Návod pro servis

Komentáře

Transkript

Návod pro servis
7208 2900 – 03/2001 CZ (DE)
Návod pro servis
Plynový kondenzaèní kotel
Logamax plus GB122-11/19/24/24K
Peèlivì pøeètìte pøed diagnózou poruchy
Pro odbornou firmu
Pøedmluva
Dùle‡ité všeobecné pokyny k pou‡ití
Toto technické zaøízení pou‡ívejte pouze podle jeho
urèení a dodr‡ujte pøitom pokyny uvedené v servisním
návodu. Údr‡bu a opravy smí provádìt pouze
oprávnìní odborníci.
Toto technické zaøízení provozujte pouze
v kombinacích, s pøíslušenstvím a náhradními díly,
které jsou uvedeny v servisním návodu. Jiné
kombinace, pøíslušenství a díly podléhající opotøebení
pou‡ívejte pouze tehdy, kdy‡ jsou výslovnì urèeny pro
dané pou‡ití, nesni‡ují výkonové parametry a vyhovují
bezpeènostním po‡adavkùm.
Právo na technické zmìny vyhrazeno!
Vzhledem ke stálému vývoji našich výrobkù se mohou
obrázky, funkèní kroky a technické údaje mírnì
odlišovat od skuteènosti.
Všeobecnì
Montᇠa údr‡ba provádìná podle návodu k montá‡i
a údr‡bì zaruèuje optimální a trvalou funkci
technického zaøízení.
IUPOZORNÌNÍ!
Základem obrázkù pou‡itých v dokumentu je
plynový kondenzaèní kotel Logamax plus
GB122, vybavený jako kombinovaný kotel.
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
2
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Obsah
1
Signalizace univerzálního hoøákového automatu (UBA) . . . . . . . . 4
1.1 Provozní signalizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Poruchová signalizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Poruchy, které nejsou zobrazovány automatem UBA . . . . . . . . . 8
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování . . . . . . . . . . . . 9
3.1 Èinnosti pøi vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování . . . . . . . . 47
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
3
1
1
Signalizace univerzálního hoøákového automatu (UBA)
Signalizace univerzálního hoøákového automatu (UBA)
Provozní stavy a poruchy se zobrazují na displeji
univerzálního hoøákového automatu (UBA).
Signalizace sestává ze dvou znakù.
První znak se zobrazí automaticky.
Buder
us
U122
K
Obr. 1
Logamax plus GB122-11/19/24/24K: displej
Obr. 2
Logamax plus GB122-11/19/24/24K: otevøení krytu
obslu‡ného panelu
Obr. 3
Tlaèítko "servis"
K zobrazení druhého znaku:
z Otevøete kryt obslu‡ného panelu jeho odklopením
vlevo.
z Stisknìte tlaèítko "servis".
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
4
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Signalizace univerzálního hoøákového automatu (UBA)
1.1
Provozní signalizace
Zobrazení
Zobrazení
po stisknutí
servisního
tlaèítka
A
Spínací interval hoøáku, 10 minut od startu hoøáku
C
Èekací doba na sepnutí trojcestného ventilu popø. èerpadla.
H
Provozní pøipravenost, Logamax plus GB122-11/19/24/24K èeká
na po‡adavek na teplo nebo na teplou u‡itkovou vodu.
L
První bezpeènostní èas: autotest UBA bìhem startu hoøáku
U
Èas rozbìhu nebo dobìhu ventilátoru
y
Teplota výstupní vody na nastavené hodnotì
Logamax plus GB 122-11/19/24/24K bì‡í v otopném provozu
-.
A
Kominický provoz; výstupní teplota je tímto pøemostìna; Logamax plus
GB122-11/19/24/24K vytápí na døíve nastavenou výstupní teplotu.
H
Normální otopný provoz
y
Servisní provoz
Logamax plus GB 122-11/19/24/24K bì‡í v re‡imu ohøevu u‡itkové
vody
=.
H
r
Význam
Logamax plus GB122-11/19/24/24K je pøipraven k provozu
0
Tab. 1
1
Normální ohøev u‡itkové vody
Reset
Provozní signalizace automatu UBA na displeji
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
5
1
1.2
Signalizace univerzálního hoøákového automatu (UBA)
Poruchová signalizace
Zobrazení
Zobrazení
po stisknutí
servisního
tlaèítka
2
Význam
Vývojový
diagram
vyhledávání
pøíèin závad
Prùtok vody
C
Bezpeènostní èidlo nad 100 °C
strana 10
P
Nárùst teploty bezpeènostního èidla pøíliš velký
strana 11
Objemový prùtok vzduchu
3
C
Špatné zástrèkové spojení v kabelovém svazku nebo pøerušení
kabelu
Teploty
4
A
Èidlo teploty výstupu nad 100 °C
strana 13
C
F2 chyba jištìní nebo zareagovalo èidlo teploty spalin
strana 15
F
Bezpeènostní èidlo nad 100 °C
strana 17
H
Kapající teplé vody kohout
strana 18
L
Bezpeènostní èidlo ve zkratu
strana 19
P
Uvolnìný kontakt u bezpeènostního èidla nebo vadné èidlo
strana 20
U
Zkrat èidla teploty výstupu
strana 21
y
Uvolnìný kontakt u èidla teploty výstupu nebo vadné èidlo
strana 22
Komunikace
5
C
Logamax plus GB122 se po pøipojení PC nebo ruèního
terminálu vypnul
strana 23
Hlídaní plamene
6
A
Vadná pojistka F1 nebo není ionizaèní hlášení po zapálení
strana 24
C
hlášení ionizace i pøesto, ‡e se nevytvoøil plamen
strana 28
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
6
strana 12
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Signalizace univerzálního hoøákového automatu (UBA)
Zobrazení
Zobrazení
po stisknutí
servisního
tlaèítka
1
Význam
Vývojový
diagram
vyhledávání
pøíèin závad
H
Ztráta plamene pøi otevøení hlavního plynového ventilu
strana 29
L
Ztráta plamene bìhem prùbìhu vytápìní
strana 30
7
Napìtí v síti
A
Podpìtí nebo pøepìtí v UBA
strana 31
C
Po signalizaci poruchy se pøerušilo sí…ové napájení.
strana 32
F
Vadná pojistka F3 nebo systémová chyba UBA
strana 33
H
Napì…ové špièky v UBA
strana 34
L
Èasová chyba v UBA
strana 35
8
Obecná porucha/tlak plynu
y
9
Zareagoval vnìjší kontakt, napø. hlídaè teploty pro podlahové
vytápìní
strana 36
Systémová chyba
A
Systémová chyba
strana 37
C
Chybné pøipojení kabelu u KIM
strana 38
F, H, P
systémová chyba (závada UBA)
strana 39
L
Chybné kabelové pøipojení plynové armatury hoøáku nebo
uvolnìná pøipojení kabelu v UBA
strana 40
U
Vadný KIM
strana 41
E
Systémová chyba UBA
libovolný
znak kromì
Systémová chyba UBA
P
P
Tab. 2
Instalován nekompatibilní UBA
strana 42
Poruchové signalizace UBA na displeji
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
7
2
2
Poruchy, které nejsou zobrazovány automatem UBA
Poruchy, které nejsou zobrazovány automatem UBA
Po‡adavek na u‡itkovou vodu
Pøesto, ‡e se zobrazuje pøipravenost UBA k provozu,
mù‡e se stát, ‡e pøi po‡adavku na TUV není k dispozici
‡ádná teplá u‡itková voda nebo je poskytnuta pouze
krátkodobì.
Vývojový diagram vyhledávání pøíèin závad a jejich
odstraòování: strana 43/44.
Otopný provoz
Pøesto, ‡e se zobrazuje pøipravenost UBA k provozu
a prostorová teplota je menší, ne‡ nastavená ‡ádaná
hodnota, neuvede se plynový kondenzaèní kotel
Logamax plus GB122-11/19/24/ 24K do otopného
provozu.
Vývojový diagram vyhledávání pøíèin závad a jejich
odstraòování: strana 45.
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
8
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
Následující vývojové diagramy slou‡í k systematickému
vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování.
Pøi vyhledávání pøíèin poruch by se mìlo v‡dy také
zkontrolovat, zda všechny elektrické konektory
a pøipojovací zástrèky v UBA mají bezpeèný kontakt.
HVÝSTRAHA!
Pøi kontrole elektrických spojù kotel Logamax
plus GB122-11/19/24/24K vypnìte!
Po ka‡dém odstranìní poruchy je nutné se vrátit na
zapínací stav stisknutím resetovacího tlaèítka "
"
UBA (odblokovat UBA).
IUPOZORNÌNÍ!
Resetování nelze provést vypnutím sí…ového
vypínaèe!
Nìkteré typy vyhledávání pøíèin poruch se musí provést
za chodu kotle Logamax plus GB122-11/19/24/24K.
K tomu je tøeba nastavit pøepínaè komického provozu
do polohy "1" (obr. 4).
11
KW
Po ukonèení prací je nutné pøepínaè kominického
provozu nastavit opìt do polohy "0"!
Obr. 4
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
0
1
1
2
Pøepínaè kominického provozu na UBA
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
9
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
C
2
Bezpeènostní èidlo nad 100 °C
cca 30 s èekat, dokud se kotel
automaticky opìt neuvede do provozu
nová signalizace poruchy
2C?
ne
ano
Kontrola podle "Návodu k montá‡i a
údr‡bì", zda nejsou zaøízení a výmìník
tepla zavzdušnìné popø. zneèištìné a
jejich odvzdušnìní nebo vyèištìní
ano
Jsou všechny
uzavírací kohouty
otevøené?
ne
Otevøení uzavíracích kohoutù
ano
Je tlak
vody v zaøízení minimálnì
1 bar?
ne
Naplnìní zaøízení vodou a odvzdušnìní
podle "Návodu k montá‡i a údr‡bì"
ne
Otevøení jednoho termostatického ventilu
ne
Výmìna bezpeènostního èidla (strana 55)
ne
Výmìna obìhového èerpadla (strana 54)
ano
Je otevøený
minimálnì jeden termostatický
ventil (minimální mno‡ství
obìhové vody)?
ano
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Kontrola bezpeènostního èidla
a kabelu (strana 55)
Je bezpeènostní
èidlo v poøádku?
ano
Kontrola obìhového èerpadla (strana 54)
Je obìhové
èerpadlo v poøádku?
ano
Nasazení opláštìní (strana 47)
Je k dispozici filtr na neèistoty?
Kdy‡ ano, je prùchodný?
"resetování"
A
Kotel Logamax plus
GB122 11/19/24/24K je v poøádku.
strana 46
Obr. 5
Signalizace poruchy 2C: Bezpeènostní èidlo nad 100 °C
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
