balon, je lékem
volby China. Plynatost s nápadnì hlasitým škroukáním v bøíšku a nepøeslechnutelnými prudkými vìtry je typická pro užití léku Argentum nitricum. Dìti bývají
primárnì úzkostnìjší, což se ale nezraèí v jejich mimice, mívají tváø hráèe pokeru.
HOMEOPATIE A DĚTI
23
NOVOROZENCI
Spíše to vycítíme mimodìk. Pro ty, kdo nemají hlubší znalost homeopatických
souvislostí a vztahù, mùže být pøekvapivé, že na homeopatovu zdánlivì nesouvisející otázku, jak rychle probíhal porod, mùžeme dostat od rodièù odpovìï, že hodnì
rychle až pøekotnì. Jedním z charakteristických rysù jedincù, kterým Argentum
nitricum pomáhá, je právì zbrklost. Ta se projeví kdykoli ve vývoji, nejen v období
kojeneckých kolik. Poptat se mùžeme na osobní historii. Jaké bývaly obtíže, když
byl pacient ještì malý. Dokonce jestli už v maminèinì bøíšku obèas nevyvádìl. Vše
patøí nezrušitelnì do obrazu tvoøící se osobnosti.
Nepovinné čtení pro zvídavé
Stať o kojeneckých kolikách uvádíme zámìrnì podrobnì. Homeopatie je tu skuteènì
šancí na podstatné zlepšování stavu, jakého dvìma, tøemi známìjšími léky nelze
èasto dosáhnout. Souèasnì si mùžeme povšimnout odlišnosti i naopak blízkosti pøíznakù rùzných lékù. Stejnì jako podle botanického klíèe urèíme jedineènou rostlinu z mnoha rùzných, nauèíme se také brzy výstižnì popsat obtíže našeho vlastního
miminka. Dokážeme se pak rovnìž vcítit do jeho duše a osobnosti. Ve zdraví a pohodì, ale i v nemoci a stresu. Není to nijak tìžké, chce to jen soustøedìnì se dívat
a všemi smysly vnímat. Nefunguje-li nám pøi výbìru jeden lék, mùžeme úspìšnì najít
další podle podrobnìjšího popisu obtíží. Neexistuje jedna kojenecká kolika, kterou
trpí všechny dìti uniformnì. Každé postižené mimino mívá tu svou, osobitou. Stejnì
jako pozdìjší rýmu s vlastními projevy a dalšími pøíznaky, jak se rozvinou v èase.
Chemické kapky pro všechny se stejným složením skoro nic neøeší. Paleta homeopatik ano. Vìøte, není to složité, chce to jen zkoušet. Znovu a znovu. Rizika nejsou,
vedlejší úèinky chybìjí. V ordinacích, kde se léèí homeopatiky, je v mnoha rodinách
dìtských pacientù samozøejmostí homeopatická lékárnièka. Se spoustou bìžných,
nerizikových obtíží se do ordinací pøestává docházet. Není totiž èasto brzy co øešit.
Homeopatie pak zaèíná mìnit i náš pohled na nemoc, zdraví i celý lidský život.
Nemusíme se stávat homeopaty, ale mùžeme smìøovat k vnitøní svobodì. Hlavnì
proto, že souèasný svìt nabízí spíše opaènou, masivnì manipulovanou variantu
existence èlovìka. V páté kapitole „Školáci“ se budeme moci seznámit s širšími obrazy lékù výraznìji, jak na úrovni tìla, tak i mysli. Obrazy lékù jsou souborem mnoha
homeopatických poznatkù. Mohou vést k léèení problémù konkrétních jedincù, našich dìtí. Abychom jim více rozumìli a více se s nimi propojili. Abychom je mohli
více podpoøit èi z nich snímali nìkterá trápení, na která ani moderní medicína
24
HOMEOPATIE A DĚTI
NOVOROZENCI
nemá recept. Pak mùže být náš vlastní svìt bezpeènìjší, a tím i šťastnìjší. Zaèít se
dá dokonce u kojeneckých kolik.
Novorozenecká žloutenka
‰ Krátce po porodu se u části novorozenců rozvíjí novorozenecká žloutenka. Do
určité hranice je to přirozený poporodní stav. Od určité míry může ale novorozence
začít ohrožovat. V porodnicích je pečlivě monitorována, u části dětí je ordinováno
ozařování umělým světlem a další postupy. ˆ
£Tab. 1.9 Novorozenecká žloutenka
Zkratkou k léku
Žloutenka po krevních ztrátách matky. Časná plynatost. Bříško jako
balon.
China
Velký lék žloutenek!
Phosphorus
Úzkostná i vzteklá miminka s poruchami spánku. Svědivé bříško.
Chamomilla
Při současném nadýmání. Chabá rýmička vpravo. Vrásky na čele.
Lycopodium
Žloutnou při kefalhematomu i déle. Po porodních traumatech.
Arnica
Stejné jako Arnica. Žloutenka, ale více na bříšku a hrudníčku.
Natrum
sulfuricum
Při porodu byla narkóza, sedativa a tišicí prostředky.
Nux vomica
Hojná medikace matky před porodem. Utlumené, chabé miminko.
Též šoky v těhotenství.
Opium
Z homeopatického hlediska existuje nìkolik prostøedkù, které mohou tomuto procesu jemnì a velmi efektivnì napomoci. Jde o Chinu (je rovnìž vhodná k podání
maminkám pøi velkých poporodních ztrátách tekutin). Mimoøádnì hodnotným
prostøedkem je Phosphorus. Oba uvedené léky doporuèují specialisté podat novorozenci rozpuštìné v kojenecké vodì jednorázovì v potenci 30 CH a rozhodnì neopakovat døíve než za 1 týden.
HOMEOPATIE A DĚTI
25
NOVOROZENCI
Dalšími prostøedky, které pøipadají v úvahu pro homeopatické ovlivnìní novorozenecké žloutenky, jsou Chamomilla – u úzkostných miminek s poruchami
spánku a svìdìním bøíška, Lycopodium – pøi souèasné pøítomnosti nadýmání,
chabé novorozenecké rýmì, vraštìní èela a køiku nápadném hlavnì po 16. hodinì.
