Tělesná zdatnost pacientů 3 a 16 let po totální korekci Fallotovy

Komentáře

Transkript

Tělesná zdatnost pacientů 3 a 16 let po totální korekci Fallotovy
Med SportBob Slov
1999;8(3):72-74
~ùvodnípráce
Tìlesná zdatnost pacientù 3 a 16 let po totální korekci FaUotovy tetralogie
J. Radvanský,J. Hruda*, M. Matouš
Klinika tìlovýchovného lékaøstvíFNM a 2. LF UK, Praha
* Kardiocentrum Motol
Práce vznikla za podpory vìdeckéhozámìru 2. LF UK "Komplexní longitudiální klinická a genetickápéèeo prenatál.
ní a postnatální vývojjedincù a rodin s rizikem zdravotnickya spoleèenskynejzávažnìjšíchchorob a vad.rr
Klíèováslova: Fa!lotova tetralogie,zátìžový test,maximálníaerobní kapacita,longitudinální studie,kvalita života
Keywords: tetralogy oj Fallot,exercisetest,maximal aerobic capacity,longitudinal study,quality oj lije
o Souhrn
Tìlesná zdatnostsledovanáv prùøezovéstudii èasné,
"pionýrské" skupiny pacientù s totální korekcí Fallotovy
tetralogie,provedenéna jediném pracovišti v prvních letech po zavedenítotální korekce,byla retestovánao 13
let pozdìji na stejném pracovišti identickým zátìžovým
protokolem. Cílem práce bylo stanovit èasovývývoj patologie základních zátìžových kardiorespiraèníchparametrù souboru. Retest absolvovalo 26 pacientù, což je
50% pùvodního sledovanéhosouboru.18 mužù 8 žen,ve
vìku 27,8SD 4 roky. V základníchkardiorespiraèníchparametrech se celý pùvodní soubor neliší významnì od
podmnožiny tìch pacientù, kteøí souhlasili s retestem.
Výsledky: aèkoliv BMI vzrostlo od testu k retestu v prùmìru o 7 jednotek, maximální aerobníkapacitavyjádøená na kilogram hmotnosti ("VO2max)
se zmìnila nesignifikantnì ze 33,3 ml na 31,5 ml.kg-l.min-l. Vyjádøeno
v Z skore zdravé populace,stoupá "VO2maxpøi druhém
vyšetøeníze Z = -2,56 SD 1,57na Z= -1,64SD 0,93.
Závìr: Pøesèetnáhemodynamickárezidua pacientù
po totální korekci Fallotovy tetralogie klesátìlesná zdatnost po 13 letech od prvního testu a 16 let po totální korekci podstatnì ménì, nežo kolik za tu dobu klesnezdatnost u stejnì staré zdravé populace. Prùmìrnì zdatný
TOFtc pacient se tak již dostává do pásma normálních
hodnot maximální aerobníkapacity.
despite substantial residual abnormalities, exercise capacity in TOFtc patients in first 16 years after repair decreased
substantially slower compared to their healthy peers.Averaged maximal aerobic capacity of TOFtc patients thus
moved from pathology to the normal values range.
Úvod
Fallotova tetralogie patøído skupiny vrozenýchsrdeèníchvad, jejichž prognóza i kvalita života se po zavedení totální chirurgické korekce radikálnì zmìnila. Jak
ukázala øada prùøezovýchstudií, tìlesná zdatnostje po
totální korekci dostateèná k bìžnému životu. Obraz
o dlouhodobéprognóze kvality života mohou ale pøinést
zejména longitudinální studie, srovnávající opakovanì
výkonnost identických pacientùza použití vhodného zátìžového protokolu.
Cílem této práce bylo zjistit tìlesnou zdatnostpacientù v odstupu okolo 15 let (test II) po totální korekci
Fallotovy tetralogie (TOFtc) a porovnat výsledky sidenticky provedenouzátìží stejné skupiny v polovinì 80. let
(test I).
Metody
Mìøená skupina: Opakovanì zmìøených26 pacientù jsou všichni ti, kteøípøijali úèastna kontrolním zátìžovém testu v odstupu 12-15 let po pùvodním vyšetøeníze
skupiny52 pacientù.
Pùvodní soubor byl prùøezovou studií pacientù
o Summary
