zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
MĚsTsKÝ ÚŘAD RUDoLFov
odbor yýstlvby
Eoňic*'á
1]/r
3737l RuddlíÓÝ'
zÚrčk':
sp.a.|MěU/ov/1l03/20l0lBor
enli||
vyřizlje
BomvkovóMonik.
T.|.l
337228052
t0'&2010
lhYJŘ[email protected]|fď'.z
ROZHODNUTi
ÚzEMNi RozEoD\'mi
Méíský úÍadRUdo|fol. odbol ťýavby, ja}o sbvební úřadpiclušíý pod|e s 13 odst. 1 phm. g) zikona
ě. ]33D006 sb., o úMnim plánováÍi a stsvebnímládu (sevebni zá]rÓn),rc áění pÓzdějšíchpředphů
(dále jen .stavebnizá}on.)' v úzfuníÍ ířni posoudilpod|. s34 áž 9l staveblinozákom ádoí
o lydá ní Íozhodnutj o un Btěni strvby neboařía! i ('lále j en ' roáodnuti o Umhlěn i íav by )' kteŤoudne
Mn6bY P9ira' .'n 16101966' ČéčM 13' 37o 01 č6ké BudějNice 4
(dálojen 'žada€l!|) a na zá{|ádě lÓhÓlo posoÚzeni:
l
vydívÁ p.dle s 79 l 92 shvcbíího ákona a $ 9 w!lóšl9 ó 50]/200ó sb,, Ó pÓdmbnějšl úpŘvé
fmn'|'o af1'' \efJnopBvn' \mlou5 3 :fmnihoooár
ro'bodnu1í
o umíllěIi
61!Yby
dÓDovíi.ludny
(dále jeí .hte{ba.')na pozgÍlu parc. č'3 ]4/3 v *at.síá|nímúzemíVnálo,
Ddh a úěeluÍisňvÚé sbvby:
.
Kopaná sfudna budc používánapro ind'vi'lúl nízÁsobovínimdinnéhodomu'
lmisléníýavbym pozmku:
. DomovnI $udna bude umiýéna3 m rcdi'ného domu' ve vzdáIenďli t7 m od sousednÍhopoz€nku
parcó'] I0/]2 v k'ú.vÍáto'
UÉenl príodéhÓ lďenl sbvby:
- Šachlováíudm bude kopaná o póměru 1 n do hloubky 5 n, BUde vysfujeM betoDoÚmj sknžmi
o prúmérul m HoŤnískružbude ryvedéna 50 cm nad teÉn a alcyíl dělmou betÓnovÓú *rycl
vyúeMí ú-ní dÓtěméhovliry stsvby'
Kalótální ú*ni v lo
1l
sramvi p.dniDky pm unislěIl sl.vby:
1,
slaYba bude umiýě'a v suladu s granckou piílohou rÓzhÓdnuli. ktelá obghuje výkres $uě6ného
íávU území l Ďéřílku káb$á|ní napy se akÍgdgnim sbvcbnibo pozemku' p.ádolein
miíéním sú!by. s lyaačenin lee6 a vlivů m okolí'
Pr aiíái
ýaÝoništéa skl{dky bate álu budc polzil Vlá$ni pozcmek parc' ó' 3 ]4/3 v kalaírálnín
2'
3'
HydŤoBeoloejckéVyjádřcni zpfuovál gco|oe Mgr'Mnos]av ves.lý' vi!ňová 873, Byslřice nad
Pemšlejnem,
odboná zpú9bjloí! inženýské
ceolo8iič 20192006.se ávěrem žeodběÉmúax'
200 |/dennemohoubí žridDé
dalšizdbje podzemni vÓdy v lÓňtÓ póýoru ov|jldovíny'
4,
zá dodrze.i podmíneklohoto účmníhomzhodnuti odpovidá Žádalel
Úč6híci řireni m něžÝ rd'nuje roáodnuli spúniho orgánu:
MiIos|NPešla'.al.]ó']o']966'Čéčov!l],3'004 ČeskéBudějoYie4
Dne 7.4'2010 podál Ž.dalel ádoí o vydánÍrozhodnutío umíýěni ýavby'
sblebnl úřád oháni| zahájcnl úMnflro tÍenl zíáným úč8bikůn iizeni a dotčenýmÓrsáíům'
KpBjednáni ádoďi $uósně nďídjl leřejné ús'!i jednáníspojené.ohledánin na mistě m de'
3'ó'2010' o jehoŽ výdedku by| sepsíňprtÓkol
Umktěňí ýavb} je ý sou|.du se shvá|enou úenně plánolaoi dokumgnEcí,Umíltěni sbýby vyhovujc
obeonýmpoŽldavkůmn! \'}'uŽilán' úemi.
stavebnj úlad ajis.i] vzájenný soulad předložených závunýclr ýanÓvkek dotčdých orBÁnú
ryádovaných ^láštiimi pÍedpisya ahnul je do podninek ro7hod.Uti,
slalebni úild rczhodl. jak je uvgdenÓ ve y'ÍÓku fuáodnuii' a pouŽiti usbnovenípráWich pl.dphjl vg
Účafuici iízení dalšidÓlčhé Ó$by:
váa svÓbÓdNá' Jú Mďe{. Bohuúil valát4
Dagnď suičková, obec Viáto
vypořádáli s 'ávrhy a ndnitkami účastrikú:
.
