důležité rady a informace

Komentáře

Transkript

důležité rady a informace
DŮLEŽITÉ RADY A INFORMACE
Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi klientem a naší CK stanoví „Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech“, jejichž úplné znění naleznete na závěrečných
stránkách tohoto katalogu, a také na Vaší cestovní smlouvě. Jejich nedílnou součástí jsou další podmínky upravující rozsah našich služeb uvedené v následující informaci. Prostudujte si prosím ještě před podáním přihlášky na zájezd jak Všeobecné smluvní podmínky, tak tyto doplňující informace, aby bylo
dosaženo shody mezi naším a Vaším chápáním rozsahu a obsahu služeb.
DÉLKA A ROZSAH ZÁJEZDU
Délka zájezdu je vyjádřená v tomto katalogu po­
čtem dní. Do celkového počtu dní trvání leteckých
zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do
místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy první
den je odjezd organizován v pozdních nočních ho­
dinách. Analogická situace může nastat v poslední
den zájezdu. První a poslední den u leteckých zájez­
dů je určený k dopravě, což nelze chápat jako dny
určené k vlastní dovolené. Časný příjezd či pozdní
odjezd neopravňují k delšímu po­užívání pokoje.
Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb
v rámci jednoho dne, tj. v době od 12.00 jednoho
dne, do 12.00 dalšího dne, i když nocleh nebyl
čerpán v plném rozsahu, stejně jako za služby
nečerpané z titulu zpoždění dopravy, nemůže CK
Bulgariatour poskytovat žádnou finanční náhradu.
DOPRAVA
LETECKÉ SPOJENÍ
je zajištěno formou charterového letu (tzn. ne­
pravidelnou linkou), který si naše CK objednává
u letecké společnosti. Cestovní kancelář a mnoh­
dy ani letecká společnost nemůže ovlivnit růz­
ná zpoždění, která jsou často způsobena velmi
silným letovým provozem nad Evropou, a tudíž
Vás prosíme, abyste při plánování svých cest
na letiště a z letiště počítali s eventuálním zpož­
děním letu, které může překročit i několik hodin.
Účastník zájezdu bere na vědomí, že po dobu
pobytu v odleto­vých a příletových halách, jakož
i v letadle, přebírá odpovědnost letecká spo­
lečnost. Účastník zájezdu je povinnen řídit se
jejich pokyny. V souladu s platnými mezinárodní­
mi předpisy a dohodami nemůže naše cestovní
kancelář ovlivnit případné změny letecké společ­
nosti, typu letadla, letového řádu a trasy (včet­
ně mezipřistání) a upozor­ňuje na možnost jeho
vzniku z technických důvodů, z důvodů nepří­
znivého počasí a popřípadě z důvodů přetížení
leteckých cest. CK Bulgariatour usiluje o nejvyšší
možnou míru vyloučení těchto rušivých vlivů
a prosí v případě změny odletových časů, popř.
zpoždění, o Vaše pochopení. V případě změny
času odletu nebo příletu cestovní kancelář ani
dopravce neposkytuje žádnou náhradu. Za poško­
zení nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě,
přebírá plnou odpovědnost letecká společnost.
Podrobnější informace, jak postupovat při rekla­
maci poškozeného zavazadla naleznete na našich
webových stránkách.
PALIVOVÝ PŘÍPLATEK
Palivový příplatek v ceně zájezdu garantuje cenu
leteckého paliva do výše 1100 USD/MT. Je zaúčto­
ván každému cestujícímu, kromě dětí do 2 let bez
nároku na letenku. V případě dalšího zvyšování ce­
ny leteckého paliva se ke katalogové ceně zájezdu
může účtovat doplatek.
POPLATEK ZA DÍTĚ DO 2 LET
Děti do 2 let neboli infanti platí poplatek 300 Kč.
Cestují bez nároku na lůžko, stravu, služby a na
místo v letadle či autobuse. Dítě nesmí dosáhnout
věku 2 let v době návratu.