RadvanskýJ.,Hruda J.:Exercise capacity 3 and 16 years sTOFtc, provedenouv letech1980-1982na specializovaném dìtském pracovišti -Kardiocentru Motol. Skupinu
after total correction of Fallot tetralogy.
Exercise capacityevaluated in a "pioneer group" of lze považovatz dnešníhopohledu za atypickou -pacienpatients with total correction of Fallot tetralogy (TOFtc) ti byli operovanánirelativnì krátce po zavedenítotální
3 years after repair wasretested13years later usingiden- chirurgické korekce s vyšším vìkem jejího provedení.
tical exerciseprotocol. Aim of the study wasto compare V 80. letechse již považovalza optimální pro totální kodegree of pathology in basic cardiorespiratory exercise rekci vìk pøedškolní-nebylo jej vìtšinou ale možnédoparameters.26 patients i.e.50 % of original group wasre- držet pro velké množství do té doby neoperovatelných
tested (18 meD8 women) aged27,8 SD4y. In basiccardi- staršíchdìtí, èekajícíchna totální korekci, èastopo pøedorespiratory parameters the retested subgroup did not chozíchpaliativních operacích.
a) výbìr pacientù: limitací výbìru pùvodní skupiny
differ significantly from the original assemblyduring the
byl poèet pacientù dlouhodobì pøeživšíchjak kritické
first test. Results: though BMI increasedfor 7 units within 13 years, their maximal aerobic capacity (~O2max) kojeneckéa batolecí období,tak i riziko spojenés totální
was not significantly different 3 and 16years after repair, intrakardiální chirurgickou korekcí srdeènívady. Z pùfrom 33,3 ml .kg-I. min-I to 31.5 ml .kg-I. min-I. When vodnì vyšetøenéhosouboru52 pacientù tøi pacienti zemexpressedin SD of healthy population (Z scoring)of ap- øelido 3 let po vyšetøenía žádný další aždodnes.Všichni
propriate age, their ~O2maxrose significantly from Z = žijící pùvodnì zmìøenípacienti byli požádánio druhé vy-2,56 SD 1,57to Z = -1,64 SD 0,93.We conclude that šetøení,kterého se ze 49 zúèastnilo26 pacientù. "Ozmax
Do redakcedošlo:24.3. 1999
K publikaci pøijato:24.9.1999
72
I) stupeòlehké zátìže: pacientajsme zatížili tak, aby
tìch o 26 pacientù se v prvním vyšetøenínelišilo signifikantnì od od m2max celého pùvodního souboru. Cha- podávalvýkon 1W na kilogram hmotnosti po dobu 4 mirakteristika souboru v dobì prvního a druhého vyšetøení nut -za rovnovážný stav pokládáme poèátek4. minuty
zátìže
je znázornìna v tabulce I a II.
II) stupeòstøedníintenzity: zátìž intenzity 2W na kiTab.I.
logram hmotnosti pacientapo dobu 3 minut
Charakteristika souboru v dobì prvního vyšetøení(1).
III) maximální stupeò:pro nejménì zdatné splynul
se stupnìm II, eventuálnì seèaszátìže zkrátil na 2 minu26
CELKOVÝ POÈET PACIENTÙ
ty na stupniII. Zdatnìjší jedinci (80 % pùvodního soubo18
MUŽI
ru) zaèínalina výkonu 2 W/kg se zvyšovánímzátìže tak
strmì, aby pacient dosáhlmaxima do 150--210sekundod
8
ŽENY
zapoèetístupnì III. Jestliže pacient zpomaloval, upustili
14,8 50 3,5 rokù
PRÙMÌRNÝ VÌK
jsme od konstantního zvyšovánívýkonu. Pokud ani pak
11,9 50 4,5 roku
VÌK TOTÁLNí KOREKCE
pacient neudržel 70 otáèekza minutu, byla zátìž i krát(25,4-23,8 medián 10,9 let)
kodobì snižována (vzestup spotøebykyslíku pøitom poODSTUP VYŠETØENí
kraèoval). Maximální zátìž byla u vìtšiny pacientùdosa2,9 SD 1,1 roku
OD TOTALNí KOREKCE
ženav intervalu zátìže 2,5-3,5 W na kilogram hmotnosti.
POÈET PACIENTÙ
Monitorované parametry:
S PALlATIVNí SPOJKOU
V DOBÌ TOTALNí KOREKCE
* EKG
16 (62 %)
(z toho 2 pac. dvì spojky)