Natrum sulfuricum spolu s Arnicou jsou cenné u dìtí po porodním poranìní hlavy,
pøi kefalhematomu s rozvíjející se žloutenkou. Žloutenka bývá nìkdy vyjádøena
více na hrudníku a bøiše. Tehdy podáme Natrum sulfuricum. Nux vomica pomùže
u novorozeneèkù tam, kde byla pøi porodu celková narkóza, podávání sedativ a lytických smìsí èi epidurálù tišících porodní bolesti matek. Také u miminek s minimální skoro vrozenou rýmou nebo volnou tøíselnou kýlou. Opium je vhodné
u žloutenky letargických novorozencù s chabou zácpou. I zde èasto pøedcházela
pøedporodní chemická medikace matky. Informace o výskytu šoku rodièky v tìhotenství (pøepadení tìhotné, opuštìní partnerem) podpoøí též výbìr Opia pro léèbu
vleklé žloutenky – icteru. Lék Sepia mùže pomoci u ohranièené žloutenky. Typicky
zde bývá matka se známkami léku Sepia. Rodièka je pùvodnì energická, ale vyèerpaná dlouhonohá tmavovláska s hnìdavou symetrickou skvrnou kolem úst.
Mírnější vytrvalé žloutenky
Zlepšení v pøípadì vytrvalé žloutenky nastává pomocí podpory jaterních funkcí
(u kojených dìtí jde o situaci pøirozenou). K proèišťování výmìny látkové slouží
homeopatické drenážní prostøedky. Uvolòují mìstnání žluèi z jater. Carduus marianus je známý ostropestøec mariánský. Zmíròuje mìstnání žluèi zejména v pravém
jaterním laloku (zjištìno sonografií jater). Chelidonium majus je èesky vlaštovièník. Když má novorozeneèek žlutavý jazyk a po odchodu smolky svìtlou mapovitou
stolici, drénuje více levý jaterní lalok (viz sonografické vyšetøení jater). Taraxacum
je zvuèný latinský název smetánky lékaøské zvané pampeliška. U volby tohoto léku
mívá jazyk bílý povlak a vzadu na nìm jsou vidìt høíbkovité èervené papily. Drenážní homeopatické léky nezatíží novorozenecký organismus pøívodem silic, jak
by se stalo u mateèné tinktury v kapkách èi èaji.
26
HOMEOPATIE A DĚTI
NOVOROZENCI
£Tab. 1.10 Mírnější vytrvalé žloutenky
Zkratkou k léku
Mírné městnání jater, levý jaterní lalok více zatížen.
Carduus marianus
Žlutavý jazyk, světlá stolice po smolce. Pravý jaterní lalok více Chelidonium majus
zatížen.
Bílý jazyk a červené papily vzadu.
Taraxacum
Ucpaný nos
‰ Dětští lékaři se v kojenecké poradně velmi záhy setkávají, a ne vzácně, s dotazem na silné funění kojenečků vázané na dýchání. Nezřídka postačí zvlhčení vzduchu v místnosti, někdy mírné snížení teploty místnosti, někdy až na nejzdravějších
19–21 stupňů Celsia. Ucpaný nos je možné ošetřit vatovou štětičkou navlhčenou
fyziologickým roztokem. Nově (konečně již!) jsou na trhu kojenecké nosní kapky
čistě s fyziologickým roztokem bez chemických žíravin. Nesprejujeme přímo, ale
zvlhčíme štětičku, aby nedocházelo ke vdechnutí! Jestliže výrazně hlasité dýchání
nosem, česky funění, přetrvává, máme ku pomoci několik homeopatik. ˆ
£Tab. 1.11 Ucpaný nos
Zkratkou k léku
Funění, otok sliznice nosu. Chraplavý noční kašlík. Obtížné
sání.
Sambucus nigra
Noční ucpávání nosu. Nejhlasitěji mezi 3. a 4. hodinou.
Ammonium
carbonicum
Hlasitě funí po obtížném kojení i v noci. Požitkářský paličák.
Nux vomica
V noci ucpaná více pravá nosní dírka, ve dne trvalá rýma. Strupy. Lycopodium
Nejèastìji volíme Sambucus nigra. Jeho potøebnost mùže potvrdit i obèasný dusivý èi chraplavý kašlík kolem pùlnoci. Teprve po podání léku se objeví mírná èirá
sekrece z nosu a zmenší se otok nosní sliznice. Kojenec mùže koneènì pohodlnì
HOMEOPATIE A DĚTI
27
NOVOROZENCI
sát mléko z matèina prsu. Ammonium carbonicum je ménì známý, ale úèinný
lék zvláštì pøi noèním ucpávání nosu. Maximum zhoršení je mezi tøetí a ètvrtou
hodinou noèní. Hlasité nosní dýchání zejména po jídle a také v noci potøebuje lék
Nux vomica. Tento lék má také odmalinka hodnì co napravovat u hltavých a poživaèných novorozených palièákù. Pomáhá dávno pøedtím, než se z nich stanou
šéfové workoholici s povìstí požitkáøù. Lycopodium je s ním jakoby pøíbuzné.
Ucpaná je více pravá nosní dírka. Z ní pak vytéká svìtlý sekret. Dítì má též èasté
zažívací problémy, vìtry a plynatost. Obtíže vèetnì funìní gradují v kojeneckém
vìku mezi 16. až 20. hodinou. Pestrou problematikou rýmy se budeme zabývat
v kapitolách Kojenci a Batolata – v tomto vìku jsou sekrece z nosu již èastìjší
a pestøejší.
První problémy s pokožkou
Potničky a milia, vyrážka při dietní chybě
kojící matky
U znaèné èásti novorozencù se do jednoho až do dvou týdnù po porodu objevuje
výsev drobné dráždivé vyrážky v oblièeji a na trupu. Ano, potnièky. Jde o bìžnou
a pøirozenou èisticí reakci novorozeneckého organismu, kterou netøeba léèit. Zmizí bìhem nìkolika málo dnù sama. Totéž se stane i s pøípadnými následnými výsevy. Jen je potøeba ohlídat, jestli nemáme potomka moc nabaleného a není mu vedro. Nejlépe to poznáme na nosíku, který má mít pøi našem doteku prstem neutrální