10
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
P
2
vzrùst teploty bezpeènostního
èidla pøíliš velký
cca 30 s èekat, dokud se kotel automaticky
opìt neuvede do provozu
nová signalizace poruchy
2P?
ne
ano
Kontrola podle "Návodu k montá‡i a údr‡bì",
zda nejsou zaøízení a výmìník tepla
zavzdušnìné popø. zneèištìné a jejich
odvzdušnìní nebo vyèištìní
ano
Jsou všechny
uzavírací kohouty otevøené?
ne
Otevøete uzavírací kohouty
ne
Podle "Návodu k montá‡i a údr‡bì"
naplòte zaøízení vodou a odvzdušnìte je
ne
Otevøete jednoho termostatický ventil
ne
Výmìna bezpeènostního èidla (strana 55)
ne
Výmìna obìhového èerpadla (strana 54)
ano
Je tlak vody
v zaøízení minimálnì
1 bar?
ano
Je otevøený
minimálnì jeden termostatický
ventil (minimální mno‡ství
obìhové vody)?
ano
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Kontrola bezpeènostního
èidla a kabelu (strana 55)
Je bezpeènostní èidlo
v poøádku?
ano
Kontrola obìhového èerpadla (strana 54)
Je obìhové
èerpadlo v poøádku?
ano
Nasazení opláštìní (strana 47)
Je k dispozici filtr na neèistoty?
Kdy‡ ano, je prùchodný?
A
"resetování"
Kotel Logamax plus
GB122 11/19/24/24K je v poøádku.
strana 46
Obr. 6
Signalizace poruchy 2P: Zvýšení teploty bezpeènostního èidla pøíliš velké
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
11
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
3
C
špatné konektorové spojení
v kabelovém svazku nebo
pøerušení kabelu
"resetování"
nová signalizace
poruchy 3C ?
ne
ano
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Zkontrolujte, zda nedošlo k pøerušení
vodièù mezi konektory 03-20 a 04-20
20-ti pólové zástrèky u UBA.
ne
Je kabel v poøádku?
Výmìna kabelu
ano
"resetování"
Najdìte chybu podle pøíslušného
strukturovaného diagramu
a odstraòte ji.
ano
nová signalizace poruchy?
ne
Nasazení opláštìní (strana 47)
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 7
Signalizace poruchy 3C: Špatné konektorové spojení v kabelovém svazku nebo pøerušení kabelu
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
12
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
4
3
A
èidlo teploty výstupu nad 100°C
"resetování"
nová signalizace poruchy
4A?
ne
ano
Kontrola podle "Návodu k montá‡i a
údr‡bì", zda nejsou zaøízení a výmìník
tepla zavzdušnìné popø. zneèištìné a
jejich odvzdušnìní nebo vyèištìní
ano
Jsou všechny uzavírací
kohouty otevøené?
ne
Otevøení uzavíracích kohoutù
ne
Podle "Návodu k montá‡i a údr‡bì"
naplòte zaøízení vodou a odvzdušnìte je.
ne
Otevøení jednoho termostatického ventilu
ne
Výmìna jednoho èerpadla (strana 54)
ano
Je tlak vody
v zaøízení minimálnì
1 bar?
ano
Je otevøený
minimálnì jeden termostatický
ventil (minimální mno‡ství
obìhové vody)?
ano
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Kontrola obìhového èerpadla (strana 54)
Je obìhové èerpadlo
v poøádku?
ano
Je k dispozici filtr na neèistoty?
Kdy‡ ano, je prùchodný?
Obr. 8
1
2
strana 14
strana 14
Signalizace poruchy 4A: Èidlo teploty výstupu nad 100 °C
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
13
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
1
strana 13
1
strana 13
Kontrola èidla teploty výstupu
a kabelu k èidlu teploty
výstupu (strana 56)
Je èidlo teploty výstup a
kabel v poøádku?
Výmìna èidla teploty výstupu
nebo kabelu (strana 56)
ne
ano
"resetování"
A
strana 46
Nasazení opláštìní (strana 47)
Kotel Logamax plus
GB122 11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 9
Pokraèování signalizace poruchy 4A: Èidlo teploty výstupu nad 100 °C
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
14
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
4
3
C
Závada pojistky F2 nebo reagovalo
èidlo teploty spalin
"resetování"
nová signalizace poruchy
4C ?
ne
ano
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Kontrola jemné pojistky F2 (strana 53)
Je jemná pojistka
F2 v poøádku?
ne
Výmìna pojistky novou
pojistkou 1,25 AT
ne
Správné nasazení kabelu
ano
Kontrola kabelového spojení
UBA (strana 53)
Je kabelové spojení
v poøádku ?
ano
Kontrola èidla teploty spalin (strana 49)
Je èidlo teploty
spalin v poøádku ?
ne
Výmìna èidla teploty spalin (strana 49)
ano
Obr. 10
1
2
3
strana 16
strana 16
strana 16
Signalizace poruchy 4C: Vadná pojistka F2 nebo zareagovalo èidlo spalin
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
15
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
1
strana 15
2
strana 15
3
strana 15
Podle "Návodu k montá‡i a údr‡bì"
otevøete výmìník tepla a hoøák a
zkontrolujte, zda nejsou zneèištìné.
Jsou výmìník tepla
a hoøák zneèištìné?
ano
Vyèištìní výmìníku tepla a hoøáku
podle "Návodu k montá‡i a údr‡bì"
ne
"resetování"
Zavøení výmìníku tepla a hoøáku
Nasazení opláštìní (strana 47)
A
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
strana 46
Obr. 11
Pokraèování signalizace poruchy 4C: Vadná pojistka F2 nebo zareagovalo èidlo spalin
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
16
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
blikající
bezpeènostní èidlo nad 100 °C
"resetování"
nová signalizace poruchy
?
ne
ano
Kontrola podle "Návodu k montá‡i a
údr‡bì", zda nejsou zaøízení a výmìník
tepla zavzdušnìné popø. zneèištìné
a jejich odvzdušnìní nebo vyèištìní
ano
Jsou všechny
uzavírací kohouty
otevøené?
ne
Otevøení uzavíracích kohoutù
ne
Naplnìní zaøízení vodou podle
"Návodu k montá‡i a údr‡bì"
a jeho odvzdušnìní
ano
Je tlak vody
v zaøízení minimálnì
1 bar ?
ano
Je otevøený
minimálnì jeden termostatický
ventil?
ne
Otevøení jednoho termostatického ventilu
ne
Výmìna obìhového èerpadla (strana 54)
ano
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Kontrola obìhového èerpadla
(strana 54)
Je obìhové
èerpadlo v poøádku?
ano
Kontrola bezpeènostního èidla
(strana 55)
Je bezpeènostní
èidlo v poøádku?
ne
Výmìna bezpeènostního èidla (strana 55)
"resetování"
ano
Nasazení opláštìní (strana 47)
A
strana 46
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 12
Signalizace poruchy 4F: Bezpeènostní èidlo nad 100 °C
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
17
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
4
H
Kapající vodní kohout
Jedán trvalý po‡adavek na otop déle
ne‡ 4 hod., ale kotel topil ménì ne‡
20 min. Potøeba teplé vody je nyní
blokována, nebo zrušena,
pøesto‡e po‡adavek na ohøer byl dán.
Není v systému
TUV nìjaký kapající
vodní kohout?
ne
ano
"resetování"
Odstrante závadu
ano
nová signalizace
poruchy 4H ?
ne
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 13
Signalizace poruchy 4H: Kapající vodní kohout
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
18
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
4
3
L
zkrat bezpeènostního èidla
"resetování"
nová signalizace
poruchy 4L ?
ne
ano
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Kontrola kabelu
bezpepènostnímu èidlu (strana 55)
Je kabel v poøádku?
Výmìna kabelu
ne
ano
Kontrola bezpeènostního èidla
(strana 55)
Je bezpeènostní
èidlo v poøádku?
ne
Výmìna bezpeènostního èidla (strana 55)
ano
"resetování"
1
Nasazení opláštìní (strana 47)
strana 46
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 14
Signalizace poruchy 4L: Zkrat bezpeènostního èidla
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
19
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
4
P
Bezpeènostní èidlo má uvolnìný
kontakt nebo je vadné
"resetování"
nová signalizace
poruchy 4P ?
ne
ano
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Kontrola, zda kabel k
bezpepènostnímu èidlu nemá
uvolnìný kontakt (strana 55)
Je kabel v poøádku?
ne
Výmìna kabelu
ano
Kontrola bezpeènostního
èidla (strana 55)
Je bezpeènostní
èidlo v poøádku?
ne
Výmìna bezpeènostního èidla (strana 55)
"resetování"
ano
Nasazení opláštìní (strana 47)
A
strana 46
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 15
Signalizace poruchy 4P: Bezpeènostní èidlo má uvolnìný kontakt nebo je vadné
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
20
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
4
3
U
zkrat èidla teploty výstupu
"resetování"
nová signalizace poruchy
4U ?
ne
ano
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Kontrola zkratu kabelu k èidlu
teploty výstupu (strana 56)
Je kabel v poøádku?
ne
Výmìna kabelu
ano
Kontrola èidla teploty výstupu
(strana 56)
Je èidlo teploty výstupu
v poøádku?
ne
Výmìna èidla teploty
výstupu (strana 56)
ano
"resetování"
Nasazení opláštìní (strana 47)
A
strana 46
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 16
Signalizace poruchy 4U: Zkrat èidla teploty výstupu
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
21
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
4
Y
Èidlo teploty výstupu má uvolnìný
kontakt nebo je vadné.
"resetování"
nová signalizace poruchy
4Y ?
ne
ano
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Kontrola, zda kabel k èidlu teploty
výstupu nemá uvolnìný kontakt