CENA ZÁJEZDU
Cestovní kancelář Bulgariatour si vyhrazuje právo na
zvýšení ceny zájezdů, které jsou uvedeny v tomto
katalogu Léto 2014, a to v závislosti na obsazenosti
konkrétních ubytovacích kapacit, změn ze strany
zahraničního dodavatele apod. Navýšení neovlivňuje
cenu již prodaných zájezdů, pokud se na něj
nevztahuje článek 4, bod 3 Všeobecných smluvních
podmínek CK Bulgariatour.
Aktuální prodejní ceny pobytových zájezdů si můžete
ověřit na www.bulgariatour.cz v ceníku u jednotlivých ubytovacích kapacit, v kanceláři CK Bulgariatour,
telefonicky nebo e-mailem. Tiskové chyby vyhrazeny.
POJIŠTĚNÍ
Chceme, abyste Vaši dovolenou prožili v klidu, jis­
totě a pohodě. A to nejen během pobytu, ale již
od okamžiku, kdy si zájezd závazně rezervujete
přímo v naší kanceláři nebo u kteréhokoliv pro­
vizního prodejce. V cenách zájezdů (mimo vlastní
dopravu) je zahrnuto základní cestovní pojištění
u ERV pojišťovny, a. s. (do 30. 9. 2012 Evropská
Cestovní Pojišťovna, a.s.), která zajišťuje našim klien­
tům pojistnou ochranu. Základní cestovní pojištění
zahrnuje nepřetržitou asistenční službu, pojištění
léčebných výloh, včetně převozu, přeložení a repa­
triace. Nabízíme vám připojištění BulgariatourLast
nebo BulgariatourPlus. Je důležité vědět, že při
jakémkoliv pojistném plnění je klient povinnen si
sám vyřídit nezbytné doklady, které musí následně
předložit pojišťovně. Pojištěním zákazníka vzniká
smluvní vztah mezi klientem a ERV pojišťovnou.
Cestovní kancelář vystupuje v tomto vztahu pouze
jako zprostředkovatel. CK BULGARIATOUR je pojiš­
těna proti úpadku.
UBYTOVÁNÍ
Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapa­
cit v každém cíli cesty co nejpestřejší, od apartmánů
až po luxusní hotely a penziony tak, aby odpoví­
dala Vašim představám a finančním možnostem.
Kategorizace ubytovacích zařízení a služeb může
být v jednotlivých zemích odlišná. Převážná část
států EU zařazuje ubytovací zařízení do pěti tříd
(zatím není v rámci EU vymezena jednotná termino­
logie, a proto pro označení úrovně poskytovaných
služeb se často setkáváme s pojmem kategorie)
a označuje je hvězdičkami. Některé státy však zařa­
zují ubytovací zařízení od * do ******. Např. v Řecku
hotelová legislativa rozlišuje 6 kategorií (E, D, C, B, A,
Lux) hotelů a bungalovů. Jelikož nelze jednoznačně
převést tyto kategorie do pěti našich tříd, vytvářejí
si touroperátoři vlastní hodnocení ubytovacích zaří­
zení, která nabízejí svým klientům. Tato klasifikace
slouží pouze pro potřebu touroperátora a orientaci
klientů, nemusí se shodovat s oficiálním zařazením
hotelu do příslušné třídy.
CK ani provozovatel ubytovací kapacity není zod­
povědný za případnou ztrátu šperků, finanční
hotovosti a jiných cenností. Všem klientům pro­
to doporučujeme jejich uložení v bezpečnostích
schránkách nebo trezoru.
NAŠE CK NEMŮŽE OVLIVNIT
NĚKTERÉ SKUTEČNOSTI:
• Ve výjimečném případě, ne vinou naší CK, může
dojít ze strany zahraničního partnera k překniho­
vání ubytovacího objektu. V tomto případě platí,
že vám bude poskytnuto náhradní ubytování ve
stejné, popř. vyšší kategorii než bylo objednáno.