teplotu. Podle vzhledu a charakteru vyrážky by samozøejmì bylo možno podat homeopatický lék Rhus toxicodendron. Pøi málo èastém zarudnutí a zvìtšení potnièek se poradíme s pediatrem. Zpravidla to ale není nutné, vyrážka mizí rychle i bez
léèby. Malé bílé teèky s drobným terèíkem uprostøed, které mají mnozí maliècí na
nose a okolo nìj, se jmenují milia. Ty už neléèíme ani náhodou. Obojí je urèité memento, že není nezbytné léèit jakoukoliv minimální a krátkodobou odchylku, kterou uvidíme. Spíše ojedinìle udìlá maminka u sebe dietní chybu, tøeba s citrusy.
Vyrážka je výrazem nesnášenlivosti ostrých látek z nich. Pøenáší se mateøským
mlékem a mùže vyvolat toxoalergickou vyrážku na kùži malého tvoreèka. Podává-
28
HOMEOPATIE A DĚTI
NOVOROZENCI
me mu Nitricum acidum do zlepšení. Mamince nabídneme lék Nux vomica na
dva dny.
Opruzení
£Tab. 1.12 Opruzení
Zkratkou k léku
Mokvavé, rudé plochy. Sálá z nich horkost.
Belladonna
Růžové, vodnaté a vlhké plochy kolem genitálu a řitního otvoru.
Apis
Hlavně u genitálu – úporné. Tmavé vlasy, „chlupaté“ děti na trupu.
Medorrhinum
Opruzení je podráždìní pokožky zpravidla v záhybech, nejèastìji kolem dìtského
genitálu èi koneèníku. Dochází k porušení celistvosti kùže za pøispìní amoniaku
z rychle se rozkládající moèi. Spolupùsobí pomnožené bacily a následnì se zde
uchycují kvasinky. Vznikají mokvavé, zpravidla rudé plochy. Vedle obvyklé místní
kožní léèby hojivými mastmi (s co nejménì pøísadami) reaguje èasto opruzenina
na podání prostøedku Belladonna. Jsou-li postižená místa spíše rùžová, vlhká a jakoby laková, osvìdèuje se Apis. Opruzení kolem genitálu mùže ovlivnit též Medorrhinum. Úporné, opakované opruzování, zejména kolem genitálu u dìtí tmavovlasých, s hojnými chloupky na zádech i hrudníèku a palièkovitými koneèky prstù
ruky, to jsou mnohdy nejpøesnìjší pøíznaky pro tento lék. Zmizí-li opruzení a dlouho se neobjeví, jde o lék hluboký, konstituèní. Chrání pak navíc dítì dlouhodobì
celkovì.
Mravolièná vìta, že opruzení je obrazem špatné ošetøovatelské péèe matky, je
v naprosté vìtšinì pøípadù zlovolná nebo jen hloupá. Každý, kdo peèoval o kojence, ví, jak náhle a rychle se dokáže rozvinout opruzení i u dobøe ošetøované pokožky nejmenších.
HOMEOPATIE A DĚTI
29
BATOLATA
Smutek po narození mladšího
sourozence
‰ Zejména narození prvního mladšího sourozence před vlastními třetími narozeninami batolete, dosud jedináčka, může být mimořádnou zátěží na psychiku. Mění
se mnohé fungování v rodině. Pozornost a spousta energie se zaměří směrem
k malému, na péči totálně závislému novorozenci. Původní jedináček neví, co se
děje, proč láska odchází. Nepomáhá mnohdy vysvětlování a vůbec všechno, co
pochází „od rozumu“. Je to hluboce emoční, pudová záležitost. To nikdo „neokecá“.
Ani zpravidla nezazáplatuje náhradními programy. Je to těžký vnitřní boj. Objevuje
se delší změna chování, uzavřenost, plačtivost, sebelítost. Nebo naopak vzdor, záchvaty zuřivosti. V noci se dítě začíná znovu či více pomočovat, může mít noční
děsy. To všechno může pomoci odlehčit léčba, která patří do homeopatické kategorie onemocnění z nešťastné lásky. Dítě zatím vykazuje různé nové známky
v chování, má častější či nové tělesné obtíže (útěky do nemoci). V noci mohou nastoupit děsivé či podivné sny. Mění se i fyzické příznaky. Batole začne být třeba
nově zimomřivé nebo odmítá náhle různá jídla. Objevuje se často zácpa. Každé
robě reaguje po svém. Je proto dobré písemně (!) sbírat pozorování a objednat dítě
na odborné homeopatické vyšetření. V asi hodinovém vyšetření, kam je dobré přijít
s celou užší rodinou včetně tatínka a s malým kojencem, se odehrává malé psychodrama. Spontánně se i u těch uzavřenějších duší projeví po půl hodině jejich
skrývané emoce. Je dobré, má-li homeopatická ordinace prostor, kde by se dítě
mohlo svobodně pohybovat, jezdit autíčkem, kreslit si, jíst a pít. Prostě skoro jako
doma. ˆ
Jen pro informaci zmíníme nìkteré léky, které mohou pøipadat v úvahu. Natrum
muriaticum pro vìrné, po narození sourozence zasmušilé dítì bez špetky života.
A navíc zaèínající se nejen víc poèùrávat, ale novì i pokakávat. I ve dne. Dítì je neokázale vdìèné za každou vlídnou pozornost rodiny i homeopata. Phosphoricum
acidum potøebují lhostejná, unavená, pasivní stvoøení. Døíve srdeèná, pøátelská, se
srdcem na dlani. Aurum uzdravuje pøedtím peèlivé, úspìšné, ochranitelské a spravedlivé dítì. Nyní je mlèenlivé, zasmušilé, depresivní. Nìkdy pak neèekanì dráždivé. Tuberculinum pomáhá tam, kde už starší batole pøestávalo s vrozenou zuøivostí
94
HOMEOPATIE A DĚTI
BATOLATA
a celkovým nepokojem. Opìt se z nìj stává postrach rodiny. Umanuté, zuøivé dìcko
hodí sebou na zem a kope a jeèí, diskredituje rodinu klidnì na ulici. Tarentula –