(strana 56)
Je kabel v poøádku ?
ne
Výmìna kabelu
ano
Kontrola èidla teploty výstupu
(strana 56)
Je èidlo teploty
výstupu v poøádku?
Výmìna èidla teploty výstupu
(strana 56)
ne
ano
"resetování"
A
Nasazení opláštìní (strana 47)
strana 46
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 17
Signalizace poruchy 4Y: èidlo teploty výstupu má uvolnìný kontakt nebo je vadné
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
22
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
5
3
C
Kotel Logamax plus GB 122 se po pøipojení
PC nebo ruèního terminálu vypnul.
"resetování"
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 18
Signalizace poruchy 5C: kotel Logamax plus GB122 se vypnul po pøipojení PC nebo ruèního terminálu
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
23
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
6
A
Vada pojistky F1 nebo není hlášení
ionizace po zapálení
"resetování"
Je plynový kohout
otevøený?
ne
Otevøení plynového kohoutu
ano
Sejmutí opláštìní (strana 47)
†haví ‡havící
elektroda pøi zapalování?
1
strana 25
ne
2
strana 26
ne
3
strana 27
ne
ano
Otevøel
se plynový ventil
pøi zapalování? (hluk pøi
sepnutí)
ano
Bì‡í ventilátor?
ano
Zmìøení pøipojovacího tlaku
(18 - 25 mbar) podle
"Návodu k montá‡i a údr‡bì"
Je pøipojovací
tlak plynu v poøádku?
ne
Konzultace s pøíslušným
plynárenským podnikem
ne
Nastavení pomìru
plyn/vzduch podle
"Návodu k motá‡i a údr‡bì"
ano
Proveïte následující èinnosti podle
"Návodu k montá‡i a údr‡bì":
systém odvodu spalin (provoz nezávislý
na vzduchu v prostoru), zkontrolujte
pøívod vzduchu a smìšovací pomìr
plyn/vzduch
Je pomìr
plyn/vzduch v
poøádku?
"resetování"
ano
Nasazení opláštìní (strana 47)
4
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
strana 25
Obr. 19
Signalizace poruchy 6A: Vadná pojistka F1 nebo není hlášení ionizace po zapálení
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
24
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
1
3
strana 24
Kontrola pojistky F1 (strana 53)
Je pojistka v poøádku?
ano
Kontrola ‡havicí elektrody (strana 58)
ne
Výmìna ‡havicí elektrody (strana 59)
ne
Je ‡havicí elektroda
v poøádku?
ano
4
strana 24
Mìøení ionizaèního proudu (strana 62)
A
ano
Je ionizaèní elektroda
v poøádku?
strana 46
Výmìna pojistky za
novou pojistku 1.25 AT
ne
Výmìna ionizaèní elektrody (strana 63)
Byla pojistka
bìhem krátké doby vymìnìna
podruhé?
ne
"resetování"
ano
Nasazení opláštìní (strana 47)
A
strana 46
Obr. 20
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Pokraèování signalizace poruchy 6A: Vadná pojistka F1 nebo není hlášení ionizace po zapálení
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
25
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
2
strana 24
Kontrola spínacího kontaktu
podlahového vytapìní
(strana 53)
Je spínací kontakt
v poøádku?
ne
Správné nasazení spínacího kontaktu
ne
Správné nasazení kabelových pøípojek
ano
Kontrola pøipojení vodièù k plynové
armatuøe hoøáku
Jsou pøipojení vodièù
v poøádku?
ano
Kontrola øizení provozu plynové
armatury hoøáku (strana 59)
Je øizení provozu v poøádku?
Výmìna plynové armatury hoøáku
(strana 60)
ne
ano
"resetování"
A
strana 46
Nasazení opláštìní (strana 47)
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 21
Pokraèování signalizace poruchy 6A: Vadná pojistka F1 nebo není hlášení ionizace po zapálení
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
26
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
3
strana 24
Kontrola správného pøipojení
zástrèky k ventilátoru
Je zástrèka v poøádku?
ne
Správné nasazení zástrèky
ano
Výmìna ventilátoru (strana 51)
"resetování"
Nasazení opláštìní (strana 47)
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 22
Pokraèování signalizace poruchy 6A: Vadná pojistka F1 nebo není hlášení ionizace po zapálení
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
27
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
6
C
Hlášení ionizace pøesto,
‡e se nezapálil plamen
cca 30 s èekat, dokud se kotel
automaticky opìt neuvede do provozu
ano,
nová signalizace poruchy
pøi 2. a 3.
6C ?
startovacím pokusu
ne
ano, pøi 4. startovacím pokusu
blikající
6
A
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
bez hlášení ionizace po zapálení
nebo závada pojistky F1
Obr. 23
Signalizace poruchy 6C: Hlášení ionizace i pøesto, ‡e se nevytvoøil plamen
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
28
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
6
3
H
Ztráta plamene po otevøení
hlavního plynového ventilu.
cca 30 s èekat, dokud se kotel
automaticky opìt neuvede do provozu
ano,
nová signalizace poruchy
pøi 2. a 3.
6C ?
startovacím pokusu
ne
ano, pøi 4. startovacím pokusu
blikající
6
A
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
není hlášení ionizace po zapálení
nebo závada pojistky F1
Obr. 24
Signalizace poruchy 6H: Ztráta plamene po otevøení hlavního plynového ventilu
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
29
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
6
L
Ztráta plamene v
prùbìhu vytápìní.
cca 30 s èekat, dokud se kotel
automaticky opìt neuvede do provozu
ano,
nová signalizace poruchy
pøi 2. a 3.
6L ?
startovacím pokusu
ne
ano, pøi 4. startovacím pokusu
blikající
6
A
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
není hlášení ionizace po zapálení
nebo závada pojistky F1
Obr. 25
Signalizace poruchy 6L: Ztráta plamene bìhem prùbìhu vytápìní
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
30
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
7
3
A
podpìtí nebo
pøepìtí v UBA
"resetování"
ano,
nová signalizace poruchy
pøi 2. a 3.
7A ?
startovacím pokusu
ne
ano, pøi 4. startovacím pokusu
Sejmutí opláštìní (strana 47)
A
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
strana 46
Obr. 26
Signalizace poruchy 7A: Podpìtí nebo pøepìtí v UBA
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
31
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
7
C
sí…ové napìtí bylo po signalizaci
poruchy pøerušeno
"resetování"
Vyhledání a odstranìní prvotní poruchy
podle strukturovaného diagramu
Obr. 27
Signalizace poruchy 7C: Po hlášení poruchy bylo pøerušeno sí…ové napájení
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
32
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
7
3
F
závada pojistky F3 nebo systémová
porucha UBA
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Kontrola jemné pojistky F3 (strana 53)
Je pojistka F3 vadná?
ano
Náhrada pojistky novou pojistkou
1.25 AT
ne
A
strana 46
Byla pojistka
bìhem krátké doby vymìnìna
podruhé?
ne
ano
Kontrola øizení provozu tøícestného
ventilu (strana 63)
Je øizení v
poøádku?
ano
ne
A
strana 46
Výmìna tøícestného ventilu (strana 65)
"resetování"
Nasazení opláštìní (strana 47)
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 28
Signalizace poruchy: 7F: Vadná pojistka F3 nebo systémová chyba automatu UBA
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
33
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
7
H
napì…ové špièky v automatu UBA
"resetování"
ano,
nová signalizace poruchy
pøi 2. a 3.
7H ?
startovacím pokusu
ne
ano, pøi 4. startovacím pokusu
Kontrola sí…ového napìtí (195 a‡ 253 V)
Je sí…ové napìtí
v poøádku?
ne
Konzultace s pøíslušným
elektrorozvodným podnikem
a se servisním oddìlením Buderus
ano
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
A
strana 46
Obr. 29
Signalizace poruchy 7H: Napì…ové špièky v UBA
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
34
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
7
3
L
Èasová chyba UBA
"resetování"
nová signalizace poruchy
7L ?
ne
ano
Sejmutí opláštìní (strana 47)
A
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
strana 46
Obr. 30
Signalizace poruchy 7L: Èasová chyba v UBA
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
35
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
Reagoval vnìjší spínací kontakt, napø.
hlídaè teploty pro podlahové vytápìní.
Existuje
nìjaký vnìjší spínací
kontakt?
ano
ne
Je spínací kontak
v poøádku?
ano
ne
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Výmìna spínacího kontaktu
Jsou kontakty
v kabelovém svazku
v poøádku?
ano
ne
Správné pøipojení kontaktù
ano
1
"resetování"
ano
nová signalizace poruchy
?
ne
Nasazení opláštìní (strana 47)
1
A
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
strana 46
Obr. 31
Signalizace poruchy 8Y: Zareagoval vnìjší spínací kontakt, napø. hlídaè teploty pro podlahové vytápìní
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
36
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
libovolný
znak
kromì
systémová chyba
systémová chyba
"resetování"
ano,
pøi 2. nebo 3.
startovacím pokusu
ano, pøi 4.
startovacím
pokusu
nová signalizace poruchy
?
B
strana 46
ne
jiná signalizace poruchy?
ano
Najdìte chybu podle
pøíslušného strukturovaného