REZIDUALNí PATOL. NÁLEZY
V KLIDU PØED ZÁTÌŽOVÝM VYŠETØENíM:
EKG -kompletní blok pravého ram. Taw.
bifascikulární blok
komorové extrasystoly nad 5 za minutu
v klidu bìhem 15 minut pøed vyš.:
* Krevní tlak v klidu a v zátìži.
* Výmìna dýchacíchplynù: spotøebakyslíku na kilogram hmotnosti (-vraz),minutová ventilace ('V'E),utilizace kyslíku (UT), tepový kyslík na kg hmotnosti,respiraèní výmìnný koeficient (RER).
Zpracovánídat:
Údaje o výkonnosti jsou vztaženy k normálním populaènímhodnotámv násobcíchsmìrodatných odchylek
od prùmìru [Z scoring]pro daný vìk, za použití vlastních
norem, publikovanýchdøíve(4). Výsledky jsou pak vyjádøenyjako prùmìry a smìrodatné odchylky takto normalizovanýchhodnot. Za signifikantní poèítána hladina
významnostip < 0,05.
26 pac.(1 00 %)
1 pac. (4 %)
1 pac. (4%)
HEMODYNAMICKY ZÁVAŽNÉ CHLOPENNí VADY
(echograficky horší než 2 na tøístupòové škále patologie)
závažná reziduální stenóza plicnice
1 pac.
závažná insuficience plicnice
3 pac .
Tab.2.
Charakteristika souboru v dobì 2. vyšetøení(II).
CELKOVÝ POÈET PACIENTÙ
Výsledky
Výsledky prvního zátìžového testu celé skupiny 52
pacientùjsme publikovali v roce 1989(5).
a) Tolerancezátìžového testu I a n
Pøedèasné
ukonèenítestu (pøinízkém RER) nastalo
pøivyšetøeníI u 2 pacientù-respiraèní obtíže v dùsledku
periferní obstrukce dýchacíchcest. Pøi vyšetøeníII na
rozdíl od prvního vyšetøeníjsme test nemuseli ukonèit
pøedèasnìani v jediném pøípadì -pooperaèní reziduav~
formì stridoru a stenozytracheybyla již plnì zvládnuta.
Arytmie nebyla ani v jediném pøípadì indikací
k ukonèenízátìže.
b) Výsledky vyšetøeníI, n a jejich srovnání
Výsledky jsou sumarizoványv tabulce III.
26
MUŽI
18
ŽENY
8
PRÙMÌRNÝ VÌK
27,9
5D 4,6 rokù
OD5TUPVYŠETØENí
OD TOTÁLNí KOREKCE
15,9
5D 1,2 rokù
REZIDUÁLNí PATOL. NÁLEZY
V KLIDU PØED ZÁTÌŽOVÝM VYŠETØENíM
EKG -kompletní blok pravého ram.
Tawarova
bifascikulární blok
komorové extrasystoly nad 5%
klidových stahù
v klidu bìhem 15 minut pFed vyš.:
26 pac. (100 %)
1 pac. (4 %)
Diskuse
1 pac.(4 %)
Echografický nález: u žádného pac. nedošlo ke klinicky významné progresi reziduální vady.
b) použitý zátìžový protokol:
(Detailní popis uvádímeproto, že setakto pojatýprotokol osvìdèil podstatnì lépe nežbìžnì citovanéergometrické protokoly, napø.Jamesùv(2) nebo Godfreyùv(1).
K zátìži jsme použili ergometrický stupòovitý test
na bicyklovém ergometru Elema se zátìží nezávislouna
otáèkách.
73
Nedávnopublikovaná dosud nejrozsáhlejšímetastudie (7) 45 publikovanýchprùøezovýchstudií udává v prùmìru maximální spotøebukyslíku 36,4 SD 5,8 ml.kg-1.
min-I, s èímždobøekoresponduje i námi zjištìná hodnota 34,5ml.kg-l. min-I v našípùvodní studii (5), respektive
o 4 % nižšíhodnota longitudinálnì sledovanépodskupiny (vyšetøeníI).
Jakvyplývá z výsledkùtéto studie,neklesávýznamnì
s odstupemod operacemezi tøetíma šesnáctýmrokem po
totální korekci tìlesná zdatnost,a to ani u pacientù,jejichž vìk korekce byl vyššínežvšeobecnì uznávanéopti-
7.
Tab.3. Výsledkyprvního a druhého vyšetøenía jejich srovnáni
maximální spotFeba O2
absolutnì, Iml.kg-1.min-']
33,3
8,15
31,5
5,26
n. s.
maximální spotFeba O2
relativnì ISO normy]
-2,56
1,57
-1,64
0,93
p > 0,05
0,07
n. s.
respiraèní výmìnný koef.
I ] (míra dosažení maxima)
maximální tepová frekvence
0,11
1,01
1,06
175,4
20,4
177,7
12,6
n. s.
122,7
18,4
125,8
12,5
n. s.
Itepù.min-1]
tepová frekvence v lehké zát.