Klientovi nevzniká nárok na jakékoliv odškodnění
ze strany CK.
• Doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo
apartmá je stanovena obvykle zahraničním part­
nerem tak, aby mohl být proveden řádný úklid bez
ohledu na dobu Vašeho příjezdu nebo odjezdu do
místa pobytu a z něj. Naší snahou je zkrátit Vám při
příjezdu dobu čekání na ubytování na minimum.
Stejně tak při odjezdu Vám zpravidla naši zástupci
zabezpečí po nezbytně nutnou dobu úschovu
zavazadel. Bohužel nemůžeme garantovat v kaž­
dém případě bezprostřední návaznost ubytování,
popřípadě opuštění pokojů nebo apartmá, na Váš
příjezd nebo odjezd. Pokoje se opouští v den od­
jezdu od 10:00-12:00 hod., možnost nastěhování
v den příjezdu nejdříve ve 14:00 hod. Při pozděj­
ším odjezdu lze v některých hotelích na místě za
poplatek dohodnout pozdější opuštění pokoje.
• V případě nákupu zájezdu na poslední chvílí „LAST
MOMENT“ nebo „LAST MINUTE“, je klientům po­
skytnuta výrazná sleva a CK si vyhrazuje právo na
případnou změnu ubytovací kapacity ve stejné
kategorii. Ubytovací kapacita může být odlišná
od nabídky z aktuálního katalogu nebo webu,
na základě operátorské nabídky. Ubytování „NO
NAME“, kdy CK nabízí ubytování jako nejlevnější
volbu, bez garance ubytování v konkrétním hote­
lu či penzionu, splňuje minimální prezentovanou
kvalitu. V některých případech může být vlastní
sociální zařízení přes chodbu.
• Nejlepší dovolená je pro mnohé turisty spojena
s bohatým nočním životem. Proto jsou některá
turistická střediska přesycena zábavními podniky
– bary, vinárnami, diskotékami a nočními kluby.
Jejich provoz je obvykle hlučný. V ubytovacích
objektech nemůže naše CK zajistit absolutní klid.
Nejlépe je přizpůsobit se místním podmínkám
a přes poledne si zdřímnout, abyste si pak mohli
vychutnat krásné letní večery. Klidnější podmínky
jsou spíše před a po hlavní sezóně, kdy se v leto­
viscích nachází méně turistů. Tento hluk nesnižuje
kvalitu nasmlouvaných služeb a nemůže být před­
mětem k reklamaci.
• Rovněž je někdy třeba počítat se stavební činností
v blízkosti hotelů, na kterou cestovní kancelář
nemá vliv. Nemůže ovlivnit vzhled nebo úpravu
pozemků sousedících s danou kapacitou, jelikož
tyto pozemky nejsou jejich součástí. Pečlivě však
vybíráme ubytovací kapacity tak, abychom se
stavební činnosti v jejich blízkosti vyhli. CK nenese
odpovědnost za případné změny, které nastaly
později (např. stavební činnost v okolí hotelů
a penzionů.).
• Zvláštní požadavky – naše CK se snaží v maxi­
mální míře splnit Vaše zvláštní požadavky, např.
na ubytování v přízemí nebo naopak ve vyšším
patře, přidělení konkrétního pokoje či zajištění
apartmánů nebo pokoje vedle sebe pro rodiny,
které cestují společně apod. Za přidělování po­
kojů je odpovědný ubytovatel. Jelikož některé
hotely mají pokoje v různých barevných prove­
deních s jiným nábytkem a v různém designu
(nelze v katalogu prezentovat všechny typy po­
kojů), musí klient fotografie považovat pouze za
ilustrační. Tyto požadavky nelze potvrzovat před
odjezdem a pokud se nám v některých případech
přes veškerou snahu nepodaří zajistit, nemůžeme
poskytovat žádné slevy ani kompenzace, neboť
se jedná o nezávazné požadavky klienta (nejsou
součástí cestovní smlouvy ani zpoplatněny), na
které není právní nárok.