diagramu a odstraòte ji.
ne
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 32
Signalizace poruchy 9A (libovolným znakem kromì P): Systémová chyba
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
37
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
9
C
chybné pøipojení kabelu ke KIM
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Kontrola pøipojení kabelu ke KIM
Kontrola pøipojení kabelu
k UBA (strana 53)
Jsou pøipojení
v poøádku?
ne
ano
Správné nasazení pøípojù
A
"resetování", Nasazení opláštìní
strana 46
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 33
Signalizace poruchy 9C: Chybné pøipojení kabelu u KIM
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
38
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
9
3
F,H,P
systémová chyba
(porucha UBA)
"resetování"
nová signalizace poruchy
9P?
pøi 2.
startovacím
pokusu
ano
pøi 3.
startovacím
pokusu
ne
nová signalizace poruchy
9F nebo 9H?
Kontrola pøipojení ERC
nebo RC (strana 67)
ne
"resetování"
ano
B
B
strana 46
strana 46
nová signalizace poruchy
9P?
ne
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 34
Signalizace poruchy 9F,H,P: Systémová chyba (vadný automat UBA)
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
39
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
9
L
chybné pøipojení kabelu k plynové
armatuøe hoøáku nebo uvolnìná
pøipojení kabelu v UBA
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Kontrola pøipojení kabelu
k plynové armatuøe hoøáku
Kontrola pøipojení kabelu
v UBA (strana 53)
Jsou pøipojení v poøádku?
ne
Správné nasazení pøípojù
ano
"resetování"
A
Nasazení opláštìní (strana 47)
strana 46
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 35
Signalizace poruchy 9L: Chybné pøipojení kabelu k plynové armatuøe hoøáku nebo uvolnìná pøipojení kabelu v UBA
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
40
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
blikající
3
U
9
chybné pøipojení kabelu
KIM (porucha KIM)
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Je KIM správnì
pøipojen?
ano
ne
Pøepnutí sí…ového vypínaèe
do polohy "0"
Kontrola pøipojení kabelù
v UBA (strana 53)
Pøepnutí sí…ového vypínaèe
do polohy "0"
Správné pøipojení KIM
ano
Jsou pøipojení v poøádku?
A
Pøepnutí sí…ového vypínaèe
do polohy "1"
strana 46
Správné nasazení koncovek
Pøepnutí sí…ového vypínaèe
do polohy "1"
"resetování"
nová signalizace poruchy
9U?
ano
ne
Objednání servisu Buderus
jiná signalizace
poruchy?
ano
Nasazení opláštìní (strana 47)
ne
Najdìte chybu podle
pøíslušného strukturovaného
diagramu a odstraòte ji.
Nasazení opláštìní (strana 47)
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 36
Signalizace poruchy 9U: Chybné pøipojení kabelu u KIM (vadný KIM)
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
41
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
E
P
instalován nekompatibilní
UBA
Je softwarová
verze UBA vyšší nebo
rovna 3,5?
ano
A
strana 46
ne
Instalujte softwarovou verzi
UBA vyšší nebo rovnou 3,5.
Nasazení opláštìní (strana 47)
"resetování"
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 37
Signalizace poruchy EP: Instalován nekompatibilní automat UBA
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
42
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
Neohøívá se u‡itková voda,
pøesto‡e je hlášení provozní
pøipravenosti.
Je pøepínaè
kominického provozu v
poloze "0"?
ne
Pøepnìte pøepínaè kominického
provozu do polohy "0".
ano
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Kontrola øizení provozu tøícestného
ventilu (strana 63)
Je øizení v poøádku?
A
ne
strana 46
ano
Kontrola tøícestného ventilu
Je tøícestný ventil
v poøádku?
ne
Výmìna tøícestného ventilu (strana 65)
ano
Obr. 38
1
2
strana 44
strana 44
Porucha: Teplá u‡itková voda není k dispozici, pøesto‡e je hlášena provozní pøipravenost
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
43
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
strana 43
1
Kontrola èidla teploty
TUV (strana 57)
Je èidlo teploty TUV
v poøádku?
ne
Výmìna èidla teploty TUV (strana 58)
2
ano
strana 43
Nasazení opláštìní (strana 47)
A
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
strana 46
Obr. 39
Pokraèování poruchy: Teplá u‡itková voda není k dispozici, pøesto‡e je hlášena provozní pøipravenost
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
44
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
Zádný provoz otopu i kdy‡
je ‡ádán a je zobrazena
provozní pøipravenost.
Kontrola nastavení na regulaèním
pøístroji a kabelového spojení
k regulaènímu pøístroji
Jsou nastavení v
poøádku?
Provedení nastavení a
stisknutí tlaèítka "reset"
ne
ano
Sejmutí opláštìní (strana 47)
Kontrola pøipojení regulaèního
pøístroje na UBA (strana 66)
ne
Jsou pøipojení na UBA
v poøádku?
ano
ne
Korekce pøipojení
Nasazení opláštìní (strana 47)
Jsou pøipojení na ERC
nebo RC v poøádku?
ne
ano
Výmìna kabelu nebo
regulaèního pøístroje
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Otopný provoz dále
nebì‡í?
ano
A
strana 46
Obr. 40
Porucha : Vytápìní se neuvede do chodu pøesto, ‡e byl zadán po‡adavek a displej ukazuje provozní pøipravenost
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
45
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
A
Kontrola všech pøipojovacích zástrèek
UBA a všech konektorù
Jsou
pøipojovací zástrèku
a konektory v
poøádku?
ne
ano
B
Vymìòte UBA (strana 50) nebo
objednejte servisní slu‡bu Buderus
Odstranìní chyby kontaktu
"resetování"
ano
Najdìte chybu podle pøíslušného
strukturovaného diagramu a odstraòte ji.
Nová signalizace
poruchy?
ne
Nasazení opláštìní (strana 47)
Kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K je v poøádku.
Obr. 41
Pokraèování poruchy : Vytápìní se neuvede do chodu pøesto, ‡e byl zadán po‡adavek a displej ukazuje provozní
pøipravenost
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
46
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3.1
3
Èinnosti pøi vyhledávání pøíèin
poruch a jejich odstraòování
APOZOR!
Práce na plynovém a vodním potrubí a na
elektrických vedeních a zaøízeních smí provádìt
pouze autorizované odborné firmy.
11
KW
Resetování kotle Logamax plus GB122-11/19/24/24K
1
10
1
10
0
1
1
2
1
Po ka‡dém odstranìní poruchy stisknìte tlaèítko
"reset" (obr. 42). Na displeji se zobrazí "r". UBA se tím
nastaví zpìt na zapínací stav (odblokuje se).
IUPOZORNÌNÍ!
Resetování nelze provést vypnutím sí…ového
vypínaèe!
Obr. 42 Resetovací tlaèítko
Stiskne-li se tlaèítko "reset" pøíliš krátce, zobrazí se na
displeji nejdøíve "7" a po stisknutí servisního tlaèítka se
zobrazí "C". Opakujte resetování opìtovným delším
stisknutím tlaèítka "reset".
11
KW
Kominický provoz
Nìkteré typy vyhledávání pøíèin poruch se musí provést
za chodu kotle Logamax plus GB122-11/19/24/24K.
z Za tím úèelem otevøete kryt 2. obslu‡né roviny na
UBA (obr. 43).
0
1
z Pøepínaè kominického provozu nastavte do
polohy "1".
1
2
z Po ukonèení prací pøepnìte pøepínaè kominického
provozu opìt do polohy "0".
z Zavøete kryt 2. obslu‡né roviny na UBA.
Obr. 43 Pøepínaè kominického provozu
IUPOZORNÌNÍ!
Pøi kominickém provozu není mo‡ný ohøev
u‡itkové vody.
Pøi kominickém provozu vytápí kotel a‡ na
nastavenou teplotu výstupu.
Sejmutí a nasazení opláštìní
z Zaznamenejte si hodnoty zobrazené na displeji.
z Sí…ový vypínaè pøepnìte do polohy "0".
z Povolte pøipevòovací šroub (obr. 44, poz. 1).
z Vyvìste opláštìní.
z Nasazení opláštìní se provádí v opaèném poøadí
krokù. Potom opìt pøepnìte sí…ový vypínaè do
polohy "I".
1
Obr. 44 Sejmutí opláštìní
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
47
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
Sejmutí a nasazení víka prostoru hoøáku u kotle
Logamax plus GB122-11/19/24/24K
z Otevøete rychlouzávìry (obr. 45, poz. 1).
1
z Sejmìte víko prostoru hoøáku.
z Nasazení víka se provádí v opaèném poøadí krokù.
1
Obr. 45 Sejmutí krytu prostoru hoøáku kotle
Logamax plus GB122-11/19/24/24K
Obr. 46 Kombinovaný kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
48
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
Kontrola snímaèe spalin
z Povolte konektor kabelu u èidla spalin.
Pøitom pamatujte na to, aby se kabely nedostaly do
kontaktu s kostrou.
z Nechte èidlo spalin vychladnout.
Spínací teplota:
Logamax plus GB122-11/19/24/24K: 105 °C
z Zkontrolujte prùchodnost èidla spalin. Kdy‡
prùchodnost není v poøádku, je èidlo spalin vadné.
z Je-li èidlo spalin vadné, namontujte nové èidlo.
Pou‡ívejte pouze originální náhradní díly Buderus.
z Je-li èidlo spalin v poøádku, opìt pøipojte konektor.
Výmìna èidla spalin
z Odšroubujte dr‡ák od sbìraèe kondenzátu.
z Ze snímaèe spalin stáhnìte kabelový konektor.
Obr. 47 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
kontrola èidla spalin
z Povolte oba upevòovací šrouby èidla spalin.
z Vyjmìte èidlo spalin a nasaïte nové (obr. 48).