pùvodnì veselý baviè rodiny, s komickým nadáním a neuvìøitelnou pohyblivostí.
Nyní zákeøný a potmìšilý malý pøízrak.
Existují další a další dìtské typy, které obtížnì uchopitelná situace pøivedla pod
velký, obvykle dlouhodobý tlak. Jsou to ale stále naše dìti, které milujeme. Úplnì
sami jim ani sobì však zásadnì pomoci neumíme. Míváme pocity viny a znaèné
bezradnosti. Nám dospìlým pomáhá zmírnit úzkost pohovor s dìtským psychologem. Dìtem ani tolik ne. (Odpusťte mi, milí kolegové psychologové a psychoterapeuti. Ctím vás dlouho, hluboce a velmi rád s vámi spolupracuji. Toto je ale èasto
opravdu tìžký køíž.) Co mùže pomoci zásadnì, je konstituèní homeopatické vyšetøení. Správný výbìr léku (buï z tìch výše uvádìných, nebo z desítek dalších) udìlá
z nyní nešťastného prvorozence našeho spolehlivého parťáka. Uzdravuje se i znejistìlá atmosféra v rodinì. Nìkdy se to nepodaøí hned po výbìru prvého léku. Kontrolní vyšetøení pak vykáže nové pøíznaky. Tím se ovšem souèasnì zpøesòuje cesta
k hlubšímu vhodnému léku. Pak už mùže pøicházet pohoda. Neznám krásnìjší
medicínu, než je homeopatie. Léèí a uzdravuje nejen jedince, ale i celé rodinné
systémy.
HOMEOPATIE A DĚTI
95
PŘEDŠKOLÁCI
Problematika často opakovaných
angín
‰ Je ještě řada dalších léků, které pomáhají při základní léčbě angín antibiotiky. Jejich určení vyžaduje lékařskou zkušenost, proto je ponecháváme k užití odborníkům. Ti pak mohou řešit i tak svízelné situace, jako je angína provázející infekční
mononukleózu, nebo angíny s nejrůznějšími vředy (Plautova-Vincentova angína).
Specifickou oblastí, na niž je vhodné dále upozornit, je problematika často opakovaných angín. Jedná se o stav, kdy znovu a znovu, třeba pětkrát i vícekrát do
roka, se objeví angína, kterou lékaři opakovaně vyhodnocují jako čerstvou a stereotypně znovu a znovu předepisují antibiotika. Vzniká tak ale bohužel bludný kruh,
kdy mnohočetné podání antibiotik vede k oslabování imunity. Následně krční specialisté bohužel poměrně často indikují operační vynětí krčních mandlí. Nedávno
bylo sice prokázáno, že operační vynětí krčních mandlí nevede k rozvoji astmatu,
jejich odstranění však může u části pacientů v budoucnu vyústit v hlubokou poruchu
imunity s rizikem velmi vážného postižení z oblasti hematologie. Proto naléhavě
apelujeme na neoperační řešení mnohočetných angín ve spolupráci se zkušenými
lékaři homeopaty. Nutná je pravidelná možnost laboratorního a mikrobiologického
vyšetření u těchto odborníků. Léčení bez laboratorní kontroly by bylo riskantní.
Podle našich četných zkušeností s minimalizací podávání antibiotik u chronických angín dochází za pomoci homeopatie k mizení recidiv a uzdravení. ˆ
Akutní záněty krčních mízních
uzlin
‰ Zánět krčních uzlin se objevuje zejména u malých dětí v souvislosti s probíhající
angínou. Pohmatem, ale mnohdy i pohledem jsou zřejmá zduření a zvětšení útvarů
fazolovitého vzhledu i velikosti v oblasti krku. I po skončení angíny může zvětšení
uzlin přetrvávat a jejich zmenšování probíhá pomaleji. Nakonec zůstávají uzlinky
hmatné jen jako drobné útvary velikosti a konzistence hrášku či čočky. Nevymizí
HOMEOPATIE A DĚTI
119
PŘEDŠKOLÁCI
úplně. Při dalších infekcích v oblasti hrdla se mohou opět přechodně aktivovat
a zvětšit. Naštěstí jen výjimečně. Při přetrvávajícím zvětšení a větším rozsahu
v oblasti krku k lékaři! Mohou být projevem hnisavého abscesu či systémového
zvětšení u tuberkulózy, toxoplasmózy a krevních chorob. K léčbě zvětšených krčních
uzlin (či po proběhlých zánětech nedostatečně zmenšených uzlin) můžeme použít
homeopatické léky. V akutní fázi je dobré léčbu podpořit přikládáním Priessnitzových
obkladů – mokrý šátek na krk a přes něj suchý zábal. Po vyschnutí spodního šátku
opakovat vícekrát, a to několik dní. ˆ
£Tab. 4.9 Zvětšení krčních mízních uzlin
Zkratkou k léku
Zvětšené uzliny. S nimi též další lymfatické tkáně – krční mandle,
adenoidní vegetace. Systematické delší podávání může zlepšit.
Baryta
carbonica
Podobně jako Baryta carbonica. Uzliny jsou tvrdé. Dráždivé hubené
děti, aktivní, snadno unavitelné.
Baryta
iodata
Akutní zánět uzlin při angíně s výše popsanými příznaky. Ordinujeme
při angíně (s antibiotiky) i po ní (bez ATB).
Belladonna
Velké uzliny, opakované infekce. Často jde o děti pomalé, opatrné,
bázlivé. Při angíně ale často přechod do obrazu Belladonny.
Calcarea
carbonica
Tvrdé krční uzliny. Při opakovaných angínách vzniklých za vlhka.
Aktivní, pilné děti, večer ale vybité. Kazivé zuby. Elastické klouby.
Calcarea
fluorica
Drobné, řetízkovitě řazené uzlinky. Opakované angíny, zvětšená nosní Calcarea
mandle. Pomalejší růst – i zoubků. Později naopak růst urychlený.
phosphorica
Baryta carbonica se podává obecnì u chronicky zvìtšených lymfatických tkání,