• Veškeré příplatky a poplatky v cizí měně uvedené
v katalogu jsou pouze orientační.
• Neovlivnitelnou nepříjemnou skutečností, se kte­
rou se můžete v určitých obdobích v některých
objektech setkat, je výskyt drobného hmyzu.
Doporučujeme ochranné prostředky.
• Období a otevírací dobu provozovatelů např. re­
stauračních zařízení, směnáren, obchodů a půj­
čoven.
• V období na začátku a konci turistické sezóny mů­
že dojít v menších hotelech z důvodu nízké obsa­
zenosti k omezení nabídky bufetových stolů nebo
jejich nahrazení kontinentální formou stravování.
• Fakultativní (čili potencionální) výlety jsou nepo­
vinné výlety na objednávku. V případě, že se ne­
přihlásí dostatečné množství zájemců a nenaplní
se tedy minimální počet účastníků, který stanoví
místní operátor nelze takovýto výlet organizovat.
Může Vám být tedy nabídnuta alternativa stejné­
ho výletu v cizím jazyce. Pokud si některý z fakul­
tativních výletů zakoupíte a dojde k souběhu stra­
vování, které nečerpáte z důvodu účasti na tomto
výletu, nenáleží vám žádné finanční odškodnění.
Případnou reklamaci úrovně fakultativního výletu
je třeba vždy podat u prodejce na místě (a to
i v případě, pokud je CK zprostředkovatelem těch­
to služeb) a nikoliv u CK.
• Pokud hotel nabízí animační programy, bývají
pořádané v cizích jazycích. Jejich rozsah závisí na
daném hotelu a CK nemůže průběh ani program
animačních programu nijak ovlivnit.
kladní katalogové ceny a doplatku týdne za osobu
či dítě na pevném lůžku. Z těchto doplatků dalšího
týdne, se žádná sleva neposkytuje. Např. zájezd na
15 dní od 7. 6–21. 6. 2014: základní cena 7.990 Kč
(žluté políčko od 7. 6–14. 6. 2014) a doplatek týdne
3.150 Kč (zelené políčko od 14. 6.–21. 6. 2014).
PŘISTÝLKY
Přistýlky součástí pokoje nejsou, pokud to ne­
vyžaduje počet osob v pokoji. Bývají to rozkládací křesla (70x180 cm) nebo gauče, palandy, sklá­
dací pěnové matrace nebo spartakiádní lehátka.
V některých případech to mohou být postele, kovo­
vým mechanizmem připevněné k pevnému lůžku,
pod nímž jsou zasunuty. Ve všech takových přípa­
dech by měl zákazník počítat s omezením volného
prostoru. Přistýlky se nedoporučují pro dospělé
osoby.
BAZÉNY
Ve večerních hodinách se voda v bazénech chemic­
ky čistí, proto je vstup zakázán. Počet lehátek a slu­
nečníků u bazénu obvykle neodpovídá kapacitě
ubytování. Za množství a kvalitu lehátek a sluneč­
níků je odpovědný management hotelu, nikoliv CK,
a to i v případě, že jsou nabízeny zdarma.
PLÁŽ
U každé ubytovací kapacity se snažíme co nej­
přesněji popsat jaká pláž se v blízkosti nachází.
Nemůžeme však ovlivnit počasí ani činnost moře
a proto za případné znečištění pláže, moře či vypla­
vení kamínků např. po bouři nenese CK odpověd­
nost. Přibližná vzdálenost od moře, která je u všech
ubytovacích kapacit daná, je především v případě
hotelových komplexů, složených z několika budov,
pouze orientační.
Pronájem lehátek a slunečníků na pláži zajišťuji
soukromé firmy, tudíž za ně CK nenese žádnou
odpovědnost a nemůže nijak ovlivnit jejich kvalitu,
počet ani cenu.
VÝHLED NA MOŘE
UBYTOVÁNÍ
Za výhled na moře, příp.bazén bývá vyžadován
příplatek. V případě, že výhled budete požadovat,
uveďte to již při rezervaci. Výhled může být někdy
částečně omezen stromy nebo jinou vegetací.