z Opìt našroubujte upevòovací šrouby.
z Nastrète kabelový konektor.
z Pøišroubujte dr‡ák.
Zkontrolujte otvory pro pøívod a odvod vzduchu
z Zkontrolujte, zda jsou otvory pro pøívod a odvod
vzduchu dostateènì dimenzovány a zda nejsou
zahrazeny nebo ucpány.
Obr. 48 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
výmìna èidla spalin
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
49
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
Výmìna hoøákového UBA
1
z Odpojte zaøízení od elektrické sítì.
z Povolte šrouby s køí‡ovou drá‡kou (obr. 49, poz. 1)
na skøini UBA.
z Sklopte skøiò UBA.
Obr. 49 Sklopení skøínì UBA
z Otevøete skøiò UBA (obr. 50).
z Poznamenejte si polohy kabelových konektorù
a potom všechny kabelové konektory stáhnìte.
z Povolením šroubu otevøete skøíòku pøipojení sítì.
z Povolte ètyøi šrouby a odstraòte kabelovou
pøíchytku.
z Povolte všechny kabelové spoje ve skøíòce pøipojení
sítì.
1
2
3
4
1
5
6
7
3
8
VAC
9 24- max
6 VA
10 0 VAC
11 0 V
12
2
4
5
6
Obr. 50 Otevøení skøínì UBA
z UBA mírnì nadzdvihnìte a vyjmìte ho smìrem
dopøedu (zaskakovací uzávìr) (obr. 51).
z Vlo‡te nový UBA.
z Nastrète všechny kabelové konektory do správných
poloh.
z Zaveïte sí…ový kabel kabelovou pøíchytkou do
pøipojovací skøíòky a pøipojte jednotlivé vodièe ke
svorkám podle schématu zapojení.
z Opìt pøišroubujte kabelovou pøíchytku a zavøete
pøipojovací skøíòku.
z Zavøete pøipojení sítì.
z Zavøete skøiò UBA.
z Skøiò UBA vyklopte nahoru a pøišroubujte.
z Nasaïte opláštìní.
z Pøipojte zaøízení k elektrické síti.
Obr. 51 Nadzdvihnutí a vyjmutí UBA
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
50
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
Kontrola ventilátoru
z Sí…lový vypínaè pøepnìte do polohy "0".
z Rozpojte nástrèný konektor na kabelu vedoucím
k ventilátoru.
z Pøipojte voltmetr (na støídavé napìtí 230 V).
z Sí…ový vypínaè pøepnìte do polohy "I".
z Odeètìte napìtí, které udává voltmetr.
Má-li napìtí hodnotu 230 V, je elektrické napájení
v poøádku.
z Sí…ový vypínaè pøepnìte do polohy "0".
z Je-li elektrické napájení v poøádku, tak opìt spojte
nástrèný konektor kabelu.
z Sí…ový vypínaè pøepnìte do polohy "I".
z Kdy‡ se nyní ventilátor nerozbìhne, musí se
vymìnit.
z Bì‡í-li ventilátor pouze s èásteèným výkonem
(tj. není mo‡né vyu‡ití plného výkonu kotle), tak je
nutné pokraèovat v hledání pøíèiny poruchy na
pøipojovacím kabelu k UBA nebo v UBA.
Obr. 52 Kontrola ventilátoru
Výmìna ventilátoru u kotle
Logamax GB122-11/19/24/24K
z Zavøete plynový kohout.
z Odpojte zaøízení od elektrické sítì.
1
z Vytáhnìte zástrèku elektrického napájení ventilátoru
(obr. 53, poz. 1), odpojte ovládací kabel UBA na
ventilátoru (obr. 53, poz. 2) a na armatuøe plynového
hoøáku (obr. 53, poz. 3).
2
3
4
z Vyšroubujte pøevleènou matici (obr. 53, poz. 4) na
armatuøe plynového hoøáku.
Obr. 53 Výmìna ventilátoru u kotle Logamax plus GB122:
vyta‡ení zástrèky a vyšroubování pøevleèné matice
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
51
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
z Odtlaète pojistnou podlo‡ku (obr. 54, poz. 1).
z Otáèejte trubkou sání vzduchu a stáhnìte ji smìrem
dolù.
1
Obr. 54 Výmìna ventilátoru Logamax plus GB122:
vyjmutí trubky sání vzduchu
z Vykloòte plynovou sdru‡enou jednotku
"KombiVENT" vpøed (obr. 55, poz. 1).
z Vytáhnìte plynovou sdru‡enou jednotku
"KombiVENT" z bajonetového uzávìru smìrem
nahoru (obr. 55, poz. 2).
2
1
Obr. 55 Výmìna ventilátoru Logamax plus GB122:
odstranìní plynové sdru‡ené jednotky
z Odpojte ventilátor vyšroubováním 2 x 2 šroubù ze
sdru‡ené jednotky.
z Vymìòte ventilátor.
z Montᇠse provádí v opaèném poøadí krokù.
IUPOZORNÌNÍ!
Po montá‡i proveïte kontrolu tìsnosti podle
popisu uvedeném v "Návodu k montá‡i
a údr‡bì" pro kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K.
Obr. 56 Výmìna ventilátoru Logamax plus GB122:
výmìna ventilátoru
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
52
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
Kontrola kabelových spojù UBA
z Odpojte zaøízení od elektrické sítì.
z Vyšroubujte šrouby s køí‡ovou drá‡kou z pouzdra
UBA.
z Sklopte skøiò UBA.
z Otevøete skøiò UBA.
z Zkontrolujte pevnost pøipojení všech kabelù
a v pøípadì potøeby je pøitlaète nebo dotáhnìte.
z Zavøete skøiò UBA.
z Vyklopte skøiò UBA vzhùru a pøišroubujte je.
z Pøipojte zaøízení k elektrické síti.
Obr. 57 Kontrola kabelových spojù v UBA
Zkontrolujte jemné pojistky
z Odpojte zaøízení od elektrické sítì.
2
z Vyšroubujte šrouby s køí‡ovou drá‡kou ze skøinì
UBA.
3
z Sklopte skøiò UBA.
z Otevøete skøiò UBA.
z Zkontrolujte prùchodnost jemných pojistek (obr. 58)
nebo je zkontrolujte vizuálnì. Kdy‡ jsou vadné,
vymìòte je za nové pojistky 1,25 AT.
Pojistka
1
Funkce
1
‡havicí zapalovací elektroda
2
UBA, snímaèe, termostaty
3
UBA, tøícestný ventil
Obr. 58 Kontrola jemných pojistek
z Zavøete skøiò UBA.
z Vyklopte skøiò UBA vzhùru a pøišroubujte je.
z Pøipojte zaøízení k elektrické síti.
Kontrola pøipojení druhého magnetického ventilu,
modulaèního èerpadla a spínacího kontaktu
termostatu podlahového vytápìní
1
2
z Pøipojovací skøíòku sí…ového napájení vytáhnìte
vzhùru.
z Zkontrolujte pøipojení druhého magnetického ventilu
(obr. 59, poz. 1), modulaèního èerpadla (obr. 59,
poz. 2) a spínacího kontaktu termostatu
podlahového vytápìní (obr. 59, poz. 3).
3
Obr. 59 Pøipojení druhého magnetického ventilu,
modulaèního èerpadla a vnìjšího spínacího kontaktu
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
53
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
Kontrola obìhového èerpadla
z Vyšroubujte šroubovou zátku z obìhového èerpadla
(obr. 60).
z Sí…ový vypínaè na automatu UBA pøepnìte do
polohy "I".
z Zkontrolujte, zda obìhové èerpadlo bì‡í. Po delším
odstavení vytápìcího zaøízení mù‡e být èerpadlo
mechanicky zablokováno. Pomocí šroubováku
a otáèením èerpadla ve smyslu oznaèeném šipkou
je mo‡né toto zablokování uvolnit. Pokud se to
nepodaøí, je obìhové èerpadlo vadné.
z Je-li obìhové èerpadlo v poøádku, opìt našroubujte
zátku.
Obr. 60 Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
kontrola obìhového èerpadla
Výmìna obìhového èerpadla
z Odpojte zaøízení od elektrické sítì.
z Zavøete údr‡bové kohouty.
2
z Vypus…te kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K
podle pøíslušného "Návodu k montá‡i a údr‡bì".
z Vyšroubujte šroub na svorkové skøíòce obìhového
èerpadla (obr. 61, poz. 2) a skøíòku otevøete.
Poznamenejte si pøiøazení kabelù a kabely uvolnìte
(obr. 61, poz. 1).
3
1
z Rozpojte šroubení obìhového èerpadla (obr. 61,
poz. 3) a èerpadlo vyjmìte.
z Vlo‡te nové èerpadlo a sešroubujte pøipojovací
šroubení.
z Pøipojte kabely podle zaznamenaného pøiøazení,
zavøete svorkovou skøíòku a zašroubujte
pøipevòovací šroub.
z Pøipojte zaøízení k elektrické síti.
Obr. 61 Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
výmìna obìhového èerpadla
z Otevøete uzavírací kohouty.
IUPOZORNÌNÍ!
Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K
naplòte a odvzdušnìte podle pøíslušného
"Návodu k montá‡i a údr‡bì".
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
54
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
Kontrola bezpeènostního èidla
z Rozpojte konektor na kabelu k èidlu.
z Zmìøte odpor èidla (obr. 62, poz. 1).
z Sekundovým teplomìrem zmìøte teplotu v blízkosti
èidla.
z Zmìøené hodnoty porovnejte s hodnotami
uvedenými v tabulce 3 na stranì 57. Jestli‡e se
hodnoty liší, (odchylka > 5 %), je èidlo vadné.
z Je-li èidlo v poøádku, opìt kabelový konektor spojte.
Výmìna bezpeènostního èidla
z Zavøete uzavírací kohouty.
z Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K vypus…te
podle pøíslušného "Návodu k montá‡i a údr‡bì".
1
Obr. 62 Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
kontrola bezpeènostního èidla
z Rozpojte konektor (obr. 63, poz. 1).
z Vyšroubujte èidlo (obr. 63, poz. 2) a nahraïte ho
novým.
z Spojte kabelový konektor.
1
z Otevøete uzavírací kohouty.
IUPOZORNÌNÍ!
Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K
naplòte a odvzdušnìte podle "Návodu
k montá‡i a údr‡bì".
Kontrola kabelu vedoucího k bezpeènostnímu èidlu
Zkontrolujte, zda má konektorové spojení u snímaèe
a v UBA bezvadný kontakt. Kdyby nebyl nìjaký
konektor správnì zasunut, mohla by to být pøíèina
signalizace poruchy. Potom spus…te kotel resetovacím
tlaèítkem.
2
Obr. 63 Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
výmìna bezpeènostního èidla
UBA
z Sí…ový vypínaè pøepnìte do polohy "0".
z Odpojte zaøízení od elektrického napájení.
z Rozpojte konektor na kabelu vedoucím ke èidlu
teploty výstupu.
1
9
11
18
z Vytáhnìte 18ti-pólovou zástrèku v UBA.
z Zkontrolujte prùchodnost kabelu mezi kabelovým
konektorem a 18ti-pólovou zástrèkou v UBA.
Zkoušku je tøeba provést na svorkách
06-18 a 08-18 (obr. 64).
z Jsou-li kabely v poøádku, spojte obì èásti