mandlí, adenoidní vegetace i krèních uzlin. Jsou-li zvìtšeny tyto tkánì vedle sebe,
šance na zlepšení je vyšší. Doba podávání vícedenní, ale i nìkolikatýdenní.
Baryta iodata je málo užívaný lék. Má podobný léèebný popis jako Baryta carbonica, úèinný je ale zejména u tvrdých uzlin a nejvíce úèinkuje u dráždivých hubených dìtí, které sice neposedí, ale snadno se unaví. Vliv jódu ve slouèeninì to jistí.
Belladonna je jako vždy reprezentantem lékù mnoha akutních zánìtù rychlého
nástupu a èasto silnì horeènatého prùbìhu se zrudnutím oblièeje, pocením, dráždivostí. Pomùže pøi soubìžném zvìtšení uzlin a mandlí. Ale i po odeznìní krèního
zánìtu pøi pøetrvávání zvìtšených uzlin.
120
HOMEOPATIE A DĚTI
PŘEDŠKOLÁCI
Calcarea carbonica je nám už dùvìrnì známá homeopatická velièina. Indikujeme ji u velkých uzlin dìtem s recidivujícími infekcemi. Jsou-li dìti pomalé,
opatrné a bázlivé a pøi horeènaté akutní angínì pøecházejí do stavu a pøíznakù
Belladonny, je jejich úèinek jistý.
Calcarea fluorica léèí tvrdé uzliny pøi chronických problémech se zánìty hrdla,
angínami, které jsou vyvolávány zmìnami poèasí, hlavnì vlhkem. Pomáhá u aktivních, pilných dìtí, které po denním úsilí veèer pravidelnì ochabnou. Jsou to dobøí
strávníci, kteøí ale nepøibývají na váze. Mívají vìtší kazivost zubù a velmi elastické
velké klouby.
Calcarea phosphorica je specifická pro léèbu èetných øetízkovitì sousedících
drobných uzlinek. Tyto dìti s opakujícími se angínami a èasto zvìtšenou nosní
mandlí se nejprve pomaleji vyvíjejí v rùstu i øeèi (pozdìji jim zaèínají rùst též prvé
zoubky). Ve školním vìku výraznì rùstovì akcelerují, jsou štíhlé a vysoké. Odmalinka milují cestování.
Akutní záněty hlasivek
a průdušnice – akutní laryngitidy
a tracheitidy
‰ Zánět hlasivek s otokem hlasových vazů, provázený chrapotem či přechodnou
ztrátou hlasu a štěkavým, křaplavým či neznělým „psím“ kašlem vyžaduje nutně
lékařské vyšetření a další pozorování. Nejčastěji se objevuje v předškolním věku,
zpravidla na jaře a na podzim, většinou začíná náhle v noci. Méně často může být
ale přítomen už u mladších dětí v batolecím věku. Pacienti školního věku nemají až
na výjimky riziko dušení. Ztrácejí hlas a štěkavě kašlou. I zde je však potřebná pokorná obezřetnost. Ze všech obtíží nejnepříjemnější a riziková je dušnost se ztíženým
nadechováním. Nedostatek kyslíku je provázen neklidem a pláčem. Přechodného
zlepšení se dosáhne vdechováním chladného vzduchu. Proto při urychleném
transportu na ORL či dětské oddělení nemocnice je v autě potřeba netopit a mírně
pootevřít jedno okénko. Neotálet s odjezdem! Na krk zvenčí dáváme šátek, aby
nedošlo ke stahu krčních svalů. K oficiální lékařské léčbě je efektivní přidávat
HOMEOPATIE A DĚTI
121
PŘEDŠKOLÁCI
homeopatika. Nejprve v rychlém sledu po propuknutí obtíží po 10 minutách. Protože rozrušené dítě s dechovou nouzí by nemuselo spolupracovat při cucání homeopatických kuliček, rozpustíme 5 granulí do 1 decilitru kojenecké vody bez
bublin. Podáváme na lžičku po 10 minutách s postupným prodlužováním intervalů. ˆ
£Tab. 4.10 Záněty hlasivek a průdušnice
Zkratkou k léku
Rozrušené, úzkostné děti. Dušnost vzniká kolem půlnoci a později.
Chraplavý, štěkavý kašel. Obtížný, hlasitý, hlučný nádech. Chrapot,
afonie.
Aconitum
Následuje po léku Aconitum. Vysoká horečka, rudý obličej, pak pocení. Belladonna
Silný, suchý, syrový kašel. Často po Aconitu. Chytá se za krk. Teplota
mírná. Hrdlo jakoby v křeči. Zimomřivost.
Spongia
tosta
Obtíže začínají nad ránem. Zimomřivost, vztek dítěte. Kašel dávivý,
dušnost zjevná. Dítě si musí sedat. I pocit cizího tělesa v hrdle.
Hepar
sulfur
Otok sliznic velký, hustý hlen. Rychle vzniká dušnost, hlučný nádech.
Prvý záchvat suchého, dávivého kašle je po půlnoci. K lékaři ihned.
Sambucus
nigra
Aconitum je lékem pro rozrušené, ustrašené dítì. Probouzí se kolem pùlnoci s dušností, chraplavým, štìkavým kašlem a obtížným, hluèným nádechem. Horeèka
a zarudnutí kùže oblièeje jsou èasté. Pøítomen je chrapot až ztráta hlasu. Stav zhoršuje chladné poèasí, pøípadnì vítr. Zlepšuje pití, pøedklon tìla.
Belladonna následuje mnohdy po léku Aconitum. Sálavá horkost a zarudnutí
v oblièeji, následované pocením z horeèky je pøítomno konstantnì.
Spongia tosta se podává pøi silném, pøetrvávajícím suchém, štìkavém laryngeálním kašli, rovnìž po léku Aconitum. Kašel vyvolává bolest v krku, dítì se za krk
mùže chytat. Není pøítomen hlen, vše je suché. Teplota nebývá výraznìji vyjádøena.
Sliznice v hrdle suché, kašel. Hrdlo je jakoby stažené v køeèi. Pøítomna je zimomøivost. Zlepšuje vlhko a lokální teplo v nápojích.