Itepù.min-']
°,
0,31
Minutová ventilace
vztažená k výšce
0,41
0,064
p>O,OO1
4,4
p>O,OO1
II.min-1.cm-1]
index obezity BMI
4,8
18,8
25,
XI... prùmìrná hodnotaprvního vyšetøení
SD I... smìrodatná odchylka prvního vyšetøení
XII... prùmìrná hodnotapøi retestu
SD II... smìrodatná odchylkapøi retestu
p > 0,05 ...signifikantní rozdíl test-retestskupinovýmt testem
mum. Jelikož v 30. roce vìku klesá výkonnost u mužù
v prùmìru asio 20 procent proti výkonnostnímumaximu
v 15 letecha u žen asio 15 procent(4),je uTOFtc pacientù v prùmìru šestiprocentní pokles aerobní kapacity
z 33,3na 31,5 ml .kg-l .min-1 i pøespodstatnývzestupindexu obezity pøíznivýmnálezem,snižujícímpodstatnì jejich výkonnostní hendikep proti zdravým vrstevníkùm a to i pøespøípadnoulehkou progresireziduálního nálezu
na srdci.Tento nálezjsme nemohlive svìtovémpísemnictví potvrdit, jelikož i metaanalýza(7) neudáváani jedinou
prácive svìtovém písemnictvís takto dlouhým odstupem
identických vyšetøenína relativnì homogenní skupinì
TOFtc pacientù.Homogenitu souboruTOFtc pacientùje
pøitomnutno posuzovatz více hledisek:
Prùmìrná výkonnost souboru mùže být závislá nejen na vìku operace,odstupu vyšetøeníod operacea míøe hemodynamickýchreziduí, ale také na typu zátìžového protokolu a øadì dalšíchpatologických nálezù,napø.
v oblasti plicních funkcí (6, 3,7).
Ze základních parametrù zátìžové výmìny dýchacích plynù se pacientùm zlepšuje pøedevšímschopnost
maximálníventilace v zátìži, cožje i ve shodì s nálezem
zmenšenípatologie plicních funkcí pøi opakovanémmìøení(8).
Literatura
Godfrey S.Exercisetesting in children.Applications for health and disease.Philadelphia:WB Sounders,]984.
2. JamesFW, Kaplan S,Glueck Cj, et aJ.Responseof normal
children and young adults to controlled bicycle exercise.
Circulation 1980;61:902-]2.
3. Norgard G,Bjorkhaug A, Vik M H: Effects of impairedlung
function and pulmonary regurgitation on maximalexercise
capacity in patients with repaired tetralogy of Fallot. Eur
Heart J 1992;13:138O--ó.
4. RadvanskýJ. Tabulky hodnot nìkterých fyziologických parametrùve vztahuk zátìžové intenzitì. In: Máèek M, Vávra
J. Fyziologie a patofyziologie tìlesné zátìže. Praha: Avicenum,1988:229-32.
5. RadvanskýJ,Vávra J, Hruda J,SazimaV. Exercise Test af
a Group of 52 Patients After Total Correction of Tetralogy
of FalIot.In: Children and ExerciseXIII, International Series on Sport Sciences,ChampaignIL: Human Kinetics PublishersInc, 1989:333-9.
6. Rowe SA, Zahka KG, Manolio TA, Horneffer PJ,Kidd L.
Lung function and pulmonary regurgitation limit exercise
capacityin postoperativetetralogy of FalIot. JAm ColI CardioI1991;17:461-6.
WesselHU, PaulMH: Exercisestudiesin Teralogyof FalIot:
A Rewiew.Pediatr Cardiol ] 999;20:39-47.
8. Zapletal J,SamanekM, Hruda J,Hucin B. Lung function in
childrenand adolescentswith tetralogy of FalIot after intracardiacrepair. PediatrPulmo11993;16:23-30.
Závìr
Pøesèetná hemodynamickárezidua pacientùpo totální korekci Fallotovy tetralogie klesá tìlesná zdatnost
po 13 letech od prvního testu a 16 let po totální korekci
podstatnì ménì, než o kolik za tu dobu klesne zdatnost
u stejnì staré zdravé populace.Prùmìrnì zdatnýTOFtc
pacient se tak již dostává do pásma normálních hodnot
maximální aerobníkapacity.
74
Doc. MUDr. Jití Radvanský,L:~c.
Klinika tìlovýchovného lékaøstvíFNM a 2. LF UK
V Úvalu 84
15018 Praha S-Motol