konektoru.
z Pøipojte zaøízení k elektrické síti.
z Sí…ový vypínaè pøepnìte do polohy "I".
Obr. 64 Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
kontrola kabelu k bezpeènostnímu èidlu
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
55
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
Kontrola èidla výstupu
z Rozpojte konektor na kabelu k èidlu.
z Zmìøte odpor èidla (obr. 65, poz. 1).
z Sekundovým teplomìrem zmìøte teplotu v blízkosti
èidla.
z Zmìøené hodnoty porovnejte s hodnotami
uvedenými v tabulce 3 na následující stranì. Jestli‡e
se hodnoty liší (odchylka > 5 %), je èidlo vadné.
1
z Je-li èidlo v poøádku, opìt spojte obì èásti
konektoru.
Výmìna èidla teploty výstupu
z Zavøete uzavírací kohouty.
Obr. 65 Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
kontrola èidla teploty výstupu
z Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K vypus…te
podle "Návodu k montá‡i a údr‡bì".
z Odpojte konektor (obr. 66, poz. 1).
1
z Vyšroubujte èidlo (obr. 66, poz. 2) a nahraïte ho
novým èidlem.
1
z Spojte obì èásti kabelového konektoru.
z Otevøete uzavírací kohouty.
IUPOZORNÌNÍ!
Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K
naplòte a odvzdušnìte podle "Návodu
k montá‡i a údr‡bì".
Zkontrolujte kabel k èidlu teploty výstupu
Zkontrolujte, zda mají konektory na èidle a v UBA
bezvadný kontakt. Kdyby nebyl nìjaký konektor
správnì zasunutý, mohla by to být pøíèina signalizace
poruchy. Potom zapnìte kotel resetovacím tlaèítkem.
2
Obr. 66 Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
výmìna èidla teploty výstupu
UBA
z Sí…ový vypínaè pøepnìte do polohy "0".
z Odpojte zaøízení od elektrického napájení.
z Rozpojte konektor na kabelu k èidlu teploty výstupu.
1
10
11
20
z Vytáhnìte 20ti pólovou zástrèku v UBA.
z Zkontrolujte prùchodnost kabelu mezi kabelovým
konektorem a 20ti pólovou zástrèkou v UBA.
Zkoušku je tøeba provést na svorkách 05-20 a 18-20
(obr. 67).
z Jsou-li kabely v poøádku, spojte obì èásti
kabelového konektoru.
z Pøipojte zaøízení k elektrické síti.
z Sí…ový vypínaè pøepnìte do polohy "I".
Obr. 67 Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
kontrola kabelu k èidlu teploty výstupu
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
56
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
Kontrola èidla teploty otopné popø. teplé u‡itkové
vody
z Rozpojte konektor na kabelu vedoucímu k èidlu
teploty otopné vody (obr. 68, poz. 1) popø. teplé
u‡itkové vody (obr. 68, poz. 2).
z Zmìøte odpor, odeètìte teplotu na kombinovaném
teplomìru s tlakomìrem (tolerance ± 5 K)
a porovnejte s hodnotami uvedenými v tabulce 3.
Jsou-li hodnoty silnì odlišné, je èidlo teploty otopné
vody vadné.
z Kdy‡ je èidlo teploty otopné vody popø. teplé
u‡itkové vody v poøádku, opìt spojte obì èásti
kabelového konektoru.
Tab. 3
Teplota [°C]
Odpor [Ω]
0
29490
5
23462
10
18787
15
15136
20
12268
25
10000
30
8197
35
6754
40
5594
45
4656
50
3893
55
3271
60
2760
65
2339
70
1990
75
1700
80
1458
85
1255
90
1084
95
939,6
100
817,2
2
1
Obr. 68 Kontrola èidla teploty otopné popø. teplé u‡itkové
vody
Hodnoty odporu èidla teploty otopné a teplé
u‡itkové vody (smìrné hodnoty)
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
57
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
Výmìna èidla teploty otopné popø. teplé u‡itkové
vody
z Zavøete uzavírací kohouty.
z Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K vypus…te
podle pokynù v "Návodu k montá‡i a údr‡bì".
z Rozpojte konektory na kabelech k èidlùm teploty
otopné a teplé u‡itkové vody.
z Odstraòte pøíchytku izolace (obr. 69, poz. 1)
a sejmìte spodní èásti izolace.
1
Obr. 69 Výmìna èidla otopné popø. teplé u‡itkové vody
z Vytáhnìte pøíchytky èidla (obr. 70).
1
z Vyšroubujte èidlo otopné popø. teplé u‡itkové vody
a nahraïte ho novým èidlem.
z Pøilo‡te izolaci a pøipevnìte ji pøíchytkou.
2
z Spojte obì èásti kabelového konektoru.
z Otevøete uzavírací kohouty.
z Naplòte a odvzdušnìte kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K podle pokynù uvedených
v "Návodu k montá‡i a údr‡bì".
Obr. 70 Výmìna èidla otopné popø. teplé u‡itkové vody
Kontrola ‡havící zapalovací elektrody
z Odpojte zaøízení od elektrického napájení.
z Ze skøinì UBA vyšroubujte šrouby s køí‡ovou
drá‡kou.
z Sklopte skøiò UBA.
z Otevøete skøiò UBA.
z Vytáhnìte kabelový konektor ‡havicí zapalovací
elektrody ze skøinì UBA.
z Zkontrolujte prùchodnost ‡havicí zapalovací
elektrody. Je-li elektroda prùchodná, je v poøádku.
z Je-li ‡havicí zapalovací elektroda v poøádku, zasuòte
kabelový konektor do skøinì UBA.
z Zavøete skøiò UBA.
z Vyklopte skøiò UBA vzhùru a pøišroubujte ho.
z Pøipojte zaøízení k elektrické síti.
Obr. 71 Kontrola ‡havicí zapalovací elektrody
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
58
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
Výmìna ‡havicí zapalovací elektrody
z Odpojte zaøízení od elektrické sítì.
z Sejmìte víko prostoru hoøáku.
z Odpojte ochranný vodiè od ‡havicí zapalovací
elektrody (obr. 72, poz. 1).
1
3
2
Obr. 72 Výmìna ‡havicí zapalovací elektrody
z Vyšroubujte šrouby s køí‡ovou drá‡kou ze skøinì
UBA.
z Skøiò automatu UBA vyklopte smìrem dolù.
z Otevøete skøiò automatu UBA.
z Kabelový konektor ‡havicí zapalovací elektrody
(obr. 73) vytáhnìte ze skøinì UBA.
z Vyšroubujte matici upevòující uzemòovací kabel
(obr. 72, poz. 2).
z Odstraòte nosný plech ‡havicí zapalovací elektrody
(obr. 72, poz. 3) a elektrodu vyjmìte.
Obr. 73 Vyta‡ení kabelové zástrèky ze skøinì UBA
Kontrola øízení armatury plynového hoøáku
z Pøepnìte sí…ový vypínaè do polohy "0".
z Do konektoru elektrického napájení armatury
plynového hoøáku pøipojte voltmetr (pro støídavé
napìtí).
z Pøepnìte sí…ový vypínaè do polohy "I".
z Pøepínaè kominického provozu pøepnìte do
polohy "I".
z Spus…te nyní kotel. Po cca 30 s získáte mìøenou
hodnotu.
z Èiní-li zmìøené napìtí 24 V, je øízení armatury
plynového hoøáku v poøádku.
z Po zkoušce pøepnìte sí…ový vypínaè do polohy "0".
Obr. 74 Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
kontrola øízení plynové armatury
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
59
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
Výmìna armatury plynového hoøáku
A POZOR!
Práce na dílech, kterými protéká plyn, smí
provádìt pouze autorizovaná odborná firma!
z Zavøete plynový kohout.
1
z Odpojte zaøízení od elektrické sítì.
2
z Vytáhnìte zástrèku elektrického napájení ventilátoru
(obr. 75, poz. 1), ovládacího kabelu UBA na skøini
(obr. 75, poz. 2) a armatury plynového hoøáku
(obr. 75, poz. 3).
3
4
z Vyšroubujte pøevleènou matici na armatuøe
plynového hoøáku (obr. 75, poz. 4).
Obr. 75 Výmìna armatury plynového hoøáku kotle
Logamax plus GB122:
vyta‡ení zástrèky a vyšroubování pøevleèné matice
z Odtlaète pojistnou podlo‡ku (obr. 76, poz. 1).
z Otáèejte trubkou sání vzduchu a stáhnìte ji smìrem
dolù.
1
Obr. 76 Výmìna armatury plynového hoøáku kotle
Logamax plus GB122: vyjmutí trubky sání vzduchu
z Vykloòte plynovou sdru‡enou jednotku
"KombiVENT" vpøed (obr. 77, poz. 1).
z Vytáhnìte plynovou sdru‡enou jednotku
"KombiVENT" z bajonetového uzávìru smìrem
nahoru (obr. 77, poz. 2).
2
1
Obr. 77 Výmìna armatury plynového hoøáku kotle Logamax
plus GB122: vyjmutí plynové sdru‡ené jednotky
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
60
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
z Vyšroubujte tøi šrouby (obr. 78).
z Odšroubujte pojistnou podlo‡ku pro trubku sání
vzduchu (není v rozsahu dodávky nové armatury
plynového hoøáku).
2
1
Obr. 78 Výmìna armatury plynového hoøáku kotle Logamax
plus GB122: výmìna armatury plynového hoøáku
Kontrola a seøízení smìšovacího pomìru plynu
a vzduchu
z Sí…ový vypínaè (obr. 80, poz. 1) a pøepínaè
kominického provozu (obr. 80, poz. 3) pøepnìte do
polohy "0".
z Šroub v niplu pro mìøení tlaku hoøáku povolte o
jednu otáèku (obr. 79).
1
z Vynulujte mìøiè tlaku.
z Pøípoj plus mìøièe tlaku spojte hadicí s niplem pro
mìøení tlaku hoøáku (obr. 79).
IUPOZORNÌNÍ!
Strana minus mìøièe tlaku nesmí byt pøipojena.
z Sí…ový vypínaè pøepnìte do polohy "I" a pøepínaè
kominického provozu do polohy "1".
z Kdy‡ se hoøák po cca 30 s uvede do chodu,
stisknìte servisní tlaèítko (obr. 80, poz. 2) na dobu,
dokud se na displeji neobjeví znak "Y".
Obr. 79 Kontrola podilu podilu plyn / vzduch
z Regulátor otopného výkonu nastavte do polohy "1"
(obr. 80, poz. 4).
2
z Odeètìte diferenèní tlak. Diferenèní tlak (pPLYN –
pVZDUCH) musí mít hodnotu -5 Pa (±5 Pa) (ukazatel
mìøièe v rozsahu: -10 Pa a‡ 0 Pa).
z Pøi odchylce smìšovacího pomìru plynu a vzduchu
tento pomìr seøiïte seøizovacim šroubem (obr. 79,
poz. 1).
3
11
KW
1
IUPOZORNÌNÍ!
Pro seøizování se musí nejprve sejmout krycí
šroub. Pøi mìøení musí být krycí šroub uta‡en.
10
1
10
1
0
1
1
2
10
4
Obr. 80 Pøedbì‡ná nastavení pro "kontrolu smìšovaciho
podilu plyn / vzduch"