Hepar sulfur je lékem laryngitid, které se projevují nad ránem. Základním vjemem je chlad, zimomøivost a velká protivnost dítìte. Nápadnì studené bývají konèetiny. Kašel bývá dávivý, dušnost je nápadná právì pøi kašli, dítì nemùže pro dechovou nouzi ležet a sedá si. Nìkdy mívá pocit cizího zaklínìného tìlesa v hrdle.
122
HOMEOPATIE A DĚTI
PŘEDŠKOLÁCI
Sambucus nigra je ménì známý, ale cenný lék pro situace, kdy rychle oteèe sliznice a vzniká hustý hlen. V dùsledku toho rychle nastupuje dušnost s hluèným
nádechem. Dìje se tak po usnutí nebo kolem pùlnoci se záchvatem suchého, dávivého kašle. Nos je ucpaný, pøichází výrazné pocení. Rychlé lékaøské vyšetøení stavu
hlasivek je nezbytné!
Je-li u laryngitid a tracheitid – zánìtù hlasivek a prùdušnice stejnì jako u zánìtù
prùdušek – bronchitid výraznìjší složka kašle než obtíží s dušností, pøidáváme léky
na kašel.
Některé léky na kašel
£Tab. 4.11 Léky na kašel
Zkratkou k léku
Záchvaty kašle vyvolává pocit šimrání v hrdle. Obtížné vykašlávání táh- Coccus
noucího se hlenu. Zlepšuje napití studené vody a čerstvý vzduch.
cacti
Křečovitý kašel připomíná černý kašel. Promodrávání, dušnost při
nádechu, lapá po vzduchu. Křeč hlasivek. Křeč rukou, drží je v pěst.
Krátká úleva douškem chladné vody.
Cuprum
metallicum
Dramatický dávivý kašel. Zvrací provazce vazkého hlenu. Zhoršuje
nápadně chladný vzduch, chce dýchat přes šálu, šátek.
Corallium
rubrum
Záchvaty hrozivého kašle. Hvízdavé dýchání, promodrávání obličeje,
černé kruhy kolem očí. Úporné i přes léčbu antibiotiky.
Drosera
Suchý neustávající kašel. Vyvolá ho i dotyk prstu v jamce mezi
klíčními kostmi. Vadí chladný vzduch.
Rumex
Coccus cacti pomáhá pøi pocitu šimrání, které zpùsobí záchvaty kašle. Dítì obtížnì vykašle táhnoucí se hlen. Mírnì zlepšuje napití studené vody a èerstvý vzduch.
Cuprum metallicum je mocným lékem u køeèovitého kašle, který pøipomíná
záchvat èerného kašle. I s promodráním, nemožností popadnout dech. Nastává
køeè hlasivek. Rychlou, ale krátkou úlevu pøináší napití doušku chladné tekutiny.
Dìti mohou mít celkovì køeèovitý vzhled s napìtím svalù i prsty sevøenými v dlani.
Ihned k lékaøi, nejlépe rovnou na nemocnièní ORL.
HOMEOPATIE A DĚTI
123
PŘEDŠKOLÁCI
Corallium rubrum mùže pomoci u dramatického, hrozivého kašle se zvracením
provazcù hlenù. Nápadné je zhoršování èerstvým vzduchem, dítì se spontánnì
schovává pod peøinu èi dýchá do šály, aby omezilo záchvaty dávivého kašle. Ihned
k lékaøi – viz výše.
Drosera bývala historicky velkým lékem èerného kašle. Typické jsou záchvaty
noèního kašle i u laryngitid vleže. Hvízdavé dýchání a zmodrání oblièeje podporuje indikaci léku. (Poznámka: Lék Drosera podáváme v øedìní 15 CH èi 30 CH, ne
v nižším øedìní, na rozdíl od vìtšiny lékù u akutních nemocí.) Ihned k lékaøi!
Rumex pomáhá tam, kde pouhý dotyk našeho prstu v jamce mezi klíèními kostmi
vyvolá suchý, neustávající kašel. Stejné je to pøi nadechnutí chladného vzduchu.
I tady se dítì brání dýchat „bez filtru“ – šátku na ústech.
Lékù užívaných k léèbì kašle je mnoho. Urèit však správnì charakteristiky kašle
je obtížné i pro homeopaty. Podle diskuse, kterou jsme vedli s našimi nejlepšími uèiteli, je velkou výhodou, když máte výborný hudební sluch. To pomáhá pøi urèení
vhodného léku. Existují ale i homeopatické speciality, sirupy složené z více homeopatik. Mají mezi lidmi dobrou povìst. Nejužívanìjší je Stodal. Užívá se 3× dennì
1 lžièka.
Chrapot a ztráta hlasu
‰ Objeví-li se chrapot či ztráta hlasu, ať už s infekcí hlasivek a průdušnice nebo
i jen z nadměrné hlasové námahy (pláč, křik, zpěv, dlouhá námaha hlasových
vazů), preferujeme podání následujících léků. ˆ
124
HOMEOPATIE A DĚTI
PŘEDŠKOLÁCI
£Tab. 4.12 Chrapot a ztráta hlasu
Zkratkou k léku
Přetížení hlasových vazů z pláče, křiku, zpívání.
Arnica
Sípavý hlas, přeskakuje. Šupí-li se k tomu rty a pacient je otrhává,
je to tutovka. Vyléčí se rychle obojí.
Arum
triphyllum
Hlas vypoví a hlasivky ochrnou. Bez hlasu, afonie či sípání. Nejhor- Causticum
ší ráno. Ulevuje chladný doušek.
Chrapot a afonie nejhorší večer. Silně pálí v hrdle.
Phosphorus
Chrapot nejvíc na začátku mluvení, pak zlepšení. A opět zhoršení
z hlasové námahy.
Rhus
toxicodendron
Arnica je lékem pøetížení hlasivek z nadmìrného pláèe èi zpívání nebo nekoneèného mluvení a køièení. V každém vìku.
Argentum nitricum upøednostníme, když má nemocný pocit zabodnuté tøísky
nebo trnu v krku. Nepoví-li nám to dítì, vypozorujeme alespoò opakované vytrvalé odkašlávání v sérii. Typické je to u dìtí bázlivých, s tendencí k souèasnému prùjmu ze strachu.
Arum triphyllum pomáhá tam, kde je hlas sípavý a pøeskakuje ve dvou tóninách. Pocit tøísky v hrdle. Pøítomno bývá èasto šupení rtù, které si pøípadnì pacient
odloupává a otrhává až do krve. Pak jde o lék volby.
Causticum bývá potøeba, když hlas zcela vypoví a hlasivky pøechodnì ochrnou.