Úč6híci neuplotri|i náv y a námitb
vyhod.ocmi připomiígkvgřejnosti:
Bg připonjnek
vyTořád.iní s Ýýádřenimi účaslnikú
k podkladůmfuzhÓdnuti|
ÚÓlstslioi s9 k podkladůmrozhodnúíné!'ádňli'
Ploti ioDulo Íozhodnuúse |a odvo|Í do ]5 dnůÓde dnejeho oaáÍeni k odboru 'egionálniho roxoje,
územniboplánoláni. sbÝebnihÓ i{du a invstic KÍajskéhoúřaduJihďeského *nje, U Ziňnlho Šbdionu
1952/2,cesk Budějovice podÁÚímu aejšího splóuiho orgánu,
odvolánl ý podává s polř€bíým poéEn í9jnoPisů '']q aby jedon íejnÓpis zĎstal sp'ávniDu oBánU a
aby lcždý úěosbi* dosbl jeden slejnopis. NéPodá li úěólnik pollebný poÓd stj.ÓpiŠj. r}hotoví j.
správni org.i. na nóuady úósbika'
odvolánín IZc napádnoutyýro(oýou &sl rczňodnúí.jed.olliÝý \ýok ncbo j.ho ved|ejšiuíanoveni'
rczhodnutíjenéÉpÚsbé'
odlolóni jen [email protected] odůvodnéní
slalebni úiad po pr ní nÓÓj rcáÓdnulí předá ovéřcnoudokunenbci žadíeli. piipadně ob.cnlmu
úřadu'jchož úz.míiio obvodu se umiíěni sblby ýkó. neníli sjň sbvebííÍ úlad.fi' popřipadéléŽ
sp{iálninu ýavebninu úiadu'
Rozhodlulí má podlc s 93 ods. 1 stavebníhozá}ona plal.oý 2 Íoky' Podnínky FzňoJnutí Ó Uníslění
sbvby plati po dobu h'ání ýaÝby ěi ařiŽení, nsdoš|oJi2 polahy věci k jejjch konzum'ci'
/3'..1t n '
Monika Borovko!á
vedoucihoÓdbofu!ýíávby
záŠupce
Tob o'bÁnéÍí/máodnuí nNI bí rtvěšelo po dobu 15 dnri í. úř.dÍi ds€ Mě56kéhoúř'du
Rudol.ov (popípldě mííě příl|uš!ý.h obŘtrfth óřdn)' výv&!í |bůt' ačhá {te. nfu|.dul|cl po
pr&oYni d€! po pod.dÍIn (p.tÍÁc(ém)dli
.tni YPěi.ni' sejnuri r'ytláiky j. ndžío nÁ.|edující
výv&trí |hůty.Po Uplytruli |tdty a rYa.&Di úd.jůmui být Ýyblóšb í€pmdl.ně vřáce'! 'p.r
,.
y''I'
o*.,
x.''ý
!.q''''.''''
""*
M
Úň
31r71
Rýit}o' podpisiiJgfuu'líeď PÓfuuje ryaěšsnJ
..!!.!Q
',,-","",....{..{,.f
správnípÓpl.lgk pÓdlc ákÓňa ě' ó34,2004sb'' o spiÁVííchpoplaki.lr položky] 3 Pism' a) ve Yýšil000
Účfukíciúznníhoiize,i Dod|e6 35 odl| ] slĎebního,jkona /dÓr,čaýánÓiéd,Ó|liýěha daručenlýt:
M'osla! Pešb,Čéčóva
l]. ]70 04 ceŠké
Budějovicc4
obcc vrátÓ' IDDS]dilod69
ýzizjnuýýhlášÍbb:
Uča'|níciúeniího lbÚí bod|e|!35 odx| '2 ýaelÚihr Z1*-nardaručaýána
v&a svobodová,čéóovaó'p, 64?/50.české
BUdějol i€ 3' ] 70 04 České
Budějovic.4
JanMďéš,EmyDeÍinové
č'p93ý19.Č€ s kéBudějovie2']7005
cJskéBudějovice
5
B.humjl valcnla, v'á!o ě'p' 5 ], 3700l ceskéBudějoviogl
Da8úďsláěkÓ!áNa spÓjceč'p,
4ll/l' ]73 7l RudÓlfÓÝ
Mogist!á!měs1a,
odborochraňyzP. lDDs: kjgb*