Podobné dokumenty

1nw $à.r `

1nw $à.r ` 2 - S e z n é m e nsí e z ! b n i m k a r i à é k e m . . . , . . . . . 2. . . . . 3 . N a b i j e n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . 4 . P i...

Více

o Souhrn

o Souhrn Perkutánníterapie patøímezi dùležité souèástikomplexní léèby i u sportovcù.Její pøednostíje snadnostaplikace a dostupnost.To ale je zároveòurèitým rizikem pøinesprávnéindikaci. Znovuobjevení fytopr...

Více

Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi pro

Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi pro král“. Máme přebytky jídla, bydlení s veškerým komfortem a o náš život se stará řada automatů od pračky, přes mikrovlnku, automobil až po počítače a mobilní telefony. A přesto se většina lidí necít...

Více

Návod pro pacienty s předepsaným přípravkem DuoResp Spiromax®

Návod pro pacienty s předepsaným přípravkem DuoResp Spiromax® Návod pro pacienty s předepsaným přípravkem DuoResp Spiromax® budesonid/formoterol

Více

retrospektívny poh¼ad na vývoj traumatológie na i. chirurgickej

retrospektívny poh¼ad na vývoj traumatológie na i. chirurgickej umožnìn èasný agresivný rehabilitaèní program. Nutná doba léèení je tak zkrácena o více jak polovinu a riziko pooperaèní artrózy je minimalizováno. V podstatì lze øíci, že chirurgie vazù kolenního ...

Více