Dítì prakticky nemluví, jen sípe. Obtíže jsou nejvýraznìjší ráno, pøes den se zlepšují. Ulevuje doušek chladné vody.
Phosphorus má svoji hodnotu u chrapotu a ztráty hlasu s veèerním maximem.
Malý pacient si stìžuje na silné pálení v hrdle. Hltavì pije studenou vodu, kterou
po ohøátí žaludku nìkdy zase hned vyzvrací.
Rhus toxicodendron zlepšuje chrapot, projevující se na zaèátku mluvení èi zpívání a brzy odeznívající. Druhé zhoršení nastává opìtnì s namáháním hlasu.
HOMEOPATIE A DĚTI
125
PŘEDŠKOLÁCI
Akutní záněty průdušek –
akutní bronchitidy
‰ Jde o virové, bakteriální, alergické či chemické postižení sliznice průdušek, obvykle spolu se zánětem průdušnice. Ne vzácně se vyskytuje také kombinace zánětu
vedlejších dutin nosních se zánětem průdušek či jiných částí dýchacího traktu.
Opakované bronchitidy vyžadují pozornost specialistů, potřebná je klimatická i lázeňská léčba v horách či u moře (rodiče brzy zjistí, které prostředí je pro jejich dítě
vhodnější). My doporučujeme Lázně Jeseník a Luhačovice. Velmi cenná může být
v takové situaci konstituční homeopatická léčba k posílení obranyschopnosti organismu. Do budoucna může bránit vzniku a rozvoji chronické bronchitidy či astmatu.
Na rozdíl od dospělého věku ani poslechový nález bronchitidy při jinak dobrém
celkovém stavu bez vysokých teplot není zásadním důvodem pro nasazení antibiotik. Léčba proběhne kvalitně a často i za kratší dobu. Diagnózu bronchitidy stanovuje lékař. Zdaleka ne každý kašel s nachlazením zaslouží přiřazení této diagnózy.
Z homeopatických prostředků, které podporují cíleně uzdravování, odkazujeme na
léky popisované se svými vlastnostmi a charakteristikami výše u léčby laryngitid.
Zejména léky Aconitum, Belladonna, Drosera, Sticta pulmonaria a Rumex.
K nim doplňme lék Bryonia. Je účinný v případě suchého kašle, který se stupňuje
jakýmkoli pohybem. Pacient má velkou žízeň, potí se. Typické je, že se při kašlání
drží za hrudník na postižené straně a chce naprostý klid a ticho.
Po fázi suchého kašle v úvodu nastupuje období rozvinutého stavu. Kašel vlhne
a dostavuje se vykašlávání hlenu, který malé děti automaticky polykají. Zde jsou
důležité následující léky vlhkého kašle. ˆ
126
HOMEOPATIE A DĚTI
PŘEDŠKOLÁCI
Vlhký kašel
£Tab. 4.13 Vlhký kašel
Zkratkou k léku
Hustý hlen, obtížně se vykašlává. Vykašle hrozínky hlenů. Ztížené
dýchání, někdy bublavé.
Antimonium
tartaricum
Mírná teplota,vykašlávání hlenu někdy se stopou krve. Kašel
bolestivý, v hrudníku pálí.
Ferrum
phosphoricum
Kašel až se zvracením. Hlen v průduškách bublá. Pískoty i vrzoty
poslechově, ale i s odstupem od hrudníku. Nápadné slinění.
Ipeca
Hojné vykašlávání nazelenalého hlenohnisu. Slinění, otisky zubů po Mercurius
stranách jazyka. Prosáklé sliznice. Páchne dech. Horečky.
solubilis
Kašel v noci suchý, ve dne často vlhký. Nažloutlý hlen. V noci si při
kašli sedá. Chce dýchat chladný vzduch, ale zimomřivě pod
přikrývkou.
Pulsatilla
Podporuje ústup hustého hlenu, nejvýraznějšího po ránu.
Nebo ostrý, suchý kašel.
Sulfur
iodatum
Antimonium tartaricum je úèinné u hustého hlenu, který se jen obtížnì vykašlává.
Nespolkne-li dítì hned vykašlaný hlen, vidíme hrozínky hlenu, které jako by odlévaly prùsvit menších bronchù. Poslechovì jsou pøítomny drobné chrùpky, dýchání
je ztížené a lékaø nezøídka èiní rozhodnutí mezi diagnózou zánìtu prùdušek a zápalu
plic.
Ferrum phosphoricum podáváme pøi nevýrazném vzestupu teploty, vykašlávání
hlenu, nìkdy se stopou krve. Lék má své cenné užití i u dìtí s opakovaným krvácením z nosu. Kašel je bolestivý, pálí v hrudníku. Dítì mívá bledé tváøièky, které
mohou støídavì rudnout.
Ipeca je vhodná u kašle, který vyvolává nauseu a zvracení. Pøi poslechu hrudníku
je slyšet pískoty a vrzoty jako výraz hromadìní hlenu v prùduškách. Šanci na kvalitní úèinek léku dává zajímavý postøeh, že jazyk bývá bez povlaku pìknì rùžový
a je pøítomno výrazné slinìní.
HOMEOPATIE A DĚTI
127
PŘEDŠKOLÁCI
Mercurius solubilis se podává pøi hojném vykašlávání nazelenalého hnisavého
sekretu. Pacient výraznì sliní, ale jazyk je pokrytý povlakem. Jazyk je také lemován otisky zubù. Dech páchne.
Pulsatilla vykazuje vždy nìjakou promìnlivost. Zde v tom, že kašel je v noci
suchý a ve dne vlhký. Sekrece je nažloutlá, øidší. Dítì je plaètivé, trochu jako princeznièka, a náladové. Pøi noèním kašli si sedá. Chce být sice pøikryté, ale dýchat
èerstvý vzduch.
Fáze uzdravování akutních
zánětlivých nemocí
Sulfur iodatum hojivou fázi akutních zánìtù vhodnì podpoøí. Podáváme alespoò
5 dnù. Lék podporuje nejen ústup obtíží s hustým hlenem a s ranním maximem obtíží èi mizení ostrého suchého kašle. Pùsobí obecnì protizánìtlivì. Proto je vhodný
pro doléèení na konci všech akutních zánìtù, zejména dýchacích cest.
128
HOMEOPATIE A DĚTI