BULHARSKO
STRAVOVÁNÍ
Hotely – ve dvou lůžkových pokojích s možností
jedné nebo dvou přistýlek, ve dvoulůžkových po­
kojích větších rozměrů s možností dvou přistýlek
za příplatek, tzv. family room neboli superior, v ho­
telových apartmánech, tzv. „suite“ dva průchozí
pokoje: ložnice a obývák pro 4–5 osob bez kuchyň­
ského koutu. Hotelové apartmány doporučujeme
pro rodiny s dětmi. Hotelový apartmán, pokud není
uvedeno jinak, za příplatek.
Penziony – ve dvou lůžkových pokojích s mož­
ností jedné přistýlky, třílůžkových pokojích ne­
bo apartmánech. Pokoje mají své vlastní sociál­
ní zařízení, balkon, lednice, TV a varnou konvici.
Apartmány se skládají ze dvou pokojů (průchozí
nebo samostatné) se společním sociálním zaříze­
ním a balkonem, některé s kuchyňským koutem pro
jednoduché vaření. Za příplatek: obývací pokoj s KK
a výhled na moře.
ŘECKO
Hotely – tří a více hvězdičkové (kategorii si určuje
hotel podle mezinárodních předpisů)
Studio – jedna místnost s kuchyňským koutem (vy­
baveným základním nádobím), lednicí a vlastním
sociálním zařízením.
Apartmán – skládá se ze dvou místností s kuchyň­
ským koutem (vybaveným základním nádobím),
lednicí a vlastním sociálním zařízením.
15DENNÍ POBYTY– KALKULACE
Jako každý rok i v letošním roce nabízíme všem
klientům možnost 15denních zájezdu do Bulharska.
Kompletní cena za 15denní pobyt se skládá ze zá­
U každého ubytovacího objektu naleznete informa­
ci o možnostech stravování. Námi užívané pojmy
znamenají:
kontinentální snídaně – většinou opakující se
nabídka – káva, čaj, džus, pečivo, máslo, džem nebo
marmeláda, sýr, salám, popř. vejce.
bufetové stoly – samoobslužný systém stravování,
někdy s částečnou obsluhou, u snídaní s výběrem
teplých a studených nápojů.
V zásadě platí, že při tomto druhu stravování si
lze i několikrát přidat, ale jídlo se nesmí vynášet
z restaurace bez výslovného souhlasu personálu
nebo průvodce (např. při onemocnění člena rodiny
apod.). Ve většině hotelů není povoleno odnášet na
pokoj vlastní nebalené potraviny.
Naše CK nemůže zajistit, ale ani omezit případ­
nou nabídku specialit místní kuchyně dané země.
Stravovací zvyklosti v některých zemích se mohou
lišit od našeho způsobu stravování ve vydatnosti
a pestrosti některých jídel. Není–li uvedeno jinak,
nápoje nejsou zahrnuty v ceně stravování.
Stravování All Inclusive – popis stravování All
inclusive je vždy pouze orientační a každý hotel si časy, místa čerpání a obsah služeb stanoví sám.
Proto si všechny hotely vyhrazují právo na drobné
změny v rozsahu programu a místa čerpání služeb.
V případě změny nevzniká zákaznikovi právo na
odstoupení od smlouvy, slevu či jiné odškodnění.
MINIBAR
Jedná se o malou lednici, která je naplněna hote­
lovým zbožím např. alkoholickými a nealkoholic­
kými nápoji, oříšky nebo sušenkami. Obsah mi­
nibaru u hotelu all inclusive je vždy za poplatek,
není-li u hotelu uvedeno jinak. Během celého po­
bytu mohou klienti konzumovat zboží, které jim
bude průběžně do minibaru doplňováno. Klient
uhradí konzumaci denně nebo na konci pobytu
(dle podmínek hotelu). Ceny bývají zpravidla vyšší
než obvykle.