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
61
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
z Sí…ový vypínaè a pøepínaè kominického provozu
pøepnìte do polohy "0".
z Odstraòte mìøicí uspoøádání, utáhnìte šroub
v mìøicím niplu pro mìøení tlaku v hoøáku.
z Regulátor výkonu vytápìní opìt nastavte na pùvodní
hodnotu (nastavení z výroby).
z Sí…ový vypínaè pøepnìte do polohy "I".
Mìøení ionizaèního proudu
z Vypnìte elektrické napájení zaøízení.
z Odpojte konektor monitorovacího kabelu
a ampérmetr zapojte do série. Na ampérmetru
zvolte rozsah stejnosmìrného proudu µA-.
Ampérmetr musí mít rozlišení minimálnì 1 µA.
z Zaøízení uveïte po elektrické stránce opìt do
provozu a pøepínaè kominického provozu pøepnìte
do polohy "1".
z Zmìøte ionizaèní proud. Tento proud musí být
> 2 µA stejnosmìrného proudu.
z Zmìøenou hodnotu zapište do protokolu.
z Vypnìte elektrické napájení zaøízení.
z Vyjmìte ampérmetr a opìt spojte obì èásti
konektoru.
z Pøepínaè kominického provozu pøepnìte do
polohy "0".
Obr. 81 Mìøení ionizaèního proudu
z Opìt otevøete kryt 2. obslu‡né roviny.
z Uveïte zaøízení elektricky opìt do provozu. Pøi údaji
na displeji "7" a po stisknutí servisního tlaèítka se
na displeji objeví "c". Stisknìte resetovací tlaèítko.
Na displeji se objeví "r".
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
62
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
Výmìna ionizaèní elektrody
z Vymontujte vzduchovou sdru‡enou jednotku
KombiVENT zpùsobem popsaným v odstavci
"Výmìna armatury plynového hoøáku" na strane 60.
z Odpojte konektor ionizaèní elektrody.
z Povolte šroub (obr. 82, poz. 1) o pùl otáèky a úplnì
vyšroubujte pojistnou podlo‡ku.
1
z Vytáhnìte elektrodu a vymìòte ji.
z Proveïte montᇠv opaèném poøadí krokù.
Obr. 82 Výmìna ionizaèní elektrody
Kontrola øizení provozu tøícestného ventilu u kotle
Logamax plus GB122-11/19/24/24K
z Odpojte zaøízeni od elektrické sítì, sí…ový vypínaè
pøepnìte do polohy "0".
z Odmontujte sifon.
z Sejmìte ochranné víèko tøícestného ventilu.
z Odstraòte spodní izolaci vnitøního zásobníku TUV
(pouze u kotle GB122-24K).
z Zatlaète aretaci na servomotoru a otáèením vlevo
uvolnìte bajonetový uzávìr.
z Vyjmìte pohon ventilu.
z Zapnìte elektrické napájení zaøízení, sí…ový vypínaè
pøepnìte do polohy "I" a stisknìte resetovací
tlaèítko.
z Po uvedení kotle Logamax plus GB122-11/19/24/24K
do provozu otevøete kterýkoliv kohout teplé u‡itkové
vody. UBA ukazuje =. pro teplou vodu. Rozbìhne-li
se servomotor – lze to rozpoznat podle pohybu
stavìcí páky – je øizení provozu tøícestného ventilu
v poøádku.
Obr. 83 Kotel Logamax plus GB122-11/1924/24K:
kontrola øizení provozu tøícestného ventilu
z Zavøete kohout TUV.
z Sí…ový vypínaè pøepnìte do polohy "0".
z Je-li øizení provozu tøícestného ventilu v poøádku,
nasaïte pohon ventilu a zablokujte ho bajonetovým
uzávìrem.
z Pøipojte zaøízení k elektrické síti, sí…ový vypínaè
pøepnìte do polohy "I" a stisknìte resetovací
tlaèítko.
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
63
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
Výmìna pøestavovacího ventilu
z Zavøete uzavírací kohouty a kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K vypus…te podle "Návodu
k montá‡i a údr‡bì".
z Odmontujte sifon.
z Sejmìte ochranné víèko tøícestného ventilu.
z Odstraòte spodní izolaci vnitøního zásobníku TUV
(pouze u kotle GB122-24K).
z Zatlaète aretaci na pohonu a uvolnìte bajonetový
uzávìr jeho otáèením vlevo.
z Vyjmìte pohon ventilu.
z Pøestavovací ventil vyšroubujte klíèem a vlo‡te nový
ventil (obr. 84).
z Nasaïte pohon ventilu a zajistìte ho bajonetovým
uzávìrem.
z Nastrète kabelový konektor.
IUPOZORNÌNÍ!
Otevøete uzavírací kohouty a kotel Logamax
plus GB122-11/19/24/24K naplòte vodou
a odvzdušnìte podle "Návodu k montá‡i
a údr‡bì".
Obr. 84 Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
výmìna pøestavovacího ventilu
z Pøipojte zaøízení k elektrické síti, sí…ový vypínaè
pøepnìte do polohy "I" a stisknìte resetovací
tlaèítko.
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
64
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
Výmìna tøícestného ventilu
IUPOZORNÌNÍ!
Tøícestný ventil vymìòujte pouze pøi tvoøení
netìsností u závitových potrubních spojení.
A: u‡itková voda, B: vytápìní, AB: výstup z kotle
z Zavøete uzavírací kohouty a kotel Logamax plus
GB122-11/19/24/24K vypus…te podle pokynù
v "Návodu k montá‡i a údr‡bì".
A
z Odmontujte sifon.
z Sejmìte ochranné víèko tøícestného ventilu.
B
z Odstraòte spodní izolaci vnitøního zásobníku TUV
(pouze u kotle GB122-24K).
AB
z Zatlaète aretaci na pohonu a uvolnìte bajonetový
uzávìr jeho otáèením vlevo.
z Vyjmìte pohon ventilu.
z Rozšroubujte všechna závitová potrubní spojení
(obr. 85).
Obr. 85 Kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K :
výmìna tøícestného ventilu
z Vyjmìte tøícestný ventil a vlo‡te nový tøícestný ventil.
z Sešroubujte potrubní spoje.
z Nasaïte pohon ventilu a zajistìte ho bajonetovým
uzávìrem.
z Nastrète kabelový konektor.
IUPOZORNÌNÍ!
Otevøete uzavírací kohouty a kotel Logamax
plus GB122-11/19/24/24K naplòte vodou
a odvzdušnìte podle pokynù v "Návodu
k montá‡i a údr‡bì".
z Pøipojte zaøízení k elektrické síti, sí…ový vypínaè
pøepnìte do polohy "I" a stisknìte resetovací
tlaèítko.
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
65
3
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
Kontrola pøipojení ERC nebo RC na automatu UBA
z Odpojte zaøízení od elektrické sítì.
z Ze skøinì UBA vyšroubujte šrouby s køí‡ovou
drá‡kou.
z Sklopte pouzdro UBA dolù (obr. 86).
z Skøiò UBA na levé stranì pøitlaète a otevøete smìrem
vpravo (obr. 87).
z Zkontrolujte, zda ERC nebo RC je na svorkách 3 a 4
pevnì pøipojené.
z Ke svorkám 1 a 2 by nemìl být pøipojen ‡ádný vodiè.
IUPOZORNÌNÍ!
Pøi dodávce je mezi svorky 1 a 2 pøipojen
nevodivý mùstek (obr. 88).
Na svorkách 3 a 4 by mìlo být stejnosmìrné
napìtí hodnoty cca 11,5 V. Jestli‡e tomu tak
není, je automat UBA nebo kabelový svazek
vadný.
Obr. 86 Sklopení skøinì automatu UBA
z Opìt zavøete skøiò UBA.
z Vyklopte skøiò UBA vzhùru a pøišroubujte ho.
z Pøipojte zaøízení k elektrické síti.
z Sí…ový vypínaè pøepnìte do polohy "I" a stisknìte
resetovací tlaèítko.
Výmìna lišty svorkovnice
z Zaznamenejte si pøiøazení vodièù ke svorkám.
Všechny vodièe vyjmìte ze svorek.
z Na nové svorkovnici pøipojte vodièe ke stejným
svorkám, jako na pùvodní svorkovnici.
Obr. 87 Otevøení skøinì automatu UBA
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
66
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Vyhledávání pøíèin poruch a jejich odstraòování
3
Kontrola pøipojení vodièù na ERC nebo RC
z Zkontrolujte, zda má pøipojení kabelù ke svorkám na
ERC nebo RC dobrý kontakt.
z Na ERC nebo RC by mìlo být stejnosmìrné napìtí
cca 11,5 V.
1
IUPOZORNÌNÍ!
Pro zú‡ení oblasti mo‡ných zdrojù poruch se
mù‡e ERC nebo RC odpojit na svorkovnici kotle
(je potøebný mùstek mezi svorkami 3 a 4) a mezi
svorkami 1 a 2 mù‡e být instalován vodivý
mùstek (obr. 88).
Po‡adavek na vytápìní nebo pro pøípravu TUV
je pak urèen nastavením potenciometrù na
UBA.
3
2
4
5
6
Výmìna regulátoru prostorové teploty
z Zaznamenejte si pøiøazení vodièù ke svorkám.
Všechny vodièe vyjmìte ze svorek.
Obr. 88 Kontrola pøipojení regulátoru ke kotli
z Na novém regulátoru prostorové teploty pøipojte
vodièe k pøíslušným svorkám.
Oznaèení pøípojù regulátoru:
z Na regulátoru prostorové teploty proveïte pøíslušná
nastavení.
poz. 1:
poz. 2:
poz. 3:
poz. 4:
poz. 5:
poz. 6:
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
regulátor teploty zap./vyp.
mod. regulátor prostorové teploty (digitální)
ERC / RC
I/O-port / pøipojení komunikace
èidlo venkovní teploty
elektrické napájení 24 V AC / max. 6 VA
zapínací napìtí tøícestného ventilu (9+11)
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
67
Poznámky
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
68
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Poznámky
Zmìny na základì technických vylepšení jsou vyhrazeny!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
69
Poznámky
Právo na zmìny, zpùsobené technickým zlepšením, vyhrazeno!
70
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
Poznámky
Zmìny na základì technických vylepšení jsou vyhrazeny!
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o • http://www.buderus.cz
Návod pro servis Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydání 03/2001
71
Buderus, Váš spolehlivý partner.
Špièková technologie vytápìní vy‡aduje profesionální instalaci a údr‡bu. Buderus proto dodává kompletní program
exkluzivnì pøes odborné topenáøské firmy. Zeptejte se jich na techniku vytápìní.
Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o.
Prùmyslová 372/1, Praha 10, 102 00
e-mail: [email protected]
http://www.buderus.cz
720.829A 2010A 03-2001
Vaše odborná firma:

Podobné dokumenty

Stáhnout

Stáhnout Technický pøístroj provozovat jen v kombinacích a jen s pøíslušenstvím a náhradními díly, které jsou uvedeny v pokynech pro montᇠa údr‡bu. Jiné kombinace, pøíslušenství a díly podléhající rychlém...

Více

Manuál - POLNA corp. sro

Manuál - POLNA corp. sro · vymìnit membránu (29) b) netìsnost na tømenu nebo netìsnost tìsnìní tìlesa ventilu (9): · vymìnit tìsnìní c) propouštìní na tìsnícím sedle: · odstranit mechanické neèistoty uvnitø ventilu · výmì...

Více

Elektrické víceotáčkové servopohony

Elektrické víceotáčkové servopohony Riziko nese sám uživatel. Správné použití zahrnuje také dodržování tohoto návodu.

Více

I−drill PRO Nejlepší řešení pro snadné setí

I−drill PRO Nejlepší řešení pro snadné setí Pracovní svìtla na násypce umoòují práci také v šeru. Pøístupová plošina se skladatelným ebøíkem a protiskluzovou podlahou umoòuje snadný pøístup k násypce pøi plnìní nebo pøi kontrole. Nastaven...

Více

CS10.5 - kubic.fi

CS10.5 - kubic.fi do re¾imu èasovaèe. Obr 3.9 (výchozí nastavení) se objeví na obrazovce, tj. stávající nastavení èasovaèe v hodinách. Otoèením ovladaèe (3) po smìru hodinových ruèièek, rozpojíte relé (usly¹íte cvak...

Více