Podobné dokumenty

1/2013 - Občanské sdružení Hájenka

1/2013 - Občanské sdružení Hájenka intenzita bude záviset na aktuální fázi stavu našeho klimatu. Tento fakt asi zpochybnit nelze, nicménì je zde ještì lidský rozmìr, který je podstatnì více výmluvný a tvárný. Jinak s pøíbìhy lidí na...

Více

Seno atsk noviny

Seno atsk noviny chybou, že je tam málo mužù, málo chlapcù projevuje o obor zájem. Dìvèata pochopitelnì mají tøeba ke kvìtináøství blíž, ale pøece jen bychom potøebovali odborníky do tìch t잚ích zahradnickým speci...

Více

Symbolika rostlin

Symbolika rostlin Isidor ze Sevilly píše, že fialka (viola) obdržela jméno podle intenzity své vùnì (vis odoris). Tato opravdu skromná rostlinka s pøíjemnou vùní ve støedovìku vyjadøovala Mariinu pokoru. Na mariánsk...

Více

Zpravodaj 23/2007 - Klub nemocných cystickou fibrózou

Zpravodaj 23/2007 - Klub nemocných cystickou fibrózou V souèasné dobì vytváøíme nový celorepublikový registr nemocných s CF, který splòuje všechny právní náležitosti týkající se ochrany osobních dat a údaje v nìm obsažené budeme moci využít i v celoev...

Více

Homeopatie č. 28/2000

Homeopatie č. 28/2000 nezlepším, budu si muset vzít antibiotika“. Kali carbonicum mùže být ve stejném stavu zoufalství podobné pøedešlým lékùm, ale pamatujte na jeho sklon k rezignaci. Nemyslí si, že ho nìkdo mùže uzdra...

Více

Homeopatie č. 27/2000

Homeopatie č. 27/2000 v Organonu mluví, málokterý terapeut tyto vìci ve vìtší míøe zahrnuje do své praxe. Mìli bychom mít vhodné cvièební programy a možná i spirituální discipliny, mùže být potøebné i psychologické pora...

Více