LEDNICE
Obvykle malá lednice není doplňována zbožím
a klienti ji mohou využívat k vlastní potřebě.
DELEGÁT
Všechny zájezdy CK Bulgariatour, není-li uvedeno
jinak, mají svého delegáta. Úloha delegátů může
být různá. V tranzitních prostorách letiště a po
dobu letu o Vás budou pečovat zaměstnanci letiště
a letecké společnost.
Po příletu nebo příjezdu Vás bude kontaktovat
zástupce-delegát, který Vám bude nápomocen
v místě pobytu. Při úvodní informativní schůzce
Vás blíže seznámí s pobytovým místem, poskytova­
nými službami, s možnostmi fakultativních výletů
a zodpoví Vaše případné dotazy. Vzhledem k tomu,
že delegát má obvykle na starost více ubytovacích
objektů, doporučujeme využívat pro řešení veške­
rých záležitostí a popřípadě problémů především
úřední hodiny nebo pravidelné schůzky, které jsou
předem vyhlášeny.
Hlavní náplní práce delegátů je přivítání a odbavení
klientů, organizace transferů a fakultativních výletů,
pomoc zákazníkům ve složitých situacích a celková
péče o hladký a ničím nerušený průběh Vaší dovo­
lené. Ne vždy je delegát přítomen všem transferům,
je však zodpovědný za poskytnutí důležitých po­
kynů a řádnou organizaci. V Bulharsku v Primorsku
a v Řecku v Potose – Thassos jsou otevřeny sezónní
pobočky naší cestovní kanceláře, které jsou Vám
k dispozici v úředních hodinách se službami našich
delegátů.
KOMPLEXNÍ ODBAVENÍ
Klientům je komplexní odbavení (pokyny k odletu,
kartičky pojištění, voucher) zasíláno
e-mailem, poštou nebo si jej mohou osobně vy­
zvednout v CK Bulgariatour, Vinohradská 30, Praha
2. Odbavení je zasíláno nejpozději 7 dní před plá­
novaným odletem, v případě úhrady zájezdu v plné
výši. Při zakoupení zájezdu v době kratší než 7 dní
před odletem, vám bude odbavení předáno při
sepsání cestovní smlouvy v CK nebo u provizního
prodejce.
Jakýkoliv zásah (vpisování poznámek) ze strany
klienta do cestovní smlouvy či voucheru jej znehodnocuje a činí tyto doklady neplatnými.
PASY A VÍZA
Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončila
možnost cestování dětí zapsaných v cestovních do­
kladech rodičů. Každý občan ČR, včetně dětí, může
cestovat do Bul­har­ska nebo Řecka na základě plat­
ného cestovního pasu nebo platného občanského
strojově čitelného průkazu. Doklady by měly být
platné minimálně po dobu plánovaného pobytu.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze
pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje společně
s dítětem pouze s občanským průkazem, pak je
NUTNÉ, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas,
a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském
průkazu rodiče.
CK Bulgariatour nenese odpovědnost za škody, kte­
ré zákazníkovi mohou vzniknout v důsledku závad
v cestovních dokladech. Pokud nejste občany ČR
a potřebujete zakoupení víza, CK nezaručuje uděle­
ní víza. Taktéž nevrací cenu zájezdu nebo storno po­
platků, pokud klient stornuje zájezd z důvodu neu­
dělení víza, případně je-li z určité země vyhoštěn.
Pokud zákazník v průběhu zájezdu ztratí nebo jsou
mu odcizeny doklady, je povinen si pro zpáteční
cestu opatřit nové doklady sám a na vlastní náklady.
Delegáti na místě jsou v těchto připadech nápo­
mocní dle časových možností.

Podobné dokumenty

Podmínky účasti na zájezdu

Podmínky účasti na zájezdu vstupní karty při vstupu do země. Před opuštěním země se pak vyplňuje karta pro odjezd ze země. Při cestách s mezipřistáním v USA se vyžaduje rovněž vstupní vízum do USA.

Více